Vrz osnova na len od Zakonot za nadvore no trgovsko rabotewe by mikeholy

VIEWS: 706 PAGES: 108

									    Vrz osnova na ~len 34, stav 2 od Zakonot za trgovija (―Slu`ben vesnik na Republika Makedonija‖ br.
16/04, 128/06, 63/07, 133/07 i 88/08), Vladata na Republika Makedonija, na sednicata odr`ana na _________
2008 godina, donese
              ODLUKA ZA RASPOREDUVAWE NA STOKITE NA
                   FORMI NA IZVOZ I UVOZ


                            ^len 1
     Stokite {to se izvezuvaat, odnosno uvezuvaat se rasporeduvaat na slednive formi:
      -  sloboden izvoz;
      -  izvoz vrz osnova na dozvola, odobrenie, soglasnost, re{enie odnosno potvrda;
      -  sloboden uvoz i
      -  uvoz vrz osnova na dozvola, odobrenie soglasnost, re{enie odnosno potvrda.
     Stokite od stav 1, alinea 2 i 4, na ovoj ~len se utvrdeni vo spisokot na stokite dadeni vo Prilog br. 1 i
Prilog br. 8 koi se sostaven del na ovaa odluka.

                            ^len 2
     Stokite od ~len 1 stav 2 na ovaa odluka se ozna~eni so kratenkata ―D‖ i so slednite broevi:


      1-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebno odobrenie, odnosno dozvola {to ja izdava
         Ministerstvoto za zdravstvo ili Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, ako
         se uvezuvaat za potrebite na veterinarnata slu`ba, za za{tita na rastenijata ili kako semenski
         materijal kako i drugi zemjodelski proizvodi.
         Opojnite drogi, psihotropnite supstancii i prekurzorite za koi dozvoli izdava Ministerstvoto za
         zdravstvo se navedeni vo spisokot na opojni drogi i psihotropni supstancii i prekurzori koj e
         sostaven del na ovaa odluka (Prilog br.2 i 7);
      2-  se ozna~eni stokite za ~ij uvoz e potrebno re{enie za upis vo registerot na Biroto za metrologija
         deka gi ispolnuvaat metrolo{kite i drugite uslovi propi{ani so zakon.
      3-  se ozna~eni stokite za ~ij uvoz e potrebna dozvola od Direkcijata za radijaciona sigurnost;
      4-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebna dozvola od Ministerstvoto za `ivotnata
         sredina i prostorno planirawe, navedeni vo Prilog br. 3, 4, 5, 6 i 7 koi se sostaven del na ovaa
         odluka;
      5-  se ozna~eni stokite ~ij izvoz i uvoz e zabranet;
      6-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebna dozvola od Narodnata Banka;
      7-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebna dozvola od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti
         ili dozvola od Ministerstvoto za odbrana navedeni i vo Zaedni~kata voena lista na Evropskata
         unija Prilog br. 7.
      8-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebna soglasnost ili dozvola od Ministerstvoto za
         ekonomija;
      9-  se ozna~eni stokite za ~ij izvoz ili uvoz e potrebna dozvola od Ministerstvoto za kultura-Uprava
         za za{tita na kulturno nasledstvo. Za{titenite dobra koi ne se opfateni vo glava 97, a koi soglasno
         Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo pretstavuvaat,za{titeni kulturni dobra bidej}i se
         postari od 50 i od 75 godini, za koi dozvoli izdava Ministerstvoto za kultura -Uprava za za{tita
         na kulturno nasledstvo se navedeni vo spisokot na za{titeni kulturni dobra koj e sostaven del na
         ovaa odluka (Prilog br.8);


     Carinskiot organ pri carineweto na stokite {to se navedeni vo spisokot na opojni drogi, psihotropni
supstancii, prekurzori i materii {to ja o{tetuvaat ozonskata obvivka, kontrolira dali carineweto na tie stoki se vr{i
preku Carinarnicata koja e navedena vo dozvolata.


                             1
                            ^len 3
     Barawe za dobivawe na dozvola, odobrenie, soglasnost, re{enie odnosno potvrda, od ~len 1 na ovaa
 odluka podnesuva uvoznikot ili izvoznikot na stokite pred organite na upravata navedeni vo ~len 2 od ovaa odluka
 so slednive podatoci:
        1)  naziv i dano~en broj na pravnoto lice;
        2)  tarifna oznaka na desetcifreno nivo;
        3)  naimenuvawe na stokata spored carinskata nomenklatura;
        4)  trgovsko ime na stokata;
        5)  koli~ina na stokata za koja se podnesuva barawe, izrazeno vo edine~na merka;
        6)  naziv i adresa na stranskiot izvoznik, odnosno uvoznik;
        7)  rok vo koj }e se izvr{i uvozot, odnosno izvozot;
        8)  izjava za namena za upotreba na uvezenata stoka i
        9)  drugi podatoci, propi{ani so posebni propisi.


                            ^len 4
     Pri sproveduvaweto na ovaa odluka se primenuvaat odredbite na Zakonot za carinska tarifa i propisite
 doneseni vrz osnova na toj zakon.

                            ^len 5
     So denot na vleguvaweto vo sila na ovaa odluka, prestanuva da va`i Odlukata za rasporeduvawe na
 stokite na formi na izvoz i uvoz (―Slu`ben vesnik na Republika Makedonija‖ br. 158/2007, 36/2008 i 116/2008).

                          ^len 6
    Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ―Slu`ben vesnik na Republika
 Makedonija‖, a }e se primenuva od 01.01.2009 godina.
 Br. ____________________                         Pretsedatel na Vlada
                                    na Republika Makedonija
 Skopje                                  m-r Nikola Gruevski
 PRILOG  1
                           GLAVA 1
                          @IVI @IVOTNI

Tarifna                     Naimenuvanie                      Izvo
 oznaka                                                  z Uvoz


                              2
0106    Drugi `ivotni, `ivi:
      -Cica£i:
0106 19  --Drugi:
      ---Drugi:
0106 19 90 ----Drugi ...............................................................
90                                         D4*
0106 20 00 -Vleka£i (vklu£uvaj}i zmii i `elki) .....................................
00                                         D4*    D4*
      -Ptici:
0106 31 00 --Ptici grablivki .......................................................
00                                         D4*
0106 39  --Drugi:
0106 39 90 ---Drugi ................................................................
00                                         D4*
0106 90  -Drugi:
0106 90 00 --Drugi .................................................................
90                                         D4*
  * Dozvola e potrebna samo za vidovi od Prilog broj 4                     GLAVA 3
          RIBI, ^ERUPKARI, MEKOTELCI I DRUGI VODNI BEZ'RBETNICI

Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
0306    ^erupkari so ~erupka ili bez ~erupka, `ivi, sve`i, razladeni, zamrznati,
      isu{eni, posoleni ili vo salamura; ~erupkari, vo ~erupka, pareni ili va-
      reni vo voda, nerazladeni ili razladeni, zamrznati, isu{eni, soleni ili
      vo salamura; prav, bra{no i peleti od ~erupkari, pogodni za ~ove~ka is-
      hrana:
      - Nezamrznati:
0306 24  --Rakovi:
0306  24 ---Drugi ................................................................
80 00                                        D4*
0307    Mekotelci so ~erupka ili bez ~erupka, `ivi, sve`i, razladeni, zamrznati,
      su{eni, soleni ili vo salamura; vodni bez ,rbetnici osven ~erupkari i
      mekotelci `ivi, sve`i, razladeni, zamrznati, su{eni, soleni ili vo
      salamura; prav, bra{no i peleti od vodni bez'rbetnici osven ~erupkari,
      pogodni za ~ove~ka ishrana:
0307  60 -Pol`avi, osven morski pol`avi ..........................................
00 00                                        D4*   D4*
      -Drugo, vklu~uvaj}i prav, bra{no i peleti od vodni bez ,rbetnici osven
      ~erupkari, pogodni za ~ove~ka ishrana:
0307  91 ‡‡@ivi, sve`i ili razladeni .............................................
00 00                                        D4*
      *Dozvola e potrebna samo za vidovi od Prilog broj 4                     GLAVA 5
            PROIZVODI OD @IVOTINSKO POTEKLO, NA DRUGO MESTO
                 NESPOMNATI NITU OPFATENI

Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
0507    Slonova koska, `elkovina, koska od kit, vlakna od kitova koska, rogovi,
      elenski rogovi, kopita, nokti, kanxi i klunovi, neobraboteni ili prosto
      prigotveni, no neise~eni vo formi; prav i otpadoci od ovie proizvodi:
0507  10 -Slonova koska; prav i otpadoci od slonova koska ........................
00 00                                         D4*  D4*
0507  90 -Drugo ..................................................................
00 00                                         D4**
0511    Proizvodi od `ivotinsko poteklo nespomnati nitu opfateni na drugo mesto;
      mrtvi `ivotni od Glava 1 ili 3, neupotreblivi za ~ove~ka ishrana:
0511  10 -Sperma na bikovi .......................................................
00 00                                             D1


                       3
* Dozvolata se izdava vrz osnova na CITES Konvencija
** Dozvolata e potrebna samo za izvoz na elenski rogovi
                  4
                      GLAVA 6
          @IVI DRVJA I DRUGI RASTENIJA; LUKOVICI, KOREWA I SLI^NO;
                 SE^ENO CVE]E I UKRASNI LISJA

Tar. ozn.               Naimenuvanie                    Izvo
                                              z  Uvoz
0601    Lukovici, grutki, grut~esti korewa, korewa, fidanki, reznici i rizomi,
      za sadewe, vo vegetacija ili vo cvet; rastenija i koren na cikorija
      osven korewa od tar. broj 1212:
0601 10  -Lukovici, grutki, grut~esti korewa, fidanki na koren, reznici i rizomi
      za sadewe:
0601  10 --Hyacinths ................................................................
10 00                                               D1
0601  10 --Narcisi ...............................................................
20 00                                               D1
0601  10 --Laliwa ................................................................
30 00                                               D1
0601  10 --Gladioli ..............................................................
40 00                                               D1
0601  10 --Drugo .................................................................
90 00                                               D1
0601 20  -Lukovici, grutki, grut~esto korewe, fidanki na koren, reznici i rizomi,
      vo vegetacija ili cvet; rastenija i koren na cikorija:
0601  20 --Rastenija i koren od cikorija .........................................
10 00                                               D1
0601  20 --Orhidei, hyacinths, narcisi i laliwa .....................................
30 00                                               D1
0601  20 --Drugo .................................................................
90 00                                               D1
0602    Drugi `ivi rastenija (vklu~uvaj}i gi nivnite korewa), reznici, kalem-
      gran~iwa i kalemi; micelium („rteni spori na pe~urka na zrna od `ita):
0602 10  -Nev`ileni reznici i kalem-gran~iwa, kalemi:
0602  10 --Lozni .................................................................
10 00                                               D1
0602  10 --Drugi .................................................................
90 00                                               D1
0602 20  -Sadnici na jastivo ovo{je ili jat~esto ovo{je, vklu~uvaj}i gi i onie vo
      forma na grmu{ki ili xbunovi, kalemeni ili nekalemeni:
0602  20 --Lozni .................................................................
10 00                                               D1
0602  20 --Drugi .................................................................
90 00                                               D1
0602  30 -Rododendroni i azalei (gorski ru`i), kalemeni ili nekalemeni ...........
00 00                                               D1
0602  40 -Ru`i, kalemeni ili nekalemeni:
00 00                                               D1
0602 90  -Drugo:
0602  90 --Micelium za pe~urki ...................................................
10 00                                               D1
0602  90 --Sadnici na ananas .....................................................
20 00                                               D1
0602  90 --Sadnici na zelen~uk i jagodi ..........................................
30 00                                               D1
      --Drugo:
      ---Nadvore{ni rastenija:
      ----Drva, xbunovi i grmu{ki:
0602  90 -----[umski drva ........................................................
41 00                                               D1
      -----Drugo:
0602  90 ------Gran~iwa so koreni i mladi rastenija ..............................
45 00                                               D1
0602  90 ------Drugo .............................................................
49 00                                               D1
0602  90 ----Drugi nadvore{ni rastenija:
50 00                                               D1
      ---Vnatre{ni rastenija:
0602  90 ----Gran~iwa so koreni i mladi rastenija, isklu~uvaj}i kaktusi ..........
70 00                                               D1

                         5
      ----Drugo:
0602  90 -----Rastenija so pupki ili cvetovi, isklu~uvaj}i kaktusi ...............
91 00                                            D1
0602  90 -----Drugo ..............................................................
99 00                                            D1
0604    Lisja, granki i drugi delovi na rastenija, bez cvetovi ili cvetni pupki,
      trevi, mov i li{ai, pogodni za buketi ili za ukrasni celi, sve`i,
      su{eni, bojosani, beleni, impregnirani ili poinaku prigotveni:
0604 10  -Mov i li{ai:
0604  10 --Drugo ................................................................. D4*
90 00
      *   Dozvola e potrebna samo za izvoz na vidovi od Prilog broj 5                      GLAVA 7
               ZELEN^UK, KOREWA I GRUTKI ZA JADEWE
 Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
0701    Kompir, sve` ili razladen:
0701  10 -Za seidba ..............................................................
00 00                                            D1
0703    Kromid, alma, luk, praz i drugi lukovi, sve`i ili razladeni:
0703 10  -Kromid i alma:
      --Kromid:
      ---Drugo:
0703  10 ----Za seidba ...........................................................
19 10                                            D1
0703  10 ----Arpaxik .............................................................
19 30                                            D1
0703 20  -Luk:
0703  20 --Za seidba .............................................................
00 10                                            D1
0703 90  -Praz i drugi lukovi:
0703  90 --Za seidba .............................................................
00 10                                            D1
0709    Drug zelen~uk, sve` ili razladen:
      -Pe~urki za jadewe i trifli:
0709 59  --Drugi:
0709  59 ---Drugi ...............................................................
90 00                                        D4*
0712    Su{en zelen~uk, cel, se~en vo par~iwa, kr{en ili vo prav, no ponatamu
      neprigotven:
      -Pe~urki za jadewe, judino uvo (Auricularia spp.), `elatinozna ledenka
      (Tremella spp.) i trifli:
0712 39  --                                 Drugo:
00 00   ........................................................................
      ........................................................................
      ..............                              D4*
0712 90  -Drug zelen~uk; me{anici na zelen~uk:
      --P~enka {e}erec (Zea mays var. saccharat):
0712  90 ---Hibridi za seidba ....................................................
11 00                                            D1
0713    Su{en me{unest zelen~uk, vo zrno, lupen ili nelupen ili kr{en:
0713 10  -Gra{ok (Pisum sativum):
0713  10 --Za seidba .............................................................
10 00                                            D1
      -Grav (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 33  --Grav obi~en (Phaseolus vulgaris):
0713  33 ---Za seidba ............................................................
10 00                                            D1
0713 40  -Le}a:
0713  40 --Za seidba .............................................................
00 10                                            D1
0713 90  -Drugo:
0713  90 --Za seidba .............................................................
00 10                                            D1
      Dozvola e potrebna samo za izvoz na vidovi od Prilog broj 6

                        6
                     GLAVA 9
                KAFE, ^AJ, MATE-^AJ I MIRUDII
Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
0909    Seme od anis, badijan, anason, korijander, kim ili kumin; bobinki od
      smreka:
0909  50 ‡Seme od anason; bobinki od smreka .................................
00 00                                         D4*
      Dozvola e potrebna samo za izvoz na bobinki od smreka                     GLAVA 10
                     @ I T A
Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
1001    P~enica i napolica:
1001 10  -Tvrda p~enica:
1001  10 --Za seidba .............................................................
00 10                                         D1  D1
1001 90  -Drugo:
1001  90 --Pir za seidba .........................................................
10 00                                         D1  D1
      --Drug pir, obi~na p~enica i napolica:
1001  90 ---Obi~na p~enica i napolica za seidba ..................................
91 00                                         D1  D1
1002 00  „R`:
1002  00 -Za seidba ..............................................................
00 10                                            D1
1003 00  Ja~men:
1003  00 -Za seidba ..............................................................
10 00                                            D1
1004 00  Oves:
1004  00 -Za seidba ..............................................................
00 10                                            D1
1005    P~enka:
1005 10  -Za seidba:
      --Hibridna:
1005  10 ---Dvojni hibridi i vrvni hibridi .......................................
11 00                                            D1
1005  10 ---Trojni hibridi .......................................................
13 00                                            D1
1005  10 ---Prosti hibridi .......................................................
15 00                                            D1
1005  10 ---Drugo ................................................................
19 00                                            D1
1005  10 --Drugo .................................................................
90 00                                            D1
1006    Oriz:
1006 10  -Oriz vo lu{pa (arpa ili surov):
1006  10 --Za seidba .............................................................
10 00                                            D1
1007 00  Sorgo vo zrno:
1007  00 -Hibridi za seidba ......................................................
10 00                                            D1
1008    Elda, proso, seme za ptici; drugi `ita:
1008 90  -Drugi `ita:
      --Drugi:
1008  90 ---Za seidba ............................................................
90 10                                            D1                     GLAVA  12


                       7
   MASLODAJNI SEMIWA I PLODOVI; RAZNI ZRNA, SEMIWA I PLODOVI; INDUSTRISKI ILI MEDICINSKI
             RASTENIJA;SLAMA I DOBITO^NA HRANA (KABASTA)

Tar. ozn.                  Naimenuvanie                        Izvo
                                                     z Uvoz
1201 00  Soja vo zrno, vklu~uvaj}i kr{ena ili drobena:
1201  00 -Za seidba ..............................................................
10 00                                                     D1
1202    Kikiritki, nepr`eni ili nepe~eni, lupeni ili nelupeni ili kr{eni ili
      drobeni:
1202 10  -Vo lu{pa:
1202  10 --Za seidba .............................................................
10 00                                                     D1
1204 00  Seme od len, vklu~uvaj}i kr{eno ili drobeno:
1204  00 -Za seidba ..............................................................
10 00                                                     D1
1205    Seme od maslodajna repka, vklu~uvaj}i kr{eno ili drobeno:
1205 10  -Semiwa od maslodajna repka so niska sodr`ina na eru~na kiselina:
1205  10 --Za seidba .............................................................
10 00                                                     D1
1206 00  Seme od son~ogled, vklu~uvaj}i kr{eno ili drobeno:
1206  00 -Za seidba ..............................................................
10 00                                                     D1
1207    Drugo maslodajno seme i plodovi, vklu~uvaj}i kr{eno ili drobeno:
1207 20  -Seme od pamuk:
1207  20 --Za seidba .............................................................
10 00                                                     D1
1207 40  -Seme od susam:
1207  40 --Za seidba .............................................................
10 00                                                     D1
1207 50  -Seme od sinap:
1207  50 --Za seidba .............................................................
10 00                                                     D1
      -Drugo:
1207 91  --Seme od afion:
1207  91 ---Za seidba ............................................................
10 00                                                     D1
1207 99  --Drugo:
1207  99 ---Za seidba ............................................................
15 00                                                     D1
1209    Seme, plodovi i spori, nameneti za seidba:
1209  10 -Seme od {e}erna repka ..................................................
00 00                                                     D1
      -Seme od krmni rastenija:
1209  21 --Seme od lucerka (alfalfa) ................................................
00 00                                                     D1
1209 22  --Seme od detelina (Trifolium spp.):
1209  22 ---Seme od crvena detelina (Trifolium pratense L..).............................
10 00                                                     D1
1209  22 ---Drugo ................................................................
80 00                                                     D1
1209 23  --Seme od viuk:
1209  23 ---Seme od livadski viuk (Festuca pratensis Huds.) .............................
11 00                                                     D1
1209  23 ---Seme od crven viuk (Festuca rubra L.) .....................................
15 00                                                     D1
1209  23 ---Drugo ................................................................
80 00                                                     D1
1209  24 --Seme od kentaki sina treva (Poa pratenisis L.) ..............................
00 00                                                     D1
1209 25  --Seme od „r`na treva (Lolium, multiflorum Lam, Lolium perenne L.):
1209  25 ---Seme od italijanska „r`na treva (Lolium multiflorum Lam.) ....................
10 00                                                     D1
1209  25 ---Perenijalna „r`na treva (Lolium perenne L.) ................................
90 00                                                     D1
1209 29  --Drugo:
1209  29 ---Seme od Vetch; seme od Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); koksfut treva (Dactylis
10 00   glomerate L.); bent treva (Agrostis) ............................................         D1
1209  29 --Seme od Timotieva treva ...............................................             D1

                            8
35 00
1209   29 ---Seme od Lupine .......................................................
50 00                                                    D1
1209   29 ---Seme od sto~na repka (Beta vulgaris var. aa) .................................
60 00                                                    D1
1209   29 ---Drugo ................................................................
80 00                                                     D1
1209   30 -Seme od trevnati rastenija {to glavno se odgleduvaat poradi nivnite
00 00    cvetovi .................................................................             D1
      -Drugo:
1209 91   --Seme od zelen~uk:
1209   91 ---Seme od Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa i gongylodes L.) ....................
10 00                                                     D1
1209   91 ---Seme od cveklo ili seme od repa (Beta vulgaris var.conditiva)...................
30 00                                                     D1
      ---Drugo:
1209   91 ----Seme od domati ......................................................
90 10                                                     D1
1209   91 ----Seme od krastavici ..................................................
90 30                                                     D1
1209   91 ----Seme od piperki .....................................................
90 70                                                     D1
1209   91 ----Drugo ...............................................................
90 90                                                     D1
1209 99   --Drugo:
1209   99 ---Seme za {umski drvja .................................................
10 00                                                     D1
      ---Drugo:
1209   99 ----Seme za rastenija koi glavno se odgleduvaat poradi nivnite cvetovi,
91 00    osven onie od tar. podbroj 1209 30 ......................................             D1
      ----Drugo:
1209   99 -----Seme od tutun ......................................................
99 10                                                     D1
1209   99 -----Drugo ..............................................................
99 90                                                     D1
1211    Rastenija i delovi na rastenija (vklu~uvaj}i semiwa i plodovi), sve`i
      ili su{eni, se~eni ili celi, kr{eni ili meleni, vidovi {to prvenstveno
      se upotrebuvaat vo parfimerijata, farmacijata ili za insekticidni,
      fungicidni ili sli~ni celi:
1211   20 -Koren od ginseng .......................................................
00 00                                                     D1*
1211   30 -Lisja od koka rastenie .................................................
00 00                                                   D1 D1
1211   40 -Afionova slama .........................................................
00 00                                                   D1 D1
1211 90   -Drugo:
1211   90 --Tonquin zrna ...........................................................
30 00                                                     D1*
1211   90 --Drugo ................................................................. D4*/ D4**/
85 00                                                   D5 D1*
   D4* Dozvolata e potrebna pri izvoz na vidovi od Prilog broj 5
   D4** Dozvolata e potrebna pri uvoz na vidovi opfateni so CITES Konvencija koi vo
      tretata kolona od Prilog broj 5 se ozna~eni so CITES II
   D1* Se odnesuva za farmacevtskata industrija i za Kanabis naveden vo Prilog broj 2.
   D5     Se odnesuva samo za Lincura(Gentiana lutea L. subsp. symphiandra (Murb.) Hayek) od Prilog
      br. 5                       GLAVA 13
           [ELAK; GUMI, SMOLI I DRUGI RASTITELNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Tar. ozn.                  Naimenuvanie                      Izvo
                                                    z Uvoz
1301    [elak; prirodni gumi, smoli, gumi-smoli i oleosmoli (na primer,
      balsami):
1301 90  -Drugo:
1301  90 ---Kanabis - smola ......................................................         D1   D1

                            9
00 10
1302      Rastitelni sokovi i ekstrakti; pektinski materii, pektinati i pektati;
        agar-agar i drugi sluzi i sredstva za zgusnuvawe, dobieni od rastitelni
        proizvodi, modifikuvani ili nemodifikuvani:
        -Rastitelni sokovi i ekstrakti:
1302    11 --Opium .................................................................
00 00                                               D1  D1
1302 19    --Drugo:
        ---Drugo:
1302    19 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM ........................................
80 10                                               D1  D1


                        GLAVA 25
               SOL; SULFUR; ZEMJA I KAMEN; GIPS, VAR I CEMENT

Tar. ozn.                  Naimenuvanie                     Izvo
                                                  z Uvoz
2503 00    Sulfur od site vidovi, osven sublimiran sulfur, talo`en i koloiden sul-
        fur:
2503    00 -Surov ili nerafiniran sulfur ..........................................
10 00                                               D1  D1
2503    00 -Drugo .................................................................
90 00                                               D1  D1
2522      Var negasena, gasena var i hidrauli~na var, osven kalciumoksid i hidro-
        ksid od tar. broj 2825:
2522    20 -Var gasena ............................................................
00 00                                                 D1*
2524      Azbest:
2524 10 00 00 ‡ Krocidolit  ................................................             D4
2524 90 00 00 ‡Drug   .......................................................            D4
2528      Prirodni borati i nivni koncentrati (kalcinirani ili nekalcinirani),
        osven borati izdvoeni od prirodna solena voda; prirodna borna kiselina
        koja sodr`i ne pove}e od 85% po masa na H3BO3 presmetano na suva masa:
2528    10 -Prirodni  natrium  borati i  nivni  koncentrati  (kalcinirani ili
00 00     nekalcinirani) .........................................................      D1  D1
    *  Dozvola e potrebna samo ako stokata e nameneta za upotreba vo zemjodelieto za za{tita na
    rastenija


                        GLAVA 26
                      RUDI, ZGURI I PEPELI

Tar. ozn.                  Naimenuvanie                     Izvo
                                                  z Uvoz
2612      Rudi na uran ili torium i koncentrati:
2612 10    -Rudi na uran i koncentrati:
2612    10 --Rudi na uran i uranov oksid, i nivni koncentrati, so sodr`ina na uran
10 00     pove}e od 5% po masa (Euratom) ..........................................     D3  D3
2612    10 --Drugo ................................................................
90 00                                               D3  D3
2612 20    -Rudi na torium i koncentrati:
2612    20 --Monazit; uranotorijanit i drugi rudi na torium i koncentrati, so
10 00     sodr`ina na torium pogolema od 20% po masa (Euratom) ....................     D3  D3
2612    20 --Drugo ................................................................
90 00                                               D3  D3
2613      Rudi na molibden i koncentrati:
2613    10 -Pr`eni ................................................................
00 00                                               D4  D4
2613    90 -Drugi .................................................................
00 00                                               D4  D4
2618    00 Granulirana zgura od proizvodstvo na `elezo ili ~elik ..................
00 00                                                 D4
2619 00    Zgura (osven granulirana zgura), kovarina i drugi otpadoci pri proiz-
        vodstvo na `elezo ili ~elik:
2619    00 ‡Otpadoci pogodni za povtorno dobivawe na `elezo ili mangan ............
20 00                                                 D4

                           10
2619   00 ‡Zgura pogodna za ekstrakcija na titan oksid ...........................
40 00                                             D4
2619   00 ‡Drugo .................................................................
80 00                                             D4
2620     Zgura, pepel i ostatoci (osven od proizvodstvo na `elezo ili ~elik),
       {to sodr`at arsen, metali ili soedinenija na metali:
       -[to sodr`at glavno cink:
2620   11 --Talog od galvanizacija so cink .......................................
00 00                                             D4
2620   19 --Drugo ................................................................
00 00                                             D4
       -[to sodr`at glavno olovo:
2620   21 --Talog od oloven benzin i talog od olovni anti-detonatorski soedinenija
00 00     .......................................................................     D4
2620   29 --Drugo ................................................................
00 00                                             D4
2620   30 -[to sodr`at glavno bakar ..............................................
00 00                                             D4
2620   40 -[to sodr`at glavno aluminium ..........................................
00 00                                             D4
2620   60 -[to sodr`at arsen, `iva, talium ili nivni sme{i, od vid koi se
00 00    upotrebuva za dobivawe na arsen ili na ovie metali ili za proizvodstvo
       na nivni soedinenija ...................................................     D4
       -Drugo:
2620   91 --[to sodr`at antimon, berilium, kadmium, hrom ili nivni sme{i .........
00 00                                             D4
2620 99   --Drugo:
2620   99 ---[to sodr`i glavno nikel ..............................................
10 00                                             D4
2620   99 ---[to sodr`i glavno niobium i tantal ...................................
20 00                                             D4
2620   99 ---[to sodr`i glavno kalaj ..............................................
40 00                                             D4
2620   99 ---[to sodr`i glavno titan ..............................................
60 00                                             D4
2620   99 ---Drugo ................................................................
95 00                                             D4
2621     Drugi zguri i pepeli, vklu~uvaj}i pepel od morski algi; pepel i ostatoci
       od spaluvawe na gradski otpad:
2621   10 -Pepel i ostatoci od spaluvawe na gradski otpad ........................
00 00                                             D4
2621   90 -Drugo .................................................................
00 00                                             D4                      GLAVA 27
        MINERALNI GORIVA, MINERALNI MASLA I PROIZVODI OD NIVNA DESTILACIJA;
               BITUMENOZNI MATERII; MINERALNI VOSOCI

Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
2707    Masla i drugi proizvodi na destilacijata na katran od kamen jaglen na
      visoka temperatura; sli~ni proizvodi kaj koi masata na aromatskite
      sostojki ja nadminuva masata na nearomatskite sostojki:
2707 10  -Benzol (benzen):
2707  10 --Za drugi nameni ......................................................
90 00                                          D1  D1
2707 20  -Toluol (toluen):
2707  20 --Za upotreba kako pogonsko ili energetsko gorivo ......................
10 00                                          D1  D1
2707  20 --Za drugi nameni ......................................................
90 00                                          D1  D1
2707 30  -Ksilol (ksileni):
2707  30 --Za drugi nameni ......................................................
90 00                                          D1  D1
      - Drugi:
2707 99  --Drugo:
2707  99 ---Fenoli ..............................................................   D1  D1

                        11
80 00
2710      Masla dobieni od nafta i masla dobieni od bitumenozni minerali, osven
        surovi; proizvodi na drugo mesto nespomenati ili opfateni, koi sodr`at
        po masa 70% ili pove}e masla od nafta ili masla dobieni od bitumenozni
        minerali, ako ovie masla pretstavuvaat osnovni sostojki na ovie
        proizvodi; otpado~ni masla:
        -Masla dobieni od nafta i masla dobieni od bitumenozni minerali(osven
        surovi) i proizvodi na drugo mesto nespomenati ili opfateni, koi sodr`at
        70% ili pove}e po masa masla od nafta ili masla dobieni od bitumenozni
        minerali, ako ovie masla pretstavuvaat osnovni sostojki na ovie
        proizvodi, osven otpado~ni masla:
2710 11     --Lesni masla i preparati:
        ----Drugo:
        -----Motoren benzin:
        ------Drugo, so sodr`ina na olovo:
        -------[to ne nadminuva 0,013 g/l:
2710 11 41 00  --------     So   oktanski   broj    (RON)   pomal   od
        95......................................................................
        .........................                             D5*
        -------[to nadminuva 0,013 g/l:
2710 11 51 00  --------So oktanski broj (RON) pomal od 98 ..............................     D5
2710 11 59 00  --------So oktanski broj (RON) od 98 ili pogolem ........................     D5
2710 19     --Drugo:
        ---Te{ki masla:
        ----Gasni masla:
        -----Za drugi nameni:
2710 19 45 00  ------ So sodr`ina na sulfur {to nadminuva 0,05% po masa no ne nadminuva
        0,2% po masa ............................................................     D5*
2710 19 49 10  -------So sodr`ina na sulfur {to nadminuva 0,2% po masa no ne nadminuva
        0,3% po masa ............................................................     D5*
2710 19 49 90  -------So sodr`ina na sulfur {to nadminuva 0,3% po masa .................     D5**
        ----Masla za lo`ewe:
        -----Za drugi nameni:
2710 19 65 00  ------So sodr`ina na sulfur po masa {to nadminuva 2% no ne nadminuva       D5**
        2,8% ....................................................................     *
2710 19 69 00  ------So sodr`ina na sulfur {to nadminuva 2,8% po masa ..................    D5***
        -Otpado~ni masla:
2710   91  --[to sodr`at polihlorirani bifenili (PCBs), polihlorirani terfenili
00 00      (PCTs) ili polibromirani bifenili (PBBs) ...............................      D4
2710   99  --Drugo ................................................................
00 00                                               D4
2712    Vazelin; parafin, mikrokristalen vosok od nafta, presuvani parafini,
      ozokerit, vosok od mrk jaglen i lignit, vosok od treset, drugi mineralni
      vosoci i sli~ni proizvodi dobieni so sinteza ili drugi postapki, bojo-
      sani ili nebojosani:
2712 90  -Drugo:
      --Drugo:
      ---Drugo:
2712  90 ----Drugo ..............................................................
99 00                                               D4
2713    Koks, bitumen i drugi ostatoci od nafta ili od masla od bitumenozni
      minerali:
2713 90  -Drugi ostatoci od nafta ili od masla dobieni od bitumenozni minerali:
2713  90 --Drugo ................................................................
90 00                                               D4
   * Zabranata za uvoz se odnesuva za gorivoto BMB 91,  gorivoto za dizel motori D (DIZEL)
   ** Zabranata za uvoz se odnesuva za gorivoto za dizel motori -D (DIZEL) i maslo za gorewe
   ekstra lesno - EL
   *** Zabranata za uvoz se odnesuva za mazut  - M2
                      GLAVA 28
     NEORGANSKI HEMISKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI NEORGANSKI SOEDINENIJA OD BLAGORODNI
       METALI, OD METALI NA RETKA ZEMJA, OD RADIAKTIVNI ELEMENTI ILI OD IZOTOPI

Tar. ozn.                 Naimenuvanie                   Izvo
                                                z Uvoz

                          12
                     I. HEMISKI ELEMENTI
2801     Fluor, hlor, brom i jod:
2801   10 -Hlor ..................................................................
00 00                                          D1  D1
2801   20 -Jod ...................................................................
00 00                                          D1  D1
2801 30   -Fluor; brom:
2801   30 --Fluor ................................................................
10 00                                          D1  D1
2801   30 --Brom .................................................................
90 00                                          D1  D1
2802   00 Sulfur, sublimiran ili talo`en; koloiden sulfur ........................
00 00                                          D1  D1
2804     Vodorod, retki gasovi i drugi nemetali:
2804   70 -Fosfor ................................................................
00 00                                          D1  D1
2804   80 -Arsen .................................................................
00 00                                          D1  D1
2805     Alkalni ili zemnoalkalni metali; metali na retki zemji, skandium i
       itrium, vklu~uvaj}i nivni me|usebni me{anici i leguri; `iva:
       -Alkalni ili zemnoalkalni metali:
2805   11 --Natrium ..............................................................
00 00                                          D1  D1
2805   12 --Kalcium ..............................................................
00 00                                          D1  D1
2805 19   --Drugo:
2805   19 ---Stroncium i barium ..................................................
10 00                                          D1  D1
2805 40   -@iva:
2805   40 --Vo {i{iwa so neto masa od 34,5 kg (standardna masa) so fob vrednost,
10 00    po {i{e, {to ne nadminuva 224 evra .....................................  D1  D1
2805   40 --
90 00    Drugo...................................................................
       ........................................................................
       ..................                             D1  D1
                II. NEORGANSKI KISELINI I NEORGANSKI
                 KISLORODNI SOEDINENIJA NA NEMETALI
2806     Hlorovodorod (hlorovodorodna kiselina); hlorosulfonska kiselina:
2806   10 -Hlorovodorod (hlorovodorodna kiselina) ................................
00 00                                          D1  D1
2807 00  Sulfurna kiselina; oleum:
2807  00 -Sulfurna kiselina .....................................................
10 00                                          D1  D1
2807  00 -Oleum (~adliva sulfurna kiselina) .....................................
90 00                                          D1  D1
2808  00 Azotna kiselina; sulfonitri~ni kiselini ................................
00 00                                          D1  D1
2809    Difosforpentoksid; fosforna kiselina; polifosforni kiselini, hemiski
      opredeleni ili neopredeleni:
2809  20 -Fosforna kiselina i polifosforni kiselini .............................
00 00                                          D1  D1
2810 00  Oksidi na bor; borni kiselini:
2810  00 -Dibor trioksid ........................................................
10 00                                          D1  D1
2811    Drugi neorganski kiselini i drugi neorganski kislorodni soedinenija na
      nemetali:
      -Drugi neorganski kiselini:
2811  11 --Fluorovodorod (fluorovodorodna kiselina) .............................
00 00                                          D1  D1
2811 19  --Drugi:
2811  19 ---Bromovodorod (bromovodorodna kiselina) ..............................
10 00                                          D1  D1
2811  19 ---Cijanovodorod (cijanovodorodna kiselina) ............................
20 00                                          D1  D1
                  III. HALOGENI ILI SULFURNI
                   SOEDINENIJA NA NEMETALI
2813    Sulfidi na nemetali; komercijalen fosfortrisulfid:
2813  10 -Jaglerodisulfid .......................................................
00 00                                          D1  D1

                        13
                 IV. NEORGANSKI BAZI I OKSIDI,
                HIDROKSIDI I PEROKSIDI NA METALI
2814    Amonijak, bezvoden ili vo voden rastvor:
2814  10 -Amonijak, bezvoden ....................................................
00 00                                           D1  D1
2814  20 -Amonijak vo voden rastvor .............................................
00 00                                           D1  D1
2815    Natriumhidroksid (kausti~na soda); kaliumhidroksid (kausti~na pota{a);
      peroksidi na natrium ili kalium:
      -Natriumhidroksid (kausti~na soda):
2815  11 --Cvrst ................................................................
00 00                                           D1  D1
2815  12 --Vo voden rastvor (rastvor na soda ili te~na soda) ....................
00 00                                           D1  D1
2815 20  -Kaliumhidroksid (kausti~na pota{a):
2815  20 --Cvrst ................................................................
00 10                                           D1  D1
2815  20 --Vo voden rastvor (rastvor na kalium ili te~en kalium) ................
00 90                                           D1  D1
2825    Hidrazin i hidroksilamin i nivni neorganski soli; drugi neorganski bazi;
      drugi oksidi, hidroksidi i peroksidi na metali:
2825  10 -Hidrazin i hidroksilamin i nivni neorganski soli ......................
00 00                                           D1  D1
2825  20 -Oksidi i hidroksidi na litium .........................................
00 00                                           D1  D1
2825  50 -Oksidi i hidroksidi na bakar ..........................................
00 00                                           D1  D1
2825  80 -Oksidi na antimon .....................................................
00 00                                           D1  D1
2825 90  -Drugo:
2825  90 --Kadmiumoksid .........................................................
60 00                                           D1  D1

