005 by monitorul-oficial

VIEWS: 40 PAGES: 16

									                                          PARTEA     I
 Anul VIII Ñ Nr. 5                                                                   Vineri, 12 ianuarie 1996
                             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE


                                           SUMAR

 Nr.                                        Pagina  Nr.                                            Pagina
        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                             de supraveghere ºi control al traficului de nave în
 1.059/1995.Ñ Hotãrâre privind modul de finanþare a învãþã-                       zona exterioarã a Portului Constanþa, judeþul
    mântului postliceal ºi cooperatist ºi încasarea de                       ConstanþaÒ..................................................................   10
    taxe de cãtre instituþiile de învãþãmânt preuniversi-                1.098/1995.Ñ Hotãrâre privind transferarea, cu platã, a
    tar pentru unele activitãþi suplimentare de instruire              2      investiþiei sistate ”Dezvoltarea Centrului de labora-
 1.062/1995.Ñ Hotãrâre privind programul de participare a                      toare ºi ateliere I.I.R.U.C.Ò, situatã în municipiul
    României, cu pavilion naþional, la târguri ºi expo-                     Timiºoara, judeþul Timiº, în patrimoniul Regiei
    ziþii internaþionale în anul 1996................................       2Ð4      Autonome ”AquatimÒ Timiºoara ................................           10Ð11
 1.078/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil,                   1.099/1995.Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor teh-
    situat în municipiul Sighiºoara, judeþul Mureº, în
                                                  nico-economici ai obiectivului de investiþii
    administrarea Ministerului Finanþelor........................          5
                                                  ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã Comarnic Ñ
 1.079/1995.Ñ Hotãrâre privind schimbarea denumirii                         cartier Ghioºeºti, judeþul PrahovaÒ...........................            11
    Institutului de ªtiinþe Chimice ºi Tehnologice
    Timiºoara în Institutul de Electrochimie ..................          5Ð6  1.100/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil,
                                                  situat în municipiul Constanþa, judeþul Constanþa, în
 1.080/1995.Ñ Hotãrâre privind constituirea ºi funcþionarea
    Comitetului interministerial pentru dezvoltarea rela-                    administrarea Curþii de Conturi ................................          11Ð12
    þiilor economice româno-japoneze............................         6Ð7  1.101/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil,
 1.084/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil din                     situat în oraºul Luduº, judeþul Mureº, în adminis-
    municipiul Bacãu, judeþul Bacãu, în administrarea                      trarea Ministerului Public ..........................................       12Ð13
    Curþii de Conturi........................................................   7Ð8  1.102/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil,
 1.093/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil,                      situat în oraºul Vânju Mare, judeþul Mehedinþi, în
    situat în municipiul Oradea, judeþul Bihor, în admi-                    administrarea Ministerului Public ..............................          13Ð14
    nistrarea Curþii de Conturi ........................................      8
                                               1.103/1995.Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor teh-
 1.094/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a                      nico-economici ai obiectivului de investiþii
    unei pãrþi dintr-un imobil, cu terenul aferent, situat
                                                  ”Modernizare reþele termice ºi puncte termice în
    în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeþul Vâlcea, din
    proprietatea Societãþii Comerciale ”ValmetexÒ Ñ S.A.                    municipiul Arad, judeþul AradÒ ..................................           14
    în proprietatea publicã a statului ºi în administra-                 1.104/1995.Ñ Hotãrâre privind transmiterea, fãrã platã, a
    rea Curþii de Conturi.................................................     9      unor mijloace fixe din patrimoniul     Societãþii
 1.097/1995.Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor teh-                     Comerciale ”Filatura de bumbacÒ Ñ S.A. Slobozia
    nico-economici ai obiectivului de investiþii ”Sistem                    în patrimoniul unor societãþi comerciale..................             15Ð16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

    HOTÃRÂRI            ALE      GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
 privind modul de finanþare a învãþãmântului postliceal ºi cooperatist ºi încasarea de taxe de cãtre
    instituþiile de învãþãmânt preuniversitar pentru unele activitãþi suplimentare de instruire
     În temeiul art. 51 ºi 117 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Începând cu anul ºcolar 1996/1997, finanþarea   planurilor de ºcolarizare în altã meserie sau disciplinã, cât
 învãþãmântului postliceal ºi cooperatist pentru elevii admiºi  ºi a altor persoane, cu suportarea integralã a costului ºco-
 în anul I de studii se va realiza în conformitate cu preve-   larizãrii, fãrã a fi stânjenitã activitatea didacticã proprie a
 derile Legii învãþãmântului nr. 84/1995.            unitãþii ºcolare.
  Art. 2. Ñ Pentru elevii admiºi la aceste tipuri de învãþã-    Pentru desfãºurarea activitãþilor prevãzute la alin. 1, uni-
 mânt pânã în anul ºcolar 1995/1996 inclusiv, cheltuielile
 vor fi suportate din alocaþiile bugetare prevãzute cu      tãþile de învãþãmânt vor pune la dispoziþie spaþiile de
 aceastã destinaþie prin legile bugetare anuale.         învãþãmânt necesare, în mod gratuit.
  Art. 3. Ñ Se autorizeazã instituþiile de învãþãmânt pre-     Taxele percepute în condiþiile alin. 1 se vor constitui ca
 universitar sã organizeze, cu avizul Ministerului        venituri proprii ºi vor fi utilizate în conformitate cu dispoziþi-
 Învãþãmântului, activitãþi de instruire a elevilor în afara   ile art. 169 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995.
                            PRIM-MINISTRU
                          NICOLAE VÃCÃROIU

                                            Contrasemneazã:
                                         p. Ministrul învãþãmântului,
                                          Ecaterina Andronescu,
                                            secretar de stat
                                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                           Florin Georgescu
     Bucureºti, 22 decembrie 1995.
     Nr. 1.059.                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
           privind programul de participare a României, cu pavilion naþional,
                la târguri ºi expoziþii internaþionale în anul 1996

