102 by monitorul-oficial

VIEWS: 26 PAGES: 8

									                                  PARTEA         I
 Anul VII Ñ Nr. 102                                                        Vineri, 26 mai 1995
                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                   SUMAR
                Nr.                                            Pagina
                                  DECRETE
                123.  Ñ Decret privind recunoaºterea în funcþia de
                   preºedinte al Uniunii Bisericilor Creºtine dupã
                   Evanghelie din România a domnului Cioatã
                   Silviu...........................................................................    1
                     ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                     ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
                166.  Ñ Ordin al ministrului transporturilor privind apro-
                   barea Instrucþiunilor de aplicare a Hotãrârii
                   Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea ºi com-
                   pletarea unor dispoziþii din Regulamentul pentru
                   aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia
                   pe drumurile publice ºi pentru stabilirea ºi sanc-
                   þionarea contravenþiilor în acest sector, aprobat prin
                   H.C.M. nr. 772/1966 .................................................         2Ð8

                             DECRETE
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
               privind recunoaºterea în funcþia de preºedinte
            al Uniunii Bisericilor Creºtine dupã Evanghelie din România
                     a domnului Cioatã Silviu
               În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 21
           alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
           din România,
              Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
              Articol unic. Ñ Domnul Cioatã Silviu se recunoaºte în funcþia de pre-
           ºedinte al Uniunii Bisericilor Creºtine dupã Evanghelie din România.
                             PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                                  ION ILIESCU


              Bucureºti, 23 mai 1995.
              Nr. 123.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
  ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                          ORDIN
       privind aprobarea Instrucþiunilor de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995
          pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Regulamentul
       pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice
           ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector,
                    aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
     În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea ºi completa-
 rea unor dispoziþii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice ºi pen-
 tru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966,
     în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
     ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile de aplicare a Hotãrârii     Art. 2. Ñ Direcþia generalã de transporturi terestre,
 Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea ºi completarea     Direcþia juridicã ºi contencios din Ministerul Transporturilor
 unor dispoziþii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului    ºi Regia Autonomã ,,Administraþia Naþionalã a DrumurilorÒ vor
 nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice ºi pen-    asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
 tru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector,  ordin, iar Direcþia generalã de acorduri ºi convenþii interna-
 aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, anexã la prezentul ordin.    þionale îl va face cunoscut celor interesaþi din strãinãtate.

