Windows Server2003 System Environment

Document Sample
Windows Server2003 System Environment Powered By Docstoc
					 Windows Server2003
 System Environment
   23 – 24 June, 2008
   ธนภัทร ฆังคะจิตร
Thanapat_kan@moi.go.th
    Windows 2003 Edition
•  Standard Edition
•  Enterprise Edition
•  Datacenter Edition
•  Web Edition
                IP V.6
• ตอนนี้ เราใช้อยู่เป็น version 4 ซึ่งใกล้จะเต็มแล้ว ในอนาคตจาเป็นต้องขยายเป็น
  Version 6 แน่นอน

 (ข่าวดีคือ ใน version นี้จะมีการเข้ารหัสไว้ให้อัตโนมัติเลย)
                IP V.6
วิธีการ set ไปที่ properties ของ ขา Network ที่ต้องการทา > Internet
   (TCP/IP) > Install > Protocol > add > Microsoft
   TCP/IP Version6
WORKGROUP

     Who is master
     browser??        Who is master
     I am master
                  browser??
      browser.

 COM A          COM B     Who is master      Who is master
      browser??        browser?? COM C          COMD
Domain       host

             =Active Directory


       DC Server
                     Vmware
                      guest
 COM A  COM B    COM C    COMD
           Work Group

• โดย Default เครื่องทุกเครื่องเวลาติดตั้งใหม่ จะเป็นระบบของ
 Work group อยู่แล้ว

• แต่กรณีที่คุณมีเครื่อง client อยู่เยอะๆ (100 ตัวขึ้น) จะเจอว่า
 admin ทางานหนักมาก ยกตัวอย่าง เช่น การลงโปรแกรมรุ่นใหม่

• Concept นี้ ยุ่งยาก เลิกใช้เถอะ
            Domain
•  คนดูแลชื่อว่า DC (Domain controller)
•  มีการบริหารจัดการจากส่วนกลาง คือ การใช้ Active Directory
•  นั่นคือ
•  หมายความว่า จะเคส work group ที่บริหารงานยุ่งยากคือ ต้องไป
  set ทุกๆเครื่อง ก็ไม่ต้องแล้ว > set ที่ AD ที่เดียวพอ
   License of Windows 2003
•  Standard Edition >>. 4x,xxx บาท 5 user
•  Enterprise Edition >> 1xx,xxx บาท
•  Datacenter Edition >> เหมาเป็น Per CPU
•  Web Edition >>> 1x,xxx บาท
             License

                   License
  Server1
Enterprise Edition          Server = 1xx,xxx
 Windows 2003             CAL = 5 Free
                   กรณีที่ Cal เกิน จะคิด
    CAL > Client Access Lincese  CAL ละ 1500


   CL1           CL5
        ......
     Per server /Per user
• Per server >> คิด CAL ณ ตอนที่ user ใช้งาน
 server ในเครื่องนั้น
• Per user >>> คิด CAL ณตอนที่ user ใช้งานใน
 server ทุกเครื่องรวมกัน
  Install VMWare

For make to member of Domain
VMWare
          VMWare
• Host >>> เครื่องจริงที่ใช้งาน
• Guest >>> เครื่องจาลอง ที่อยู่ใน VMWare

• Ctrl+Alt+Enter >>> เป็นการขยาย หรือ ลดหน้าจอ
• Ctrl+Alt >>> จะเป็นการนา mouse ออกมาจากเครื่อง
 Guest
• Ctrl+Alt+Insert >> แทนที่การใช้ Ctrl+Alt+Delete
Install Windows 2003
            Setup Manager
• เพื่อทาการ สร้าง file ตอบคาถาม เราเสียเวลาครั้งเดียวพอ ครั้งต่อไปก็ใช้ไฟล์นี้ ในการ ตอบ
  คาถามเลย
 support > tools > deploy.cab > ให้ทาการ extract มาเก็บไว้ที่นง แล้ว         ึ
  ค่อยนาไปใช้

ไฟล์ที่ใช้ >>> SETUPMGR.EXE
(ผลลัพธ์ที่ได้ จะได้เป็น Unattend.txt
เวลานาไปใช้ rename file นี้ให้เป็น >> winnt.sif
• 1. copy ไว้ใน driveA แล้วใช้ตอนติดตั้งนั่นแหละ > ใส่ drive A และ แผ่น
• CD rom ติดตั้ง OS ไปพร้อมกัน
• 2. นาไปไฟล์ตัวนี้ไปทา แผ่นติดตั้งใหม่ ก็ใช้งานได้ทันที
       Security Identifiers (SID)
• ออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตระกูล NT นั้นจะมี
 หมายเลขประจาตัวที่ไม่ซ้ากันภายในเครื่องและระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 เรียกว่า Security Identifiers หรือ SID

• โดยหมายเลข SID นั้นจะขึ้นด้วยตัวอักษร S

หมายเหตุ:
- ค่า SID ของผู้ดูแลระบบ (Administrator) นั้นจะมีตัวเลข 3 ตัวหลังเป็น 500 เสมอ
- ค่า SID ของยูสเซอร์ที่สร้างขึ้นก่อนจะมีตัวเลข 4 ตัวหลังน้อยกว่าของยูสเซอร์ที่สร้างขึ้นหลังเสมอ
คาสั่งในการ check user SID
   Sysprep (System Preparation)
• จุดประสงค์ ไว้เพื่อทาลาย SID ของเครื่อง ซึ่ง ทั่วไปๆ เวลาติดตั้งแบบธรรมดา จะ generateSID
 ใหม่ทุกๆครั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น function นี้ใชักับ การติดตั้งเครื่องแบบ ghost

• เพราะว่า ถ้า เจอว่า SID เดียวกันอยู่ใน domain จะมีปัญหาหลายอย่าง นับไม่ถ้วน

• คาถาม: SID เดียวกัน แต่เป็น workgroup. มีปัญหาหรือเปล่า (a. มี b.ไม่มี )
 ตอบ : ไม่มี

• support > tools > deploy.cab
 ให้ทาการ extract มาเก็บไว้ที่หนึงแล้วค่อยนาไปใช้ไฟล์ที่ใช้ >> Sysprep.exe

• after sysprep >>> คุณจาเป็นต้องตอบคาถามอีกครั้ง เพราะฉะนั้น
 จาเป็นต้องเอา setupmgr เข้ามาช่วยในการสร้าง ไฟล์ตอบคาถาม
     วิธีการทาลาย SID ใน OS อื่นๆ
• สามารถใช้ Tools ที่เป็นพวก Third Party ที่ชื่อว่า
Step of Preparation Image(Ghost)