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã programul de participare a (elaborarea proiectelor pavilioanelor, contravaloarea materia-
 României, cu pavilion naþional, la târgurile ºi expoziþiile lelor ºi a transportului acestora pe teritoriul României,
 internaþionale din anul 1996, prevãzute în anexa la pre- construcþia ºi amenajarea pavilioanelor, transportul
 zenta hotãrâre. Programul va fi realizat de Ministerul persoanelor pentru execuþia standului), precum ºi cheltuieli
 Comerþului, potrivit atribuþiilor care îi revin.         pentru realizarea unor materiale publicitare de prezentare,
   Art. 2. Ñ Se aprobã fondurile necesare acoperirii par- promovare ºi cu caracter general.
 þiale a cheltuielilor în lei ºi în valutã, ocazionate de partici-   Art. 3. Ñ Sumele prevãzute la art. 2 constituie contri-
 parea României cu pavilion naþional la târguri ºi expoziþii
                                  buþia statului român la promovarea comerþului exterior al
 internaþionale, dupã cum urmeazã:
                                  României ºi se suportã din bugetul Ministerului Comerþului
   a) echivalentul în lei al sumei de 1.858 mii dolari S.U.A.
 reprezentând contribuþia statului pentru plãþile în devize pe anul 1996, în atribuþiile cãruia intrã aceastã activitate.
 necesare închirierii spaþiilor, construcþiei ºi amenajãrii pavi-   Art. 4. Ñ Agenþii economici, indiferent de natura capita-
 lioanelor, transportului materialelor aferente, cheltuielilor   lului social, vor suporta integral cheltuielile în lei ºi în
 generale pe perioada târgurilor, acþiunilor promoþionale ºi valutã legate de transportul mostrelor, exponatelor ºi mate-
 de reprezentare, precum ºi pentru unele acþiuni de protocol; rialelor proprii de propagandã, acþiuni de protocol la nivel
   b) suma de 1.061 milioane lei reprezentând cheltuieli de firmã, precum ºi pentru deplasarea delegaþilor proprii
 pentru pregãtirea în þarã a manifestãrilor expoziþionale (transport, cazare, For Evaluation
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. diurnã) în strãinãtate. Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                       3

   Art. 5. Ñ Ministerul Comerþului poate efectua modificãri     Art. 6. Ñ Organizarea pavilioanelor României se va face
 ale sumelor estimate a se cheltui pentru fiecare târg în      pe bazã de contracte încheiate între Ministerul Comerþului
 parte, cât ºi schimbarea sau completarea programului cu
                                  ºi societãþi comerciale prestatoare de servicii, specializate
 alte manifestãri expoziþionale de interes pentru promovarea
 exporturilor româneºti, cu condiþia încadrãrii în fondurile    în organizarea de târguri ºi expoziþii internaþionale, desem-
 totale aprobate prin prezenta hotãrâre.              nate pe cãi competiþionale, în condiþiile legii.

                            PRIM-MINISTRU
                          NICOLAE VÃCÃROIU
                                             Contrasemneazã:
                                            Ministrul comerþului,
                                              Petru Criºan
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                            Florin Georgescu
                                      Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                                           Teodor Viorel Meleºcanu

     Bucureºti, 22 decembrie 1995.
     Nr. 1.062.


                                                         ANEXÃ

                            PROGRAMUL
          de participare a României, cu pavilion naþional, la târguri ºi expoziþii internaþionale
                            în anul 1996

             I. Târguri generale, tehnice, bunuri de consum, specializate (cu exponate)
       Nr.  Denumirea             Caracterul               Cheltuieli estimative
       crt.  târgului     Þara       târgului      Perioada  Ñ dolari S.U.A. Ñ    Ñ mii lei Ñ

       0      1        2         3          4        5          6

       1. Tokyo       Expoziþie
                  Japonia
                  româneascã,
                  caracter
                  general     februarie               45.000        30.000
    2. Cairo    Egipt    General     martie                 45.000        25.000
    3. Basel    Elveþia   General     martie                 55.000        20.000
    4. Chiºinãu  Republica  Specializat:
            Moldova   bunuri de
                  consum     martie                 25.000        15.000
    5. Los Angeles S.U.A.    General     aprilie                40.000        30.000
    6. Milano   Italia    Specializat:
                  mobilã     aprilie                35.000        17.000
    7. Aºhabad   Turkmenistan General     aprilie                25.000        20.000
    8. Hanovra   Germania   Tehnic     aprilie                40.000        25.000
    9. Paris    Franþa    General     aprilie/mai              55.000        25.000
    10. Tel Aviv  Israel    Specializat:
                  construcþii
                  civile ºi mate-
                  riale de
                  construcþii   mai                  45.000        18.000
    11. Luxemburg  Luxemburg  General     mai                  30.000        20.000
    12. Budapesta  Ungaria   Tehnic     mai/iunie               65.000        30.000
    13. Beijing   China    Tehnic     iunie                 30.000        20.000
    14. Tripoli   Liban    Specializat:
                  materiale de
                  construcþii   iunie                 45.000        15.000
    15. Poznan   Polonia   Tehnic     iunie                 44.000        20.000
    16. Skopje   Macedonia  General     iunie                 35.000        15.000
    17. Moscova   Federaþia  Specializat:
            Rusã     petrol ºi gaze iunie                 37.000        15.000
    18. Amman    Iordania   General     august                 30.000        18.000
    19. Stockholm  Suedia    Specializat:
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
                  confecþii    august                       Purposes Only
                                            For Evaluation20.000
                                             30.000
 4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

    0       1          2            3           4         5        6

    20. Damasc          Siria        General         august/
                                         septembrie      35.000       18.000
    21. Izmir           Turcia       General         august/
                                         septembrie      40.000       20.000
    22. Seul           Coreea       General         septembrie      25.000       25.000
    23. Farnborough        Anglia       Specializat:
                             aeronautic       septembrie      75.000       25.000
    24.  Frankfurt       Germania      Tehnic         septembrie      35.000       25.000
    25.  Salonic        Grecia       General         septembrie      50.000       25.000
    26.  Zagreb         Croaþia       General         septembrie      30.000       16.000
    27.  Brno          Cehia        Tehnic         septembrie      50.000       20.000
    28.  Plovdiv        Bulgaria      Tehnic         septembrie/
                                         octombrie       45.000       15.000
    29. Tunis           Tunisia       General         octombrie       18.000       18.000
    30. New York         S.U.A.       General         octombrie       70.000       25.000
    31. Bruxelles         Belgia       Specializat:
                             mobilã         octombrie       35.000       23.000
    32.  Graz          Austria       General         octombrie       47.000       25.000
    33.  Kiev          Ucraina       Tehnic         octombrie       50.000       15.000
    34.  Shanghai        China        Tehnic         octombrie       30.000       20.000
    35.  New Delhi       India        General         noiembrie       28.000       20.000
    36.  Dubai         Emiratele
                   Arabe Unite     General         noiembrie       40.000       20.000
    37. Bologna          Italia       Specializat:
                             piele ºi produse
                             din piele        noiembrie       25.000       15.000
    38.*) Istanbul        Turcia       Specializat:
                             tehnologii
                             construcþii
                             de locuinþe       iunie        106.000       66.000
        *) Coordonatori: Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi Ministerul Comerþului.


