Docstoc

054-NJ_se_zamer_na_vzdelavani-_Bc_komb_

Document Sample
054-NJ_se_zamer_na_vzdelavani-_Bc_komb_ Powered By Docstoc
					Průvodní zpráva k akreditačnímu spisu

Katedra německého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci podává v roce 2008 studijní dokumentaci k akreditaci tříletého
bakalářského oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v rámci
studijního programu Specializace v pedagogice v kombinované formě.
Předkládaný bakalářský studijní obor je koncipován jako dvouoborový pro
kombinace s bakalářskými studijními obory realizovanými na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to zejména studijními obory:

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
   Matematika se zaměřením na vzdělávání
   Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
   Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
   Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
   Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
   Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
   Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

V rámci Univerzity Palackého v Olomouci je také moţná kombinace
s bakalářskými obory, které jsou koncipovány jako dvouoborové na fakultách:

   Cyrilometodějské teologické
   Filozofické
   Přírodovědecké
   Tělesné kultury


Pro kaţdý studijní obor je stanoveno kreditové ohodnocení studijního plánu
v kombinaci s druhým studijním oborem a společným modulem.

        1. ročník    2. ročník   3. ročník    Celkem
Společný    10       10       10       30
modul
1. obor    25       25       25       75
2. obor    25       25       25       75
Celkem     60       60       60       180 EC
Společný modul je společné označení pro modul pedagogický, psychologický a
všeobecně vzdělávací,   garantovaný katedrou pedagogiky. Modul byl
akreditován v souvislosti s rozšířením akreditace Bc studijního programu
Specializace v pedagogice pro prezenční formu studia v roce 2005 (rozhodnutí
MŠMT ČR ze dne 20. 7. 2005, č.j. 23825/2005 – 30/1),
pro kombinovanou formu v roce 2006 (rozhodnutí MŠMT ze dne 22.12.2006,
č.j. 29013/2005 –30/1).

Akreditační materiál je na webové stránce Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Seznam studijních opor je přiloţen jako poslední list akreditačního spisu.

Adresa pro vstup do LMS Unifor: http://unifor.upol.cz/pedagogicka/
Uţivatelské jméno: akreditace4
Heslo: akreditace4pdf


Absolvent tohoto oboru se můţe uplatnit jako asistent učitele na 2.stupni
základních škol, dále v oblasti cestovního ruchu, obchodu a dalších sluţeb, např.
v oblasti humanitární práce, v kulturních institucích, stejně jako v soukromém
sektoru.

Kvalifikační připravenost absolventa předpokládá profesní adaptabilitu na
podmínky a poţadavky praxe: absolvent by měl být schopen vykonávat práci
v měnící se společnosti s vyuţitím svých cizojazyčných znalostí a dovedností.
Obsah studijního oboru vychází ze základního rámce vymezeného Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, neboť bakalářský studijní
obor je současně předstupněm pro navazující magisterský studijní obor
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol.
V Olomouci 30.6.2009            PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
                      vedoucí Katedry německého jazyka
                      Pedagogická fakulta
                      Univerzita Palackého v Olomouci
A – Ţádost o akreditaci / rozšíření nebo prodlouţení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu
Vysoká škola        Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy    Pedagogická fakulta                                     st. doba   titul
Název studijního programu  Specializace v pedagogice                                  3      Bc.
Původní název SP                               platnost předchozí akred.         druh rozšíření
Typ ţádosti         akreditace                    druh rozšíření       Prodlouţení doby platnosti
Typ studijního programu   bakalářský                                  rigorózní
Forma studia                  Kombinovaná                        řízení    KKOV
Názvy studijních oborů   Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání                           B7507
Adresa www stránky     akreditovaný modul Společný základ a pedagogická  heslo k přístupu na www  uţivatelské jméno: akreditace_pdf_up
              způsobilost:                                 heslo: programy
              a) studijní plán
              http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/akredi
              tace/kpg/AKR.TABULKA_BAK.doc
              b) předměty
              http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/akredi
              tace/kpg/AKR._BAK.PREDMETY.doc

              akreditace PdF UP v Olomouci):
              http://www.upol.cz/fakulty/pdf/akreditace/
Schváleno VR /UR /AR               podpis                                       datum
Dne                       rektora
Ba – Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení
Vysoká škola                         Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                        Pedagogická fakulta
Název studijního programu                    Specializace v pedagogice
Název studijního oboru                 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Profil absolventa studijního oboru obsahuje
 vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
Absolvent bakalářského studijního oboru by měl disponovat všeobecnými a odbornými znalostmi a dovednostmi
z oblasti jazykovědné, gramatiky, slovní zásoby, literatury a lingvoreálií a zvládnutím písemného a ústního
projevu. Předpokládané kompetence absolventa jazykových cvičení v bakalářském studijním programu:
Student bakalářského studijního programu rozvíjí své jazykové kompetence ve všech jazykových oblastech.
Absolvent dokáţe při poslechu cizojazyčné promluvy sledovat i sloţitější výměnu názorů, je-li mu téma známé,
rozumí většině televizních zpráv a programů, jsou-li ve spisovném jazyce. Při čtení rozumí článkům, které se
zabývají současnými problémy. Rozumí textům současné prózy. Dokáţe najít informace v tisku. V ústním
vyjádření se plynule zapojuje do rozhovorů, dokáţe se vyjádřit k tématům týkajícím se oblastí jeho zájmů.
Dokáţe vysvětlit své stanovisko.V písemném projevu dokáţe napsat srozumitelný text na širokou škálu témat
odpovídající jeho zájmům.
Dosaţené jazykové kompetence by měly odpovídat jazykové úrovni B 2, vycházející ze Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
 kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a poţadavky praxe:
Absolvent by měl být schopen vykonávat práci v měnící se společnosti s vyuţitím svých cizojazyčných znalostí a
dovedností. Bakalářský studijní obor je současně předstupněm pro navazující magisterský studijní obor.
 charakteristiku profesí a institucí, kde můţe uplatnit získané vzdělání:
V souvislosti se svými jazykovými kompetencemi má absolvent moţnost širokého okruhu uplatnění v těch
profesích, kde je vyţadována znalost německého jazyka a jeho ovládání v písemné i mluvené formě: jako asistent
učitele na 2.stupni ZŠ, dále v oblasti cestovního ruchu, obchodu a dalších sluţeb, např. v oblasti humanitární
práce, v kulturních institucích, stejně jako v soukromém sektoru. Absolvent bakalářského studijního oboru nemá
učitelskou způsobilost.
Cíle studia:
Studium oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání připravuje odborníky v oblasti německého jazyka a
je zaměřeno na získávání kompetencí v tomto oboru. V průběhu studia získávají studenti poznatky ze dvou
základních filologických disciplín – současného německého jazyka a literatury, dále z lingvoreálií a některých
pomezních disciplín. Stejně tak procvičují a upevňují své dovednosti v praktickém jazyce při nasazení
aprobovaných rodilých mluvčích do výuky. Přestoţe obor není koncipován jako učitelský, obsahuje zcela
redukovaně i didaktizující sloţky, které mohou studenty bakalářského programu motivovat pro následný
magisterský navazující program.
Cílem oboru je:
   - zvládnutí základů jazyka, literatury a lingvoreálií
   - upevnění, rozšíření a prohloubení jazykových znalostí a dovedností získané studiem na střední škole
   - získání globálnějšího přehledu o německém jazyce na základě rozšíření klasických disciplín o další
     interdisciplinární předměty
   - obeznámení se základní odbornou literaturou
   - schopnost uplatnění získaných jazykových kompetencí na trhu práce v regionu i v ČR
Studium je realizováno v kombinaci s dalším studijním oborem, který je volen vţdy podle potřeb aktuální
společenské poptávky. Plnění studijních povinností je hodnoceno při zápočtech, kolokviích a zkouškách.
Kooperující katedry zajišťují výuku společného modulu.

Prostorové zabezpečení studijního programu
Budova ve vlastnictví VŠ ano      Budova v nájmu – doba platnosti nájmu     ne
Informační zabezpečení studijního programu
Část předmětů v kombinované formě studia je zajištěna studijními oporami tištěnými nebo zpracovanými v LMS
Unifor. Zbylá část předmětů je zajištěna dalšími učebními pomůckami (skripta, učebnice, pracovní listy, odborná
literatura), které jsou k dispozici v knihovně katedry a v okolních knihovnách (Knihovna Univerzity Palackého,
Vědecká knihovna Olomouc).
Bb – Rozšíření akreditace SP / prodlouţení doby platnosti akreditace SP
Vysoká škola                       Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                      Pedagogická fakulta
Název studijního programu                  Specializace v pedagogice
Název studijního oboru                Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Charakteristika ţádané změny
Prodlouţení doby platnosti

Celkový hodinový rozsah studijního předmětu je přizpůsoben rozsahu denního studia s ohledem na zvýšený
rozsah samostudia na základě studijních opor, které jsou u některých předmětů k dispozici (viz seznam studijní
literatury formulářů E). Ukázky studijních opor přiloţeny.
Název studijního oboru
Charakteristika ţádané změny
Prostorové zabezpečení studijního programu
Budova ve vlastnictví VŠ ano    Budova v nájmu – doba platnosti nájmu
Informační zabezpečení studijního programu
Knihovna Univerzity Palackého (zahrnuje studovny, seminární místnosti, počítačové sály, vydavatelství UP,
xerografické i kartografické suţby)
Oborová studovna na PdF UP (10 PC pro studenty, moţnost připojení k internetu)
Katederní knihovna a studovna (zahraniční literatura v německém jazyce z oblasti německé lingvistiky, literatury,
didaktiky a reálií)
Učebny katedry jsou zařízeny pro multimediální výuku (dataprojektory, počítače, videopřehrávače, DVD)
Adresa www stránky s původními charakteristikami předmětů /kontaktní osoba
 http://www.upol.cz/fakulty/pdf/akreditace
 Kontaktní osoba: Olga Vomáčková, tel 58 563 5951, e-mail: olga.vomackova@upol.cz
C – Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci / rozšíření o obor / prodlouţení platnosti akreditace
Vysoká škola                                Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                               Pedagogická fakulta
Název studijního programu                           Specializace v pedagogice
Název studijního oboru                         Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Členění předmětů                Předměty společného základu    Oborové předměty       Ostatní předměty
Počet předmětů                                  12 (A), 6 (B)
Počet hodin za celé studium                            112 hod. přímé výuky
Počet hodin přednášek
Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách
Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách
Podíl (%) externích odborníků na přednáškách
Název studijního oboru
Počet předmětů
Počet hodin za celé studium
Počet hodin přednášek
Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách
Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách
Podíl (%) externích odborníků na přednáškách
Název studijního oboru
Počet předmětů
Počet hodin za celé studium
Počet hodin přednášek
Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách
Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách
Podíl (%) externích odborníků na přednáškách
D Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací
Vysoká škola                       Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                      Pedagogická fakulta
Název studijního programu                  Specializace v pedagogice
Název studijního oboru                Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název předmětu             rozsah   způsob zak.    druh před.   přednášející   dop. roč.
Studijní plán přiloţen

Předměty SZZ
1. Oblast současného německého jazyka:
Fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, textová lingvistika; další okruhy dle evidované účasti na
výuce povinně-volitelných a volitelných disciplín (frazeologie)

2. Oblast německé literatury
Německá literatura do období baroka, německá literatura do konce 20. století; další okruhy dle evidované účasti
na výuce povinně-volitelných disciplín (germánská mytologie)

3. Oblast lingvoreálií
Témata z běţného denního ţivota, zvyků a kultury německy mluvících zemí, probraná během studia v hodinách
praktických jazykových cvičení. Hodnocena bude obsahová úroveň i úroveň kultury jazykového projevu
(konverzace v jazyce, pohotovost reakce na otázky, schopnost vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních
nebo kulturních témat).


