Sterkteleer4.ppt - Skynet by niusheng11

VIEWS: 34 PAGES: 40

									                            A
                                          Fs·cos 71,6°
                                      B
                            2 kN
                                              C DV
                                           280
                                        Fs
                              Fs·sin 71,6°                DH
                                           400
                                      740           E
                     Sterkteleer … dagelijkse kost !


les 4                      Spanning en vervormingen bij buigbalken
les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen
 Op de volgende slides staan
 gedachtenexperimenten om vast te stellen welke
 vormen van belastingen in een onderdeel
 werkzaam zijn.
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen                       Belasting op …

                   trek of druk               afschuiving


                              P

                                     V
                                             V
                              P

                  (axiale belasting)


                     buiging                torsie             M                M       T         T
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen
                         trek of druk  afschuiving
                                   torsie
                           buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen                    het vaststellen van trek- of drukbelasting:
                           het telescopische buis-experiment
                                   trek of druk  afschuiving
                                            torsie
                                    buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen                    het vaststellen van afschuiving:
                      het experiment met de natte glasplaten
                                         olie
                                  trek of druk     afschuiving
                                               torsie
                                   buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen                    het vaststellen van buiging:
                      het experiment met de vinger in de sleuf
                                 trek of druk  afschuiving
                                           torsie
                                  buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen                    het vaststellen van torsie:
                         het lichtlopende scharnier
                                trek of druk  afschuiving
                                          torsie
                                  buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen
                          Oefening
                          bepaal welke vormen
                          van belasting werken
                          op de
                          • boog
                          • pees
                          • arm van de schutter
                          • pijl
                         trek of druk  afschuiving
                                   torsie
                           buiging
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
vormen van
belastingen
 • krachten die een staaf op trek of druk belasten noem je ook wel
  normaalkrachten.
 • krachten die een balk op afschuiving en buiging belasten noem je
  dwarskrachten.
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Herhaling: spanning
               32 N
                         32 N
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Herhaling: spanning
               32 N
                         32 N
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Herhaling: spanning
               32 N                         8 N (4x)
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Herhaling: spanning
               32 N                         2 N (16x)
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
 Normaalspanning

                                In een 2D-aanzicht teken je dit als:                                    linkerdeel      2 MPa
32 N                        32 N                   2 N (16x)                         rechterdeel

                                                       32 N

                                          2 MPa
  Normaalspanning                           Formule
  • Normaalspanning werkt loodrecht op het vlak van de                   F
  doorsnede                              • formule:   
                                              A
  • In staven is normaalspanning de enige soort spanning die
  kan werken
                                    •  heet “sigma”

                                    • eenheid van spanning: N/mm2 = MPa

    les 3   Het maken van een sterkteberekening
Het berekenen van een
spanning
    Er bestaan in principe twee soorten spanningen:
    • normaalspanningen: deze werken loodrecht op het vlak van
    de doorsnede
    • schuifspanningen: deze werken in het vlak van de
    doorsnede
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Herhaling: spanning
                         36 N
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Schuifspanning
                         36 N

                          32 N
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Schuifspanning
                         9 N (4x)
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Schuifspanning
                         2,25 N (16x)
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Schuifspanning

                            In een 2D-aanzicht teken je dit als:                               linkerdeel      2,25 MPa
                                                 32 N
                2,25 N (16x)                      rechterdeel                                      2,25 MPa
 Schuifspanning                    Formule
 • Schuifspanning werkt in het vlak van de doorsnede                            F
                            • formule voor gemiddelde schuifspanning:  gem 
 • In staven kan in een loodrechte doorsnede nooit                             A
                            •  heet “tau”
 een schuifspanning werken
 • In belaste balken werken altijd schuifspanningen
                            • eenheid van spanning: N/mm2 = MPa

   les 3   Het maken van een sterkteberekening
Vergelijking normaal-
en schuifspanning
                       normaalspanning     schuifspanning


   symbool                    “sigma”        “tau”

                          F            F
   formule voor staaf of balk                   gem 
                          A            A
   eenheid                MPa           MPa

                       loodrecht op het vlak  in het vlak van de
   werkt
                       van de doorsnede    doorsnede

   wordt veroorzaakt door         normaalkracht      dwarskracht of koppel


   gelijkmatig verdeeld?         ja           nee  les 3   Het maken van een sterkteberekening
Momenten
 Arm van een kracht
 De arm r van een kracht F ten opzichte van een punt P is
 de loodrecht gemeten afstand (in mm) van de werklijn van F
 tot dat punt P.


                                  P
                                  r


                          F
                            Eenheid van lengte
                            In de sterkteleer gebruiken we altijd de millimeter als
                            eenheid van lengte, tenzij anders vermeld.  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Momenten   Moment
   Het moment van een kracht F ten opzichte van een punt P
   is gedfiniëerd als:
   MP=Fr                                  P
                                  r


                          F                          Eenheid van moment
                          kracht x arm
                          dus:
                          Newton·millimeter  symbool: N·mm of Nmm

  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Momenten   Positief / negatief moment
   Een kracht heeft een positief moment ten opzichte van een
   punt P wanneer die kracht een voorwerp linksom dat punt P
   wil laten draaien.
               +                 _

                                       P        Moment positief                   Moment negatief  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Koppels en koppelmomenten
                         Twee even grote, evenwijdige, tegengesteld gerichte
                         krachten vormen een koppel. Koppels hebben de
                         neiging voorwerpen aan het draaien te brengen.
          3N
             3N
                                             20N

                            20N
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Koppels en
koppelmomenten
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Koppels en koppelmomenten
                            Het koppelmoment M t.o.v. punt A is de som van de
                            momenten van beide krachten t.o.v. A.


