085 by monitorul-oficial

VIEWS: 8 PAGES: 8

									                                              PARTEA       I
 Anul VII Ñ Nr. 85                                                                               Vineri, 5 mai 1995
                               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                               SUMAR
 Nr.                                            Pagina  Nr.                                               Pagina
                 DECRETE                               249.     Ñ Hotãrâre privind exportul unei cantitãþi de
 106.  Ñ Decret privind înaintarea în gradul de general-                             100.000 tone porumb boabe....................................             3
    locotenent în retragere a unui general-maior în retra-                    250.     Ñ Hotãrâre pentru autorizarea efectuãrii unor ope-
    gere ºi acordarea gradului de general-maior în                               raþiuni refuzate la vizã de controlul preventiv al Curþii
    retragere unor colonei în retragere din Ministerul                             de Conturi ..................................................................     3
    de Interne ..................................................................      1
                                                   252.     Ñ Hotãrâre pentru aprobarea repartizãrii bugetului
 107.  Ñ Decret privind revocarea ºi numirea în funcþia                              Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale pe anul
    de ministru .................................................................      2         1995 ...........................................................................   3Ð5
      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                             253.     Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
                                                          economici ai obiectivului de investiþii ,,Refacerea
 242.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                            lacului de acumulare BelciÒ, judeþul Bacãu.............                5
    economici ai obiectivului de investiþii ,,Centralã ter-
    micã, alimentare cu apã, canalizare ºi post trafo                      270.     Ñ Hotãrâre privind aprobarea prealabilã, în vede-
    la Spitalul Orãºenesc Târgu CãrbuneºtiÒ, judeþul                              rea recunoaºterii, a filialei din România a Corporaþiei
    Gorj.............................................................................    2         ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND .......                      6Ð8

                                          DECRETE
                                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
  privind înaintarea în gradul de general-locotenent în retragere a unui general-maior în retragere
       ºi acordarea gradului de general-maior în retragere unor colonei în retragere
                    din Ministerul de Interne
      În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
      având în vedere propunerile ministrului de interne,
      Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
  Art. 1. Ñ Se înainteazã în gradul de general-locotenent                        Ñ    colonelului     Cojocaru Vasile Ion
 în retragere generalul-maior Baron Ion Mihail.                              Ñ    colonelului     Marin Vasile Dumitru
  Art. 2. Ñ Se acordã gradul de general-maior în retra-                         Ñ    colonelului     Popescu Constantin Neagoe
 gere urmãtorilor:                                             Ñ    colonelului     Papurã Ioan Stelian
  Ñ colonelului Buterez Marin Traian-ªtefan                               Ñ    colonelului     Rotaru Ion Traian.
                                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                                               ION ILIESCU
                                                                    În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
                                                                   României, contrasemnãm acest decret.
                                                                               PRIM-MINISTRU
                                                                            NICOLAE VÃCÃROIU
      Bucureºti, 4 mai 1995.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 106.
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                           DECRET
                 privind revocarea ºi numirea în funcþia de ministru
                În temeiul art. 85 alin. (2), al art. 94 lit. c), al art. 99 alin. (1) ºi al
             art. 105 din Constituþia României,
                având în vedere propunerile primului-ministru de remaniere guverna-
             mentalã,
                Preºedintele României d e c r e     t e a z ã :
                Art. 1. Ñ Se revocã din funcþia de    membru al Guvernului:
                Ñ domnul Cristian Ionescu    Ñ    ministrul comerþului;
                Ñ domnul Marin Sorescu     Ñ    ministrul culturii.
                Art. 2. Ñ Se numesc în funcþia de     membru al Guvernului:
                Ñ domnul Petru Criºan      Ñ    ministrul comerþului;
                Ñ domnul Viorel Mãrginean    Ñ    ministrul culturii.
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                               ION ILIESCU

                Bucureºti, 5 mai 1995.
                Nr. 107.
    HOTÃRÂRI             ALE      GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Centralã termicã,
  alimentare cu apã, canalizare ºi post trafo la Spitalul Orãºenesc Târgu CãrbuneºtiÒ, judeþul Gorj

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiec-     Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
 tivului de investiþii ,,Centralã termicã, alimentare cu apã, cana-  art. 1 se face din fondurile bugetului de stat ºi din alte fon-
 lizare ºi post trafo la Spitalul Orãºenesc Târgu CãrbuneºtiÒ,    duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
 judeþul Gorj, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.       de investiþii aprobate potrivit legii.
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU

                                              Contrasemneazã:
                                             Ministrul sãnãtãþii,
                                               Iulian Mincu
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                             Florin Georgescu

     Bucureºti, 17 aprilie 1995.
     Nr. 242.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85                       3

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                            HOTÃRÂRE
             privind exportul unei cantitãþi de 100.000 tone porumb boabe

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se autorizeazã exportul unui contingent de       Art. 2. Ñ Administrarea contingentului de export se efec-
 100.000 tone porumb boabe, poziþia tarifarã 1005.90.00,      tueazã prin licenþe de export eliberate de Ministerul
                                  Comerþului, cu avizul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
 achiziþionat în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului   Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã
 nr. 681/1994.                           la 31 decembrie 1995.