                II. Târguri ºi expoziþii internaþionale generale ºi specializate
                        (cu mostre, machete ºi pliante)
    Nr.    Denumirea                  Caracterul                  Cheltuieli estimative
    crt.    târgului       Þara         târgului       Perioada   Ñ dolari S.U.A. Ñ    Ñ mii lei Ñ

    0       1          2            3           4         5        6


     1. Tallin          Estonia       Contacte
                             comerciale       mai          20.000       10.000
     2. Calgary          Canada       Specializat:
                             echipament
                             petrolier        iunie         25.000       25.000
     3.  Bogota         Columbia      General         iulie         25.000       20.000
     4.  Buenos Aires      Argentina      General         iulie/august     30.000       25.000
     5.  Kuala Lumpur      Malaysia      General         septembrie      30.000       25.000
     6.  Toronto        Canada       Tehnic         septembrie      20.000       25.000
     7.  Johannesburg      Africa de Sud    General         octombrie       20.000       22.000
     8.  Havana         Cuba        General         octombrie       20.000       20.000
     9.  Jeddah         Arabia       Specializat:
                   Sauditã       bunuri de
                             consum         octombrie       40.000       20.000
    10. Santiago                               octombrie/
      de Chile         Chile        General         noiembrie       23.000       20.000
    11. Lagos           Nigeria       General         noiembrie       15.000       15.000
                          1.858.000  1.061.000
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                      5

                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
                     privind transmiterea unui imobil,
                 situat în municipiul Sighiºoara, judeþul Mureº,
                   în administrarea Ministerului Finanþelor

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei pãrþi din imobilul proprietate
          publicã a statului, compus din construcþie ºi terenul aferent, situat în munici-
          piul Sighiºoara, Piaþa Hermann Oberth nr. 25, judeþul Mureº, identificatã
          potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din adminis-
          trarea Consiliului Local al Municipiului Sighiºoara în administrarea Ministerului
          Finanþelor, pentru Administraþia financiarã a municipiului Sighiºoara.
             Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se face la valoarea
          de inventar rezultatã din evidenþele contabile.
             Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de protocol
          încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea în
          vigoare a prezentei hotãrâri.
                            PRIM-MINISTRU
                          NICOLAE VÃCÃROIU

                                    Contrasemneazã:
                               Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                    Florin Georgescu
                                    Secretar de stat,
                                   ºeful Departamentului
                               pentru Administraþie Publicã Localã,
                                    Octav Cozmâncã

               Bucureºti, 28 decembrie 1995.
               Nr. 1.078.

                                                          ANEXÃ

                       DATELE DE IDENTIFICARE
             a pãrþii din imobilul situat în municipiul Sighiºoara, judeþul Mureº,
               care se transmite în administrarea Ministerului Finanþelor
                     Persoana juridicã    Persoana juridicã
     Adresa unde este
                      de la care        la care       Caracteristici tehnice
      situat imobilul
                      se transmite      se transmite

    Municipiul Sighiºoara,      Consiliul Local     Ministerul     Ñ  Cartea funciarã nr. 20 b)
    Piaþa Hermann          al Municipiului     Finanþelor     Ñ  Nr. topografic 957
    Oberth nr. 25,          Sighiºoara                 Ñ  Corpul nr. 3 Ñ etaj Ñ
    judeþul Mureº                                Ñ  spaþii administrative
                                           Ñ  Clãdire din cãrãmidã,
                                             cu 28 de încãperi în
                                             suprafaþã de 641,15 m2,
                                             cu terenul aferent


                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
           privind schimbarea denumirii Institutului de ªtiinþe Chimice
             ºi Tehnologice Timiºoara în Institutul de Electrochimie

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Articol unic. Ñ (1) Pe data prezentei hotãrâri, Institutul de ªtiinþe
          Chimice ºi Tehnologice Timiºoara, din subordinea Ministerului Cercetãrii ºi
Compression by   Tehnologiei, Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
          CVISIONîºi schimbã denumirea în Institutul de Electrochimie.                Purposes Only
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

               (2) Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 459/1994 privind organiza-
            rea ºi funcþionarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, publicatã în
            Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 29 august 1994, se
            modificã în mod corespunzãtor.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU

                                      Contrasemneazã:
                                  Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
                                     Doru Dumitru Palade


               Bucureºti, 28 decembrie 1995.
               Nr. 1.079.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
            privind constituirea ºi funcþionarea Comitetului interministerial
              pentru dezvoltarea relaþiilor economice româno-japoneze