Poţadavky na přij. řízení
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků písemného jazykového testu.

Další povinnosti / odb. praxe
Návrh témat prací
  1. Ze současného německého jazyka:
  - Témata k problematice slovesa, substantiva, adjektiva, předloţky a částice
  - Německý slovosled, věty podle komunikativního sdělení, druhy vět
  - Oblast slova a jeho významu, slovní zásoba, tendence a změny v jejím současném vývoji
  - Oblast frazeologie a idiomatiky
  - Slovotvorná oblast
  - Oblast textové lingvistiky

  2.  Z německé literatury
  -  Starší literatura německy mluvících zemí s ohledem na historiografii
  -  Témata a problémy současné německé literatury a její specifika v evropském kontextu
  -  Reflexe ztráty vlasti u německy píšících autorů
  -  Tradice česko-německých vztahů v literatuře a aktuální kontakty mezi německými a českými regiony
     (příp.evropskými mikroregiony)

  3.  Z německých lingvoreálií
  -  Témata z běţného denního ţivota (výběr témat je vázán na aktuálnost)
  -  Zvyky a obyčeje v německy mluvících zemích
  -  Významné osobnosti staletí a jejich význam pro dnešní dobu
  -  Interkulturní tématika
  -  Ţivot a zájmy mladých lidí v německy mluvících zemích

Návaznost na další stud. pr.
Moţnost navazujícího magisterského dvouletého studijního oboru Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň
základních škol
             ROZVRH SEMINÁŘŮ PODLE SEMESTRŮ
                    Časový plán

Ročník :1          Semestr : zimní          Délka přímé výuky:

Povinné – A        Rozsah  kredity  způsob  Přednášející
             konzulta       zakončení (vyučující)
              cí
Fonetika           4     5   Z, Zk   Pallová
Úvod do jazykovědy      2     2   Z     Frank
Praktická cvičení I.    12     8   Z     Učitelé KNJ
Povinně volitelné – B
Mluvní projev        6     1   Z     Cyprian
Písemný projev       6     1   Z     Cyprian

Ročník : 1         Semestr: letní

Povinné – A       Rozsah   kredity Způsob   Přednášející
             konzult      zakončení  (vyučující)
Morfologie I.        4     4  Z      Frank, Dubová
Morfologie II        4     5  Z, zk    Frank, Dubová
Praktická cvičení II.   10     6  Z, Zk    Učitelé KNJ
Povinně volitelné – B
Poslech s          6     1   Z     Ference
porozuměním
Dějiny Německa       6     1   Z     Ference


Ročník : 2      Semestr : zimní

             Rozsah   kredity Způsob  Přednášející
             konzult      zakončení (vyučující)
Povinné – A
Úvod do literatury     2     2   Kol.   Poláková
Syntax           8     7   Z,Zk   Pallová
Praktická cvičení III.   8     6   Z     Učitelé KNJ
Povinně volitelné – B
Mluvní projev        6     1   Z     Cyprian
Písemný projev       6     1   Z     Cyprian
Frazeologie         6     1   Z     Vomáčková
Ročník : 2        Semestr: letní

            Rozsah  kredity Způsob  Přednášející
            konzult      zakončení (vyučující)
Povinné – A
Lexikologie I.      2     2    Z     Spáčilová,
                           Vomáčková
Něm. literatura do    4     3    Z     Kubica
období baroka
Praktická cvičení IV.   4     6    Z, Zk.  Učitelé KNJ
Povinně volitelné – B
Poslech s         6     1    Z     Ference
porozuměním
Interkulturalita     6     1    Z     Cyprian
Dějiny Německa      6     1    Z     Ference
Ročník :3         Semestr : zimní          Délka přímé výuky:

            Rozsah  kredity Způsob  Přednášející
            konzult      zakončení (vyučující)
Povinné – A
Lexikologie II.      2     3    Z, Zk   Vomáčková
Německá literatura do   4     6    Z, Zk.  Kubica
konce 20.stol.
Slovotvorba        4     2    Z     Vomáčková
Povinně volitelné – B
Mluvní projev       6     1    Z     Cyprián
Písemný projev      6     1    Z     Cyprián
Frazeologie        6     1    Z     Vomáčková
Germánská mytologie    6     1    Z     PolákováRočník : 3        Semestr: letní

            Rozsah kredity    Způsob Přednášející
            konzult       zakončení (vyučující)
Povinné – A
Textová lingvistika    2     2    Z     Pallová
NJ v kurikulu školy    4     4    Z     Bohuš
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu        Fonetika
Typ předmětu              povinný                 dopor. ročník / semestr     1/ZS
Rozsah studijního předmětu       4     hod. za semestr  5     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet, zkouška            Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Marta Pallová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Cvičení jsou zaměřeny na tato témata:

Jazykovědné disciplíny fonetika a fonologie (základní fonetická terminologie)
Větný přízvuk a větná intonace
Slovní přízvuk
Tvoření řeči
Artikulace samohlásek
Charakteristika německých vokálů a diftongů
Artikulace souhlásek
Německé konsonanty podle způsobu artikulace
Německé konsonanty podle místa artikulace
Přehled německých konsonantů
Časté kombinace konsonantů
Fonetická transkripce podle API                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         4          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
V průběhu studia je třeba vypracovat jeden korespondenční úkol, který bude zadán tutorem na začátku semestru, a zaslat
ho tutorovi ve stanoveném termínu. V korespondenčním úkolu se bude jednat o vypracování pracovních listů pro nácvik
obtíţných fonetických jevů.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: PALLOVÁ, Marta: Die Einführung in die Phonetik und Phonologie. Olomouc:VUP 2008.

Doporučená:
DIELING, Helga/ HIRSCHFELD,Ursula: Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 21. S. 47 – 143. München:
Langenscheidt 2003.
DUDEN: Das Aussprachewörterbuch Band 6. Dudenverlag. 2000.
RAUSCH, Rudolf / RAUSCH, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer. S. 15 – 139. Leipzig, Berlin, München:
Langenscheidt 1991.
STOCK, Eberhard/ HIRSCHFELD, Ursula: Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch.S. 9 – 187. Leipzig,
Berlin, München: Langenscheidt 1998.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Úvod do jazykovědy
Typ předmětu            povinný                dopor. ročník / semestr    1/ZS
Rozsah studijního předmětu     2     hod. za semestr   2    kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení          zápočet                Forma výuky        přednáška
Další poţadavky na studentaVyučující
Doc, Ph.Dr. Karel Frank, CSc,

Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje s dílčími disciplínami jazykovědy
   Jazyk jako systém
   Fonetika a fonologie
   Morfologie – morfémy, systém slovních druhů
   Syntax – tradiční pojetí
   Syntax – strukturální pojetí
   Sémantika – přehled základní problematiky
   Lexikologie – přehled základní problematiky
   Lexikografie – přehled základní problematiky
   Textová lingvistika – přehled základní problematiky
   Pragmalingvistika – přehled základní problematiky
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         2         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti si osvojují látku samostudiem dle distanční opory a individuálně vypracují cvičení označená v opoře jako
Aufgabe a zkontrolují v klíči.
Způsob kontroly – formou zápočtového písemného testu.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Einführung in die Sprachwissenschaft (Materialien für das Ferstudium). Olomouc: VUP,
2006. ISBN 80-244-1435-X
Doporučená:
GROSS, H. Einführung in die germanische Lingvistik. S. 5 – 151. Iudicium : München 1990, ISBN 3-89129-240-6..
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Praktická cvičení I
Typ předmětu             povinný                 dopor. ročník / semestr     1/ZS
Rozsah studijního předmětu      12     hod. za semestr   8     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Učitelé KNJ

Stručná anotace předmětu
  Probírána budou následující témata:
  - Arbeit und Freizeit,
  - Familie,
  - Feste,
  - Schule,
  - Essen und Trinken
V rámci diskuse o aktuálních tématech si studenti procvičují konverzaci v jazyce a pohotovost reagování na otázky.
Student se dokáţe bez přípravy zapojit do rozhovorů týkajících se známých témat.
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         12          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Individuální práce studentů spočívají v samostudiu dle studijní opory. Znalosti získané samostudiem jsou kontrolovány
jak v přímé výuce, tak opravou přidělených úkolů formou on-line.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Sprachübungen (Materialien für das Fernstudium). Olomouc: VUP, 2006.
Perlmann, M. , Schwalb, S. EM – das Lehrwerk im Baukastensystem, Brückenkurs Max Hueber Verlag, 2000