                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                             Contrasemneazã:
                                        p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                            Alexandru Lãpuºan,
                                             secretar de stat
                                             Ministrul comerþului,
                                             Cristian Ionescu
     Bucureºti, 21 aprilie 1995.
     Nr. 249.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
             pentru autorizarea efectuãrii unor operaþiuni refuzate la vizã
                  de controlul preventiv al Curþii de Conturi
               În temeiul art. 25 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþio-
             narea Curþii de Conturi,
               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
               Articol unic. Ñ Se autorizeazã efectuarea operaþiunilor prevãzute în
             Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, nr. 395 din
             29 decembrie 1994, refuzate la vizã de controlul preventiv al Curþii de Conturi.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                       Contrasemneazã:
                                        Ministru de stat,
                                  ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                      Dan Mircea Popescu
                                  Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu

              Bucureºti, 21 aprilie 1995.
              Nr. 250.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
   pentru aprobarea repartizãrii bugetului Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale pe anul 1995
     În temeiul art. 42 alin. (1) ºi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ (1) Suma de 2.820 milioane lei, aprobatã pen-     Ñ 189.374.000 lei Ñ la dispoziþia Consiliului pentru
 tru activitatea organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþi- Minoritãþile Naþionale, pentru activitãþi neprevãzute;
 lor naþionale, se repartizeazã dupã cum urmeazã:           Ñ 300.000.000 lei Ñ pentru finanþarea de proiecte ºi pro-
   Ñ 2.330.626.000 lei Ñ organizaþiilor cetãþenilor aparþinând grame în cadrul Campaniei europene pentru combaterea
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 minoritãþilor naþionale;                     rasismului, xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei.
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85

   (2) Defalcarea sumei prevãzute pentru organizaþiile cetãþe-    Art. 2. Ñ Secretariatul General al Guvernului ºi
 nilor aparþinând minoritãþilor naþionale este cuprinsã în anexã,  Secretariatul Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale vor
 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.         aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                               Contrasemneazã:
                                          Secretarul general al Guvernului,
                                              Viorel Hrebenciuc
                                          Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu

     Bucureºti, 25 aprilie 1995.
     Nr. 252.


                                                              ANEXÃ
                             DEFALCAREA
              sumei alocate Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale pentru anul 1995
               pe organizaþii ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale
                                                         Ñ milioane lei Ñ
                                                      Campania europeanã
                                                       pentru combaterea
       Nr.                       Organizare   Acþiuni ºi       Rezervã rasismului, xenofobiei,
              Organizaþia   Total  Presã                 Dotãri
       crt.                       sediu   tipãrire carte      C.M.N.   antisemitismului
                                                         ºi intoleranþei

    1. Uniunea Armenilor
      din România       157,950 85,450 22,500 25,000 25,000
    2. Uniunea Democraticã
      a Cehilor ºi Slovacilor
      din România       105,700 47,300 15,000 30,400 13,000
    3. Uniunea Bulgarilor
      din Banat Ð România 104,077   38,150 17,031 23,896 25,000
    4. Uniunea Ucrainenilor
      din România       205,929 110,000 38,929 32,000 25,000
    5. Forumul Democrat
      al Germanilor
      din România       283,115 250,215 7,900 25,000
    6. Comunitatea Ruºilor
      Lipoveni din
      România         108,616 31,000 20,616 32,000 25,000
    7. Uniunea Elenã
      din România       141,290 51,000 35,290 30,000 25,000
    8. Uniunea Democraticã
      a Sârbilor ºi Cara-
      ºovenilor din
      România         124,547 60,747 18,000 33,800 12,000
    9. Partida Romilor     221,356 112,520 34,976 27,560 46,300
    10. Uniunea Democratã
      Turcã din România    95,000 33,000 15,000 15,000 32,000
    11. Uniunea Polonezilor
      din România       70,000 25,000 5,000 15,000 25,000
    12. Comunitatea Italianã
      din România       74,000 31,580 12,420 5,000 25,000
    13. Federaþia Comunitã-
      þilor Evreieºti din
      România         122,000 30,000 45,000 42,700 4,300
    14. Uniunea Culturalã
      a Albanezilor din
      România         71,000 28,900 14,145 17,955 10,000
    15. Comunitatea Bulga-
      rilor ,,BratstvoÒ din
      România         49,106 49,106
    16. Uniunea Croaþilor
      din România       44,700 17,700 9,500 11,500 6,000
    17. Uniunea Democratã
      Maghiarã din
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For
      România         252,140 162,140 45,000 20,000 25,000                Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85                           5
                                                       Ñ milioane lei Ñ
                                                    Campania europeanã
                                                     pentru combaterea
    Nr.                       Organizare   Acþiuni ºi       Rezervã rasismului, xenofobiei,
           Organizaþia   Total  Presã                  Dotãri
    crt.                       sediu   tipãrire carte      C.M.N.   antisemitismului
                                                      ºi intoleranþei