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se constituie Comitetul interministerial pentru    (3) Comitetul va asigura, pe baza opiniilor ºi punctelor
 dezvoltarea relaþiilor economice româno-japoneze, denumit de vedere formulate de membri ºi consultanþi, inclusiv de
 în continuare comitet.                      cãtre partea japonezã, recomandãri ºi variante de transpu-
   Art. 2. Ñ (1) Din comitet fac parte reprezentanþi ai con- nere în practicã a strategiei pe termen mediu ºi lung, ela-
 ducerilor ministerelor ºi ai altor autoritãþi, cuprinºi în anexã. borate de Ministerul Comerþului, privind dezvoltarea relaþiilor
   (2) Din comitet mai fac parte ºi experþi, în calitate de economice româno-japoneze, cu accent pe creºterea expor-
 consultanþi, desemnaþi de Camera de Comerþ ºi Industrie a turilor româneºti, atragerea de investiþii directe de capital,
 României, Uniunea Generalã a Industriaºilor din România, transfer de tehnologie ºi amplificarea cooperãrii bilaterale ºi
 Confederaþia Naþionalã a Patronatului Român ºi alþi repre- pe terþe pieþe.
 zentanþi cuprinºi în anexã.                     Art. 4. Ñ (1) Comitetul va identifica, pe baza cererii
   (3) Pentru buna desfãºurare a activitãþii, comitetul va interne, proiecte industriale care necesitã investiþii de capi-
 consulta ºi va menþine un dialog permanent cu autoritãþile tal ºi transfer de tehnologie, pe care le va face cunoscute
 japoneze competente (MITI Ñ Ministerul Comerþului autoritãþilor nipone competente, în vederea obþinerii de linii
 Internaþional ºi Industriei) ºi va atrage, pentru o corectã de credit, în condiþii avantajoase, ºi de asistenþã financiarã
 fundamentare a propunerilor pe care le va înainta periodic pe care Japonia o acordã pe linie guvernamentalã. Cu aju-
 Guvernului, reprezentanþii unor societãþi comerciale impli- torul organismelor guvernamentale ºi neguvernamentale
 cate sau care au posibilitãþi de implicare în dezvoltarea promoþionale, comitetul va face propuneri ºi recomandãri în
 schimburilor comerciale ºi cooperãrii economice bilaterale, vederea creºterii ºi diversificãrii exporturilor, atât cãtre
 pe termen lung ºi mediu.                     Japonia cât ºi pentru terþe pieþe, prin sistemul de distribuþie
   Art. 3. Ñ (1) Pentru realizarea atribuþiilor sale în dome- al marilor case de comerþ nipone. De asemenea, comitetul
 niul dezvoltãrii relaþiilor economice româno-japoneze, comi- va face propuneri pentru dezvoltarea schimburilor tehnico-
 tetul va solicita ministerelor, celorlalte autoritãþi ale ºtiinþifice româno-japoneze.
 administraþiei publice centrale, prefecturilor ºi misiunilor     (2) Comitetul va informa periodic Guvernul asupra sta-
 diplomatice ale României în strãinãtate sã elaboreze strate- diului recomandãrilor ºi modului de transpunere a lor în
 gii sectoriale, programe de ramurã, analize ºi studii de fun- practicã de cãtre autoritãþile competente, pentru realizarea
 damentare. În acest scop, Ambasada României la Tokyo strategiei de dezvoltare, pe termen mediu ºi lung, privind
 va colabora cu comitetul, pentru materializarea obiectivelor schimburile comerciale, cooperarea economicã bilateralã ºi
 acestuia.                             cu terþe þãri ºi va înainta, periodic, propuneri de rezolvare
   (2) În acelaºi scop, comitetul va utiliza ºi studii ºi alte a aspectelor deosebite care pot influenþa negativ relaþiile
 materiale de sintezã elaborate de instituþii guvernamentale bilaterale.
 de cercetare, bãnci, asociaþii patronale profesionale, inclusiv   (3) Ministerele ºi instituþiile care au reprezentanþi în
 datele furnizate de societãþile comerciale menþionate la art. 2 comitet rãspund de activitatea acestora în cadrul
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 alin. (3).                            comitetului.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                       7

  Art. 5. Ñ (1) În funcþia de preºedinte al comitetului se     (3) Membrii comitetului vor fi nominalizaþi de cãtre con-
numeºte ministrul comerþului.                  ducerile ministerelor ºi ale altor autoritãþi ºi vor fi comunicaþi
  (2) Comitetul are un secretariat care va fi asigurat de
reprezentanþi ai Ministerului Comerþului, care vor fi nomina-  secretariatului, într-un termen de 15 zile de la data aprobã-
lizaþi prin ordin al ministrului.                rii prezentei hotãrâri.
                            PRIM-MINISTRU
                          NICOLAE VÃCÃROIU
                                           Contrasemneazã:
                                          Ministrul comerþului,
                                            Petru Criºan
                                    Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                                         Teodor Viorel Meleºcanu
                                          Ministrul industriilor,
                                           Dumitru Popescu
     Bucureºti, 28 decembrie 1995.
     Nr. 1.080.
                                                              ANEXÃ
                      COMITETUL INTERMINISTERIAL
                 pentru dezvoltarea relaþiilor economice româno-japoneze
  1. Preºedinte Ñ ministrul comerþului              Ñ Ministerul Învãþãmântului
  2. Membri Ñ reprezentanþi ai conducerilor urmãtoarelor     Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei
 ministere ºi autoritãþi:                      Ñ Ministerul Sãnãtãþii
  Ñ Consiliul pentru Coordonare, Strategie ºi Reformã       Ñ Agenþia Românã de Dezvoltare
 Economicã                             Ñ Fondul Proprietãþii de Stat
  Ñ Departamentul pentru Integrare Europeanã           3. Consultanþi Ñ reprezentanþi ai:
  Ñ Ministerul Comerþului                     Ñ Camerei de Comerþ ºi Industrie a României
  Ñ Ministerul Industriilor
                                  Ñ Uniunii Generale a Industriaºilor din România
  Ñ Ministerul Afacerilor Externe
  Ñ Ministerul Finanþelor                     Ñ Confederaþiei Naþionale a Patronatului Român
  Ñ Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei            Ñ Bãncii Naþionale a României
  Ñ Ministerul Comunicaþiilor                   Ñ Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A. Ñ
  Ñ Ministerul Transporturilor                 Eximbank
  Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului   Ñ Fondurilor Proprietãþii Private
  Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului      Ñ Agenþiei Naþionale pentru Privatizare
  Ñ Ministerul Turismului                     4. Secretariat Ñ reprezentanþii Ministerului Comerþului.

