สุขบัญญัติ 10 ประการ

Document Sample
สุขบัญญัติ 10 ประการ Powered By Docstoc
					 ดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัต ิ 10 ประการ                   ลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม
                                            ่
                    ก้ววรรณรัตน์		วิทยา
         เรื่อง :	อภิวันท์		แ


              28	พฤษภาคม	เป็น	“วันสุขบัญญัติแห่งชาติ”	สุขบัญญัติ	 หมายถึง	ข้อกำหนดที่เด็กและ	เยาวชน	ตลอดจน
            ประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย	เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	ดังนั้น	การ
            ส่งเสริมสุขบัญญัติจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้าง	เสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	เพื่อให้เด็ก	เยาวชน
            และประชาชนปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้
              ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 (พ.ศ.	 2540	 -2544)กองสุขศึกษา	 สำนักงานปลัด
            กระทรวงธารณสุขได้จัดทำเป็นข้อกำหนดทางด้านสุขภาพที่จำเป็น	และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย	เพื่อให้
            มีสุขภาพดี	เรียกว่า	สุขบัญญัติแห่งชาติ	มีทั้งหมด	10	ประการ	ได้แก่	

                                         1.	 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
                                           *	 อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง
                                           *	 สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ	2	ครั้ง
                                           *	 ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ
                                           *	 ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน
                                           *	 ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด	ไม่อับชื้น	และให้อบอุ่นเพียงพอ
                                           *	 จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ	

                                         2.	 รักษาฟันให้แข็งแรง	และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี

                                           *	  แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง	
                                           	   เวลาเช้า	และก่อนนอน
                                           *	  เลือกใช้ยาสีฟันและฟลูออไรด์
                                           *	  หลีกเลี่ยงการกินลูกอม	ลูกกวาด	ท็อฟฟี่	
                                           	   หรือขนมหวานเหนียว
                                           *	  ตรวจสุขภาพในช่องปาก	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
                                           *	  ห้ามใช้ฟันกัดขบของแข็ง	

                                         3.	 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
                                           *	 ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียม	ปรุง	
                                           	 และรับประทานอาหาร
                                           *	 ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย	

                                         4.	กินอาหารสุก	สะอาด	ปราศจากสารอันตราย	และ
                                         	 หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด	สีฉูดฉาด
                                          *	 เลือกซื้ออาหารสด	สะอาด	ปลอดสารพิษ	โดยคำนึง
                                          	 ถึงหลัก	3	ป	คือ	ประโยชน์	ปลอดภัย			ประหยัด
54 | Lanna @HOME magazine
 *	  ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	และใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง
 	  โดยคำนึงถึงหลัก	3	ส	คือ	สงวนคุณค่า	สุกเสมอ		
	 	  สะอาดปลอดภัย
 *	  กินอาหารให้ครบ	5	หมู่	เพียงพอต่อความต้องการ
 	  ของร่างกาย	และกินให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน
 *	  กินอาหารปรุงสุกใหม่	และใช้ช้อนกลางในการกินอาหาร
 	  ร่วมกัน
 *	  หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ	ดิบๆ	หรืออาหารรสจัด	
 	  ของหมักดอง	หรือ	อาหารใส่สีฉูดฉาด
 *	  ดื่มน้ำสะอาด	อย่างน้อยวันละ	8	แก้ว	             *	  จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน	และที่ทำงานให้น่าอยู่	
                                  	  หรือน่าทำงาน
5.	งดบุหรี่	สุรา	สารเสพย์ติดการพนันและการสำส่อนทางเพศ       *	  มองโลกในแง่ดี	ให้อภัย	และยอมรับในข้อบกพร่อง
  *	 งดสูบบุหรี่                         	  ของคนอื่น
  *	 งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด              *	  เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ	ควรหาทางผ่อนคลาย	
  *	 ไม่เสพสารเสพย์ติดทุกประเภท
  *	 งดเล่นการพนันทุกชนิด                   9.	ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
  *	 งดการสำส่อนทางเพศ                      *		พักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ
                                  *	 จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน	และที่ทำงานให้น่าอยู่	
6.	สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้อบอุ่น             	 หรือน่าทำงาน
  *	 ทุกคนในครอบครัว	ช่วยกันทำงานบ้าน               *	 มองโลกในแง่ดี	ให้อภัย	และยอมรับในข้อบกพร่อง
  *	 ปรึกษาหารือ	และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน            	 ของคนอื่น
  *	 เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน                  *	 เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ	ควรหาทางผ่อนคลาย	
  *	 ทำบุญ	และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน	
                                10.	มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
7.	 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท                *	 มีการกำจัดขยะในบ้าน	และทิ้งขยะในที่รองรับ
  *	 ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน	เช่น	ไฟฟ้า	     *	 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
  	 เตาแก๊ส	ของมีคม	จุดธูปเทียนบูชาพระ	และไม้ขีดไฟ		       	 สิ่งแวดล้อม	เช่น	โฟม	พลาสติก	และสเปรย์	เป็นต้น
	 	 เป็นต้น                             *	 มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  *	 ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ	เช่น                ้               ี ี่ ู
                                  *	 มีการกำจัดน้ำทิงในครัวเรือนและโรงเรียนด้วยวิธทถกต้อง
  	 ปฏิบัติตามกฏแห่งความปลอดภัยจากการจราจร            *	 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
  	 ทางบก	ทางน้ำ	ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน	           *	 อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เช่น	ชุมชน	ป่า	น้ำ	
  	 ห้องปฏิบัติการ	เขตก่อสร้าง	หลีกเลี่ยงการชุมนุม        	 และสัตว์ป่า	เป็นต้น	
  	 ห้อมล้อม	ในขณะเกิดอุบัติภัย	
                                  การปฏิบัติตามแนวของสุขบัญญัติแห่งชาตินอกจากจะมีผล
8.	ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี           กับตัวเราเองแล้ว	การปลูกฝังและสร้างเสริมให้สมาชิกในครอบครัว
  *	 ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง           มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคและส่งเสริม	 สุขภาพที่ถูกต้องจน
  *	 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย      เป็นสุขนิสัยจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยน้อยลง	 อยู่ใน
  	 และวัย                           สภาพแวดล้อมที่ดี...มีความอบอุ่นในครอบครัว...มีความปลอดภัย
  *	 ตรวจสุขภาพประจำปี	                    ในชีวิต	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
  *	 พักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ                ร่างกายและจิตใจ	 มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข	 อันจะนำมาซึ่ง
                                การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว...		
                                                      Lanna @HOME magazine | 55

				
DOCUMENT INFO
Description: Search Engine, Privacy Policy, spam mail, hot video, Hot News, Rss Feed, video clips, Flash Player 10, Adobe Flash Player, playback performance, Account Sign, My dEsiGn, Thai Student, Thai Press, Others News,