    18. Uniunea Democra-
      ticã a Tãtarilor
      Turco-Musulmani
      din România       100,100  22,100 20,000 33,000 25,000
    19. Total organizaþii   2.330,626 1.185,908 376,307 419,811 348,600
    20. Rezerva C.M.N.      189,374                  189,374
    21. Total I        2.520,000 1.185,908 376,307 419,811 348,600 189,374
    22. Campania euro-
      peanã pentru
      combaterea rasis-
      mului, xenofobiei,
      antisemitismului
      ºi intoleranþei     300,000                                  300,000

    23. TOTAL GENERAL:     2.820,000 1.185,908 376,307 419,811 348,600 189,374             300,000
                       GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
            privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
           obiectivului de investiþii ,,Refacerea lacului de acumulare
                    BelciÒ, judeþul Bacãu

            Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
         tiþii ,,Refacerea lacului de acumulare BelciÒ, judeþul Bacãu, prevãzuþi în
         anexa*) la prezenta hotãrâre.
             Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
         din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
         aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
         de investiþii aprobate potrivit legii.
                           PRIM-MINISTRU
                        NICOLAE VÃCÃROIU

                                     Contrasemneazã:
                               Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei
                                       mediului,
                                    Aurel Constantin Ilie
                               Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                     Florin Georgescu


           Bucureºti, 25 aprilie 1995.
           Nr. 253.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
         privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoaºterii, a filialei din România
             a Corporaþiei ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

     Guvernul României h o t ã r ã º t e     :
   Art. 1. Ñ Se aprobã, în vederea recunoaºterii prin hotã-      Art. 3. Ñ Filiala poate desfãºura orice activitãþi permise
 râre judecãtoreascã, existenþa legalã în România       a   de legea românã, în vederea realizãrii scopurilor pentru care
 Corporaþiei americane ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE         este înfiinþatã ºi recunoscutã, inclusiv dobândirea ºi înstrã-
 FUND, cu sediul în Washington D.C., S.U.A., ºi funcþiona-      inarea de participãri la capitalul social al unor societãþi româ-
 rea în România a unei filiale a acestei organizaþii, ca per-    neºti ºi acordarea de împrumuturi în lei ºi în valutã, din
 soanã juridicã de drept privat nonprofit.              fonduri proprii, unor persoane fizice ºi juridice române.
   Art. 2. Ñ Filiala românã a organizaþiei prevãzute la art. 1    Profiturile obþinute din activitãþile filialei vor fi reinvestite
 se numeºte FILIALA DIN ROMÂNIA A FONDULUI              în România.
 ROMÂNO-AMERICAN PENTRU INVESTIÞII (,,ROMANIAN             Art. 4. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor
 SUBSIDIARY OF THE ROMANIAN-AMERICAN ENTER-             vamale bunurile reprezentând contribuþia iniþialã a Corporaþiei
 PRISE FUNDÒ) ºi are sediul în Bucureºti, Centrul de Afaceri     ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND la constituirea
 Rokura, Calea Dorobanþilor nr. 1Ñ7, sectorul 1.           patrimoniului filialei sale, care se încadreazã în poziþiile tari-
   Filiala va putea deschide sucursale, reprezentanþe ºi      fare din anexa la prezenta hotãrâre, cu condiþia realizãrii
 birouri în orice loc din România.                  importului pânã la data de 31 decembrie 1995.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                               Contrasemneazã:
                                         Ministru de stat, preºedintele Consiliului
                                     pentru Coordonare, Strategie ºi Reformã Economicã,
                                               Mircea Coºea
                                          Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu
                                       p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                                                Marcel Dinu,
                                               secretar de stat
                                        Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
                                               Mugur Isãrescu
     Bucureºti, 27 aprilie 1995.
     Nr. 270.

