การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก by slonriam

VIEWS: 151 PAGES: 13

More Info
									               การออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนัก

                                 วิยะดา ทัศนสุวรรณ
                                 สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล

     ความเปนอยูในโลกปจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อความสะดวกสบาย       มีเครื่องชวยใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหลดการใชพลังงาน ในทางกลับกันอาหารก็มีมากมาย หลากหลายและงายในการ
ซื้อมารับประทาน รวมทั้งบริโภคนิสัยก็เปลี่ยนไป มีความไมสมดุลระหวางการใชพลังงานและการ
ไดรับพลังงาน เมื่อสะสมเปนเดือนเปนป ก็สงผลทําใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพตามมา ไดแก
โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เกาท ขออักเสบ รวมทั้งมะเร็ง ความอวนหรือการมีน้ําหนักตัวที่
มากเกินไป เปนตัววัดเบื้องตนที่จะบงบอกความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกลาวขางตน ดังนั้นการดูแลให
                                        ํ
น้ําหนักตัวพอเหมาะ จึงเปนสิ่งจําเปนของทุกกลุมอายุ การควบคุมน้ําหนักหรือลดน้าหนักใหนอยลง
ตองทําอยางคอยเปนคอยไป และตอเนื่องจึงจะไมกอใหเกิดปญหาดานอื่นตามมา โดยการควบคุม
                   ี้
อาหารและการออกกําลังกาย ซึ่งในที่นจะกลาวละเอียดเฉพาะการออกกําลังกาย

    การออกกําลังกาย (Exercise) และกีฬา (Sports)
     ในอดีตการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เปนเรื่องของนักกีฬา มีการฝกซอมเพื่อเขารวมแขงขัน
                     ่
แตในระยะตอมา มีการรณรงคเกี่ยวกับเรืองการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงทําใหวงการการออก
              ่
กําลังกายและเลนกีฬาเปนเรืองของทุกคน อันเปนแนวทางหนึ่ง ที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี หัวใจ
ในการออกกําลังกายที่มีเปาหมายเพื่อมุงเนนการลดน้ําหนัก มีดังนี้
     • การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise) หมายถึงการออกกําลังกายที่
       กลามเนื้อไดพลังงานจากการใชออกซิเจน ในการเผาผลาญอาหาร ซึ่งมักจะตองมีการ
       หดและคลายคลายตัวของกลามเนื้ออยางตอเนื่อง มีผลดีตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
       รวมทั้งควบคุมน้ําหนัก ไดแก ปนจักรยาน วิ่งเหยาะ เดินเร็ว วายน้ํา เตนแอโรบิค เปน
       ตน    •     ความหนัก (Intensity) หมายถึง การออกกําลังกายที่มีระดับความเหนื่อยปานกลาง
                     ึ
         สามารถวัดไดจากความรูสกของผูที่ออกกําลังกายเอง คือ มีระดับการหายใจที่เร็ว
         ขึ้นกวาปรกติ ขณะที่ออกกําลังกายสามารถพูดคุยได มีผูกําหนดการประมาณ
         ความรูสึกเปนคะแนนความเหนื่อย (Rate of perceived exertion, RPE) โดยให
                                      ่
     ระดับคะแนนตั้งแต 6 – 20 (ดังตารางที่ 1) โดยใหระดับ 6 คือไมเหนือยเลย และ
     ระดับสูงสุดของความเหนื่อยคือ ระดับ 20 คือ เหนื่อยมากจนตองหยุดการออก
     กําลังกาย จะเห็นวาระดับความเหนื่อยปานกลางที่พอเหมาะจะอยูระหวาง 12 – 14
     คะแนน
    ตาราง 1 ระดับคะแนนความเหนื่อย
   คาความเหนื่อย               ระดับความเหนื่อย
   6                Very , very light ไมเหนื่อยเลย
   7
   8                Very light     เริ่มเหนื่อย
   9
   10                Fairly light    เหนื่อยเล็กนอย
   11
   12
   13                Some what hard  เหนื่อยปานกลาง
   14
   15                Hard       เหนื่อยมากขึ้น
   16
   17                Very hard     เหนื่อยมากๆ
   18
   19                Very, very hard  เหนื่อยมากที่สุด
   20