                           Ministrul transporturilor,
                              Aurel Novac

     Bucureºti, 3 mai 1995.
     Nr. 166.
                                                               ANEXÃ
                             INSTRUCÞIUNI
  de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Regulamentul
           pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice
      ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
   Având în vedere situaþia reþelei de drumuri din România,      b) se considerã intervenþii ce nu suportã amânare inter-
 inclusiv capacitatea de circulaþie a acesteia, precum ºi creº- venþiile în caz de calamitãþi, accidente, incendii, alunecãri de
 terea vertiginoasã a traficului, în special în zilele de sfârºit teren la cãile de comunicaþii ºi telecomunicaþii.
 de sãptãmânã (sâmbãta ºi duminica), precum ºi prevederile        Transportul pentru intervenþii ce nu suportã amânare se
 Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995, în scopul fluidizãrii trafi- atestã cu autorizaþia de circulaþie ºi cu menþiunea expresã
 cului ºi sporirii gradului de securitate a acestuia, Ministerul din foaia de parcurs sau din ordinul de intervenþie semnat
 Transporturilor, prin instrucþiunile de faþã, redistribuie traficul de managerul unitãþii, menþionându-se numãrul de aprobare
 de marfã cât mai uniform pe întreaga reþea rutierã.         din registrul special de la Regia Autonomã ,,Administraþia
   În funcþie de mãrime ºi de posibilitãþile de separare, tra- Naþionalã a DrumurilorÒ.
 ficul de marfã va fi deviat de pe tronsoanele de drum foarte      Dacã acesta nu corespunde realitãþii, se considerã cã a
 aglomerate pe altele cu densitate de trafic mai micã, per- circulat fãrã aprobare ºi se sancþioneazã conform prevede-
 miþând turismelor sã se deplaseze în siguranþã, cu mai puþine rilor art. I pct. 4 lit. g) din Hotãrârea Guvernului nr. 152/1995.
 manevre de depãºire, reducând astfel pericolul de accidente.      3. Ministerul Transporturilor, prin Regia Autonomã
   1. Circulaþia tractoarelor ºi a tuturor categoriilor de maºini ,,Administraþia Naþionalã a DrumurilorÒ, va evidenþia autori-
 agricole pe drumurile publice se va face numai cu respec- zaþiile eliberate într-un registru special, ce va fi þinut la
 tarea strictã a prevederilor Decretului nr. 328/1966. Pe Serviciul autorizaþii ºi verificãri transporturi rutiere, precum ºi
 autostrãzi ºi pe drumurile naþionale deschise traficului inter- o evidenþã corespunzãtoare la toate secþiile de drumuri
 naþional, circulaþia este permisã pe bazã de autorizaþie de naþionale din fiecare judeþ care elibereazã autorizaþii, în care
 circulaþie, eliberatã de Ministerul Transporturilor.        se vor menþiona obligatoriu numãrul de aprobare, numele ºi
   2. Referitor la art. I pct. 3 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului prenumele persoanei care a aprobat, durata de valabilitate
 nr. 152/1995 se fac urmãtoarele precizãri:             a autorizaþiei ºi scopul deplasãrii.
   a) prin transport de animale vii ºi mãrfuri perisabile se înþe-   Dreptul de a aproba eliberarea de autorizaþii de circula-
 lege transportul mãrfurilor prevãzute în lista-anexã nr. 1. þie se atribuie directorului general al Regiei Autonome
   Transportul de animale vii ºi mãrfuri perisabile se atestã ,,Administraþia Naþionalã a DrumurilorÒ sau înlocuitorului
 prin documentele de însoþire a mãrfii ºi se poate efectua în acestuia.
 perioadele de interdicþie a traficului greu numai dacã acest      Autorizaþiile vor fi completate pe formulare tipizate ºi cu
 fel de mãrfuri ocupã cel puþin jumãtate din capacitatea de regim special ºi vor conþine perioada de circulaþie ºi ruta.
 încãrcare a autovehiculului. În caz contrar, se considerã cã,      Pentru cazurile prevãzute în art. I pct. 3 alin. 1 ºi 3 din
 pentru cantitãþile respective, se pot utiliza mijloace de trans- Hotãrârea Guvernului nr. 152/1995, autorizaþiile de circula-
                                   þie se vor elibera For fiecare deplasare în parte.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. pentru Evaluation Purposes Only
 port de capacitate mai micã;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102                           3

  În vederea eliberãrii autorizaþiilor de circulaþie, cei intere-   5. Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995 se vor
saþi se vor adresa secþiei de drumuri naþionale în zona cãreia    aplica eºalonat, în funcþie de trafic, dupã cum urmeazã:
activeazã (anexa nr. 2 la prezentele instrucþiuni), cu o cerere
ºi un memoriu de necesitate. În cerere se va preciza           Ñ E 60 pe tronsonul Braºov Ñ Centura Ploieºti Vest Ñ
perioada efectuãrii transportului ºi ruta. Imprimatele de auto-    Bucureºti Ñ Urziceni Ñ Slobozia Ñ Hârºova Ñ Constanþa,
rizaþie sunt prevãzute în anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3 ºi 3.4 la     începând cu data de 30 mai 1995.
prezentele instrucþiuni.
                                     Pentru restul drumurilor naþionale deschise traficului inter-
  Masa maximã autorizatã se atestã cu certificatul de înma-
triculare a autovehiculului.                     naþional, prevãzute în anexa la Hotãrârea Guvernului
  Autorizaþia de circulaþie nu poate fi înlocuitã cu autoriza-   nr. 152/1995, prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995
þia de transport internaþional.                    se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 1996.
  4. Indicatoarele de identificare a drumurilor naþionale des-
chise traficului internaþional (,,EÒ) vor fi completate prin grija    Variantele de ocolire a tronsoanelor cu restricþie sunt cele
Regiei Autonome ,,Administraþia Naþionalã a DrumurilorÒ.       cuprinse în anexa nr. 4 la prezentele instrucþiuni.
                                                                  ANEXA Nr. 1
                                                                  la instrucþiuni