SetUpMGR              Sysprep
       Sysprep.inf
                  Reboot

          เก็บ Image
      Finish          Ghost
                 (CD, Floppy)
         Good Password
ต้องประกอบด้วย 3 ใน 4 ดังนี้
1.ต้องประกอบด้วย ตัวอักษรตัวเล็ก เช่น a,b,c,d….
2.ต้องประกอบด้วย ตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น A,B,C,D…
3.ต้องประกอบด้วยตัวเลข เช่น 0,1,2,3…
4.ต้องประกอบด้วยสัญลักษณ์ เช่น +,!,@,#......
Remark: ต้องมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษรขึ้นไป
    : ไม่ใช้คาใน dictionary
       : มีการเปลี่ยนทุกๆเดือน
เช่น p@ssw0rd
         Lab LC5
• User1   blank (ไม่ใส่)
•  User2  123
•  User3  orange
•  User4  orange123
•  User5  p@ssw0rd
แนะนาโปรแกรม LC5
       Remote Assistance
• เพื่อทาการไปช่วยเหลือ เครื่องลูกข่าย โดยสามารถดูที่ หน้าจอของเครื่อง
 เราเองได้
• สามารถใช้ได้ Windows XP ทุกเวอร์ชัน, Win2003

           Remote
           Assistance     IT
     CL1
                    Support

       user                IT
Remote Assistance
        Remote Assistance
• เราจะแบ่งเป็น ฝั่งที่ต้องการขอความ
 ช่วยเหลือ ( user )

1. my computer > properties
 > Remote
 > check box Remote
 Assistance
        Remote Assistance
• เราจะแบ่งเป็น ฝั่งที่ต้องการขอความ
 ช่วยเหลือ ( user)

2. สร้างไฟล์ขอความช่วยเหลือ
 start > program > Remote
 Assistance
 มีอยู่ 3 แบบ ผ่าน MSN, Email
 หรือสร้างตรงๆ แล้ว save ไว้ใน
 share folder
       Remote Assistance
• ส่วน ฝั่งที่ต้องการช่วยเหลือ (helper) ไปที่ file invitation ที่
 เค้าสร้างไว้ ทาการ run ขึ้นมาแล้วก็จะถาม password ก่อน
Remote Assistance
         Remote Desktop
• มีไว้เพื่อทาการ จัดการบริหารงานเครื่องอื่น โดยเหมือนว่าไปนั่งอยู่ที่
 เครื่องนั้นจริงๆ ( บริหารงานจากทางไกล)
                           CHM
                   win2003


    BKK
            Manage by use your
            computer
       XP
      Remote Desktop
config โดย ไปทา enable function ของ remote desktop
properties computer > Tab Remote > check box
 Remote Desktop
        Remote Desktop
• Default จะรองรับได้แค่ 2 connection ถ้ามากกว่านั้น อีก 1
  connection จะหลุด >> มากกว่านี้จาเป็นต้องติดตั้งตัวที่ชื่อว่า
  Terminal Service >>> คิด connection ละ
  5,xxx บาท
วิธีการเรียกใช้ :
 start > program > accessories >
  communication > remote desktop
  connection
วิธีการเช็คว่า มีใครใช้งานเครื่อง Remote อยู่บ้าง

• ทาได้ง่ายมาก ไปที่ > Ctrl + Alt + Delete >>
 Windows Task Manager >


                จะแสดงรายชื่อของผู้ที่ใช้งาน
                เครื่องนี้อยู่นั่นเอง
วิธีการเช็คว่า มีใครใช้งานเครื่อง Remote อยู่บ้าง
• ทาได้ง่ายมาก ไปที่ > Ctrl + Alt + Delete >>
 Windows Task Manager >


               สามารถสั่งงานตาม
               Feature ที่มีอยู่ได้
 การออกจาก Remote Desktop มี 2แบบ
• Log off >>> เป็นการ คืน Resource ของเครื่อง
 server ทั้งหมด

• Disconnect >>> เป็นการ ออกจากเครื่องแต่ บังคับให้
 server ยังจาว่ามีการเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง (ยังไม่คืน
 resource ให้เครื่อง server)
Advanced Option
     Remote Desktop for web
        connection
• ถ้าต้องการเผื่อแผ่ให้ OS แบบอื่นใช้งานได้ด้วย อย่างเช่น Linux

 ไปที่ add /remove windows component >
 application server > IIS > world wide web
 service > Remote desktop for web
 connection
      Remote Desktop for web
        connection
• วิธีการใช้งาน
 ไป Browser >> http://ipของ server นายหน้า /tsweb
จะให้ทาการ ติดตั้ง Active X เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมใช้งาน
    Overview Remote Desktop
     For Web Connection
           CHM
                  Server2
  Server1
           RDP   (Remote Desktop Web
(Remote Desktop)
                 Connection)
 เครื่องที่ถูกใช้        เครื่อง
              http
 งานจริง        FW    นายหน้า


           ie
    CL1
  (Win XP,Linux )
  สรุปการเข้าใช้งาน Remote Desktop
• Winxp ขึ้นไป สามารถใช้งานได้เลย (ยกเว้น xp home edition)
• OS ตระกูลอื่นๆ สามารถใช้งานผ่าน Browser
• Win2000 ลงมา ใช้งานได้ 2 ทาง
 1. ผ่าน Browser
 2. ผ่าน โปรแกรม แต่จาเป็นต้องติดตั้งเพิ่ม โดยใช้ การ setup program
 จากไฟล์นี้
             FTP

• File Transfer Protocol เป็นมาตรฐานกลาง ที่ใช้สาหรับ
 การ Transfer ไฟล์ หมายความว่า OS ไหนก็สามารถใช้ได้ ถ้าใช้
 เป็น standard เดียวกัน

วิธีการเปิดบริการ ไปที่ add \remove windows
  component > application server > details >
  IIS > details > File Transfer protocol next
  อย่างเดียว
            FTP
• ไปทาการ config ที่ start > program > admin
 Tools > IIS

ทาการ config ที่
properties ของ
default FTP site
> ระบุ IP
 ไปที่ home
directory > ระบุ
path ว่าโฟล์เดอร์ที่
ต้องการอยู่ที่ไหน
         ต้องการใช้งาน FTP
• มีอยู่ 2 วิธี คือ เปิดผ่าน IE >> ftp://ip ของ server นั้น
        ต้องการใช้งาน FTP
• 2. ใช้ command > cmd > ftp > open ipของ
       ้
 server นัน > ใส่ user และ password > login เข้า
 ไปได้
Help > ดูว่ามีคาสั่งอะไรบ้าง
Ls,dir > ดูว่ามีข้อมูลอะไรอยู่
get + ชื่อไฟล์ที่ต้องการ >>> download ข้อมูล
put + pathfile ที่เราต้องการ upload >> upload ข้อมูล
                DNS

• Domain Name Service
  เพื่อต้องการ แก้ปัญหาระบบรายชื่อ แปลง ชื่อ > IP หรือ แปลง IP > ชื่อ
เช่น การใช้งานจาพวก Web, Email, AD เป็นต้น.