                  V. SOLI I PEROKSISOLI, NA
                 NEORGANSKI KISELINI I METALI
2826    Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i drugi    kompleksni soli na
      fluor:
      -Fluoridi:
2826 19  -Drugo:
2826  19 ‡ ‡ ‡ N a a monium ili natrium .............................................
10 00                                           D1  D1
2827    Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i
      oksijodidi:
2827  10 -Amoniumhlorid .........................................................
00 00                                           D1  D1
2827  20 -Kalciumhlorid .........................................................
00 00                                           D1  D1

      -Drugi hloridi:
2827  31 --Na magnezium .........................................................
00 00                                           D1  D1
2827 39  --Drugi:
2827  39 ---Na kalaj ............................................................
10 00                                           D1  D1
2827  39 ‡ ‡ ‡ Drugi ..............................................................
85 00                                           D1  D1
      -Oksihloridi i hidrosihloridi:
2827  41 --Na bakar .............................................................
00 00                                           D1  D1
2827 49  --Drugi:
2827  49 ---Na olovo ............................................................
10 00                                           D1  D1
      -Bromidi i oksibromidi:
2827  51 --Bromidi na natrium ili kalium ........................................
00 00                                           D1  D1
2827  60 -Jodidi i oksijodidi ...................................................
00 00                                           D1  D1
2828    Hipohloriti; komercijalen kalciumhipohlorit; hloriti; hipobromiti:
2828  10 -Komercijalen kalcium hipohlorit i drugi kalcium hipohloriti ...........    D1  D1


                        14
00 00
2829     Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:
       -Hlorati:
2829   11 --Na natrium ...........................................................
00 00                                          D1  D1
2829 90   -Drugo:
2829   90 --Perhlorati ...........................................................
10 00                                          D1  D1
2829   90 --Bromati na kalium ili na natrium .....................................
40 00                                          D1  D1
2830     Sulfidi; polisulfidi, hemiski opredeleni ili neopredeleni:
2830   10 -Sulfidi na natrium ....................................................
00 00                                          D1  D1
2830 90   -Drugi:
2830   90 --Sulfidi na kalcium, na antimon ili na `elezo .........................
11 00                                          D1  D1
2830   90 -- Drugo ...............................................................
85 00                                          D1** D1**
2831     Ditioniti i sulfoksilati:
2831   10 -Na natrium ............................................................
00 00                                          D1  D1
2832     Sulfiti; tiosulfati:
2832   10 -Sulfiti na natrium ....................................................
00 00                                          D1  D1
2832   30 -Tiosulfati ............................................................
00 00                                          D1  D1
2833     Sulfati; stipsi; peroksisulfati (persulfati):
       -Drugi sulfati:
2833   25 --Na bakar .............................................................
00 00                                        D1  D1
2833 29  --Drugi:
2833  29 ---Na kadmium; na hrom; na cink ........................................ D1** D1**
20 00                                         *  *
2833  29 ---Na olovo ............................................................
60 00                                        D1  D1
2834    Nitriti; nitrati:
2834  10 -Nitriti ...............................................................
00 00                                        D1  D1
      -Nitrati na:
2834 29  --Drugi:
2834  29 ---Na barium; na berilium; na kadmium; na kobalt; na nikel; na olovo ..
20 00                                        D1  D1
2834  29 ---Na bakar ............................................................
40 00                                        D1  D1
2836    Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalen amonium kar-
      bonat koj sodr`i amonium karbamat:
2836  60 -Barium karbonat .......................................................
00 00                                        D1  D1
      -Drugo:
2836 99  --Drugo:
      ---Karbonati:
2836  99 ----Drugo ..............................................................
17 00                                           D4
2837    Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:
      -Cijanidi i oksicijanidi:
2837  11 --Na natrium ...........................................................
00 00                                        D1  D1
2837  19 --Drugi ................................................................
00 00                                        D1  D1
2840    Borati; peroksiborati (perborati):
      -Dinatrium tetraborat (pre~isten boraks):
2840  11 --Bezvoden .............................................................
00 00                                        D1  D1
2840 19  --Drugo:
2840  19 ---Dinatrium tetraborat pentahidrat ....................................
10 00                                        D1  D1
2841    Soli na oksimetali ili peroksimetalni kiselini:
      -Manganiti, manganati i permanganati:
2841  61 --Kalium permanganat ...................................................
00 00                                        D1  D1

                        15
                      VI. RAZNO
2843    Blagorodni metali vo koloidna sostojba; neorganski ili organski soedi-
      nenija na blagorodni metali, hemiski opredeleni ili neopredeleni; amal-
      gami na blagorodni metali:
2843 10  -Blagorodni metali vo koloidna sostojba:
2843  10 --Srebro ...............................................................
10 00                                         D1  D1
      -Soedinenija na srebro:
2843  21 --Srebrov nitrat .......................................................
00 00                                         D1  D1
2843  30 ‡Soedinenija na zlato ..................................................
00 00                                         D1*  D1*
2843 90  ‡Drugi soedinenija; amalgami:
2843  90 ‡‡Drugo ................................................................
90 00                                         D1*  D1*
2844    Radioaktivni hemiski elementi i radioaktivni izotopi (vklu~uvaj}i
      fisioni ili oploduva~ki hemiski elementi i iztopi) i nivni soedinenija;
      me{anici i ostatoci {to gi sodr`at tie proizvodi:
2844 10  -Uran, priroden i negovi soedinenija; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i
      kermeti), kerami~ki proizvodi i me{anici {to sodr`at priroden uran ili
      soedinenija na priroden uran:
      --Priroden uran:
2844  10 ---Surov; otpadoci i ostatoci (Euratom) .................................
10 00                                         D3  D3
2844  10 ---Obraboten (Euratom) ..................................................
30 00                                         D3  D3
2844  10 --Fero-uran ............................................................
50 00                                         D3  D3
2844  10 --Drugo (Euratom) .......................................................
90 00                                         D3  D3
2844 20  -Uran zbogaten vo U 235 i negovi soedinenija; plutonium i negovi
      soedinenija; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i kermeti), kerami~ki proiz-
      vodi i me{anici {to sodr`at uran zbogaten vo U 235, plutonium ili soedi-
      nenija na tie proizvodi:
      --Uran zbogaten vo U 235 i negovi soedinenija; leguri, disperzii
      (vklu~uvaj}i kermeti), kerami~ki proizvodi i me{anici {to sodr`at uran
      zbogaten vo U 235 ili soedinenija na tie proizvodi:
2844  20 ---Fero-uran ...........................................................
25 00                                         D3  D3
2844  20 ---Drugo (Euratom) ......................................................
35 00                                         D3  D3
      --Plutonium i negovi soedinenija; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i
      kermeti), kerami~ki proizvodi i me{anici {to sodr`at plutonium ili
      soedinenija na tie proizvodi:
      ---Ma{anici na uran i plutonium:
2844  20 ----Fero-uran ..........................................................
51 00                                         D3  D3
2844  20 ----Drugo (Euratom) .....................................................
59 00                                         D3  D3
2844  20 ---Drugo ...............................................................
99 00                                         D3  D3
2844 30  -Uran osiroma{en vo U 235 i negovi soedinenija; torium i negovi
      soedinenija;  leguri,  disperzii  (vklu~uvaj}i  kermeti),  kerami~ki
      proizvodi i me{anici {to sodr`at uran osiroma{en vo U 235, torium ili
      soedinenija na tie proizvodi:
      --Uran osiroma{en vo U 235; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i kermeti),
      kerami~ki proizvodi i me{anici {to sodr`at uran osiroma{en vo U 235 ili
      soedinenija na tie proizvodi:
2844  30 ---Kermeti .............................................................
11 00                                         D3  D3
2844  30 ---Drugo ...............................................................
19 00                                         D3  D3
      --Torium; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i kermeti), kerami~ki proizvodi i
      me{anici {to sodr`at torium ili soedinenija na toj proizvod:
2844  30 ---Kermeti .............................................................
51 00                                         D3  D3
      ---Drugo:
2844  30 ----Surov, otpadoci i ostatoci (Euratom) ................................
55 00                                         D3  D3

                       16
        ----Obraboten:
 2844   30 -----Pra~ki, {ipki, agolnici, formi i sekcii, listovi i lenti (Euratom) .
 61 00                                           D3  D3
 2844   30 -----Drugo (Euratom) ....................................................
 69 00                                           D3  D3
        --Soedinenija na uran osiroma{en vo U 235 ili na torium, zaedno izme{ani
        ili neizme{ani:
 2844   30 ---Na torium ili na uranium osiroma{en vo U 235, zaedno izme{ani ili
 91 00    neizme{ani (Euratom), osven soli na torium ..............................  D3  D3
 2844   30 ---Drugo ...............................................................
 99 00                                           D3  D3
 2844 40   -Radioaktivni elementi i izotopi i soedinenija osven onie od tar.
        podbroj 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; leguri, disperzii (vklu~uvaj}i
        kermeti), kerami~ki proizvodi i me{anici {to gi sodr`at tie elementi,
        izotopi ili soedinenija; radioaktivni ostatoci:
 2844   40 --Uran dobien od U 233 i negovi soedinenija; leguri, disperzii
 10 00    (vklu~uvaj}i kermeti), kerami~ki proizvodi i me{anici i soedinenija
        dobieni od U 233 ili soedinenija na toj proizvod .......................   D3  D3
        --Drugo:
 2844   40 ---Ve{ta~ki radioaktivni izotopi (Euratom) ..............................
 20 00                                           D3  D3
 2844   40 ---Soedinenija na ve{ta~ki radioaktivni izotopi (Euratom) ...............
 30 00                                           D3  D3
 2844   40 ---Drugo ...............................................................
 80 00                                           D3  D3
 2844   50 -Iskoristeni (odzra~eni) gorivni elementi (patroni) na nuklearni
 00 00    reaktori ...............................................................   D3  D3
 2845     Izotopi osven izotopite od tar. broj 2844; neorganski i organski soe-
        dinenija na tie izotopi, hemiski opredeleni ili neopredeleni:
 2845   10 -Te{ka voda (deuterium oksid) ..........................................
 00 00                                           D3  D3
 2845 90  -Drugo:
 2845  90 --Deuterium i negovi soedinenija; vodorod i negovi soedinenija,
 10 00   zbogateni vo deuterium; me{anici i rastvori {to gi sodr`at ovie
       proizvodi (Euratom) .....................................................   D3  D3
 2845  90 --Drugo ................................................................
 90 00                                           D3  D3
 2847  00 Vodorod peroksid, zacvrsnat ili nezacvrsnat so urea ....................
 00 00                                           D1  D1
 2848  00 Fosfidi, hemiski opredeleni ili neopredeleni, osven ferofosfor .........
 00 00                                           D1  D1
 2852  00 Soedinenija , neorganski i organski, od `iva, isklu~uvaj}i gi amalgamite
 00 00    .......................................................................    D1  D1
    * Dozvolata e potrebna samo za materii navedeni vo Prilog br. 2
    ** Dozvolata e potrebna samo za cink sulfid
    *** Dozvolata e potrebna samo za sulfati na kadmium

                       GLAVA 29
                   ORGANSKI HEMISKI PROIZVODI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvoz  Uvoz
        I. JAGLENOVODORODI I NIVNI HALOGENI, SULFO, NITRO ILI NITROZO DERIVATI
2902     Cikli~ni jaglevodorodi:
2902   20 -Benzen ................................................................
00 00                                           D1   D1
2902   30 -Toluen ................................................................
00 00                                           D1   D1
       -Ksileni:
2902   41 --o-Ksilen .............................................................
00 00                                           D1   D1
2902   42 --m-Ksilen ............................................................
00 00                                           D1   D1
2902   43 --p-Ksilen .............................................................
00 00                                           D1   D1
2902   50 -Stiren ................................................................
00 00                                           D1   D1
2902   60 ‡Etilbenzen ...........................................................    D1   D1
                          17
00 00
2902     90 -Drugi ................................................................
00 00                                                  D1*  D1*
2903      Halogeni derivati na jaglevodorodi:
        -Hlorirani derivati na zasiteni acikli~ni jaglevodorodi:
2903     11 --Hlorometan (metil hlorid) i holoretan (etil hlorid) ..................
00 00                                                  D1   D1
2903     12 --Dihlormetan (metilen hlorid) .........................................
00 00                                                  D1   D1
2903     13 --Hloroform (trihlormetan) .............................................
00 00                                                  D1   D1
2903     14 --Jaglenorod tetrahlorid ...............................................
00 00                                                  D4   D4
2903     15 - - E t i l e n d i h l o r i d ( I S O ) (1,2-dihloroetan) ..........................
00 00                                                  D1   D1
2903 19     --Drugi:
2903     19 ---1,1,1-Trihloretan (metilhloroform) ..................................
10 00                                                  D4   D4
        -Hlorirani derivati, na nezasiteni acikli~ni jaglevodorodi:
2903     21 --Vinil hlorid (hloretilen) ............................................
00 00                                                  D1   D1
2903     22 --Trihloretilen ........................................................
00 00                                                  D1   D1
2903     23 --Tetrahloretilen (perhloretilen) ......................................
00 00                                            D1         D1
         - Fluorirani, bromirani ili jodirani derivati na acikli~ni jaglevodorodi:
2903 31 00 00   - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) ....................      D4         D4
2903 39      - - Drugo:
         - - - Bromidi:
2903 39 11 00   - - - - Bromometan (metil bromid) ................................     D4         D4
2903 39 15 00   - - - - Dibromometan .............................................     D4        D1/ D4
2903 39 19 00   - - - - Drugo ....................................................     D4         D4
2903 39 90 00   - - - Fluoridi i jodidi .........................................     D4***       D4***
         -Halogenirani derivati na acikli~ni jaglevodorodi {to sodr`at dva ili
         pove}e razli~ni halogeni elementi:
2903     41  --Trihlorofluorometan ..................................................
00 00                                            D4         D4
2903     42  --Dihlorodifluorometan .................................................
00 00                                            D4         D4
2903     43  --Trihlorotrifluoroetani ...............................................
00 00                                            D4         D4
2903 44      --Dihlorotetrafluoroetani i hloropenta- fluoroetan:
2903     44  ---Dihlorotetrafluoroetani .............................................
10 00                                            D4         D4
2903     44  ---Hloropentafluoroetan ................................................
90 00                                            D4         D4
2903 45      --Drugi derivati perhalogenirani samo so fluor i hlor:
2903     45  ---Hlorotrifluorometan .................................................
10 00                                            D4         D4
2903     45  ---Pentahlorofluoroetan ................................................
15 00                                            D4         D4
2903     45  ---Tetrahlorodifluoroetani .............................................
20 00                                            D4         D4
2903     45  ---Heptahlorofluoropropani .............................................
25 00                                            D4         D4
2903     45  ---Heksahlorodifluoropropani ...........................................
30 00                                            D4         D4
2903     45  ---Pentahlorotrifluoropropani ..........................................
35 00                                            D4         D4
2903     45  ---Tetrahlorotetrafluoropropani ........................................
40 00                                            D4         D4
2903     45  ---Trihloropentafluoropropani ..........................................
45 00                                            D4         D4
2903     45  ---Dihloroheksafluoropropani ...........................................
50 00                                            D4         D4

     *
       Se odnesuva na naftalin i antracen                               18
2903  45 ---Hloroheptafluoropropani .............................................
55 00                                          D4   D4
2903  45 ---Drugo ...............................................................
90 00                                          D4   D4
2903 46  --Bromohlorodifluorometan,        bromotrifluorometan       i
      dibromotetrafluoroetani:
2903  46 ---Bromohlorodifluorometan .............................................
10 00                                          D4   D4
2903  46 ---Bromotrifluorometan .................................................
20 00                                          D4   D4
2903  46 ---Dibromotetrafluoroetani .............................................
90 00                                          D4   D4
2903  47 --Drugi perhalogenirani derivati .......................................
00 00                                          D4   D4
2903 49  --Drugi:
      ---Halogenirani samo so fluor i hlor:
      ----Na metan, etan ili propan (HCFCs): ..................................
2903  49 ----Drugo ..............................................................
20 00                                          D4   D4
      ---Halogenirani samo so fluor i brom:
2903  49 ----Na metan, etan ili propan ..........................................
30 00                                          D4   D4
2903  49 ----Drugo ..............................................................
40 00                                          D4   D4
2903  49 ---Drugo ...............................................................
80 00                                          D4   D4
      -Halogenirani  derivati na  ciklanski,  ciklenski  i  cikloterpenski
      jaglevodorodi:
2903  51 --1,2,3,4,5,6-Heksahlorcikloheksan .....................................
00 00                                          D1   D1
      -Halogenirani derivati na armoati~ni jaglevodorodi:
2903  61 --Hlorbenzen, o-dihlorbenzen i r-dihlorbenzen ..........................
00 00                                          D1   D1
2903  62 --Heksahlorbenzen(ISO)  i  DDT(ISO)  (klofenotan(INN),1,1,1-trihloro-2,2-
00 00   bis(r-hlorofenil)etan) .................................................   D1   D1
2904    Sulfo, nitro ili nitrozo derivati na jaglevodorodi, halogenirani ili ne-
      halogenirani:
2904  20 -Derivati {to sodr`at samo nitro ili samo nitrozo grupi ................
00 00                                          D7   D7
2904 90  -Drugi:
2904  90 --Trihloronitrometan (hloropikrin) .....................................
40 00                                          D1   D1
        II. ALKOHOLI I NIVNI HALOGENI, SULFO, NITRO ILI NITROZO DERIVATI
2905    Acikli~ni alkoholi i nivni halogeni sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
      -Zasiteni monohidroksilni alkoholi:
2905  11 --Metanol (metil alkohol)
00 00 ..................................................................         D1   D1
2905  13 --Butan-1-ol (n-butil alkohol)
00 00 ..................................................................         D1   D1
2905 14  --Drugi butanoli:
2905  14 ---2-Metilpropan-2-ol (tert-butil alkohol) .............................
10 00                                          D1   D1
2905 16  --Oktanol (oktil alkohol) i negovi izomeri:
2905  16 ---Oktan-2-ol ..........................................................
20 00                                          D1   D1
2905  17 --Dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan- 1-ol (cetil alkohol) i
00 00   oktadekan-1-ol (stearil alkohol) .......................................       D1*
2905  19 --Drugi ................................................................
00 00                                          D1***  D1***
      -Dioli:
2905  31 --Etilen glikol (etandiol) .............................................
00 00                                          D1   D1
2905  32 --Propilen glikol (propan-1,2-diol) ....................................
00 00                                              D1*
2905 39  --Drugo:
2905  39 ---Butan-1,3-diol ......................................................
20 00                                          D1   D1
                         19
2905    39 ---Drugo
95 00                                           D1*  D1*
        -Drugi polihidroksilni alkoholi:
2905    43 --Manitol ..............................................................
00 00                                              D1*
2905    45 --Glicerin .............................................................
00 00                                              D1*
        -Halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati na acikli~ni alkoholi:
2905    51 --Etklorvinol (INN) ....................................................
00 00                                           D1  D1
2906      Cikli~ni alkoholi i nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
        -Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:
2906    12 --Cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli ...........
00 00                                           D1  D1
        -Aromati~ni:
2906    21 --Benzil alkohol .......................................................
00 00                                           D1  D1
         III. FENOLI, FENOLALKOHOLI I NIVNI HALOGENI, SULFO, NITRO ILI NITROZO
                         DERIVATI
2907      Fenoli; fenolalkoholi:
        -Monofenoli:
2907    11 --Fenol (hidroksibenzen) i negovi soli .................................
00 00                                           D1  D1
2907  12 --Krezoli i nivni soli .................................................
00 00                                           D1  D1
2907 15  --Naftoli i nivni soli:
2907  15 ---1-naftol ............................................................
10 00                                           D1  D1
2907 19  --Drugo;
2907  19 ---Ksilenoli i nivni soli ..............................................
10 00                                           D1  D1
      -Polifenoli; fenol-alkoholi:
2907  21 --Rezorcin i negovi soli ...............................................
00 00                                           D1  D1
2907 22  --Hidrohinon (hinol) i negovi soli:
2907  22 ---Hidrohinon (hinol) ..................................................
00 10                                           D1  D1

        IV. ETRI, PEROKSIDI NA ALKOHOLI, PEROKSIDI NA ETRI, PEROKSIDI NA KETONI,
         EPOKSIDI SO TRI^LEN PRSTEN, ACETALI I POLUACETALI, I NIVNI HALOGENI,
                  SULFO, NITRO ILI NITROZO DERIVATI
2909      Etri, eteralkoholi, eterfenoli, eteralkohol-fenoli, peroksidi na al-
        kohol, peroksidi na eter, peroksidi na ketoni (hemiski opredeleni ili
        neopredeleni), i nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
        -Acikli~ni etri i nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
2909    11 --Dietil eter ..........................................................
00 00                                           D1  D1
2909 30  -Aromati~ni etri i nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
2909  30 --Difenil eter .........................................................
10 00                                           D1  D1
      -Eteralkoholi i nivni halogeni, sulfo, nitro, ili nitrozo derivati:
2909  41 --2,2‟-Oksidietanol (dietilen glikol, digol) ...........................
00 00                                           D1  D1
2910    Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksietri, so tri~len prsten,
      i nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
2910  10 -Oksiran (etilen oksid) ................................................
00 00                                           D1  D1

                 V. SOEDINENIJA SO ALDEHIDNA FUNKCIJA
2912      Aldehidi, so ili bez drugi kislorodni funkcii; cikli~ni polimeri na al-
        dehidi; paraformaldehid:
        -Acikli~ni aldehidi bez druga kislorodna funkcija:
2912    11 --Metanal (formaldehid) ................................................
00 00                                           D1  D1
       -Cikli~ni aldehidi bez druga kislorodna funkcija:

    *
    Se odnesuva za 2-Metilpentan-2,4-diol (heksilen glikol)                           20
2912    21 --Benzaldehid ..........................................................
00 00                                                D1   D1
                   VI. SOEDINENIJA SO KETONSKA I
                      HINONSKA FUNKCIJA
2914      Ketoni i hinoni, so ili bez druga kislorodna funkcija, i nivni halogeni,
        sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
        -Acikli~ni ketoni bez drugi kislorodni funkcii:
2914    11 --Aceton ...............................................................
00 00                                                D1   D1
2914    12 --Butanon (metil etil keton) ...........................................
00 00                                                D1   D1
2914    13 --4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) ............................
00 00                                                D1   D1
        -Ciklonski, ciklenski ili cikloterpenski ketoni bez druga kislorodna
        funkcija:
2914    22 --Cikloheksanon i metilcikloheksanoni ..................................
00 00                                                D1   D1
        -Aromati~ni ketoni bez druga kislorodna funkcija:
2914    31 --Fenilaceton (fenilpropan-2-on) .......................................
00 00                                                D1   D1
        -Hinoni:
2914    61 --Antrahinon ...........................................................
00 00                                                D1   D1
2914 69  --Drugo:
2914  69 ---1,4-Naftahinon ......................................................
10 00                                                D1   D1
2914 70  -Halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
2914  70 --4‟ - tert - Butil - 2‟,6‟ - dimetil - 3‟,5‟ -dinitroacetofenon (musk keton)
00 10   .......................................................................         D1   D1

          VII. KARBONSKI KISELINI I NIVNI ANHIDRIDI, HALOGENIDI; PEROKSIDI I
          PERKISELINI I NIVNI HALOGENI, SULFO, NITRO ILI NITROZO DERIVATI

2915      Zasiteni acikli~ni monokarbonski kiselini i nivni anhidridi, halogenidi,
        peroksidi i perkiselini; nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo
        derivati:
        -Mravja kiselina, nejzini soli i estri:
2915    11 --Mravja kiselina ......................................................
00 00                                                D1   D1
2915    12 --Soli na mravja kiselina ..............................................
00 00                                                D1   D1
2915    13 --Estri na mravja kiselina .............................................
00 00                                                D1   D1
        -Ocetna kiselina i nejzini soli; anhidrid na ocetna kiselina:
2915    21 --Ocetna kiselina ......................................................
00 00                                                D1   D1
2915    24 --Anhidrid na ocetna kiselina ..........................................
00 00                                                D1   D1
2915    29 ‡ ‡ Drugo .......................................................................  D1***
00 00                                               *   D1****
2915    39 --Drugo: ..............................................................
00 00                                                D1*  D1*
2915    40 -Mono-, di- ili trihloracetni kiselini, nivni soli i estri .............
00 00                                                D1   D1
2915    90 -Drugo: ...............................................................
00 00                                                D1**  D1**
2916      Nezasiteni acikli~ni monokarbonski kiselini, cikli~ni monokarbonski
        kiselini, nivni anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiselini; nivni
        halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
        -Nezasiteni  acikli~ni  monokarbonski  kiselini,  nivni  anhidridi,
        halogenidi, peroksidi, perkiselini i nivni derivati:
2916    11 --Akrilna kiselina i nejzini soli .....................................
00 00                                                D1   D1
2916    12 --Estri na akrilna kiselina: ..........................................       D1***  D1***

    *
      Se odnesuva za r-Toluol acetate,fenilpropil acetate, benzyl acetate,
    rodinil acetate, santalil acetate i acetate na feniletan-1,2-diol
    **
      Se odnesuva na hloroformati
    ***
       Se odnesuva na metal i etil akrilat
                             21
00 00
2916   13 --Metakrilna kiselina i nejzini soli ...................................
00 00                                           D1    D1
2916   14 --Estri na metakrilna kiselina: .......................................
00 00                                          D1****  D1****
      -Aromati~ni  monokarbonski  kiselini  nivni  anhidridi,  halogenidi,
      peroksidi, perkiselini i nivni derivati:
2916   31 --Benzoeva kiselina, nejzini soli i estri ..............................
00 00                                           D1    D1
2916   32 --Benzoil peroksid i benzoil hlorid: ..................................
00 00                                           D1    D1
2916   34 --Fenilocetna kiselina i nejzini soli ..................................
00 00                                           D1    D1
2916   35 --Estri na fenilocetna kiselina ........................................
00 00                                           D1    D1
2917    Polikarbonski kiselini, nivni anhidridi, halogenidi, peroksidi i perki-
      selini; nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:
      -Acikli~ni  polikarbonski  kiselini,  nivni  anhidridi,  halogenidi,
      peroksidi, perkiselini i nivni derivati:
2917   11 --Oksalna kiselina, nejzini soli i estri ...............................
00 00                                           D1    D1
2917   14 --Anhidrid na maleinska kiselina .......................................
00 00                                           D1    D1
      -Aromati~ni  polikarbonski  kiselini, nivni  anhidridi,  halogenidi,
      peroksidi, perkiselini i nivni derivati:
2917   35 --Anhidrid na ftalna kiselina ..........................................
00 00                                           D1    D1
2918    Karbonski kiselini so dodatna kislorodna funkcija i nivni anhidridi,
      halogenidi, peroksidi i perkiselini; nivni halogeni, sulfo, nitro ili
      nitrozoderivati:
      -Karbonski kiselini so alkoholna funkcija no bez druga kislorodna
      funkcija, nivni anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiselini i nivni
      derivati:
2918   11 --Mle~na kiselina, nejzini soli i estri ................................
00 00                                           D1    D1
      -Karbonski kiselini so fenolna funkcija no bez drugi kislorodni funkcii,
      nivni anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiselini i nivni derivati:
2918   21 --Salicilna kiselina i nejzini soli ....................................
00 00                                           D1    D1
2918   22 --o-acetilsalicilna kiselina, nejzini soli i estri .....................
00 00                                           D1    D1
2918   23 --Drugi estri na salicilna kiselina i nivni soli: .....................
00 00                                          D1*****  D1*****

        VIII. ESTRI NA NEORGANSKI KISELINI NA NEMETALI I NIVNI SOLI, NIVNI
              HALOGENI, SULFO, NITRO ILI NITROZO DERIVATI
2920    Estri na drugite neorganski kiselini od nemetali (osven estri na vodo-
      rodhalogenidi) i nivni soli; nivni halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo
      derivati:
2920 90  -Drugo:
      --Drugi proizvodi:
2920  90 ---Nitroglicerin .......................................................
85 10                                         D1       D1
2920  90 ---Drugi estri na azotna kiselina ......................................
85 20                                         D7       D7
                IX. SOEDINENIJA SO AZOTNA FUNKCIJA
2921    Soedinenija so amino funkcija:
      -Acikli~ni monoamini i nivni derivati; nivni soli:
2921  11 --Metilamin, di- ili trimetilamin i nivni soli ........................ D1*****
                                            *
00 00                                               D1******
2921 19  --Drugo:
2921  19 ---Dietilamin i negovi soli ............................................
50 00                                         D1       D1
      -Acikli~ni poliamini i nivni derivati; nivni soli:
2921  21 --Etilendiamin i negovi soli ...........................................  D1       D1

    ****
       Se odnesuva na metal metakrilat
    *****
        Se odnesuva na metal salicilat i fenil salicilat (salol)
    ******
        Se odnesuva na metilamin, di- ili trimetilamin
                         22
00 00
2921 30   -Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili poliamini, i nivni
       derivati; nivni soli:
2921   30 --Cikloheksilamin i cikloheksildimetilamin i nivni soli ................
10 00                                          D1  D1
       -Aromati~ni monoamini i nivni derivati; nivni soli:
2921   41 --Anilin i negovi soli .................................................
00 00                                         D1   D1
2921  46 --Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin
00 00   (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks
      (INN) i fentermin (INN); nivni soli ....................................  D1   D1
2921 49  --Drugo:
      ---Drugo:
2921  49 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
00 10                                         D1   D1
      -Aromati~ni poliamini i nivni derivati; nivni soli:
2921 51  --o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotolueni i nivni derivati; nivni soli:
      ---o-, m-, p Fenilendiamini, diaminotolueni i nivni halogeni, sulfo, nitro
      ili nitrozo derivati, nivni soli:
2921  51 ----m- Fenilendiamini so £istota po masa od 99% ili pove}e i so sodr`ina
11 00   na:
      - 1% ili pomalku po masa voda,
      - 200 mg/kg ili pomalku o-fenilendiamin i
      - 450 mg/kg ili pomalku p-fenilendiamin ...............................  D1   D1
2922    Amino-soedinenija so kislorodna funkcija:
      -Amino-alkoholi, osven onie {to sodr`at pove}e od eden vid kislorodna
      funkcija, nivni etri i estri; nivni soli:
2922  11 --Monoetanolamin i negovi soli .........................................
00 00                                         D1   D1
2922  12 --Dietanolamin i negovi soli ...........................................
00 00                                         D1   D1
2922 13  --Trietanolamin i negovi soli:
2922  13 ---Trietanolamin .......................................................
10 00                                         D1   D1
2922  13 ---Soli na trietanolamin ...............................................
90 00                                         D1   D1
2922  14 --Dekstropropoksifen (INN) i negovi soli ...............................
00 00                                         D1   D1
2922 19  --Drugo:
      ---Drugo:
2922  19 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
80 10                                         D1   D1
      -Amino-naftoli i drugi amino-fenoli, osven onie {to sodr`at pove}e od
      eden vid kislorodna funkcija, nivni etri i estri; nivni soli:
2922 29  --Drugo:
2922  29 ---Vidi spisok na imiwa na ODPM ........................................
00 10                                         D1   D1
      -Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osven onie {to sodr`at
      pove}e od eden vid kislorodna funkcija; nivni soli:
2922  31 --Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); nivni soli .......
00 00                                         D1   D1
2922 39  --Drugo:
2922  39 ---Vidi spisok na imiwa na ODPM ........................................
00 10                                         D1   D1
      -Amino-kiselini, osven onie {to sodr`at pove}e od eden vid kislorodna
      funkcija; i nivni estri; nivni soli:
2922  41 --Lizin i negovi estri; nivni soli .....................................
00 00                                            D1*
2922  42 --Glutaminska kiselina i nejzini soli ..................................
00 00                                         D1**  D1**
2922  43 --Antranilna kiselina i nejzini soli ...................................
00 00                                         D1   D1
2922  44 --Tilidin (INN) i negovi soli ..........................................
00 00                                         D1   D1
2922 49  --Drugo:
2922  49 ---Beta-Alanin .........................................................
20 00                                            D1*
2922  49 ---Drugo ...............................................................
85 00                                            D1*

                          23
2924    Soedinenija so karboksiamidna funkcija; soedinenija na jaglerodna kise-
      lina so amidna funkcija:
      -Acikli~ni amidi (vklu~uvaj}i acikli~ni karbamati) i nivni derivati;
      nivni soli:
2924  11 --Meprobamat (INN) .....................................................
00 00                                         D1  D1
      -Cikli~ni amidi (vklu~uvaj}i cikli~ni karbamati) i nivni derivati; nivni
      soli:
2924  23 --2-acetamidobenzoi~na kiselina (N-acetilantranilna kiselina) i nejzini
00 00   soli ...................................................................  D1  D1
2924  24 --Etinamat (INN) .......................................................
00 00                                         D1  D1
2924 29  --Drugo:
2924  29 ---Lidokain (INN) ......................................................
10 00                                         D1  D1
      ---Drugo:
2924  29 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
98 10                                        D1   D1
2925    Soedinenija so karboksimidna funkcija (vklu~uvaj}i saharin i negovi
      soli) i soedinenija so imino funkcija:
      -Imidi i nivni derivati; nivni soli:
2925  11 --Saharin i negovi soli ................................................
00 00                                            D1*
2925  12 --Glutetimid (INN) .....................................................
00 00                                         D1  D1
2926    Soedinenija so nitrilna funkcija:
2926  10 -Akrilonitril ..........................................................
00 00                                         D1  D1
2926  20 -1-Cijanogvanidin (dicijanodiamid) .....................................
00 00                                         D1  D1
2926  30 -Fenproporeks (INN) i negovi soli; metadon (INN) intermediat (4-cijano-2-
00 00   dimetilamino-4,4-difeniutan) ...........................................  D1  D1
2926 90  -Drugo:
2926  90 --Drugo ................................................................
95 00                                        D1**  D1*
        X. ORGANSKO-NEORGANSKI SOEDINENIJA, HETEROCIKLI^NI SOEDINENIJA,
             NUKLEINSKI KISELINI I NIVNI SOLI, I SULFONAMIDI
2930    Organski sulfurni soedinenija:
2930 40  -Metionin:
2930  40 --Metionin (INN) .......................................................
10 00                                            D1*
2930 90  -Drugo:
2930  90 ‡‡Cistein i cistin .....................................................
13 00                                            D1*
2930  90 --Derivati na cistein ili cistin .......................................
16 00                                            D1*

2932    Heterocikli~ni soedinenija samo so heteroatom(i) na kislorod:
      -Soedinenija {to imaat nekondenziran furanov prsten (hidrogenizirani ili
      nehidrogenizirani) vo strukturata:
2932  11 --Tetrahidrofuran ......................................................
00 00                                         D1  D1
2932  12 --2-furaldehid (furfuraldehid) .........................................
00 00                                         D1  D1
2932  13 --Furfuril alkohol i tetrahidrofurfuril alkohol ........................
00 00                                         D1  D1
      -Laktoni:
2932  21 --Kumarin, metilkumarini i etilkumarini ................................
00 00                                         D1  D1
      -Drugo:
2932  91 --Izosafrol ............................................................
00 00                                         D1  D1
2932  92 --1-(1,3-benzodioksol-5-il) propan-2-on ................................
00 00                                         D1  D1
2932  93 --Piperonal ............................................................
00 00                                         D1  D1
2932  94 --Safrol ...............................................................
00 00                                         D1  D1
2932  95 --Tetrahidrokanabinols (site izomeri) ..................................
00 00                                         D1  D1
                         24
2932 99  --Drugo:
2932  99 ---Vidi spisok na imiwa na ODPM .........................................
00 10                                           D1   D1
2932  99 ---Drugo
00 90                                           D1*  D1*

2933    Heterocikli~ni soedinenija samo so azotni hetero-atom(i):
      -Soedinenija {to imaat nekondenziran pirazolov prsten (hidrogenizirani
      ili nehidrogenizirani) vo strukturata:
2933 11  --Fenazon (antipirin) i negovi derivati:
2933  11 ---Propifenazon (INN) ..................................................
10 00                                           D1   D1*
2933 19  --Drugo:
2933  19 ---Fenilbutazon (INN) ..................................................
10 00                                           D1   D1*

        -Soedinenija {to imaat nekondenziran imidazolov prsten (hidrogenizirani
        ili nehidrogenizirani) vo strukturata:
2933    21 --Hidantoin i negovi derivati ..........................................
00 00                                              D1*
2933 29  --Drugo:
2933  29 ---Nafazolin hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin
10 00   (INN); tolazolin hidrohlorid (INNM) ...................................        D1*

        -Soedinenija {to imaat nekondenziran piridinov prsten (hidrogenizirani
        ili nehidrogenizirani) vo strukturata:
2933    32 --Piperidin i negovi soli ..............................................
00 00                                           D1   D1
2933  33 --Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN),
00 00   difenoksin (INN),difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN),
      ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN),
      petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN),
      pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) i trimeperidin (INN);
      nivni soli .............................................................    D1   D1
2933 39  --Drugo:
      ---Drugo:
2933  39 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
99 10                                           D1   D1
      -Soedinenija {to imaat hinolinska ili izohinolinska prstenesta struktura
      (hidrogenizirani ili nehidrogenizirani), ponatamu nekondenzirani:
2933  41 --Levorfanol (INN) i negovi soli .......................................
00 00                                           D1   D1
2933 49  --Drugo:
      ---Drugo:
2933  49 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
90 10                                           D1   D1
2933  49 ----
90 90   Drugo...................................................................
      ........................................................................
      .................                                   D1*