ในกรณีที่สามารถจับชีพจรตัวเองได ก็สามารถบอกระดับความเหนื่อยในระดับออกกําลังกาย
ได โดยการออกกําลังกายที่ถือวาอยูในระดับปานกลางคือ มีระดับชีพจรอยูระหวาง50 – 80 %
ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximum heart rate) คิดไดจาก 220 – อายุ (ป)
ยกตัวอยางเชน นาย ก อายุ 40 ป ตองการออกกําลังกายใหไดระดับปานกลาง สามารถ
      ั
คํานวณไดดงนี้
        อัตราการเตนหัวใจสูงสุด = 220 – 40
                      = 180 ครั้ง / นาที
ระดับ 50 – 80 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด = 180 x 50 / 100 หรือ 180 x 80 / 100
                      = 90 – 134 ครั้ง / นาที
ดังนั้นนาย ก ควรจะออกกําลังกายใหชีพจรเตนเร็วขึ้น 90 – 134 ครั้ง / นาที จึงจะถือวาเปน
การออกกําลังกายที่ระดับความหนักปานกลาง
    •     ความนานของการออกกําลังกาย (Duration of Exercise) การออกกําลังกายที่จะมี
         ผลทําให ลดน้ําหนักไดตองมีความนานของการออกกําลังกายแตละครั้งไมต่ํากวา
                            ้
         20 – 30 นาที สาเหตุที่ตองนานถึงขนาดนันเนื่องมาจากการเผาผลาญอาหารเพื่อให
         ไดพลังงานในการออกกําลังกายในนาทีที่ 20 เปนตนไป จะใชไขมันเปนหลัก จึง
         ทําใหสามารถลดไขมันได แตสําหรับผูเปนนักออกกําลังกายหนาใหม การเริ่มตน
         ไมควรจะหักโหม หรือพยายามทําใหได 20 นาที เพราะอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
         และลมเลิกการออกกําลังกายไปในที่สุด ควรจะคอยๆ เพิ่มความนานจากเริ่มตน
         อาจจะเปน 5 นาที แลวคอยๆ เพิ่มจนได 20 – 30 นาที

  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle) และการเพิ่มการเคลื่อนไหวรางกาย (Physical Activity)
     การสํารวจการออกกําลังกาย      พบวามีผูออกกําลังกายมากขึ้น รวมทั้งสถานที่หรือ
                     ํ
สวนสาธารณะที่สามารถออกกําลังกายมีจานวนมากขึ้น แตขอมูลระดับการเคลื่อนไหวรางกายยังไมมี
ขอมูลยืนยันชัดเจน แตถาหากเอาอัตราสวนของวิถีชีวิตแบบชุมชนเขตเมือง เปรียบเทียบกับชุมชนเขต
                            ่
ชนบท จะพบวาความเปนอยูแบบชุมชนเขตเมืองจะเพิมมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนเขตชนบทมีจํานวน
                           ิ
ลดลง ดังนั้นอาจจะคาดเดาวา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวตจากแบบชนบทเปนแบบชุมชนเขตเมือง นาจะ
สงเสริมใหมีการเคลื่อนไหวรางกายลดลง มีการทํากิจกรรมซ้ําๆ หรืออยูในอิริยาบทหนึ่งทาเดียว
        ่             ่
นานๆ เชน นังทํางานหนาคอมพิวเตอร นังคุมเครื่องจักรกล คนงานทําถนน สงผลใหเกิดปญหาการ
                                  ้
ปวดเมื่อยกลามเนื้อเนื่องจากอยูในอิริยาบถหนึ่งนานๆ นอกจากนีการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบชุมชนเขต
       
เมืองมักจะมีปจจัยอื่นที่ตามมา เชน ความเรงรีบในการทํางาน การใหความสําคัญกับการเพิ่มรายได
จนกระทั่งลดความสําคัญในการใชเวลาในการทําภารกิจสวนตัว สงผลใหเกิดความเครียด และทําให
เกิดปญหาสุขภาพตางๆตามมา

   พีระมิดของการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity Pyramid)
   การพิจารณาเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวรางกายเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเพิ่มการใชพลังงาน โดย
                          ่
พยายามเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันตางๆ ทั้งทีทํางาน ในบาน และการเดินทาง เพื่อใหเขาใจ
และงายตอการปฏิบัติ จึงสรุปขอแนะนําเปนพีระมิดของการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งจะแนะนําการ
เคลื่อนไหวและออกกําลังกายภายใน 1 สัปดาห ดังภาพที่ 1
                    ่
       ภาพที่1 พีระมิดของการเคลือนไหวรางกายเพื่อสุขภาพ