                                                           ANEXÃ
                           LISTA ECHIPAMENTELOR

                                            Preþul
       Nr.
               Tipul echipamentului         Cantitatea      unitar      Poziþia tarifarã
       crt.
                                         Ð dolari S.U.A. Ð


                 A. Mobilã
    1. Birou din lemn cu picioare metalice
      F-16-G                   9 300                        9403.30.11
    2. Birou din lemn cu picioare metalice
      F-13-G                   7 244                        9403.30.11
    3. Corp inferior din lemn, cu rotile FF-62-G 9 219                        9403.30.19
    4. Sertar de birou din lemn porttastaturã   2 63                        9403.90.30
    5. Dulap din lemn pentru depozitare,
      cu uºi F-26-G               7 272                        9403.30.91
    6. Corp din lemn pentru depozitare, cu
      clasificatoare F-29-G           8 384                        9403.30.19
    7. Masã rotundã din lemn F-F-T        1 200                        9403.30.19
    8. Extensie rotundã din lemn pentru
      birou F-P-N                1 380                        9403.30.19
    9. Masã de consiliu, din lemn MR-25      3 344                        9403.30.19
    10. Corp inferior din lemn pentru depozitare
      M-L-B-1                  3 344                        9403.30.19
    11. Scaun reglabil cu structurã metalicã
      Axis Direzionale             25 182                        9401.30.10
    12. Scaun fix cu structurã metalicã
      Chip CVISION Technologies’ PdfCompressor. 112
Compression byOperativa                9 For                   Evaluation Purposes Only
                                                    9401.71.00
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85                 7

                                        Preþul
      Nr.
              Tipul echipamentului       Cantitatea     unitar    Poziþia tarifarã
      crt.
                                     Ð dolari S.U.A. Ð

     13. Scaun reglabil cu structurã metalicã
       Slim Direzionale                  2       625      9401.30.10
     14. Scaun fix cu structurã metalicã Slim Q       8       112      9401.71.00
     15. Scaun reglabil cu structurã metalicã
       Bliss Ergonomica                  2       225      9401.30.10
     16. Scaune înalte de apartament din lemn/metal     2       100      9401.69.00
     17. Fotoliu 1 loc din lemn/textil           1       500      9403.60.10
     18. Canapea 2 locuri din lemn/textil          1      1.000      9403.60.10
     19. Pat matrimonial din lemn/textil          1      1.500      9403.50.00
     20. Noptiere din lemn                 2       250      9403.50.00
     21. Masã joasã din lemn                1       350      9403.60.10
     22. Frigider integrat, 140 l              1       500      8418.21.59
     23. Frigider integrat, 230 l              1      1.063      8418.21.59
     24. Plitã electricã, 2 posturi             1       400      8516.60.10
     25. Plitã gaz, 4 posturi                1       657      8419.81.99
     26. Spãlãtor cu 2 cuve, din inox            1       300      7324.10.90
     27. Spãlãtor cu 2 cuve, din inox            1       180      7324.10.90
     28. Robinet de amestec, monocomandã, metalic      2       106      8481.80.19
     29. Hotã bucãtãrie, cu iluminare            1       169      8414.60.00
     30. Cuptor cu microunde                1       532      8516.50.00
     31. Dulap de bucãtãrie, din lemn, subansambluri    1       614      9403.40.90
     32. Corp de bucãtãrie, din lemn, subansambluri     1       150      9403.40.90
     33. Corp inferior mobilier de bucãtãrie, din lemn,
       subansambluri                   1       113      9403.40.90
     34. Corp de bucãtãrie, mediu superior, din lemn    1       157      9403.40.90
     35. Corp de bucãtãrie mare, superior, din lemn     1       163      9403.40.90
     36. Corp de bucãtãrie mic, superior          1       100      9403.40.90
     37. Corp de bucãtãrie, pentru depozitare veselã,
       din lemn                      1       157      9403.40.90
     38. Corp de birou secretariat, din lemn        2       625      9403.30.11
     39. Mobilier din lemn, subansambluri,
       pentru secretariat                 1      4.180      9403.30.99
     40. Mochetã acrilicã în suluri, lãþime 4 m      440  m    20,45 $/m    5702.52.00
     41. Bandã adezivã latã pentru lipit mochetã     450  m      1 $/m    3919.10.11
     42. Praguri din aluminiu pentru fixat mochetã     30  m      15 $/m    7604.10.90
     43. Plãci de ipsos cu fibrã mineralã, pentru tavan 1.300        2,7     6808.00.00
     44. Corpuri de iluminat 60 x 60 cm          100       45      8539.31.90
     45. Tuburi fluorescente 20 W             410       35      8539.31.90
     46. Startere pentru iluminat fluorescent       410        0,5     8536.90.80
     47. Profiluri din tablã, 15 mm lãþime       1.600  m      1      7604.10.90
     48. ªuruburi pentru lemn              2.000        1      7318.12.10
         B. Echipamente de tehnicã de calcul
            B.1. Reþea de calculatoare
                (elemente)
    49. Server Compaq Prosignia, mouse,
      tastaturã, monitor, unitate centralã         1      5.215      8471.91.80
    50. Staþii de lucru Compaq Prolinea,
      mouse, tastaturã, unitate centralã         21      2.270      8471.91.80
    51. Modem Hayes                     4       350      8473.30.90
    52. Cartelã reþea XIRCOM PCMCIA             6       672      8473.30.90
    53. Sursã neîntreruptibilã APC 900            2       764      8473.30.90
    54. Driver Compaq 1.2GB AGA Tape Drive          1      1.228      8473.30.90
    55. Driver 120/250 MB AGA Tape Drive           1      1.185      8473.30.90
    56. Link Builder 3 COM                  1       741      8473.30.10
    57. Patch Panel AT&T                   1       475      8473.30.10
    58. Rate Cord D 8AU (1m)                35 m       12,9     8544.41.90
    59. UTP Cable AT&T                   600 m       0,79     8544.41.90
    60. Information Outlets (mufe prize)          32        17,44     8536.90.10
    61. Rate Cord D 8AU (3m)                35 m       16,71     8544.41.90
    62. Outlet Box (carcase prize)             35        5,69     8536.90.10
    63. Link Builder Hub 3COM                1      1.225      8473.30.10
    64. Wall mount cabinet, Imrak, cutie
      metalicã                       1        916      8537.10.99
    65. M100BH-246 HDM (elemente prize)           35        11,75    8536.90.10
    66. Casete memorie 120/250 MB
Compression by CVISION Technologies’
      pentru Tape Drive                      For
                            PdfCompressor. 40 Evaluation Purposes Only
                              7         8524.22.10
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 85