      -Soedinenija   {to  imaat  pirimidinski  prsten  vo  strukturata
      (hidrogenizirani ili nehidrogenizirani) ili piperazinski prsten vo
      strukturata:
2933 53  --Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital
      (INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN),
      pentobarbital    (INN),  fenobarbital   (INN),   sekbutabarbital
      (INN),sekobarbital (INN) i vinilbital (INN) nivni soli:
2933  53 ---Fenobarbital (INN), barbital (INN) i nivni soli .....................
10 00                                           D1   D1
2933  53 ---Drugo ...............................................................
90 00                                           D1   D1
2933  54 --Drugi derivati na malonilurea (barbiturna kiselina); nivni soli ......
00 00                                           D1**  D1**
2933  55 --Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) i zipeprol (INN);
00 00   nivni soli .............................................................    D1   D1


    *
      Se odnesuva na benzofuran ( kumaron)
                          25
      -Laktami:
2933  72 --Klobazam (INN) i metiprilon (INN) ....................................
00 00                                          D1  D1
      -Drugo:
2933 91  --Alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazepoksid(INN), klonazepam
      (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN),
      etilloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam
      (INN), halazezepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol
      (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam
      (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
      (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam
      (INN); nivni soli:
2933  91 ---Hlordiazepoksid (INN) ...............................................
10 00                                          D1  D1
2933  91 ---Drugo ...............................................................
90 00                                          D1  D1
2933 99  --Drugo:
      ---Drugo:
2933  99 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
80 10                                          D1  D1

2934    Nukleinski kiselini i nivni soli, hemiski opredeleni ili neopredeleni;
      drugi heterocikli~ni soedinenija:
2934  10 -Soedinenija {to imaat nekondenziran tiazolov prsten (hidrogenizirani
00 00   ili nehidrogenizirani) vo strukturata ..................................     D1*
      -Drugo:
2934  91 --Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam
00 00   (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN),
      mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
      fenmetrazin (INN) i sufentanil (INN); nivni soli .......................   D1  D1
2934 99  --Drugo:
      ---Drugo:
2934  99 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
90 10                                          D1  D1
2935 00  Sulfonamidi:
2935  00 -3 - 1 - 7 - heksadecilsulfonilamino -1H-indol-3-il-3-okso-1H, 3H-
30 00
      nafto1,8 -cdpiran - 1-il -N,N-dimetil-1H-indol -7-sulfonamid; Metosulam
      (ISO) ...................................................................  D1  D1
2935  00 -Drugo .................................................................
90 00                                          D1  D1

                XI. PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI
2936    Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni so sinteza (vklu~uvaj}i
      prirodni koncentrati), nivni derivati {to prvenstveno se upotrebuvaat
      kako vitamini, i me|usebni me{anici na navedenite proizvodi, vklu~uvaj}i
      gi i onie vo koj i da bilo rastvoruva~:
      -Vitamini i nivni derivati, neizme{ani:
2936  21 --Vitamini A i nivni derivati ..........................................
00 00                                            D1*
2936  22 --Vitamin B1 i negovi derivati .........................................
00 00                                            D1*
2936  23 --Vitamin B2 i negovi derivati .........................................
00 00                                            D1*
2936  24 --D-, ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) i negovi
00 00   derivati ...............................................................     D1*
2936  25 --Vitamin B6 i negovi derivati .........................................
00 00                                            D1*
2936  26 --Vitamin B12 i negovi derivati ........................................
00 00                                            D1*
2936  27 --Vitamin C i negovi derivati .........................................
00 00                                            D1*
2936  28 --Vitamin E i negovi derivati .........................................
00 00                                            D1*
2936  29 --Drugi vitamini i nivni derivati:
00 00                                          D1  D1*
2936  90 -Drugo, vklu~uvaj}i prirodni koncentrati:
00 00                                          D1  D1*


                         26
2937    Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrini, prirodni ili dobieni
      so sinteza; nivni derivati i strukturni analozi, vklu~uvaj}i polipeptidi
      so modificiran lanec {to prvenstveno se upotrebuvaat kako hormoni:
      -Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i glikoprotein hormoni, nivni
      derivati i strukturni analozi:
2937  11 --Somatotropin, negovi derivati i strukturni analozi ...................
00 00                                          D1   D1*
2937  12 --Insulin i negovi soli ................................................
00 00                                          D1   D1*
2937  19 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1   D1*
      -Steroidal hormoni, nivni derivati i strukturni analozi:
2937  21 --Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon
00 00   (dehidrohidrokortizon) .................................................   D1   D1*
2937  22 --Halogeni derivati na kortikosteroidal hormoni ........................
00 00                                          D1   D1*
2937  23 --Oestrogeni i progesterone ............................................
00 00                                          D1   D1*
2937  29 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1   D1*
      -Katekolamin hormoni, nivni derivati i strukturni analozi:
2937  31 --Epinefrin ............................................................
00 00                                          D1   D1*
2937  39 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1   D1*
2937  40 -Aminokiselinski derivati ..............................................
00 00                                          D1   D1*
2937  50 -Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, nivni derivati i strukturni
00 00   analozi ................................................................   D1   D1*
2937  90 -Drugo .................................................................
00 00                                          D1   D1

      XII. GLIKOZIDI I RASTITELNI ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIENI SO SINTEZA, I
              NIVNI SOLI, ETRI, ESTRI I DRUGI DERIVATI
2938    Glikozidi, prirodni ili dobieni so sinteza, i nivni soli, etri, estri i
      drugi derivati:
2938  10 -Rutozid (rutin) i negovi derivati .....................................
00 00                                          D1   D1*
2938 90    -Drugo:
2938    90 --Digitalis glukozidi ..................................................
10 00                                          D1   D1*
2938    90 --Glicerizinska kiselina i glicerizati .................................
30 00                                          D1   D1*
2938    90 --Drugo ................................................................
90 00                                          D1   D1*
2939     Rastitelni alkaloidi, prirodni ili dobieni so sinteza, i nivni soli, et-
       ri, estri i drugi derivati:
       -Alkaloidi na opium i nivni derivati; nivni soli:
2939    11 --Koncentrati na afionova slama; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein
00 00     (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon
       (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN),
       folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; nivni soli .....................  D1   D1
       --Drugo:
2939    19 ---Vidi spisok na imiwa na ODPM ........................................
00 10                                          D1   D1
2939    19 ---Drugo ...............................................................
00 90                                          D1   D1
2939 20 00 00 ‡ Alkaloidi na kinin i nivni derivati; nivni soli .............      D1** D1*/D1**
2939    30 -Kofein i negovi soli ..................................................
00 00                                              D1*
       -Efedrini i nivni soli:
2939    41 --Efedrin i negovi soli ................................................
00 00                                          D1   D1
2939    42 --Pseudofedrin (INN) i negovi soli .....................................
00 00                                          D1   D1
2939    43 --Katin (INN) i negovi soli ............................................
00 00                                          D1   D1
2939    49 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1   D1

                         27
       -Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i nivni derivati; nivni
       soli:
2939   51 --Fenetilin (INN) i negovi soli ........................................
00 00                                          D1   D1
2939   59 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1**  D1**
       -Alkaloidi na glavnicata na „r` i nivni derivati; nivni soli:
2939   61 --Ergometrin (INN) i negovi soli .......................................
00 00                                          D1   D1
2939   62 --Ergotamin (INN) i negovi soli ........................................
00 00                                          D1   D1
2939   63 --Lizerginska kiselina i nejzini soli ..................................
00 00                                          D1   D1
2939   69 --Drugo ................................................................
00 00                                          D1**  D1**
      -Drugo:
2939  91 --Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin
00 00   racemat; nivni soli, estri i drugi derivati:                 D1   D1
2939 99  --Drugo:
2939  99 ---Emetin i negovi soli ................................................
00 05                                          D1   D1*
      ---Drugo:
2939  99 ----Vidi spisok na imiwa na ODPM .......................................
00 10                                          D1   D1
2939  99 ----Drugo ..............................................................
00 90                                          D1   D1

                 XIII. DRUGI ORGANSKI SOEDINENIJA
2941     Antibiotici:
2941   10 -Penicilini i nivni derivati so struktura na penicilinska kiselina;
00 00    nivni soli:                                D1   D1*
2941 20   -Streptomicini i nivni derivati; nivni soli:
2941   20 --Dihidrostreptomicin, negovi soli, estri i hidrati ....................
30 00                                          D1   D1*
2941   20 --Drugo ................................................................
80 00                                          D1   D1*
2941   30 -Tetraciklini i nivni derivati; nivni soli .............................
00 00                                          D1   D1*
2941   40 -Hloramefenikol i negovi derivati; nivni soli ..........................
00 00                                          D1   D1*
2941   50 -Eritromicin i negovi derivati; nivni soli .............................
00 00                                          D1   D1*
2941   90 -Drugo .................................................................
00 00                                          D1   D1*
2942   00 Drugi organski soedinenija ....................................
00 00                                          D1   D1*
     D1* Se odnesuva za farmacevtskata industrija
     D1** Samo za supstanci navedeni vo Prilog br. 2
     D1*** Se odnesuva za pentanol (amil alkohol) i negovi izomeri
     D1**** Se odnesuva za kobalt acetati
     D4*** Dozvolata e potrebna samo za fluoridi
                        GLAVA 30
                     FARMACEVTSKI PROIZVODI
 Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                              z Uvoz
 3001     @lezdi i drugi organi za organoterapevtski celi, su{eni, vklu~uvaj}i gi
        i vo prav; ekstrakti od `lezdi ili od drugi organi ili od nivni sekreti
        za organoterapevtski celi; heparin i negovi soli; drugi ~ove~ki ili
        `ivotinski materii prigotveni za terapevtski ili profilakti~ki celi,


                          28
      nespomnati nitu opfateni na drugo mesto:
3001 20  -Ekstrakti od `lezdi ili od drugi organi ili od nivni sekreti:
3001  20 --Od ~ove~ko poteklo ...................................................
10 00                                         D1  D1
3001  20 --Drugo ................................................................
90 00                                         D1  D1
3001 90  -Drugo:
3001  90 --Od ~ove~ko poteklo ...................................................
20 00                                         D1  D1
      --Drugo:
3001  90 ---Heparin i negovi soli ...............................................
91 00                                         D1  D1
3001  90 ---Drugo ...............................................................
98 00                                         D1  D1
3002    ^ove~ka krv; `ivotinska krv podgotvena za upotreba vo terapevtski,
      profilakti~ki ili dijagnosti~ki celi; antiserumi ili drugi frakcii na
      krv i modifikuvani imunolo{ki proizvodi, bez ogled na toa dali se
      dobieni ili ne se dobieni so biotehnolo{ki procesi; vakcini, toksini,
      mikrobski kulturi (osven na kvasec) i sli~ni proizvodi:
3002 10  -Antiserumi i drugi frakcii na krv i modifikuvani imunolo{ki proizvodi,
      bez ogled na toa dali se dobieni ili ne se dobieni so biotehnolo{ki
      procesi:
3002  10 --Antiserumi ...........................................................
10 00                                            D1
      --Drugo:
3002  10 ---Hemoglobin, krven globulin i serumski globulin ......................
91 00                                            D1
      ---Drugo:
3002  10 ----Od ~ove~ko poteklo .................................................
95 00                                            D1
3002  10 ----Drugo ..............................................................
99 00                                            D1
3002  20 -Vakcini za humana medicina ............................................
00 00                                            D1
3002  30 -Vakcini za veterinarna medicina .......................................
00 00                                            D1
3002 90  -Drugo:
3002  90 --^ove~ka krv ..........................................................
10 00                                         D1  D1
3002  90 --@ivotinska  krv  pripremena  za  terapevtski,  profilakti~ki ili
30 00   dijagnosti~ki celi .....................................................  D1  D1
3002  90 --Kulturi na mikroorganizmi ............................................
50 00                                            D1*
3002  90 --Drugo ................................................................
90 00                                            D1
3003    Lekovi (osven proizvodite od tar. broevi 3002, 3005 ili 3006) {to se
      sostojat od dve ili pove}e sostojki {to se izme{ani zaedno za terapevt-
      ska ili profilakti~ka upotreba, no koi ne se prigotveni vo odmereni dozi
      nitu vo forma ili pakuvawe za maloproda`ba:
3003  10 -[to sodr`at penicilini ili nivni derivati, so struktura na penicilinska
00 00   kiselina, ili streptomicini ili nivni derivati .........................     D1
3003  20 -[to sodr`at drugi antibiotici .........................................
00 00                                            D1
      -[to sodr`at hormoni ili drugi proizvodi od tar. broj 2937, no ne
      sodr`at antibiotici:
3003  31 --[to sodr`at insulin ..................................................
00 00                                            D1
3003  39 --Drugi ................................................................
00 00                                            D1
3003  40 -[to sodr`at alkaloidi ili nivni derivati no ne sodr`at hormoni ili
00 00   drugi proizvodi od tar. broj 2937 ili antibiotici ......................     D1
3003 90  -Drugi:
3003  90 --[to sodr`at jod ili soedinenija na jod ...............................
10 00                                            D1
3003  90 --Drugo ................................................................
90 00                                            D1
3004    Lekovi (osven proizvodite od tar. broevi 3002, 3005 ili 3006) {to se
      sostojat od izme{ani ili neizme{ani proizvodi za terapevtska ili
      profilakti~ka upotreba, prigotveni vo odmereni dozi (vklu~uvaj}i gi i
      onie vo forma na transdermalen sistem na aplikacila) ili vo formi ili

                       29
       pakuvawe za proda`ba na malo:
3004 10   -[to sodr`at penicilini ili nivni derivati, so struktura na penicilinska
       kiselina, ili streptomicini ili nivni derivati:
3004   10 --[to sodr`at kako aktivni materii, samo penicelini ili nivni derivati
10 00    so struktura na penicilinska kiselina ..................................  D1
3004   10 --Drugo ................................................................
90 00                                          D1
3004 20  -[to sodr`at drugi antibiotici:
3004  20 --Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo .....................
10 00                                          D1
3004  20 --Drugo ................................................................
90 00                                          D1
      -[to sodr`at hormoni ili drugi proizvodi od tar. broj 2937, no ne
      sodr`at antibiotici:
3004 31  --[to sodr`at insulin:
3004  31 ---Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo ....................
10 00                                          D1
3004  31 ---Drugo ...............................................................
90 00                                          D1
3004 32  --[to sodr`at kortikosteroidni hormoni, nivni derivati ili strukturni
      analozi:
3004  32 ---Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo ....................
10 00                                          D1
3004  32 ---Drugo ...............................................................
90 00                                          D1
3004 39  --Drugo:
3004  39 ---Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo ....................
10 00                                          D1
3004  39 ---Drugo ...............................................................
90 00                                          D1
3004 40  -[to sodr`at alkaloidi ili nivni derivati bez sodr`ina na hormoni, drugi
      proizvodi od tar. broj 2937 ili antibiotici:
3004  40 --Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo .....................
10 00                                          D1
3004  40 --Drugo ................................................................
90 00                                          D1
3004 50  -Drugi lekovi {to sodr`at vitamini ili drugi proizvodi od tar. broj
      2936:
3004  50 --Lekovi vo formi ili pakuvawe za proda`ba na malo .....................
10 00                                          D1
3004  50 --Drugo ................................................................
90 00                                          D1
3004 90  -Drugo:
      --Vo formi ili za proda`ba na malo:
3004  90 ---[to sodr`at jod ili soedinenija na jod ..............................
11 00                                          D1
3004  90 ---Drugo ...............................................................
19 00                                          D1
      --Drugo:
3004  90 ---[to sodr`at jod ili soedinenija na jod ..............................
91 00                                          D1
3004  90 ---Drugo ...............................................................
99 00                                          D1
3005    Vata, gaza, zavoi i sli~ni proizvodi (na primer, prigotveni zavoi, flas-
      teri, prigotveni oblogi), impregnirani, prema~kani ili presle~eni so
      farmacevtski materii ili prigotveni vo maloproda`ni pakuvawa za
      medicinski, hirur{ki, zabarski ili veterinarski celi:
3005  10 -Leplivi zavoi i drugi proizvodi {to imaat lepliv sloj .................
00 00                                          D1
3005 90  -Drugo:
3005  90 --Vata i proizvodi od vata .............................................
10 00                                          D1
      --Drugo:
      ---Od tekstilni materijali:
3005  90 ----Gaza i proizvodi od gaza ...........................................
31 00                                          D1
      ----Drugo:
3005  90 -----Od netkaeni marijali ..............................................
51 00                                          D1
3005  90 -----Drugo .............................................................   D1

                        30
55 00
3005  90 ---Drugo ...............................................................
99 00                                             D1
3006    Farmacevtski stoki navedeni vo zabele{kata 4 kon ovaa glava:
3006 10  -Sterilen hirur{ki ketgut, sli~ni sterilni materijali (vklu~uvaj}i
      sterilni apsorpcioni hirur{ki ili dentalni konci) i sterilni adhezivi za
      hirur{ko zatvorawe na rani; sterilna laminarija; sterilni apsorpcioni
      sredstva za zapirawe na krvaveweto vo hirurgijata ili zabarstvoto;
      sterilni adhezivni pregradi, apsorpcioni ili ne, za hirurgijata ili
      zabarstvoto:
3006  10 --Sterilen hirur{ki ketgut .............................................
10 00                                             D1
3006  10 --Sterilni adhezivni pregradi, apsorpcioni ili ne, za hirurgijata ili
30 00   zabarstvoto................                            D1
3006  10 --Drugo ................................................................
90 00                                             D1
3006  20 -Reagensi za opredeluvawe na krvnite grupi .............................
00 00                                             D1
3006  30 -Kontrastni sredstva za radiografski ispituvawa; dijagnosti~ki reagensi
00 00   nameneti za upotreba kaj pacientite ....................................      D1
3006  40 -Zabarski cementi i drugi zabarski polnila; cementi za rekonstrukcija na
00 00   koski ..................................................................      D1
3006  50 -Kutii i setovi za prva pomo{ ..........................................
00 00                                             D1
3006 60  -Hemiski sredstva za kontracepcija vrz baza na hormoni, na proizvodi od
      tar.broj 2937 ili na spermicidi:
      --Vrz baza na hormoni ili na drugi proizvodi od tar. broj 2937:
3006  60 ---Vo formi ili za proda`ba na malo ....................................
11 00                                             D1
3006  60 ---Drugo ...............................................................
19 00                                             D1
3006  60 --Vrz baza na spermicidi ...............................................
90 00                                             D1
3006  70 -@ele preparati nameneti za ~ove~ka ili veterinarna medicina kako
00 00   lubrikanti za delovi od telo pri hirur{ki operacii ili za fizi~ki ve`bi
      ili kako vrzivno sredstvo me|u teloto i medicinskite instrumenti
      (pomagala) .............................................................      D1
3006  91 --Sredstva koi se identificiraat za stoma upotreba
00 00                                             D1
3006  92 --Farmacevtski otpad ...................................................
00 00                                        D1    D1
   D1* Dozvolata ne e potrebna pri uvoz na starter kulturi (mle~ni kiselini) koi se
     upotrebuvaat za proizvodstvoto na mle~ni proizvodi

                      GLAVA 31
                       \UBRIVA

Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
3102     Azotni |ubriva, mineralni ili hemiski:
       -Amonium sulfat; dvojni soli i me{anici na amonium sulfat i amonium
       nitrat:
3102   21 --Amonium sulfat .......................................................
00 00                                             D1

                      GLAVA 32
      EKSTRAKTI ZA [TAVEWE ILI BOJOSUVAWE; TANINI I NIVNI DERIVATI; BOI ZA TEKSTIL,
    PIGMENTI I DRUGI MATERII ZA BOJOSUVAWE; PRIGOTVENI PREMA^KUVA^KI SREDSTVA I LAKOVI;
           KITOVI I DRUGI ZATINA^KI MASI; PE^ATARSKI BOI I MASTILA

Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
3208    Prema~kuva~ki sredstva (boi i lakovi) vrz baza na sinteti~ki polimeri
      ili hemiski modifikuvani prirodni polimeri, disperzirani ili rastvoreni
      vo nevoden medium; rastvori definirani so zabele{kata 4 kon ovaa glava:
3208 90   -Drugo:

                        31
       --Rastvori, kako onie definirani vo zabele{ka 4 kon ovaa glava:
3208   90 ---Poliuretan  od   2,2'-(tert-butilimino)  dietanol   i  4,4'-
11 00    metilendicikloheksil diizocijanat, vo forma na rastvor vo N,N-dime-
       tilacetamid, so sodr`ina po masa 48% ili pove}e na polimer ..............  D1  D1
3208   90 ---Kopolimer na p - krezol i divinienzen, vo forma na rastvor na N,N -
13 00    dimetilacetamid, so sodr`ina 48% po masa ili pove}e na polimer ..........  D1  D1

                      GLAVA 34
     SAPUN, ORGANSKI POVR[INSKI AKTIVNI SREDSTVA, PREPARATI ZA PEREWE, PREPARATI ZA
    PODMA^KUVAWE, VE[TA^KI VOSOCI, PRIGOTVENI VOSOCI, PREPARATI ZA POLIRAWE ILI ^ISTEWE,
    SVE]I I SLI^NI PROIZVODI, PASTI ZA MODELIRAWE, "ZABARSKI VOSOCI" I ZABARSKI PREPARATI
                     VRZ BAZA NA GIPS

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
3402    Organski povr{inski aktivni sredstva (osven sapun); povr{inski aktivni
      preparati, preparati za perewe (vklu~uvaj}i pomo{ni preparati za perewe)
      i preparati za ~istewe, so dodatok ili bez dodatok na sapun, osven onie
      od tar. broj 3401:
3402 20  - Preparati prigotveni za proda`ba na malo:
3402  20 - - Preparati za perewe i preparati za ~istewe ...........................
90 00                                             D5*
    D5* Zabranata za uvoz se odnesuva na pra{ok za ma{insko perewe na tesktilni
    proizvodi, podgotveni vo forma ili pakuvawe za proda`ba na malo, so sodr`ina na
    fosfor vo organska ili neorganska forma so nad 0,5% po masa.

                      GLAVA 35
              BELTA^INESTI MATERII; MODIFIKUVANI SKROBOVI;
                     LEPILA; ENZIMI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
3503 00   @elatin (vklu~uvaj}i `elatin vo listovi so pravoagolna (vklu~uvaj}i
       kvadratna) forma, obraboteni ili neobraboteni po povr{inata ili bojo-
       sani) i derivati na `elatin; ribino lepilo; drugi lepila od `ivotinsko
       poteklo, osven kazeinski lepila od tar. broj 3501:
3503   00 -@elatin i negovi derivati ............................................
10 00                                             D1*
3503   00 -Drugo .................................................................
80 00                                             D1*
   D1*Se odnesuva za farmacevstkata industrija

                      GLAVA 36
         EKSPLOZIVI, PIROTEHNI^KI PROIZVODI; KIBRITI, PIROFORNI LEGURI;
                     ZAPALNI PREPARATI


Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
3601  00 Barut ..................................................................
00 00                                          D7  D7
3602  00 Podgotveni eksplozivi, osven barut .....................................
00 00                                          D7  D7
3603 00  Bavnogore~ki {tapini; detonira~ki {tapini; udarni ili eksplozivni kapis-
      li; zapalki; elektri~ni detonatori:
3603  00 -Bavnogore~ki {tapini; detonira~ki {tapini .............................
10 00                                          D7  D7
3603  00 -Drugo .................................................................
90 00                                          D7  D7
3604    Pirotehni~ki proizvodi za ognometi, signalni raketi, protivgradobijni
      raketi; signalni raketi za gusta magla i drugi pirotehni~ki proizvodi:
3604  10 -Pirotehni~ki proizvodi za ognometi ....................................
00 00                                          D7  D7
3604  90 -Drugo .................................................................   D7  D7

                        32
00 00
3606    Ferocerium i drugi piroforni leguri vo site formi; proizvodi od zapalivi
      materii navedeni vo zabele{kata 2 kon ovaa glava:
3606 90   -Drugo:
3606   90 --Ferocerium i drugi piroforni leguri vo site formi ....................
10 00                                        D7    D7
3606   90 --Drugo ................................................................
90 00                                        D7*   D7*
   D7* -Dozvolata ne se odnesuva na smolni fakeli, potpaluva~i za ogan


                      GLAVA 37
             PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI CELI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
3701    Fotografski plo~i i planfilmovi, osetlivi na svetlost, neosvetleni, od
      koj i da bilo materijal osven od hartija, karton ili tekstil; plan-
      filmovi za momentna (brza) fotografija, osetlivi na svetlost, neos-
      vetleni, vo kaseti ili bez kaseti:
3701 10  -Za rentgensko snimawe:
3701  10 --Za medicinska, stomatolo{ka ili veterinarna upotreba ..................
10 00                                             D1
3702    Fotografski filmovi vo rolni, osetlivi na svetlost, neosvetleni, od koj
      i da bilo materijal osven od hartija, karton ili tekstil; filmovi vo
      rolni za momentna (brza) fotografija, osetlivi na svetlost, neosvetleni:
3702  10 -Za rentgenski snimawa ..................................................
00 00                                             D1

                      GLAVA 38
               RAZNI PROIZVODI NA HEMISKATA INDUSTRIJA

Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
3808     Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv „rtewe i
       sredstva za regulacija na rasteweto na rastenijata, dezinfektanti i
       sli~ni proizvodi, podgotveni vo forma ili pakuvawe za proda`ba na malo
       ili kako preparati ili proizvodi (na pr, sulfurirani lenti, fitili,
       sve}i i hartii za ubivawe muvi):
3808   50 - P roizvodi nazna~eni vo zabele{ka 1 kon ovaa Glava .............        D1/
00 00                                          D4*  D4*
       - Drugi:
3808 91   - - Insekticidi:
3808   91 - - - Vrz baza na piretroidi ......................................       D1/
10 00                                          D4*  D4*
3808   91 - - - Vrz baza ma hlorirani jaglevodorodi ........................        D1/
20 00                                          D4*  D4*
3808   91 - - - Vrz baza na karbamati ......................................        D1/
30 00                                          D4*  D4*
3808   91 - - - Vrz baza na organofosforni soedinenija .....................        D1/
40 00                                          D4*  D4*
       - - - Drugo:
3808   91 ----Koi sodr`at bromometan (metal bromid) ili bromohlorometan ..         D1/
90 10                                          D4   D4
3808  91 - - - - D r u g o ...................................................       D1/
90 90                                          D4*  D4*
3808 92  - - Fungicidi:
      - - - Neorganski:
3808  92 - - - - Preparati vrz baza na soedinenija na bakar ...............
10 00                                             D1
3808  92 - - - - Drugo ....................................................
20 00                                             D1
      - - - Drugo:
3808  92 - - - - Vrz baza na ditiokarbamati ...............................         D1/
30 00                                          D4*  D4*
3808  92 - - - - Vrz baza na benzimidazoli ................................      D4*  D1/


                         33
40 00                                             D4*
3808   92 - - - - Vrz baza na diazoli ili triazoli  .........................      D1/
50 00                                          D4*  D4*
3808   92 - - - - Vrz baza na diazini ili morfolini  ........................      D1/
60 00                                          D4*  D4*
       - - - - Drugo:
3808   92 ----- Koi sodr`at bromometan (metal bromid) ili bromohlorometan         D1/
90 10                                          D4   D4
3808  92 - - - - - D r u g o ..................................................       D1/
90 90                                          D4*  D4*
3808 93  - - H erbicidi, sredstva protiv 'rtewe i sredstva za regulacija na
        rasteweto na rastenijata:
      - - - Herbicidi:
3808  93 - - - - Vrz baza na fenoksi-fitohormoni ..........................         D1/
11 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - - Vrz baza na triazini .....................................         D1/
13 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - - Vrz baza na amidi ........................................         D1/
15 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - - Vrz baza na karbamati ....................................         D1/
17 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - - Vrz baza na dinitroanilni derivati .......................         D1/
21 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - - Vrz baza na derivati na urea, na uracil ili na sulfonil urea        D1/
23 00                                          D4*  D4*
      - - - - Drugo:
3808  93 ----- Koi sodr`at bromometan (metal bromid) ili bromohlorometan          D1/
27 10                                          D4   D4
3808  93 - - - - - D r u g o ..................................................       D1/
27 90                                          D4*  D4*
3808  93 - - - Sredstva protiv 'rtewe .....................................         D1/
30 00                                          D4*  D4*
3808  93 - - - Sredstva za regulacija na rasteweto na rastenijata .........         D1/
90 00                                          D4*  D4*
3808 94  - - Dezinfektanti:
3808  94 - - - Vrz baza na kvaternarni soli na amonium ....................         D1/
10 00                                          D4*  D4*
      - - - Vrz baza na halogeni soedinenija
3808  94 ---- Koi sodr`at bromometan (metal bromid) ili bromohlorometan .          D1/
20 10                                          D4   D4
3808  94 - - - - D r u g o ...................................................       D1/
20 90                                          D4*  D4*
3808  94 - - - Drugo ......................................................         D1/
90 00                                          D4*  D4*
3808 99  - - Drugo:
3808  99 - - - Rodenticidi ................................................         D1/
10 00                                          D4*  D4*
      - - - Drugo:
3808  99 ---- Koi sodr`at bromometan (metal bromid) ili bromohlorometan .          D1/
90 10                                          D4   D4
3808  99 - - - - D r u g o ...................................................       D1/
90 90                                          D4*  D4*
3813 00  Preparati i polnewa za aparati za gasnewe po`ar; napolneti granati za
      gasnewe po`ari .........................................................   D4*  D4*
3813 00 00 -Кои содржат бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан или
10     дибромотетрафлуороетани                           Д4  Д4
3813   00
00 20     -Кои содржат метан,етан или пропан хидробромофлуоројагленороди(HBFCs)  Д4  Д4
3813   00
00 30     - Кои содржат метан,етан или пропан хидрохлорофлуоројагленороди(HCFCs)  Д4  Д4
3813   00
00 40     -Кои содржат бромохлорметан                       Д4  Д4

3814 00   Slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i, na drugo mesto nespomnati
       nitu opfateni; podgotveni sredstva za simnuvawe na prema~kuva~kite
       sredstva ili lakovi:
3814   00 -Vrz baza na butil acetat ..............................................
10 00                                          D4*  D4*
        -Drugo:                                 D4  D4

                          34
3814  00 --Koi sodr`at metan, etan ili propan hlorofluorojaglenorod (CFCs), so ili
90 10   bez sodr`ina na hidrohlorofluorojaglenorodi (HCFCs) ...................
3814  00 -- Koi sodr`at metan, etan ili propan hidrohlorofluorojaglenorodi
90 20   (HCFCs), no ne sodr`at hlorofluorojaglenorodi (CFCs) ...................    D4   D4
3814  00 -- Koi sodr`at jaglenorod, tetrahlorid, bromohlorometan ili 1,1,1-
90 30   trihloroetan (metal hloroform) ........................................     D4   D4
3814  00 --Drugo ................................................................
90 90                                           D4*  D4*
3822  00 Dijagnosti~ki ili laboratorski reagensi na podloga i prigotveni dija-
00 00   gnosti~ki ili labaratoriski reagensi bez ogled na toa dali se ili ne se
      na podloga, osven onie od tar. broj 3002 ili 3006; certificirani refe-
      rentni materijali ......................................................       D1**

3824    Podgotveni vrzivni sredstva za learski kalapi ili learski jadra; hemiski
      proizvodi i preparati na hemiskata industrija ili na srodni industrii
      (vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostojat od me{anici na prirodni
      proizvodi), na drugo mesto nespomnati ili opfateni:
      - Me{avini koi sodr`at halogenirani derivati na metan, etan i propan:
3824  71 - - Koi  sodr`at  hlorofluorojaglerodi(CFCs),  koi  sodr`at  ili ne
00 00     vodorodhlorofluorojaglerodi(HCFCs),  perfluorojaglerodi(PFCs)  ili
        vodorodfluorojaglerodi(HFCs) ................................        D4   D4
3824  72 - - Koi  sodr`at  bromohlorodifluorometan,  bromotrifluorometan  ili
00 00     dibromotetrafluoroetani ....................................        D4   D4
3824  73 - - Koi sodr`at vodorodbromofluorojaglerodi(HBFCs) ............
00 00                                           D4   D4
3824  74 - - Koi sodr`at vodorodhlorofluorojaglerodi(HCFCs), koi sodr`at ili ne
00 00     perfluorojaglerodi(PFCs) ili vodorodfluorojaglerodi(HFCs), no koi ne
        sodr`at hlorofluorojaglerodi(CFCs) ..........................        D4   D4
3824  75 - - Koi sodr`at jaglerod tetrahlorid ..........................
00 00                                           D4   D4
3824  76 - - Koi  sodr`at 1,1,1-trihloroetan(metil hloroform) ...........
00 00                                           D4   D4
3824  77 - - Koi  sodr`at bromometan(metil bromid) ili bromohlorometan ..
00 00                                           D4   D4
3824  78 - -    Koi       sodr`at    perfluorojaglerodi(PFCs)   ili
00 00     vodorodfluorojaglerodi(HFCs),    no    koi    ne   sodr`at
        hlorofluorojaglerodi(CFCs)  ili  vodorodhlorofluorojaglerodi(HCFCs)
        .............................................................        D4   D4
3824  79 - - Drugo .......................................................
00 00                                           D4*  D4*
      - Me{avini i preparati koi sodr`at oksiran (etilen oksid), polibromirani
       bifenili(PBBs),  polihlorirani  bifenili  (PCBs),  polihlororani
       terfenili(PCTs) ili tri(2,3-dibromopropil) fosfat:
3824  81 - - Koi sodr`at oksiran(etilen oksid) ..........................
00 00                                           D4   D4
3824    82 - - Koi   sodr`at  polihlorirani   bifenili(PCBs),   polihlorirani
00 00       trifenili(PCTs) ili polibromirani bifenili(PBBs) ............      D4   D4
3824    83 - - Koi sodr`at tri(2,3-dibromopropil)fosfat ..................
00 00                                           D4   D4
3824 90    - Drugo:
3824 90 30 00 - - Naftenski kiselini, nivni soli nerastvorlivi vo voda i nivni estri
         .............................................................      D1   D1
       --Drugo:
       ---Drugo:
3824 90 97 ‡‡‡‡Drugo
00                                             D4   D4
3825     Ostato~ni proizvodi na hemiskite ili srodni industrii, na drugo mesto
       nespomnati ili opfateni; gradski otpad, otpadna tiwa; drugi otpadi
       opfateni vo Zabele{ka 6 kon ovaa Glava:
3825    10 -Gradski otpad .........................................................
00 00                                               D4
3825    20 -Otpadna tiwa ..........................................................
00 00                                               D4
3825    30 -Klini~ki otpad ........................................................
00 00                                               D4
       -Otpad od organski rastvoruva~i:
3825    41 --Halogenirani .........................................................
00 00                                               D4
3825    49 --Drugi ................................................................      D4

                        35
00 00
3825   50 -Otpadi od te~nosti za konzervirawe na metalite, hidrauli~ni fluidi,
00 00    fluidi za ko~nici i fluidi protiv mrznewe (antifrizi)                D4
       -Drugi otpadi od hemiskite ili srodni industrii:
3825   61 --Glavno so sodr`ina na organski materii ...............................
00 00                                              D4
3825  69 --Drugo ................................................................
00 00                                              D4
3825 90  -Drugo:
3825  90 --Alkalen `elezen oksid za pre~istuvawe na gas ..........................
10 00                                              D4
3825  90 --Drugo .................................................................
90 00                                              D4

    * Dozvolata e potrebna samo za proizvodi {to sodr`at supstanci navedeni vo Tabela 1
    od Prilog broj 3
    ** Se odnesuva za farmacevtskata industrija                       GLAVA 39
               PLASTI^NI MASI I PROIZVODI OD PLASTI^NI MASI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
3907      Poliacetali, drugi polietri i epoksidni smoli, vo primarni formi:
        polikarbonati, alkidni smoli, polialil estri I drugi poliestri, vo
        primarni formi:
3907 20    - Drugi polietri
        --Polietarski alkoholi
        ---Drugo
3907   20  ----So hidroksilen broj {to ne nadminuva 100 ...........................
21    00  Silikoni vo primarni formi .............................................
3910   00  Prirodni polimeri (na pr, alginska kiselina) i modifikuvani prirodni po-
00    00  limeri (na pr, zacvrsnati belta~ini, hemiski derivati na priroden      D4  D4
3913      kau~uk), na drugo mesto nespomnati ili neopfateni, vo primarni formi:       D1*
        ‡Alginska kiselina, nejzini soli i estri ...............................