                                    ลดกิจกรรมนั่ง,นอน
                                      • ดูทีวี
                                      •เลนเกมส
                                                       ่
                                                   ระดับที4
                                      •คอมพิวเตอร
                                   2 - 3 วันตอสัปดาห
                                กิจกรรมพาเพลิน
                                                             ่
                                                         ระดับที3
                                          ฝกกลามเนื้อ
                               •ตระกรอวง       •ยืดเหยียด
                               •นาฎศิลปพื้นบาน •ยกน้ําหนัก
                               •เกมสพื้นบาน     •บริหารกาย/
                               •กอลฟ         •โยคะ
                               •โบวลิ่ง 3 - 5 วันตอสัปดาห
                           กิจกรรมแอโรบิก             กีฬาพาเพลิน

                                                                   ่
                                                               ระดับที2
                           •เดิน-วิ่ง               •ฟุตบอล
                           •ขี่จักรยาน               •บาสเกตบอล
                           •วายน้ํา                •วอลเลยบอล
                           •รํามวยจีน               •กีฬาไมหวด:
                                               •เทนนิส แบดมินตัน
                                        ทุกวัน

                                                                          ่
                                                                      ระดับที1
                             วิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงอยางสม่ําเสมอ
                    •เดินขึ้นบันได เดินในที่ทํางาน เดินในตลาด / หางสรรพสินคา เดินหลังอาหารเที่ยง/เย็น
                    •ทํางานบานหรืองานอาชีพที่ใชแรงงาน : กวาดบาน ถูบาน ลางรถ ตัดหญา
                    •ทํางานอดิเรกที่ตองใชแรง : พรวนดิน รดน้ําตนไม พาสุนัขไปเดินเลน
                         ควรทํากิจกรรมดวยความสนุก และกระตือรือรนที่จะทํา
        (ขอมูล Barbara Willenberg Human Enviromental Science Puplication GH 1800..http:// muextension.missoun.edu/xplor/hesguid foodnut.)• ระดับที่ 1 การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน ปรับเปลี่ยนใหมีการเคลื่อนไหวใหมากขึน ใน
                                        ้
  บางหนวยงานมีโครงการเดินเพื่อสุขภาพ (ดังตารางที่ 2) โครงการเดินขึ้นบันไดแทนการ
  ใชลิฟต ในบางโอกาสที่สามารถเดินมาทํางานหรือปนจักรยาน แทนการขับรถมาทํางาน
  ขณะอยูที่บานก็ควรหาโอกาสที่จะทํางานบานเชน ถูบาน ลางรถ ทําสวน หรือเลนกับลูก
  ในกรณีที่มีลูกเล็ก นอกจากจะไดออกกําลังแลวยังมีโอกาสไดคลายเครียด และเพิ่ม
  ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว
ตารางที่ 2 ตัวอยางโปรแกรมการเดิน
 สัปดาหที่  อบอุนรางกาย(นาที)           เดินเร็ว (นาที)           ผอนกอนหยุด (นาที)             รวม
   1       เดินชาๆ 3               เดินเร็ว 5               เดินชา 2                10
   2       เดินชาๆ 4               เดินเร็ว 8               เดินชา 3                15
   3       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 11               เดินชา 4                20
   4       เดินชาๆ 5               เดินเร็ว14               เดินชา 5                24
   5       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 16               เดินชา 5                26
   6       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 18               เดินชา 5                28
   7       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 20               เดินชา 5                30
   8       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 25               เดินชา 5                35
   9       เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 28               เดินชา 5                38
 10และ      เดินชาๆ 5              เดินเร็ว 30               เดินชา 5                40
 ตอๆ ไป
    • ระดับที่ 2 การออกกําลังกายหรือเลนเกม กีฬา ที่เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและ
     หลอดเลือด เชน การปนจักรยานระยะไกล วายน้ํา ใหมีความตอเนื่องประมาณ 20 นาที
     สัปดาหละ 3 – 5 วัน
    • ระดับที่ 3 การเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายที่เพิมความยืดหยุนและเสริมสรางความ
                                ่         
                            ่      
      แข็งแรงกลามเนื้อ สามารถทําไดทุกที่ ทั้งทีทํางานและที่บาน หรือตามศูนยฟตเนสตางๆ
                             ื                 ้
      สัปดาหละ 2 – 3 วัน ควรเพิ่มจํานวนครั้งที่ยดเหยียด หรือเพิ่มตุมน้ําหนักใหมากขึน ทุก 2
                    ่
      อาทิตย หากไมมีอุปกรณเพิมน้ําหนักสามารถดัดแปลงวัสดุที่มีอยูได เชน การใชยางยืด
           ่
      ขวดน้ําทีใชแลวกรอกทรายหรือน้ํา ตามน้ําหนักที่ตองการ ดังเอกสารแทรก 1 บริหาร
      รางกายบริเวณ หัวไหล แขน ขา ลําตัว วันละ 10 – 15 นาที
    • ระดับที่ 4 กิจกรรมที่ควรลดใหนอยที่สุด ไดแก การดูโทรทัศน เลนเกมคอมพิวเตอร ไม
      ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง ตอวัน
                                        ่
    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย ชวยใหรางกายเพิมการใชพลังงานไดถึง
                                          ่
ประมาณ 1000 – 3500 กิโลแคลอรี่ตอสัปดาห หากตั้งใจปฏิบัติตามพีระมิดการเคลือนไหว ดังตัวอยาง
การใชพลังงานในการเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่เพิ่มการใชพลังงาน 150 กิโลแคลอรี่ (ตารางที่ 3)

