Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SPI PICs

VIEWS: 232 PAGES: 46

									ELEKTRONSKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD IZ MIKROPROCESORA
MENTOR: PROF. DR MILE STOJĈEV
 KOMUNIKACIJA MIKROKONTROLERA
  PIC16F877-20 PREKO SPI MODULA                         Dušan ĐorĊević 10797
                         Ţarko ĐorĊević 10798


         Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
          SADRŢAJ

  O SEMINARSKOM RADU
  MIKROKONTROLERI I EMBEDDED SISTEMI
  SPI KOMUNIKACIJA
  PIC16F877
  SOFTVER ZA PIC MIKROKONTROLERE
  KOMUNIKACIJA MIKROKONTROLERA PREKO SPI
  MODULA: PRAKTIĈNA REALIZACIJA
  LABORATORIJSKA VEŢBA
  ZAKLJUĈAK
  KORIŠĆENA LITERATURA
  PRILOG
  O AUTORIMA SEMINARSKOG RADA

        Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
       O SEMINARSKOM RADU

  Autori su realizovali ovaj projekat u nameri da studentima pribliţe
  jedan od naĉin kako mogu da komuniciraju dva mikrokontrolera
  PIC16F877-20. Ovde je za komunikaciju iskorišćen serijski komu-
  nikacioni modul SPI koji je integrisan u mikrokontrolerima.
  Mikrokontroleri su programirani preko AllPIC programatora o kojem
  je priloţen kompletan ĉlanak na kraju rada, a za pisanje programa
  korišćen je softver mikroC, koji je razvila i ponudila trţištu
  beogradska Mikroelektronika.
  Elektriĉna šema i dizajn štampane ploĉice (PCB) su kreirani u
  Protel-u.
  Realizovanje štampane ploĉice na vitroplastu je uraĊeno u niškoj
  firmi «Denitron» i ovom prilikom se zahvaljujemo gospodinu
  Draganu Deniću na ekspeditivnosti i kvalitetu izrade.
  Posebnu zahvalnost dugujemo profesoru Miletu Stojĉevu što nam
  je pruţio priliku da realizujemo ovaj projekat.

            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
MIKROKONTROLER I MIKROPROCESOR

  Razlike izmeĊu mikrokontrolera i mikroprocesora:

  Mikroprocesori su najcešće CISC tipa, tako da za kopiranje
  podataka iz spoljašnje memorije koriste veći broj opkôdova, dok
  mikrokontroleri jedan ili dva,
  Za manipulisanje sa podacima tipa bit, mikroprocesori koriste jedan
  ili dva tipa instrukcija, dok je kod mikrokontrolera taj broj veći,
  Mikroprocesori su projektovani za brzi prenos podataka iz
  programa sa spoljno adresiranih lokacija u ĉip, dok se kod
  mikrokontrolera brzi prenos bitova obavlja u okviru ĉipa,
  Mikrokontroler moţe da funkcioniše kao raĉunar bez dodataka
  spoljnih gradivnih blokova (memorije i U/I ureĊaja), dok
  operativnost mikroprocesora bez spoljne memorije i U/I podsistema
  nije moguća.


            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
BLOK ŠEMA MIKROKONTROLERA


    ALU         tajmer/brojač     paralelni U/I port


  akumulator                   serijski U/I port
  registri opšte
   namene          interni
                 ROM           ADC


                             DAC
  interni RAM

                           kolo za prekid
              interni FLASH

     SP                    kolo za taktovanje


                 PC
         Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
     PRIMENA MIKROKONTROLERA

  Mikrokontroleri se danas koriste u embedded sistemima za upravljanje
  raznim funkcijama. Naime, oni se veoma ĉesto koriste i u situacijama
  kada treba da se veoma brzo reaguje na spoljne signale – posebno
  ako se takvi sistemi koriste za rad u realnom vremenu.
  Mikrokontroleri su sastavni delovi mnogih vrsta elektronske opreme
  (pogledati embedded sistemI). Oni ĉine većinu svih prodatih mikro-
  procesorskih ĉipova. Preko 50% su "jednostavni" mikrokontroleri, a
  drugih 50% su specijaliozovani digitalni procesori signala (DSP).
  Mikrokontroler je prisutan u skoro svakom elektriĉnom ureĊaju, veš
  mašini, mikrotalasnoj pećnici, telefonu itd.
            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
  PROIZVOĐAĈI MIKROKONTROLERA