Doporučená:
Německy psané noviny a časopisy, internet
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Morfologie I
Typ předmětu            povinný                dopor. ročník / semestr    1/LS
Rozsah studijního předmětu     4     hod. za semestr   4    kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení          zápočet                Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Doc, Ph.Dr. Karel Frank, CSc, PhDr. Jarmila Dubová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Cvičení se zaměřují na následující témata:
   Nový a starý pravopis
   Slovní druhy, sloveso - kategorie, základní pojmy
   Systém časů
   Modální slovesa
   Pasiv
   Aspekt
   Konjunktiv
   Substantivum – kategorie, rod
   Substantivum – člen
   Substantivum – skloňování, mnoţné číslo
   Slabá a silná slovesa, prézens, imperativ, tvoření minulých časů
   Kolísání konjugace, tranzitivní a intranzitivní slovesa
   Perfektum haben/sein
   Participia, reflexivní slovesa
   Modální slovesa, slovesa s infinitivem + zu/s infinitivem bez zu
   Rekce sloves, sloveso + předmět, předmětné věty
   Futur I, futur II
   Pasiv
   Odlučitelné předpony, neodlučitelné předpony, částečně odlučitelné předpony.
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         4         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti si osvojují látku samostudiem dle distanční opory a individuálně vypracují cvičení označená v opoře jako
Aufgabe a zkontrolují v klíči.
Způsob kontroly – formou zápočtového písemného testu.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora
DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache 1 (Materialien für das Fernstudium). Olomouc:
VUP, 2006. ISBN 80-244-1196-2
Doporučená:DREYER, H. – SCHMITT, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. S. 33 – 116. München :
Verlag für Deutsch 1995. ISBN 3-88532-608-6.
DROSDOWSKI, G. (Hrsg.) Duden. Die Grammatik. S. 89 – 185. Mannheim: Dudenverlag, 1995. ISBN 3-411-04045-9
GÖTZE, L. – HESS-LÜTICH, W.: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache. S.47 – 119. München:
Lexikographisches Institut 1989. ISBN 3-426-82010-2.
HELBIG, G. – BUSHA J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. S. 34 – 227. Leipzig:
Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, 1991. ISBN 3-324-00118-8
POVEJŠIL, J: Mluvnice současné němčiny. S. 49 – 100. Praha: Academia 1987. ISBN 21-046-87
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Morfologie II
Typ předmětu             povinný                dopor. ročník / semestr    1/LS
Rozsah studijního předmětu      4     hod. za semestr  5    kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet, zkouška           Forma výuky        semináře
Další poţadavky na studentaVyučující
Doc, Ph.Dr. Karel Frank, CSc, PhDr. Jarmila Dubová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Předmět se soustředí na tyto okruhy:
   Konjunktiv I a II - tvoření a pouţití ve větě jednoduché
   Nepřímá řeč
   Modální slovesa v subjektivní výpovědi
   Slovesné vazby
   Podstatné jméno - slabé a silné skloňování, mnoţné číslo
   Podstatné jméno - rod a člen
   Podstatná jména zeměpisná
   Přídavná jména – skloňování, stupňování
   Zájmena
   Příslovce - stupňování
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         4         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti si osvojují látku samostudiem dle distanční opory a individuálně vypracují cvičení označená v opoře jako
Aufgabe a zkontrolují v klíči.
Způsob kontroly – formou zápočtového písemného testu.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache 2 (Materialien für das
Fernstudium). Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1197-0
Opora v systému Unifor na stránkách fakulty: DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache 2
Doporučená:DREYER, H. – SCHMITT, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. S. 33 – 116. München :
Verlag für Deutsch 1995. ISBN 3-88532-608-6.
DROSDOWSKI, G. (Hrsg.) Duden. Die Grammatik. S. 89 – 185. Mannheim: Dudenverlag, 1995. ISBN 3-411-04045-9
GÖTZE, L. – HESS-LÜTICH, W.: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache. S.47 – 119. München:
Lexikographisches Institut 1989. ISBN 3-426-82010-2.
HELBIG, G. – BUSHA J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. S. 34 – 227. Leipzig:
Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, 1991. ISBN 3-324-00118-8
POVEJŠIL, J: Mluvnice současné němčiny. S. 49 – 100. Praha: Academia 1987. ISBN 21-046-87
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Praktická cvičení II
Typ předmětu              povinný                 dopor. ročník / semestr       1/LS
Rozsah studijního předmětu       10     hod. za semestr   6     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            zápočet, zkouška             Forma výuky        Cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Učitelé KNJ

Stručná anotace předmětu
  Probírána budou témata:
  - Film,
  - Reisen,
  - Musik,
  - Sport,
  - Mode
Student dokáţe vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních nebo kulturních témat. Musí vysvětlit, proč je něco
problematické.
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         10          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Individuální práce studentů spočívají v samostudiu dle studijní opory. Znalosti získané samostudiem jsou kontrolovány
jak v přímé výuce, tak opravou přidělených úkolů formou on-line.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Sprachübungen (Materialien für das Fernstudium). Olomouc: VUP, 2006
Perlmann, M. , Schwalb, S. EM – das Lehrwerk im Baukastensystem, Brückenkurs. Max Hueber Verlag, 2000
Doporučená:
Německy psané noviny a časopisy, internet
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Úvod do literatury
Typ předmětu              Povinný               dopor. ročník / semestr     2/ZS
Rozsah studijního předmětu       2     hod. za semestr  2    kreditů

Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Kolokvium              Forma výuky        Seminář
Další poţadavky na studentaVyučující               Mgr. Jenny Poláková, Ph.D.Stručná anotace předmětu
Seminář se zabývá teorií a interpretací druhů krátké prózy:
  - pověst
  - pohádka
  - povídka
  - novela
  - short story
  - legenda
  - bajka
  - mýtus
  - fejeton
  - anekdota
  - parabola
  - báseň v próze
                Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         2          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Výuka probíhá dle distanční opory. Interpretace zvoleného textu, písemně, domácí práce, ca. 5 stran. Kontrola úkolů
proběhne formou online.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: POLÁKOVÁ, J. Úvod do literatury. 2008
Doporučená:
POLÁKOVÁ, Jenny Literární texty III. Olomouc: VUP 1999. ISBN 80-244-0049-9
BEST, Otto F. Handbuch literarischer Fachbegriffe. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuchverlag 1972. ISBN 3-436-
01486-9.
WILPERT, Gero von Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner Verlag 1989. ISBN3-520-23107-7.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Syntax
Typ předmětu              povinný                  dopor. ročník / semestr      2/ZS
Rozsah studijního předmětu       8      hod. za semestr   7     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet, zkouška             Forma výuky          seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Marta Pallová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Přednáška a cvičení ze syntaxe zahrnují tato témata:

Syntax a její předmět – věta (definice), tradiční větná analýza, pojem valence
Druhy vět (oznamovací, tázací, zvolací, přací)
Věta jednoduchá
Postavení větných členů ve větě
Souvětí souřadné, dvojčlenné spojky
Souvětí podřadné
Věty podmětné a předmětné
Věty časové
Věty způsobové
Věty příčinné (podmínkové, přípustkové, důsledkové, účelové)
Věty atributivní
Gramatická shoda
Větné pole, vyčlenění z větného rámce
Negace

                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         8          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Na začátku studia bude studentovi zadána individuální práce, kterou zpracuje na základě studijní literatury.
Studium syntaxe je ukončeno písemnou zkouškou v německém jazyce.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
DREYER, Hilke/ SCHMITT Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. S. 126 – 192 Hueber:
Ismaning 2005.
Doporučená:
DUDEN – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. S. 559 - 728 Berlin: Duden 1998.
HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fűr den Ausländerunterricht. S. 444 – 621. Berlin:
Langenscheidt 2001.
HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Übungsgrammatik. S. 194 – 295. Berlin: Langenscheidt 2000.
KNAURS Grammatik der deutschen Sprache. S. 317 – 431. Műnchen: Knaur 1989.
WAHRIG Grammatik der deutschen Sprache. S. 375 – 512. München:Wissen Media Verlag 2002.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Praktická cvičení III
Typ předmětu             povinný                 dopor. ročník / semestr     2/ZS
Rozsah studijního předmětu      8     hod. za semestr   6     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Učitelé KNJ

Stručná anotace předmětu
   Probíraná témata:
   - Menschen,
   - Orte,
   - Sprache,
   - Konsum
Výuka je částečně doplňována nejaktuálnějšími tématy z německého denního tisku a německých časopisů. Student
dokáţe při vynaloţení určitého úsilí zachytit většinu toho, co se kolem něj v diskusi říká, ale můţe mu připadat příliš
obtíţné, účastnit se efektivně diskuse s několika rodilými mluvčími, kteří svou mluvu nijak nepřizpůsobují.
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         8          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Individuální práce studentů spočívají v samostudiu dle studijní opory. Znalosti získané samostudiem jsou kontrolovány
jak v přímé výuce, tak opravou přidělených úkolů formou on-line.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Sprachübungen II.-Hauptkurs. (metodický materiál pro distanční kombinované studium)
Olomouc: VUP, 2007
Perlmann, M. , Schwalb, S. EM – das Lehrwerk im Baukastensystem, Haupkurs. Max Hueber Verlag, 2000
Doporučená:
Německy psané noviny a časopisy, internet
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Lexikologie I.
Typ předmětu             Povinný                 dopor. ročník / semestr     2/LS
Rozsah studijního předmětu      2     hod. za semestr   2     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           Zápočet                 Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Prof.PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

- Předmět lexikologie a její postavení v jazykovědě
- Slovo jako znak
- Motivace
- Lexém, rozsah a členění slovní zásoby
- Neologismy a módní slova
- Archaismy
- Přejatá slova: cizí slova, internacionalismy, faux amis
- Přejatá slova: kalky, hybridy, zpětné přejímky, exotismy, pseudoanglicismy
- Variety
- Syntagmatické a paradigmatické vztahy
- Slovní pole, slovní rodiny
- Synonymie
- Hyperonymie, Hyponymie
- Antonymie


                  Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)          2         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Zvládnutí teoretických znalostí autonomní formou studia v plném rozsahu dle studijní opory.
Zpracování odpovědí na kontrolní otázky a splnění úkolů provádějí studenti písemně.
Kontrola individuálních prací se realizuje formou online.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: Vomáčková, O.: Deutsche Lexikologie I. VUP: Olomouc, 2007
Doporučená:
Römer,Ch./Matzke,B.: Lexikologie des Deutschen. S. 1-60. Gunter Narr Verlag: Tübingen, 2005.
Schippan, T.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. S. 1- 106, 243-267. Max Niemeyer Verlag: Tübingen
1992.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Praktická cvičení IV
Typ předmětu             povinný                 dopor. ročník / semestr     2/LS
Rozsah studijního předmětu      4     hod. za semestr  6     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet, zkouška            Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
Učitelé KNJ

Stručná anotace předmětu
  Probíraná témata:
  - Liebe
  - Beruf,
  - Zukunft,
  - Medien,

Výuka je částečně vázána na aktuální témata. Student dokáţe dopodrobna porozumět všemu, co se mu říká ve spisovném
mluveném jazyce.
                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         4          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Individuální práce studentů spočívají v samostudiu dle studijní opory. Znalosti získané samostudiem jsou kontrolovány
jak v přímé výuce, tak opravou přidělených úkolů formou on-line.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: DUBOVÁ, J. Sprachübungen II.-Hauptkurs. (metodický materiál pro distanční kombinované studium)
Olomouc: VUP, 2007
Perlmann, M. , Schwalb, S. EM – das Lehrwerk im Baukastensystem, Hauptkurs. Max Hueber Verlag, 2000
Doporučená:
Německy psané noviny a časopisy, internet
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Německá literatura do období baroka
Typ předmětu             povinný                 dopor. ročník / semestr     2/LS
Rozsah studijního předmětu      4     hod. za semestr   3     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Jan Kubica, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Předmět tematicky vymezuje jednotlivá tvůrčí období na pozadí historických, politických a kulturních vývojových
tendencí a snaţí se tak pojmout vznikající literární díla jako jejich reflexi. Zohledňováno je také povědomí vzájemného
ovlivňování české a německé kultury v rámci dějinně podmíněného souţití těchto dvou etnik.

- Germanisch-heidnische Dichtung
- Karolingische Rennaissance
- Epik der Stauferzeit
- Heldenepik
- Minnesang
- Spätmittelalter
- Schwank, Lachkultur
- Humanismus und Reformation
- Ackermann aus Böhmen
- Reformation in Deutschland (Böhmen)
- Meistergesang
- Reformationsdrama, Volksbücher
- Literatur des Barock

                  Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)           4         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Rozsah učiva odpovídá rozsahu učiva denního studia na základě studijní opory.
Individuální práce studentů se realizují z části referáty ve formě prezentace Power Point, převáţně však domácími úkoly
metodou online.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: Coufalová, Gabriela; Kubica, Jan: Dějiny německé literatury I. Od nejstaršího období po baroko.
Doporučená:
Bahr, Erhard: Dějiny německé literatury 1. Od středověku po baroko. S. 17-335. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-246-
0642-9.
Baumann, Barbara - Oberle, Birgitta: Deutsche Literatur in Epochen. S. 9-63. Max Hueber: Ismaning 1996. ISBN 3-19-
001399-3.
Deutsche Literatur in Schlaglichtern, Mannheim 1990.
Deutsche Literaturgeschichte. S. 1- 120. J.B. Metzler: Stuttgart 1992. ISBN 3-476-00776-6.
Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller Von den Anfängen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. S. 5-651.
Bibliographisches Institut: Leipzig 1989. ISBN 3-323-00103-6.
Sorensen, Algot Bengt: Geschichte der deutschen Literatur. Vom Mittelalter bis zur Romantik. S.11-153. C.H. Beck:
München 1997. ISBN 3-406-42016-8.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Lexikologie II.
Typ předmětu             Povinný                dopor. ročník / semestr    3/ZS
Rozsah studijního předmětu      2     hod. za semestr  3     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           Zápočet, zkouška            Forma výuky       Přednáška
Další poţadavky na studenta
Aplikace tématiky na základě internetových zdrojů formou prezentace v power pointu.