                                LISTA
         animalelor vii ºi a produselor perisabile de origine animalã ºi vegetalã care reprezintã excepþii
                de la prevederile art. 3 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 152/1995
  I. Animale vii din toate speciile de:                   Ñ îngheþatã.
  Ñ bovine;                               c) Ouã ºi produse din ouã;
  Ñ porcine;                                Ñ ouã de consum;
  Ñ ovine;                                 Ñ ouã pentru incubaþie;
  Ñ cabaline, mãgari;                            Ñ produse din ouã (melanj, maionezã).
  Ñ iepuri;                               d) Peºte ºi produse din peºte:
  Ñ vânat;                                 Ñ peºte refrigerat ºi congelat;
  Ñ animale de menajerie;                          Ñ icre de peºte;
  Ñ pãsãri, inclusiv pui de o zi;                      Ñ ouã embrionate de peºte;
  Ñ pãsãri exotice;                             Ñ preparate din peºte cu termen de valabilitate de
  Ñ colonii de albine;                             maximum o sãptãmânã;
  Ñ peºti vii;                               Ñ fructe de mare în stare proaspãtã.
  Ñ broaºte, melci vii;                         e) Pulpe de broascã, raci, melci, midii, stridii, scoici ºi
  Ñ faunã acvaticã;                         altele în stare proaspãtã.
  Ñ animale de companie (câini, pisici, maimuþe).            f) Subproduse de abator pentru industria farmaceuticã.
  II. a) Carne ºi preparate din carne:                 III. Produse biologice ºi medicamente de uz veterinar.
    Ñ carne, indiferent de specie, inclusiv de vânat, refri-
     geratã ºi congelatã;                      IV. Material seminal.
    Ñ preparate din carne cu termen de valabilitate de
     maximum o sãptãmânã.                      V.  Produse vegetale perisabile:
  b) Lapte ºi produse lactate:                     a)  fructe ºi legume proaspete;
    Ñ lapte lichid;                          b)  material sãditor destinat plantãrii (rãsaduri, puieþi pomi,
    Ñ produse lactate proaspete (iaurt, chefir, friºcã,      bulbi,  rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaºi ºi altele aseme-
     smântânã ºi altele);                    nea);
    Ñ brânzeturi;                           c)  flori tãiate;
    Ñ unt, margarinã;                         d)  plante ornamentale în ghivece.
                                                         ANEXA Nr. 2
                                                         la instrucþiuni
                                LISTA
            secþiilor de drumuri naþionale împuternicite sã elibereze autorizaþii de circulaþie
                   conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995
       Nr.
            Denumirea secþiei      Judeþul            Sediul             Telefon
       crt.

       0         1            2               3                4


    1. Alba Iulia              Alba      Str. Gãrii nr. 2      058 Ð          811426
    2. Arad                 Arad      Calea Aradului       057 Ð          235705
    3. Piteºti                Argeº      Str. Depozitelor nr. 14 bis 048 Ð          630629
    4. Bacãu                 Bacãu      Str. Acvilei nr. 1     034 Ð          111509
    5. Oradea                Bihor      Str. Sucevei        059 Ð          111582
    6. Bistriþa               Bistriþa-Nãsãud Str. Petru Maior nr. 1   063 Ð          221581
    7. Botoºani               Botoºani    Str. Victoriei       031 Ð          516524
    8. Braºov                Braºov     Str. Spicului nr. 2     068 Ð          162379
    9. Brãila                Brãila     Str. Griviþei nr. 205    039 Ð          644054
    10. Buzãu                 Buzãu      Str. Independenþei nr. 63  038 Ð          411443
      by CVISION
CompressionCaransebeº
    11.                            Str. ªesul Roºu For Evaluation
                      Technologies’ PdfCompressor. nr. 12A
                         Caraº-Severin                055 Ð          Purposes
                                                           514538        Only
   4                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102