  AMCC
  Atmel
  Cypress Microsystem
  Freescale Semiconductor
  Fujitsu
  Holtek
  Intel
  Microchip
  National Semiconductor
  NEC
  Philips Semiconductor
  Renesas Tech. Corp.
  ST Microelectronics


            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
  PROIZVOĐAĈI MIKROKONTROLERA

  ST Microelectronics
  Texas Instruments
  Toshiba
  Western Design Center
  Ubicom
  Xilinx
  ZiLog
  BASIC programibilni MCU-ovi.
            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
          EMBEDDED SISTEMI

  Embedded sistem predstavlja raĉunarski sistem specijalne namene, koji
  je potpuno zatvoren od strane kontrola ureĊaja. Za razliku od liĉnih ra-
  ĉunara opšte namene, embedded sistem ispunjava specifiĉne zahteve i
  izvršava prethodno definisane zadatke. Programibilni hardverski ĉip je
  "sirov materijal" i on je programiran odreĊenom aplikacijom. Ovo treba
  shvatiti samo kao poreĊenje sa starijim sistemima sa potpuno funkcio-
  nalnim hardverom, ili opšte namenskim hardverom, koji imaju uĉitan
  softver eksterno.
  Embedded sistemi su kombinacija hardvera i softvera koji omogućavaju
  laku serijsku proizvodnju i raznovrsnost aplikacija. U proteklih nekoliko
  godina interesovanje za ovu vrstu sistema je naglo poraslo, i danas
  predstavlja nezaobilaznu temu u raĉunarskom svetu.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
     PRIMERI EMBEDDED SISTEMA

  automatske mašine za brojanje novca
  avijaciona elektronika, kao što je inercioni navigacioni sistemi, kontrola
  avionskog hardvera/softvera i drugih integrisanih sistema u avionima i
  projektilima
  mobilni telefoni i telefonski tasteri
  kompjuterska mreţna oprema, ukljuĉujući rutere, servere vremena i
  firewall-ovi
  kompjuterski štampaĉi
  kopir mašine
  pogon diska (flopi i hard disk pogon)
  kontroleri motora i kontroleri antiblokade koĉnica za automobile
  proizvodi za kućnu automatizaciju, poput termostata, klima, prskalica i
  sistemi obezbeĊenja
  ruĉni kalkulatori


             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
     PRIMERI EMBEDDED SISTEMA

  kućni aparati, ukljuĉujući mikrotalasne rerne, mašine za pranje veša,
  televizija, DVD plejeri/snimaĉi
  medicinska oprema
  merna oprema kao što su digitalni osciloskopi, logiĉki analajzeri i
  spektralni analajzeri
  multifunkcijski ruĉni satovi
  multifunkcijskii štampaĉi (MFP)
  liĉni digitalni asistent (personal digital assistant - PDA), to jest, mali
  ruĉni kompjuteri sa PIM-ovima i drugim aplikacijama
  mobilni telefoni sa dodatnim sposobnostima, na primer, mobilni
  digitalni pomoćnik sa telefonom i PDA i Java (MIDP)
  programibilni logiĉki kontroleri (PLC-ovi) za industrijsku automatizaciju
  i nadgledanje
  stacionarna video igraĉka konzola i ruĉne igraĉke konzole
  prenosivi kompjuter.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
          SPI KOMUNIKACIJA

  SPI (Serial Peripheral Interface) standard za sinhronu serijsku komu-
  nikaciju razvijen je od strane Motorolinih inţenjera, za potrebu brzog i
  pouzdanog serijskog prenosa podataka na manjim rastojanjima (do
  3m). Prvobitno, ovaj standard je bio predviĊen za komunikaciju sa
  perifernim ureĊajima, ali je vremenom razvijena i mogućnost
  komunikacije izmeĊu više mikrokontrolera ili mikroprocesora .
  Postoji široka paleta perifernih ureĊaja baziranih na SPI – od obiĉnih
  TTL pomeraĉkih (shift) registara, do SPI memorija, displeja, A/D
  konvertora itd.
  Motorola je svoj serijski asinhroni/sinhroni interfejs nazvala “Serijski
  komunikacioni interfejs” (Serial Communications Interface, ili SCI).
  Odgovarajući Intel-ov serijski interfejs nosi naziv “Programibilni komu-
  nikacioni interfejs” (Programmable Communication Interface, ili PCI) itd.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
SPI I SCI KOMUNIKACIJA - POREĐENJE