Vyučující
Prof.PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Probíraná témata:
- Význam slov
- Popis významu ve slovnících
- Pragmatická model významu
- Semém
- Polysemie
- Metafora
- Metonymie
- Homonymie
- Frazeologie
                  Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         2         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Probrání učiva v plném rozsahu v rámci přímé výuky.
Individuální práce studentů spočívají ve zpracování vybraných pasáţí formou prezentace v power pointu. Zdrojem je
vedle doporučené literatury i internet.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Vomáčková, O.: Deutsche Lexikologie. Grundkurs. S. 31-48, 56 - 61. VUP: Olomouc, 2007
Doporučená:
Römer,Ch./Matzke,B.: Lexikologie des Deutschen. S. 113 - 196. Gunter Narr Verlag: Tübingen, 2005.
Schippan, T.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. S. 121 - 187. Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1992.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Německá literatura do konce 20. století
Typ předmětu             povinný                 dopor. ročník / semestr      2/ZS
Rozsah studijního předmětu      4     hod. za semestr  6     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet, zkouška             Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Jan Kubica, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Seminář tematicky sleduje jednotlivá tvůrčí období na pozadí historických, politických a kulturních vývojových tendencí
a pohlíţí na vznikající literární díla jako na jejich reflexi. Ve všech fázích je faktograficky zohledňováno vzájemné
ovlivňování české a německé kultury jako nedílná součást souţití těchto dvou etnik. Je sledováno také zařazení německy
psané literatury do kontextu literatury světové. Zvláštní pozornost je také věnována německy psané literatuře v Čechách
a na Moravě.
 - Aufklärung
- Kunstepoche
- Jean Paul, Heinrich von Kleist, Friedrich Hölderlin
- Vormärz
- Literatur und Sozialismus
- Realismus und Gründerzeit
- Im Zeichen des Imperialismus
- Literatur in der Weimarer Republik
- Literatur im Dritten Reich
- Die deutsche Literatur des Exils
- Deutsche Literatur nach 1945
- Die Literatur der DDR
- Die Literatur der Bundesrepublik


                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)          4         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Rozsah učiva odpovídá rozsahu učiva denního studia.
Individuální práce studentů se realizují referáty ve formě prezentace Power Point a domácími úkoly částečně metodou
online.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Sorensen, Algot Bengt: Geschichte der deutschen Literatur Band II. Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 13-
436. C.H. Beck: München 1997. ISBN 3-406-42017-6.
Deutsche Literaturgeschichte. S. 121-612. J.B. Metzler:Stuttgart 1992. ISBN 3-476-00776-6.
Doporučená:
Topoľská, Lucy: Literatura německého osvícenství. S. 5-90. Univerzita Palackého: Olomouc 1981.
Topoľská, Lucy: Literatur des Sturm und Drang. S. 3-66. Univerzita Palackého: Olomouc 1988.
Václavek, Ludvík: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích. S. 9-225. Univerzita Palackého: Olomouc 1991.
ISBN 80-7067-264-1.
Václavek, Ludvík: Literatura v německém jazyce 1914 – 1915. S. 4-209. Univerzita Palackého: Olomouc 1992. ISBN
80-7067-099-1.
Sorensen, Algot Bengt: Geschichte der deutschen Literatur Band I Vom Mittelalter bis zur Romantik. S. 154-342. C.H.
Beck: München 1997. ISBN 3-406-42016-8.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu        Slovotvorba
Typ předmětu              Povinný                  dopor. ročník / semestr    3/LS
Rozsah studijního předmětu       4     hod. za semestr   2     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet                  Forma výuky        Seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

- Vymezení pojmu morfém, druhy morfémů
- Slovotvorné prostředky: kompozice, derivace (explicitní, implicitní, retrográdní)
- Slovotvorné prostředky: konverze, reduplikace, kontaminace
- Slovotvorné prostředky: krácení slov
- Substantivní slovotvorba
- Verbální slovotvorba
- Adjektivní slovotvorba
- Adverbiální slovotvorba
                Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)        4         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Probrání učiva v plném rozsahu v rámci přímé výuky.
Individuální práce studentů spočívají ve slovotvorné analýze krátkých textů.
Kontrola individuálních prací se realizuje formou online.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Römer,Ch./Matzke,B.: Lexikologie des Deutschen. S. 61 - 112. Gunter Narr Verlag: Tübingen, 2005.

Doporučená:
Lohde, M.: Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. S. 13 - 296. Gunter Narr Verlag:
Tübingen, 2006.
Donalies E.: Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. S.15 - 155. Gunter Narr Verlag: Tübingen, 2002.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Textová lingvistika
Typ předmětu             Povinný                  dopor. ročník / semestr     3/LS
Rozsah studijního předmětu      2     hod. za semestr   2     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                  Forma výuky        přednáška,
                                                      seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Marta Pallová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Cílem výuky textové lingvistiky je získání základních znalosti studentů o pojmech, přístupech a cílech této disciplíny.
Textová lingvistika můţe být učitelům uţitečná tím, ţe poskytuje praktické metody textové analýzy, které umoţňuji
ţákům i učitelům věcnější a objektivnější práce s texty mateřského nebo cizího jazyka.

  -  Textová lingvistika jako lingvistická disciplína – předmět(y) textové lingvistiky
  -  vědecký pojem text
  -  text jako jazykový znak v různých komunikačních modelech
  -  různé funkce odlišných textových druhů
  -  různé typologie textových funkcí a druhů
  -  „vnější“ kritéria klasifikace textů
  -  „vnitřní“ kritéria klasifikace textů
  -  souvislost a soudrţnost v textech
  -  mikrostruktury: téma a réma
  -  makrostruktury
  -  praktické pokyny do výuky ve školách


                Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         2         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Rozsah učiva odpovídá rozsahu učiva denního studia. Výuka probíhá dle studijní opory.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
BRINKER, Karl: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag
Berlin, 4. Auflage 1997. ISBN 3 503 03781 0

Doporučená:
LOBENTANZER, Hans, DANGEL, Ilse (edd.): Textanalysen I. Für den Unterricht der 7.-10. Jahrgangsstufe. Texte,
Fragen, Lösungen. Oldenboutg Schulbuchverlag München, 8. Auflage 1997. ISBN 3486021974

COSERIU, Eugenio: Textlinguistik. Eine Einführung. Herausgegeben und bearbeitet von Jörn Albrecht. Francke Verlag
Tübingen und Basel, 3. Auflage 1993. ISBN 3 8252 1808 2
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      NJ v kurikulu školy
Typ předmětu             Povinný                 dopor. ročník / semestr    3/LS
Rozsah studijního předmětu      4     hod. za semestr  4     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
Mgr. Marek Bohuš

Stručná anotace předmětu
Postavení němčiny v Evropě, vztah k dalším cizím jazykům
Základní školské dokumenty (třídní výkaz, katalogová sloţka ţáka, vysvědčení)
Učebnice a učebnicové komplexy (pracovní sešit, videokazety, audiokazety, metodické příručky)
Jazyková literatura pro učitele a ţáky (doplněk učebnic)
Příprava učitele
Mezioborové souvislosti německého jazyka
Specifika učení se cizímu jazyku
                Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         4        hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Rozsah učiva odpovídá rozsahu učiva denního studia
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
GRUBER, David: Jak se efektivně učit cizí jazyk. Praha, 1992
HEYD, Gertraude. Deutsch lehren, s. 73-270. Frankfurt a.M.: Diesterweg 1991
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Mluvní projev
Typ předmětu             povinně volitelný            dopor. ročník / semestr     1,2,3
                                                        / ZS
Rozsah studijního předmětu      6     hod. za semestr   1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studenta
aktivní spolupráce, referát

Vyučující
Jens-Peter Cyprian, M.A.

Stručná anotace předmětu
Záměrem cvičení je uvést studenty do pomocných a rétorických technik referátů a přednášek V první řadě přitom stojí
schopnost studentů pouţívat techniku a technické prostředky co nejvíc funkcionální a přiměřeně s cílem referátu či
přednášky. Po úvodech následuje praktické cvičení s referáty. Obsah jednotlivých hodin:

  -  úvod do pojmů klasické rétoriky
  -  přednášení a jeho divadelní prvky
  -  pomůcka 1: handout
  -  pomůcka 2: tabule a clipboard
  -  pomůcka 3: meotar
  -  pomůcka 4: prezentace v power pointu
  -  pomůcka 5: audiovizuální média
  -  cvičení artikulace u mluvního projevu
  -  referáty
  -  referáty II
  -  referáty III
  -  referáty IV

                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6        hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Výuka probíhá ve stejném rozsahu i se stejným obsahovém zaměřením jako u denního studia. Způsob kontroly úkolů se
uskutečňuje částečně formou individuálních výstupů.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Dudenredaktion (ed.): Reden halten – leicht gemacht. Dudenverlag, Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2003
Doporučená:
Bornemann, Monika Bornemann, Michael Ising, Annegret Richter, Hans-Jörg Schulenberg, Wencke : Duden
Referate, Vorträge, Facharbeiten. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2003
Langer, Nicole:Referate und Vorträge halten. Gezielt vorbereiten und überzeugend präsentieren. Die erfolgreichsten
Methoden, Tipps und Strategien. Compact Verlag, München 2006
Knobloch, Jörg: Spickzettelbox Referate: Aol-Verlag: Buxtehude 2006.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Písemný projev
Typ předmětu             povinně volitelný           dopor. ročník / semestr     1,2,3
                                                       ZS
Rozsah studijního předmětu      6     hod. za semestr  1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet                Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studenta
aktivní spolupráce, pravidelné domácí úkoly, písemný referát

Vyučující
Jens-Peter Cyprian, M.A.