3913   10
00 00                                           D1**  D1**

    * Se odnesuva za farmacevtskata industrija
    ** Se odnesuva za proizvodi navedeni vo Prilog br. 2                       GLAVA 40
                 KAU^UK I PROIZVODI OD KAU^UK I GUMA

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
4004   00 Otpadoci, struganici i ostatoci od guma (osven tvrda guma) i prav i
00 00    granuli dobieni od tie proizvodi ........................................      D4
4012     Protektirani ili upotrebuvani nadvore{ni pnevmatski gumi; polni gumi ili
       gumi so vozdu{ni komori, protektori (gaze~ki sloj) i {titnici od guma:
       -Protektirani gumi:
4012   11 --Za patni~ki avtomobili (vklu~uvaj}i karavan-vozila i trka£ki koli) ....
00 00                                              D4
4012   12 --Za avtobusi ili kamioni ...............................................
00 00                                              D4
4012   13 --Za vozduhoplovi  ......................................................
00 00                                              D4
4012   19 --Drugi .................................................................
00 00                                              D4
4012 20   -Upotrebuvani pnevmatski nadvore{ni gumi:
4012   20 --Za patni£ki avtomobili ................................................
00 10                                              D4

                         36
4012   20 --Za avtobusi i kamioni .................................................
00 30                                              D4
4012   20 --Drugi .................................................................
00 90                                              D4
4012 90   -Drugo:
4012   90 --Polni gumi ili gumi so vozdu{na komora ................................
20 00                                              D4
4012   90 --Protektori (gaze~ki sloj) .............................................
30 00                                              D4                       GLAVA 44
                DRVO I PROIZVODI OD DRVO; DRVEN JAGLEN

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                               z Uvoz
4401     Ogrevno drvo, vo forma na trupci, cepenici, granki, snopovi ili sli~ni
       formi; iverki i sli~ni ~esti~ki; drveni struganici, otpadoci i ostatoci
       od drvo, aglomerirani ili neaglomerirani oblici, vo forma na briketi,
       peleti ili sli~ni formi:
4401   10 -Ogrevno drvo vo oblici, cepenici, granki, snopovi ili sli~ni formi ....
00 00                                           D1
4403     Drvo neobraboteno, so kora ili bez kora ili belovina, ili grubo obrabo-
       teno (u~etvoreno):
4403   10 -Za{titeno so boja, kreozot ili so drugi materii .......................
00 00                                           D1
4403 20   - Drugo iglolisni
      -- Omorika od vidot “Picea abies karst” ili srebrena elka ( Abies alba mill)
4403   20 ---Trupci ise~eni so pila  ...........................................
11 00                                           D1
4403   20 --- Drugo  .............................................................
19 00                                           D1
       --Bor od vidot “Pinus sylvetris L”
4403   20 ---Trupci ise~eni so pila    ...........................................
31 00                                           D1
4403   20 --- Drugo  .............................................................
39 00                                           D1
      -- Drugo
4403   20 ---Trupci ise~eni so pila   ...........................................
91 00                                           D1
4403   20 --- Drugo  .............................................................
99 00                                           D1
      - Drugo
4403 91   -- Od dab ( Querkus spp):
4403  91 ---Trupci ise~eni so pila   ...........................................
10 00                                           D1
4403  91 --- Drugo .............................................................
90 00                                           D1
4403 92  --Od buka (Fagus spp.):
4403  92 ---Trupci ise~eni so pila ..............................................
10 00                                           D1
4403  92 ---Drugo ...............................................................
90 00                                           D1
4403 99  --Drugo:
      ---Drugo:
4403  99 ----Oreovi trupci (Yuglans L.) ...........................................
95 10                                           D1
4403  99 ----Drugo ..............................................................
95 90                                           D1
                       GLAVA 49
             PE^ATENI KNIGI, VESNICI, SLIKI I DRUGI PROIZVODI NA
                GRAFI^KATA INDUSTRIJA; RAKOPISI, ^UKANI                         37
Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
4907 00   Neponi{teni po{tenski, takseni ili sli~ni marki koi se vo optek ili novi
       izdanija vo zemjata vo koja tie imaat, ili }e imaat priznata vrednost;
       takseni hartii; banknoti; ~ekovi; akcii, delnici ili obvrznici i sli~ni
       dokumenti so naslov:
4907   00 -Banknoti ..............................................................
30 00                                          D8  D8
4907   00 -Drugo .................................................................
90 00                                          D8  D8
                      GLAVA 55
               VE[TA^KI ILI SINTETI^KI VLAKNA, SE^ENI

Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
5505    Otpadoci (vklu~uvaj}i kratki vlakna dobieni pri ~e{lawe, otpadoci od
      predivo i skubeni tekstilni otpadoci) od ve{ta~ki ili sinteti~ki vlakna:
5505 10  -Od sinteti~ki vlakna:
5505  10 --Od najlon ili drugi poliamidi ........................................
10 00                                             D4
5505  10 --Od poliester .........................................................
30 00                                             D4
5505  10 --Akrilni ili modakrilni ...............................................
50 00                                             D4
5505  10 --Od polipropilen ......................................................
70 00                                             D4
5505  10 --Drugo ................................................................
90 00                                             D4
5505  20 -Od ve{ta~ki vlakna ....................................................
00 00                                             D4

                      GLAVA 56
    VATA, FILC I NETKAENI MATERIJALI; SPECIJALNI PREDIVA; KANAPI, JA@IWA, ORTOMI I KABLI
                    I PROIZVODI OD NIV

Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
5608    Jazlirani mre`esti proizvodi od kanap, ja`iwa ili ortomi; gotovi ribar-
      ski mre`i i drugi gotovi mre`i od tekstilni materijali:
      -Od ve{ta~ki ili sinteti~ki tekstilni materijali:
5608 11  --Gotovi ribarski mre`i:
5608  11 --Od kanap, ja`iwa ili ortomi ..........................................
20 00                                             D1
5608  11 ---Drugo: .............................................................
80 00                                             D1                      GLAVA 70
                  STAKLO I PROIZVODI OD STAKLO

Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
7010    Baloni, {i{iwa,tegli, lonci, fioli, ampuli i drugi kontejneri,     od
      staklo, za transport ili pakuvawe na stoki; tegli od staklo       za
      konzervirawe; zatki, poklopki i drugi zatvora~i od staklo:
7010 90   Drugo:
      ------ [i{iwa:
      ------- Od bezbojno staklo, so nominalna zafatnina od:                        38
7010 90   --------           1            l           ili
41 00    pogolema................................................................
      .................................................................            D2*
7010 90   --------  Pogolema  od   0,33   l,   no   pomala   od   1  l
43 00    ........................................................................
      ...................                                   D2*
7010 90   --------  0,15  l  ili   pogolema,   no  ne   pogolema  od  0,33
45 00    l.......................................................................
      ....                                          D2*
7010 90   --------         Pomala           od          0,15
47 00    l.......................................................................
      .........................................................                D2*
      ------- Od oboeno staklo, so nominalna zafatnina od:
7010 90   --------           1            l           ili
51 00    pogolema................................................................
      ................................................................            D2*
7010 90   --------   Pogolema   od   0,33   l,   no   pomala   od   1
53 00    l.......................................................................
      .....................                                  D2*
7010 90   -------- 0,15 l ili pogolema, no ne pogolema od 0,33 l
55 00                                           D2*
7010 90   --------          Pomala         od         0,15
57 00    l.......................................................................
      ...........................................................          D2*
      ------ Drugo, so nominalna zafatnina:
7010 90   -------           0,25          l          ili
61 00    pogolema................................................................
      ..............................................................         D2*
7010 90   -------          Pomala         od         0,25
67 00    l.......................................................................
      ..........................................................           D2*
7017    Proizvodi od staklo za laboratoriski, higienski ili farmacevtski celi,
      graduirani ili negraduirani, ba`dareni ili neba`dareni:
7017   20 -Od drugo staklo, {to ima linearen koeficient na {irewe-dilatacija do 5 x
00 00    10-6 spored Kelvin, na temperatura me|u 0S i 300S .....................   D2**
7017   90 -Drugo .................................................................
00 00                                           D2**
   * Dozvolata e potrebna samo ako se upotrebuvaat kako merni kontejneri za industrisko
   pakuvawe
   ** Dozvolata e potrebna samo za graduirani proizvodi od staklo                      GLAVA 71
     PRIRODNI ILI ODGLEDUVANI BISERI, BESCENETI ILI POLUBESCENETI KAMEWA, BLAGORODNI
            METALI, METALI PLATINIRANI SO BLAGORODNI METALI, I
             PROIZVODI OD NIV; IMITACII NA NAKIT; METALNI PARI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                     Izvo
                                                 z Uvoz
7108     Zlato  (vklu~uvaj}i  platinirano)  neobraboteno  ili  vo forma  na
       poluproizvodi, ili vo forma na prav:
       -Nemonetarno:
7108   11 --Prav .................................................................
00 00                                             D8  D8
7108   12 --Drugi neobraboteni formi .............................................
00 00                                             D8  D8
7108 13   --Drugi poluproizvodi:
7108   13 ---[ipki, `ici i otse~oci; tabli; listovi i lenti so debelina {to
10 00    nadminuva 0,15 mm, izzemaj}i bilo kakva podloga ........................     D8  D8
7108   13 ---Drugo ...............................................................
80 00                                             D8  D8
7108   20 -Monetarno .............................................................
00 00                                             D6  D6
7109   00 Prosti metali ili srebro, platinirano so zlato, natamu neobraboteni,
00 00    osven kako poluproizvodi ...............................................     D8  D8
7110     Platina, neobrabotena, poluproizvodi ili vo prav:
       -Platina:

                         39
7110  11 --Neobrabotena ili vo prav .............................................
00 00                                         D8
7110 19  --Drugo:
7110  19 ---[ipki, `ici i otse~oci; tabli; listovi i lenti so debelina {to
10 00   nadminuva 0,15 mm, izzemaj}i bilo kakva podloga ........................  D8
7110  19 ---Drugo ...............................................................
80 00                                         D8
      -Paladium:
7110  21 --Neobraboten ili vo prav ..............................................
00 00                                         D8
7110  29 --Drugo ................................................................
00 00                                         D8
      -Rodium:
7110  31 --Neobraboten ili vo prav ..............................................
00 00                                         D8
7110  39 --Drugo ................................................................
00 00                                         D8
      -Iridium, osmium i rutenium:
7110  41 --Neobraboteni ili vo prav .............................................
00 00                                         D8
7110  49 --Drugo ................................................................
00 00                                         D8
7111  00 Prosti metali, srebro ili zlato, platinirani so platina, ponatamu
00 00   neobraboteni, osven vo forma na poluproizvodi ..........................  D8
7112    Otpadoci i ostatoci od blagorodni metali ili od metal platiniran so
      blagorodni metali; drugi otpadoci i ostatoci {to sodr`at blagorodni
      metali ili blagorodni metalni soedinenija, od vidot koi glavno se upo-
      trebuvaat za obnovuvawe na blagorodni metali:
7112  30 -Pepel {to sodr`i blagorodni metali ili blagorodni metalni soedinenija .
00 00                                         D8
      -Drugo:
7112  91 --Od zlato, vklu~uvaj}i i od metal platiniran so zlato, isklu~uvaj}i
00 00   otpadoci {to sodr`at drugi blagorodni metali ...........................  D8
7112  92 --Od platina, vklu~uvaj}i od metali platinirani so platina, no
00 00   isklu~uvaj}i otpadoci {to sodr`at drugi blagorodni metali ..............  D8
7112  99 --Drugo ................................................................
00 00                                         D8
7118    Metalni pari:
7118 10  -Metalni pari (osven zlatni metalni pari), koi ne se zakonsko sredstvo
      za pla}awe:
7118  10 --Od srebro ............................................................
10 00                                         D8  D8
7118  10 --Drugo ................................................................
90 00                                         D8  D8
7118  90 -Drugo .................................................................
00 00                                         D8  D8                     GLAVA 78
                 OLOVO I PROIZVODI OD OLOVO

Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
7802  00 Otpadoci i ostatoci, od olovo ..........................................
00 00                                            D4                     GLAVA 80
                 KALAJ I PROIZVODI OD KALAJ

Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                             z Uvoz
8002  00 Otpadoci i ostatoci, od kalaj ...........................................
00 00                                         D4                       40
                      GLAVA 81
             DRUGI PROSTI METALI; KERMETI; PROIZVODI OD NIV

Tar. ozn.               Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
8101     Volfram (tungsten) i proizvodi od volfram, vklu~uvaj}i otpadoci i os-
       tatoci:
8101   97 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
00 00                                          D4  D4
8102     Molibden i proizvodi od molibden, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
       -Drugo:
8102   97 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
00 00                                          D4  D4
8103     Tantal i proizvodi od tantal, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8103   30 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8104     Magnezium i proizvodi od magnezium, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8104   20 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8105     Kobaltno mate i drugi me|uproizvodi na metalurgijata na kobalt; kobalt i
       proizvodi od kobalt, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8105   30 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8107     Kadmium i proizvodi od kadmium, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8107   30 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8108     Titan i proizvodi od titan, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8108   30 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8109     Cirkonium i proizvodi od cirkonium, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8109   30 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8110     Antimon i proizvodi od antimon, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8110   20 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
00 00                                          D4  D4
8111 00   Mangan i proizvodi od mangan, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
       -Surov mangan; otpadoci i ostatoci; prav:
8111   00 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
19 00                                          D4  D4
8112     Berilium, hrom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium
       (kolumbium), renium i talium, i proizvodi od tie metali, vklu~uvaj}i ot-
       padoci i ostatoci:
       -Berilium:
8112   13 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
00 00                                          D4  D4
       -Hrom:
8112   22 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
00 00                                          D4  D4
       -Talium:
8112   52 --Otpadoci i ostatoci ...................................................
00 00                                          D4  D4
      - Drugo:
8112 92  - - Surov; otpadoci i ostatoci; prav:
      - - - Niobium (kolumbium); renium; galium; indium; vanadium; germanium:
8112  92 - - - - Otpadoci i ostatoci .....................................
21 00                                          D4  D4
8113 00  Kermeti i proizvodi od kermeti, vklu~uvaj}i otpadoci i ostatoci:
8113  00 -Otpadoci i ostatoci ....................................................
40 00                                          D4  D4
                      GLAVA 84
        NUKLEARNI REAKTORI, KOTLI, MA[INI I MEHANI^KI UREDI; NIVNI DELOVI


                        41
Tar. ozn.               Naimenuvanie                  Izvo
                                            z  Uvoz
8401    Nuklearni reaktori; gorivni elementi (patroni), neozra~eni, za nuklearni
      reaktori; ma{ini i aparati za separacija na izotopi:
8401  10 -Nuklearni reaktori (Euratom) ..........................................
00 00                                             D3
8401  20 -Ma{ini i aparati za separacija na izotopi i nivni delovi (Euratom) ....
00 00                                             D3
8401  30 -Gorivni elementi (patroni), neozra~eni (Euratom) ......................
00 00                                             D3
8401  40 -Delovi na nuklearni reaktori (Euratom) ................................
00 00                                             D3
8413    Pumpi za te~nosti, opremeni ili neopremeni so merni uredi; elevatori na
      te~nosti:
      -Pumpi opremeni ili predvideni da bidat opremeni so merni uredi:
8413  11 --Pumpi za to£ewe gorivo ili mazivo, {to se upotrebuvaat na benzinskite
00 00   stanici ili vo gara`ite ................................................      D2
8415    Uredi za klimatizacija, so ventilator na motoren pogon i so elementi za
      menuvawe na temperaturata i vla`nosta, vklu~uvaj}i i ma{ini vo koi
      vla`nosta ne mo`e posebno da se regulira:
8415 10  -Prozorski ili yidni, samostojni ili “split sistemi”:
8415  10 --Samostojni ...........................................................
10 00                                             D4
8415  10 --Split sistemi ........................................................
90 00                                             D4
      -Drugo:
8415  81 --So vgradeni razladni edinici i so ventil za promena na ciklusot na
00 00   ladeweto ili greeweto (reverzibilni toplotni pumpi) ...................      D4
8415  82 --Drugo, so vgradena razladna edinica ..................................
00 00                                             D4
8418    Fri`ideri, zamrznuva~i i drugi uredi za ladewe ili zamrznuvawe, elekt-
      ri~ni ili drugi; toplotni pumpi, osven uredite za klimatizacija od tar.
      broj 8415:
8418 10  -Kombinacii na fri`ideri i zamrznuva~i, so posebni vrati:
      --So zafatnina {to nadminuva 340 litri:
8418  10 ---Novi ................................................................
20 10                                             D4
8418  10 ---Upotrebuvani ........................................................
20 90                                             D4
      --Drugo:
8418  10 ---Novi ................................................................
80 10                                             D4
8418  10 ---Upotrebuvani ........................................................
80 90                                             D4
      -Fri`ideri za doma}instvoto:
8418 21  --Kompresioni:
      ---So zafatnina {to nadminuva 340 litri:
8418  21 ----Novi ...............................................................
10 10                                             D4
8418  21 ----Upotrebuvani .......................................................
10 90                                             D4
      ---Drugo:
      ----Model za na masa:
8418  21 -----Novi ..............................................................
51 10                                             D4
8418  21 -----Upotrebuvani ......................................................
51 90                                             D4
      ----Model za vgraduvawe:
8418  21 -----Novi ..............................................................
59 10                                             D4
8418  21 -----Upotrebuvani ......................................................
59 90                                             D4
      ----Drugi, so zafatnina:
      -----[to ne nadminuva 250 litri:
8418  21 ------Novi .............................................................
91 10                                             D4
8418  21 ------Upotrebuvani .....................................................
91 90                                             D4
      -----[to nadminuva 250 litri no ne nadminuva 340 litri:

                        42
8418   21 ------Novi .............................................................
99 10                                          D4
8418   21 ------Upotrebuvani .....................................................
99 90                                          D4
8418 29   --Drugo:
8418   29 ---Novi ................................................................
00 10                                          D4
8418   29 ---Upotrebuvani ........................................................
00 90                                          D4
8418 30   -Zamrznuva~i vo forma na sandak, so zafatnina {to ne nadminuva 800 l:
       --So zafatnina {to ne nadminuva 400 litri:
8418   30 ---Novi ................................................................
20 10                                          D4
8418   30 ---Upotrebuvani ........................................................
20 90                                          D4
       --So zafatnina {to nadminuva 400 litri no ne nadminuva 800 litri:
8418   30 ---Novi ................................................................
80 10                                          D4
8418  30 ---Upotrebuvani ........................................................
80 90                                          D4
8418 40  -Zamrznuva~i od vertikalen tip, so zafatnina {to ne nadminuva 900 l:
      --So zafatnina {to ne nadminuva 250 litri:
8418  40 ---Novi ................................................................
20 10                                          D4
8418  40 ---Upotrebuvani ........................................................
20 90                                          D4
      --So zafatnina {to nadminuva 250 litri no ne nadminuva 900 litri:
8418  40 ---Novi ................................................................
80 10                                          D4
8418  40 ---Upotrebuvani ........................................................
80 90                                          D4
8418 50  -Drug mebel (sandaci, ormani, vitrini i sli~en mebel) za ~uvawe i
      izlo`uvawe, vklu~uvaj}i oprema za ladewe ili zamrznuvawe:
      --Sandaci za ladewe i vitrini (vklu~uvaj}i go i delot za ladewe ili
      evaporatorot):
      ---Za ~uvawe na zamrznata hrana:
8418  50 ----Novi ...............................................................
11 10                                          D4
8418  50 ----Upotrebuvani .......................................................
11 90                                          D4
      ---Drugo:
8418  50 ----Novi ...............................................................
19 10                                          D4
8418  50 ----Upotrebuvani .......................................................
19 90                                          D4
      --Drug razladen mebel:
      ---Za dlaboko zamrznuvawe, osven onie od tar. podbroevi 8418 30 i 8418
      40:
8418  50 ----Novi ...............................................................
91 10                                          D4
8418  50 ----Upotrebuvani .......................................................
91 90                                          D4
      ---Drugo:
8418  50 ----Novi ...............................................................
99 10                                          D4
8418  50 ----Upotrebuvani .......................................................
99 90                                          D4
8422    Ma{ini za miewe sadovi; ma{ini za ~istewe ili su{ewe {i{iwa ili drugi
      sadovi; ma{ini za polnewe, zatvorawe, hermeti~ko zatvorawe ili eti-
      ketirawe na {i{iwa, limenki, kutii, vre}i ili drugi kontejneri; ma{ini
      za kapislirawe na {i{iwa, tegli, cevki i sli~ni kontejneri; drugi ma{ini
      za pakuvawe ili zavivawe (vklu~uvaj}i i ma{ini za toplo zavivawe);
      ma{ini za gazirawe pijalaci:
      -Ma{ini za miewe sadovi:
8422  30 -Ma{ini za polnewe, zatvorawe, hermeti~ko zatvorawe ili etiketirawe
00 00   {i{iwa, limenki, kutii, vre}i ili drugi kontejneri; ma{ini za
      kapislirawe {i{iwa, tegli, cevki i sli~ni kontejneri; ma{ini za gazirawe
      na pijalaci ............................................................   D2*
8423    Vagi (osven vagi so osetlivost do 5 centigrami), vklu~uvaj}i i ma{ini za
      broewe ili kontrola, koi rabotat vrz baza na merewe masa; tegovi za vagi

                         43
       od site vidovi:
8423 10   -Vagi za merewe masa na lica, vklu~uvaj}i i vagi za bebiwa; vagi za
       doma}instvoto:
8423   10 --Drugo ................................................................
90 00                                             D2
8423   30 -Vagi za konstantna masa i vagi za ispu{tawe na odnapred opredelena masa
00 00    na materijalot vo kesiwa, vre}i ili kontejneri, vklu~uvaj}i i dozirni
      vagi ...................................................................     D2
      -Drugi vagi:
8423 81   --So maksimalen kapacitet na merewe {to ne nadminuva 30 kg:
8423   81 ---Kontrolni vagi i avtomatski kontrolni vagi koi funkcioniraat so
10 00    prethodno utvrdena masa ................................................     D2
8423   81 ---Za vagawe i etiketirawe .............................................
30 00                                             D2
8423   81 ---Vagi za prodavnici ..................................................
50 00                                             D2
8423   81 ---Drugo ...............................................................
90 00                                             D2
8423 82   --So maksimalen kapacitet na merewe {to nadminuva 30 no ne nadminuva
      5000 kg:
8423   82 ---Kontrolni vagi i avtomatski kontrolni vagi koi funkcioniraat so
10 00    prethodno utvrdena masa ................................................     D2
8423   82 ---Drugo ...............................................................
90 00                                             D2
8423 89   --Drugo:
8423   89 ---Mostni (`elezni~ki) .................................................
00 10                                             D2
8423   89 ---Drugo ...............................................................
00 90                                             D2
8423   90 -Tegovi za vagi od site vidovi; delovi na vagi .........................
00 00                                             D2
   D2*  Dozvolata e potrebna samo za ma{ini za polnewe i dozirawe i za ma{ini za
   gazirawe na pijaloci


                       GLAVA 85
     ELEKTRI^NI MA[INI I OPREMA I NIVNI DELOVI; APARATI ZA SNIMAWE ILI REPRODUKCIJA NA
     ZVUK, TELEVIZISKI APARATI ZA SNIMAWE ILI REPRODUKCIJA NA SLIKI I ZVUK, I DELOVI I
                   PRIBOR ZA OVIE PROIZVODI
 Tar. ozn.                Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
8504    Elektri~ni transformatori, stati~ki konvertori (na primer, ispravuva~i)
      i induktivni kalemi:
      -Drugi transformatori:
8504 31  --So mo}nost {to ne nadminuva 1 kVA:
      ---Merni transformatori:
8504  31 ----Naponski ............................................................
21 00                                             D2
8504  31 ----Drugo ...............................................................
29 00                                             D2
8504 32  --So mo}nost {to nadminuva 1 kVA no ne nadminuva 16 kVA:
8504  32 ---Merni transformatori .................................................
20 00                                             D2
8504  32 ---Drugo ................................................................
80 00                                             D2
8521    Aparati za snimawe i reprodukcija na slika, so ili bez vgraden video
      tjuner:
8521 10  -So magnetna lenta:
      --Koi upotrebuvaat lenta so {irina {to ne nadminuva 1,3 sm i koi vr{at
      snimawe ili reprodukcija so brzina na lenta {to ne nadminuva 50 mm vo
      sekunda:
8521  10 ---Upotrebuvani .........................................................
20 90                                             D4
      --Drugo:
8521  10 ---Upotrebuvani .........................................................
95 90                                             D4
8521 90  -Drugi:
8521  90 --Upotrebuvani ..........................................................     D4

                         44
00 90
8528     Monitori i proektori, bez vgraden televiziski priemnik; priemni aparati
       za televizija, so ili bez vgraden radiodifuzen priemnik ili so aparati
       za snimawe ili reprodukcija na zvuk ili slika:
       - Monitori so katodna cevka:
8528 49   - - Drugi:                                    D
                                               3
       - - - Crno-beli ili drugi ednobojnici:                      D
                                               3
8528   49 - - - - Upotrebuvani   .............................................   D4
10 90
       - - - Vo boja:
       - - - - So odnos {irina/visina na ekran pomal od 1,5:
8528   49 - - - - - Upotrebuvani ............................................     D4
35 90
       - - - - Drugi:
       - - - - - So prika`uva~ki parametri {to ne nadminuva 625 linii:
8528   49 - - - - - - Upotrebuvani ...........................................    D4
91 90
       - - - - - So prika`uva~ki parametri {to nadminuva 625 linii:
8528   49 - - - - - - Upotrebuvani ...........................................    D4
99 90
       - Drugi monitori:
8528 59   - - Drugi:
       - - - Crno-beli ili drugi ednobojnici:
8528   59 - - - - Upotrebuvani .............................................     D4
10 90
       - - - Vo boja:
8528   59 - - - - Upotrebuvani   .............................................   D4
90 90
       - Proektori:
8528 69   - - Drugi:
       - - - Koi rabotat so pomo{ na ramen displej (na primer, ured so te~en
         kristal), pogoden za prika`uvawe na digitalni informacii koi se
         dobivaat od ma{ina za avtomatska obrabotka na podatoci:
8528   69 - - - - Upotrebuvani .............................................     D4
10 90
       - - - Drugi:
       - - - - Crno-beli ili drugi ednobojnici:
8528   69 - - - - - Upotrebuvani ............................................     D4
91 90
       - - - - Vo boja:
8528   69 - - - - - Upotrebuvani  ............................................    D4
99 90
       - Priemni aparati za televizija, so ili bez vgraden radiodifuzen priemnik
       ili so aparati za snimawe ili reprodukcija na zvuk ili slika:
8528 72   --Други во боја:
       - - - Drugi:
       - - - - So katodna cevka:
       - - - - - So odnos {irina/visina na ekran pomal od 1,5 so dijagonalna
           dimenzija na ekran:
       - - - - - - [to ne nadminuva 42 sm:
8528   72 - - - - - - - Upotrebuvani ..........................................    D4
31 90
       - - - - - - [to nadminuva 42 sm no ne nadminuva 52 sm:
8528   72 - - - - - - - Upotrebuvani ..........................................    D4
33 90
8528   72 - - - - - - - Upotrebuvani ..........................................    D4
35 90
      - - - - - - [to nadminuva72 sm:
8528  72 - - - - - - - Upotrebuvani ..........................................     D4
39 90
8528 73  - - Drugi crno-beli ili drugi ednobojnici:
8528  73 - - - Upotrebuvani ...............................................      D4
00 90
8548    Otpadoci i ostatoci od primarni }elii, primarni baterii i elektri~ni
      akumulatori; potro{eni primarni }elii, potro{eni primarni baterii i
      potro{eni elektri~ni akumulatori; elektri~ni delovi na ma{ini ili
      aparati, nespomnati nitu opfateni na drugo mesto vo ovaa glava:
8548 10  -Otpadoci i ostatoci od primarni }elii, primarni baterii i elektri~ni

                           45
      akumulatori; potro{eni primarni }elii, potro{eni primarni baterii i
      potro{eni elektri~ni akumulatori:
8548  10 --Potro{eni primarni }elii, potro{eni primarni baterii ..................
10 00                                             D4
      --Potro{eni elektri£ni akumulatori:
8548  10 ---Olovni akumulatori ...................................................
21 00                                             D4
8548  10 ---Drugo ................................................................
29 00                                             D4
      --Otpadoci i ostatoci od primarni }elii, primarni baterii i elektri£ni
      akumulatori:
8548  10 ---[to sodr`at olovo ....................................................
91 00                                             D4
8548  10 ---Drugo ................................................................
99 00                                             D4

                     GLAVA 87
    VOZILA OSVEN @ELEZNI^KI ILI TRAMVAJSKI [INSKI VOZILA, I NIVNI DELOVI I PRIBOR
Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
8704     Motorni vozila za prevoz na stoki:
       -Drugi, so klipen motor so vnatre{no sogoruvawe na palewe so pomo{ na
       kompresija (dizel ili poludizel):
8704 21   --So bruto masa {to ne nadminuva 5 t:
8704  21  ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00    (Euratom) ...............................................................     D3
8704 22   --So bruto-masa {to nadminuva 5 t no ne nadminuva 20 t:
8704  22  ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00    (Euratom) ...............................................................     D3
8704 23   --So bruto masa {to nadminuva 20 t:
8704  23  ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00    (Euratom) ...............................................................     D3
       -Drugi, so klipen motor so vnatre{no sogoruvawe so palewe so pomo{ na
       sve}i~ki:
8704 31   --So bruto masa {to ne nadminuva 5 t:
8704  31  ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00    (Euratom) ...............................................................     D3
8704 32   --So bruto masa {to nadminuva 5 t:
8704  32  ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00    (Euratom) ...............................................................     D3
8708     Delovi i pribor za motorni vozila od tar. broevi 8701 do 8705:
8708 70   -Trkala, nivni delovi i pribor:
       --Drugo:
8708  70  ---Trkala od aluminium; delovi i pribor za trkala, od aluminium .........
50 00                                             D4*
8708  70 ---Trkala vo forma na yvezda, lieni vo edno par~e, od `elezo ili ~elik ..
91 00                                             D4*
8708  70 ---Drugo ................................................................
99 00                                             D4*
8710  00 Tenkovi i drugi oklopni borbeni motorni vozila, vklu~uvaj}i i opremeni
00 00   so vooru`uvawe, i nivni delovi ..........................................   D7  D7
8716    Prikolki i poluprikolki; drugi vozila, nesamoodni; nivni delovi:
      - Drugi prikolki i poluprikolki za prevoz na stoki:
8716 39  -- Drugi:
8716  39 ---Specijalno napraveni za prevoz na visoko radioaktivni materijali
10 00   (Euratom) ...............................................................      D3
    D4*  Dozvolata e potrebna samo za trkala so upotrebuvani nadvore{ni gumi

                      GLAVA 89
                BRODOVI, ^AMCI I PLOVE^KI KONSTRUKCII

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
8906    Drugi plovila, vklu~uvaj}i i voeni brodovi i ~amci za spasuvawe, osven
      ~amci na vesla:
8906  10 -Voeni brodovi ..........................................................   D7  D7

                        46
00 00                      GLAVA 90
    OPTI^KI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ILI
           HIRUR[KI INSTRUMENTI I APARATI; NIVNI DELOVI I PRIBOR


Tar. ozn.               Naimenuvanie                  Izvo
                                             z Uvoz
9001    Opti~ki vlakna i snopovi na opti~ki vlakna; kabli od opti~ki vlakna
      osven onie od tar. broj 8544; listovi i plo~i od polarizira~ki
      materijal; le}i (vklu~uvaj}i i kontaktni le}i), prizmi, ogledala i drugi
      opti~ki elementi, od koj i da e materijal, nemontirani, osven takvi
      elementi od opti~ki neobraboteno staklo:
9001   30 -Kontaktni le}i ........................................................
00 00                                            D1
9013    Uredi so te~ni kristali {to ne pretstavuvaat proizvodi pospecifi~no
      opi{ani vo drugi tarifni broevi; laseri, osven laserski diodi; drugi
      opti~ki uredi i instrumenti, nespomenati nitu opfateni na drugo mesto vo
      ovaa glava:
9013  10 - Teleskopski ni{ani za oru`je; periskopi; teleskopi proektirani da
00 00   formiraat delovi za ma{ini, uredi, instrumenti ili aparati od ovaa glava
      ili od oddel XVI.......................................           D7  D7
9013  20 -         Laseri,         osven         laserski
00 00   diodi...................................................................
      ................................................              D7  D7
9015    Geodetski (vklu~uvaj}i fotogrametriski), hidrografski, okeanografski,
      hidrolo{ki, metereolo{ki ili geofizi~ki instrumenti i aparati, osven
      kompasi; dalnomeri:
9015 10  -Dalnomeri:
9015  10 --Elektronski ..........................................................
10 00                                            D2
9015  10 --Drugo ................................................................
90 00                                            D2
9015 20  -Teodoliti i taheometri:
9015  20 --Elektronski ..........................................................
10 00                                            D2
9015  20 --Drugo ................................................................
90 00                                            D2
9016 00  Vagi so osetlivost do pet centigrami, vklu~uvaj}i gi i onie so tegovi:
9016  00 -Vagi ..................................................................
10 00                                            D2
9016  00 -Delovi i pribor .......................................................
90 00                                            D2
9017    Instrumenti i aparati za crtawe, obele`uvawe ili matemati~ko smetawe (na
      primer, aparati za skicirawe, pantografi, aglomeri, pribor za crtawe vo
      set, logaritmari, kalkulatori vo forma na trkalezna plo~a); instrumenti
      za merewe dol`ina, {to se dr`at v raka (na pr, merni pra~ki i lenti,
      mikrometarski merila, merila so nonius), nespomnati nitu opfateni na
      drugo mesto vo ovaa glava:
9017 30  -Mikrometarski merila, {ubleri i kalibrira~ki merila:
9017  30 --Mikrometarski merila i {ubleri .......................................
10 00                                            D2
9017  30 --Drugo (isklu£uvaj}i kalibrira£ki merila so uredi za podesuvawe od tar.
90 00   broj 9031) .............................................................     D2
9017 80  -Drugi instrumenti:
9017  80 --Merni {ipki, merni traki i leniri so merna podelba ...................
10 00                                            D2*
9017  80 --Drugo ................................................................
90 00                                            D2
      -[pricevi, igli, katetri, kanili i sli~no:
9018 31  --[pricevi, so ili bez igli:
9018  31 ---Od plasti~ni masi ...................................................
10 00                                            D1/D2
9018  31 ---Drugo ...............................................................
90 00                                            D1/D2
9018 32  --Cev~esti metalni igli i hirur{ki igli za {iewe:
9018  32 ---Cev~esti metalni igli ...............................................     D1

                        47
10 00
9018   32 ---Hirur{ki igli za {iewe ..............................................
90 00                                                                                           D1
9018   39 ‡‡Drugo .................................................................
00 00                                                                                           D1
9018 90   -Drugi instrumenti i aparati:
9018   90 -- Instrumenti i aparati za merewe na krven pritisok ...................
10 00                                                                                           D2
9018   90 --Oprema za dijaliza (ve{ta~ki bubrezi, bubre`ni ma{ini, dijalizatori) .
30 00                                                                                           D1
9021    Ortopedski spravi, vklu~uvaj}i i paterici, hirur{ki pojasi i potpa{uva~i
      (nategi); {ini i drugi spravi za frakturi; ve{ta~ki delovi na teloto;
      aparati za podobruvawe na sluhot i drugi aparati {to se nosat, ili
      vgraduvaat vo teloto, za da go nadomestat nedostatokot ili invalidnosta:
9021 10  ‡Ortopedski spravi ili spravi za frakturi:
9021  10 ‡‡Ortopedski spravi ....................................................
10 00                                                                                           D1
9021  10 ‡‡[ini i drugi spravi za frakturi ......................................
90 00                                                                                           D1
      ‡Ve{ta~ki zabi i zabni protezi:
9021 21  ‡‡Ve{ta~ki zabi:
9021  21 ‡‡‡Od plasti~ni masi ...................................................
10 00                                                                                           D1
9021  21 ‡‡‡Od drugi materijali .................................................
90 00                                                                                           D1
      -Drugi ve{ta~ki delovi na teloto:
9021  31 --Ve{ta~ki zglobovi ....................................................
00 00                                                                                           D1
9021 39  ‡‡Drugo:
9021  39 ‡‡‡O~ni protezi ........................................................
10 00                                                                                           D1
9021  39 ‡‡‡Drugo ...............................................................
90 00                                                                                           D1
9021  50 ‡Aparati za stimulacija na rabotata na srcevite muskuli (pasmejkeri),
00 00   osven delovi i pribor ..................................................                                                    D1

9022     Rendgen -aparati i aparati {to koristat alfa, beta ili gama zra~ewe, za
       medicinska,hirur{ka, zabarska ili veterinarska ili druga upotreba,
       vklu~uvaj}i i aparati za radiografija ili radioterapija, rendgenski
       cevki i drugi generatori na rentgen-zraci, generatori so visok napon,
       komandni tabli i komandni masi, ekrani, masi, stolovi i sli~no, za
       ispituvawe ili lekuvawe:
       -Rendgen-aparati za medicinska, hirur{ka, zabarska, veterinarska ili
       druga uotreba, vklu~uvaj}i i aparati za radiografija ili radioterapija:
9022   12 -- Kompjuterizirani tomografski aparati
00 00                                                                                           D3
9022   13 -- Drugo, za stomatolo{ka upotreba                                                                      D3
00 00
9022   14 -- Drugo, za medicinska, hirur{ka ili veterinarna upotreba                                                          D3
00 00
9024      Ma{ini i aparati za ispituvawe na tvrdost, cvrstina na kinewe ili zbi-
        vawe, elasti~nost ili na drugi mehani~ki svojstva na materijalite (na
        pr, na metali, drvo, tekstil, hartija, plasti~na masa):
9024 10     -Ma{ini i aparati za ispituvawe na metali:
        --Elektronski ..........................................................
9024 10 11 00  --- Универзални или за испитување на цврстина на кинење                                                          D2
9024 10 13 00  --- За испитување на тврдоста                                                                       D2
9024 10 19 00  --- Друго                                                                                 D2
9024 10 90 00  --Drugo:                                                                                 Д2
9024 80     -Drugi ma{ini i aparati:
        --Elektronski ..........................................................
9024 80 11 00  --- За испитување на текстил, хатија или картон.................................................................................. ...                   D2
9024 80 19 00  --- Друго .............................................................................................................................................................  D2
9024    80  --Drugo:
90 00      ............................................................................................................................. .................................      D2
9024    90  -Delovi i pribor .......................................................
00 00                                                                                           D2
9025     Hidrometri i sli~ni plovni instrumenti, termometri, pirometri, baro-
       metri, higrometri i psihrometri, vklu~uvaj}i i kombinacii na ovie ins-
       trumenti, so ili bez mo`nosti za registrirawe:
                                                48
       -Termometri i pirometri, {to ne se kombinirani so drugi instrumenti:
9025 11   --Polneti so te~nost, za direktno ot~ituvawe:
9025   11 ---Klini~ki ili veterinarni ............................................
20 00                                          D2
9025   11 ---Drugo ...............................................................
80 00                                          D2
9025 19   --Drugi:
9025   19 ---Elektronski .........................................................
20 00                                          D2
9025   19 ---Drugo ...............................................................
80 00                                          D2
9025 80   -Drugi instrumenti:
9025   80 --Barometri, nekombinirani so drugi instrumenti ........................
20 00                                          D2
       --Drugo:
9025   80 ---Elektronski .........................................................
40 00                                          D2
9025   80 ---Drugo ...............................................................
80 00                                          D2
9026    Instrumenti i aparati za merewe ili kontrola na protokot, nivoto,
      pritisokot ili na drugi promenlivi golemini na te~nostite ili na gaso-
      vite (na pr, mera~i na protekot, poka`uva~i na nivoto, manometri, mera~i
      na koli~estvoto na toplotata), osven instrumentite i aparatite od tar.
      broj 9014, 9015, 9028 ili 9032:
9026 10  -Za merewe ili kontrola na protokot ili na nivoto na te~nostite:
      --Elektronski:
9026  10 ---Mera~i na protok ....................................................
21 00                                          D2
9026  10 ---Drugo ...............................................................
29 00                                          D2
      --Drugo:
9026  10 ---Mera~i na protok ....................................................
81 00                                          D2
9026  10 ---Drugo ...............................................................
89 00                                          D2
9026 20  -Za merewe ili kontrola na pritisokot:
9026  20 --Elektronski ..........................................................
20 00                                          D2
      --Drugo:
9026  20 ---Spiralni ili metalni mera~i na pritisok so membrana .................
40 00                                          D2
9026  20 ---Drugo ...............................................................
80 00                                          D2
9026 80  -Drugi instrumenti i aparati:
9026  80 --Elektronski ..........................................................
20 00                                          D2
9026  80 --Drugo ................................................................
80 00                                          D2