    ตารางที่ 3 ตัวอยางกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ใชพลังงาน 150 กิโลแคลอรี่

      รายการ        เวลา (นาที)         รายการ        เวลา (นาที)
ลางรถ เคลือบเงารถ        45 - 60    เตนรําจังหวะเร็ว          30
เช็ดถูบาน หนาตาง        45 – 60    โกยหญา กวาดหญา          30
เลนวอลเลยบอล          45       เดิน 3.2 กิโลเมตร          30
ทําสวน ขุดดิน           30 - 35    เตนแอโรบิคในน้ํา          30
ชูตลูกบาสเกตบอล         30       วายน้ํา              20
ขี่จักรยานระยะ 8 กิโลเมตร     30       เดินขึ้นบันได            15
    การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (Physical fitness test)
    การออกกําลังกายเพื่อมุงเนนการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักรางกายเปนหลัก บางครั้งเห็นผลชา
                                 ํ
หรือไมเปลี่ยนแปลงเลย แมวาจะตั้งใจปฏิบัติตามโปรแกรมอยางสม่าเสมอเปนเวลาหลายเดือน ซึ่ง
มักจะทําใหเกิดอาการทอถอย บางครั้งเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย อาจมีสวนทําใหยกเลิก
            ุ                                 ั
การออกกําลังกายไปในที่สด การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (Physical fitness test) จึงเปนตัวชี้วดอื่น
ที่สามารถบงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการออกกําลังกาย ซึ่งมักจะประกอบดวยตัวชี้วัด
หลัก 3 ดาน คือ
        • ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardio vascular endurance)
        • ความแข็งแรงกลามเนื้อ (Muscle strength)
        • ความยืดหยุนของขอตางๆ (Flexibility)
              
    วิธีทดสอบสมรรถภาพรางกายมีหลายแบบ       ซึ่งในที่นี้ขอแนะนําแบบทดสอบอยางงาย
สามารถวัดความแข็งแรงของรางกายไดดวยตนเองดังนี้

    1.   ลุกขึ้นยืนจากเกาอี้ 30 วินาที (30-Second Chair Stand) เพื่อประเมินความแข็งแรงของ
      กลามเนื้อขา (Lower body strength) โดยการนับจํานวนครั้งของการลุกขึ้นยืน ภายใน
      เวลา 30 วินาที โดยมือทั้งสองขางประสานกันที่หนาอก
    2.   งอแขนยกน้ําหนัก (30-Second Arm Curl test) เพื่อประเมินความแข็งแรงของ
                                   ่
      กลามเนื้อแขน (Upper body strength) โดยใชมือขางทีถนัดถือลูกเหล็กหนัก 5 ปอนด
      (2.27 กิโลกรัม) สําหรับผูหญิง และ 8 ปอนด (3.63 กิโลกรัม) สําหรับผูชาย นับจํานวน
      ครั้งที่สามารถยกลูกเหล็ก โดยงอขึ้นพับศอกอยางสมบูรณ ภายใน 30 วินาที
    3.   เดิน 6 นาที (6 – Minute Walk test) เพื่อประเมินความอดทนหรือระบบหัวใจและ
      หลอดเลือด โดยกําหนดระยะทางเปนหลาหรือเมตร ที่สามารถเดินไดภายใน 6 นาที
    4.                          ่
        เดินย่ําเทา 2 นาที (2- Minute Step test) เพือประเมินความอดทนเชนเดียวกับการเดิน 6
                            ิ
      นาที แตกรณีที่มีพื้นที่จํากัดก็สามารถใชวธีนี้แทน โดยการนับจํานวนครั้งที่ยกเขาขึ้น ลง
      อยางสมบูรณภายใน 2 นาที ระดับการยกเขาแตละครั้งตองใหสูงถึงกึ่งกลางระหวาง
      ลูกสะบา กับขอบบนสุดของกระดูกเชิงกราน
    5.   นั่งเกาอี้ยื่นแขนแตะปลายเทา (Chair Sit – and – Reach test) เพื่อประเมินความออนตัว
      ของรางกายสวนลาง (Lower body flexibility) นั่งเกาอี้คอนไปดานหนา เหยียดขาไป
                                             ้
      ขางหนาหนึ่งขาง คอยๆ กมตัวไปขางหนาเหยียดมือขางเดียวกันแตะปลายนิวเทา วัด
      ระยะหางจากปลายนิ้วเทา ถาไมถึงคาที่ไดจะเปนลบ ถาเลยปลายเทาเปนบวก
    6.  เอื้อมมือแตะมือทางดานหลัง (Back Scratch test) เพื่อประเมินความออนตัวของ
      รางกายสวนบน (Upper body flexibility) โดยยื่นแขนขางหนึ่งเหนือศีรษะแลวงอแขน
      ขามบาไปดานหลัง งอแขนอีกขางขึ้นจากดานลาง เอื้อมไปหาปลายนิ้วมืออีกขางกลาง
                                        