Stručná anotace předmětu
Cvičení je kombinací tréninku studentů v analýze textů a v psaní textů, a to v cizím jazyce - němčině. Cílem je
osvojování znalosti pravidel a jazykových schopností nutných pro psaní seminárních a diplomových prací a dalších
vědeckých textů.
  - rozdíly mezi tvrzením, názory a fakty; způsoby, jak tyto rozdíly zjistit
  - jak zdůvodnit tvrzení a zformulovat argumenty
  - citovat z textů druhých
  - sbírání a zpracování materiálu k tématu a sekundární literatury
  - textový druh „Sacherörterung“ I
  - textový druh „Sacherörterung“ II
  - textový druh „Problemerörterung“ I
  - textový druh „Problemerörterung“ II
  - textový druh „Texterörterung“ I
  - textový druh „Texterörterung“ II
  - techniky citování
  - úvody a závěry


                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6        hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Výuka probíhá ve stejném rozsahu i se stejným obsahovém zaměřením jako u denního studia. Způsob kontroly úkolů se
uskutečňuje částečně formou online.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Bornemann, Monika Bornemann, Michael Ising, Annegret Richter, Hans-Jörg Schulenberg, Wencke: Duden
Referate, Vorträge, Facharbeiten. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2003
Povinná
Baur-Saatweber / Stephan, Günter: Training Aufsat. Argumentieren / Erörtern. Ernst Klett Verlag, Stuttgart – Dresden
1996.
Doporučená:
Pyerin, Brigitte: Kreatives wissenschaftliches Schreiben. Tipps und Tricks gegen Schreibblockaden. Juventa Verlag,
Weinheim 2007.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Dějiny Německa
Typ předmětu             povinně volitelný            dopor. ročník / semestr     1,2/
                                                        LS
Rozsah studijního předmětu      6     hod. za semestr   1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
M.A. Anja Ference

Stručná anotace předmětu
Seminář seznamuje se základy z moderních dějin Německa, které jsou důleţité pro vývoj Německa v 20. století.

19. století
1. Deutscher Bund(Německý svaz)
2. Die Einigung Deutschlands im Jahre 1871(sjednocení Německa v roce 1871)
3. Das deutsche Kaiserreich (německé Císařství /1871-1918)

První polovina 20. století
4. Der Erste Weltkrieg (1. Světová válka)
5. Die Weimarer Republik (Výmarská republika)
6. Das Dritte Reich (Třetí Říše)
7. Der Zweite Weltkrieg (2. Světová válka)
8. Die Nachkriegszeit(Německo po válce)

druhá polovina 20. století
9. 50er Jahre: BRD/DDR (50letech v SRN/NDR)
10. 60er Jahre: BRD/DDR (60letech v SRN/NDR)
11. 70er Jahre: BRD/DDR (70letech v SRN/NDR)
12. 80er Jahre: BRD/DDR (80letech v SRN/NDR)
13. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands (pád berlínské zdi a sjednocení Německa v roce 1990)

                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6        hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Výuka probíhá ve stejném rozsahu i se stejným obsahovém zaměřením jako u denního studia. Způsob kontroly úkolů se
uskutečňuje částečně formou online..Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Fenske, Hans: Deutsche Geschichte, Darmstadt, 2002.
Doporučená:
Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert, Opladen, 1994.
Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, 1992.
Weber, Hermann: Geschichte der DDR, München, 1999.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Poslech s porozuměním
Typ předmětu            povinně volitelný           dopor. ročník / semestr     1,2/
                                                      LS
Rozsah studijního předmětu     6     hod. za semestr  1    kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení          zápočet                Forma výuky        cvičení
Další poţadavky na studentaVyučující
M.A. Anja Ference

Stručná anotace předmětu
Cvičení se koncentruje na rozvoj poslechových schopností studentů. Studenti mají být školeni v poslechu textů
všeobecného charakteru.
Okruh témat:
Studium:
  1. Allgemeine Informationen über das Studium in Deutschland (všeobecné informace o vzdělávacím systému
    v Německu)
  2. Das Akademische Auslandsamt (kde a jak se informovat o studiu v Německu)
  3. Vorstellungsgespräch für einen Praktikumsplatz (konkurz o místo na praxi)
  4. Das Frankreich-Zentrum in Freiburg (Francouzské centrum v Freiburgu)
Denní ţivot:
  5. Sorgentelefon (telefonický poradce)
  6. Einkaufsservice (nakupování přes telefon)
  7. Kellerentrümplung (uklízení sklepa)
  8. Szenen aus dem Alltag (různé scény z denního ţivota)
Kultura:
  9. Interview mit einer Verlegerin von Hörbüchern (rozhovor se zástupci vydavatelství knih k poslechu)
  10. Interview mit einem Drehbuchautor (rozhovor se scenáristou)
  11. Besuch im Deutschen Museum (prohlídka v muzeu)
Německo:
  12. Meinungen über Deutschland (názory na Německo)


                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6        hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Výuka probíhá ve stejném rozsahu i se stejným obsahovém zaměřením jako u denního studia. Způsob kontroly úkolů se
uskutečňuje částečně formou online.Studijní literatura a studijní pomůcky
  Povinná:
  Zwischen den Pausen, Csaba Filó, Zsuzsa Marlok, Pálma Pohl, Verlag für Deutsch GmbH, Ismaning,1999.
  Mit Deutsch in Europa - studieren - arbeiten - leben, Fraus, Plzeň/München, 2004.
  Auf neuen Wegen, Hueber Verlag, Ismaning, 2006.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu      Frazeologie
Typ předmětu             povinně volitelný            dopor. ročník / semestr     2,3/Z
                                                       S
Rozsah studijního předmětu      6     hod. za semestr  1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení           zápočet                 Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studentaVyučující
PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Cvičení má za úkol seznámit studenty se základy frazeologie a procvičit rozpoznávání, porozumění a samostatné uţití
frazeologizmů v německém jazyce.
Obsah výuky :
- Úvod do frazeologie. Co jsou frazeologizmy, jak se rozpoznají v textu, podmínky jejich uţití.
- Krátké texty z novin a časopisů: Knuddeliges Monster, Aphorismen, Epigramme
- Somatická frazeologie (frazeologismy s částmi lidského těla)
- Text na téma jídlo: Hunger ist der beste Koch
- Text na rozpoznávání nových frazeologismů: Meine Oma
- Téma peníze v německé frazeologii
- Text k hloubkové práci s jedním frazeologismem: Muttis zum Pferdestehlen
- Text na rozpoznávání a semantizaci frazeologismů:„ Aus dem Leben einer Individualistin“
- Frazeologizmy na téma alkohol
- Souhrnná cvičení: Frazeologizmy v různých druzích textů (zprávy, horoskop, komentář atd.) I.
- Souhrnná cvičení: Frazeologizmy v různých druzích textů (zprávy, horoskop, komentář atd.) II.                 Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
V kaţdé výukové jednotce dostanou studenti materiály a podklady pro domácí úkoly. Rozsah domácího úkolu: 1 – 2
cvičení na doplňování, krátký text s pouţitím zadaných frazeologizmů (cca 10 vět), případně samostatné vyhledávání
frazeologizmů na internetu nebo v literatuře a časopisech. Kontrola společná v hodině, kaţdý student prezentuje svůj
úkol.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Distanční opora: Soubustová Jitka (2008): Somatische Phraseologie mit Beispielen und Übungen. Olomouc. (CD)
Doporučená:
Duden 11. (1992). Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim –
Leipzig – Wien – Zürich.
Hessky, Regina/ Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene.
Tübingen
Kolečková, Olga/Haupenthal, Thomas (2002): Německé idiomy v praxi. Praha.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Interkulturalita
Typ předmětu              Povinně volitelný            dopor. ročník / semestr    2/LS.
Rozsah studijního předmětu       6      hod. za semestr  1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet                 Forma výuky        seminář
Další poţadavky na studenta
aktivní spolupráce

Vyučující
Jens-Peter Cyprian, M.A.

Stručná anotace předmětu
Záměrem semináře je uvést stávající učitele do témat souvisejících s interkulturalitou a se způsobem senzibilizovat
budoucí ţáky a studenty pro specifika interkulturního česko-německého dialogu. Témata jednotlivých výukových hodin
jsou:
  - pojmy inter-, multikulturalita
  - transkulturalita
  - problematika kognitivního vnímání cizích kultur
  - problematika emocionálního vnímání cizích kultur
  - ţivly a jevy xenofobie a rasismu I.
  -  ţivly a jevy xenofobie a rasismu II.
  - základní pojmy analýzy interkulturní komunikace
  - jednotlivé aspekty tzv. interkulturní kompetence
  - kapitoly česko-německé historie z interkulturního pohledu I.
  - kapitoly česko-rakouské historie z interkulturního pohledu II.
  - výuka německého jazyka jako interkulturní výuka (didaktické a metodické pokyny do profesionální praxe) I.
  - výuka německého jazyka jako interkulturní výuka (didaktické a metodické pokyny do profesionální praxe) II.


                  Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)         6          hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti si osvojují látku částečným samostudiem dle distanční opory a individuálně vypracují cvičení.
Způsob kontroly probíhá formou online.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
Cyprian, J. Interkultralität und interkultureles Lernen. Eine Einführung. VUP Olomouc, ISBN 978-80-244-2229-9
Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Verlag J.B.
Metzler, Stuttgart – Weimar 2005.
Doporučená:
Seibt, Ferdinand: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. Piper Verlag,
München 1993.
Bausch, Karl–Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Interkulturelles Lernen im
Fremdsprachenunterricht. Arbeitspapiere der 14. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts.
Gunter Narr Verlag, Tübingen 1994.
Ratomský, Matúš 8ed.9: Mýty a predsudky. Najčastejšie predsudky voči menšinám a odpovede na ne. Komprint, s.r.o.,
Bratislava 2005
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu       Germánská mytologie
Typ předmětu              Povinně volitelný            dopor. ročník / semestr    3 /ZS
Rozsah studijního předmětu       6     hod. za semestr   1     kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení            Zápočet                 Forma výuky        Seminář
Další poţadavky na studentaVyučující               Mgr. Jenny Poláková, Ph.D.Stručná anotace předmětu
  Seminář přibliţuje germánskou mytologii a její zobrazení v literatuře a v hudbě:
  - Vznik světa
  - Asové a Wanové
  - Odin
  - Friga
  - Valkýry
  - Zánik světa
  - Richard Wagner: Zlato Rýna, Soumrak Bohů, Valkýra
  - Hrdinské eposy
  - Píseň o Nibelunzích
  - Richard Wagner: Siegfried, Parsifal, Tristan a Isolda
  - Karl Simrock
  - Ludwig Uhland
Rozsah konzultací (soustředění)         6         hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Interpretace díla, týkajícího se germánské mytologie, písemně, domácí práce, ca. 5 stran. Kontrola úkolů proběhne
formou online.Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
SPÁČILOVÁ, Libuše/ WOLF, Maria Germanische Mythologie. Olomouc: Danal 1995. ISBN 80-85973-01-4. S. 1 – 94
Doporučená:
SIMROCK, Karl Die Edda – Götterlieder. http://gutenberg.spiegel.de
.
          H – Personální zabezpečení – seznam vyučujících