                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
               privind transmiterea unui imobil din municipiul Bacãu,
                judeþul Bacãu, în administrarea Curþii de Conturi

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
               Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a unui imobil, din patri-
            moniul Societãþii Comerciale ”TermlocÒ Ñ S.A. Bacãu, situat în municipiul
            Bacãu, str. Nicolae Bãlcescu nr. 5, judeþul Bacãu, în proprietatea publicã a
            statului ºi în administrarea Curþii de Conturi, pentru a fi folosit ca sediu de
            cãtre Camera de conturi a judeþului Bacãu.
               Art. 2. Ñ Elementele de identificare a imobilului menþionat la art. 1
            sunt prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
               Art. 3. Ñ Transmiterea imobilului se realizeazã la valoarea actualizatã,
            conform înregistrãrilor contabile, în termen de 30 de zile de la intrarea în
            vigoare a prezentei hotãrâri.
                            PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VÃCÃROIU
                                 Contrasemneazã:
                            Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                 Florin Georgescu
                                 Secretar de stat,
                                ºeful Departamentului
                            pentru Administraþie Publicã Localã,
                                 Octav Cozmâncã
                             Preºedintele Curþii de Conturi,
                                  Ioan Bogdan
             Bucureºti, 28 decembrie 1995.
Compression by     CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
             Nr. 1.084.                                     Purposes Only
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5
                                                                ANEXÃ

                          DATELE DE IDENTIFICARE
                 a imobilului care se transmite în proprietatea publicã a statului
                        ºi în administrarea Curþii de Conturi


                                                           Valoarea de
                    Persoana juridicã    Persoana juridicã                 înregistrare din
        Locul unde este
                      de la care         la care    Caracteristici tehnice     contabilitate
        situat imobilul
                     se transmite       se transmite                     la data
                                                           transmiterii

       Municipiul Bacãu,     Societatea          Curtea de     Suprafaþa utilã:       37.503.139 lei
       str. Nicolae       Comercialã          Conturi      59,6 m2
       Bãlcescu nr. 5,      ”TermlocÒ Ñ S.A.
       judeþul Bacãu       Bacãu


                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
         privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Oradea, judeþul Bihor,
                   în administrarea Curþii de Conturi

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate        Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se
 publicã a statului, situat în municipiul Oradea, str. Republicii    face la valoarea de intrare actualizatã, înregistratã în con-
 nr. 12, etajul I, judeþul Bihor, identificat potrivit anexei care    tabilitate, valoare cu care se diminueazã patrimoniul Regiei
 face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administra-      Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi Locativã Oradea.
 rea Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi Locativã           Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1
 Oradea în administrarea Curþii de Conturi, pentru a fi         se face pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi,
 folosit ca sediu de cãtre Camera de conturi a judeþului         în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
 Bihor.                                 prezentei hotãrâri.
                                PRIM-MINISTRU
                               NICOLAE VÃCÃROIU
                                                Contrasemneazã:
                                           Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                Florin Georgescu
                                                Secretar de stat,
                                               ºeful Departamentului
                                           pentru Administraþie Publicã Localã,
                                                Octav Cozmâncã
                                            Preºedintele Curþii de Conturi,
                                                 Ioan Bogdan
     Bucureºti, 30 decembrie 1995.
     Nr. 1.093.
                                                               ANEXÃ

                          DATELE DE IDENTIFICARE
                 a imobilului care se transmite în administrarea Curþii de Conturi
                                            Valoarea
                                             rãmasã,
                     Persoana juridicã   Persoana juridicã  înregistratã în
          Adresa         de la care       la care se     contabilitate    Caracteristici tehnice
          imobilului       se transmite       transmite       la data
                                            transmiterii
                                              (lei)

       Municipiul Oradea,     Regia Autonomã       Curtea de     7.679.370    Ñ   Suprafaþa construitã:
       str. Republicii      de Gospodãrie       Conturi               Ñ   550,6 m2
       nr. 12, etajul I,     Comunalã ºi                          Ñ   Suprafaþa utilizatã:
       judeþul Bihor       Locativã Oradea                        Ñ   440,5 m2
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                          9

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
            privind transmiterea, cu platã, a unei pãrþi dintr-un imobil,
             cu terenul aferent, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
             judeþul Vâlcea, din proprietatea Societãþii Comerciale
              ”ValmetexÒ Ñ S.A. în proprietatea publicã a statului
                  ºi în administrarea Curþii de Conturi

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
              Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a unei cote-pãrþi din imo-
          bilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Cozia nr. 4, judeþul Vâlcea, cu
          terenul aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din pre-
          zenta hotãrâre, din proprietatea Societãþii Comerciale ”ValmetexÒ Ñ S.A. în
          proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Curþii de Conturi, pentru a
          fi folositã ca sediu de cãtre Camera de conturi a judeþului Vâlcea.
              Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului ºi a terenului, prevãzute la art. 1, se
          efectueazã la valorile actualizate în contabilitate.
              Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a terenului se va face pe
          bazã de protocol încheiat între pãrþi, în maximum 30 de zile de la data
          intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                              PRIM-MINISTRU
                             NICOLAE VÃCÃROIU

                                        Contrasemneazã:
                                   Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu
                                    Preºedintele Curþii de Conturi,
                                        Ioan Bogdan               Bucureºti, 30 decembrie 1995.
               Nr. 1.094.
                                                             ANEXÃ
                        DATELE DE IDENTIFICARE

        a unei pãrþi din imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea ºi a terenului aferent
                   ce se transmit, cu platã, Curþii de Conturi
                                                         Valoarea de
                                                         înregistrare în
     Locul unde se aflã     Persoana juridicã    Persoana juridicã
                                                         contabilitate la
      situate imobilul       de la care        la care      Caracteristici tehnice
                                                        data transmiterii
       ºi terenul        se transmit       se transmit
                                                       (conform raportului
                                                         de expertizã)

    Str. Cozia nr. 4,     Societatea          Curtea de    Ð  Suprafaþa construitã: 296.270.860 lei
    Râmnicu Vâlcea,      Comercialã          Conturi     Ð  511,51 m2
    judeþul Vâlcea       ”ValmetexÒ Ñ S.A.               Ð  Suprafaþa utilã:
                                         Ð  451,04 m2
                                         Ð  Cotã indivizã
                                         Ð  teren: 80,90 m2
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
            privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
            ai obiectivului de investiþii ”Sistem de supraveghere
             ºi control al traficului de nave în zona exterioarã
               a Portului Constanþa, judeþul ConstanþaÒ

             Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
         investiþii ”Sistem de supraveghere ºi control al traficului de nave în zona
         exterioarã a Portului Constanþa, judeþul ConstanþaÒ, cuprinºi în anexa*) la
         prezenta hotãrâre.
            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
         din fondurile bugetului de stat ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
         destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
                           PRIM-MINISTRU
                         NICOLAE VÃCÃROIU
                                  Contrasemneazã:
                             Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                  Florin Georgescu
                                 Ministrul transporturilor,
                                   Aurel Novac