                                               Preþul
     Nr.
               Tipul echipamentului          Cantitatea       unitar       Poziþia tarifarã
     crt.
                                            Ð dolari S.U.A. Ð

     67. Casete memorie 1.2 GB pentru
       Tape Drive                          6          73         8524.22.10
           B.2. Alte echipamente de
                tehnicã de calcul
     68.   Cãrþi software                     40         1.325         4901.99.00
     69.   Dischete software                   150         1.850         8524.90.91
     70.   Imprimantã HP Laser Jet 4M plus             1         2.085         8471.92.20
     71.   Imprimantã HP Laser Jet 4V                1         2.180         8471.92.20
     72.   Imprimantã Laser 4L                   1         1.700         8471.92.20
     73.   Imprimantã Desk Jet                   2         1.200         8471.92.20
     74.   Cartelã/placã imprimantã MPS Card            2          400         8471.92.20
     75.   Cabluri paralele imprimante               4           31         8544.41.90
     76.   Genþi calculatoare portabile               6           62         4202.22.90
     77.   Calculatoare portabile HP 4000C             3         3.209         8471.20.20
     78.   Calculatoare portabile HP 4000CT            3         4.169         8471.20.20
     79.   Portreplicator (dispozitiv adaptare
         calculatoare portabile)                  6          270,5        8473.30.90

          C. Echipament de telecomunicaþii
     80.   Centralã telefonicã                    1         4.700         8517.30.00
     81.   Telefoane inteligente                  20          250         8517.10.00
     82.   Telefoane standard                    20          70         8517.10.00
     83.   Robot telefonic                      3          56         8517.10.00
     84.   Telefon ,,CordlessÒ                    4          130         8517.10.00
     85.   Consolã telefon                      3          270         8517.30.00

               D. Autovehicule
     86. Autovehicule de teren 5 locuri (4l)              2        35.000         8703.24.10
     87. Autovehicule 5 locuri 1.800 cm3                2        21.000         8703.23.19

     88. Autovehicule 5 locuri 1.600 cm3                1        17.200         8703.23.19
     89. Autovehicule 5 locuri 2.200 cm3                1        24.780         8703.23.19
                   EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85/1995 conþine 8 pagini. Preþul 88 lei 40.816

								
To top