Mgr. Marek Bohuš
M.A. Jens-Peter Cyprian
Mgr. Ivona Dömischová
PhDr. Jarmila Dubová, Ph.D.
M.A. Anja Ference
Doc. PhDr. Karel Frank, CSc.
Mgr. Jana Knápková
Mgr. Jan Kubica, Ph.D.
Taťána Matušková, Ph.D.
Mgr. Marta Pallová, Ph.D.
Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Mgr. Jenny Poláková, Ph.D.
PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
F – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje
Vysoká škola                              Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                              Pedagogická fakulta
Název studijního programu                          Specializace v pedagogice
Název studijního oboru(ů)                      Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název pracoviště      celkem  prof.    přepoč.  doc.    přepoč.   odb. as. z toho s věd. lektoři  asistenti  vědečtí  THP
                   celkem   počet p.  celkem   počet d.   celkem  hod.                pracov.
Katedra německého jazyka       1           1            9              1  1           1
Údaje vyplnil        PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.        pracoviště       KNJ          E-mail   olga.vomackova@
                                                                 upol.cz
G – Personální zabezpečení – vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
Vysoká škola                                       Univerzita Palackého v Olomouci
Součást vysoké školy                                      Pedagogická fakulta
Název studijního programu                                  Specializace v pedagogice
Pracoviště                                   články                     Ohlasy publikací
                             celkem    z toho A1  z toho A2   A1 + A2     B    C  SCI    ostatní
Katedra německého jazyka                  122      13      100     113      9       67     100
      Doplňující informace k tvůrčí činnosti mající vztah ke studijnímu programu
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/PdF                  Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Marek Bohuš                   Tituly    Mgr.
Rok narození        1972    typ vzt.    Hlavní p. rozsah    40      do kdy     VIII/
                                                     2010
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu      rozsah
Přednášky v předmětech
NJ v kurikulu školy
Praktická cvičeníÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
obor vzdělání: geografie-německý jazyk na PřF a FF UP Olomouc
Praxe: Soukromá jazyková škola Evropa, Plzeň (1996 - 1997)
    Katedra aplikované jazykovědy ZČU v Plzni (1996 - 1997)
    PdF UP Olomouc: 1999 dosud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Články:
A2:
BOHUŠ, Marek: Comic im Fremdsprachenunterricht. In: Evolučné prístupy vo vyučovaní cudzích jauykov
z komunikačného aspektu. Zborník mezinárodnej vedeckej konferencie. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně.
2006,S 1 – 5. 100%, PdF UP
BOHUŠ, Marek: Die didaktischen Aspekte der Comicliteratur. In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. MU
Brno 2007. S 25 – 29. 100%, PdF UP
BOHUŠ, Marek: Propria a interkulturní kompetence. In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků. Univerzita
Pardubice 2006. S. 29 – 32. 100%, PdF UP
BOHUŠ, Marek: Regionální specifika německých příjmení v Olomouci na konci 19. století. In: Aktuální problémy
pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Univerzita Palackého 2007. S. 455 – 461. 100%,
PdF UP
BOHUŠ, Marek: Německá jména olomouckých Židů ve sčítacích operátech z konce 19. století. In: Aktuální problémy
pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Univerzita Palackého 2006. S.291 – 296. 100%,
PdF UP
BOHUŠ, Marek: Architektura jako nositelka kulturního obsahu při výuce německého jazyka. In: Počítač ve škole 2007.
Gymnázium V.Makovského 2007. S. 18. 100%, PdF UP
Působení v zahraničí
Obor    habilitačního     nebo                           řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo     udělení
vědecké hodnosti                                      ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)                                    mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího
                                       datum
H – Personální zabezpečení – přednášející
Název VŠ / součásti     Univerzita Palackého Olomouc, PdF UP       Katedra něm. jazyka
Název SP           Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení       Cyprian, Jens-Peter               Tituly     M.A.
Rok narození         1969    typ vzt.    Hlavní p. Rozsah    40 hod.    do kdy    VIII/
                                                      2011
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu       rozsah
České   překlady  Olomouc,   Na   Střelnici  342/46, dohoda o provedení práce   dle potřeby
779 00 Olomouc – LazcePřednášky v předmětech
Interkulturalita
Mluvní projev
Písemný projev


Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
vzdělání a kvalifikace
   -  1999 absolvent Univerzity v Bayreuthu (Německo) v oborech Interkulturelle Germanistik, Neueste Geschichte
     a Angewandte und Slawische Sprachwissenschaften – M.A. (Magister Artium)
Praxe:
   - 1992-93 lektor německého jazyka na Gymnáziu Šternberk
   - 1995-1998 učitel na Internationale Sommuniversitaet Bayreuth
   - 1997 tutoriál na Filozofické fakultě UP Olomouc, katedra germanistiky
   - 2000 tutoriál na Pedagogické fakultě UP Olomouc, katedra cizích jazyků
   - 2000-2005 lektor DAAD na Filozofické fakultě Prešovské Univerzity
   - od 2006: odborný asistent na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Články:
A2:
Cyprian, J. Vom Miteinander der Kulturen in Joseph Roths „Radetzkymarsch“. In SISÁK, L. Deutsche Sprache,
Literatur und Kultur aus auslandsgermanistischer Sicht. Prešov 2001, s. 263-278.
Cyprian, J. Interkulturalität als Thema im DaF-Unterricht. In VOMÁČKOVÁ, O. (ed.) Veränderungen im Studium der
deutschen Sprache. Sborník z mezinárodní konference 26.9.2006 v Olomouci. VUP: Olomouc, 2006, s. 77-84. ISBN
978-80-244-1590-1
Cyprian, J. Die plagiierte studentische Hausarbeit. Linguistische Aspekte einer bemerkenswerten Textsorte. In
PALLOVÁ, M. (ed.) Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Sborník z mezinárodní konference
25.4.2007 v Olomouci (CD-ROM). VUP: Olomouc, 2007,s. 212-217. ISBN 978-80-244-1777-6
Cyprian, J. Alle Pracht der Weite und des Unbekannten“. Sprachliche Fremdheit in Joseph Roths Stationschef
Fallmerayer. In Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Mezinárodní konference 17./18.9.2007 v PardubicíchPůsobení v zahraničí
viz výše oddíl praxe
Obor    habilitačního    nebo M.A.                          řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení                            Universität Bayreuth
vědecké hodnosti                                       ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)     1999                              mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího
                                       datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti    UP Olomouc/PdF               Katedra německého jazyka
Název SP         Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení     Jarmila Dubová               Tituly   PhDr., Ph.D.
Rok narození       1960   typ vzt. Hlavní p.   rozsah   40     do kdy    VIII/2009
Další současní zaměstnavatelé               typ prac. vztahu    rozsah
Přednášky v předmětech
Morfologie
Praktická cvičeníÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání: německý jazyk – český jazyk FF UP v Olomouci, anglický jazyk FF UK v Praze
Praxe:
Jazyková škola v Plzni 1984 – 1991
Ekonomická fakulta v Chebu 1991 – 2006
Pedagogická fakulta v Olomouci 1996 – dosud


Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
DUBOVÁ, J./ PALLOVÁ, M. Einführung in die Textlinguistik. Skriptum, VUP, Olomouc 2004
DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache. Skriptum, VUP, Olomouc 2005.
DUBOVÁ, J. Einführung in die Sprachwissenschaft. Skriptum, VUP, Olomouc 2003, ISBN 80-244-0616-0
DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache 1. VUP, Olomouc 2006.
DUBOVÁ, J. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache 2. VUP, Olomouc 2006.
DUBOVÁ, J./ PALLOVÁ, M. Einführung in die Textlinguistik. VUP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1199-7;
DUBOVÁ, J. Einführung in die Sprachwissenschaft. VUP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1435-X;
DUBOVÁ, J. Sprachübungen I (Brückenkurs). VUP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1434-1;
DUBOVÁ, J. Sprachübungen II (Hauptkurs). VUP, Olomouc 2007, ISBN 80-244-1751-6.
Články: A2:
 DUBOVÁ, J. Textsorte Todesanzeige im Jahre 1903/04 am Beispiel von "Mährisches Tagblatt" In: Königgrätzer
Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, S. 394 – 399.
DUBOVÁ, J: Tvůrčí psaní ve výuce německé gramatiky. In: Fišer, Z. (ed). Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na
vysoké škole. Doplněk : Brno, 2005, s. 97 – 101. ISBN 80-7239-182-8;
DUBOVÁ, J. Umgangssprachliche Imperativformen. Lingua viva, č. 1, 2005, S. 8 – 12.
DUBOVÁ, J. Imperativní –e v současné němčině. Cizí jazyky, č. 4, roč. 49, 2005/ 2006, S. 139 – 140.
DUBOVÁ, J. Kommunikation, Grammatik und Rahmenprogramm. In: Das Rahmenbildungsprogramm in der
Grundschullehrer-Ausbildung des Fachbereichs Deutsch. VUP, Olomouc 2005, S. 99 – 104.
DUBOVÁ, J.: Rechtschreibung – ein Problem heute wie zur Zeit Konrad Dudens. In: Sprache und Sprachen. FF
UCM, Trnava 2006, S. 431 – 439.
DUBOVÁ, J. Konjunktiv préterita a opis würde + infinitiv v mluvené němčině. Cizí jazyky, č. 1, roč. 50, 2006/ 2007,
S. 8 – 11.
DUBOVÁ, J.: Struktur der Danksagungen im Mährischen Tagblatt 1880- 1905. in. Veränderungen im Studium der
deutschen Sprache, UP, Olomouc 2007. S.109 - 116.
DUBOVÁ, J.: Schwankendes Genus der Substantive. Lingua viva, Č. Budějovice 2007, č. 4, ISSN 1801-1489, S. 50-
53.
DUBOVÁ, J.: Lokale Warenwerbung in den 80er Jahren des 19. Jh. (anhand von Beispielen im Mährischen Tagblatt.
In: Germanistik an tschechischen Universitäten. FF UO, Ostrava 2007, S. 45 – 54. ISBN 978-80-7368-327-6.
Působení v zahraničí
Obor   habilitačního  nebo Ph.D.                       řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti                                 ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)                                mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího                                     1
                                   datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/Pdf                  Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Anja Edith Ference (roz. Spuhn)         Tituly    M.A.
Rok narození        1975    typ vzt.    Hlavní p. rozsah    40      do kdy     VII/2010
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu      Rozsah


Přednášky v předmětech
Poslech s porozuměním
Dějiny NěmeckaÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor vzdělání: dějiny, politika, bohemistika/slovakistika – Martin-Luther Universität, Halle-Wittenberg/Universität
Leipzig
Praxe: 1998-1999: IEC a Škola ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě
    2002-2004: Lektorka pro nadace Roberta Bosche na ústavě hospodářských jazyků Slezské univerzity v
    v Sosnowiec(Polsko) a na Technické univerzitě v Košicích (Slovensko)
    2004 -2005: zaměstnankyně u firmy DUO Collection, Bielefeld/Německo
    2005 – dosud: PdF UP
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

SPUHN, A. Die Integration von Vertriebenen in den Arbeitsprozeß am Beispiel des Mansfelder Kupferschieferbergbaus
(1945-1949), v: Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte, Heft 15, (Ed. J. Wüstenhagen, D. Bohse), Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Halle Saale, 2005, s. 34-60.