9027    Instrumenti i aparati za fizi~ki ili hemiski analizi (na pr, polari-
      metri, refraktometri, spektrometri, aparati za analiza na gas ili na
      ~ad); instrumenti i aparati za merewe ili kontrola na viskozitetot,
      poroznosta, ekspanzijata, povr{inskiot napon ili sli~no; instrumenti i
      aparati za kalorimetriski, akusti~ni ili fotometriski merewa ili
      kontrola (vklu~uvaj}i i ekspozimetri); mikrotomi:
9027 10  -Aparati za analiza na gas ili na ~ad:
9027  10 --Elektronski ..........................................................
10 00                                          D2
9027  10 --Drugi ................................................................
90 00                                          D2
9027  20 -Hromatografi i instrumenti za elektroforeza ...........................
00 00                                          D2
9027  30 -Spektometri, spektrofotometri i spektrografi {to koristat opti~ki
00 00   zra~ewa (ultravioletovi, vidlivi, infracrveni) .........................   D2
9027  50 -Drugi  instrumenti  i  aparati  {to  koristat  opti~ki  zra~ewa
00 00   (ultravioletovi, vidlivi, infracrveni) .................................   D2

9027 80  -Drugi instrumenti i aparati:
9027  80 --Ekspozimetri .........................................................
05 00                                          D2

                        49
       --Elektronski:
9027   80 ----pH metri, rH metri i drugi aparati za merewe na sprovodlivost ........
11 00                                              D2
       --Drugo:
9027   80 ----Viskozimetri, porozimetri i dilatometri ..............................
91 00                                              D2
9027   80 ----Drugo ................................................................
97 00                                              D2

9028     Mera~i na potro{uva~kata ili na proizvodstvoto na gasovi, te~nosti ili
       na elektri~na energija, vklu~uvaj}i i mera~i za nivno ba`darewe:
9028   10 -Gasometri .............................................................
00 00                                              D2
9028  20 -Mera~i na te~nosti ....................................................
00 00                                              D2
9028 30  -Elektri~ni broila:
      --Za naizmeni~na struja:
9028  30 ---Ednofazni ...........................................................
11 00                                              D2
9028  30 ---Pove}efazni .........................................................
19 00                                              D2
9028  30 --Drugo ................................................................
90 00                                              D2

9029     Broja~i na obrtite, broja~i na proizvodstvoto, taksimetri, broja~i na
       kilometrite, broja~i na ~ekorite i sli~no; poka`uva~i na brzinata i
       tahimetri, osven onie {to se rasporeduvaat vo tar. broj 9014 ili 9015;
       stroboskopi:
9029   10 -Broja~i na obrtite, broja~i na proizvodstvoto, taksimetri, broja~i na
00 00    kilometrite, broja~i na ~ekorite i sli~no:                    D2**

9029 20   -Poka`uva~i na brzinata i tahimetri; stroboskopi:
       --Poka`uva~i na brzina i tahimetri:
9029   20 ---Drugo ...............................................................     D2**
38 00                                              *
       -Drugi instrumenti i aparati, za merewe ili kontrola na napon, ja~ina na
       struja, otpor ili mo}nost:
9030   31 --Multimetri, bez ured za registrirawe .................................
00 00                                              D2
9030   33 ---Elektronski .........................................................
10 00                                              D2
       ---Drugo:
9030   33 ----Voltmetri ..........................................................
91 00                                              D2
9030   33 ----Drugo ..............................................................
99 00                                              D2

    * Dozvolata e potrebna samo za merni {ipki od 1 metar i podolgi i merni lenti podolgi
    od 5 metri
    ** Dozvolata e potrebna samo za taksimetri
    *** Dozvolata e potrebna samo za hronotahografi
                       GLAVA 91
                   ^ASOVNICI I NIVNI DELOVI


Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
9102    Ra~ni, xebni i drugi li~ni ~asovnici, vklu~uvaj}i i {toperici, osven
      onie {to se rasporeduvaat vo tar. broj 9101:
      -Drugi:
9102 91  --Elektri~no napojuvani:
9102  91 ---[toperici ...........................................................
00 10                                              D2
9102 99  --Drugi:
9102  99 ---[toperici ...........................................................
00 10                                              D2

                         50
9106    Aparati za registrirawe na vreme i datum i aparati za merewe, registri-
      rawe ili na drug na£in poka`uvawe na vremenski intervali, so ~asovnici
      ili so mehanizam za li£ni ~asovnici ili so sinhron-motor (na pr, za
      registrirawe samo na vreme, ili na vreme i na datum):
9106  10 -Aparati za registrirawe samo na vreme; aparati za registrirawe i na
00 00   vreme i na datum .......................................................     D2
9106 90  -Drugi:
9106  90 --Drugo ................................................................
80 00                                            D2


                     GLAVA 93
             ORU@JE I MUNICIJA; NIVNI DELOVI I PRIBOR

Tar. ozn.              Naimenuvanie                   Izvo
                                            z Uvoz
9301   Voeno oru`je, osven revolverite, pi{tolite i oru`jata od tar. broj 9307:
     -Artilerisko oru`je (na primer, topovi, haubici i minofrla~i):
9301  11 --Samoodni .............................................................
00 00                                        D7   D7
9301  19 --Drugo ................................................................
00 00                                        D7   D7
9301  20 -Raketni lanseri; frla~i na plamen, lanseri na ra~ni granati; cevki za
00 00   isfrlawe na torpeda i sli~ni proektori ................................. D7   D7
9301  90 -Drugo .................................................................
00 00                                        D7   D7
9302 00  Revolveri i pi{toli, osven onie {to se rasporeduvaat vo tar. broj 9303
00 00   ili 9304 .............................................................. D7   D7
9303    Drugo ogneno oru`je i sli~ni uredi {to funkcioniraat so palewe na eks-
      plozivno polnewe (na pr, sportski pu{ki, sa~marki i love~ki i sportski
      karabini, ogneno oru`je {to se polni odnapred, signalni pi{toli i drugi
      napravi predvideni za isfrluvawe samo na signalni raketi, pi{toli i
      revolveri za istreluvawe na manevarska municija, pi{toli so povrzan klin
      za humano ubivawe na `ivotni, frla~i na brodski ja`iwa):
9303  10 -Ogneno oru`je {to se polni odnapred ...................................
00 00                                        D7*   D7
9303 20  -Drugi sportski, love~ki pu{ki-sa~marki, vklu~uvaj}i i kombinacija na
      sa~marki i karabini:
9303  20 --So edna mazna cevka ..................................................
10 00                                        D7   D7
9303  20 --Drugo ................................................................
95 00                                        D7   D7
9303  30 -Drugi sportski i love~ki pu{ki ........................................
00 00                                        D7   D7
9303  90 -Drugo .................................................................
00 00                                        D7   D7
9304  00 Drugo oru`je (na primer, pru`inski, vozdu{ni ili gasni pu{ki i pi{toli,
00 00   pendreci), osven oru`jeto od tar. broj 9307 ............................ D7*   D7
9305    Delovi i pribor na proizvodite od tar. broevi 9301 do 9304:
9305  10 -Za revolveri ili pi{toli ..............................................
00 00                                        D7   D7
      -Za pu{ki-sa~marki, karabini od tar. broj 9303:
9305  21 --Cevki za pu{ki-sa~marki ..............................................
00 00                                        D7   D7
9305  29 --Drugo ................................................................
00 00                                        D7   D7
      -Drugo:
9305  91 --Od voeno oru`je od tar. broj 9301 ....................................
00 00                                        D7   D7
9305  99 --Drugo ................................................................
00 00                                        D7   D7
9306    Bombi, granati, torpeda, mini, raketi i sli~na voena municija i nivni
      delovi; kur{umi, druga municija i proektili i nivni delovi, vklu~uvaj}i
      i sa~ma i ~epovi za fi{eci:
      -Municija za pu{ki-sa~marki i delovi za taa municija; municija za
      vozdu{ni pu{ki:
9306  21 --Fi{eci ...............................................................
00 00                                        D7   D7

                       51
9306 29   --Drugo:
9306   29 ---^auri ...............................................................
40 00                                         D7   D7
9306   29 ---Drugo ...............................................................
70 00                                         D7   D7
9306 30   -Druga municija i nejzini delovi:
9306   30 --Za revolveri i pi{toli od tar. broj 9302 i za avtomatski pu{ki od tar.
10 00    broj 9301 ..............................................................  D7   D7
      --Drugo:
9306   30 ---Za voeno oru`je .....................................................
30 00                                         D7   D7
      ---Drugo:
9306   30 ----Municija za centralni signalni raketi ..............................
91 00                                         D7   D7
9306   30 ----Munucija za rabno signalni raketi ..................................
93 00                                         D7   D7
9306   30 ----Drugo ..............................................................
97 00                                         D7   D7
9306 90   -Drugo:
9306   90 --Za voeno oru`je ......................................................
10 00                                         D7   D7
9306   90 --Drugo ................................................................
90 00                                         D7   D7
9307   00 Me~ovi, sabji, bajoneti, kopja i sli~ni oru`ja, nivni delovi i futroli
00 00    za toa oru`je                               D7*   D7
   D7* - za ovie proizvodi ne e potrebna dozvola za izvoz/uvoz za fizi~ki lica, no
   soglasno ~len 4 od Zakonot za oru`je (Sl. vesnik na RM broj 07/05, 47/06 i 42/07)
   istoto treba da se prijavi za {to se izdava potvrda. Prijavuvaweto, soglasno ~len 7
   od Zakonot za oru`jeto, se vr{i vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti spored
   `iveali{teto na liceto ili prestojuvali{teto na stranecot vo Republika Makedonija.

                      GLAVA 96
                     RAZNI PROIZVODI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
9602 00   Obraboteni materijali od rastitelno ili mineralno poteklo za rezbarewe i
       proizvodi od tie materijali; proizvodi oblikuvani ili rezbareni od
       vosok, stearin, prirodni gumi ili prirodni smoli ili od masa za
       modelirawe, i drugi oblikuvani ili rezbareni proizvodi, na drugo mesto
       nespomnati nitu opfateni; obraboten, nestvrdnat `elatin (osven `elatinot
       {to se rasporeduva vo tar. broj 3503) i proizvodi od nestvrdnat `elatin:
9602   00 -Kapsuli od `elatin za farmacevtski nameni .............................
00 10                                             D1*
    * Se odnesuva za farmacevtskata industrija

                      GLAVA 97
              PREDMETI NA UMETNOSTA, NA KOLEKCII I STARINI

Tar. ozn.                Naimenuvanie                   Izvo
                                              z Uvoz
9701     Sliki, crte`i i pasteli, izraboteni vo celost so raka, osven crte`ite od
       tar. broj 4906 i drugite ra~no boeni ili ra~no ukraseni zanaet~iski
       proizvodi; kola` i sli~ni dekorativni plo~i:
9701   10 -Sliki, crte`i i pasteli ...............................................
00 00                                          D9
9701   90 -Drugo .................................................................
00 00                                          D9
9702   00 Originalni gravuri, pe~ateni sliki i litografii ........................
00 00                                          D9
9703   00 Originalni skulpturi i bisti, od bilo koj materijal ....................
00 00                                          D9
9704   00 Po{tenski ili takseni marki, prigodni koverti, prigodni pratki od prv
00 00    den, pe~ateni frankirani pismonosni pratki i sli~no, upotrebuvani ili ne
       upotrebuvani,    osven    onie     od    tar.    broj
       4907....................................................................  D9

                        52
       ........................................................................
       ..........
9705   00 Kolekcii i primeroci od zoolo{ki, botani~ki, mineralo{ki, anatomski,
00 00    istoriski, arheolo{ki, paleontolo{ki, etnografski ili numizmati~ki
       interes ................................................................                 D9
9706   00 Antikviteti (starini), stari pove}e od 100 godini ......................
00 00                                                         D9
            SPISOK  NA OPOJNI DROGI, PSIHOTROPNI SUPSTANCII I PREKURZORI
                         (PRILOG 2)


     Tarifna                     Naimenuvanie
      oznaka

    Opojni drogi pod internacionalna kontrola, Konvencija na ON 1961

    2939  19 00  Acetorfin  (ACETORPHINE)      3- O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
    13                         end doetheno-oripavine
    2933  39 99  Acetil-alfametilfentanil      N-[1 N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
    11       (Acetyl-alpha-methylfentanyl)
    2922  19 80  Acetilmetadol (ACETYLMETHADOL)      3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
    13
    2933  33 00  Alfentanil (ALFENTANIL)         N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-
    00                            4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
    2933  39 99  Alilprodin (ALLYLPRODINE)        3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
    16
    2922  19 80  Alfacetilmetadol             alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
    12       (ALPHACETYLMETHADOL)
    2933  39 99  Alfameprodin (ALPHAMEPRODINE)      alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
    12
    2922  19 80  Alfametadol (ALPHAMETHADOL)       alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
    11
    2933  39 99  Alfa-metilfentanil            N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
    13        (Alpha-methylfentanyl)
    2934  99 90  Alfa-metiltiofentanil          N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
    27       (Alpha-methylthiofentanyl)        piperidyl]propionanilide
    2933  39 99  Alfaprodin (ALPHAPRODINE)        alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
    14
    2933  33 00  Anileridin (ANILERIDINE)         1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
    00                            acid ethyl ester
    2933  39 99  Benzetidin (BENZETHIDINE)        1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
    18                            ethyl ester
    2939  19 00  Benzilmorfin  (BENZYLMORPHINE)     3-O-benzylmorphine
    15
    2922  19 80  Betacetilmetadol             beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
    15       (BETACETYLMETHADOL)


                           53
2933  39 99  Beta-hidroksifentanil           N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
21       (Beta-hydroxyfentanyl)
2933  39 99  Beta-hidroksi-3-metilfentanil       N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
22       (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)      piperidyl]propionanilide
2933  39 99  Betameprodin (BETAMEPRODINE)       beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
19
2922  19 80  Betametadol (BETAMETHADOL)        beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14
2933  39 99  Betaprodin   (BETAPRODINE)       beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
20
2933  33 00  Benzitramid (BENZITRAMIDE)        1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-
00                            benzimidazolinyl)-piperidine
1211  90 85  Kanabis                  and EXTRACTS and TICTURES OF CANNABIS
00       Kanabis
1302  19 80  ekstrakt,tinktura,smola
11       (CANNABIS and CANNABIS resin)
1302  19 80
13
2933  99 80  Klonitazen (CLONITAZENE)         2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-
17                            nitrobenzimidazole
1211  30 00  List od rastenie koka (COCA leaf)
00
2939  91 11  Kokain (COCAINE)             methyl ester of benzoylecgonine
00
2939  19 00  Kodoksim (CODOXIM)            dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
29
2939  11 00  Koncentrat na afionovi      ~u{ki  the material arising when poppy straw has entered into a
00       (CONCENTRATE of Poppy straw)       process for the concentration of its alkaloids when such
                             material is made available in trade
2939  19 00  Dezomorfin (DESOMORPHINE)         dihydrodeoxymorphine
17
2934  99 90  Dekstromoramid              (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-
39       (DEXTROMORAMIDE)             morpholine
2924  29 98  Diampromid (DIAMPROMIDE)         N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
10
2934  99 90  Dietiltiambuten              3-diethylamino-1,1-di-(2´-thienyl)-1-butene
14       (DIETHYLTHIAMBUTENE)
2933  33 00  Difenoksin (DIFENOXIN)          1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
00
2939  19 00  Dihidromorfin (DIHYDROMORPHINE)
19
2922  19 80  Dimenoksadol   (DIMENOXADOL)      2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
18
2922  19 80  Dimeheptanol   (DIMEHEPTANOL)     6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
17
2934  99 90  Dimetiltiambuten             3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
15       (DIMETHYLTHIAMBUTENE)
2934  99 90  Dioksafetil           butirat  ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
16       (DIOXAPHETYL BUTYRATE)
2933  33 00  Difenoksilat (DIPHENOXYLATE)       1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
00                            carboxylic acid ethyl ester
2933  33 00  Dipipanon   (DIPIPANONE)        4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
00
2933  49 90  Drotebanol   (DROTEBANOL)        3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta,14-diol
11
2939  91 19  Ekgonin   (ECGONINE)          its esters and derivatives which are convertible to
00                            ecgonine and cocaine
2934  99 90  Etilmetiltiambuten            3-ethylmethylamino-1,1-di-(2´-thienyl)-1-butene
17       (Ethylmethylthiambutene)
2933  99 80  Etonitazen (ETONITAZENE)         1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-
16                            nitrobenzimidazole
2939  19 00  Etorfin (ETORPHINE)            tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
50                            endoetheno-oripavine
2933  39 99  Etokseridin (ETOXERIDINE)         1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-
27                            carboxylic acid ethyl ester
2933  33 00  Fentanil (FENTANYL)            1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
00
2934  99 90  Furetidin (FURETHIDINE)          1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-


                         54
21                           carboxylic acid ethyl ester
2939  19 00  Heroin (HEROIN)             diacetylmorphine
47
2939  19 00  Hidrokodon (HYDROCODONE)        dihydrocodeinone
48
2939  19 00  Hidromorfinol (HYDROMORPHINOL)     14-hydroxydihydromorphine
26
2939  11 00  Hidromorfon (HYDROMORPHONE)       dihydromorphinone
00
2933  39 99  Hidroksipetidin             4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
54       (HYDROXYPETHIDINE)           acid ethyl ester
2922  39 00  Izometadon (ISOMETHADONE)        6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
14
2933  33 00  Ketobemidon (KETOBEMIDON)        4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
00
2933  49 90  Levometorfan (LEVOMETHORPHAN)      (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
14
2934  99 90  Levomoramid (LEVOMORAMIDE)       (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-
26                           butyl]morpholine
2933  49 90  Levofenacilmorfan            (1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
13       (Levophenacylmorphan)
2933  41 00  Levorfanol (LEVORPHANOL)        (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
00
2933  39 99  Metazocin   (METAZOCINE)       2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
34
2922  31 00  Metadon   (METHADONE)         6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
00
2922  31 00  Metadon intermediat           4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
00       (METHADONE Intermediate)
2939  19 00  Metildezorfin (Methyldesorphine)    6-methyl-delta-6-deoxymorphine
31
2939  19 00  Metildihidromorfin           6-methyldihydromorphine
32       (Methyldihydromorphine)
2933  39 99  3-metilfentanil (3-methylfentanyl)   N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
37
2934  99 90  3-metiltiofentanil           N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
28       (3-methylthiofentanyl)         piperidyl]propionanilide
2939  19 00  Metopon (METOPON)            5-methyldihydromorphinone
33
2934  99 90  Moramid intermediat           2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic
38       (MORAMIDE intermediate)         acid
2934  99 90  Morferidin (Morpheridine)        1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
32                           acid ethyl ester
2939  11 00  Morfin (MORPHINE)
00
2939  19 00  Morfin metobromid            and other pentavalent nitrogen morphine derivatives,
36       (MORPHINE methobromide)         including in particular the morphine-N-oxide derivatives,
                            one of which is codeine-N-oxide
2939  19 00  Morfin-N-oksid (Morphine-N-oxide)
37
2933  39 99  MPPP  (MPPP)              1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
38
2939  19 00  Mirofin (MYROPHINE)           myristylbenzylmorphine
34
2939  11 00  Nikomorfin (NICOMORPHINE)        3,6-dinicotinylmorphine
00
2922  19 80  Noracimetadol (NORACYMETHADOL)     (±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
23
2933  49 90  Norlevorfanol (NORLEVORPHANOL)     -)-3-hydrohymorphinan
16
2926  90 95  Normetadon (NORMETHADONE)        6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
01
2939  19 00  Normorfin (NORMORPHINE)         demethylmorphine or N-demethylated morphine
42
2933  39 99  Norpipanon (NORPIPANONE)        4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
39
1302  11 00  Opium (OPIUM)
00


                         55
2939  11 00   Oksikodon (OXYCODONE)           14-hydroxydihydrocodeinone
00
2939  11 00   Oksimorfon (OXYMORPHONE)          14-hydroxydihydromorphinone
00
2933  39 99   Para-fluorofentanil            4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
56        (Para-fluorofentanyl)
2933  39 99   PEPAP (PEPAP)               1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
41
2933  33 00   Petidin (PETHIDINE)            1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
00
2933  33 00   Petidin Intermediat A           4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
00        (PETHIDINE intermediate A)
2933  39 99   Petidin Intermediat B           4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
45        (Pethidine intermediate B)
2933  39 99   Petidin Intermediat C           1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
46        (Pethidine intermediate C)
2934  99 90   Fenadokson (PHENADOXONE)          6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
18
2933  39 99   Fenampromid (PHENAMPROMIDE)        N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
30
2933  39 99   Fenazocin (PHENAZOCINE)          2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
28
2933  49 90   Fenomorfan (PHENOMORPHAN)         3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
17
2933  33 00   Fenoperidin (PHENOPERIDINE)        1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
00                             carboxylic acid ethyl ester
2933  39 99   Piminodin (PIMINODINE)           4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic
47                             acid ethyl ester
2933  33  00  Piritramid (PIRITRAMIDE)          1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-
00                             4-carboxylic acid amide
2933  99 80   Proheptazin     (PROHEPTAZINE)    1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
10
2933  39 99   Properidin    (PROPERIDINE)      1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl
50                             ester
2933  49 90   Racemetorfan (RACEMETHORPHAN)       (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
18
2934  99 90   Racemoramid (RACEMORAMIDE)         (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-
37                             morpholine
2933  49 90   Racemorfan (RACEMORPHAN)          (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
19
2934  91 00   Sufentanil    (SUFENTANIL)       N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-
00                             piperidyl]propionanilide
2939  11 00   Tebakon (THEBACON)             acetyldihydrocodeinone
00
2939  11 00   Tebain (THEBAINE)
00
2934  99 90   Tiofentanil (THIOFENTANYL)         N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
36
2922  44 00   Tilidin   (TILIDINE)          (±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
00                             cyclohexene-1-carboxylate
2933  33 00   Trimeperidin (TRIMEPERIDINE)        1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine; and
00
2939  19 00   Acetildihidro-kodein
11        (Acetyldihydrocodein)
2939  11 00   Kodein (CODEINE)              3-O-methylmorphine
00
2922  29 00   Dekstropropoksifen
16        (DEXTROPROPOXYPHENE)

2939  11 00   Dihidrokodein (DIHYDROCODEINE)
00
2939  19 00   Etilmorfin (ETHYLMORPHINE)
                              3-O-ethylmorphine
49
2939  19 00   Nikokodin (NICOCODINE)
                              6-nicotinylcodeine
39
2939  19 00   Nikodikodin (NICODICODINE)
                              6-nicotinyldihydrocodeine
38
2939  19 00   Norkodein (NORCODEINE)           N-demethylcodeine

                            56
41
2939 11 00   Folkodin (PHOLCODINE)
                           morpholinylethylmorphine
00
2933 33 00   Propiram (PROPIRAM)          N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-
00                          pyridylpropionamide;and

Psihotropni supstancii pod internacionalna kontrola, Konvencija na ON 1971


2922  29 00  Brolamfetamin             (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha-
12       (BROLAMFETAMINE) DOB         methylphenethylamine
2939  99 00  Katinon (CATHINONE)          (x)-(S)-2-aminopropiophenone
24
2939  99 00  DET                  3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
11
2922  29 00  DMA                  (±)-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine
11
2932  99 00  DMHP                 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
11                          trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-olo
2939  99 00  DMT                  3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
12
2922  29 00  DOET                 (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alpha-phenethylamine
13
2921  49 00  Eticiklidin   (ETICYCLIDINE) PCE  N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
15
2933  99 80  Etriptamin   (ETRYPTAMINE)     3-(2-aminobutyl)indole
11
2939  69 00  Lisergid ( (+) LYSERGIDE)       9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8beta-
01       LSD                  carboxamide
2939  69 00  LSD-25
02
2939  69 00
03
2932  99 00  MDMA                 (±)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylene-
12                          dioxy)phenethylamine
2843  30 00  Meskalin (MESCALINE)         3,4,5-trimethoxyphenethylamine
07
2939  99 00  Metkatinon (METHCATHINONE)      2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
27
2934  99 90  4-Metilaminoreks           (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
30       (4-methylaminorex)
2932  99 00  MMDA                 2-methoxy-alpha-methyl-4,5-
13                          (methylenedioxy)phenethylamine
2932  99 00  N-ethyl MDA              (±)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-
14                          (methylenedioxy)phenethylamine
2932  99 00  N-hydroxy MDA             (±)-N-[alpha-methyl-3,4-
15                          (methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
2932  99 00  Paraheksil (PARAHEXYL)        3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-
16                          dibenzo[b,d]pyran-1-ol
2922  29 00  PMA                  p-methoxy-alpha-methylphenethylamine
14
2939  99 00  Psilocin (Psilocin,Psilotsin)     3-[2-(dimethylamino)ethyl] indol-4-ol
22
2939  99 00  Psilocibin (PSILOCYBINE)       3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
21                          phosphate
2933  99 80  Roliciklidin (ROLICYCLIDINE) PHP,   1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
11       PCPY}
2922  29 00  STP, DOM               2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine
17
2932  99 00  Tenamfetamin             alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
17          (TENAMFETAMINE) MDA
2934  99 90  Tenociklidin (TENOCYCLIDINE) TCP   1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
35
2932  99 00  Tetrahidrokanabinol          tetrahydrocannabinol, the following isomers and their
18       (TETRAHYIDROKANNABINOL)        sterochemical variants:
                           7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
                           dibenzo[b,d] pyran-1-ol
                           (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
                           pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

                        57
                               (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-
                               trimethyl-3-pentyl- 6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
                               (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
                               pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran -1- ol
                               6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
                               dibenzo[b,d] pyran-1-ol
                               (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-
                               9-methylene- 3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
2922  29 00  TMA                      (±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine
15
2921  46 00  Amfetamin (AMPHETAMINE)            (±)-alpha-methylphenethylamine
00
2933  54 00  Deksamfetamin     (DEXAMPHETAMINE)    (+)-alpha-methylphenethylamine
03
2939  51 00  Fenetilin (FENETYLLINE)            7-[2-[(alpha-methylphenethyl)amino] ethyl]theophylline
00
3913  10 00  Levamfetamin     (LEVAMPHETAMINE)     (x)-(R)-alpha-methylphenethylamine
01
2921  46 00  Levometamfetamin               (x)-N,alpha-dimethylphenethylamine
00       (LEVOMETHAMPHETAMINE)
2933  55 00  Meklokvalon (MECLOQUALONE)          3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)- quinazolinone
00
2939  91 90  Metamfetamin (METHAMPHETAMINE)        (+)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine
00
2939  91 90  Metamfetamin racemat             (±)-N,alpha-dimethylphenethylamine
00       (METHAMPHETAMINE racemate)
2933  55 00  Metakvalon (METAQUALONE)           2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
00
2933  33 00  Metilfenidat ( METHYLPHENIDATE)        Methyl alpha-phenyl-2-piperidineacetate
00
2933  33 00  PCP                      1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
00
2934  91 00  Fenmetrazin (PHENMETRAZINE)          3-methyl-2-phenylmorpholine
00
3003  90 90  Sekobarbital (SECOBARBITAL)          5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
09
2932  99 00  Delta-9- tetrahidrokanabinol i        (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
19       negovite stereohemiski oblici         pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
        (delta-9-tetrahydro-cannabinol and its
        stereochemical variants)
2933 55 00   Cipeprol (ZIPEPROL)              alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-
00                              methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol
2933 53 90   Amobarbital (AMOBARBITAL)           5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
00
2939 11 00   Buprenorfin (BUPRENORPHINE)          2l-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
00                              trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-
                               tetrahydrooripavine
2933 53 90   Butalbital (BUTALBITAL)            5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
00
 2939 43 00  Katin (Norpseudoefedrin)           (+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
00       (CATHINE (+)-norpseudo-ephedrine)
2933 53 90   Ciklobarbital (CYCLOBARBITAL)         5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
00
2933 91 90   Flunitrazepam (FLUNITRAZEPAM)         5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-
00                              1,4-benzodiazepin-2-one
2925 12 00   Glutetimid (GLUTETHIMIDE)           2-ethyl-2-phenylglutarimide
00
2933 33 00   Pentazocin (PENTAZOCINE)           (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-
00                              3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
2933 53 90   Pentobarbital (PENTOBARBITAL)         5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
00
2933 54 00   Alobarbital (ALLOBARBITAL)          5,5-diallylbarbituric acid
02
2933 91 90   Alprazolam (ALPRAZOLAM)            8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-
00                              a][1,4]benzodiazepine
2922 31 00   Amfepramon (AMFEPRAMONE)           2-(diethylamino)propiophenone
00
2934 91 00   Aminoreks (AMINOREX)             2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
00

                            58
2933  53 10  Barbital (BARBITAL)          5,5-diethylbarbituric acid
00
2921  46 00  Benzfetamin (BENZFETAMINE)       N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine
00
2933  33 00  Bromazepam (BROMAZEPAM)        7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-
00                          benzodiazepin-2one
2933  53 90  Butobarbital (BUTOBARBITAL)      5-butyl-5-ethylbarbituric acid
00
2934  91 00  Brotizolam (BROTIZOLAM)        2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-
00                          s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
2933  91 90  Kamazepam (CAMAZEPAM)         7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-
00                          1,4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
2933  91 10  Hlordiazepoksid            7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-
00       (CHLORDIAZEPOXIDE)           benzodiazepine-4-oxide
2933  72 00  Klobazam (CLOBAZAM)          7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-
00                          2,4(3H,5H)-dione
2933  91 90  Klonazepam (CLONAZEPAM)        5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-
00                          benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Klorazepat (CLORAZEPATE)        7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-
00                          benzodiazepine-3-carboxylic acid

2934  91 00  Klotiazepam (CLOTIAZEPAM)       5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
00                          thieno [2,3-e] -1,4-diazepin-2-one
2934  91 00  Kloksazolam (CLOXAZOLAM)        10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-
00                          oxazolo- [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
2933  91 90  Delorazepam (DELORAZEPAM)       7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
00                          benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Diazepam   (DIAZEPAM)        7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
00                          benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Estazolam (ESTAZOLAM)         8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-
00                          a][1,4]benzodiazepine
2905  51 00  Ethlorvinol (ETHCHLORVYNOL)
                           1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
00
2924  24 00  Etinamat   (ETHINAMATE)
                           1-ethynylcyclohexanolcarbamate
00
2933  91 90  Etil    loflazepat     (ETHYL  ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-
00       LOFLAZEPATE)              1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
2921  46 00  Etil Amfetamin (ETIL AMFETAMINE)    N-ethyl-alpha-methylphenethylamine
00
2921  46 00  Fenkamfamin (FENCAMFAMIN)       N-ethyl-3-phenyl-2-norborananamine
00
3003  90 90  Fenproporeks (FENPROPOREX)       (±)-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile
06
2933  91 90  Fludiazepam (FLUDIAZEPAM)       7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
00                          1,4-benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Flurazepam (FLURAZEPAM)        7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-
00                          1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Halazepam (HALAZEPAM)         7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-
00                          2H-1,4-benzodiazepin-2-one
2934  91 00  Haloksazolam (HALOXAZOLAM)       10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-
00                          tetrahydrooxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-
                           one
2934 91 00   Ketazolam (KETAZOLAM)         11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-
00                          [1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione
2921 49 00   Lefetamin (LEFETAMINE         (x)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
14
2933 55 00   Loprazolam   (LOPRAZOLAM)      6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-
00                          piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-
                           a][1,4]benzodiazepin-1-one
2933  91 90  Lorazepam (LORAZEPAM)         7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-
00                          1,4-benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Lormetazepam (LORMETAZEPAM)      7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
00                          methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
2933  91 90  Mazindol (MAZINDOL)          5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-
00                          a]isoindol-5-ol
2933  91 90  Medazepam (MEDAZEPAM)         7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-
00                          benzodiazepine
2921  46 00  Mefenoreks (MEFENOREX)         N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine
00

                        59
   2924  11 00  Meprobamat (MEPROBAMATE)         2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
   00
   2934  91 00  Mezokarb (MESOCARB)           3-(alpha-methylphenethyl)-N-
   00                           (phenylcarbamoyl)sydnone imine
   2933  53 90  Metilfenobarbital            5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
   00       (METHYLPHENOBARBITAL)
   2933  72 00  Metiprilon (METHYPRILON)         3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
   00

   2933  91 90  Midazolam (MIDAZOLAM)          8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-
   00                           a][1,4]benzodiazepine
   2933  91 90  Nimetazepam (NIMETAZEPAM)        1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-
   00                           benzodiazepin-2-one
   2933  91 90  Nitrazepam   (NITRAZEPAM)       1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-
   00                           one
   2933  91 90  Nordazepam   (NORDAZEPAM)       7-chloro-1,3-dihdyro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
   00                           2-one
   2933  91 90  Oksazepam (OXAZEPAM)           7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-
   00                           benzodiazepin-2-one
   2934  91 00  Oksazolam   (OXAZOLAM)         10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-
   00                           phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
   2934  91 00  Pemolin   (PEMOLINE)          2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (=2-imino-5-
   00                           phenyl-4-oxazolidinone)
   2934  91 00  Fendimetrazin   (PHENDIMETRAZINE)   (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
   00
   2933  53 10  Fenobarbital   (PHENOBARBITAL)     5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
   00
   2921  46 00  Fentermin   (PHENTERMINE)       alpha,alpha-dimethylphenethylamine
   00
   2933  91 90  Pinazepam   (PINAZEPAM)        7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-
   00                           benzodiazepin-2-one
   2933  33 00  Pipradrol   (PIPRADROL)        1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
   00
   2933  91 90  Prazepam   (PRAZEPAM)         7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-
   00                           2H-1,4-benzodiazepin-2-one
   2933  91 90  Pirovaleron (PYROVALERONE)        4'-methyl-2-(1,-pyrrolidinyl)valerophenone
   00
   2933  53 90  Sekbutabarbital             5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
   00       (SECBUTABARBITAL)
   2933  91 90  Temazepam (TEMAZEPAM)          7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-
   00                           1,4-benzodiazepin-2-one
   2933  91 90  Tetrazepam   (TETRAZEPAM)       7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-
   00                           2H-1,4-benzodiazepin-2-one
   2933  91 90  Triazolam   (TRIAZOLAM)        8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-
   00                           triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
   2933  53 90  Vinilbital   (VINYLBITAL)       5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
   00

   Listite gi vklu~uvaat i site soli, derivati i izomeri dokolku nivnoto postoewe e
   vozmo`no vo ramkite na
   nivnata specifi~na hemiska struktura  Prekurzori (materii {to mo`e da se upotrebat za proizvodstvo na opojni
  drogi) koi se pod me|unarodna kontrola spored Konvencija na ON 1988


  TARIFNA
           NAZIV NA MATERIJATA         CAS BROJ         HEMISKI SOSTAV
  OZNAKA
2915 24 00 00  ANHIDRID NA OCETNA KISELINA       108-24-7   acetic oxid
        (ACETIC ANHYDRIDE)
2914 11 00 00  ACETON (ACETONE)            67-64-1    2-propanon
2924 23 00 00  N-ACETIL ANTRANILNA KISELINA (N- 89-52-1       2-(acetylamino)-bezoic acid
        ACETYLANTHRANILIC ACID)