  Omdat beide
  krachten even
  groot zijn geldt:
  F1=F2=F                                B


                                  15

                   F1                       F1

      10                           10

            F2                         F2


      20


            A   M  30 F1  20 F2  10 F                   M  25 F2  15 F1  10 F
  les 3    Het maken van een sterkteberekening
Koppels en koppelmomenten                                           F1

  Omdat beide
                           A      x       a
  krachten even
  groot zijn geldt:
  F1=F2=F
                                     F2


                             M  F1  (x  a) - F2  x
                             dus :
                             M  F  (x  a) - F  x  F  a      Conclusie
        Voor de berekening van het koppelmoment is kennelijk alleen de
        onderlinge afstand a (in mm) van belang! Dus M=F·a.
        a noemen we de arm en wordt gemeten in mm.
  les 3   Het maken van een sterkteberekening
Aanduiding van koppel met een
cirkelpijl
           3N
                           wordt verkort
                           geschreven als
                                   60 Nmm               3N

      M = Fa = 60 Nmm
  les 3   Het maken van een sterkteberekening
Let op!
   moment van
   een kracht t.o.v. een punt            moment van een koppel


           3N                       3N
                                     3N

       M = F·a = 60 Nmm                 M = F·a = 60 Nmm
                          Maak niet de fout door te berekenen:
                              M = 6·20 = 120 Nmm   les 3  Het maken van een sterkteberekening
Gebruik van de cirkelpijl voor het
aanduiden van een koppel


                                  Dit:


                                      800 Nmm
                             40
                                  kan bijvoorbeeld
                                  veroorzaakt
                                  worden door
                                              10 N
                          20 N
                                of
                          20 N
                                              10 N
          40
                                            80
   les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1
                               0,3 m  0,3 m Gegeven:
 Een constructie van massieve stangen
 (diameter 30 mm) draagt twee kaartautomaten
 van 80 kg.
 Verwaarloos het gewicht van de stangen.
 Gevraagd:
                                   S
 Bereken de normaalspanning en de
 gemiddelde schuifspanning in doorsnede S en    784,8 N          784,8 N
 in doorsnede Q.

                                     0,2 m

                                 Q
  les 3   Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1
                                    0,3 m    0,3 m In de doorsnede kunnen in principe werken:
 • een horizontale kracht
 • een verticale kracht
 • een koppel


 ∑ Fx=0                                       S

 HQ=0                            784,8 N            784,8 N ∑ Fy=0                                       Q
                                             HQ
 VQ – 784,8 – 784,8 = 0       dus    VQ= 1569,6 N
                                           MQ

                                        VQ
 ∑ MQ=0

 MQ – 0,3· 784,8 +0,3· 784,8 = 0

 dus MQ=0

  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1
                                    0,3 m     0,3 m In de doorsnede kunnen in principe werken:
 • een horizontale kracht
 • een verticale kracht
 • een koppel


 ∑ Fx=0                                        S

 HQ=0                            784,8 N             784,8 N ∑ Fy=0                                        Q

 VQ – 784,8 – 784,8 = 0       dus    VQ= 1569,6 N


                                      1569,6 N
 ∑ MQ=0

 MQ – 0,3· 784,8 +0,3· 784,8 = 0

 dus MQ=0

  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1
                                0,3 m     0,3 m  In doorsnede Q werkt dus:
  • een verticale kracht: dit is een normaalkracht
  • geen horizontale kracht, dus geen dwarskracht
  • geen koppel

                                      S
  In Q werkt dus alleen een normaalspanning, die
  gelijkmatig verdeeld is over de doorsnede.
                           784,8 N             784,8 N                                        Q
   F 1569 ,6
        2,22 MPa
   A  30 2
    4                              2,22 MPa
  oppervlakte van de
cirkelvormige doorsnede

   les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1 In doorsnede S werkt:
 • een verticale kracht: dit is een dwarskracht
 • geen horizontale kracht, dus geen normaalkracht
 • een koppel


 ∑ Fx=0                              S

 HS=0                        156,96 Nm       784,8 N ∑ Fy=0                             784,8 N

 VS – 784,8 = 0     dus    VS= 784,8 N
                                    0,2 m


 ∑ MS=0

 MS – 0,2· 784,8 = 0

 dus MS=156,96 Nm

  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1 De dwarskracht in doorsnede S maakt dat er in de
 doorsnede een gemiddelde schuifspanning werkt van:      F 784,8
  gem         1,11 MPa
      A  30 2                          S
        4
                             156,96 Nm       784,8 N                                   784,8 N
 Het buigend koppel zorgt voor buigspanningen. Hoe we
 die moeten berekenen zien we later!
                                      0,2 m
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1 De dwarskracht in doorsnede S maakt dat er in de
 doorsnede een gemiddelde schuifspanning werkt van:      F 784,8
  gem         1,11 MPa
      A  30 2
        4
                             1,11 MPa   784,8 N
 Het buigend koppel zorgt voor buigspanningen. Hoe we
 die moeten berekenen zien we later!
                                  0,2 m
 Ze zijn hier nog niet ingetekend.
  les 3  Het maken van een sterkteberekening
Oefening 1 De dwarskracht in doorsnede S maakt dat er in de
 doorsnede een gemiddelde schuifspanning werkt van:      F 784,8
  gem         1,11 MPa
      A  30 2
        4
                             1,11 MPa   784,8 N
 Het buigend koppel zorgt voor buigspanningen. Hoe we
 die moeten berekenen zien we later!
                                  0,2 m
 Ze zijn hier nog niet ingetekend.
  les 3  Het maken van een sterkteberekening

								
To top