          0            1                  2              3                       4


          12.   Cãlãraºi                    Cãlãraºi       Prelungirea Bucureºti nr. 389          042   Ð  315822
          13.   Cluj-Napoca                  Cluj         Str. Dunãrii nr. 24               064   Ð  145548
          14.   Constanþa                   Constanþa      Str. Alba Iulia nr. 17             041   Ð  620590
          15.   Sfântu Gheorghe                Covasna       Str. Ciucului nr. 139              067   Ð  312494
          16.   Târgoviºte                   Dâmboviþa      Str. Rodnei nr. 41               045   Ð  631323
          17.   Craiova                    Dolj         Str. Severinului nr. 86             051   Ð  186662
          18.   Galaþi                     Galaþi        Str. Traian nr. 397               036   Ð  425841
          19.   Bucureºti Sud                 Giurgiu       Autostrada BucureºtiÐPiteºti
                                                km. 10+200 stânga                01 Ð 7697471
          20.   Târgu Jiu                   Gorj         Calea Severinului nr. 67            053 Ð 213605
          21.   Miercurea-Ciuc                 Harghita       Str. Republicii nr. 77             066 Ð 111067
          22.   Deva                      Hunedoara      Bd. Rândunicii nr. 3A              054 Ð 613327
          23.   Slobozia                    Ialomiþa       Str. Viilor nr. 63               043 Ð 213318
          24.   Iaºi                      Iaºi         Str. Al. Ghica Vodã nr. 46           032 Ð 140167
          25.   Baia Mare                   Maramureº      Str. Horea nr. 2                062 Ð 412138
          26.   Drobeta-Turnu Severin             Mehedinþi      Str. Topolniþei nr. 24             052 Ð 215110
          27.   Orºova                     Mehedinþi      Str. Gãrii nr. 9                052 Ð 361452
          28.   Târgu Mureº                  Mureº        Str. Sinaia nr. 4                065 Ð 111028
          29.   Piatra-Neamþ                  Neamþ        Str. Elena Cuza nr. 8              033 Ð 613908
          30.   Slatina                    Olt         Str. Piteºti nr. 187              049 Ð 422340
          31.   Ploieºti                    Prahova       Str. Maramureº nr. 6              044 Ð 122961
          32.   Satu Mare                   Satu Mare      Str. Gh. Bariþiu nr. 127            061 Ð 715838
          33.   Zalãu                     Sãlaj        Str. Nucilor nr. 1               060 Ð 631764
          34.   Sibiu                     Sibiu        Str. Grâului nr. 27               069 Ð 417148
          35.   Suceava                    Suceava       Str. Al. Ghica nr. 10              030 Ð 721597
          36.   Câmpulung Moldovenesc             Suceava       Str. Ciprian Porumbescu nr. 33         030 Ð 311243
          37.   Alexandria                   Teleorman      Str. 1 Mai nr. 107               040 Ð 322786
          38.   Timiºoara                   Timiº        Str. Emil Zola nr. 159             056 Ð 153532
          39.   Tulcea                     Tulcea        Str. Isaccei nr. 123              040 Ð 550362
          40.   Bârlad                     Vaslui        Calea Tecuci nr. 12               035 Ð 413201
          41.   Râmnicu Vâlcea                 Vâlcea        Calea lui Traian nr. 15             050 Ð 719640
          42.   Focºani                    Vrancea       Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6           037 Ð 613082
          43.   Bucureºti Nord                 Bucureºti      ªos. Chitilei nr. 232 sectorul 1         01 Ð 6673145

                                                                                    ANEXA Nr. 3.1
                                                                                    la instrucþiuniÑ     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                   MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR Ñ R.A.                           ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR Ñ R.A.

 EMITENT: ...........................................................................      EMITENT: ...........................................................................
 TIP TRANSPORT: ...........................................................           TIP TRANSPORT: ...........................................................
 NR. AUTO: ..................................../................................        NR. AUTO: ..................................../................................
 ÞARA: .............................................................................      ÞARA: .............................................................................

             AUTORIZAÞIE                                          AUTORIZAÞIE
         DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                                   DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE
          NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE                                    NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE
          TRAFICULUI INTERNAÞIONAL                                    TRAFICULUI INTERNAÞIONAL
            CONFORM VERSO)                                         CONFORM VERSO)
             Nr./data............/...............                              Nr./data............/...............
        RO
 PERIOADA DE CIRCULAÞIE.........................................
 RUTA AUTORIZATÃ ............................................................
 ...........................................................................................
 ...........................................................................................
 ...........................................................................................
                                  EMITENT:
                                   S.S.
                                                       RO
                                                PERIOADA DE CIRCULAÞIE.........................................
                                                RUTA AUTORIZATÃ ............................................................
                                                ...........................................................................................
                                                ...........................................................................................
                                                ...........................................................................................
                                                                                  EMITENT:
                                                                                   S.S.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                   L.S.                                              L.S.
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102                                        5