วิธีการติดตั้ง
start > control panel > add remove windows
   component > networking services > DNS
Next >>> ไปเรื่อย
      Step การแก้ปัญหารายชื่อ
• WinNT ,Win98
  Cache (nbtstat -c)> Wins > Broadcast >
 LMHost > Hosts > DNS > Cannot solve name

• Win2000,XP,2003
  Cache (nbtstat -c)> Host > DNS > Wins>
 LMHost > Broadcast > Cannot solve name

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc > Path ของ Host
 , LMHost
     DNS
ทั่วไป จะประกอบด้วย
 record.domain.zone
 www.yahoo.com
 mailserver.yahoo.com

 www.manager.co.th
      Primary Zone

     Surath.com
  S1      www
  DNS
       2
         ตอบกลับเป็น IP
     1
www.surath.com
 >> what is ip ?
           CL1
               ชนิดของเรคคอร์ด
  ชนิดของเรคคอร์ด                   หน้าที่

New Host (A)        ใช้สาหรับสร้างเรคคอร์ดประเภท A ซึ่งแมปชื่อโฮสต์กับ IP Address

              ใช้สาหรับสร้างเรคคอร์ดประเภท CNAME ซึ่งเป็นการแมปชื่อเล่น
New Alias (CNAME)
                (Canonical Name) เข้ากับชื่อโฮสต์จริง

New Mail Exchanger (MX) สาหรับระบุชื่อโฮสต์ที่ทาหน้าที่เป็น SMTP Server ในโดเมนปัจจุบัน

              สาหรับการระบุหมายเลข IP Address ของ DNS Server ที่ดูแลโดเมนย่อย
New Delegation
               ต่อจากโดเมนปัจจุบัน
              สาหรับเรคคอร์ดประเภทอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก เช่น เรคคอร์ด
Other New Record
               AAAA สาหรับ IP เวอร์ชัน 6 เป็นต้น
         Forwarder

            2 Forward   metha.com

  S1                S2  www
  DNS              3  DNS
      4
    1    ตอบกลับเป็น IP
www.metha.com
 >> what is ip ?
           CL1
     ตัวอย่างการ Set Forwarder


                          2
                    ระบุ zone ที่ต้องการ
       1
ทาการ set ที่ระดับ server     3

              ระบุ DNS server ที่รับผิดชอบ
     Secondary Zone
    metha.com        metha.com

  S1    www        S2    www
  DNS             DNS
       2
       ตอบกลับเป็น IP
     1
www.metha.com         = secondary zone
 >> what is ip ?
          CL1    = primary zone
    ขั้นตอนการใช้ Secondary Zone
เราทาการ set โดยที่เจ้าของ
ต้องทาการอนุญาตก่อน

               2
            1
ขั้นตอนการใช้ Secondary Zone


    3
ระบุ zone ที่ต้องการดูด

              4
             ระบุว่าเจ้าของ zoneอยู่ที่ไหน
   ขั้นตอนการใช้ Secondary Zone


            5  ทาการ Transfer
                   6 ได้ผลลัพธ์ตามรูป
Remark: บางครั้งอาจจะยังไม่ได้ทันทีทันใดอาจต้องรอรอบในการ update
    ขั้นตอนการอนุญาต ของเจ้าของ Zone


1                   2


              ทาการ set levelที่ต้องการอนุญาต

ไปที่ properties ของ
zone ที่เราต้องการอนุญาต
s1 Why we need to use forward ??

    bangkok      forward            chiangmai
                        DNS
       DNS

 Demo.com                   sasima.com
       cl1


   มีลูกข่ายอยู่ที่กรุงเทพ 10,000 เครื่องต้อง solve name
   ของ Sasima นานๆครั้ง เพราะฉะนั้น ใช้ forward
   ดีกว่าไม่เปลืองเนื้อที่ของ harddisk ด้วย.
s2 Why we need to use secondary zone ??

     bangkok                    chiangmai
                        DNS
        DNS

 Demo.com                  Sasima.com
       cl1


  มีลูกข่ายอยู่ที่กรุงเทพ 10,000 เครื่องต้อง solve name ของ
  Sasima.com ตลอดเวลา โอ้โห !! ยังงี้ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง
  กรุงเทพ - เชียงใหม่ตลอดเลยดิ เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขคือ สร้าง
  secondary zone ของ Sasima มาไว้ที่เราดีกว่า
Root Hint

  • กรณีที่ DNS server เรา หมด
   ปัญญาที่จะทาการ solve name
   จะทาการวิ่งไปหา Root Server
   นั้นเอง
         องค์กรดูแลชื่อที่ใช้
www.icann.org
Whois : Name space     ICANN
www.internic.net
        Internic
        GTLD           CCTLD


      Registrar           .th   .jp
                 www.thnic.net

  .com    .net    .gov
                                     DNS Server for
                                     root domain (.)

          Find IP Address of
          www.yahoo.com            Server
          By sending query
           to Root DNS
            Server
                            Referral to DNS Server
                             for .com Domain


        Query                 Find IP Address of            DNS Server for
      www.yahoo.com
                           www.yahoo.com               .com domain                         Referral to DNS Server
                         for yahoo.com Domain        Server

            Server
Computer
                      Find IP Address of
                      www.yahoo.com


            Give IP Address of
            www.yahoo.com

                                       DNS Server for
                                      yahoo.com domain
                      Server
        คาสั่งเกี่ยวกับ DNS
• Ipconfig /displaydns >> ดู cache DNS ที่เครื่อง
 Client
• Ipconfig /flushdns >>> clear cache ที่เครื่อง
 Client อยู่ในเครื่องจะได้วิ่งไปหา DNS ใหม่
• Ipconfig /registerdns >> บังคับregister ข้อมูลลง
 ไปใน DNS record
Scope of This Course
    Domainxx.com

         192.168.10.x/24
   DC
           192.168.10.1-10
serverxx


         Member
       Promote Domain
• Check IP and DNS ว่าชี้ไปที่เครื่องตัวเอง
 start > run > cmd >> ipconfig /all
    Promote Domain(cont.)
• Check ชนิดของ disk จาเป็นต้องเป็น file แบบ NTFS
 กรณีไม่ได้เป็น แบบนี้ ให้ใช้คาสั่งในการ convert
 start > run > cmd > convert c: /fs:ntfs
       วิธีการติดตั้ง Domain
• RUN dcpromo
• หรือ ใช้ Manage your server ในการช่วยติดตั้งก็ได้
        Type of DC
   Domainxx.com

1     2
      S2
  S1  Additional     1
                2
  Type of structure domain
      Domainxx.com
                Demoxx.com
    1
                3


   Child1.Domainxx.com
2             1

                2

              3
Child Domain
           Microsoft.com
           DC Server
    Thai.Microsoft.com    Japan.Microsoft.com
     DC Server        DC Server
Domain Tree