SPUHN, A. Pilotprojekt: Grundkurs "Landeskunde Deutschlands", In KÁŇA, T./PELOUŠKOVÁ, H. Německý jazyk a
literatura ve výzkumu a výuce, Masarykova Univerzita, PdF: Brno, 2007, s.192-198. ISBN

SPUHN, A. Der Film - Gedanken zum Einsatz von Filmen innerhalb des Deutschstudiums an Universitäten, In
VOMÁČKOVÁ, O. (ed.) Veränderungen im Studium der deutschen Sprache, VUP: Olomouc, 2007, s. 19-26.ISBN 978-
80-244-1590-1

SPUHN, A. Franz Spina – Die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern als Thema in der Landeskunde, In
PALLOVÁ, M. (ed.) Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache (CD-ROM). VUP: Olomouc, 2007, s.
63-70. ISBN
Působení v zahraničí           viz výše oddíl praxe
Obor    habilitačního     nebo                            řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení
vědecké hodnosti                                      ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)                                     mezinár.   Tuzem.
Podpis přednášejícího
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/FF                    Katedra germanistiky
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Karel Frank                     Tituly     Doc, PhDr., CSc.
Rok narození        1940    typ vzt.    hlavní    rozsah    40       do kdy    VIII/2010
Další současní zaměstnavatelé                   typ prac. vztahu      rozsah
Přednášky v předmětech
Úvod do jazykovědy
MorfologieÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání: FF UK Praha, německý jazyk - ruský jazyk, 1962
Praxe:
1964-65 SPŠ stavební, Valašské Meziříčí
1965-66 Ústav jazyků a literatur ČSAV Praha
1966 dosud FF UP


Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

FRANK, K. Věty příčinné a jevy příbuzné v němčině a v češtině. Cizí jazyky, roč.45, s.43-45, 2001
Působení v zahraničí
Obor    habilitačního     nebo Současný německý jazyk,                 řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení titul Doc.
vědecké hodnosti                                        ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)     1990                               mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího
                                        datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/PdF                  Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Jana Knápková (roz. Slavíková)          Tituly    Mgr.
Rok narození        1979    typ vzt.    Hlavní p. rozsah    40      do kdy     VII/2010
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu      Rozsah
Přednášky v předmětech
Praktický jazyk
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor vzdělání: český jazyk - německý jazyk na PdF UP Olomouc
Praxe: PdF UP Olomouc: 2004 dosud
Nyní: studentka 1. ročníku doktorského studijního programu na PdF UP obor: pedagogika
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
 Články:
A2:
SLAVÍKOVÁ J. Computer im Landeskundeunterricht. In Das Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer-
Ausbildung des Fachbereichs Deutsch. Sborník prací z mezinárodní konference konané 20. října 2005 na KNJ PdF UP v
Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.s 67- 71.
 SLAVÍKOVÁ, J. Setkání s německým jazykem v hodinách českého jazyka. In Tradiční a netradiční metod ve výuce
českého jazyka. Sborník prací z mezinárodní konference konané 14. dubna 2006 na PdF UP v Olomouci. Olomouc:
Hanec, 2007, s. 214-219. ISBN 80-85783-72-X. (266 stran)
KNÁPKOVÁ, J. Nová literární pomůcka. In Učitelské noviny, 2007, roč. 110, č. 41, s. 23. ISSN 0139-5718.
KNÁPKOVÁ, J. Pedagogické aspekty rovnosti pohlaví v jazyce. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech
studentů doktorských studijních programů: sborník příspěvků 5. ročníku studentské vědecké konference s mezinárodní
účastí. 1. díl. Olomouc: VOTOBIA, 2007, s. 12-17. ISBN 978-80-7220-306-2.Působení v zahraničí
Obor    habilitačního    nebo                            řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení
vědecké hodnosti                                      ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)                                     mezinár.   tuzem.


Podpis přednášejícího
                                       datum
H – Personální zabezpečení – přednášející
Název VŠ / součásti      UP Olomouc / PdF                  Katedra německého jazyka
Název SP           Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení       Jan Kubica                     Tituly     Mgr., Ph.D.
Rok narození         1966    typ vzt.    Hlavní p. rozsah     40       do kdy   VIII/
                                                       2011
Další současní zaměstnavatelé                    typ prac. vztahu       Rozsah

Přednášky v předmětech
Německá literatura do období baroka
Německá literatura do konce 20.stoletíÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání: - absolvent FF UP v Olomouci, obor anglický jazyk - německý jazyk (1994)
Praxe:  - od 1994 lektor německého jazyka na PdF UP v Olomouci
     - od 2005 odborný asistent na KNJ PdF UP v Olomouci


Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
KUBICA, J. Absence funkční motivace dnešních studentů ke studiu na pedagogických fakultách a s tím spojený problém
získávání interkulturní kompetence – aktivní účast na konfer. Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků, Pardubice,
2005 (v tisku).

Články:
A2:
KUBICA, J. Motivace studentů při výuce literatury - klesající úroveň jejich čtenářské zkušenosti. In Inovativní tendence
v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Brno: MU Brno, 2005, s.46-48.ISBN 80-
210-3697-4
KUBICA, J. Bedeutung des allgemeinen kulturell-gesellschaftlichen Überblick bei den künftigen Lehrern und
Lehrerinnen der deutschen Sprache. In Das Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer - Ausbildung des
Fachbereichs Deutsch. Olomouc: VUP Olomouc, 2005, s.149-153. ISBN 80-244-1200-4
KUBICA, J. Ota Filip a poznámky k jeho takzvaným ostravským románům. In Protimluv / Revue pro kulturu 3-4/4,
Ostrava, 2005. s.9-13.
KUBICA, J. Absence funkční motivace dnešních studentů ke studiu na pedagogických fakultách a s tím spojený problém
získávání interkulturní kompetence. In Interkulturní dimenze ve výuce jazyků. Uni Pardubice, 2006, s.127-134. ISBN 80-
7194-893-4
KUBICA, J. Literární a odborné texty jako motivační prvek při studiu německého jazyka. In Evolučné prístupy vo
vyučovaní cudzích jazykov z komunikačného aspektu. Trenčín: Trenčianská univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2006, s.1-
3. ISBN 80-8075-155-2
KUBICA, J. Ota Filip (slovníkové heslo) In Lexikon Deutschmährischer Autoren, UP Olomouc, Olomouc, 2006. ISBN
80-244-1280-2 .
Působení v zahraničí
Obor    habilitačního     nebo Ph.D.                           řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo     udělení                             FF UP Olomouc
vědecké hodnosti                                         ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)      2005                                mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího                                      2      1
                                         datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/PdF                  Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Marta Pallová                  Tituly    Mgr., Ph.D.
Rok narození        1971    typ vzt.    Hlavní p. rozsah    40      do kdy   VII/2010
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu      rozsah


Přednášky v předmětech
Fonetika
Syntax
Textová lingvistika


Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor vzdělání: zeměpis (PřF UP Olomouc) – německý jazyk (FF UP Olomouc)
Praxe: Gymnázium Šternberk: 1997 – 2001
    PdF UP Olomouc: 2001 - dosud


Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
PALLOVÁ, M./ DUBOVÁ, J. Einführung in die Textlinguistik. Skriptum, VUP Olomouc,2004. 36 s. 20%, PdF UP.
PALLOVÁ, M./ DUBOVÁ, J. Einführung in die Textlinguistik (Studijní opora pro distanční studium) Olomouc: VUP,
2006. 42 str. 20%, PdF UP.
Články:A2:
PALLOVÁ, M. (ed.) Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Sborník z mezinárodní vědecké
konference (CD-ROM). Olomouc 25.4.2007. ISBN 978-80-244-1777-6. 243 str. 100%, PdF UP.
PALLOVÁ, M. Jak motivovat a senzibilovat pro fonetiku? In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Fakulta
humanitních studií, 2004. ISBN 80-7194-658-3. 100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Propojení textových prvků v pohádkovém žánru (srovnání práce s českým a německým textem). In:
Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ. Olomouc: VUP Olomouc, 2005, s.174-177.
100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Textlinguistik im besonderen hinblick auf Textkohärenz und Textkohäsion. In: Das
Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer - Ausbildung des Fachbereichs Deutsch. Olomouc: VUP, 2005,
s.105-111. 100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Strukturmerkmale einer Kontaktanzeige. In: Veränderungen im Studium der deutschen Sprache.
Olomouc: VUP, 2007, s. 117-122. ISBN 978-80-244-1590-1. 100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Wortschatz der Kontaktanzeigen in der deutschsprachigen Presse. In: Der moderne Unterricht des
deutschen als Fremdsprache. Sborník z mez. vědecké konference. VUP: Olomouc, 2007, s.183 – 193. 100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Funktion und Intention der Textsorte Kontaktanzeige. In: Germanistik an tschechischen Universitäten:
Gegenwart und Zukunft. Referate der Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes. Hradec Králové, Ostrava,
2007, s. 111 – 115. PALLOVÁ, M. Die Bedeutung der Pronomen für das Textverständnis. In: Německý jazyk a
literatura ve výzkumu a výuce. Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006. Brno,
2007, s. 161 – 167.100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Textové prvky v literární ukázce. In: Východiská kurikulárnych snáh v oblasti výučby cudzích jazykov.
Zborník z vedeckej konferencie k problematike vzdelávania učitelov cudzích jazykov. ŠPÚ Bratislava, 2007, s. 144-150.
100% PdF UP
PALLOVÁ, M. Phonetikunterricht und das phonetische Training. In: Pittner Karin (ed.).Beiträge zu Sprache und
Sprachen 6. Vorträge der 16. Gesus-Tagung in Bochum. München: lincom europa.2008 100% PdF UP
Působení v zahraničíObor    habilitačního     nebo Ph.D.                          řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení                            FF UP Olomouc
vědecké hodnosti                                       ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)           2006                         mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího                                     1
                                        datum
H – Personální zabezpečení – přednášející
Název VŠ / součásti     UP v Olomouci/ PdF               Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Jenny Poláková                 Tituly    Mgr. Ph.D.
Rok narození        1946    typ vzt.    hlavní p. rozsah   40      do kdy    VII/2011
Další současní zaměstnavatelé                  Typ prac. vztahu     RozsahPřednášky v předmětech
Germánská mytologie
Praktický jazykÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor vzdělání: německý jazyk – český jazyk
Praxe: Jazyková škola v Olomouci: 1968 – 1990
    Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta: 1990 - dosud


Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
   A2:
POLÁKOVÁ, J.: Cizí jazyky hrou? e-Pedagogium (on-line), 2002, roč. 2, č. 1. [cit. 2003-11-14]. Dostupné na www:
<http://epedagog.upol.cz/eped1.2002/clanek09.htm>. ISSN 1213-7499. 100%
POLÁKOVÁ, J. Přehled dějin cizojazyčného vyučování v německé jazykové oblasti. e-Pedagogium (on-line), roč.
2, č. 3. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/eped, 3.2002. ISSN 1213-7-7499. 100%
POLÁKOVÁ, J. Čteme? Nečteme? e-Pedagogium (on line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www:
http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm. ISSN 1213-7499. 100%
      B:
KOL. AUTORU: Německo-český, česko-německý studijní slovník. 5. přepracované vydání. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc 2004. 1147 stran. ISBN 80-7182-178-0. 20%
POLÁKOVÁ, J. Ilse Tielsch. In FIALA-FÜRST, I. a KRAPPMANN, J.(ed): Lexikon deutschmährischer Autoren.
Olomouc: VUP Olomouc 2003. 10 stran. ISBN 80-244-0477-X. 1%
POLÁKOVÁ, J. Tři milníky německé základní školy. VUP Olomouc 2004. 279 stran. ISBN 80-244-0844-9.
Monografie získala Čestné uznání za vědeckou monografii od rektorky UP. 100%
POLÁKOVÁ, J. Lexikon škol, školských, výchovných a vzdělávacích zařízení v německé jazykové oblasti. Brno:
Konečný 2005. 84 stran. ISBN 80-903516-1-1. 100%
ŘEŘICHOVÁ, V./DOROVSKÝ, I. Autoři světové literatury pro děti a mládež. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
2007. ISBN 978-80-7277-314-5. 850 stran.Slovník získal v soutěţi Slovník roku 2008 třetí místo. 8%
KOL. AUTORŮ Slovník autorů literatury pro děti a mládež. Praha: LIBRI, 2007. ISBN 978-80-7277-314-5. 850 stran.
8%
 Působení v zahraničí
Obor    habilitačního    nebo Ph.D.                        řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo   udělení                           FF MU v Brně
vědecké hodnosti                                     ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)          1994                        mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího                                  2      15
                                      datum
H – Personální zabezpečení – přednášející
Název VŠ / součásti   UP Olomouc/FF                Katedra germanistiky FF UP
Název SP         Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení     Libuše Spáčilová              Tituly     Prof., PhDr., Dr.
Rok narození       1956   typ vzt. hlavní    rozsah   40       do kdy     VIII/2010
Další současní zaměstnavatelé              typ prac. Vztahu     Rozsah

Přednášky v předmětech
LexikologieÚdaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání: FF UP Olomouc, německá filologie - historie, 1980
Praxe:
1980-90 SPŠ strojnická, Uničiv
1990 dosud FFUP Olomouc

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
A1:
Die Textsorte „Schlichtungsprotokoll“ in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1412–1545. [Textový druh
„smírčí protokol“ v olomoucké městské kanceláři z let 1412–1545.] Zeitschrift für deutsche Philologie, sv. 124,
sešit 3/2005, s. 416 –439.
Italienische, französische und slawische Entlehnungen im Wortschatz der Olmützer Stadtkanzleisprache. Ein
Beitrag zur Untersuchung des Frühneuhochdeutschen in den böhmischen Ländern. [Přejímky z italštiny,
francouzštiny a slovanských jazyků v jazyce olomoucké městské kanceláře.] In: Hana Andrášová – Peter Ernst –
Libuše Spáčilová: Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien, Praesens
Verlag 2006, s. 385–409.
A2:
Einige Bemerkungen zur linguistischen Analyse des sog. Trialogus aus dem Jahre 1489. Germanoslavica 2006,
Jg. 17, Nr. 1–2, s. 11–33.
Italienische, französische und slawische Entlehnungen im Wortschatz der Olmützer Stadtkanzleisprache. Ein
Beitrag zur Untersuchung des Frühneuhochdeutschen in den böhmischen Ländern. In: Hana Andrášová – Peter
Ernst – Libuše Spáčilová: Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien,
Praesens Verlag 2006, S. 385–409.
Die Olmützer Gerichtsordnung von Heinrich Polan aus dem Jahre 1550 als Textsorte. Ein Beitrag zur
Untersuchung frühneuhochdeutscher Rechtstexte. In: Schlesien als Schnittpunkt verschiedener Kulturen.
Germanoslavica 18 (2007), Nr. 1-2, S. 49-61 (vydává Slovanský ústav AV ČR).
B:
Glück, Helmut – Klatte, Holger – Spáčil, Vladimír – Spáčilová, Libuše: Deutsche Sprachbücher in Böhmen
und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918. Eine teilkommentierte Bibliographie. [Učebnice němčiny
v Čechách a na Moravě od 15. století do roku 1918. Částečně komentovaná bibliografie.] Berlin – New York,
Walter de Gruyter Verlag 2002, 290 stran. ISBN 3-11-017504-5 (Úvod – s. XII–XV; kapitoly „Das 19.
Jahrhundert“ a „Lehrbücher von 1900 bis 1918“).
Spáčilová, Libuše – Spáčil, Vladimír: Památná kniha olomoucká z let 1430–1492, 1528. Olomouc,
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2004, 611 stran. ISBN 80-244-0784-1 (kapitoly týkající se
jazykového rozboru německých textů, s. 121–182; podíl na přípravě edice).
Spáčilová, Libuše: Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629). Olomouc, Nakladatelství Olomouc
2005, 167 stran. ISBN 80-7182-193-4.
Působení v zahraničí
Obor   habilitačního  nebo německý jazyk                    řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení                          FF MU Brno
vědecké hodnosti                                  ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)       doc. 1999, prof. 2005               mezinár.   tuzem.
Podpis přednášejícího                               58      70
                                   datum    13. 4. 2008
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti     UP Olomouc/Pdf                  Katedra německého jazyka
Název SP          Specializace v pedagogice
Jméno a příjmení      Olga Vomáčková                  Tituly    PhDr., Ph.D.
Rok narození        1957    typ vzt.    Hlavní p. rozsah    40      do kdy    VII/2013
Další současní zaměstnavatelé                  typ prac. vztahu      Rozsah

Přednášky v předmětech
Lexikologie
Slovotvorba
Frazeologie


Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor vzdělání: ruský jazyk - německý jazyk na FFUP Olomouc
Praxe: Gymnázium Šumperk: 1981-1983
    Rektorát UP Olomouc: 1983-1986
    FF UP Olomouc: 1986 - 1996
    PdF UP Olomouc: 1996 dosud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
VOMÁČKOVÁ, O. Deutsche Lexikologie. Grundkurs. VUP: Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1734-9. 64 str. 100%,
PdF UP.
VOMÁČKOVÁ, O./MOTTA, G./CWIKOWSKA, B. direkt 2. Němčina pro střední školy. Učebnice a pracovní sešit.
Klett : Praha, 2007. ISBN 978-80-86906-81-2. 269 str. 33%, PdF UP.
Články:
A2: VOMÁČKOVÁ, O.: Die Jugendsprache vom Standpunkt der rezeptiven Fertigkeit der Studenten aus. In:
O.Vomáčková, D.Varadinová: Das Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer-Ausbildung des Fachbereichs
Deutsch. Univerzita Palackého Olomouc, 2005. ISBN 80-2444-1200-4. S. 129-134.
   VOMÁČKOVÁ, O.: Kompatibilita zahraničních studijních programů s obdobnými programy na
 našich univerzitách. In: Janíková,V., Káňa, T.: Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru „Učitelství německého
jazyka pro základní školy. MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3697-4. S. 95-98.
   VOMÁČKOVÁ, Olga: Der Singulativ als ein individualisierender Faktor bei den Stoffnamen: In: Sprache und
Sprachen im mitteleuropäischen Raum. Vorträge der internationalen Linguistik-Tage Trnava 2005. FF univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2006. ISBN:80-89220-41-X. S.717-723. 100%, PdF UP.
   VOMÁČKOVÁ, Olga: Die Rezeptivität am Beispiel der Soziolinguistik. In: Evolučné prístupy vo vyučování
cudzích jazykov z komunikačního aspektu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vydala: Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2006. ISBN: 80-8075-155-2. S.120-126. 100%. PdF UP.
   VOMÁČKOVÁ, Olga: Zur Problematik der Modewörter im Deutschen. In: Německý jazyk a literatura ve
výzkumu a výuce. Vydala: Masarykova univerzita Brno 2007. ISBN: 978-80-210-4324-4. S. 215-220. 100%, PdF UP.
   VOMÁČKOVÁ, Olga: Die Widerspiegelung der europäischen Sprachpolitik in der Deutschlehrer-Ausbildung im
Hinblick auf die Innovation der Curricula am Beispiel der Jugendsprache. In: Germanistik an tschechischen
Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Vydala: Universität Ostrava, Philosophische Fakultät. 2007. ISBN: 978-80-
7368-327-6. S. 131-137. 100%, PdF UP.
   VOMÁČKOVÁ, O. Das strukturierte Studium im Lehramt Deutsch. In: Veränderungen im Studium der deutschen
Sprache. VUP: Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1590-1. S.95-100. 100%, PdF UP.
   VOMÁČKOVÁ, O. Kurzwort-Neubildungen durch Suffigierung. In: Der moderne Unterricht des Deutschen als
Fremdsprache. VUP: Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1777- 6. S.194-198. 100%, PdF UP.
    VOMÁČKOVÁ, O.: Abstraktní podstatná jména v němčině. In: e-PEDAGOGIUM. Nezávislý odborný časopis
určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. III/2007. http://epedagog.upol.cz. ISSN: 1213-7499 elektronická
verze. ISSN: 1213-7758 tištěná verze. S. 20-29. 100%, PdF UP.
 Působení v zahraničí
Obor    habilitačního     nebo Ph.D.                           řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo    udělení                             FF UP Olomouc
vědecké hodnosti                                        ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)           2005                          mezinár.   Tuzem.
Podpis přednášejícího
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty

Adresa                    tel.               e-mail
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty                   forma  typ SP
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v %            Externí vyučující v %
z toho ak. prac. VŠ – prof.           docenti            Ph.D.,CSc.,Dr.
z toho externisté - profesoři          docenti            Ph.D.,CSc.,Dr.
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo
Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
Smluvní zajištění budovy                          doba platnosti nájmu
Údaje o výukových prostoráchInformační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty
           SEZNAM STUDIJNÍCH OPOR

                                           Rok
   Autor           Název SO            Pro předmět
                                          vydání
CYPRIAN Jens-  Interkulturalität und interkulturelles  Interkulturalita     2008
Peter      Lernen. Eine Einführung.
         Einführung in die Sprachwissenschaft   Úvod do jazykovědy    2006
DUBOVÁ Jarmila
         (Materialien für das Ferstudium)
         Sprachübungen I. - Brückenkurs      Praktická cvičení I, II  2006
DUBOVÁ Jarmila
         (Materialien für das Fernstudium)
         Einführung in die Morphologie der    Morfologie I       2006
DUBOVÁ Jarmila  deutschen Sprache 1 (Materialien für
         das Fernstudium).
         Einführung in die Morphologie der    Morfologie II       2006
DUBOVÁ Jarmila  deutschen Sprache 2 (Materialien für
         das Fernstudium).
         Sprachübungen II. - Hauptkurs.      Praktická cvičení III,  2006
DUBOVÁ Jarmila  (metodický materiál pro distanční    IV
         kombinované studium)
KUBICA Jan,   Dějiny německé literatury I. Od     Německá literatura    2008
COUFALOVÁ G.   nejstaršího období po baroko.      do období baroka
         Die Einführung in die Phonetik und    Fonetika         2008
PALLOVÁ Marta
         Phonologie
         Einführung in die Textlinguistik     Textová lingvistika    2008
PALLOVÁ Marta
         Úvod do literatury            Úvod do literatury    2008
POLÁKOVÁ Jenny
SOUBUSTOVÁ    Deutsche somatische Phraseologie mit   Frazeologie        2008
Jitka      Beispielen und Übungen
VOMÁČKOVÁ    Deutsche Lexikologie I.         Lexikologie I       2008
Olga

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:140
posted:6/11/2011
language:Czech
pages:50