                                                                                        Verso
 REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI                        REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
  LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE TERRITOIRE                           LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE TERRITOIRE
         DE LA ROUMANIE                                        DE LA ROUMANIE
     ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA                                 ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA
  1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ TURDAÐ                            1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ TURDAÐ
    TÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐBRAªOVÐ                                TÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐBRAªOVÐ
    CENTURA VESTÐBUCUREªTIÐURZICENIÐ                               CENTURA VESTÐBUCUREªTIÐURZICENIÐ
    SLOBOZIAÐHÂRªOVAÐCONSTANÞA.                                  SLOBOZIAÐHÂRªOVAÐCONSTANÞA.
  2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARANSEBEªÐ                            2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARANSEBEªÐ
    DROBETA-TURNU SEVERINÐCRAIOVAÐ                                DROBETA-TURNU SEVERINÐCRAIOVAÐ
    SLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI AUTOSTRADÃÐ                              SLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI AUTOSTRADÃÐ
    BUCUREªTIÐGIURGIUÐGIURGIU POD.                                BUCUREªTIÐGIURGIUÐGIURGIU POD.
  3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐFOCªANIÐ                             3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐFOCªANIÐ
    BUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ                               BUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ
    GIURGIU POD.                                         GIURGIU POD.
  4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ                             4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ
    NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.                                NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.
  5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETROªANIÐ                             5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETROªANIÐ
    TÂRGU JIUÐCRAIOVAÐCALAFAT.                                  TÂRGU JIUÐCRAIOVAÐCALAFAT.
  6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐCLUJ-                             6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐCLUJ-
    NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐSIBIUÐRÂMNICU                             NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐSIBIUÐRÂMNICU
    VÂLCEAÐPITEªTI.                                        VÂLCEAÐPITEªTI.
  7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA VECHE.                             7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA VECHE.
  8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐCÂMPULUNGÐ                            8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐCÂMPULUNGÐ
    PITEªTI.                                           PITEªTI.
  9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐVATRA                            9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐVATRA
    DORNEIÐSUCEAVA.                                        DORNEIÐSUCEAVA.
  10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.                            10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.
  11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA                                11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA
  12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐPORÞILE                            12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐPORÞILE
    DE FIER I.                                          DE FIER I.                                                                                    ANEXA Nr. 3.2
                                                                                   la instrucþiuniÑ

     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR Ñ R.A.                          ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR Ñ R.A.

 EMITENT: ...........................................................................     EMITENT: ...........................................................................
 TIP TRANSPORT: ...........................................................          TIP TRANSPORT: ...........................................................
 NR. AUTO: ..................................../................................        NR. AUTO: ..................................../................................
 ÞARA: .............................................................................      ÞARA: .............................................................................

             AUTORIZAÞIE                                          AUTORIZAÞIE
         DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                                  DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE
          NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE                                   NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE
          TRAFICULUI INTERNAÞIONAL                                   TRAFICULUI INTERNAÞIONAL
            CONFORM VERSO)                                        CONFORM VERSO)
             Nr./data............/...............                             Nr./data............/...............
                A
 PERIOADA DE CIRCULAÞIE.........................................
 RUTA AUTORIZATÃ ............................................................
 ...........................................................................................
 ...........................................................................................
 ...........................................................................................
                                  EMITENT:
                                   S.S.
                                                               A
                                                PERIOADA DE CIRCULAÞIE.........................................
                                                RUTA AUTORIZATÃ ............................................................
                                                ...........................................................................................
                                                ...........................................................................................
                                                ...........................................................................................
                                                                                 EMITENT:
                                                                                  S.S.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                   L.S.                                             L.S.
   6                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102