           Bucureºti, 30 decembrie 1995.
           Nr. 1.097.
           *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
         privind transferarea, cu platã, a investiþiei sistate ”Dezvoltarea
             Centrului de laboratoare ºi ateliere I.I.R.U.C.Ò,
             situatã în municipiul Timiºoara, judeþul Timiº,
           în patrimoniul Regiei Autonome ”AquatimÒ Timiºoara

           Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Art. 1. Ñ Se aprobã transferarea, cu platã, a investiþiei sistate
         ”Dezvoltarea Centrului de laboratoare ºi ateliere I.I.R.U.C.Ò, situatã în
         municipiul Timiºoara, str. Gheorghe Lazãr nr. 11, judeþul Timiº, ºi a terenului
         aferent, conform anexei la prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii
         Comerciale ”I.I.R.U.C.Ò Ñ S.A. Bucureºti în patrimoniul Regiei Autonome
         ”AquatimÒ Timiºoara.
            Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”I.I.R.U.C.ÒÑ S.A.
         Bucureºti rãmâne nemodificat, potrivit bilanþului contabil din 31 decembrie
         1994.
            Art. 3. Ñ Predarea-preluarea obiectivului ce constituie investiþia sistatã
         conform art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi.
                           PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VÃCÃROIU
                              Contrasemneazã:
                              Ministrul industriilor,
                              Dumitru Popescu
                              Secretar de stat,
                             ºeful Departamentului
                         pentru Administraþie Publicã Localã,
                              Octav Cozmâncã
                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                              Florin Georgescu
          Bucureºti, 30 decembrie 1995.
Compression by  CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
          Nr. 1.098.                                   Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                            11
                                                             ANEXÃ

                               LISTA
     activului (investiþiei sistate) care se transferã, cu platã, din patrimoniul Societãþii Comerciale
        ”I.I.R.U.C.Ò Ñ S.A. Bucureºti în patrimoniul Regiei Autonome ”AquatimÒ Timiºoara
                                       Valoarea      Valoarea   Patrimoniul Regiei
                                      obiectivului,    obiectivului,    Autonome
    Nr.                                 reevaluatã     reevaluatã     ”AquatimÒ
          Denumirea obiectivului      Adresa
    crt.                               la 31.07.1995    la 30.11.1995    Timiºoara se
                                    (exclusiv T.V.A.)  (exclusiv T.V.A.)  majoreazã cu:
                                       Ñ lei Ñ       Ñ lei Ñ       Ñ lei Ñ

    1. Investiþia ”Dezvoltarea        Municipiul      385.071.245     415.481.321      415.481.321
     Centrului de laboratoare        Timiºoara,
     ºi ateliere I.I.R.U.C.Ò        str. Gh. Lazãr
     Timiºoara               nr. 11,
                         judeþul Timiº
    2. Terenul aferent            Idem         62.252.835      79.247.149      79.247.149
                            TOTAL:    447.324.080     494.728.470      494.728.470                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
             privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
             ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþire alimentare
            cu apã Comarnic Ñ cartier Ghioºeºti, judeþul PrahovaÒ

             Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
          investiþii ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã Comarnic Ñ cartier Ghioºeºti, jude-
          þul PrahovaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
             Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
          din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
          destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
                            PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VÃCÃROIU
                                 Contrasemneazã:
                            Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                Florin Georgescu
                               Secretar de stat, ºeful
                            Departamentului pentru Administraþie
                                 Publicã Localã,
                                Octav Cozmâncã
             Bucureºti, 30 decembrie 1995.
             Nr. 1.099.
             *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
             privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul
              Constanþa, judeþul Constanþa, în administrarea
                      Curþii de Conturi

             Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a unui imobil, cu terenul
         aferent, având suprafaþa construitã de 1.074 m 2 , situat în municipiul
         Constanþa, aleea Magnoliei nr. 2, judeþul Constanþa, identificat potrivit anexei
Compression by  CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
         care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii             Purposes Only
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

          Comerciale ”COM CMÒ Ñ S.A. Constanþa în proprietatea publicã a statului ºi
          în administrarea Curþii de Conturi, pentru a fi folosit ca sediu al Camerei de
          conturi a judeþului Constanþa.
             Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului ºi a terenului, prevãzute la art. 1, se
          efectueazã la valoarea actualizatã din contabilitate.
             Art. 3. Ð Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de protocol
          încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la data întrãrii în vigoare a
          prezentei hotãrâri.
                              PRIM-MINISTRU
                             NICOLAE VÃCÃROIU

                                        Contrasemneazã:
                                    Preºedintele Curþii de Conturi,
                                         Ioan Bogdan
                                   Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                        Florin Georgescu
                                        Secretar de stat,
                                       ºeful Departamentului
                                   pentru Administraþie Publicã Localã,
                                        Octav Cozmâncã

               Bucureºti, 30 decembrie 1995.
               Nr. 1.100.


                                                            ANEXÃ

                        DATELE DE IDENTIFICARE
     a imobilului, cu terenul aferent, care se transmite, cu platã, în proprietatea publicã a statului
                    ºi în administrarea Curþii de Conturi
                                                        Valoarea de
                   Persoana juridicã    Persoana juridicã                înregistrare în
     Locul unde este
                    de la care        la care      Caracteristici tehnice  contabilitate
      situat imobilul
                    se transmite      se transmite                    la data
                                                        transmiterii

    Municipiul Constanþa,   Societatea          Curtea de    Ð  Suprafaþa construitã:  620.247.752 lei
    aleea Magnoliei      Comercialã          Conturi     Ð  1.074 m2
    nr. 2, judeþul       ”COM CMÒ Ñ S.A.                Ð  Suprafaþa construitã
    Constanþa         Constanþa                   Ð  desfãºuratã:
                                         Ð  5.370 m2
                                         Ð  Terenul aferent:
                                         Ð  1.240 m2
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
               privind transmiterea unui imobil, situat în oraºul Luduº,
                judeþul Mureº, în administrarea Ministerului Public

