Kemahiran Bernilai Tambah by jurnalpendidikan

VIEWS: 1,817 PAGES: 9

									Pengisian Kurikulum
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

    Pengenalan

                   KB


                   TMK
      Kemahiran Bernilai
   Tambah ialah kemahiran yang  BCB
   diajarkan dalam bilik darjah
   serta dapat diaplikasikan   KMD
   dalam suasana dunia sebenar
   murid dan dalam senario    KP
   dunia yang global.
                   Ke


                   Kl

     Contoh Kurikulum
    PengisianRPH
     KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

         Cabang-cabang

 Kemahiran           Kemahiran Belajar  KB
  Berfikir           Cara Belajar
                          TMK
Pembelajaran            Kajian Masa
 Kontekstual             Depan     BCB


                          KMD
Pembelajaran          Kecerdasan
Kontruktivisme         Pelbagai
                          KP


      Kemahiran Teknologi          Ke
      Maklumat & komunikasi
                          Kl

           Contoh Kurikulum
          PengisianRPH
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

   Kemahiran Berfikir

                    KB


                    TMK

    Aktiviti yang memerlukan    BCB
    pemikiran kritis dan kreatif
    dalam aktiviti mendengar,   KMD
    bertutur, membaca, dan
    menulis.            KP


                    Ke


                    Kl

     Contoh Kurikulum
    PengisianRPH
           KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

           Contoh Kecerdasan Pelbagai

                                      KB


                                      TMK
Verbal linguistik
          Logik-matematik                    BCB
                      Kinestetik   Interpersonal
                                      KMD


                                      KP


                                      Ke
  Muzik

          Visual-ruang     Naturalis   Intrapersonal   Kl

                   Contoh Kurikulum
                  PengisianRPH
         KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

              Contoh RPH
Mata pelajaran     : Bahasa Melayu
                              KB
Tahun         : 4 Utarid
Bil. Murid       : 36 orang
Tema          : Haiwan Peliharaan         TMK
Tajuk         : Kucing Kesayanganku
Tarikh         : 19 Mei 2011            BCB
Masa          : 7.45pagi-8.45 pagi (1 jam)
                              KMD
Objektif: Pada akhir pengajaran murid dapat:
                              KP
1. Bercerita tentang kucing dengan menggunakan sekurang-
  kurangnya 3 ayat yang lengkap.
                              Ke
2. Membina sebuah perenggan dengan menggunakan
  sekurang-kurangnya 2 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk.
                              Kl

               Contoh Kurikulum
              PengisianRPH
         KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

               Contoh RPH
Fokus utama
                                  KB

(1.1) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
  kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan sebutan,     TMK
  intonasi, dan nada yang sesuai.
  Aras 1 (i)  : Berbual tentang sesuatu perkara yang dilihat  BCB
  atau yang dibaca.
                                  KMD
Fokus sampingan
                                  KP
(8.2): Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
                                  Ke
  Aras 2 (i) : Membina perenggan dengan ayat tunggal
  dan ayat majmuk.
                                  Kl

                Contoh Kurikulum
               PengisianRPH
          KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

                  Contoh RPH
Isi      Aktiviti pengajaran dan pembelajaran     Catatan
pelajaran                                     KB
       Langkah 1 Aktiviti 2 (L1A2)          Ilmu: Kajian
Pergerakan                           Tempatan      TMK
Kucing    1.  Murid melihat Video Klip Kucing Jinak
peliharaan:  2.  Murid bercerita dalam kumpulan      KB: Menjanakan
          masing-masing tentang video tersebut     idea.       BCB
-melompat     dan mengaitkan video tersebut
-bermain      dengan kucing peliharaan masing-     BCB : menyaring
-menyorok     masing.                    maklumat.     KMD
-memburu   3.  Wakil murid dipilih secara rawak untuk  KP : Intrapersonal
          bercerita di hadapan kelas.       BBM: Video Klip
       4.  Aktiviti bercerita ini dirakamkan guru    Kucing Jinak,   KP
          dan ditayangkan untuk dinilai.        Borang Intonasi
       5.  Sebutan dan intonasi murid dinilai      Suara.
                                          Ke
          bersama-sama guru dengan         Nilai : hormat-
          menggunakan Borang Intonasi Suara.      menghormati
                                          Kl

                  Contoh Kurikulum
                 PengisianRPH
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

      TAMAT

              KB


              TMK


              BCB


              KMD


              KP


              Ke


              Kl

     Contoh Kurikulum
    PengisianRPH

								
To top