                                                                                                  Verso
 REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI                                  REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
  LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE TERRITOIRE                                     LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE TERRITOIRE
         DE LA ROUMANIE                                                  DE LA ROUMANIE
     ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA                                           ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA
  1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ TURDAÐ                                     1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ TURDAÐ
    TÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐBRAªOVÐ                                          TÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐBRAªOVÐ
    CENTURA VESTÐBUCUREªTIÐURZICENIÐ                                         CENTURA VESTÐBUCUREªTIÐURZICENIÐ
    SLOBOZIAÐHÂRªOVAÐCONSTANÞA.                                           SLOBOZIAÐHÂRªOVAÐCONSTANÞA.
  2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARANSEBEªÐ                                      2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARANSEBEªÐ
    DROBETA-TURNU SEVERINÐCRAIOVAÐ                                          DROBETA-TURNU SEVERINÐCRAIOVAÐ
    SLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI AUTOSTRADÃÐ                                       SLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI AUTOSTRADÃÐ
    BUCUREªTIÐGIURGIUÐGIURGIU POD.                                          BUCUREªTIÐGIURGIUÐGIURGIU POD.
  3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐFOCªANIÐ                                       3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐFOCªANIÐ
    BUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ                                        BUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ
    GIURGIU POD.                                                   GIURGIU POD.
  4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ                                      4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ
    NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.                                          NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.
  5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETROªANIÐ                                       5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETROªANIÐ
    TÂRGU JIUÐCRAIOVAÐCALAFAT.                                            TÂRGU JIUÐCRAIOVAÐCALAFAT.
  6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐCLUJ-                                       6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐCLUJ-
    NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐSIBIUÐRÂMNICU                                      NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐSIBIUÐRÂMNICU
    VÂLCEAÐPITEªTI.                                                 VÂLCEAÐPITEªTI.
  7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA VECHE.                                       7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA VECHE.
  8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐCÂMPULUNGÐ                                     8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐCÂMPULUNGÐ
    PITEªTI.                                                     PITEªTI.
  9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐVATRA                                     9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐVATRA
    DORNEIÐSUCEAVA.                                                 DORNEIÐSUCEAVA.
  10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.                                      10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.
  11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA                                         11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA
  12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐPORÞILE                                     12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐPORÞILE
    DE FIER I.                                                    DE FIER I.                                                                                              ANEXA nr. 3.3
                                                                                              la instrucþiuni Ð


  MINISTERUL TRANSPORTURILOR                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
   ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A                       ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A                       ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A
                                                                           DRUMURILOR Ñ R.A.
     DRUMURILOR Ñ R.A.                           DRUMURILOR Ñ R.A.
                                                                        EMITENT: ..............................................
 EMITENT: ..............................................        EMITENT: ..............................................        TIP TRANSPORT: ....................................
 TIP TRANSPORT: ....................................          TIP TRANSPORT: ....................................          NR. AUTO: ...................../.........................
 NR. AUTO: ...................../.........................       NR. AUTO: ...................../.........................       ÞARA: ........................................................
 ÞARA: ........................................................     ÞARA: ........................................................
                                                                                  PERMIT
       AUTORIZAÞIE                              AUTORIZAÞIE                           TO CIRCULATE ON NATIONAL
                                                                           ROADS ,,EÒ (INTERNATIONAL
  DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                       DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                        TRAFFIC ROADS VIDI VERSO)
   NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE                        NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE
   TRAFICULUI INTERNAÞIONAL                        TRAFICULUI INTERNAÞIONAL)                          AUTORISATION
     CONFORM VERSO)                                                              POUR LA CIRCULATION
                                                                        SUR LES ROUTES NATIONALES ,,EÒ
       Nr./data............/...............                  Nr./data............/...............              (OUVERTES AU TRAFIC
                                                                         INTERNATIONAL VIDI VERSO)
 PERIOADA DE CIRCULAÞIE...................               PERIOADA DE CIRCULAÞIE...................
       A                                     B                                  C
 RUTA AUTORIZATÃ ............................              RUTA AUTORIZATÃ ............................                   No./date............/...............
 ...............................................................    ...............................................................    CIRCULATION PERIOD ...................
                                                                        AUTHORIZED ROUTE ............................
 ....................................................................  ....................................................................  LA PƒRIODE DE LA CIRCULATION .......
 ...............................................................    ...............................................................    LA ROUTE AUTORISƒE .........................
                                                                        ...............................................................
                          EMITENT:                                EMITENT:
                                                                          EMITENT:          CONTROL (IEªIRE):
                           S.S.                                  S.S.           S.S.              S.S.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                           L.S.                                  L.S.           L.S.              L.S.
                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102                                                7