      หลัง วัดระยะหางของปลายนิ้วทั้งสองขาง หากไมถึง วัดระยะหางใหคาติดลบ หากปลาย
      นิ้วเกยกันจะมีคาเปนบวก
    7. ลุกเดินจากเกาอี้ไปกลับรวม 16 ฟุต (8 – Foot up – and go test) เพื่อประเมินความ
                                ่
      คลองแคลวและการทรงตัว โดยการวัดระยะ เวลาทีใชในการลุกขึ้นจากเกาอี้ แลวเดินตอ
      อีก 8 ฟุต หรือ 2.44 เมตร แลวเลี้ยวกลับมานั่งที่เดิมรวมระยะทาง 16 ฟุต
   พยายามทดสอบเพื่อดูความแข็งแรงของรางกายเปนระยะและบันทึกความสามารถที่ทําได หาก
มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะเห็นความแตกตางไดภายใน 3เดือน
   สรุปขอแนะนําการออกกําลังกายและการปฏิบัติตัวสําหรับคนที่น้ําหนักมาก
    1. เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่หลีกเลี่ยงการกด การกระแทก หรือเสี่ยงตอการหกลม
      เพื่อปองกันการบาดเจ็บ กลามเนื้อฉีกขาด เชน การเตนรําในน้ํา เดินเร็ว มวยจีน ไทเกก
      โยคะ
                                    ั
    2. คอยๆเพิ่มความหนักของการออกกําลังกายอยางชาๆ ไมหกโหม และตองทําอยาง
      สม่ําเสมอ และเปนประจํา
    3. กลุมคนทํางานในออฟฟศ โดยเฉพาะงานที่นั่งเปนประจํา ควรเวนการใชสายตาหรือพัก
      การทํางานเปนระยะ โดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ หรือเดินไปมา ในทุกชั่วโมง ประมาณ
      5 – 10 นาที ดังเอกสารแทรก 2
    4. บันทึก น้ําหนัก และสมรรถภาพรางกายเปนระยะ เพื่อควบคุมใหอยูในเกณฑที่กําหนด
      ดังเอกสารแทรก 3
    5. รูจักวิธีการผอนคลาย และทําสมาธิเพื่อลดความเครียด ดังเอกสารแทรก 2
             อนุโลมา วิโลมา Anuloma Viloma
             อนุโลมา วิโลมา Anuloma Viloma
                  การหายใจสลับรูจมูก
อนุโลมา วิโลมา คือการหายใจ โดยใหลมหายใจผานออก – เขาทางรูจมูกทีละขาง สลับกัน
วิธีทํา
   • ใชมือขวาทํา นาสิกมุทรา คือพับนิ้วชี้และนิ้วกลางลงที่องมือ เริ่มตนโดยใชนิ้วโปงปดรูจมูก
                               ุ
    ขวา หายใจออกทางซาย หายใจเขาทางซาย
   • สลับเอานิ้วนาง + นิ้วกอยปดรูจมูกซาย หายใจออกทางขวา หายใจเขาทางขวา เปน 1 รอบ
    ฝกทํา 3 – 5 นาที
ประโยชน
  • เปนการใชลมหายใจทําความสะอาดภายในบริเวณโพรงจมูก
  • เปนการปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนที่รับผิดชอบ
   ดานการผอนคลาย Para – sympathetic Nervous System และ สวนที่
   รับผิดชอบดานการตื่นตัว Sympathetic Nervous System
   คําแนะนํา
   * เมื่อระบบ Para – sympathetic (ผอนคลาย) ทํางานเปนหลัก เรามักรูสึกวาลมหายใจ
   ชัดที่รูจมูกซาย ขณะเมื่อระบบ Sympathetic (ตื่นตัว) ทํางานเปนหลัก เรามักรูสึกวาลม
   หายใจชัดที่รูจมูกขวา