                          Linux.com

       Forest Root Domain               Tree Root Domain
                         DC Server
   Child Domain         Child Domain
ทาการระบุชื่อ domain ที่ต้องการประกาศ
  การสร้าง zone ใน DNS ขณะติดตั้ง Domain
• โดย ระบบจะให้กาหนดได้ทั้งหมด
  3 แบบ
1. ให้ระบบทาการ test ดูว่า มี
  zone นั้นอยู่จริงหรือเปล่า
2. ให้ระบบทาการสร้าง zone
  DNS ให้อัติโนมัติ
3. ไม่พี่งพาระบบ แต่เราจะเป็นคน
       ้
  สร้างเองทังหมด >> งานช้าง
Recommend เลือกเป็นแบบที่ 2
Result DNS after Promote Domain
Manage your server >> summary ของ server
เราว่า ทาหน้าที่เป็นอะไรบ้าง
     AD (Active Directory)
• จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 1. AD Users and computer
  >> manage Users and computer in domain
 2. AD Sites and services
 >> set ค่าการ replicate รวมถึงการบริหาร ระหว่าง site ต่างๆ
 3. AD Domain and Trust
 >> set การ Trust กับ domain ตัวอื่น (Multiple forest)
AD user and computers
AD Domain and Trust
AD Site and Services
 Step to Bring Client Join domain
• 1. ชี้ DNS ไปทีเครื่อง domain controller ที่รับผิดชอบ
  domain นั้นอยู่
• 2. test ดูว่า สามารถ solve name domain นั้นได้หรือเปล่า
  start > run > cmd > ping
  servername.domainname.zone > ping
  server00.domain00.com
 3. เข้าไปที่ properties ของ my computer >
  computername > change > domain > ใส่ชื่อ
  domain ที่ต้องการถ้าหาเจอ > ใส่ user และ password ของคนที่มี
  สิทธิ์ (default คนที่มีสิทธ์ คือ domain admin, server
  operator, backup operator, account operator,
  ใครก็ได้ (assign ใน policy))
          ่
    ที่ เครื่องทีทาการ join เข้า domain
• Log in 2 ระบบ
• 1. log เข้าเครื่องทั่วไป
• 2. log on เข้า domain
Add user
   • เมื่อ add เรียบร้อยแล้ว
    จะเข้าไปในกลุ่มของ
    domain user
    ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทาการ
    log in เข้า DC ได้
   Default group of new user
• จะอยู่ใน กลุ่มของ domain users มีสิทธิในการ login เข้า
 ทุกๆเครื่องๆได้ ยกเว้นเครื่องที่เป็น Domain controller
Remark : group ที่มีสิทธิในการ login เข้าเครื่อง DC คือ พวก
group operator ทั้งหลาย เช่น backup operator, server
operator
User Properties
           User Profile
• 3 แบบใหญ่
• 1. Local user profile >>> c:\document
 setting \username

  กรณีจะเจอปัญหาว่าเวลา ที่ user ที่เป็นคนใหม่ไปทาการ
  login ที่เครื่องอื่น (ที่ user นั้นไม่เคย log in เข้าไป)
  จะต้องทาการ set profile ใหม่ตลอด
         2.Roaming Profile
                    1
          DC Server
                   เก็บในส่วน Profile user
                   ที่ต้องการทา Roaming
        Log in         Log out
C:\             Log in
document..\s   Log out
omchai
     CL1 2       CL2     CL3      CL4
  ขั้นตอนในการทา Roaming Profile
• 1. สร้างที่เก็บprofile >> share folder set
 permission ให้ user สามารถทาการ เขียนลงไปใน share
 folder นั้นได้
  ขั้นตอนในการทา Roaming Profile
• 2. ไปที่ AD users and computer
  >>> ไปที่ properties ของ user คนนั้น >> Tab
 Profile >> set path >
 \\server\sharename\username คนนั้น
  ขั้นตอนในการทา Roaming Profile
• วิธีการ check ว่าเป็น user profile แบบไหน

 properties my computer > advanced > user
 profile > setting
       3.Mandatory Profile
• จุดประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ user สามารถทาการปรับเปลี่ยน เป็น
  profile ที่ต้องการได้
 ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่า คุณมีห้องอบรม แล้วคุณทาการ set
  profile ทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องการให้ใครมาปรับเปลี่ยน
  ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน ซนมากๆ เหมาะมากกับการใช้ profile
  ประเภทนี้
วิธีคือ ไปที่ ทีเก็บ profile ของคนๆนั้น แล้วทาการ rename file
  ของ ntuser.dat > ntuser.man
    Stepในการ set Mandatory
1. ต้องทาการสร้าง Template Profile แล้วทาการอนุญาตให้
  คนอื่นเข้ามาช่วยได้ ทาการแชร์ด้วย
2. Rename ntuser.dat > ntuser.man
3. Implement with Roaming Profile
       Logon script
1. คุณจาเป็นต้องเขียน script ไปไว้ที่
• C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\domain00.c
  om\SCRIPTS
2. ไปที่ AD users and computer > properties
  ของ user คนนั้น > Tab Profile > Logonscripts
 ระบุชื่อของ script (logon.bat)
       Logon Script
     2 script1      เวลาที่มีการ run script จะใช้
    S1          สิทธิของ user ณ ตอนนั้นแสดง
               ว่าถ้า action บางอย่าง user
               ไม่มีสิทธิ ในการทา ก็จะทาไม่ได้

 1      3
logon    Set follow script


  CL1
          somchai
      ตัวอย่าง Logon script
• Example script
• net time /set /yes >>> work หรือ ไม่ work ขึ้นอยู่
 กับ สิทธิของคนๆนั้นด้วยในการ run
• net use z: \\dc00\mapdrive
          Home Folder
 • สร้าง share folder home กาหนด permission ให้
  เหมาะสม
 • Set ที่ AD

       Home
    S1

login     Map Home

  CL1
         User Template
• เป็นการสร้าง user ต้นแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อกาหนดค่า setting
 ต่างๆ ตามที่เราต้องการ โดยที่กาหนดครั้งเดียว แล้วเอาไปใช้ กับ
 user คนถัดไป โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ใช้คาสั่ง copy เอาไปใช้
 กับคนอื่น
 ยกตัวอย่าง การสร้าง User โดยใช้ script
• Dsadd user
 cn=sompong,cn=users,dc=domain01,dc=com
• For /l %i in (1,1,100) do dsadd user
 cn=user%i,cn=users,dc=domain01,dc=com
             MMC
• Microsoft Management console
• Start > Run > MMC
ประโยชน์
1. ไว้ทาการใช้รวบรวม Tools ที่ใช้งานอยู่บ่อยๆ มาอยู่ด้วยกัน
2. ไว้ทาการเปลี่ยนแปลงหน้าจอของตัวโปรแกรมให้ง่ายกับชีวิตมากขึ้น
Example MMC(รวม Tools ไว้ด้วยกัน)
Example MMC (เปลี่ยนหน้าจอให้ง่ายขึ้น)
    Computer Management
• สามารถทาการสั่งงานผ่าน เครื่อง DC ได้เลย เพราะคุณได้สิทธิ์ของคน
 ที่ชื่อว่า domain admin groups อยู่แล้ว
       Computer Account
• Disable ไม่ให้ computer สามารถทาการ log in เข้า
 domain ได้
• Delete คือ การลบ account นั้นทิ้งไปเลย
• Reset คือการ ทาการ reset SID ที่อยู่ใน account นั้น
 เพื่อทาการพร้อมที่จะให้ข้อมูลใหม่ที่ตรงกันวิ่งมาทาการ update
 ใหม่นั้นเอง
       SID  COMName
       11xx  Member