                          60
  TARIFNA
            NAZIV NA MATERIJATA        CAS BROJ         HEMISKI SOSTAV
  OZNAKA
2922 43 00 00  ANTRANILNA KISELINA            118-92-3   2-aminobenzoic acid
        (ANTHRANILIC ACID)
2909 11 00 00  DIETIL ETER (DIETHYL ETHER)        60-29-7   1,1-oxybis (ethane)
2939 41 00 00  EFEDRIN (EPHEDRINE)            299-42-3   (R-(R,S))-0-(1-(methylamino)ethyl)-
                                    bezenemethanol
2939 41 00 01  Efedrin hidrohlorid (Ephedrine      50-98-6
        hydrochloride)
2939 41 00 02  Efedrin nitrat (Ephedrine nitrate)    81012-98-8
2939 41 00 03  Efedrin sulfat (Ephedrine sulfate)    134-72-5
2939 61 00 00  ERGOMETRIN (ERGOMETRINE (INN))      60-79-7   (ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-
                                    (2-hydroxy-1-methylethyl)-g-methyl-8,S
2936 61 00 01  Ergometrin hidrohlorid          74283-21-9
        (Ergometrine hydrochloride)
2936 61 00 02  Ergometrin maleat (Ergometrine      129-51-1
        hydrogen maleate)
2936 61 00 03  Ergometrin oksalat (Ergometrine
        oxalate)
2936 61 00 04  Ergometrin tartrat (Ergometrine      129-50-0
        tartrate)
2939 62 00 00  ERGOTAMIN (ERGOTAMINE (INN))       113-15-5   ergotaman-3,6,18-trione,12-hydroxy-2-
                                    methyl-5-phenylmethyl
2939 62 00 01  Ergotamin hidrohlorid (Ergotamine
        hydrochloride)
2939 62 00 02  Ergotamin sucinat (Ergotamine
        succinate)
2939 62 00 03  Ergotamin tartrat (Ergotamine   379-79-3
        tartrate)
2916 34 00 00  FENIL OCETNA KISELINA      103-82-2       benzenacetic acid
        (PHENYLACETIC ACID)
2806 10 00 00  HLOROVODORODNA KISELINA     7647-01-0       hydrochloric acid
        (HYDROGEN CHLORIDE,
        HIDROCHLORIC ACID, hlorovodorod,
        hlorovodorodna kiselina)
2932 91 00 00  IZOSAFROL (ISOSAFROLE)          120-58-1   1,3-benzodioxole, 5-(1-propenyl)
2841 61 00 00  KALIUM PERMANGANAT (POTASSIUM       7722-64-7  potassium permanganate
        PERMANGANATE)
2939 63 00 00  LIZERGINSKA KISELINA (LYSERGIC      82-58-6   (8)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-
        ACID)                         carboxylic acid
2932 92 00 00  3,4 -(METILENDIOKSI)FENIL-2-       4676-39-5  3,4-methylenedioxyphenil-2-propanon
        PROPANON (3,4-
        (METHYLENEDIOXY)PHENYL-2-
        PROPANONE)
        ili 1-(1,3-BENZODIOKSOL-5-IL)
        PROPAN-2-ON
2914 12 00 00  METIL ETIL KETON (METHYL ETHYL      78-93-3   2-butanone
        KETONE, BUTANON)
2914 31 00 00  1-FENIL-2-PROPANON (1-PHENYL-2-      103-79-7   1-pheyl-2-propanone
        PROPANONE) (PHENYACETONE)
2933 32 00 00  PIPERIDIN (PIPERIDINE)          110-89-4   piperidin
2843 30 00   Piperidin aurihlorid (Piperidine

                           61
   TARIFNA
             NAZIV NA MATERIJATA       CAS BROJ         HEMISKI SOSTAV
   OZNAKA
01       aurichloride)
2933 32 00 01  Piperidin bitartrat (Piperidine     6091-46-9
        hydrogen tartarate)
2933 32 00 02  Piperidin hidrohlorid (Piperidine    6091-44-7
        hydrochloride)
2933 32 00 03  Piperidin nitrat (Piperidine nitrate)  6091-45-8
2933 32 00 04  Piperidin fosfat (Piperidine
        phosphate)
2933 32 00 05  Piperidin pikrat (Piperidine picrate)  6091-49-2
2843 90 90 01  Piperidin platinihlorid (Piperidine
        platinichloride)
2933 32 00 06  Piperidin tiocijanat (Piperidine     22205-64-7
        thiocyanate)
2932 93 00 00  PIPERONAL (PIPERONAL)          120-57-0   1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
2939 42 00 00  PSEUDOEFEDRIN (PSEUDOEPHEDRINE      90-82-4   (S(R,R)(1-(methylamino) ethyl)-
        (INN))                        benzenemethanol
2939 42 00 01  Pseudoefedrin hidrohlorid        345-12-0
        (Pseudoephedrine hydochloride)
2939 42 00 02  Pseudoefedrin sulfat           7640-12-0
        (Pseudoephedrine sulfate)
2932 94 00 00  SAFROL (SAFROLE)             94-59-7   1,3-benzodioxole,5-(2propenyl)
2807 00 10 00  SULFURNA KISELINA (SULPHURIC       7664-93-9  sulphuric acid
        ACID)
2902 30 00 00  TOLUEN (TOLUENE)             108-88-3   methyl-benzene


   Zabele{ka:
   Listata gi vklu~uva i site soli dokolku postojat , osven solite na
   hlorovodorodna i sulfurna kiselina.
                          62
       SPISOK NA SUPSTANCII [TO JA OSIROMA[UVAAT OZONSKATA OBVIVKA
                    (PRILOG 3)
  TABELA 1
 TARIFNA    NAZIV NA SUPSTANCIJATA [TO JA    HEMISKA           POTENCIJAL  NA
                                  OZNAKA
 OZNAKA    OSIROMA[UVA OZONSKATA OBVIVKA    FORMULA           OSIROMA[UVAWE NA
                                         OZONSKATA OBVIVKA
                                             1)


Aneks A, grupa I: hlorofluorojaglevodorodi (CFC)
2903 41 00 00 trihlorofluorometan        CFCl3   CFC–11            1,0
2903 42 00 00 dihlorodifluorometan       CF2Cl2   CFC–12            1,0
2903 43 00 00 trihlorotrifluoroetan       C2F3Cl3  CFC–113           0,8
2903 44 10 00 dihlorotetrafluoroetan      C2F4Cl2  CFC–114           1,0
2903 44 90 00 hloropentafluoroetan       C2F5Cl   CFC–115           0,6
Aneks A, grupa II: haloni
2903 46 10 00 bromohlorodifluorometan      CF2BrCl  halon–1211          3,0
       (difluorohlorobromometan)
2903 46 20 00 bromotrifluorometan        CF3Br   halon–1301         10,0
       (trifluorobromometan)
2903 46 90 00 dibromotetrafluoroetan      C2F4Br2  halon–2402          6,0
Aneks B, grupa I: drugi celosno halogenirani hlorofluorojaglevodorodi (CFC)
2903 45 10 00 hlorotrifluorometan        CF3Cl   CFC–13            1,0
2903 45 15 00 pentahlorofluoroetan       C2FCl5   CFC–111           1,0
2903 45 20 00 tetrahlorodifluoroetan      C2F2Cl4  CFC–112           1,0
2903 45 25 00 heptahlorofluoropropan      C3FCl7   CFC–211           1,0
2903 45 30 00 heksahlorodifluoropropan     C3F2Cl6  CFC–212           1,0
2903 45 35 00 pentahlorotrifluoropropan     C3F3Cl5  CFC–213           1,0
2903 45 40 00 tetrahlorotetrafluoropropan    C3F4Cl4  CFC–214           1,0
2903 45 45 00 trihloropentafluoropropan     C3F5Cl3  CFC–215           1,0
2903 45 50 00 dihloroheksafluoropropan     C3F6Cl2  CFC–216           1,0
2903 45 55 00 hloroheptafluoropropan      C3F7Cl   CFC–217           1,0
Aneks B, grupa II: jagleroden tetrahlorid
2903 14 00 00 jagleroden tetrahlorid      CCl4    jagleroden          1,1
                              tetrahlorid
Aneks B, grupa III: 1,1,1-trihloroetan
2903 19 10 00 1,1,1-trihloroetan        C2H3Cl3 2) 1,1,1-            0,1
                                trihloroetan
                                (metilhloroform
                                )
Aneks C, grupa I: drugi necelosno halogenirani hlorofluorojaglevodorodi (HCFC)
2903 49 10 01 dihlorofluorometan       CHFCl2  HCFC–21        0,04
2903 45 90 10 hlorodifluorometan       CHF2Cl  HCFC–22       0,055
2903 49 10 02 hlorofluorometan        CH2FCl  HCFC–31        0,02
2903 49 10 03 tetrahlorofluoroetan      C2HFCl4  HCFC–121     0,01 – 0,04
2903 49 10 04 trihlorodifluoroetan      C2HF2Cl3 HCFC–122     0,02 – 0,08
2903 49 10 05 dihlorotrifluoroetan      C2HF3Cl2 HCFC–123 3)    0,02 – 0,06
2903 49 10 06 tetrafluorohloroetan      C2HF4Cl  HCFC–124 3)    0,02 – 0,04
2903 49 10 07 trihlorofluoroetan       C2H2FCl3 HCFC–131     0,007 – 0,05
2903 49 10 08 dihlorodifluoroetan       C2H2F2Cl2 HCFC–132     0,008 – 0,05
2903 49 10 09 trifluorohloroetan       C2H2F3Cl HCFC–133     0,02 – 0,06
2903 45 90 20 dihlorofluoroetan        C2H3FCl2 HCFC–141     0,005 – 0,07
2903 49 10 10 dihlorofluoroetan        CH3CFCl2 HCFC–141b 3)     0,11
2903 49 10 11 difluorohloroetan        C2H3F2Cl HCFC–142     0,008 – 0,07

  1)
   Potencijalot na osiroma{uvawe na ozonskata obvivka e opredelen vrz osnova
  na sega{nite soznanija, pa vo opredelen vremenski period }e se preispituva,
  vo soglasnost so odredbite na Montrealskiot protokol.
  2)
   Formulata ne se odnesuva na 1,1,2-trihloroetan
  3)
   Se odnesuva na najvoobi~aenite izomeri kako e opredeleno so Montrealskiot
  protokol
                        63
2903 49 10 12  difluorohloroetan        CH3CF2Cl   HCFC–142b 3)    0,065
2903 49 10 13  hlorofluoroetan         C2H4FCl    HCFC–151    0,003 – 0,005
2903 49 10 14  heksahlorofluoropropan      C3HFCl6    HCFC–221    0,015 – 0,070
2903 49 10 15  pentahlorodifluoropropan     C3HF2Cl5   HCFC–222    0,010 – 0,090
2903 49 10 16  tetrahlorotrifluoropropan    C3HF3Cl4   HCFC–223    0,01 – 0,080
2903 49 10 17  trihlorotetrafluoropropan    C3HF4Cl3   HCFC–224    0,01 – 0,090
2903 49 10 18  dihloropentafluoropropan     C3HF5Cl2   HCFC–225    0,02 – 0,070
2903 49 10 19  dihloropentafluoropropan     CF3CF2CHCl2  HCFC–225ca 4)    0,025
2903 49 10 20  dihloropentafluoropropan     CF2ClCF2CH  HCFC–225cb 4)    0,033
                         ClF
2903 49 10 21 heksafluorohloropropan       C3HF6Cl  HCFC–226      0,02 – 0,10
2903 49 10 22 pentahlorofluoropropan       C3H2FCl5  HCFC–231      0,05 – 0,09
2903 49 10 23 tetrahlorodifluoropropan      C3H2F2Cl4 HCFC–232     0,008 – 0,10
2903 49 10 24 trihlorotrifluoropropan      C3H2F3Cl3 HCFC–233     0,007 – 0,23
2903 49 10 25 dihlorotetrafluoropropan      C3H2F4Cl2 HCFC–234      0,01 – 0,28
2903 49 10 26 pentafluorohloropropan       C3H2F5Cl  HCFC–235      0,03 – 0,52
2903 49 10 27 tetrahlorofluoropropan       C3H3FCl4  HCFC–241     0,004 – 0,09
2903 49 10 28 trihlorodifluoropropan       C3H3F2Cl3 HCFC–242     0,005 – 0,13
2903 49 10 29 dihlorotrifluoropropan       C3H3F3Cl2 HCFC–243     0,007 – 0,12
2903 49 10 30 tetrafluorohloropropan       C3H3F4Cl  HCFC–244     0,009 – 0,14
2903 49 10 31 trihlorofluoropropan        C3H4FCl3  HCFC–251     0,001 – 0,01
2903 49 10 32 dihlorodifluoropropan       C3H4F2Cl2 HCFC–252     0,005 – 0,04
2903 49 10 33 trifluorohloropropan        C3H4F3Cl  HCFC–253     0,003 – 0,03
2903 49 10 34 dihlorofluoropropan        C3H5FCl2  HCFC–261     0,002 – 0,02
2903 49 10 35 difluorohloropropan        C3H5F2Cl  HCFC–262     0,002 – 0,02
2903 49 10 36 hlorofluoropropan         C3H6FCl  HCFC–271     0,001 – 0,03
Aneks C, grupa II: bromofluorojaglevodorodi (hidrobromofluorometan, etan, propan) (HBFC)
2903 49 30 01 dibromofluorometan        CHFBr2                1,0
2903 49 30 02 bromodifluorometan        CHF2Br    HBFC–22B1       0,74
2903 49 30 03 bromofluorometan         CH2FBr               0,73
2903 49 30 04 tetrabromofluoroetaan      C2HFBr4              0,3 – 0,8
2903 49 30 05 tribromodifluoroetan       C2HF2Br3             0,5 – 1,8
2903 49 30 06 dibromotrifluoroetan       C2HF3Br2             0,4 – 1,6
2903 49 30 07 bromotetrafluoroetan       C2HF4Br              0,7 – 1,2
2903 49 30 08 tribromofluoroetan        C2H2FBr3             0,1 – 1,1
2903 49 30 09 dibromodifluoroetan       C2H2F2Br2             0,2 – 1,5
2903 49 30 10 bromotrifluoroetan        C2H2F3Br             0,7 – 1,6
2903 49 30 11 dibromofluoroetan        C2H3FBr2             0,1 – 1,7
2903 49 30 12 bromodifluoroetan        C2H3F2Br             0,2 – 1,1
2903 49 30 13 bromofluoroetan         C2H4FBr             0,07 – 0,1
2903 49 30 14 heksabromofluoropropan      C3HFBr6              0,3 – 1,5
2903 49 30 15 pentabromodifluoropropan     C3HF2Br5             0,2 – 1,9
2903 49 30 16 tetrabromotrifluoropropan    C3HF3Br4             0,3 – 1,8
2903 49 30 17 tribromotetrafluoropropan    C3HF4Br3             0,5 – 2,2
2903 49 30 18 dibromopentafluoropropan     C3HF5Br2             0,9 – 2,0
2903 49 30 19 bromoheksafluoropropan      C3HF6Br              0,7 – 3,3
2903 49 30 20 pentabromofluoropropan      C3H2FBr5             0,1 – 1,9
2903 49 30 21 tetrabromodifluoropropan     C3H2F2Br4             0,2 – 2,1
2903 49 30 22 tribromotrifluoropropan     C3H2F3Br3             0,2 – 5,6
2903 49 30 23 dibromotetrafluoropropan     C3H2F4Br2             0,3 – 7,5
2903 49 30 24 bromopentafluoropropan      C3H2F5Br             0,9 – 1,4
2903 49 30 25 tetrabromofluoropropan      C3H3FBr4             0,08 – 1,9
2903 49 30 26 tribromodifluoropropan      C3H3F2Br3             0,1 – 3,1
2903 49 30 27 dibromotrifluoropropan      C3H3F3Br2             0,1 – 2,5
2903 49 30 28 bromotetrafluoropropan      C3H3F4Br             0,3 – 4,4
2903 49 30 29 tribromofluoropropan       C3H4FBr3             0,03 – 0,3

  4)
    Se odnesuva na najvoobi~aenite izomeri kako e opredeleno so Montrealskiot
  protokol
                      64
 2903 49 30 30 dibromodifluoropropan        C3H4F2Br2            0,1 – 1,0
 2903 49 30 31 bromotrifluoropropan        C3H4F3Br            0,07 – 0,8
 2903 49 30 32 dibromofluoropropan         C3H5FBr2            0,04 – 0,4
 2903 49 30 33 bromodifluoropropan         C3H5F2Br            0,07 – 0,8
 2903 49 30 34 bromofluoropropan          C3H6FBr            0,02 – 0,7
 Aneks C, grupa III: bromohlorometan
 2903 49 80 10 bromohlorometan           CH2BrCl              0,12
 Aneks E, grupa I: metil-bromid
 2903 39 11 00 metilbromid             CH3Br    metilbromid      0,7
   TABELA 2

  TARIFNA        NAZIV NA SUPSTANCI [TO JA OSIROMA[UVAAT OZONSKATA OBVIVKA
  OZNAKA
3824 79 00 00  {to sodr`at  edna ili pove}e materii od tar. podbroevi 2903 14 00, 2903
        19 10, 2903  39 11, 2903 49 10 ili 2903 49 30
3808 50 00 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 11 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 13 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 15 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 17 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 23 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 27 90  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 30 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 93 90 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 99 10 00  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
3808 99 90 90  {to sodr`at  bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
                       65
          SPISOK NA ZAGROZENI VIDOVI      DIVI @IVOTNI
                  (PRILOG 4)

                 N a i m e n u v a n i e
 Tarifna
  oznaka                                Zabele{ka

0106  19 90  Volk (Canis lupus)                    CITES II
91
0106  19 90  Kafeava me£ka (Ursus arctos)               CITES II
92
0106  19 90  Vidra (Lutra lutra)                    CITES II
93
0106  19 90  Ris (Lynx lynx)                      CITES II
94
0106  19 90  Diva ma£ka    (Felis sivestris)            CITES II
95
0106  19 90  Liljaci (Chiroptera)
96
0106  20 00  Polska `elka (Testudo graeca)               CITES II
01
0106  20 00  Ridska `elka (Testudo hermanni)              CITES II
02
0106  20 00  Ostroglava {arka (Vipera ursinii)             CITES I
03
0106  20 00  Peso£na boa (Eryx jaculus)                CITES II
04
0106  31 00  Carski orel (Aquila heliaca)               CITES I
01
0106  31 00  Beloopa{est orel (Haliaetus aicilla)           CITES I
02
0106  31 00  Siv sokol (Falco peregrinus)               CITES I
03
0106  31 00  Orel ribar (Pandion haliaetus)              CITES II
04
0106  31 00  Crvena luwa (Milvus milvus)                CITES II
05
0106  31 00  Crna luwa (Milvus migrans)                CITES II
06
0106  31 00  Orel zmijar (Circaetus gallicus)             CITES II
07
0106  31 00  Jastreb koko{kar (Accipiter gentilis)           CITES II
08
0106  31 00  Jastreb vrap£ar (Accipiter nisus)             CITES II
09
0106  31 00  Kratkoprst jastreb (Accipiter brevipes)
10
0106  31 00  Obi£en jastreb gluv£ar (Buteo buteo)           CITES II
11
0106  31 00  Lisest jastreb gluv£ar (Buteo rufinus)          CITES II
12
0106  31 00  Severen jastreb gluv£ar (Buteo lagopus)          CITES II
13
0106  31 00  Jastreb osojad (Pernis apivorus)             CITES II
14
0106  31 00  Mal orel (Hieraeetus pennatus)              CITES II
15
0106  31 00  Sur orel (Aquilla chrysaetos)               CITES II
16
0106  31 00  Golem kresliv orel (Aquilla clanga)            CITES II
17
0106  31 00  Mal kresliv orel (Aquilla pomarina)            CITES II

                           66
18
0106  31 00  Egipetski orel mr{ojadec (Neophron percnopterus)  CITES II
19
0106  31 00  Bradest orel mr{ojadec (Gypaetus barbatus)     CITES II
20
0106  31 00  Beloglav orel mr{ojadec (Gyps fulvus)       CITES II
21
0106  31 00  Crn orel mr{ojadec (Aegypius monachus)       CITES II
22
0106  31 00  Blatna eja (Circus aeruginosus)          CITES II
23
0106  31 00  Stepska eja (Circus macrourus)           CITES II
24
0106  31 00  Polska eja (Circus cyaneus)            CITES II
25
0106  31 00  Livadska eja (Circus pygargus)           CITES II
26
0106  31 00  Sokol lastovi£ar (Falco subbuteo)         CITES II
27
0106  31 00  Ju`en sokol (Falco biarmicus)           CITES II
28
0106  31 00  Crn sokol (Falco eleonore)             CITES II
29
0106  31 00  Loven sokol (Falco cherrug)            CITES II
30
0106  31 00  Mal sokol (Falco columbarius)           CITES II
31
0106  31 00  Ve£erna vetru{ka (Falco vespertinus)        CITES II
32
0106  31 00  Obi£na vetru{ka (Falco tinnunculus)        CITES II
33
0106  31 00  Stepska vetru{ka (Falco naumanni)         CITES II
34
0106  39 90  Kadroglav pelikan (Pelecanus crispus)       CITES I
01
0106  39 90  Crn {trk (Ciconia nigra)              CITES II
02
0106  39 90  ^apja la`i£arka (Platalea leucorodia)
03
0106  39 90  Golem flamingo (Phoenicopterus ruber)
04
0106  39 90  Siv `erav (Grus grus)               CITES II
05
0106  39 90  Tenkokluna mo£varka (Numenius tenurostris)     CITES I
06
0106  39 90  Golema dropla (Otis tarda)             CITES II
07
0106  39 90  Mala dropla (Otis tetrax)             CITES II
08
0106  39 90  Golem buf (Bubo bubo)               CITES II
09
0106  39 90  [umska u{esta utka (Asio otus)           CITES II
10
0106  39 90  Blatna u{esta utka (Asio flammeus)         CITES II
11
0106  39 90  ]uk (Otus scops)                  CITES II
12
0106  39 90  Doma{na kukumjavka (Athene noctua)         CITES II
13
0106  39 90  Pernatonoga kukumjavka (Aegolius funereus)     CITES II
14
0106  39 90  Mala kukumjavka (Glaucidium passerinum)

                       67
15
0106  39 90  [umska utka (Strix aluco)                  CITES II
16
0106  39 90  Uralska utka (Strix uralensis )               CITES II
17
0106  39 90  Slavej  (Suscinia megarhynchos )
18
0106  39 90  @olt strani{~ar (Emberiza citrinella )
19
0106  39 90  Crnoglav strni{~ar (Emberiza melanocephala)
20
0106  39 90  Gradinarski stani{~ar (Emberiza hortulana)
21
0106  39 90  Bilbil~e (Carduelis carduelis)
22
0106  39 90  Elova zelenu{ka (Carduelis spinus)
23
0106  39 90  Obi~na zelenu{ka (Carduelis chloris)
24
0106  39 90  Crveno zimsko vrap~e (Purrhula purrhula)
25
0106  39 90  Severno konoplar~e (Acanthis cannabina )
26
0106  39 90  Obi~no `oltar~e (Serinus serinus )
27
0106  39 90  Krstoklun (Lohia curvirostra )
28
0106  90 00  Medicinska pijavica (Hirudo medicinalis)          CITES II
91
0106  90 00  Insekti (Insecta)
92
0106  90 00  Peperugi (Lepidoptera)
93
0106  90 00  Tvrdokrilci (Coleopter )
94
0106  90 00  Ezerska `aba (Rana ridibunda)
95
0106  90 00  Balkanska zelena `aba (Rana balcanica )
96
0106  90 00  Drugi vidovi od grupata vodozemci (Amphibia)
97
0306  24 80  Poto~en rak (Astropotamobius torrentium macedonicus)
01
0306  24 80  Re~en rak (Astacus astacus balcanicus)
02
0307  60 00  Lozov pol`av (Helih pomatia)
01
0307  60 00  [umski pol`av (Helix lucorum)
02
0307  60 00  Obi~en pol`av (Helix vulgaris)
03
0307  60 00  Grneviden pol`av (Helix figulina)
04
0307  60 00  Prugav pol`av (Cepea vindobonensis)
05
0307  91 00  Re~ni {kolki (Unio pictorum , unio crassus, unio tumidus)
01
            SPISOK NA ZAGROZENI VIDOVI RASTENIJA
                   (PRILOG 5)

                       68
 Tarifna           N a i m e n u v a n i e             Zabele{ka
 oznaka

0604  10 90  Dabov li{aj (Evernia prunastri (L.) Ach)
01
0604  10 90  Islandski li{aj (Cetraria islandica (L.) Ach)
02
1211  90 85  Akonitum (Aconitum divergens Panc.)
01
1211  90 85  Proleten gorocvet (Adonis vernalis L.)             CITES II
02
1211  90 85  Bel slez (Althaea officinalis L.)
03
1211  90 85  Ku£e{ki salep (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)       Fam Orchidaceae
04                                      CITES II
1211  90 85  Me£kino uvo (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel)
05
1211  90 85  Crven kantarion (Centaurum erythraea Rafin)
06
1211  90 85  Bivonov mrazovec (Colchicum bivonale Gus.)
07
1211  90 85  Makedonski mrazovec (Colchicum macedonicum Koshanin)
08
1211  90 85  Mrazovec (Colchicum pieperianum Markgr.)
09
1211  90 85  Prstest (pegav) salep (Dactylorhiza maculata (L.) Soo)
10
1211  90 85  Veligden~e, kralevo cve}e (Daphne blagayana Freyer)
11
1211  90 85  Krupen naprstok (Digitalis grandiflora Miller)
12
1211  90 85  Temen naprstok (Digitalis feruginea L.)
13
1211  90 85  Lincura (Gentiana lutea L. subsp. symphiandra (Murb.) Hayek)  D5
14
1211  90 85  To~kesta lincura (Gentiana punctata L.)
15
1211  90 85  Obi~en sladunec (Glycyrrhiza glabra L.)
16
1211  90 85  @ivoinov smil (Hetychrysum zivojinii Cernjavski&Soshka)
17
1211  90 85  Krstest kopitnik (Hepatica nobilis Miller)
18
1211  90 85  Obi~en kantarion (Hypericum perforatum L.)
19
1211  90 85  Izop (Hyssopsus officinalis L.)
20
1211  90 85  Smreka (Modra smreka) (Juniperus communis L.)
21
1211  90 85  Vol~ja noga (Licopodium clavatum L.)
22
1211  90 85  Barsko koki~e (Leucojum aestivum L.)
23
1211  90 85  Gor~liva (blatna) detelina (Menyanthes trifoliata L.)
24
1211  90 85  [irokolisten salep (Orchys laxiflora Lam.)           Fam Orchidaceae
25                                      CITES II
1211 90 85   Vojni~ki salep    (Orchys militaris L.)          fam Orchidaceae
26                                      CITES II
1211 90 85   Bo`ur (Peonia masculata (L.) Miller)
27

                         69
1211  90 85  Bo`ur (Peonia peregrina Miller)
28
1211  90 85  Petrov krst (krstec) (Paris quadrifolia L.)
29
1211  90 85  Proletna jaglika (Primula veris L.)
30
1211  90 85  Obi~na medunica (Pulmonaria officinalis L.)
31
1211  90 85  Sedef~e (Ruta graveolens L.)
32
1211  90 85  Bozel (Sambucus nigra L.)
33
1211  90 85  ^istec (Sideritis raeseri Boiss&Heldr.)
34
1211  90 85  Makedonski ({arplanininski )~aj (Sideritis scardica
35       Griseb.)
1211  90 85  Emova maj~ina du{ica (Thymus oehmianus
36       Ronniger&Soshka)
1211  90 85  Marianino lale (Tulipa mariannae Lindtner)
37
1211  90 85  [arplaninsko lale (Tulipa scardica Bornm.)
38
1211  90 85  Bela ~emerika (Veratrum aum L.)
39
1211  90 85  Kriptograma (Cryptogramma cryspa)
40
1211  90 85  Kralska osmunda (Osmunda regalis)
41
1211  90 85  Kozinec (Astragalus physocalyx)
42
1211  90 85  Prstest   salep  (bozovinaec-veten)   (Dactylorhiza  fam Orchidaceae
43       sambucina)                          CITES II
1211  90 85  Rodopski enoec (Galium rhodopaeum)
44
1211  90 85  Krunestocveten graor (Coronilla coronata)
45
1211  90 85  Kandilka (Fritillaria gussichiae)
46
1211  90 85  Vodeno orev~e (Trapa natans)
47
1211  90 85  Koki~e (Galanthus nivalis)                  CITES II
48
1211  90 85  Srpska ramonda (Ramonda serbica)
49
1211  90 85  Marsilea (Marsilea quadrifolia)
50
1211  90 85  Voden paprat (Salvinia natans)
51
1211  90 85  Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa)
52
1211  90 85  Div majoram (Origanum vulgare L.)
53
1211  90 85  Obi£na `alfija (Salvia officinalis L.)
54
              SPISOK NA ZAGROZENI VIDOVI GABI
                   (PRILOG 6)


 Tarifna                 N a i m e n u v a n i e


                         70
  oznaka

0709  59  90  Jaj~arka, bulka (Amanita caesarea (Scop:Fr.) Pers)
01
0712  39  00
01
0709  59  90  Jaj~esta muvomorka (Amanita ovoidea (Bull:Fr.) Link.)
02
0712  39  00
02
0709  59  90  Kafeav dup~ar (Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.)
03
0712  39  00
03
0709  59  90  Ostronog vrgaw (Boletus appendiculatus Schff.)
04
0712  39  00
04
0709  59  90  Fehtnerov vrgaw (Boletus fechtneri Velenovsky)
05
0712  39  00
05
0709  59  90  Ednostaven vrgaw (Boletus impolitus Fr.)
06
0712  39  00
06
0709  59  90  Napra{en vrgaw (Boletus pulverulentus Opat.)
07
0712  39  00
07
0709  59  90  Kralski vrgaw (Boletus regius Krobh.)
08
0712  39  00
08
0709  59  90  @olto-crven vrgaw (Boletus rhodoxanthus (Kromb.) Kallembach)
09
0712  39  00
09
0709  59  90  Mesest vrgaw (Boletus torosus Fr.)
10
0712  39  00
10
0709  59  90  Ametisna lisi~arka (Cantharellus cibarius var.amethysteus QuOl)
11
0712  39  00
11
0709  59  90  Igli~arka (Hericium spp.)
12
0712  39  00
12
0709  59  90  Judino uvo (Hirneola auricula-judae (Bull:St.Am.) Berk)
13
0712  39  00
13
0709  59  90  Martovka (Hygrophorus marzuolus (Fr:Fr) Bres.)
14
0712  39  00
14
0709  59  90  Xinovska pufka (Langermania gigantea (Batsch:Pers) Rostk.)
15
0712  39  00
15
0709  59  90  Visoka smr~ka (Morchella elata Fr.)

                       71
16
0712  39  00
16
0709  59  90  Vetrogonova gaba (Pleurotus eryngii (D.C:FR) QuOl.)
17
0712  39  00
17
0709  59  90  Molikovo vol~jo lep~e (Suilus sibiricus (Sing.) Sing.)
18
0712  39  00
18
0709  59  90  Tartufi (Tuber spp.)
19
0712  39  00
19
0709  59  90  [ampiwoni, livadarki (Agaricus spp.)
20
0712  39  00
20
0709  59  90  Medenki (Armillaria spp.)
21
0712  39  00
21
0709  59  90  Crn vrgaw (Boletus aereus)
22
0712  39  00
22
0709  59  90  Leten vrgaw (Boletus aestivalis)
23
0712  39  00
23
0709  59  90  Napuknat vrgaw (Boletus reticulatus)
24
0712  39  00
24
0709  59  90  Obi~en vrgaw (Boletus edulis)
25
0712  39  00
25
0709  59  90  Borov vrgaw (Boletus pinophilus)
26
0712  39  00
26
0709  59  90  Olovnosiva puvka (Bovista plumbea)
27
0712  39  00
27
0709  59  90  Crna puvka (Bovista nigrescens)
28
0712  39  00
28
0709  59  90  Polska puvka (Calvatia utriformis)
29
0712  39  00
29
0709  59  90  Lisi~arka (Cantharellus cibarius var. cibarius)
30
0712  39  00
30
0709  59  90  Crna truba (Craterellus cornucopioides)
31
0712  39  00
31

                        72
0709  59  90  @olto e`e (Hydnum repandum)
32
0712  39  00
32
0709  59  90  Rujnica, portokalova mle~ka (Lactarius deliciosus)
33
0712  39  00
33
0709  59  90  Lososova mle~ka (Lactarius salmonicolor)
34
0712  39  00
34
0709  59  90  Polukrvava rujnica ( Lactarius semisanguifluus)
35
0712  39  00
35
0709  59  90  Krvava rujnica (Lactarius sanguifluus)
36
0712  39  00
36
0709  59  90  Samovilsko karanfil~e (Marasmius oreades)
37
0712  39  00
37
0709  59  90  Konusovidna smr~ka (Morchella conica)
38
0712  39  00
38
0709  59  90  Bukovka (Pleurotus ostreatus)
39
0712  39  00
39
0709  59  90  \ur|evka (Calocybe gambosa (Fr.) Donk; syn. Tricholoma georgii (Clusius: Fr.)
40        Quel)
0712  39  00
40
0709  59  90  Kostenovka (Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilb.; syn.Boletus badius Fr.: Fr.)
41
0712  39  00
41
                       73
                                               ПРИЛОГ 7

          ЗАЕДНИЧКA ВОЕНA ЛИСТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

   (опрема опфатена со Кодексот на Европската унија за однесување при извоз на оружје)

              донесен од Советот на 19 март 2007 година

 (за ажурирање и заменување на Заедничкиот воен список на Европската унија, донесен од Советот

                  на 27 февруари 2006 година)

                     (2007/197/ ЗНБП)Забелешка 1:  Термините во „наводници“ се дефинирани термини. Види „Дефиниции на термин kои се
        користат во овој список“, како додаток на овој список.

Забелешка 2:  Хемикалиите се наведени по име и КАС број. Хемикалиите со иста структурна формула
        (вклучувајќи и хидрати) се контролираат без оглед на името или КАС бројот. КАС
        броевите се дадени за да помогнат при утврдувањето дали некоја одредена хемикалија
        или смеса се контролира, без оглед на номенклатурата. КАС броевите не можат да се
        користат како единствени идентификатори бидејќи некои форми на наведените
        хемикалии имаат различни КАС броеви, додека смесите кои содржат наведена
        хемикалија, исто така, можат да имаат различни КАС броеви.

    ML1   Oружја со мазна внатрешна површина на цевката со калибар помал од 20 мм, друго
        огнено оружје и автоматско оружје со калибар од 12,7 мм (калибар од 0,50 инчи) или
        помал и помошен прибор, како што следува, и посебно конструирани компоненти за
        истите:

        а. Пушки, карабини, револвери, пиштоли, автоматски пиштоли и митралези:

         Забелешка ML1.a. не го контролира следново:

               1.  мускети, пушки и карабини произведени пред 1938 година;

               2.  репродукции на мускети, пушки и карабини чии оригинали биле
                  произведени пред 1890 година;

               3.  револвери, пиштоли и митралези произведени пред 1890 година и
                  нивни репродукции;

        b. Оружја со мазна внатрешна површина на цевката, како што следува:

          1. оружја со мазна внатрешна површина на цевката посебно конструирани за воена
            употреба;

          2. други оружја со мазна внатрешна површина на цевката, како што следува:

           а. од целосно автоматски вид;

           b. од полуавтоматски вид или со пумпно дејство;

        c. Оружја кои користат необложена муниција;


                        74
    d. Придушувачи, посебни држачи за пушки, шаржери, нишани за оружја и придушувачи
     на блесок за оружја кои се контролираат со потточките ML 1.a., ML 1.b. или ML 1.c.

    Забелешка 1  ML 1 не ги контролира оружјата со мазна внатрешна површина на
           цевката, кои се користат за лов или за спортски цели. Овие оружја не
           смеат да бидат посебно конструирани за воена употреба или да се од
           видот на оружје со целосно автоматско истрелување

    Забелешка 2  ML 1 не ги контролира огнените оружја кои се посебно конструирани
           за маневарска муниција и од кои не може да се стрела со ниедна
           контролирана муниција

    Забелешка 3  ML 1 не ги контролира оружјата кои користат обложена муниција со
           нецентрално истрелување и кои не се од видот на оружје со целосно
           автоматско истрелување.

    Забелешка 4  ML 1.d. не ги контролира оптичките нишани без електронска
           обработка на сликата, со четирикратно или помало зголемување, под
           услов тие да не се посебно конструирани или модифицирани за воена
           употреба.ML2  Оружја со мазна внатрешна површина на цевката со калибар од 20 mm или повеќе,
   други оружја или опрема со калибар поголем од 12,7 mm (калибар од 0,50 инчи),
   проектори и помошен прибор, како што следува, и посебно конструирани
   компоненти за истите:

    a. Пушки, хаубици, топ, минофрлачи, противтенковски оружја, лансирачи на проектили,
     воени фрлачи на пламен, пушки, пушки без отскок, оружја со мазна внатрешна
     површина на цевката и уреди за прикривање на карактеристиките за истите.

    Забелешка 1  ML 2.а. опфаќа инјектори, мерни уреди, резервоари и други посебно
           конструирани компоненти за употреба со полнења со течен погон за
           која било опрема која се контролира со ML 2.а.

    Забелешка 2  ML 2.a. не го контролира следново:

             1.  мускети, пушки и карабини произведени пред 1938 година;

             2.  репродукции на мускети, пушки и карабини чиишто оригинали
               биле произведени пред 1890 година.

    b. Воени проектори, гас и пиротехнички проектори или генератори;

    Забелешка 2  ML 2.b. не контролира сигнали пиштоли.

    c. Нишани за оружја.ML3  Муниција и уреди за поставување фитил, како што следува, и посебно конструирани
   компоненти за истите:

    a. Муниција за оружја кои се контролираат со ML1, ML2 или ML12;

    b. Уреди за поставување фитил посебно конструирани за муниција која се контролира
    со ML 3.а.

    Забелешка 1  Посебно конструираните компоненти опфаќаат:


                    75
             a. метални или пластични делови како, на пример, фитилски наковални
              (ударни капсли), капи за куршуми, спојки за патрони, ротирачки
              ленти и метални делови за муниција.

             b. уреди за безбедност и вооружување, фитили, сензори и иницијални
              уреди;

             c. извори на енергија со висок истовремен оперативен ефект;

             d. согорливи облоги на полнења;

             e. субмуниција која вклучува мали бомби, мали мини и наведувани
              проектили.

    Забелешка 2   ML 3.a. не ја контролира муницијата без проектил (ќор фишек) и
             маневарска муниција со перфорирана комора за барут.