                                                                                                  Verso
       REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE                                                          REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE
        TERITORIUL ROMÂNIEI                                                             TERITORIUL ROMÂNIEI
     LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE                                                        LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE
      TERRITOIRE DE LA ROUMANIE                                                          TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
     ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA                                                         ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA
    1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ                                                       1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ
     TURDAÐTÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐ                                                        TURDAÐTÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐ
     BRAªOVÐCENTURA VESTÐ BUCUREªTIÐ                                                       BRAªOVÐCENTURA VESTÐ BUCUREªTIÐ
     URZICENIÐSLOBOZIAÐHÂRªOVAÐ                                                          URZICENIÐSLOBOZIAÐHÂRªOVAÐ
     CONSTANÞA.                                                                  CONSTANÞA.
    2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARAN-                                                      2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARAN-
     SEBEªÐDROBETA-TURNU SEVERINÐ                                                         SEBEªÐDROBETA-TURNU SEVERINÐ
     CRAIOVAÐSLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI-                                                       CRAIOVAÐSLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI-
     AUTOSTRADÃÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ                                                        AUTOSTRADÃÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ
     GIURGIU POD.                                                                 GIURGIU POD.
    3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐ                                                         3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐ
     FOCªANIÐBUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐ                                                      FOCªANIÐBUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐ
     GIURGIUÐGIURGIU POD.                                                             GIURGIUÐGIURGIU POD.
    4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ                                                    4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ
     NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.                                                        NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.
    5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETRO-                                                       5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETRO-
     ªANIÐTÂRGU JIUÐCRAIOVAÐ CALAFAT.                                                       ªANIÐTÂRGU JIUÐCRAIOVAÐ CALAFAT.
    6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐ                                                       6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐ
     CLUJ-NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐ                                                        CLUJ-NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐ
     SIBIUÐRÂMNICU VÂLCEAÐPITEªTI.                                                        SIBIUÐRÂMNICU VÂLCEAÐPITEªTI.
    7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA                                                        7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA
     VECHE.                                                                    VECHE.
    8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐ                                                        8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐ
     CÂMPULUNGÐPITEªTI.                                                              CÂMPULUNGÐPITEªTI.
    9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐ                                                      9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐ
     VATRA DORNEIÐSUCEAVA.                                                            VATRA DORNEIÐSUCEAVA.
   10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.                                                    10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.
   11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA.                                                       11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA.
   12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐ                                                       12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐ
     PORÞILE DE FIER I.                                                              PORÞILE DE FIER I.
                                                                                              ANEXA Nr. 3.4
                                                                                             la instrucþiuniÑ


  MINISTERUL TRANSPORTURILOR                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
   ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A                       ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A                       ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A
                                                                           DRUMURILOR Ñ R.A.
     DRUMURILOR Ñ R.A.                           DRUMURILOR Ñ R.A.
                                                                        EMITENT: ..............................................
 EMITENT: ..............................................        EMITENT: ..............................................        TIP TRANSPORT: ....................................
 TIP TRANSPORT: ....................................          TIP TRANSPORT: ....................................          NR. AUTO: ...................../.........................
 NR. AUTO: ...................../.........................       NR. AUTO: ...................../.........................       ÞARA: ........................................................
 ÞARA: ........................................................     ÞARA: ........................................................
                                                                                  PERMIT
       AUTORIZAÞIE                              AUTORIZAÞIE                           TO CIRCULATE ON NATIONAL
                                                                           ROADS ,,EÒ (INTERNATIONAL
  DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                       DE CIRCULAÞIE PE DRUMURILE                        TRAFFIC ROADS VIDI VERSO)
   NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE                        NAÞIONALE ,,EÒ (DESCHISE
   TRAFICULUI INTERNAÞIONAL                        TRAFICULUI INTERNAÞIONAL)                          AUTORISATION
         A                                   B                                  C
     CONFORM VERSO)                                                              POUR LA CIRCULATION
                                                                        SUR LES ROUTES NATIONALES ,,EÒ
       Nr./data............/...............                  Nr./data............/...............              (OUVERTES AU TRAFIC
                                                                         INTERNATIONAL VIDI VERSO)
 PERIOADA DE CIRCULAÞIE...................               PERIOADA DE CIRCULAÞIE...................
 RUTA AUTORIZATÃ ............................              RUTA AUTORIZATÃ ............................                   No./date............/...............
 ...............................................................    ...............................................................    CIRCULATION PERIOD ...................
                                                                        AUTHORIZED ROUTE ............................
 ....................................................................  ....................................................................  LA PƒRIODE DE LA CIRCULATION .......
 ...............................................................    ...............................................................    LA ROUTE AUTORISƒE .........................
                                                                        ...............................................................
                          EMITENT:                                EMITENT:
                                                                          EMITENT:          CONTROL (IEªIRE):
                           S.S.                                  S.S.           S.S.              S.S.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                           L.S.                                  L.S.           L.S.              L.S.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 102