S1     Format > install
DC  join New OS
            Member
           SID= 11xx
     Member
    SID= 11xx   Automatic add on AD
                    SID      COMName
                    11xx      Member
                 Reset
                    ????      Member
       S1           Format > install
       DC        join New OS
                         Member
                        SID= 22YY
                  Member
                 SID= 11xx

Solution มีได้ 2 แบบ กรณีที่ติดตั้งเครื่องใหม่ ใน AD
1. Delete account ใน AD ทิ้งไป
2. Reset
       Computer Account
• กรณีที่ เครื่องที่ทาการ join เข้า domain เรียบร้อย เกิดเสียหาย
  จาเป็นต้องลงใหม่ หมายความว่าเราก็จาเป็นต้องไปทาการ update ที่
  AD มีอยู่ 2 วิธีในการแก้ปัญหา
1. delete account computer ที่เสียหาย แล้วเอาเครื่องเข้า
  join ใหม่
2. Reset >>         SID       Computer
             123          comA
 reset
             ??          comA
  join         456          comA
        เข้าใจเกี่ยวกับ OUs
• เหตุผลในการกาหนด OU
• การออกแบบโครงสร้าง OU
        เหตุผลในการกาหนด OU
• การกาหนด OUs เพื่อแต่งตั้งผู้บริหารระบบ
• การกาหนด OUs เพื่อบริการ Group Policy
       ่
• การกาหนดเพือจัดให้เข้าตามผังขององค์กร หรือตามที่ admin
 ต้องการ
       การออกแบบโครงสร้าง OU
•  การออกแบบ OUs ให้ง่าย
•  กาหนดจานวน Forests และ Domains น้อยที่สุด
•  ใช้โครงสร้าง OU เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
•  ลาดับชั้นควรน้อยกว่า 7 ลาดับ
         การสร้างโครงสร้าง OU
• โปรแกรมที่ใช้คือ Active
 Directory Users
 and Computers
• กาหนดสร้าง
 Organizational
 Unit (OU)
              Policy
• มีไว้เพื่อทาการบังคับให้เครื่อง หรือ user ที่ต้องการควบคุม เป็นไป
 ตามที่เราต้องการ เพื่อง่ายแก่การบริหารจัดการของ admin นั่นเอง
             Policy
• กาหนดได้ทั้งหมด 4 ที่
• 1. Site > AD Site and Service
• 2. Domain > AD users and computer (ระบุที่
 Domain)
• 3. OU > AD users and computer (ระบุ OU)
• 4. Local > คาสั่ง Start > Run > GPEdit.msc or
      admin Tools > Local Policy
    Policy Scope
           site
         1     North Site
      domain        OU
               3
        2
              IT OU

Domain00.com Domain01.com
           Sale OU

                 4 Local
           Policy Apply
• Remark
 กรณีที่ทาการนาเครื่องเข้า join domain เครื่องนั้นจะถูกทาการ apply
 Policy
  case1 log on locally >> only policy local
  case2 log on domain >> Site,Domain,OU

Tools ที่ช่วยในการ check เรื่อง Policy ว่ามาจากไหน
คือ RSOP (Resultant Set of Policy) เรียกจาก MMC
Policy Apply

        เครื่อง มีการ
        restart
        User มีการ log
        on
Example Policy: Set Account
     Lockout
Example Policy: Don’t Display Last
      username
Example Policy: Set Proxy
        Software Installation
•  จุดประสงค์ สั่ง install จาก domain เลย โดยที่ admin ไม่ต้องเสียเหงื่อ ในการ
   ทา โดยไปทาการset ที่ policy (package ทีใช้ จะต้องเป็น นามสกุล MSI)
แบ่งเป็น 2 Mode ใหญ่ คือ
1. Published >> ให้ user ทาการเลือกเองว่าจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้ง
Check add\remove programs สิทธิ ต้องมีเพียงพอด้วย
                            ่
2. Assigned >> บังคับติดตั้งเลย Check เลยว่าจะวิงมารอ install แล้ว โดยการ
   ไปที่ start >program หรือ เปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรมตัวนั้นเปิด
   Software Installation (cont.)
เพราะฉะนั้นคุณจะเจอว่า ไม่ว่าจะเป็น mode assigned หรือ publish
   จะเจอว่า ยังจาเป็นสิทธิของคนที่สามารถติดตั้งได้ โดยทั่วไป เราแบ่งเป็น 2
   แบบ
1. Program ติดตั้งแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับ registry หรือ service
   จาเป็นต้องใช้สิทธิ admin เท่านั้น
2. Program ติดตั้งแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ registry หรือ service ใช้
   แค่ user ก็สามารถติดตั้งได้แล้ว เช่น winrar เป็นต้น
   Software Installation (cont.)
• กรณี ที่ต้องการ set ให้โปรแกรมสามารถติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่จาเป็น
 ให้ user ไปยุ่งเกี่ยว เราสามารถ set option เพิ่มเติมได้
  How to Create MSI Package
• Tools ที่ใช้มีอยู่หลายค่าย อาจทาการ search จาก google ก็
 ได้ key word >> how to create msi package

Tools ที่เตรียมมา ชื่อว่า Wininstalle
wininstalle

 1. Discover >> scan ทุกอย่างที่อยู่ใน
   computer.
 2. ติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องการทาเป็น
   Package MSI
 3. Scan after >> เปรียบเทียบก่อนและ
   หลังว่ามีอะไรแตกต่าง ก็จะได้เป็น
   Package ที่เป็น MSI
  การวางแผนการบริหารควบคุมของ GPOs
• ออกแบบแบบรวมศูนย์
• ออกแบบแบบกระจายศูนย์
• ออกแบบตามลักษณะงาน
            ออกแบบแบบรวมศูนย์ผู้บริหารระดับบน       EAST
                  GPO               7        ผู้บริหารระดับสอง
          Chicago     Columbus
   GPO
               GPO
           ออกแบบแบบกระจายศูนย์ผู้บริหารระดับบน       EAST
                   GPO
          Chicago      Columbus
                        ผู้บริหารระดับสอง

      GPO           GPO
    ออกแบบตามลักษณะงาน
Security             Applications
Administrators          Administrators
           EAST
     GPO        GPO
   Chicago         Columbus

GPO      GPO     GPO     GPO
      Group

Resource  somchai
           Assign สิทธิตรงๆ โดยใช้
           บุคคลเลย

                        Before

Resource  Group
           Assign สิทธิ โดยใช้เป็นกลุ่ม
           ของบุคคล

                        After
Group Type

     Permission
     + Email    Email
         Group Scope

 Resource     Group

               Assign สิทธิต โดยใช้เป็นกลุ่ม
               ของบุคคล
                               After
A > G > DL > P
Account > Global Group > Domain Local > Permission
   Domain Functional Levels
• แบ่งเป็นออกเป็น 4 ประเภท
- Windows 2000 Mixed >> winnt 4.0, 2000,2003
- Windows 2000 Native >> 2000,2003
- Windows 2003 interim >> winnt4.0, 2003
- Windows 2003 >> only 2003 (ใช้ประสิทธิภาพได้ดีทีสุด)
 วิธีการเช็ค Domain functional Level
• Click ขวาเลือก properties ที่ domain
           ่
      วิธีการเปลียน (Raise) domain
          functional level