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în ora-
          ºul Luduº, str. Vânãtorilor nr. 4, judeþul Mureº, având datele de identificare
          prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
          patrimoniul Societãþii Comerciale ”SecomÒ Ñ S.A. Luduº în proprietatea
          publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Public, pentru a fi folosit ca
          sediu al Parchetului de pe lângã Judecãtoria Oraºului Luduº.
             Art. 2. Ñ Patrimoniul ºi capitalul social ale Societãþii Comerciale
          ”SecomÒ Ñ S.A. Luduº se diminueazã cu valoarea de intrare actualizatã a
Compression by   CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
          imobilului prevãzut la art. 1, rezultatã din evidenþele contabile.                Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                     13

             Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
          bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de
          la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                    Contrasemneazã:
                               Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                    Florin Georgescu
                                   Secretar de stat, ºeful
                               Departamentului pentru Administraþie
                                     Publicã Localã,
                                    Octav Cozmâncã
                                    Ministerul Public,
                                    Procuror general,
                                   Vasile Manea Drãgulin

               Bucureºti, 30 decembrie 1995.
               Nr. 1.101.                                                         ANEXÃ

                        DATELE DE IDENTIFICARE

               a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Public
       Adresa            Persoana juridicã    Persoana juridicã
                                             Caracteristicile tehnice
       imobilului            de la care         la care
                                               ale imobilului
     care se transmite          se transmite       se transmite


    Oraºul Luduº,           Societatea         Ministerul Public  Ñ Suprafaþa construitã:
    str. Vânãtorilor nr. 4,      Comercialã                   226 m2
    judeþul Mureº           ”SecomÒ Ñ S.A.                 Ñ Suprafaþa terenului
                     Luduº                     aferent, curte, în indivi-
                                             ziune cu Consiliul Local
                                             al Oraºului Luduº:
                                             191 m2
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
           privind transmiterea unui imobil, situat în oraºul Vânju Mare,
             judeþul Mehedinþi, în administrarea Ministerului Public

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în ora-
          ºul Vânju Mare, str. Independenþei nr. 39 bis, judeþul Mehedinþi, format din
          construcþie ºi terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în
          anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul
          Societãþii Comerciale ”SevermindÒ Ñ S.A. în proprietatea publicã a statului
          ºi în administrarea Ministerului Public.
             Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”SevermindÒ Ñ S.A.
          se diminueazã cu valoarea de intrare, actualizatã, a imobilului prevãzut la
          art. 1, fãrã micºorarea cotei de capital aferente Fondului Proprietãþii
          Private Ñ V Oltenia.
             Art. 3. Ñ Bunurile mobile ºi dotãrile aferente imobilului prevãzut la
Compression by   CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
          art. 1 se preiau cu platã în patrimoniul Ministerului Public.                Purposes Only
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5

             Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de protocol
          încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
          prezentei hotãrâri.
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                      Contrasemneazã:
                                      Ministerul Public,
                                      Procuror general,
                                    Vasile Manea Drãgulin
                                 Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                     Florin Georgescu
                                      Ministrul justiþiei,
                                    Gavril Iosif Chiuzbaian

               Bucureºti, 30 decembrie 1995.
               Nr. 1.102.

                                                            ANEXÃ

                        DATELE DE IDENTIFICARE
                  a imobilului care se transmite Ministerului Public
                                                        Valoarea de
     Locul unde este      Persoana juridicã    Persoana juridicã                înregistrare în
      situat imobilul       de la care         la care      Caracteristici tehnice  contabilitate
     care se transmite      se transmite       se transmite                    la data
                                                        transmiterii

    Oraºul Vânju Mare,    Societatea          Ministerul    Ñ  Suprafaþa totalã     8.151.358 lei
    Str. Independenþei    Comercialã          Public      Ñ  desfãºuratã:
    nr. 39 bis, judeþul    ”SevermindÒ                  Ñ  746 m2
    Mehedinþi         Ñ S.A.                     Ñ  Suprafaþa terenului:
                                         Ñ  606 m2


                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
                privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
               ai obiectivului de investiþii ”Modernizare reþele termice
                ºi puncte termice în municipiul Arad, judeþul AradÒ

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
             Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
          investiþii ”Modernizare reþele termice ºi puncte termice în municipiul Arad,
          judeþul AradÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
             Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
          din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
          destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU

                                        Contrasemneazã:
                                  Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu
                                     Ministrul lucrãrilor publice
                                      ºi amenajãrii teritoriului,
                                        Marin Cristea
                                      Secretar de stat, ºeful
                                  Departamentului pentru Administraþie
                                        Publicã Localã,
                                       Octav Cozmâncã
               Bucureºti, 30 decembrie 1995.
               Nr. 1.103.
         *) Anexa Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5                        15

                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
    privind transmiterea, fãrã platã, a unor mijloace fixe din patrimoniul Societãþii Comerciale
       ”Filatura de BumbacÒ Ñ S.A. Slobozia în patrimoniul unor societãþi comerciale

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã sistarea investiþiei ”Modernizarea ºi       Art. 3. Ñ (1) Capitalul social al Societãþii Comerciale
 dezvoltarea Filaturii de Bumbac SloboziaÒ, care nu s-a fina-     ”Filatura de BumbacÒ Ñ S.A. Slobozia se micºoreazã cu
 lizat din lipsã de resurse financiare.                371.913,466 mii lei, reprezentând valoarea din contabilitate
   Art. 2. Ñ (1) Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a mijloace-   a mijloacelor fixe transmise, fãrã platã, societãþilor comer-
 lor fixe prevãzute în anexa nr. 1, devenite disponibile prin     ciale prevãzute în anexa nr. 2.
 sistarea investiþiei prevãzute la art. 1, din patrimoniul         (2) Capitalul social al societãþilor comerciale beneficiare
 Societãþii Comerciale ”Filatura de BumbacÒ Ñ S.A.           se majoreazã corespunzãtor cu valoarea mijloacelor fixe
 Slobozia în patrimoniul societãþilor comerciale: ”U.T.T.Ò Ñ S.A.   transmise conform anexei nr. 2, iar reevaluarea, potrivit
 Timiºoara, ”Textila OltulÒ Ñ S.A. Sfântu Gheorghe,          Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994, se va face dupã punerea
 ”VastexÒ Ñ S.A. Vaslui, ”FilbacÒ Ñ S.A. Târgu Lãpuº,         în funcþiune a acestora.
 ”TexromedÒ Ñ S.A. Mediaº, ”FilromÒ Ñ S.A. Bucureºti,           Art. 4. Ñ Predarea-preluarea mijloacelor fixe prevãzute
 ”TextilaÒ Ñ S.A. Nãsãud ºi ”TrainicaÒ Ñ S.A. Pucioasa,        în anexa nr. 2 se face pe bazã de protocol încheiat între
 potrivit anexei nr. 2.                        pãrþi, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
   (2) În termen de 3 luni de la preluare, societãþile        a prezentei hotãrâri.
 comerciale beneficiare, cuprinse în anexa nr. 2, vor asigura       Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
 punerea în funcþiune a mijloacelor fixe transmise.          prezenta hotãrâre.