                                                                     Verso
      REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE                                    REÞEAUA RUTIERÃ ,,EÒ DE PE
       TERITORIUL ROMÂNIEI                                        TERITORIUL ROMÂNIEI
    LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE                                   LE RESEAU ROUTIER ,,EÒ SUR LE
     TERRITOIRE DE LA ROUMANIE                                     TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
    ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA                                   ,,EÒ ROAD NETWORK IN ROMANIA
  1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ                                  1. E 60 BORªÐORADEAÐCLUJ-NAPOCAÐ
    TURDAÐTÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐ                                   TURDAÐTÂRGU MUREªÐSIGHIªOARAÐ
    BRAªOVÐCENTURA VESTÐ BUCUREªTIÐ                                  BRAªOVÐCENTURA VESTÐ BUCUREªTIÐ
    URZICENIÐSLOBOZIAÐHÂRªOVAÐ                                     URZICENIÐSLOBOZIAÐHÂRªOVAÐ
    CONSTANÞA.                                             CONSTANÞA.
  2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARAN-                                 2. E 70 MORAVIÞAÐTIMIªOARAÐCARAN-
    SEBEªÐDROBETA-TURNU SEVERINÐ                                    SEBEªÐDROBETA-TURNU SEVERINÐ
    CRAIOVAÐSLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI-                                  CRAIOVAÐSLATINAÐPITEªTIÐPITEªTI-
    AUTOSTRADÃÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ                                   AUTOSTRADÃÐBUCUREªTIÐGIURGIUÐ
    GIURGIU POD.                                            GIURGIU POD.
  3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐ                                    3. E 85 SIRETÐSUCEAVAÐBACÃUÐ
    FOCªANIÐBUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐ                                 FOCªANIÐBUZÃUÐURZICENIÐBUCUREªTIÐ
    GIURGIUÐGIURGIU POD.                                        GIURGIUÐGIURGIU POD.
  4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ                               4. E 68 FRONTIERA REPUBLICII UNGARIAÐ
    NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.                                   NÃDLACÐARADÐDEVAÐSIBIUÐBRAªOV.
  5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETRO-                                  5. E 79 ORADEAÐBEIUªÐDEVAÐPETRO-
    ªANIÐTÂRGU JIUÐCRAIOVAÐ CALAFAT.                                  ªANIÐTÂRGU JIUÐCRAIOVAÐ CALAFAT.
  6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐ                                  6. E 81 HALMEUÐSATU MAREÐZALÃUÐ
    CLUJ-NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐ                                   CLUJ-NAPOCAÐTURDAÐALBA IULIAÐ
    SIBIUÐRÂMNICU VÂLCEAÐPITEªTI.                                   SIBIUÐRÂMNICU VÂLCEAÐPITEªTI.
  7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA                                   7. E 87 TULCEAÐCONSTANÞAÐVAMA
    VECHE.                                               VECHE.
  8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐ                                   8. E 574 BACÃUÐONEªTIÐBRAªOVÐ
    CÂMPULUNGÐPITEªTI.                                         CÂMPULUNGÐPITEªTI.
  9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐ                                 9. E 576 CLUJ-NAPOCAÐDEJÐBISTRIÞAÐ
    VATRA DORNEIÐSUCEAVA.                                       VATRA DORNEIÐSUCEAVA.
  10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.                               10. E 581 TIªIÞAÐTECUCIÐBÂRLADÐALBIÞA.
  11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA.                                  11. E 671 TIMIªOARAÐARADÐORADEA.
  12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐ                                  12. E 771 DROBETA-TURNU SEVERINÐ
    PORÞILE DE FIER I.                                         PORÞILE DE FIER I.                                                            ANEXA nr. 4
                                                            la instrucþiuni

                                  LISTA
              drumurilor naþionale deschise traficului internaþional (,,EÒ) cu restricþii
                      de circulaþie ºi a variantelor ocolitoare
       Nr.       Tronsonul de drum                      Varianta de ocolire
       crt.         cu restricþii

       1. E 60 BraºovÐCentura Ploieºti Vest              BraºovÐSãceleÐCheiaÐPloieºti
       2. E 60 PloieºtiÐBucureºti, prin TâncãbeºtiÐ          PloieºtiÐBufteaÐBucureºti
         SãfticaÐOtopeni
       3. E 60 BraºovÐBucureºti                    BraºovÐBranÐCâmpulungÐPiteºtiÐGãeºtiÐ
                                       Bucureºti sau BraºovÐBranÐCâmpulungÐ
                                       TârgoviºteÐBucureºti
       4. E 60 BucureºtiÐUrziceniÐSloboziaÐ              BucureºtiÐLehliuÐFeteºtiÐCernavodãÐ
         HârºovaÐConstanþa                      MedgidiaÐConstanþa
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102/1995 conþine 8 pagini. Preþul 88 lei 40.816

								
To top