• Click ขวา ที่ domain เลือก
• หลังจากตัดสินใจในการ up เป็น ตัวที่สูงกว่า จะไม่สามารถปรับเป็น
 ตัวที่ต่ากว่าได้
        Group Scope
Domain Local >> จะมีสมาชิกเป็น user ก็ได้ หรือ Global
Group ก็ได้ ,Domain Local เหมือนกันเองก็ได้,
Universal ก็ได้
Remark. >> ข้อเสีย เมื่อสร้างแล้วไม่สามารถนามา assign ข้าม
domain ได้ แต่ข้อดีคือ มันสามารถนาสมาชิกของ domain อื่นมา
อยู่ที่ตัวมันเองได้ (user, Global group)
Global Group >> จะมีสมาชิกเป็น user,global ได้
Remark. >>ข้อดี เมื่อสร้างแล้วสามารถนามา assign ข้าม
domain ได้ แต่ข้อเสีย ไม่สามารถนา สมาชิกของที่อื่นมาเป็น
member ของมันได้
        Group Scope
Universal Group >> เป็นการนาข้อดีของ ทั้งสองแบบมารวมกัน
(domainlocal, global) ก็คือ สามารถนาสมาชิกของ domain
อื่นมาเป็น member ได้และ สามารถนา group ที่สร้างขึ้นนี้ ไปใช้กับ
domain อื่นได้นั่นเอง
แต่ไม่สามารถนา domain local group มาเป็นสมาชิกได้
Remark. >> group นี้ถ้าไม่จาเป็นอย่างสร้าง เพราะว่า มันจะมี
ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ Traffic นั่นเอง (Traffic จากการ replicate
กันระหว่าง site)
                   Domain Local Group
        Sale Thailand
                  Global Group

Sale South    Sale North        Sale East
                  userSale 01,02,03    Sale 04,05,06     Sale 07,08,09 A (Account) > G (Global)> DL (Domain Local)>
 P (Permission)
 Lab Group
                Global Group  user1


                       user2
                 Helpdesk
        Domain Local
DC Server                   user3

          IT
                       user4
                 Develop
       doc

      ITDoc               user5

 Share For IT (Full control)
                 Networks  user6


 A > G > DL > P
       Global Group

         Permissions       Nest      Universal Group

Resources

                       Domain Local Group

      Add                Add
              Global Group
         User Accounts   Global Group
  Domain Local Group

                   Universal Group
 User Accounts               Global Group


      Add              Add

         Domain Local Group
Permissions                 Permissions           Resources
      Universal Group
           Global Group


Resources
           Universal Group  User Accounts
  Permissions
           Add


                     Domain Local Group
           Nest
  Universal Group
                Universal Group
สโคปของ Group
 Global Group
  ใช้กลุ่มประเภทนี้ในการจัดการ Users เพื่อ
  เข้าใช้ทรัพยากร Network

 Domain Local Group

  ใช้กลุ่มประเภทนี้ในการจัดการทรัพยากร


  Universal Group
  ใช้กาหนด permissions ที่เกี่ยวข้องกับ
  resource ในหลายๆโดเมน
 Delegate userให้ทาการ assign
     policy ได้
            1. Delegate
            job


 1          2
2. Add ให้อยู่ใน
กลุ่มนี้
         File system
• แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
 FAT (File allocation table)
 NTFS (New technology File system)
 จะมีความสามารถมากกว่า FAT แต่ OS รุ่นๆเก่าไม่
 support (win 98 ลงมา)
     Compress & Encrypt
• Compress ลดขนาด ข้อมูลที่อยู่ใน folder นั้น
• Encrypt จะเป็นการเข้ารหัส ป้องกันพวก โจรขโมย harddisk
  ไปเสียบเป็น slave ก็เปิดไม่ได้เพราะว่า SID ไม่ตรงนั้นเอง
 วิธีการ config >> ไปที่ properties ของ folder นั้น click
  advanced
Example Compress
     โอ้โห ขนาดลดลงเกือบ 70 %
     เหมาะมากกับไฟล์ที่เป็นแบบ
     static data
         Disk Quota
• เพื่อทาการ limit harddisk ของคนที่เข้ามาใช้เครื่อง
• ไปทาการ set ที่ properties ของ partition ที่ต้องการ>
 Quota >
          Disk Quota
• ถ้ากาหนด รายละเอียดเพิ่มเป็นรายบุคคล (ลาเอียง) > 1 และ 2
 (quota > new quota entry)

              2
       1
      Folder Quota
• Now available on Windows Server2003 R2
• Install additional Component >
 Management and Monitoring Tools


            Check box
            Resource Manager
         Permission
             การเข้าผ่านการ login
การเข้าผ่านการ share   เข้าเครื่องตรง
        การ check สิทธิ
Member         Allow         Deny
 Everyone        change, read      -
 Somchai         read         -


Somchai    >>   change,read


กรณีที่ Allow ทั้งหมด จะใช้ใช้ทฤษฏี การ OR
         การ check สิทธิ
Member          Allow      Deny
 Everyone           -      read
 Somchai           read      -


Somchai     >>   อดทาทุกอย่าง (Deny Read)


กรณีที่ขัดแย้งกัน จะเชื่อ deny ก่อนเสมอ
         การ Check สิทธิ
• กรณี มีการเซท สิทธิขัดแย้งกัน ระหว่าง sharing กับ
 security จะทาการเชื่อ security ก่อนเสมอ (จะเชื่อสิ่งที่
 ใกล้ที่สุดก่อน)
      Case Study cont.
somchai เข้ามาดูสิทธิ sharing ว่าได้อะไรบ้าง ถ้าไม่ขัดแย้งกับ
security สามารถใช้งานได้เลย !! >> จากรูป somchai ได้ read
Logic : คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ นั่นเอง !!!!
             =original
      Inheritance
             = inherit
D:
   Permission

   doc1
    Permission

   doc1
    Permission

   doc1
    Permission
Advance Option
      ต้องการ remove
      permission ที่
      ถ่ายทอดลงมา
       ทาการ overwrite
       สิทธิจากแม่ลงไปที่ลูก
       (child) ทั้งหมด
        Special Permission
• เป็น permission ที่มีการซ่อนไว้อยู่คุณสามารถดูได้จาก
                2


      1
          Creator Owner
• คนที่จะมาอยู่ในกลุ่มนี้คือ เจ้าของที่ทาการสร้างเอกสารเป็นของตัวเอง
 จะเจอว่า Create owner มีสิทธิทุกอย่างในเอกสารนั้นๆ
 Lab Permission


           Global Group

           Account         Somwang >> Account

  DC Server      Sale           Somsak >> Sale

                      Sompong >> Account,Sale


                 Account can read all doc.
        ShareDoc1     But Sale read all doc.
              doc      write, delete, edit for own doc.