  Tabela pokazuje kako je SPI komunikacija oko 10 puta brţa od SCI
  komunikacije (Standard Communication Interface) kada mikrokontroler
  radi kao master, i oko 20 puta brţa kada mikrokontroler radi kao slave.
  TakoĊe se vidi da kada mikrokontroler radi kao slave, moguća je brzina
  prenosa podataka jednaka internom taktu mikrokontrolera.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
SPI PROTOKOL
Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
            SPI PROTOKOL

  Pri SPI prenosu, podaci se šalju preko pomeraĉkog registra sa serijskim
  izlazom, a primaju preko pomeraĉkog registra sa serijskim ulazom. U
  bilo kom trenutku moţe da postoji jedan master, kako bi se osigurala
  ispravna komunikacija.
  Kao što je prikazano na Slici potrebne su 4 linije, odnosno za SPI komu-
  nikaciju koriste se 4 pina:

  MOSI (Master Output Slave Input). Kada mikrokontroler radi kao master,
  onda je ovo li-nija za slanje podataka, a kada radi kao slave – ovo je
  linija za primanje podataka.

  MISO (Master Input Slave Output). Kada mikrokontroler radi kao master,
  onda je ovo linija za primanje podataka, a kada radi kao slave – ovo je
  linija za slanje podataka. U sluĉaju da je komunikacija iskljuĉivo jed-
  nosmerna, svakako da se moţe ostvariti sa tri linije (bez MOSI ili MISO,
  zavisno od sluĉaja).

             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
          SPI PROTOKOL

SCK (SPI Clock). Ovo je linija za takt pod kojim se izvodi komunikacija.
Takt daje master, a pomeraĉki registar slave-a prima podatke, odnosno
oĉitava ulaz na promenu ovog takta.
SS (Slave Select). Ovaj pin mikrokontrolera se veţe na liniju za selek-
tovanje slave-a. Kada mikrokontroler radi kao slave, i kada je ovaj (u
sluĉaju ulazni) pin na visokom nivou, onda se takt sa SCK linije i podaci
sa MOSI linije se ignorišu. Tek kada se dovede SS na nizak nivo, SPI
sistem slave-a prati promene na pinovima koji su vezani za ovaj tip ko-
munikacije i moţe da primi i pošalje informaciju. Kada mikrokontroler
radi kao master, SS pin ima dve opcije. Moţe da se konfiguriše kao
ulazni pin i da setuje odreĊeni fleg (flag), tj. da inicira prekid u sluĉaju
da mu bude doveden nizak nivo. To je dobra opcija za meĊuprocesor-
sku komunikaciju. Na ovaj naĉin moţe uspešno da se eliminiše moguć-
nost da više mikrokontrolera u datom trenutku pokušaju da budu
masteri. Ovo se rešava softverski.


           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
SPI POLARITET I FAZA TAKTA
    Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
     SPI POLARITET I FAZA TAKTA

  Na Slici je prikazan vremenski dijagram takta (SCK) koji generiše up-
  ravljaĉka SPI logika, ukljuĉujući polaritet i fazu takta. Neposredno ispod
  dijagrama data su objašnjenja za sve moguće varijante, odnosno za sva
  ĉetiri moda:

  Pri CPOL=0 (baziĉna vrednost takta je 0) vaţi sledeća logika:
  CPHA=0 (podatak se ĉita na rastuću, a menja na opadajuću ivicu takta),
  CPHA=1 (podatak se ĉita na opadajuću, a menja na rastuću ivicu takta).
  Kada je CPOL=1 (baziĉna vrednost takta je 1) vaţi logika:
  CPHA=0 (podatak se ĉita na opadajuću, a menja na rastuću ivicu takta),
  CPHA=1 (podatak se ĉita na rastuću, a menja na opadajuću ivicu takta).
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
SPI EEPROM 25XX640
  Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
        SPI EEPROM 25XX640

Pored ĉetiri standardna pina bitna za SPI interfejs (CS, SCK, SI, SO),
napajanja Vcc i mase (Vss), 25xx640 poseduje i sledeća dva pina:

  HOLD (pin preko koga se ova memorija, po potrebi, moţe privremeno
  «iskljuĉiti» iz SPI interfejsa),
  WP (Write Protect pin, preko koga se memorija štiti od neţeljenog
  upisa)
            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
SPI ADC LTC1286
 Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
    SPI ADC LTC1286 - SEKVENCA
Korišćeni analogno-digitalni konvertor ne zahteva konfiguracionu reĉ od
strane mikrokontrolera i nema ulaz za prijem podataka Din koji sluţi i za
kaskadno vezivanje više konvertora. Pošto ovaj konvertor ima dva ulaza
D+ i D- on je inicijalno konfigurisan kao diferencijalni ulaz ili jedan obiĉan
ulaz ako je drugi vezan na masu. Opadajuća ivica CS signala koji sluţi za
prozivanje konvertora, inicira prenos podatak izmeĊu konvertora i mikro-
kontrolera, kao što je prikazano na Slici.

             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - FOTOGRAFIJA
   Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - RASPORED PINOVA
    Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - ARHITEKTURA
   Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
    PIC16F877 - ARHITEKTURA


  Flash programska memorija – 8 kiloreĉi obima 14 bita
  RAM (File Registers) – 368 bajtova
  Aritmetiĉko-logiĉka jedinica (ALU)
  Akumulator (Working Register)
  Hardverski magacin (Stack) organizivan u 8 nivoa
  EEPROM memorija podataka obima 256 bajtova
  Višekanalni A/D konvertor, USART (univerzalni sinhroni
  i asinhroni primopredajnik), tajmere, portove itd.
         Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - OPŠTE KARAKTERISTIKE

   RISC mikroprocesor veoma visokih performansi
   35 instrukcija obima jedne reĉi
   Radna frekvencija od 20 MHz
   Trajanje taktnog intervala 0.2 µs, pri frekvenciji 20 MHz
   13-bitni opkôd
   Harverski magacin (stack) sa osam nivoa
   Tri naĉina adresiranja (direktno,indirektno i relativno)
   Programska flash memorija kapaciteta 8k X 13-bitnih reĉi
   Memorija za podatke tipa RAM kapaciteta 368 X 8 bita
   Memorija za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256 X 8 bita
   Prekidi (do 14 izvora prekida)
   U/I portovi: A, B, C, D, E
   Tri tajmera:
      Timer0 (TMR0): 8-bitni tajmer/brojaĉ_dogaĊaja
      Timer1 (TMR1): 16-bitni tajmer/brojaĉ_dogaĊaja
      Timer2 (TMR2): 8-bitni tajmer/brojaĉ_dogaĊaja


          Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - OPŠTE KARAKTERISTIKE

   10-bitni 8-kanalni analogno-digitalni (A/D) konvertor
   Serijska komunikacija: MSSP, USART
   Paralelna komunikacija: PSP
   Power-on Reset - reset pri ukljuĉenju napajanja (POR)
   Power-up timer - unošenje kašnjenja nakon ukljuĉenja
   napajanja (PWRT)
   Oscillator Start-up Timer - unošenje kašnjenja nakon
   stabilizovanja radne frekvencije oscilatora (OST)
   Sleep mode - reţim rada sa malim utroškom energije
   Watchdog tajmer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za
   nezavisni rad
   Izbor tipa oscilatora
   Radni napon je u opsegu od 2V do 5,5V
          Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
      PIC16F877 - OSCILATOR

Kod mikrokontrolera PIC16F877 postoje ĉetiri konfiguracije oscilatora:

  RC  Resistor/Capacitor
  XT  Crystal / Resonator
  LP  Low Power Crystal
  HS  High Speed Crystal / Resonator.
           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
       PIC16F877 - PORTOVI

PIC16F877 poseduje pet portova i oni predstavljaju vezu njegove
interne strukture sa spoljašnjim svetom.
Svaki od njih moţe da se konfiguriše kao ulazni ili kao izlazni.
Pomenuti portovi su razliĉitog obima:

  8-pinski (PORTB, PORTC, PORTD),
  6-pinski (PORTA),
  3-pinski (PORTE).
           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
       PIC16F877 - PORTOVI
 Svakom pinu bilo kojeg porta, u zavisnosti od reţima rada, mogu da
se dodele fiksne ili promenljive funkcije. Konfiguracija smera prenosa
ostvaruje se upisom na odgovarajuću bit-poziciju u pripadajućem TRIS
registru (0 - pin je izlazni, 1 - pin je ulazni).
 Svakom portu je dodeljen registar podataka (PORTX), preko kojeg
se programski pristupa U/I pinovima. Upis u neki od tih registara inici-
raće upis u latch tog porta, a njegovo ĉitanje rezultiraće ĉitanjem logiĉ-
kih stanja direktno sa pinova. Sve instrukcije upisivanja su tipa read-
modify-write. To znaĉi da se pri upisu u port najpre oĉitaju stanja
pinova, zatim izvrši modifikacija, a potom korigovana vrednost upiše
u latch porta.
 Ne postoji velika razlika u konstrukciji pomenutih pet portova.
Jedino se Port B od ostalih razlikuje zbog posebne opcije koju nude
ĉetiri MSB. Ukoliko se setuje bit RBIE u registru INTCON, svaka pro-
mena stanja na ovim pinovima, generisaće prekid mikrokontrolera.
           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
      PIC16F877 - MEMORIJA

Memoriju mikrokontrolera ĉine tri odvojene celine:

 Programska memorija
 Memorija podataka
 EEPROM memorija podataka.

Inaĉe, u mikrokontroleru postoji i stack (magacin), koji radi na principu
cikliĉnog bafera, što znaĉi da se u njega mogu staviti osam razliĉitih
adresa, dok se sa upisom devete adrese – briše prva i tako redom.
Programski se ne moţe utvrditi da li je došlo do prepunjenja stack-a.
           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PIC16F877 - REGISTRI
  Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
   MIKROC
Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
             MIKROC

Navešćemo njegove osnovne karakteristike:

 Pisanje C kôda korišćenjem kvalitetnog i preglednog editora,
 što se ogleda u automatskoj kontroli i upozorenjima vezanim
 za sintaksu kôda, korišćenih parametara, kao i automatskoj
 korekciji pojedinih grešaka
 Preglednost strukture programa (kôda), promenljivih i funkcija
 omogućava Code explorer
 Jasan asemblerski kôd i standardna kompatibilnost generisanih
  HEX datoteka toka programa preko ugraĊeg debagera (debugger)
 Programer ima na raspolaganju veliki broj integrisanih biblioteka
  i rutina, koje znaĉajno ubrzavaju pisanje programa
 Detaljan izveštaj i grafiĉko predstavljanje RAM i ROM mape, sta-
 tistike kôda
          Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
REALIZACIJA SPI KOMUNIKACIJE

                          PC
           Napajanje           TX RX
            5V
                         MAX232

                          C7 C6


 Tasteri 2     B3-B0                B3-B0  Tasteri 1
          PIC16F877         PIC16F877

 Zelene  LED    B7-B4  C5        C4   B7-B4   Crvene  LED
                   SDI
             SPI C4    SDO
                       C5 SPI
         A0
           ADC   C3
                   SCK
                       C3   ADC A0

 Potenciometar
Potenciometar 2    Slave            Master    Potenciometar 1


            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
REALIZACIJA SPI KOMUNIKACIJE
                                   U1
                       D1
         J1       8 -1 4 V               LM7 80 5
                                1                    3
           1                          Vin     Vo ut                                                        VDD
                                       Gnd
           2
                                                                       R1
                      BAT42
         CON2                                                             1 5K             P1           P2
                                C1                       C2       C3
                                          2
                                                                            RES             P1A0         P2A0
                                1 00 u F                    1 00 0 u F   1 00 n F
                                                                                      1 0K          1 0K
                                                                        SW0

              Gn d            Gn d            Gn d        Gn d       Gn d      Gn d
                                                                                  Gn d           Gn d
                                      C1 3      1 00 n F                                   U4                                               J2
                                1                    16                           1
                  C9                   C1 +   Vcc                     VDD
                                2                    15                           6
                 1 00 n F                 V+    Gn d          Gn d
                                3                    14                           2
                                      C1 -  T1o u t
                                4                    13                           7
                                      C2 +   R1 in
                                5                    12                           3
                  C1 0                  C2 -  R1 ou t         TX
                                6                    11                           8
                 1 00 n F                 V-    T1in         RX
                                7                    10                           4
                                      T2o u t T2in
                                8                    9                            9
                                      R2 in R2 ou t
                                                                                5
                                   MAX2 32                          C1 2
                           C1 1
                                                                1 00 n F               DB9
                           1 00 n F