                                PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE VÃCÃROIU
                                                Contrasemneazã:
                                               Ministrul industriilor,
                                               Dumitru Popescu
                                           Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                               Florin Georgescu

     Bucureºti, 30 decembrie 1995.
     Nr. 1.104.
                                                          ANEXA Nr. 1

                                  LISTA
          mijloacelor fixe noi, care se transmit, fãrã platã, de la Societatea Comercialã ”Filatura de
                           BumbacÒ Ñ S.A. Slobozia
                                             Valoarea mijloacelor fixe reevaluatã
                   Mijlocul fix nou
       Nr.                              Nr.     conform Hotãrârii Guvernului nr. 26/1992
       crt.   Denumirea            Tipul        buc.      Unitarã          Totalã
                                             Ñ mii lei Ñ        Ñ mii lei Ñ

             TOTAL GENERAL:                     Ñ     Ñ          371.913,466
             din care:
       1.   Carde Ñ Total        UNIREA 4C           15     Ñ          52.808,590
          din care:                          4   2.287,81         9.151,240
                                        11   3.968,85        43.657,350
       2.   Laminoare          UNIREA LB           20   1.614,789        32.295,780
          (diametru canã
          18 þoli)
       3.   Laminoare Ð Total      UNIREA LB           12     Ñ          22.975,028
          (diametru canã                        7   1.614,789        11.303,523
          9 þoli)                           5   2.334,301        11.671,505
          din care:
       4.   Maºini de filat       ELITEX             43   6.135,676       263.834,068
          neconvenþional        BD 200 RN
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  16                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 5
                                                              ANEXA Nr. 2
                                   LISTA
           societãþilor comerciale beneficiare a transmiterii, fãrã platã, a mijloacelor fixe noi
              de la Societatea Comercialã ”Filatura de BumbacÒ Ñ S.A. Slobozia

                          Mijloacele fixe ce urmeazã a fi transmise fãrã platã pentru administrare
                                                  Valoarea reevaluatã conform
     Nr.     Societatea                           Nr.      Hotãrârii Guvernului nr. 26/1992
     crt.    Comercialã           Denumire, tip         buc.
                                                  Unitarã        Totalã
                                                 Ñ mii lei Ñ      Ñ mii lei Ñ

         TOTAL GENERAL:                                            371.913,466
         din care:
     1. ”U.T.T.Ò Ñ S.A.
       Timiºoara            ÑÑÑÑÑ                 Ñ       Ñ         91.364,012
                       Carde UNIREA 4C            4      2.287,81        9.151,24
                       Carde UNIREA 4C            2      3.968,85        7.937,70
                       Laminoare
                       UNIREA LB (diametru
                       canã 18 þoli)              4     1.614,789        6.459,156
                       Laminoare
                       UNIREA LB (diametru
                       canã 9 þoli)               4     1.614,789        6.459,156
                       Maºini de filat
                       neconvenþional BD 200 RN        10     6.135,676       61.356,76
     2. ”TEXTILA
       OLTULÒ Ñ S.A.
       Sfântu Gheorghe         ÑÑÑÑÑ                 Ñ        Ñ         76.857,69
                       Laminoare
                       UNIREA LB (diametru
                       canã 9 þoli)               2     1.614,789        3.229,578
                       Maºini de filat
                       neconvenþional BD 200 RN        12     6.135,676       73.628,112
     3. ”VASTEXÒ Ñ S.A.
       Vaslui              ÑÑÑÑÑ                 Ñ        Ñ         53.034,498
                       Laminor UNIREA LB
                       (diametru canã 9 þoli)          1     1.614,789        1.614,789
                       Laminor UNIREA LB
                       (diametru canã 9 þoli)          1     2.334,301        2.334,301
                       Maºini de filat
                       neconvenþional BD 200 RN         8     6.135,676       49.085,408
     4. ”FILBACÒ Ñ S.A.
       Târgu Lãpuº           ÑÑÑÑÑ                 Ñ        Ñ         52.286,936
                       Laminor UNIREA LB
                       (diametru canã 9 þoli)          4     2.334,301        9.337,204
                       Maºini de filat
                       neconvenþional BD 200 RN         7     6.135,676       42.949,732
     5. ”TEXROMEDÒ Ñ S.A.
       Mediaº              ÑÑÑÑÑ                 Ñ       Ñ         23.813,1
                       Carde UNIREA 4C            6      3.968,85       23.813,1
     6. ”FILROMÒ Ñ S.A.
       Bucureºti            ÑÑÑÑÑ                 Ñ       Ñ         21.595,284
                       Carde UNIREA 4C            3      3.968,85       11.906,55
                       Laminoare UNIREA LB
                       (diametru canã 18 þoli)         6     1.614,789        9.688,734
     7. ”TEXTILAÒ Ñ S.A.
       Nãsãud              ÑÑÑÑÑ                 Ñ        Ñ          6.459,156
                       Laminoare UNIREA LB
                       (diametru canã 18 þoli)         4     1.614,789        6.459,156
     8. ”TRAINICAÒ Ñ S.A.
       Pucioasa             ÑÑÑÑÑ                 Ñ        Ñ         46.502,79
                       Laminoare UNIREA LB
                       (diametru canã 18 þoli)         6     1.614,789        9.688,734
                       Maºini de filat
                       neconvenþional BD 200 RN         6     6.135,676       36.814,056

                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/1996 conþine 16 pagini. Preþul 320 lei 40.816

								
To top