    Забелешка 3   ML 3.a. не контролира патрони кои се посебно конструирани за некоја
             од следниве цели:

             a. сигнализирање;

             b. плашење птици; или

             c. осветлување гасни пламени на нафтени извориML4  Бомби, торпеда, ракети, проектили, други експлозивни уреди и полнења и сроднa
   опрема и прибор, како што следува, посебно конструирани за воена употреба, како и
   посебно конструирани компоненти за истите:

    Напомена:    За опрема за наведување и навигација, види ML11, Забелешка 7.

    a.  Бомби, торпеда, гранати, чадни канистри, ракети, мини, проектили, длабочински
       полнења, полнења за разурнување, уреди за разурнување и комплети за
       разурнување, „пиротехнички― уреди, патрони и симулатори (на пр. опрема за
       симулирање на карактеристиките на која било од овие работи);

    Забелешка    ML4.а. опфаќа

            1. чадни гранати, огнени бомби, запаливи бомби и експлозивни уреди;

            2. минско-ракетни вбризгувачи и челниот дел на борбени возила

    b.  Опрема посебно конструирана за ракување, контрола, активирање, погонување со
       еднократен оперативен ефект, лансирање, поставување, чистење, празнење,
       намамување, онеспособување, детонирање или откривање објекти кои се
       контролираат со ML4.а.

    Забелешка    ML4.b. опфаќа

             1. подвижна опрема за претворање на гас во течна состојба, која
              може да произведе до 1000 кг или повеќе течен гас дневно;

             2. пловен електроспроводлив кабел погоден за чистење на магнетни
              мини.

      Техничка забелешка

      Рачните направи, кои според својата конструкција се ограничени единствено за

                     76
      откривање метални објекти и кои не се способни да прават разлика меѓу мини и
      некои други метални објекти, не се смета дека се посебно конструирани за
      откривање на објектите кои се контролираат со ML4.а.
ML5  Опрема за регулирање на огненото дејство и сродна опрема за тревожење и
   предупредување, како и сродни системи и опрема за тестирање и регулирање и за
   преземање противмерки, како што следува, посебно конструирани за воена употреба,
   како и посебно конструирани компоненти и прибор за истите:

   a.  Нишани за оружја, компјутери за бомбардирање, опрема за поставување пушки и
      системи за контрола на оружје;

   b.  Системи за лоцирање цели, обележување, одредување далечина, надгледување или
      следење на истите; опрема за откривање, за синтеза на податоци, за распознавање или
      идентификација; и опрема за интегрирање на сензори;;

   c.  Опрема за преземање противмерки за објектите кои се контролираат со ML5.а. или
      ML5.b.;

   d.  Теренска опрема за тестирање или за регулирање посебно конструирана за објекти
      контролирани со ML5.а. или ML5.б.ML6  Сувоземни возила и компоненти, како што следува:

      Напомена:  За опрема за наведување и навигација, види ML11, Забелешка 7.

    а. Копнени возила и компоненти за истите, посебно конструирани или модифицирани за
     воена употреба;

      Техничка забелешка

      За целите на ML6.а., со терминот копнени возила се опфаќаат и приколки.

    b.   Сите возила со погонски тркала способни за теренска употреба, произведени или
       опремени со материјали кои обезбедуваат балистичка заштита до III степен (NIJ
       0108.01, септември 1985 година, или споредбен национален стандард) или повисоко.

      Напомена:    Види и ML13.а.

       Забелешка 1   ML6.а. опфаќа:

              a. тенкови и други воени вооружени возила и воени возила опремени со
               држачи за оружје или опрема за поставување мини или за лансирање
               на муниции кои се контролираат со ML4;

              b. оклопни возила;

              c. амфибиски возила и возила за совладување длабоки води;

              d. Возила за спасување и возила за влечење или превезување муниција или
               системи за оружје, како и придружна опрема за ракување со товар.

       Забелешка 2     Модификацијата на сувоземните возила за воена употреба
               контролирани со ML6.а. опфаќа структурна, електрична или
               механичка измена со вклучување на една или повеќе посебно
               конструирани воени компоненти. Тие компоненти вклучуваат:


                        77
            a. посебно конструирана обвивка за пневматиците за отпорност на
              куршуми или за движење на возилото и кога од истите е испуштен
              воздухот;

            b. контролни системи за регулирање на притисокот на пумпање на
              гумите, со кои се ракува од внатрешноста на возило во движење;

            c. оклопна заштита на витални делови (на пр. резервоари за гориво или
              кабини на возила);

            d. посебно зајакнување или држачи за оружја;

            e. светло кое се пали при затемнување.

     Забелешка 3  ML6 не контролира цивилни автомобили или камиони проектирани или
            модифицирани за транспорт на пари или драгоцени предмети, со
            оклопна или балистичка заштита.ML7  Хемиски или биолошки токсични агенси, „агенси за контрола на нереди“,
   радиоактивни материјали, сродна опрема, компоненти и материјали, како што
   следува:

   a. Биолошки агенси и радиоактивни материјали „приспособени за употреба во војна― со
     кои се предизвикуваат загуби во луѓе или животни или се предизвикуваат штети на
     земјоделски култури или на животната средина;

   b. Агенси за хемиска борба (ХБ) вклучувајќи;

     1. нервни агенси за ХБ:

      а.  О-алкил (еднакво или помало од С10, вклучувајќи циклоалкил) алкил (метил,
         етил, н-пропил или изопропил) — фосфонофлуоридати, како на пример:

         Сарин (GB): О-изопропил метилфосфонофлуоридат (КАС 107-44-8); и

         Соман (GD): О-пинаколил метилфосфонофлуоридат (КАС 96-64-0);

      b. О-Алкил (еднакво или помало од С10, вклучувајќи циклоалкил) N,N-диалкил
        (метил, етил, n-пропил или изопропил) - фосфорамидоцианидати, како на
        пример:

         Табун (GA): О-етил N,N-диметилфосфорамидоцианидат (КАС 77-81-6);

      c. О-алкил (H или еднакво или помало од С10, вклучувајќи и циклоалкил) С-2-
        диалкил (метил, етил, n-пропил или изопропил) - аминоетил алкил (метил, етил,
        n-пропил или изопропил) фосфонотиолати и соодветни алкилни и протонирани
        соли, како на пример:

         VX: О-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (КАС 50782-69-
         9);

     2. ХБ (хемиско-борбени) агенси кои предизвикуваат плускавци:

      а.  Сулфурни отровни гасови, како што се:

         1. 2-хлороетилхлорометилсулфид (КАС 2625-76-5);

         2. Бис(2-хлороетил) сулфид (КАС 505-60-2);


                    78
           3. Бис(2-хлороетилтио) метан (КАС 63869-13-6);

           4. 1,2-бис (2-хлороетилтио) етан (КАС 3563-36-8);

           5. 1,3-бис (2-хлороетилтио) n-пропан (КАС 63905-10-2);

           6. 1,4-бис (2-хлороетилтио) n-бутан (КАС 142868-93-7);

           7. 1,5-бис (2-хлороетилтио) n-пентан (КАС 142868-94-8);

           8. Бис (2-хлороетилтиометил) етер (КАС 63918-90-1);

           9. Бис (2-хлороетилтиометил) етер (КАС 63918-89-8);

        b.  Луизити, како што се:

           1. 2-хлоровинилдихлороарсин (КАС 541-25-3);

           2. Трис (2-хлоровинил) арсин (КАС 40334-70-1);

           3. Бис (2-хлоровинил) хлороарсин (КАС 40334-69-8);

        c.  Азотни отровни гасови, како што се:

           1. HN1: бис (2-хлороетил) етиламин (КАС 538-07-8);

           2. HN2: бис (2-хлороетил) метиламин (КАС 51-75-2);

           3. HN3: трис (2-хлороетил) амин (КАС 555-77-1);

       3. Агенси за онеспособување за ХБ, како што се:

        а. 3-квинуклидинил бензилат (БЗ) (КАС 6581-06-2);

       4. ХБ Дефолијанти, како што се:

        а. Битил 2-хлоро-4-флуорофеноксиацетат (LNF);

        b.  2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина помешана со 2,4-
           дихлорофеноксиоцетна киселина (портокалов агенс).

   c. ХБ бинарни прекурсори и клучни прекурсори, како што следува:

       1. Алкил (метил, етил, n-пропил или изопропил) фосфонилни дифлуориди, како што
се:

        DF: метил фосфонилдифлуорид (КАС 676-99-3);

       2. О-алкил (H или еднаков или помал од С10, вклучувајќи и циклоалкил) О-2-диалкил
        (метил, етил, n-пропил или изопропил) - аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил
        или изопропил) фосфонити и соодветни алкилни и протонски соли, како на пример:

        QL: О-етил-2-ди-изопропиламиноетил метилфосфонит (КАС 57856-11-8);

       3. Хлоросарин: О-изопропил метилфосфонохлоридат (КАС 1445-76-7);

       4. Хлоросоман: О-пинаколил метилфосфонохлоридат (КАС 7040-57-5);

   d. „Агенси за контрола на немири―, хемикалии со активни хемиски конституенти и
     комбинации од истите, вклучувајќи:

     1.  α-бромобензенацетонитрил, (бромобензилен цијанид) (CA) (КАС 5798-79-8);


                       79
  2.  [(2-хлорофенил) метилен] пропанединитрил, (о-хлоробензилиденемалононитрил
     (CS) (КАС 2698-41-1);

  3.  2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (КАС 532-27-
     4);

  4.  Дибенз-(b,f)-1-4-оксацефин, (CR) (КАС 257-07-8);

  5.  10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазин хлорид), (адамсит), (DM) (КАС 578-
     94-9);

  6.  N-нонаноилморфолин (MPA) (КАС 5299-64-9);

  Забелешка 1   ML7.d. не ги контролира „агенсите за контрола на нереди“ во посебни
          пакувања што служат за самоодбрана;

  Забелешка 2   ML7.d. не ги контролира хемикалиите со активни конституенти и
          комбинации на истите утврдени и пакувани за производство на храна
          или за медицински цели.

e. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за ширење на која
  било од следниве работи и посебно конструирани компоненти за истата:

  1.  материјали или агенси кои се контролираат со ML7.а., ML7.b. или ML7d.; или;

  2.  хемиско-борбени средства изработени од прекурсори кои се контролираат со
     ML7.c.;

f. Опрема за заштита и деконтаминација, посебно конструирани компоненти за истата и
  посебно формулирани хемиски смеси, како што следува:

  1.  Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за одбрана
     против материјалите кои се контролираат со ML7.а., ML7.b. или ВС7.d. и посебно
     конструирани компоненти за истата:

  2.  Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за
     деконтаминација на предмети загадени со материјали кои се контролираат со ML7.а.
     или ML7.b. и посебно конструирани компоненти за истата;

  3.  Хемиски смеси кои се посебно се развиени/формулирани за деконтаминација на
     предмети загадени со материјали кои се контролираат со ML7.а. или ML7.b.;

    Забелешка  ML7.f.1. опфаќа

           а. посебно конструирани или модифицирани клима уреди за нуклеарно,
             биoлошко или хемиско филтрирање;

           b. заштитна облека.

    Напомена:  За цивилни гас-маски, заштитна опрема и опрема за деконтаминација,
          види и во ставка 1A004 на Списокот на ЕУ за стоки со двојна
          употреба

g. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за откривање и за
  идентификација на материјали кои се контролираат со ML7.а. или ML7.b. или ML7.d. и
  посебно конструирани компоненти за истата:

    Забелешка  ML7.g. не контролира лични дозомери за следење на зрачењето.

    Напомена:  Види и во ставка 1А004 на Списокот на ЕУ за стоки со двојна
          употреба.

                   80
   h. „Биополимери―,посебно дизајнирани или обработени за откривање или за
     идентификација на ХБ агенси кои се контролираат со ML7.b. и култури на посебни
     клетки кои се користат за производство на истите;

   i. „Биокатализатори― за деконтаминација или за разградување на ХБ агенси и биолошки
     системи за истите, како што следува:

     1.  „биокатализатори― посебно дизајнирани за деконтаминација или за разградување на
        ХБ агенси кои се контролираат со ML7.b. до кои е дојдено со насочена
        лабораториска селекција или со генетска манипулација на биолошките системи;

     2.  биолошки системи, како што следува: „вектори за изразување―, вируси или култури
        на клетки кои содржат генетски информации специфични за производство на
        „биокатализаторите―, кои се контролираат со ML7.i.1.;
     Забелешка 1   ML7.b. и ML7.d. не контролираат:

              a.  Цијаноген хлорид (КАС 506-77-4). Види IC450.а.5. во Списокот на
                ЕУ за стоки со двојна употреба;
              b.  Цијанидводородна киселина (КАС 74-90-8);

              c.  Хлор (КАС 7782-50-5);

              d.  Карбонил хлорид (фозген) (КАС 75-44-5). Види IC450.а.4. во
                Списокот на ЕУ за стоки со двојна употреба;
              e.  Дифозген (трихлорометил-хлороформат) (КАС 503-38-8);

              f.  Се брише;

              g.  Ксилил бромид, орто: (КАС 89-92-9), мета: (КАС 620-13-3), пара:
                (КАС104-81-4);
              h.  Бензил бромид (КАС 100-39-0);

              i.  Бензил јодид (КАС 620-05-3);

              j.  Бром ацетон (КАС 598-31-2);

              k.  Цијаноген бромид (КАС 506-68-3);

              l.  Бромо метилетилкетон (КАС 816-40-0);

              m. Хлорацетон (КАС 78-95-5);

              n.  Етил јодоацетат (КАС 623-48-3);

              o.  Јод ацетон (КАС 3019-04-3);

              p.  Хлоропирцин (КАС 76-06-2). Види IC450.а.7. во Списокот на ЕУ за
                стоки со двојна употреба.
     Забелешка 2   Културите на клетките и биолошките системи наведени во ML7.h. и
             ML7.i.2. се исклучуваат и овие потставки не контролираат клетки или
             биолошки системи за цивилни цели, како што се земјоделските,
             фармацевтските, медицинските, ветеринарните, еколошките,
             системите за управување со отпадот или системите во
             прехранбената индустрија.

ML8  „Енергетски материјали“ и сродни супстанции, како што следува:

       Напомена:  Види и во ставка IC011 во Списокот на ЕУ за стоки со двојна
                      81
         употреба.

   Технички забелешки

1.   За цели на оваа ставка, смеса се однесува на составот од две или повеќе
    супстанции со најмалку една супстанција од оние кои се наведени во потставките
    на ML8.

2.   Со овој список се контролира секоја супстанција наведена во потставките на
    ML8 дури и кога се користи за барање кое се разликува од барањето кое е
    наведено (на пример ТAGN првенствено се користи како експлозив но, исто така,
    може да се користи или како гориво или како оксидатор).

a.   „Експлозиви― како што следува, и смеси на истите:

    1.  ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-
      1-оксид) (КАС 97096-78-1);

    2.  BNCP (цис-бис (5-нитротетразолато) тетра амин-кобалт (III) перхлорат) (КАС
      117412-28-9);

    3.  CL-14   (диамино   динитробензофуроксан     или   5,7-диамино-4,6-
      динитробензофуразан-1-оксид) (КАС 117907-74-1);

    4.  CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазаизовурцитан) (КАС 135285-90-4);
      хлатрати на CL-20 (види и ML8.g.3. и g.4. за неговите „прекурсори―);

    5.  CP (2-(5-цианотетразолато) пента амин-кобалт (III) перхлорат) (КАС 70247-32-
      4);

    6.  DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7);

    7.  DATB (диаминотринитробензен) (КАС 1630-08-6);

    8.  DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

    9.  DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO) (КАС 194486-77-6);

    10. DIPAM (3,3′-диамино-2,2′,4,4′,6,6′-хексанитробифенил или дипикрамид) (КАС
      17215-44-0);

    11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (КАС 55510-04-8);

    12. Фуразани, како што следува:

      a.  DAAOF (диаминоазоксифуразан);

      b.  DAAzF (диаминоазофуразан) (КАС 78644-90-3);

    13. HMX и деривати (види и ML8.g.5. за неговите „прекурсори―), како што
      следува:

      a.  HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-
         1,3,5,7-тетрацин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан, октоген
         или октогин) (КАС 2691-41-0);

      b.  дифлуороаминирани аналогни на HMX;

      c.  К-55 (2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазабицикло [3,3,0]-октанон-3,
         тетранитросемигликоурил или кето-бицикличен HMX) (КАС 130256-72-3);

    14. HNAD (хексанитроадамантан) (КАС 143850-71-9);

    15. HNS (хексанитростилбен) (КАС 20062-22-0);

                 82
16. Имидазоли, како што следува:

  a.  BNNII (октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол);

  b.  DNI (2,4-динитроимидазол) (КАС 5213-49-0);

  c.  FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);

  d.  NTDNIA (N-(2-нитротриацоло)-2,4-динитроимидазол);

  e.  PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17. NTNMH (1-(2-нитротриазоло)-2-динитрометилен хидразин);

18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-еден) (КАС 932-64-9);

19. Полинитрокубани со повеќе од четири нитро групи;

20. PYX (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (КАС 38082-89-2);

21. RDX и деривати, како што следува:

  a.  RDX (циклотриметилентринитрамин, циклонит, T4, хексахидро-1,3,5-
     тринитро-1,3,5-триазин, 1,3,5-тринитро-1,3,5-триаза-циклохексан, хексоген
     или хексогин) (КАС 121-82-4);

  b.  Кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазациклохексанон) (КАС
     115029-35-1);

22. TAGN (триаминогбанидинитрат) (КАС 4000-16-2);

23. TATB (триаминотринитробензол) (КАС 3058-38-6) (види и ML8.g.7. за
  „прекурсори― на истиот);

24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуорамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25. Тетразоли, како што следува:

  a.  NTAT (нитротриазол аминотетразол);

  b.  NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (КАС 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (КАС 135877-16-6) (види и
  ML8.g.6. за „прекурсори― на истиот);

28. TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) (КАС 97645-24-4) (види и ML8.g.2. за
  „прекурсори― на истиот);

29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (КАС 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино[4,5-d]пиридазин) (КАС 229176-04-9);

31. Триазини, како што следува:

  a.  DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-с-триазин) (КАС 19899-80-0);

  b.  NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (КАС 130400-13-
     4);


             83
   32. Триазоли, како што следува:

     a.  5-азидо-2-нитротриазол;

     b.  ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол    динитрамид)  (КАС
        1614-08-0);

     c.  ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

     d.  BDNTA ([бис-динитротриазол]амин);

     e.  DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (КАС 30003-46-4);

     f.  DNBT (динитробистриазол) (КАС 70890-46-9);

     g.  NTDNA (2-нитротриазол 5-динитрамид) (КАС 75393-84-9);

     h.  NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);

     i.  PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

     j.  TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (КАС 25243-36-1);

   33. Секој експлозив кој не е наведен на друго место во ML8.а. којшто има брзина
     на детонација поголема од 8700 m/s при максимална густина или притисок на
     детонација кој надминува 34 GPa (гигапаскали) (340 kbar - килобари);

   34. Други органски експлозиви што не се наведени на друго место во ML8.а. и
     коишто произведуваат детонациски притисоци од 25 Gpa (гигапаскали) (250
     kbar - килобари) или повеќе, а остануваат стабилни на температура од 523 К
     (250°C) или повисока за периоди од пет минути или подолго.

b.  „Пропулзиви―, како што следува;

   1.  Секој цврст „пропулзив― од класа 1.1 на Обединетите нации (ОН) со теоретски
     специфичен импулс (во стандардни услови) од над 250 секунди за
     неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани состави;

   2.  Секој цврст пропулзив од Класа 1.3 на Обединетите нации (ОН) со теоретски
     специфичен импулс (при стандардни услови) од над 230 секунди за
     нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за
     метализирани состави;

   3.  „Пропулзиви ― со константа на силата која е поголема од 120 (kJ/kg) килоџули
     на килограм;

   4.  „Пропулзиви― што можат да издржат стабилна линеарна стапка на горење од
     над 38 mm/s при стандардни услови (мерено во вид на единствена инхибирана
     низа) на притисок од 6,89 Mpa (мегапаскали) (68,9 бари) и 294 К (21°C);

   5.  „Пропулзиви― со еластомерски модифицирана леена двојна основа (EMCDB)
     со издолженост при максимално напрегнување од повеќе од 5% на 233 К (-
     40°C);

   6.  Секој пропулзив кој содржи супстанции кои се наведени во ML8.а.

c.  „Пиротехника―, горива и сродни супстанции, како што следува, и смеси од истите:

   1.  Авионски горива посебно направени за воени цели;


                84
2.  Алан (алуминиум хидрид) (КАС 7784-21-6);

3.  Карборани; декаборан (КАС 17702-41-9); пентаборани (КАС 19624-22-7 и
   18433-84-6) и нивните деривати;

4.  Хидразин и деривати, како што следува (види и ML8.d.8. и d.9. за оксидирачки
   деривати на хидразин):

   a.  Хидразин (КАС 302-01-2) во концентрации од 70% или повеќе;

   b.  Монометил хидразин (КАС 60-34-4);

   c.  Симетричен диметил хидразин (КАС 540-73-8);

   d.  Несиметричен диметил хидразин (КАС 57-14-7);

5.  Метални горива во форма на честички, било да се сферни, атомизирани,
   сфероидни, во вид на снегулки или мелени, произведени од материјал кој
   содржи 99% или повеќе од некоја на следниве:

   a.  Метали и смеси на истите, како што следува:

     1.  Берилиум (КАС 7440-41-7) во големина на честички помали од 60
        микрометри;

     2.  Железен прашок (КАС 7439-89-6) со големина на честички од 3
        микрометри или помалку, произведен со редукција на железен оксид
        со водород;

   b.  Смеси кои содржат некоја од следниве работи:

     1.  Циркоинум (КАС 7440-67-7), магнезиум (КАС 7439-95-4) или легури
        на истите со големина на честички помала од 60 микрометри;

     2.  Горива од бор (КАС 7440-42-8) или бор карбид (КАС 12069-32-8) со
        чистота од 85% или повеќе и со големина на честички помала од 60
        микрометри;

6.  Воени материјали што содржат згуснувачи за хидрокарбонски горива посебно
   наведени за употреба во фрлачи на пламен или запаливи муниции, како што се
   метални стеарати или палмати (на пр. октал (КАС 637-12-7)) и згуснувачите
   М1, М2 и М3;

7.  Перхлорати, хлорати и хромати измешани со метален прашок или други
   компоненти на високо енергетско гориво;

8.  Сферичен алуминиумски прашок (КАС 7429-90-5) со големина на честички од
   60 микрометри или помала, произведен од материјал со содржина на
   алуминиум од 99% алуминиум или повеќе;

9.  Титан субхидрид (TiHn) со стохиометрија еквивалентна на n = 0,65 до 1,68.

Забелешка 1    Леталоските горива контролираат со ML8.c.1. претставуваат
         готови производи а не нивни конституенти.

Забелешка 2    ML8.c.4.а. не контролира хидразински смеси кои се посебно
         направени за контрола на корозија.

Забелешка 3    Експлозиви и горива кои содржат метали или легури од ML8.c5. се
         контролираат без оглед на тоа дали металите или легурите се
         вклопени во алуминиум, магнезиум, циркониум или берилиум.
              85
   Забелешка 4    ML8.c.5.b.2. не контролира борт и бор карбид збогатен со бор-10
            (20% или повеќе од вкупната содржина на бор-10).

d.  Оксидатори, како што следува, и смеси од истите:

   1.  ADN (амониум динитрамид или SR 12) (КАС 140456-78-6);

   2.  AP (амониум перхлорат) (КАС 7790-98-9);

   3.  Соединенија составени од флуор и некое од следниве:

     a.  Други халогени;

     b.  Кислород; или

     c.  Азот;

     Забелешка 1  ML8.d.3 не контролира хлор трифлуорид. Види 1C238 на
             Списокот на ЕУ за стоки со двојна употреба.

     Забелешка 2  ML8.d.3 не контролира азот трифлуорид во гасовита состојба.

   4.  DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (КАС 78246-06-7);

   5.  HAN (хидроксиламониум нитрат) (КАС 13465-08-2);

   6.  HAP (хидроксиламониум перхлорат) (КАС 15588-62-2);

   7.  HNF (хидразиниум нитроформат) (КАС 20773-28-8);

   8.  Хидразин нитрат (КАС 37836-27-4);

   9.  Хидразин перхлорат (КАС 27978-54-7);

   10. Течни оксидатори кои се состојат од или содржат инхибирана азотна киселина
     што испушта црвен чад (IRFNA) (КАС 8007-58-7);

     Забелешка   ML8.d.10 не контролира неинхибирана азотна киселина што
            испушта чад.

e.  Средства за поврзување, пластификатори, мономери, полимери, како што следува:

   1.  AMMO (азидометилметилоксетан и полимери на истиот) (КАС 90683-29-7)
     (види и ML8.g.1. за „прекурсори― на истиот);

   2.  BAMO (бисазидометилоксетан и полимери на истиот) (КАС 17607-20-4) (види
     и ML8.g.1. за „прекурсори― на истиот);

   3.  BDNPA (бис (2,2-динитропропил)ацетал) (КАС 5108-69-0);

   4.  BDNPF (бис (2,2-динитропропил)формал) (КАС 5917-61-3);

   5.  BTTN (бутантриолтринитрат)    (КАС  6659-60-5)  (види  и  ML8.g.8.  за
     „прекурсори― на истиот);

   6.  Енергетски мономери, пластификатори и полимери кои содржат нитро, азидо,
     нитрат, нитраца или дифлуороамино групи посебно направени за воена
     употреба;

   7.  FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азиодометил оксетан) и полимери на
     истиот;

                 86
   8.  FEFO (бис-(2-флуоро-2,2-динитроетил) формал) (КАС 17003-79-1);

   9.  FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуоропентан-1,5-диол формал) (КАС 376-90-9);

   10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорометил-3-оксахептан-1,7-
     диол формал);

   11. GAP (глицидилазид полимер) (КАС 143178-24-9) и деривати на истиот;

   12. HTPB (хидроксилно завршен полибутадиен) со хидроксилна функционалност
     еднаква или поголема од 2,2 а помала или еднаква на 2,4, вредност на
     хидроксилот помала од 0,77 meq/g, и вискозност на 30°C помала од 47 поази
     (КАС 69102-90-5);

   13. Мала (помала од 10 000) молекулска тежина, функционализиран со алкохол,
     поли(епихлорохидрин); поли(епихлорохидриндиол) и триол;

   14. NENAs соединенија (соединенија на нитратоетилнитрамин) (КАС 17096-47-8,
     85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);

   15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран)
     (КАС 27814-48-8);

   16. Поли-NIMMO (поли нитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-
     Нитратометил-3-метилоксетан]) (КАС 84051-81-0);

   17. Полинитроортокарбонати;

   18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси] пропан или трис винокси
     пропан адукт (КАС 53159-39-0).

f.  Адитиви, како што следува:

   1.  Основен бакарен салицилат (КАС 62320-94-9);

   2.  BHEGA (бис-(2-хидроксиетил) гликоламид) (КАС 17409-41-5);

   3.  BNO (бутадиенненитрилоксид) (КАС 9003-18-3);

   4.  Фероценски деривати, како што следува:

     a.  Бутацен (КАС 125856-62-4);

     b.  Катоцен (2,2-бис-етилфероценил пропан) (КАС 37206-42-1);

     c.  Фероценски карбоксилни киселини;

     d.  n-бутил-фероцен (КАС 31904-29-7);

     e.  Други адуктирани деривати на полимер фероцен;

   5.  Оловен бета-резорцилат (КАС 20936-32-7);

   6.  Оловен цитрат (КАС 14450-60-3);

   7.  Олово-бакарни шелати на бета-резорцилат или салицилати (КАС 68411-07-4);

   8.  Оловен малеат (КАС 19136-34-6);

   9.  Оловен салицилат (КАС 15748-73-9);


                87
   10. Оловен станат (КАС 12036-31-6);

   11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфин оксид (КАС 57-39-6); BOBBA 8
     (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин
     оксид); и други деривати на MAPO;

   12. Метил BAPO (бис(2-метил азиридинил) метиламино фосфин оксид)(КАС
     85068-72-0);

   13. N-метил-p-нитроанилин (КАС 100-15-2);

   14. 3-Нитраза-1,5-пентан диизоцијанат (КАС 7406-61-9);

   15. Агенси за органо-метално спојување, како што следува:

     a.  Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато-титанат (КАС 103850-22-2);
        прикажан и како титан IV, 2,2[бис 2-пропенолато-метил, бутанолато, трис
        (диоктил) фосфато] (КАС 110438-25-0); или LICA 12 (КАС 103850-22-2);

     b.  Титан IV, [(2-пропенолато-1) метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1,
        трис[диоктил] пирофосфат или KR3538;

     c.  Титан IV, [(2-пропенолато-1)метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1,
        трис(диоктил)фосфат;

   16. Полицијанодифлуороаминоетиленоксид;

   17. Повеќефункционални азиридински амиди со изофталски, тримезични (BITA
     или бутилен имин тримезамид), изоцианурски или триметиладипски
     главностолбни структури и 2-метил или 2-етил супституции на азиридински
     прстен;

   18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (КАС 75-55-8);

   19. Суперфин железен оксид (Fe2O3) со специфичен површински дел со над 250
     м2/г и просечна големина на честички од 3,0 нм или помала;

   20. TEPAN (тетраетиленпентааминакрилонитрил) (КАС 68412-45-3); цианоетилски
     полиамини и соли на истите;

   21. TEPANOL (тетраетиленпентааминакрилонитрилглицидол) (КАС 68412-46-4);
     цианоетилиски полиамини адуктирани со глицидол и соли на истите;

   22. TPB (трифенил бизмут) (КАС 603-33-8).

g.  „Прекурсори―, како што следува:

   Напомена:   Во ML8g. упатувањата се однесуваат на контролирани „Енергетски
          материјали“ произведени од наведените супстанции.

   1.  BCMO (бисхлорометилоксетан) (КАС 142173-26-0) (види и ML8.e.1. и e.2.);

   2.  Динитроазетидин-t-бутилска сол (КАС 125735-38-8) (види и ML8.a.28.);

   3.  HBIW (хексабензилхексаазаисовурцитан)    (КАС  124782-15-6)  (види  и
     ML8.а.4.);

   4.  TAIW (тетраацетилдибензилхексаазаисовуртцитан) (види и ML8.a.4.);

   5.  TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7,-тетрааза цикло-октан) (КАС 41378-98-7)

                88
   (види и ML8.a.13.);

 6.  1,4,5,8-тетраазадекалин (КАС 5409-42-7) (види и ML8.a.27.);

 7.  1,3,5,-трихлоробензол (КАС 108-70-3) (види и ML8.а.23.);

 8.  1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутанетриол) (КАС 3068-00-6) (види и ML8.e.5.).

Забелешка 5  За полнења и уреди види ML4.

Забелешка 6  ML8 не ги контролира следниве супстанции, освен ако не се во
        соединение или во смеса со „енергетскиот материјал“ наведен во
        ML8.а. или со металните прашоци во ML8.c.:

        a. Амониум пикрат;

        b. Црн барут;

        c. Хексанитродифениламин;

        d. Дифлуорамин;

        e. Азотен скроб;

        f. Калиум нитрат;

        g. Тетранитроафталин;

        h. Тринитроанисол;

        i. Тринитроафтален;

        j. Тринитроксилен;

        k. N-пиролидинон; 1-метил-2- пиролидинон;

        l. Диоктилмалеат;

        m. Етилхексилакрилат;

        n. Триетилалуминиум (TEA), триметилалуминиум (TMA) и други
         пирофорски метални алкили и арили на литиум, натриум,
         магнезиум, цинк или бор;

        o. Нитроцелуоза;

        p. Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин)
         (NG);

        q. 2,4,6-тринитротолуен (TNT);

        r. Етилендиаминдинитрат (EDDN) ;

        s. Пентаеритритолтетранитрат (PETN);

        t. Оловен азид, нормален и основен оловен стифнат и примарни
         експлозиви или барутно-запалувачки состави кои содржат азиди
         или азидни комплекси;

        u.  Триетиленгликолдинитрат (TEGDN);

        v.  2,4,6-тринитроресорцинол (стифнична киселина);

        w.  Диетилдифенил     уреа;    диметилдифенил     уреа;
              89
                   метилетилдифенил уреа [Централити];

                x.  N,N-дифенилуреа (несиметрична дифенилуреа);

                y.  Метил-N,N-дифенилуреа (метил несиметрична дифенилуреа);

                z.  Етил-N,N-дифенилуреа (етил несиметрична дифенилуреа);

                aa. 2-Нитродифениламин (2-NDPA);

                bb. 4-Нитродифениламин (4-NDPA);

                cc.  2,2-динитропропанол;

                dd. Нитрогванидин (види и во ставка 1C011.d. на Списокот на ЕУ
                  за стоки со двојна употреба).ML9  Воени бродови, посебна поморска опрема и прибор, како што следува, и компоненти во
   врска со тоа, посебно конструирани за воена употреба:

   Напомена:    За опрема за наведување и навигација, види ML11, Забелешка 7.

    a.  Борбени пловни објекти и пловни објекти (површински или подводни) посебно
      конструирани или модифицирани за офанзивно или за дефанзивно дејство, без оглед на
      тоа дали се преобразени за невоена употреба или не, без оглед на моменталната
      состојба на поправка или на оперативната состојба и без оглед на тоа дали содржат или
      не содржат системи за доставување оружје или оклоп, како и трупови или делови од
      трупови за наведените пловни објекти;

    b.  Мотори и погонски системи, како што следува:

      1.  Дизел мотори кои посебно се конструирани за подморници со следниве две
         карактеристики:

         a.  Моќност од 1,12 мегавати-MW (1500 коњски сили-ks) или повеќе; и

         b.  Ротирачка брзина 700 вртежи во минута или повеќе;

      2.  Електромотори посебно конструирани за подморници со сите долунаведени
         карактеристики:

         a.  Моќност поголема од 0,75 мегавати-MW (1000 коњски сили-ks);

         b.  Брзо движење наназад;

         c.  Ладење со течност; и

         d.  Целосно затворени;

      3.  Немагнетски дизел мотори кои посебно конструирани за воена употреба со
         моќност од 37,3 киловати-kW (50 коњски сили-ks) или поголема и немагнетна
         содржина од над 75% од вкупната маса;

      4.  Погонски системи кои не користат воздух посебно конструирани за подморници;

      Техничка забелешка

      „Погонот кој не користи воздух“ и дозволува на подморницата додека е под вода да
      го користи својот погонски систем, без пристап до атмосферски кислород, за подолг
      период од оној кој би го дозволиле батериите. Ова не ја вклучува нуклеарната енергија.

    c.  Уреди за подводно следење посебно конструирани за воена употреба и контроли за

                       90
         истите;

    d.    Мрежи за подморници и торпеда;

    e.    Не се користи;

    f.    Пенетратори во труп и конектори посебно конструирани за воени цели, со што се
         овозможува интеракција со опрема инсталирана надвор од пловниот објект;

    Забелешка      ML9.f. опфаќа конектори за пловни објекти од едно проводнички, повеќе
              проводнички, коаксијален или брановоден вид и пенетратори за труп за пловни
              објекти, од кои и двата се способни да останат непропустливи на истекување
              од навор и да ги задржат потребните карактеристики на морски длабочини
              на повеќе од 100 m; и конектори со оптички влакна и оптички пенетратори во
              труп посебно конструирани за трансмисија на „ласерски“ зрак без оглед на
              длабочината. Списокот не опфаќа пенетратори во труп со вообичаена
              погонска оска и пенетратори со хидродинамичка контролна прачка.

    g.    Бесшумни лежишта, со гасна или магнетна суспензија, активни контроли за
         прикривање на карактеристиките или вибрациите и опрема која содржи такви лежишта,
         посебно конструирани за воена употреба.

ML10  „Летала“, „возила кои се полесни од воздухот“,воздушни возила без екипаж,
    аеромотори и опрема за „летала“, опрема опрема и компоненти, посебно конструирани
    или модифицирани за воена употреба, како што следува:

    Напомена:      За опрема за наведување и за навигација, види ML11, Забелешка 7.

       a.  Борбени „летала― и посебно конструирани компоненти за истите;

       b.  Други „летала― и „летала полесни од воздухот― посебно конструирани или
          модифицирани за воена употреба, вклучувајќи воено разузнавање, напаѓање, воена
          обука, транспортирање и падобрански одреди или воена опрема, логистичка
          поддршка и посебно конструирани компоненти за истите;

       c.  Воздушни летала без екипаж и сродна опрема, посебно конструирани или
          модифицирани за воена употреба, како што следува, и посебно конструирани
          компоненти за истите:

         1.  Воздушни возила без екипаж, вклучувајќи воздушни возила со далечинско
            пилотирање (RPVs), автономни возила што можат да се програмираат и „возила
            кои се полесни од воздухот―;

         2.  Придружни лансери и опрема за поддршка за на земја;

         3.  Сродна опрема за команда и контрола;

       d.  Аеромотори посебно конструирани или модифицирани за воена употреба и посебно
          конструирани компоненти за истите;

       e.  Воздушна опрема, вклучувајќи опрема за полнење гориво во воздух, посебно
          конструирани за употреба со „летала― кои се контролираат со ML10.а. или ML10.b.
          или аеромотори кои се контролираат со ML10.d. и посебно конструирани компоненти
          за истите;

       f.  Полначи под притисок, опрема за полнење под притисок, опрема посебно
          конструирана за олеснување на операции во ограничени простории и опрема за на
          земја, посебно развиена за „летала― кои се контролираат со ML10.а. или ML10.b., или
          за аеромотори кои се контролираат со ML10.d.;

       g.  Воени шлемови и заштитни маски и посебно конструирани компоненти за истите,
          опрема за дишење под притисок и одела за делумен притисок за користење „летала―,

                         91
   анти-г одела, конвертори за течен кислород кои се користат за „летала― или
   проектили и катапулти и уреди кои се активираат со патрон за итно евакуирање на
   екипажот на „леталото― во случај на нужност;

h.  Падобрани и сродна опрема за користење од страна на борбениот екипаж, за
   спуштање товар или намалување на брзината на „леталото―, како што следува, и
   посебно конструирани компоненти за истите:

   1.  Падобрани за:

     a.  прецизно спуштање на патролирачи;

     b.  Спуштање падобрански единици;

   2.  Падобрани со товар;

   3.  Параглајдери, падобрани на воздушен отпор, мали падобрани за стабилизирање и
     контрола на позицијата на телата кои се спуштаат (на пример, капсули за
     спасување, катапултни седишта, бомби);

   4.  Мали падобрани кои се користат во системите за катапултирање на седиштето за
     регулирање на редоследот на активирањето и надувувањето на падобраните што
     се користат во случај на нужност;

   5.  Падобрани за враќање во првобитна положба за наведување ракети, далечински
     управувани летала или вселенски возила;

   6.  Падобрани за пристапување и падобрани за намалување на брзината на
     слетување;

   7.  Други воени падобрани;

   8.  Опрема посебно конструирана за падобрани на голема височина (на пример,
     одела, посебни шлемови, системи за дишење, опрема за навигација);

i.  Системи за автоматско пилотирање за падобрански товари; посебно конструирана
   опрема или модифицирана опрема за воена употреба за скокови со контролирано
   отворање на која било височина, вклучувајќи и опрема за кислород.