                       Gn d                                   Gn d          Gn d

                                         Y1    4 MHz                              Y2    4 MHz
                           X1 .1                         X1 .2          X2 .1                      X2 .2

                                      C5             C6                       C7            C8
                                      2 7p F           2 7p F                     2 7p F          2 7p F


                                   Gn d            Gn d                      Gn d          Gn d
                                   U2                                     U3
                               1                     40                1                    40
                            RES         MCLR PB7            P1B7         MCLR         MCLR PB7            P2B7
                               2                     39                2                    39
                           P1A0         PA0  PB6            P1B6          P2A0        PA0  PB6           P2B6
                               3                     38                3                    38
                                      PA1  PB5            P1B5                    PA1  PB5           P2B5
                               4                     37                4                    37
                                      PA2  PB4            P1B4                    PA2  PB4           P2B4
                               5                     36                5                    36
                                      PA3  PB3            P1B3                    PA3  PB3           P2B3
                               6                     35                6                    35
                                      PA4  PB2            P1B2                    PA4  PB2           P2B2
                               7                     34                7                    34
                                      PA5  PB1            P1B1                    PA5  PB1           P2B1
                               8                     33                8                    33
                                      RD  PB0            P1B0                    RD  PB0           P2B0
                               9                     32                9                    32
                                      WR  VDD            VDD                    WR  VDD            VDD
                              10                     31               10                    31
                                      CS  VSS              Gn d                  CS  VSS              Gn d
                              11                     30               11                    30
       VDD                             VDD  PD7                       VDD         VDD  PD7
                              12                     29               12                    29
                         Gn d           VSS  PD6                      Gn d          VSS  PD6
                              13                     28               13                    28
                           X1 .1        OSC1 PD5                       X2 .1        OSC1 PD5
              C4                14                     27               14                    27
                           X1 .2        OSC2 PD4                       X2 .2        OSC2 PD4
                              15                     26               15                    26
                                      PC0  PC7            TX                    PC0  PC7
             1 00 n F             16                     25               16                    25
                                      PC1  PC6            RX                    PC1  PC6
                              17                     24               17                    24
                                      PC2  PC5            PC5                    PC2  PC5            PC4
                              18                     23               18                    23
                            PC3         PC3  PC4            PC4          PC3        PC3  PC4            PC5
                 Gn d            19                     22               19                    22
                                      PD0  PD3                                 PD0  PD3
                              20                     21               20                    21
                                      PD1  PD2                                 PD1  PD2
                                   PIC1 6F8 7 7-04                                PIC1 6F8 7 7-04


                      LED4                                                LED8
       P1B7                                                 P2B7

                      LED3                                                LED7
       P1B6                                                 P2B6

                      LED2                                                LED6
                                   RN1                                                   RN2
       P1B5                                                 P2B5
                             1                 9                                  1               9
                                                VDD                                                 VDD
                      LED1      2                                          LED5       2
                             3                                                   3
       P1B4                                                 P2B4
                             4                                                   4
                             5                                                   5
                           P1B3                                                 P2B3
           SW4                 6                                 SW8                6
                           P1B2                                                 P2B2
                             7                                                   7
                           P1B1                                                 P2B1
           SW3                 8                                 SW7                8
                           P1B0                                                 P2B0
           SW2                       2K2                          SW6                       2K2

           SW1                                                   SW5
    Gn d                                               Gn d           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
   REALIZACIJA SPI KOMUNIKACIJE

  Kao što je prikazano na Slici, uloga master-a (ujedno je povezan sa se-
  rijskim portom PC raĉunara) je dodeljena mikrokontroleru U2, dok je
  uloga slave-a dodeljena mikrokontroleru U3. Na Portove B oba mikro-
  kontrolera povezani su po ĉetiri tastera i ĉetiri LED diode.
  Komunikacija PC↔U2 ostvaruje se samo preko Rx i Tx signala (bez
  handshaking-a), što je u našem sluĉaju sasvim dovoljno.
  Potenciometri P1 i P2 su povezani na pinove PA0 oba mikrokontrolera.
  Tri pina Porta C (PC3, PC4 i PC5) su dovoljni za ostvarenje SPI
  komunikacije master-slave. PC3 ima ulogu takta (SCK), kod master-a
  PC4 i PC5 imaju ulogu SI (Serial Input) i SO (Serial Output), respektivno,
  a kod slave-a je obrnuto.
  Moţe da se primeti kako je reset zajedniĉki za oba mikrokontrolera i
  ostvaruje pritiskom na taster SW0.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
REALIZACIJA SPI KOMUNIKACIJE