          เอกสารแทรก3 ตัวอยางการบันทึกกิจกรรมการออกกําลังกายและสุขภาพ

   เดือนพฤษภาคม 2549
สัปดาหที่             การออกกําลังกาย
1. วันที่ 1 – 7         ออกกําลังกายแบบทนนานเกิน 20 นาที
  น้ําหนัก______ก.ก.
                การยืดเหยียดกลามเนื้อ
                การฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
                วิถีชีวิตประจําวันที่ออกแรงเกิน 30 นาที                ออกกําลังกายแบบทนนานเกิน 20 นาที
2. วันที่ 8 – 14    การยืดเหยียดกลามเนื้อ
  น้ําหนัก______ก.ก.
            การฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
            วิถีชีวิตประจําวันที่ออกแรงเกิน 30 นาที
3. วันที่ 15 – 21    ออกกําลังกายแบบทนนานเกิน 20 นาที
  น้ําหนัก______ก.ก.
            การยืดเหยียดกลามเนื้อ
            การฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
               วิถีชีวิตประจําวันที่ออกแรงเกิน 30 นาที
4. วันที่ 22 – 27       ออกกําลังกายแบบทนนานเกิน 20 นาที
  น้ําหนัก______ก.ก.
               การยืดเหยียดกลามเนื้อ
               การฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
               วิถีชีวิตประจําวันที่ออกแรงเกิน 30 นาที
5. วันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย.  ออกกําลังกายแบบทนนานเกิน 20 นาที
  น้ําหนัก______ก.ก.
                        การยืดเหยียดกลามเนื้อ
                        การฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
                        วิถีชีวิตประจําวันที่ออกแรงเกิน 30 นาที
สรุป การบันทึกในรอบ 1 เดือน
  น้ําหนักเปลี่ยนแปลง......................กิโลกรัม
  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
 • ลุก – ยืน 30 วินาที            .......................ครั้ง
 • งอแขนยกน้ําหนัก 30 วินาที ........................ครั้ง
 • เดินย่ําเทา 2 นาที            ........................ครั้ง
 • เอื้อมมือแตะดานหลัง                ทําได         ทําไมได หาง...............นิ้ว
                     เอกสารแทรก 1 การบริหารรางกายดวยยางยืด


 กลามเนื้อไหลดานหลัง     กลามเนื้อหัวไหล    กลามเนื้อลําตัวดานขาง  กลามเนื้อขางลําตัวหรือ
    และสะบัก                     ถาเอียงตัวตามไดกลามเนื้อ  ใตรักแรและหัวไหล
                                 ชวงเอว
กลามเนื้อขางลําตัวชวงบน    กลามเนื้อหัวไหล     กลามเนื้อบริเวณ       กลามเนื้อหนาอก
    และหัวไหล       และกลามเนื้อชวงตนคอ   สะบักหลังและกลามเนื้อ
                               บริเวณหัวไหล
กลามเนื้อตนแขนดานหนา   กลามเนื้อตนแขนดานหลัง    กลามเนื้อสะบัก     กลามเนื้อตนขาดานหนา
                              และแขนดานหลัง       และกลามเนื้อสะโพก
 กลามเนื้อบริเวณสะโพก    กลามเนื้อบริเวณสะโพก   กลามเนื้อหนาทอง หรือ
                                           คําแนะนําในการบริหาร
    ดานขาง           ดานหลัง        ถา งอ - เหยียดขา
                                            • คอยๆทําตามทาตางๆ
                            จะไดกลามเนื้อหนาขาและ
                                 สะโพก           8 – 10 ครั้งตอรอบ
                                            • วันละ 2 – 3 รอบ
                                            • หายใจเขาออกตาม
                                              ปรกติ ไมกลั้นหายใจ

								
To top