In policy company, Account group can only read but Sompong can make
all action, If u want to make sompong only read . How to do???
Take Owner
   • เพื่อทาการ take สิทธิความเป็น
    เจ้าของแก่ folder นั้น โดย
    วิธีการ ไปที่ properties ของ
    folder นั้น > Tab
    security > advanced
    >Owner > เลือก บุคคลที่
    ต้องการ และ check box
    replace owner ที่อยู่
    ด้านล่าง > apply เสร็จ
    เรียบร้อย
       Effective Permission
• เป็นหน้าจอ สรุปว่า กลุ่มหรือบุคคลนั้นมีสิทธิอะไรบ้าง ( เครื่องคิดเลข
 ทางด้าน Security )
          New Share
        ่
• เพื่อทาการเพิมการ share ได้หลายรูปแบบ
          Offline File
• มีไว้เพื่อ ต้องการให้ทางานโดยที่ สามารถ เอาเอกสารจากไฟล์
 server มาได้โดย อัติโนมัติ แม้ว่าจะไม่อยู่ในวง Network แล้ว
 ก็ตาม
   File Server           Client
           Offline File
1.วิธีการทา ไปที่เครื่อง client ที่ต้องการทา Offline (ใช้สิทธิ
 admin)
Tools > Folder Option
• Tab Offline                 ทาการ enable ค่า
    ่ ้
 ตามทีตองการ
         Offline File
2.เลือก Resource ที่ต้องการทา offline โดยไปทาการคลิกขวา
 > Make Available offline

                Remark:
                เครื่องที่เปิด Remote
                Desktop ไม่สามารถใช้
                Offline File ได้ (ถ้าจะใช้ต้อง
                ทาการ disable ก่อน)
Offline: Server Site
      คุณสามารถทาการ Set optionที่ฝั่ง
      Server ได้
    Backup & Recovery
• Start > run > ntbackup or
• Start > program > accessories > system
 tools > backup
DATA  MON TUE WED THU FRI


MONDAY
 NORMAL  MON

TUESDAY
 DIFFERENTIAL  TUE

 INCREMENTAL  TUE
                  Benefit of Differential
                   -Fast Recovery
WEDNESDAY
         TUE WED
 DIFFERENTIAL           Benefit of Incremental
 INCREMENTAL   WED         -Fast Backup
THURSDAY
         TUE WED THU
 DIFFERENTIAL

 INCREMENTAL   THU

FRIDAY
         TUE WED THU FRI
 DIFFERENTIAL

 INCREMENTAL   FRI
 ความแตกต่างระหว่างการ Backup แบบต่างๆ
Normal : backup ทั้งหมดมีการเคลียร์เช็คบ๊อกซ์ด้วย
Copy : backup ทั้งหมดแต่ไม่มีการเคลียร์เช็คบ๊อกซ์
Diff   : backup ส่วนที่มีการเช็คบ๊อกซไว้ แต่ไม่มีการเคลียร์
Increment : backup ส่วนที่มีการเช็คบ๊อกซ์ไว้ แต่มีการเคลียร์
Daily : backup โดยดูวันที่มีการ Modified Date
  Setting Schedule Backup
• We can set schedule Backup by use
 Program.
Monitor, Edit Backup Job

         Control panel
         > Schedule Task.
          Backup
• In Win2003 can backup open file ได้ด้วย โดย
 ใช้ function ที่ชื่อว่า Shadow copy (default มัน
 เปิดไว้อยู่แล้ว)
         Backup AD
• จะต้องทาการ backup file ที่ชื่อว่า system state
                ASR
• Automated System Recovery
   ต้องการ Floppy disk Drive a : , เนื้อที่ ในการเก็บไฟล์
   backup ของ Partition ที่เป็น system ทั้งหมด
เมื่อระบบล่มใช้การ กู้คืนโดย ใส่แผ่น CD –Rom win2003
   setup แล้วกด F2 ใส่แผ่นดิสก์ แล้ว ไปกินกาแฟก่อน หลังจาก
                                    ้
   นั้น เสียเวลามาทาการเลือก file backup ที่เก็บไว้เพื่อกู้คืน เท่านีก็
   เรียบร้อยแล้ว
          ASR Diskette
• จาเป็นต้องใช้ในการ กู้คืนผ่าน ASR เพราะว่า ตัว diskette จะทา
 การเก็บข้อมูลเรื่องโครงสร้าง Harddisk และ ส่วนอื่นๆที่จาเป็นต่อ
 การใช้ในการกู้คืน

• กรณี Diskette หาย สามารถทาการ copy ใหม่ได้ โดยไปเอาจาก
 c:\windows\repair
 copy asr.sif and asrpnp.sif to floppy disk.
         กรณีที่ Domain ล้ม
• Case 1 กู้คืนผ่าน Server สเปคเดิม ใช้วีธี ASR ได้เลย
      ้
• Case 2 กูคืนผ่าน Server สเปคอื่นๆ ลง OS ใหม่ แล้วทา
 การโปรโมท Domain เป็นชื่อเดิม และทาการกู้คืนโดยใช้ตัวที่ชื่อว่า
 System State (Directory Service Restore
 mode.)

• Case3 คุณจาเป็นต้องตั้ง Additional Server ขึ้นมาเพื่อ
 ป้องกัน Fault Tolerance (เครื่องเจ้ง)
Device Manager
        Last Know Good
• CONCEPT คือ windows จะทาการจา ครั้งล่าสุดที่ user
 ทาการ log on ได้สาเร็จ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณต้องกู้คืนให้กลับมาเป็น
 log on ครั้งล่าสุดให้ใช้ตัวนี้
• case windows update แล้วปรากฏว่า log on ไม่เข้า
 >> ใช้วิธีนี้ได้

• Mode นี้จะเรียกจาก Restart > F8 > เลือก Last
 know good.
           Safe Mode
• คือ วิธีการแก้ปัญหา กรณีที่ Restart windows แล้วทางานไม่ได้
 เนื่องจาก ติดตั้งโปรแกรมบางตัว หรือ driver แล้วไปทาให้ ระบบ
 windows ไม่สามารถทางานต่อไปได้

เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ safe mode ในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาได้เพราะ safe
  mode จะเป็นการเปิด function การทางานที่จาเป็นแก่การ boot
  windows ให้ทางานได้ (อันไหนที่ไม่จาเป็นแก่การใช้จะไม่เปิดขึ้นมา)
Restart > F8 > Safe Mode (เป็น mode ที่ Load
 เฉพาะ Driver บางอย่างที่จาเป็นต่อการรันใน Windows )
             Shadow Copy
• มีไว้เพื่อทาการ กู้คืนกรณีที่ไฟล์
 sharing มีการลบหรือ แก้ไขที่
 ผิดพลาด โดยวิธีการกู้คืนไม่
 จาเป็นต้องใช้การ backup
 ปกติ ก็สามารถกู้คืนได้ >>
 config โดยไปที่ partition
 ที่ต้องการทา shadow set
 เป็น enable ไว้ สามารถ เลือก
            ่
 ปุ่ม setting เพือทาการกาหนด
 limit เนื้อที่และ กาหนด
 schedule ไว้ได้
           Shadow Copy