 Taster               Funkcija
 SW4   Uključujemo LED4
 SW3   Uključujemo LED3
 SW2   Isklučujemo LED4-LED1
 SW1   Šalje se ASCII karakter "1" ka USART terminalu
 SW8   Uključujemo LED8
 SW7   Uključujemo LED7
 SW6   Isključujemo LED8 i LED7
 SW5   Naizmenično uključivanje/isklučivanje LED6 i LED5

     LED1 i LED2 se uključuju slanjem ASCII karaktera "2" i
     "3", respektivno.

     Naponski nivoi na P1 i P2 se očitavaju slanjem ASCII
     karaktera "4" i "5", respektivno.


         Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
REALIZACIJA ŠTAMPANE PLOĈE
    Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
   REALIZACIJA ŠTAMPANE PLOĈE


  Na Slici je mogu da se uoĉe po dve grupe tastera (SW1-SW4,SW5-SW8)
  i dve grupe LED dioda (LED1-LED4, LED5-LED8).
  Prva grupa tastera i LED je povezana za Port B mikrokontrolera
  kojem je softverski dodeljena uloga master-a, dok je druga grupa
  tastera i LED povezana za Port B slave-a.
  Firmware-i (ugraĊeni softveri) za master i slave su razliĉiti.
            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
        ZADATAK ZA STUDENTE


  Podesiti parametra USART terminala:

  COM1 ili COM2 (zavisno na koji port je povezano kolo)
  Brzina 9600 Bauda, 1 stop-bit (One Stop Bit), Space bit parnosti (Parity),
  osam bitova ĉini karakter/podatak (Data bits), iskljuĉen RTS (Off)
  Podesite da prenos mikrokontroler↔PC bude ASCII.
  Ispitati funkcije kola prema Tabeli.
             Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
PROZOR USART TERMINALA
   Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
           DUŠANOV CV
Prezime:               ĐorĊević

Ime:                 Dušan
Adresa stanovanja:          Borivoja Velimanovića 53, Ćuprija
E-mail adresa:            duky83@gmail.com
Braĉno stanje:            Neoţenjen
Datum roĊenja:            13.05.1983.g.
Nacionalnost:             Srbin
Obrazovanje:             Osnovna škola „Vuk Karadţić“, Ćuprija
                   EGŠ „Nikola Tesla“, Jagodina
                   elektrotehniĉar automatike
Kompletna ili stepenovana diploma:  IV stepen
Vozaĉka dozvola:           B kategorija
Poznavanje jezika           Engleski (dobro)
Poznavanje operativnih sistema i   WINDOWS Vista, AutoCAD, EAGLE
programskih paketa          PROTEL 2004
Posebna interesovanja         Pretraţivanje Interneta, ĉitanje struĉne
                   literature, biznis i mnoge druge stvari.
Sposobnosti              Radoznalost, preduzimljivost, snalaţljivost
Napomene
           Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
             ŢARKOV CV
Prezime:                ĐorĊević
Ime:                  Ţarko
Adresa stanovanja:           Bulevar Nikole Tesle 45/2, Niš
E-mail adresa:             zarehunter@gmail.com
Braĉno stanje:             neoţenjen
Datum roĊenja:             30.03.1983.g.
Nacionalnost:              Srbin
Obrazovanje:              Gimnazija ”Svetozar Marković”, Niš

Kompletna ili stepenovana diploma:   IV stepen

Vozaĉka dozvola:            B kategorija
Poznavanje jezika            Engleski (vrlo dobro)
Poznavanje operativnih sistema i    WINDOWS XP, MS OFFICE, COREL DRAW,
programskih paketa           EMBEDDED C,
Posebna interesovanja          Politiĉka aktivnost (studentska organizacija i
                    politiĉka stranka), programiranje, sportska
                    aktivnost
Sposobnosti               Upornost, preduzimljivost, kreativnost, timski
                    rad
Napomene            Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI
IZGLED PROJEKTA
 Komunikacija PIC16F877-20 preko SPI

								
To top