 Забелешка 1   ML10.b. не контролира „летала“ или варијанти на наведените
         „летала“,посебно конструирани за воена употреба, кои:

         a.  Ја немаат соодветната конфигурација за воена употреба и не се
            снабдени со опрема или со додатоци што се посебно конструирани
            или модифицирани за воена употреба; и

         b.  Се одобрени за цивилна употреба од органот за цивилна воздушна
            пловидба во земја-учесничка на Васенарскиот аранжман

 Забелешка 2   ML10.d. не контролира:

         a.  Аеромотори конструирани или модифицирании за воена употреба,
            одобрени за употреба како „цивилно летало“ од органите за
            цивилна воздушна пловидба во земја-учесничка на Васенарскиот
            аранжман или посебно конструирани компоненти за истите;

         b.  Клипни мотори или посебно конструирани компоненти за истите,
            освен оние кои се посебно конструирани за беспилотни воздушни
            возила.

 Забелешка 3   Контролата во ML10.b. и ML.10.d. за посебно конструирани компоненти

                  92
             и сродна опрема за невоени „летала“ или аеромотори модифицирани за
             воена употреба се однесува само на наведените воени компоненти и на
             соодветната воена опрема која е потребна за модификацијата за
             воената употреба.

ML11  Електронска опрема која не се контролира на друго место на Заедничкиот воен список
    на ЕУ, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истата:

    a.  Електронска опрема посебно конструирана за воена употреба;

    Забелешка:  ML11 опфаќа:

      1.  Електронска опрема за преземање противмерки и електронска опрема за
         преземање против-противмерки (т.е., опрема конструирана за внесување неважни
         или погрешни сигнали во радарски или во радиокомуникациски приемници или за
         попречување на приемот на некој друг начин, функционирањето или ефикасноста
         на електронските приемници на непријателот вклучувајќи опрема за преземање
         противмерки за истите, вклучувајќи опрема за создавање пречки и противпречки;

      2.  Цевки за брза фреквенција;

      3.  Електронски системи или опрема конструирани или за надзор и следење на
         електромагнетниот спектар за воено разузнавачки или безбедносни цели или за
         дејствување против наведениот надзор и следење;

      4.  Подводни противмерки, вклучувајќи опрема за создавање акустични и магнетни
         пречки и за залажување, опрема конструирана за внесување неважни или погрешни
         сигнали во сонарни приемници;

      5.  Опрема за безбедност при обработка на податоци, опрема за безбедност на
         податоци и опрема за безбедност на преносни и сигнални линии, кои користат
         шифрирани процеси;

      6.  Опрема за идентификација, потврдување и внесување шифри и опрема за
         управување со шифри, производство и дистрибуција;

      7.  Опрема за наведување и навигација;

      8.  Опрема за пренос на дигитални тропосферни радиокомуникации;

      9.  Дигитални демодулатори посебно констриурани за фаќање сигнали.

    b.  Опрема за блокирање на глобални сателитски системи за навигација (ГНСС).ML12  Кинетичко-енергетски системи на оружје со голема брзина и сродна опрема, како што

    следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

    a.  Кинетичко-енергетски системи на оружје посебно се конструирани за уништување или
      за отповикување на мисијата кон целта;

    b.  Посебно конструирани простории за тестирање и оценување и модели за тестирање,
      вклучувајќи инструменти за дијагностицирање како и цели, за динамично тестирање на
      проектили и системи со кинетичка енергија.

    Напомена:    За системи на оружје кои употребуваат субкалибарска муниција или
            користат единствено хемиски погон и за муниција за истите, види ML1 до
            ML4


                     93
    Забелешка 1   ML12 ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за системи
            на оружје со кинетичка енергија:

           a.  Лансирно-погонски системи со способност за забрзување на маси
              потешки од 0,1 гр до брзини од над 1,6 км/с, поединечно или во вид на
              брза стрелба;

           b.  Опрема за производство на погонска енергија, електрична заштита,
              акумулирање енергија, термичко регулирање, опрема за климатизација,
              приклучување или ракување со гориво; и електрични опрема за
              интерактивно поврзување на функциите за снабдување со
              енергија,огнено оружје и други оклопни куполи за електричен погон;

           c.  Системи за лоцирање и следење цели, контрола на стрелба или проценка
              на штети;

           d.  Системи за диригирано трагање по цели, наведување или менување на
              правецот (странично забрзување) за проектили

    Забелешка 2   ML12 контролира системи на оружје што користат некоја од следниве
            движечки сили:

           a.  Елетромагнетска;

           b.  Електротоплинска;

           c.  Плазма;

           d.  Лесен гас; или

           e.  Хемиска (кога се користи во комбинација со кое било од горенаведените
              средства).ML13  Оклопна или заштитна опрема и конструкции и компоненти, како што следува:

    a.  Оклопна плоча, како што следува:

      1.  Произведена во согласност со воени стандарди или спецификации; или

      2.  Погодна за воена употреба;

    b.  Конструкции од метални или неметални материјали или комбинации на истите посебно
      конструирани за обезбедување балистичка заштита на воени системи и посебно
      конструирани компоненти за истите;

    c.  Шлемови произведени според воени стандарди или спецификации, или споредливи
      национални стандарди, и посебно конструирани компоненти за истите т.е. школката на
      шлемот, поставата и ублажувачките перничиња;

    d.  Телесен оклоп и заштитна облека произведена според воени стандарди или
      спецификации или еквивалентно на нив и посебно конструирани компоненти за истите.

    Забелешка 1   ML13.b. вклучува материјали посебно дизајнирани за формирање
            експлозивно-реактивен оклоп или за изградба на воени засолништа

    Забелешка 2   ML13.c. не контролира традиционални челични шлемови, ниту
            модифицирани или конструирани за прифаќање, ниту пак опремени со
            помошен уред од каков било вид.

                      94
    Забелешка 3  ML13.c. и d. не контролира шлемови, телесен оклоп или заштитна облека
           што го придружуваат корисникот за негова лична заштита.

    Забелешка 4  Единствени шлемови што се контролираат со ML13. посебно конструирани
           за лица кои деактивираат бомби, се оние кои се посебно конструирани за
           воена употреба

    Напомена 1:  Види и во ставка 1А005 на Списокот на ЕУ за стоки со двојна употреба

    Напомена 2:  За„фиброзни или влакнести материјали“ кои се користат за производство
           на   телесен оклоп и шлемови, види ставки 1C010 на Списокот нс ЕУ за
           стоки со двојна употребаML14  Специјализирана опрема за воена обука или за симулирање воени сценарија,
    симулатори посебно конструирани за обука за користење на кое било огнено
    вооружување или оружје кое се контролира со ML1 или ML2, и посебно конструирани
    компоненти и прибор за истите.

    Техничка забелешка

    Терминот „Специјализирана опрема за воена обука“ опфаќа воени видови симулатори за
    напад, симулатори за оперативни летови, симулатори за радарски цели, генератори на
    радарски цели, уреди за обука на ракување со огнено оружје, симулатори за водење
    противподморничка војна, симулатори на летање (вклучувајќи центрифуги за обука на
    пилоти/астронаути радарски симулатори, симулатори за летање на слепо, симулатори за
    навигација, симулатори за лансирање проектили, опрема за цели, далечински водени
    „летала“, симулатори за вооружување, симулатори за беспилотни „летала“, мобилни
    единици за обука и опрема за обука за копнени воени операции.

    Забелешка 1  ML14 вклучува системи за генерирање слики и интерактивна системи за
           симулатори кога се посебно конструирани или модифицирани за воена
           употреба.

    Забелешка 2  ML14 не контролира опрема која е посебно конструирана за обука за
           употреба на ловечки или на спортски оружја.ML15  Oпрема за снимање или за преземање противмерки, како што следува, посебно
    конструирана за воена употреба и посебно конструирани компоненти и прибор за
    истата:

    a.  Рекордери и опрема за обработка на слики.

    b.  Камери, фотографска опрема и опрема за развивање филмови;

    c.  Опрема за зголемување на слики;

    d.  Опрема за инфрацрвено или топлотно снимање;

    e.  Радарско-сензорска опрема за снимање;

    f.  Опрема за преземање противмерки или за преземање против-противмерки за опремата
      која се контролира со потточките од ML 15.а. до ML 15.e.

      Забелешка  ML 15.f. опфаќа опрема конструирана за влошување на работата или
             ефикасноста на системите за воено снимање или за минимизирање на
             наведените ефекти за влошување.

                     95
    Забелешка 1   Изразот „посебно конструирани компоненти“ ги опфаќа следниве работи
            кога се посебно конструирани за воена употреба:

            a. Цевки за конвертер за инфрацрвени слики;

            b. Цевки за зголемување на слика (поинакви од првата генерација);

            c. Микроканалски плочи;

            d. Цевки за телевизиски камери кои работат на слаба светлина;

            e. Детектори (вклучувајќи системи за електронско меѓуповрзување или
             очитување);

            f.  Пироелектрични цевки за телевизиски камери;

            g. Системи за ладење на системите за снимање;

            h. Електрични активирани капаци од фотохромски или електрооптички
             вид со брзина на затворање помала од 100 μс, освен во случај на капаци
             кои претставуваат суштински дел на камери со голема брзина;

            i.  Фибер-оптички инвертори на слика;

            j.  Сложени полупроводнички фотокатоди.

    Забелешка 2   ML15 не контролира „прва генерација цевки за зголемување на слика“ или
            посебно конструирана за вградување „цевки за зголемување на слика од
            првата генерација“.

    Напомена:   За статусот на нишаните за оружја во кои се вградени „цевки за
           зголемување на слика од првата генерација“ види ставки ML1, ML2. и ML5.а.

    Напомена:    Види и ставки 6A002.a.2. и 6A002.b. во Списокот на ЕУ за стоки со двојна
            употребаML16  Отковки, одливки и други незавршени производи чија употреба во некој контролиран
    производ може да се утврди според составот на материјалот, геометријата или
    функцијата и кои се посебно конструирани за некој од производите кои се
    контролираат со ML1 до ML4, ML6, ML9, ML10, ML12, или ML19.ML17  Разновидна опрема, материјали и библиотеки, како што следува и посебно
    конструирани компоненти за истите:

    a.  Независна апаратура за нуркање и подводно пливање, како што следува:

      1.  Апаратура со затворени или полузатворени кола (за враќање на здив) посебно
         конструирана за воена употреба (т.е. посебно конструирана за да биде немагнетна);

      2.  Посебно конструирани компоненти кои се употребуваат при претворање на
         апаратура со отворени кола во апаратура за воена употреба;

      3.  Предмети конструирани само за воена употреба со независна апаратура за нуркање
         и подводно пливање;

    b.  Градежна опрема посебно конструирана за воена употреба;

                      96
    c.  Составни делови, премази и третмани за прикривање карактеристики, посебно
      конструирани за воена употреба;

    d.  Теренска инженерска опрема посебно конструирана за употреба во борбена зона;

    e.  „Роботи―, контролори на „роботи― и „роботи― крајни извршители кои имаат некоја од
      следниве карактеристики:

      1.  Посебно конструирани за воена употреба;

      2.  Средства кои се вградуваат за заштитни хидраулични линии против пробивања од
         надвор предизвикани од балистички фрагменти (на пример, вградувачки
         самозапаливи линии) и конструирани за употреба на хидраулични течности со
         точки на палење повисоки од 839 K (566°C); или

      3.  Посебно конструирани или нормирани за работа во услови со електромагнетен
         импулс (ЕМП);

    f.  Библиотеки (параметрички технички бази на податоци) посебно конструирани за воена
      употреба со опрема која се контролира со Заедничкиот воен список на ЕУ;

    g.  Опрема за производство на нуклеарна енергија или опрема за производство на погонска
      енергија, вклучувајќи „нуклеарни реактори―, посебно конструирани за воена употреба и
      компоненти за истите, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба;

    h.  Опрема и материјал, премачкани или третирани за прикривање на карактеристиките,
      посебно конструирани за воена употреба, поинакви од оние кои се контролираат на
      друго место во Заедничкиот воен список на ЕУ;

    i.  Симулатори посебно конструирани за воени „нуклеарни реактори―.

    j.  Подвижни работилници за поправки посебно конструирани или модифицирани за
      опслужување на воена опрема;

    k.  Теренски генератори посебно конструирани или модифицирани за воена употреба;

    l.  Садови посебно конструирани или модифицирани за воена употреба;

    m.  Ферибродови, различни од оние кои се контролираат на друго место во Заедничкиот
      воен список на ЕУ, мостови и понтонски мостови, посебно конструирани за воена
      употреба;

    n.  Модели за тестирање посебно конструирани за „развој― на предмети кои се
      контролираат со ML4, ML6, ML9 или ML10;

    o.  Ласерска заштитна опрема (т.е. очно-сензорска заштита) која е посебно конструирана за
      воена употреба.

    Технички забелешки

    1.  За целите на ML17, изразот „библиотека“ (параметарска база на податоци) значи
      збирка од технички информации од воена природа, со чиешто упатување можат да се
      подобрат перформансите на воената опрема или системи.

    2.  За цели на ML17, „модифицирана“ значи секоја структурна, електрична, механичка
      или друга измена, со што на некој невоен предмет му се обезбедуваат воени
      способности еквивалентни на предметот којшто е конструиран за воена употреба.ML18  Опрема за производство на производи наведени во Заедничкиот воен список на ЕУ,
    како што следува:
                     97
    a.  Посебно конструирана или модифицирана опрема за производство на производи кои се
       контролираат со Заедничкиот воен список на ЕУ и посебно конструирани компоненти
       за истата;

    b.  Посебно конструирани еколошки капацитети за тестирање и посебно конструирана
       опрема за истите, за потврдување, квалификација или за тестирање на производи кои се
       контролираат со Заедничкииот воен список на ЕУ.

    Техничка забелешка

    За цели на ML18, терминот „производство“ опфаќа конструирање, испитување,
    производство, тестирање и проверка.

    Забелешка    ML18.а. и ML18.b. ја опфаќаат следнава опрема:

            a. Континуирани нитратори;

            b. Центрифугален апарат или опрема за тестирање кои поседуваат некоја
             од следниве карактеристики:

              1.  Моторски или повеќемоторски погон со вкупна номинална коњска
                 сила попоголема од 298 киловати-kW (400 коњски сили-ks);

              2.  Способни за носење борбен товар од 113 kg или повеќе; или

              3.  Способни за постигнување центрифугално забрзување од 8 g или
                 повеќе на борбен товар од 91 kg или повеќе;

            c. Преси за дехидрација;

            d. Опрема за вадење завртки посебно конструирани или модифицирани за
             вадење на воен експлозив;

            e. Машини за сечење со кои се врши димензионирање на извадените
             погонски горива;

            f.  „Шеќерни“ буриња (префрлувачи) со пречник од 1,85 m или повеќе и со
              продуктивен капацитет од повеќе од 227 kg;

            g. Континуирани мешачи за цврсти погонски горива;

            h. Мелници на течна енергија за дробење или мелење состојки на воени
             експлозиви;

            i.  Опрема за постигнување и на сферност и на единствена димензија на
              честичките во металните прашоци наведени во ML8.c.8;

            j.  Конвертори за конвекциска струја за конверзија на материјалите од ML
              8.c.3.ML19  Системите на оружје со насочена енергија (DEW), сродна опрема или опрема за
    преземање противмерки и тест-модели, како што следува, и посебно конструирани
    компоненти за истите

    a.  „Ласерски― системи посебно конструирани за уништување или за отповикување на
       мисијата кон целта;

    b.  Системи со сноп од честички способни за уништување или за отповикување на мисијата

                      98
      кон целта;

    c.  Високомоќни радиофреквентни системи (РФ) способни за уништување или за
      отповикување на мисијата кон целта;

    d.  Опрема посебно конструирана за откривање или лоцирање или за одбрана против
      системи кои се контролираат со ML19.а. до ML19.c.;

    e.  Модели за физичко тестирање на системи, опрема и компоненти кои се контролираат со
      оваа ставка.

    f.  „Ласерски― системи со континуиран бран или импулс посебно конструирани за
      предизвикување трајно слепило на/при незаштитен поглед т.е. на голо око или на око со
      апарати за корекција на видот.

    Забелешка 1    Системите на оружје со насочена енергија кои се контролираат со ML19
             опфаќаат системи чијшто капацитет произлегува од контролираната
             примена на:

             a. „Ласери“ со доволна моќ на континуиран бран или импулс за да
              предизвика уништување слично на уништувањето предизвикано од
              конвенционална муниција;

             b. Забрзувачи на честички кои проектираат сноп од наелектризирани или
              неутрални честички со уништувачка моќ;

             c. Предаватели на радиофреквентни снопоби со голема импулсна моќ или
              со голема просечна моќ кои создаваат полиња што се доволно
              интензивни да онеспособат електронски кола на оддалечена цел.

    Забелешка 2    ML19 ги опфаќа следниве работи во случај кога истите се посебно
             конструирани за системи на оружје со насочена енергија:

             a. Опрема за производство на погонска енергија, акумулирање на енергија,
              префрлање, одржување на енергија или за ракување со гориво;

             b. Системи за лоцирање или следење цели;

             c. Системи способни за вршење проценка на штета на самата цел,
              уништување или отповикување на мисијата кон целта;

             d. Опрема за ракување, распространување или насочување на сноп;

             e. Опрема со способност за брзо свртување на снопот во обратна насока
              за брзи повеќекратни операции кон целта;

             f.  Оптика за прилагодување и фазни спојувачи;

             g. Струјни вбризгувачи за снопови со негативни водородни јони;

             h. Компоненти на забрзувачот со „вселенски карактеристики“;

             i.  Опрема за концентрирање на сноп со негативни јони;

             j.  Опрема за контрола и свртување на сноп од јони со висока енергија во
               обратна насока;

             k. Фолии со „вселенски карактеристики“ за неутрализирање на снопови со
              негативни водородни изотопи.ML20  Криогенска и „суперспроводлива“ опрема, како што следува, и посебно конструирани
    компоненти и прибор за истата:
                       99
    a.  Посебно конструирана или конфигурирана опрема за инсталирање во возило за воена,
       копнена, поморска, воздушна или космичка примена, способна за работа при движење и
       за производство или одржување температура пониска од 103 K (– 170°C).

         Забелешка  ML20.а. опфаќа мобилни системи во кои се вградени или кои користат
               помошен прибор или компоненти произведени од неметални или
               неелектрични спроводливи материјали, како на пример, пластика или
               материјали импрегнирани со епоксидна смола.

    b.  „Суперспроводлива― електрична опрема (ротирачки машини и трансформатори)
       посебно конструирана или конфигурирана за инсталирање во возило за воена, копнена,
       поморска, воздушна или космичка примена, способна за работа при движење.

         Забелешка  ML 20.b. не контролира хибридни хомополарни генератори на
               еднонасочна струја со еднополни нормални метални арматури кои
               ротираат во магнетно поле произведено со помош на суперспроводливи
               намотки, под услов наведените намотки да претставуваат
               единствена суперспроводничка компонента во генераторот.ML.ML21  „Софтвер“, како што следува:

    a.  „Софтвер― посебно дизајниран или модифициран за „развој―, „производство― или
       „употреба― на опрема или материјали кои се контролираат со Заедничкииот воен список
       на ЕУ;

    b.  Посебен „софтвер―, како што следува:

       1.  „Софтвер― посебно дизајниран за:

          a.  Моделирање, симулирање или оценување на воени системи на оружје;

          b.  „развој―, следење, одржување или обновување на „софтвер― што е вграден во
            воени системи на оружје;

          c.  Моделирање или симулирање сценарија на воени операции;          d.  Апликации за командување, комуникации, контрола и разузнавање (C3I) или за
            командување, комуникации, контрола, компјутер и разузнавање (C4I);

       2.  „Софтвер― за утврдување на ефектите од конвенционални, нуклеарни, хемиски или
          биолошки борбени оружја.

       3.  „Софтвер―, кој не се контролира со ML21.а., b.1. или b.2., посебно дизајниран или
          модифициран за оспособување на опрема која не се контролира со Заедничкиот
          воен список на ЕУ за вршење на воени функции на опремата која се контролира со
          Заедничкиот воен список на ЕУ.ML22  „Технологија“, како што следува:

    a.  „Технологија―, различна од технологијата наведена во ML22.b., која е „потребна― за
       „развој―, „производство― или „употреба― на предметите кои се контролираат со
       Заедничкиот воен список на Европската унија.

    b.  „Технологија―, како што следува:

       1.  „Технологија― „потребна― за конструкција, склопување на компоненти и за

                      100
            работење, одржување и поправка на комплетни производни инсталации за
            предмети кои се контролираат со Заедничкиот воен список на Европската унија,
            дури и ако компонентите на наведените производни инсталации не се
            контролираат;

          2.  „Технологија― „потребна― за „развој― и „производство― на мали оружја дури и ако
            се користи за производство на репродукции на мали старински оружја;

          3.  „Технологија― „потребна― за „развој―, „производство― или „употреба― на
            токсиколошки агенси, сродна опрема или компоненти кои се контролираат со
            ML7.а. до ML 7.g.;

          4.  „Технологија― „потребна― за „развој―, „производство― или „употреба― на
            „биополимери― или култури на посебни клетки кои се контролираат со ML 7.h.;

          5.  „Технологија―    „потребна―   исклучително     за    вградување
            „биокатализатори―,контролирани со ML 7.i.1., во воени носители на супстанции
            или воен материјал.

        Забелешка 1   „Технологијата“ „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“
                на предмети контролирани со Заедничкиот воен список на ЕУ остануваат
                под контрола дури и ако се применуваат за некој предмет што не се
                контролира

        Забелешка 2   Со Ml22 не се контролира следнава „технологија“:

                a. Минимално неопходна технологија за инсталирање, работење,
                  одржување (проверка) и поправка на предмети кои не се контролираат
                  или чиј извоз е одобрен;

                b. Технологијата од „јавниот домен“, онаа што претставува „основно
                  научно истражување“ или минимално потребните информации за
                  патентни апликации

                c. Технологија за магнетна индукција на континуиран погон на цивилни
                  транспортни уреди.     ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ОВОЈ СПИСОК

Следат дефиниции на термини кои се користат во овој Список, по азбучен ред.

Забелешка 1:  Дефинициите се однесуваат на целиот Список. Упатувањата се чисто информативни и
        не влијаат на универзалната примена на дефинираните термини во Списокот

Забелешка 2:  Зборовите и термините во Списокот на дефиниции го имаат само дефинираното
        значење, ако е наведено со наводници („ “). На секое друго место, зборовите и термините
        го имаат вообичаено прифатеното значење (од речничк), освен ако не е дадена дефиниција
        за определено контролирање.

ML7             „Приспособено за употреба во војна―

               Која било модификација или избор (како на пример, променлива чистота, рок на
               употреба, вируленција, карактеристики на ширење или отпорност на УВ
               зрачење) дизајнирани за зголемување на ефикасноста за постигнување човечки
               или животински загуби, опрема за уништување опрема или предизвикување
               штети на приносите или на животната средина.

ML8             „Адитиви―


                         101
         Супстанции кои се користат во експлозивните формулации за подобрување   на
         нивните својства.

ML7        „Приспособено за употреба во војна―

ML8, ML9 и ML10  „Летала―

         Фиксно крило, подвижно крило, ротирачко крило (хеликоптер), возило со
         искосен ротор или искосено крило.

ML22       „Основно научно истражување―

         Експериментална или теоретска работа која главно е преземена за стекнување
         нови знаења за основните принципи на феномените или за фактите кои можат да
         се набљудуваат, кои примарно не се насочени кон посебна практична намена
         или цел.

ML7, 22      „Биокатализатори―

         Ензими за посебни хемиски или биохемиски реакции или други биолошки
         соединенија кои се врзуваат со агенси за хемиска борба и го забрзуваат нивното
         распаѓање.

         Техничка забелешка

         „Ензими“ значи „биокатализатори“ за посебни хемиски или биохемиски
         реакции

ML7, 22      „Биополимери―

         Биолошки макромолекули, како што следува:

         а. Ензими за посебни хемиски или биохемиски реакции;

         b. Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипични;

         c. Посебно конструирани или посебно обработени рецептори;         Технички забелешки

         1. „Анти-идиотипични антитела“ значи антитела кои се врзуваат за посебни
           врзувачки антигенски локации на други антитела;

         2. „Моноклонални антитела“ значи протеини кои се врзуваат за една
           антигенска локација и се произведуваат со просто клонирање на клетки;

         3. „Поликлонални антитела“ значи смеса од протеини кои се врзуваат со
           посебен антиген и се произведуваат со повеќе од едно клонирање на
           клетките;

         4. „Рецептори“ значи биолошки макромолекуларни структури способни за
           врзување на лиганди, чие врзување, пак, влијае на физиолошките функции

ML10       „Цивилно летало―

         „Леталата― кои со ознака се наведени во објавени одобрени списоци на летала
         од страна на управи за цивилно воздухопловство, дека летаат на комерцијални
         цивилни внатрешни и надворешни линии или за легитимна цивилна, приватна

                    102
      или деловна употреба.

ML21, 22  „Развој―

      Се однесува на сите фази пред сериското производство, како на пример: дизајн,
      проектно истражување, проектни анализи, проектни идеи, склопување и
      тестирање на прототипови, пилот-програми за производство, проектни
      податоци, процес на преобразба на проектните податоци во производ,
      проектирање на конфигурацијата, проектирање на интегрирање, планови.

ML17    „Крајни извршители―

      Зафаќачи, активни алатни единици и кој било алат кој се монтира на основната
      плоча на крајот на „роботската― рака за манипулација.

      Техничка забелешка

      „Активните алатни единици“ се уреди за нанесување движечка сила, процесна
      енергија или за восприемање на дел од работата.

ML4, 8   „Енергетски материјали―

      Супстанции или смеси кои реагираат хемиски со цел да ја ослободат потребната
      енергија за нивната наменета употреба. „Експлозивите―, „пиротехничките
      средства― и ―пропулзивите― претставуваат поткласи на енергетски материјали.

ML8, 18  „Експлозиви―

      Цврсти, течни или гасовити супстанции или смеси на супстанции од кои, при
      нивната примена како примарно, засилувачко или главно полнење во боеви
      глави, уривање и при други намени, потребно е да експлодираат.

ML7    „Вектори за изразување―

      Носачи (на пример, плазмид или вирус) кои се користат за воведување на
      генетички материјал во клетките домаќини.

ML13    „Фиброзни или влакнести материјали―

      Опфаќаат:

      a. Непрекинати монофиламенти,

      b. Непрекинати предива и нишки;

      c. Ленти, ткаенини, нееднообразни ткаени подлошки и траки;

      d. Расечени влакна, сплетени влакна и кохерентни ќебиња од влакна;

      e. Влакна, монокристалински или поликристалински, со која било должина;

      f. Ароматична полиамидна пулпа.

ML15    „Прва генерација цевки за зголемување на слики―

      Цевки со електростатичко концентрирање, кои користат влезни и излезни плочи
      од оптичко влакно или стакло, мултиалкални фотокатоди (С-20 или С-25), но не
      и микроканалски плочести засилувачи.

ML22    „Во јавен домен―


                  103
      Ова значи „технологија― или „софтвер― кои се достапни без ограничувања во
      поглед на нивното натамошно ширење.

      Забелешка: Ограничувањата кои произлегуваат од авторските права не ја
           исклучуваат „технологијата“ или „софтверот“ од постоење „во
           јавниот домен“.

ML5, 19  „Ласер―

      Склоп на компоненти кои произведуваат како просторно, така и временско
      кохерентно осветлување кое се засилува со стимулирана емисија или радијација.

ML10    „Возила кои се полесни од воздухот―

      Балони и воздушни бродови чие подигање се врши со помош на топол воздух
      или гасови кои се полесни од воздухот како, на пример, хелиум или водород.

ML17    „Нуклеарен реактор―.

      Ги опфаќа предметите кои се наоѓаат внатре или кои се директно приклучени на
      садот на реакторот, опремата со која се контролира степенот на моќноста во
      јадрото, како и компонентите кои нормално содржат или доаѓаат во директен
      допир или го контролираат примарниот медиум за разладување на јадрото на
      реакторот.

ML8    „Прекурсори―

      Специјални хемиски средства кои се користат за производство на експлозиви.

ML21, 22  „Производство―

      Значи сите фази на производството, како што се: производен инженеринг,
      изработка, интегрирање, склопување (монтажа), инспекција, тестирање,
      гарантирање на квалитет.

ML8    „Пропулзиви―

      Супстанции или смеси кои влегуваат во хемиски реакции и така произведуваат
      големи волумени топли гасови со контролирана стапка за извршување
      механичка работа.

ML4, 8   „Пиротехнички средства―

      Смеси од цврсти или течни горива и оксидатори кои, ако се запалат, минуваат
      низ силна хемиска реакција со контролирана стапка, со цел да предизвикаат
      одредено време на одложување или количества топлина, бучава, чад, видливо
      светло или инфрацрвено зрачење. Пирофорични средства се поткласи на
      пиротехничките средства, кои не содржат оксидатори, но се запалуваат
      спонтано во допир со воздухот.

ML22    „Потребно―

      Ако се применува за „технологија―, се однесува само на делот на
      „технологијата― кој е конкретно одговорен за постигнување или за надминување
      на степените на контролирано остварување, карактеристики или функции. Таа
      „потребна― „технологија― може да ја споделуваат различни производи.

ML7    „Агенси за контрола на нереди―

      Супстанции кои, во согласност со предвидените услови на употреба за контрола

                 104
    на нереди, предизвикуваат брзо надразнување на човечките сетила или губење
    на физичките способности кои исчезнуваат за кратко време по завршување на
    изложеноста. (Солзавците претставуваат подвид на „агенсите за контрола на
    нереди―.

ML17  „Робот―

    Механизам за манипулација, кој може да биде со непрекинато движење или со
    движење од точка до точка, може да користи сензори и ги поседува следниве
    карактеристики:

    a.  Повеќефункционален;

    b.  Способен за позиционирање или ориентирање на материјали, делови, алати
      или посебни уреди со помош на различни движења во тридимензионален
      простор;

    c.  Има вградено три или повеќе сервоуреди со затворени или отворени кола,
      кои можат да опфатат фазни мотори; и

    d.  Поседува „можност за програмирање од страна на корисникот― по
      принципот покажи/направи или со помош на електронски компјутер кој
      може да претставува програмиран логичен контролор, т.е. без механичка
      интервенција.

    Забелешка:  Со горната дефиниција не се опфатени следниве уреди:

           1.  Механизми за манипулација кои можат да се управуваат
             само рачно/преку телеоператор;

           2.  Механизми за манипулација со фиксна последователност,
             кои претставуваат автоматизирани подвижни уреди кои
             работат во согласност со механички фиксирани
             програмирани движења. Програмата се ограничува
             механички со помош на фиксни блокади, како на пример,
             пинови или колена Последователноста на движењата и
             изборот на патеките или аглите не се варијабилни или не
             можат да се менуваат со помош на механички,
             електронски или електрични средства;

           3.  Механички управувани механизми за манипулација со
             варијабилна последователност,    кои  претставуваат
             автоматизирани подвижни уреди кои работат во
             согласност со механички фиксирани програмирани
             движења. Програмата се ограничува механички со помош
             на фиксни но приспособливи блокади како, на пример, пинови
             или колена. Последователноста на движењата и изборот
             на патеката или аглите на движење се варијабилни во
             рамки на фиксната програмска шема. Варијациите или
             модификациите на програмската шема (на пример, промена
             на пиновите или замена на колената) на една или повеќе
             оски на движење се извршуваат со механички операции;

           4.  Механизми   за   манипулација   со  варијабилна
             последователност   управувани   без  серво,  кои
             претставуваат автоматизирани подвижни уреди кои
             работат во согласност со механички фиксирани
             програмирани движења. Програмата е варијабилна но
             последователноста продолжува само со активирање на
             бинарен сигнал од механички фиксирани електрични
             бинарни уреди или приспособливи блокади;

               105
              5.  Складишни  кранови,  дефинирани  како  Декартови
                координантни манипулаторски системи, произведени како
                составен дел на складишни кошеви со вертикален редослед
                за пристап до содржините на наведените кошеви, кои се
                користат за складирање или изнесување на предметниот
                материјал.

ML21    „Софтвер―

      Збир од една или повеќе „програми― или „микропрограми― поставени во кој
      било материјален медиум на искажување.

ML19    „Вселенски карактеристики―

      Производи дизајнирани, изработени и тестирани на начин со кој се исполнуваат
      посебните електрични, механички или еколошки барања за употреба при
      лансирање и распоредување на сателити или летачки системи на големи
      височини, кои работат на височини од 100 км или повисоко.

ML18, 20  „Суперспроводлив―

      Се однесува на материјали (на пример, метали, легури или соединенија) кои
      можат да го загубат целиот електричен отпор (на пример, кои можат да
      одржуваат бесконечна електрична спроводливост и да пренесуваат многу
      големи електрични струи без топлинско загревање).

      Техничка забелешка

      Состојбата на „суперспроводливост“ на материјалот индивидуално се
      карактеризира преку „критична температура“, критично магнетно поле, кое е
      функција од температурата и критична густина на струјата која, меѓутоа, е
      функција на магнетното поле и на температурата.

ML22    „Технологија―

      Посебни информации потребни за „развојот―, „производството― или
      „употребата― на еден производ. Информациите се во форма на технички
      податоци или техничка помош.

      Технички забелешки

      1.  „Техничките податоци“ можат да бидат во форма на проекти, планови,
        дијаграми, модели, формули, табели, инженерски проекти и
        спецификации, прирачници и упатства, кои се напишани или снимени на
        други медиуми или уреди како, на пример, диск, лента, мемории што
        можат само да се читаат.

      2.  „Техничката помош“ може да биде во форма на предавање, вештини,
        обука, работно знаење, советодавни услуги. „Техничката помош“ може
        да опфати пренос на „технички податоци“

ML21, 22  „Употреба―

      Работење, инсталирање (вклучувајќи инсталирање на лице место), одржување
      (проверка), поправка, ремонт и обновување.
                 106
             SPISOK  NA ZA[TITENI KULTURNI DOBRA
                   (PRILOG 8)

Reden  Tarifna             Vidovi predmeti         Izvoz Uvoz
 broj   oznaka
  1 9701       Sliki i slikarski dela poinakvi od tie       D9
            opfateni vo to~kite 2 i 3, {to vo celost se
            izraboteni ra~no, vo koja bilo tehnika i
            materijal, postari od 50 godini;
 2  9701       Akvareli, gva{evi i pasteli {to vo celost se    D9
            izraboteni ra~no, vo koj bilo materijal,
            postari od 50 godini;
 3  9701       Mozaici od site materijali izraboteni ra~no,    D9
            kako i crte`i izraboteni vo koja bilo tehnika
            i material, postari od 50 godini
 4  9702 00 00 00   Originalni gravuri, grafiki, serigrafii i     D9
            litografii so soodvetni plo~i i originalni
            posteri, postari od 50 godini;
 5  9703 00 00 00   Originalni  skulpturi  i  bisti i  kopii   D9
            izraboteni vo ista postapka kako originalot,
            postari od 50 godini;
 6  * (3704, 3705   Fotografii, filmovi i nivni negativi i       D9
   i 3706)      originalni zvu~ni zapisi, postari od 50
   * 4911 91 00   godini;
   00
 7  * 4904 00 00   Inkunabuli i rakopisi, kako i geografski      D9
   00        karti i muzi~ki partituri, poedine~no ili vo
   * 4905 91 00   zbirka, postari od 50 godini
   00
   * 4905 99 00
   00
   * 4906 00 00
   00

      9706 00 00
   00

 8  * (3704,     Arhivska gra|a i koj bilo nejzin del, od bilo   D9
   3705, 3706,    koj vid i medium, postari od 50 godini
   4901, 4906)

   9705 00 00 00
   9706 00 00 00
 9  * 4906 00 00   Arhitektonski, nau~ni i in`inerski   crte`i,  D9
      00     skici i maketi postari od 50 godini


 10  9705 00 00 00   Numizmati~ki, filatelisti~ki, etnografski i    D9
            istoriski zbirki ili poedine~ni predmeti od
            takvi zbirki, postari od 50 godini
 11  9705 00 00 00   Prevozni sredstva i nivni delovi, postari od    D9
            75 godini
   * * Glava 86,
    87, 88 i 89
 12  (Glava 44,    Drugi antikviteti postari od 50 godini {to ne   D9
   57, 69, 90,    se opfateni so to~kite 1-12na (igra~ki,
   91, 92, 93,    stakleni predmeti, predmeti od zlato, srebro,
   94 i 95)     glina i keramika, name{taj i drugi proizvodi
    Tar. broevi   od  drvo,  metal,  muzi~ki  instrumenti,

                     107
   4814, 7013 i   ~asovnici i nivni delovi, oru`je, municija,
   7114)      eksplozivi  i  vojni~ka  oprema, tekstilni
           proizvodi, uniformi, nosii, vezeni raboti,
           }ilimi, tapiserii, opti~ka, fotografska i
  * 5805 00 00   filmska  oprema,  alati,  ma{ini,  merni
  00        instrumenti, nastavni pomagala, medicinska
           oprema, tehni~ki i zanaet~iski predmeti i
     9706 00 00  drugi predmeti {to ne se navedeni posebno)
  00


*  isklu~ivo za postari od 50 godini
** isklu~ivo za postari od 75 godini
                   108

								
To top