        ื
• โดยวิธีการกู้คน ต้องใช้วิธี
 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
 หมายความว่า ถ้ามีการแก้ไข
 ข้อมูล ผ่านการ share
 คุณต้องจาเป็นที่จะต้องกู้คืน
 ข้อมูลผ่าน การ share
 เหมือนกัน
“หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง”
        Manage Printer
• Set อยู่เป็น 2 แบบ
 Local printer >> ติดตั้ง printer ที่ต่ออยู่กับเครื่อง
 Network printer >> ติดตั้ง printer ที่ต่ออยู่กับ
 computer ตัวอื่นอยู่
             Pooling
• การนา printer หลายๆตัวมา
 ช่วยกันทางาน set ได้ดังรูปนี้
            Pooling    doc1 doc2
                    HP1(LPT1)
ตัวที่มาทาเป็น              HP2(LPT2)
Pooling ควรจะ
เป็น printer        server1    doc3 doc4
spec เดียวกัน


   doc1    doc2  doc3  doc4

  CL1     CL2   CL3     CL4
         Printer Priority
• สามารถทาการ set priority ได้ว่า 1-99 คือ ค่าที่สูงจะสามารถทา
 การ print ได้ก่อน เหมาะมากกับ พวกการจัดให้กับ manager
 หรือ กลุ่มที่มีความสาคัญในการทางาน
   Spool print vs Direct print
• Spool คือ user สามารถทาการส่งงานมาพร้อมกันได้เลย โดย
                     ่
 printer จาเป็นต้องมี memory อยูในเครื่องเพื่อทาการเก็บงาน
 นั้นไว้
• Direct print คือ user จะส่งงานมา print ได้ก็ต่อเมื่อ
 printer นั้นว่างอยู่ ถ้า printer ไม่ว่าง ก็อดตามระเบียบ
Manage Document on Printer
        Internet printing
• ต้องทาการเปิด service
 add / remove windows component >
 application server > IIS > internet printing

หลังจากติดตั้งเรียบร้อย พร้อมทางานได้เลย
ให้ทาการเปิด IE http://ipของเครื่องนั้น/printers
หน้าจอการ บริหารงาน Internet printing
หน้าจอการ บริหารงาน Internet printing
   Map Printer ผ่าน Network
• Start > Setting > Printers and Fax > add
 Printer

           2


1
                   3
     Map Printer ผ่าน HTTP
• เปิด Browser > http:// IP server นั้นๆ/ printers
• เลือก Printer > connected > ระบุ user ที่มีสิทธิในการ
 map printers ( admin, server operator,
 printer operator )
       Remark: ควร login เป็น administrator…
    Network Printers
Map ผ่าน Network ปกติ
          Map ผ่าน HTTP
   Manage Disk on Win2003
• ทั่วไป harddisk จะทาการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่
• IDE ทั่วไป ที่เราใช้กันอยู่
• SATA เป็น Harddisk แบบใหม่ที่มีความเร็วในการอ่านเขียน
 ข้อมูล ที่เร็วกว่า IDE
• SCSI แพง เอามาใช้กับ server ,เร็ว , ทนทาน เพราะว่า
 กรรมวิธีการผลิต แตกต่างจาก IDE เยอะมาก
   Manage Disk on Win2003
การแบ่ง partition (basic disk)
       ่
 แบ่งได้มากทีสุด 4 primary partition ถ้าต้องการแบ่งให้ได้
 มากกว่านั้น ต้องใช้ Extend partition ก่อน แล้วทาการ
                    ี
 create logical drive ที่อยู่ในนั้นได้อก
Remark Extend partition ไม่สามารถติดตั้ง OS ได้
   Manage Disk on Win2003
Dynamic Disk คือการนา harddisk มากกว่า 1 ก้อนมาช่วยกันทางาน
Dynamic Disk อาจจะเรียกว่า Software Raid ก็ได้
 Span > แบ่ง volume ให้กินเนื้อที่ harddisk ได้มากกว่า 1 ก้อน
 Strip (Raid0) > เขียนเร็ว อ่านเร็ว แต่ข้อเสีย พังแล้ว พังเลย
 Mirror (Raid1) > มีการเขียนเหมือนกันทั้ง 2 ก้อน เพราะฉะนั้น มี
 fault torelance แต่ว่า เปลือง harddisk
 Raid 5 > เป็นการนา ข้อดีของทั้งสอง แบบมารวมกัน
 Raid 0+1 > เอา 2 แบบมารวมกันนั้นแหละ ต้อง 4 ก้อนขึ้นไป
 Raid ต่อกันได้มากที่สุด 32 ก้อน เสียก้อนนึงต้องรีบเปลี่ยน (Raid5)
         ประเภท Raid
• แบ่งใหญ่ออกเป็น 2 ประเภท
Software raid > นาความสามารถของ OS มาช่วยจัดการ
 Raid มีข้อเสีย ถ้า windows ล่ม ทาใจ
Hardware raid > นาความสามารถของ Hardware มาช่วย
 จัดการ Raid เจ๋งกว่า software raid และแพงกว่าด้วย
SPANNED VOLUME
               Data
HARDISK #1    1GB  4GB  1GBHARDISK #2    2GB

 Total Disk space = 6 GB


STRIPED VOLUME
               Data
               1GB
HARDISK #1   0.5GB  4GB


HARDISK #2   0.5GB  4GB


 Total Disk space = 8 GB
MIRROR VOLUME (RAID 1)
                Data
HARDISK #1    1GB  4GB  1GBHARDISK #2    1GB  4GB

 Total Disk space = 4 GB
                Data
RAID 5 VOLUME         1GB
HARDISK #1   0.5GB  4GB
               XOR Concept
HARDISK #2          X Y  Z
        0.5GB  4GB
               1 1 = 0
               1 0 = 1
HARDISK #3       4GB  0 1 = 1
               0 0 = 0
 Total Disk space = 8 GB
        System Monitor
• ต้องการดู ข้อมูลของ computer แบบ Realtime ไม่ว่าจะเป็น CPU,
 RAM, Harddisk
• Start > program > admin Tools > Performance
Performance Log and alert
         ต้องการเก็บข้อมูลของ
          object ในเครื่อง
          ตามที่เราต้องการไม่ว่า
          จะเป็น CPU,
          RAM etc..
Tuning Server

      งานเบือ้งหลัง
      ให้บริการ client
      ที่มาขอใช้

    งานเบื้องหน้า เช่น
    เปิด microsoft
    word พิมพ์งาน
Virtual Memory

       เริ่มต้นที่ 1.5 แต่ไม่
       เกิน3 เท่า ของ
       RAM ที่มีอยู่

  กรณีที่มีการ upgrade RAM ใหม่ ต้องทาการ
  allocate virtual memory ใหม่อีกที
  ถ้ามี harddisk มากกว่า 1 ก้อน นิยมย้าย
  virtual memory ไปไว้คนละก้อนกับ OS

				
DOCUMENT INFO