veiklos_programa_2011 by liuhongmei

VIEWS: 206 PAGES: 15

									                       PRITARTA
                       Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio
                       tarybos posėdţio 2010 m. gruodţio 13 d. protokoliniu
                       nutarimu (protokolas Nr. 15)

                       PRITARTA
                       Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
                       Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus
                       vedėjo 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. ŠV1-77

                       PATVIRTINTA
                       Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio
                       direktoriaus 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-63  KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS-DARŽELIO 2011 METŲ
             VEIKLOS PROGRAMA


                I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Klaipėdos „Versmės“ mokyklos-darţelio veiklos programa 2011 metams (toliau –
programa), atsiţvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius,
nustato metinius įstaigos tikslus bei uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir priemones uţdaviniams
vykdyti.
    2. Programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi
poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo srityje, laiduoti pradinio išsilavinimo
įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
    3. Programa parengta atsiţvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo
ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2011 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos „Versmės“
specialiosios mokyklos-darţelio 2011-2013 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos
Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio direktoriaus 2010 m. gruodţio 2 d. įsakymu Nr. V-38,
2010-2011 mokslo metų Klaipėdos Versmės“ specialiosios“ mokyklos-darţelio ugdymo planą,
patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31
d. įsakymu Nr. V-96, Klaipėdos Versmės“ specialiosios“ mokyklos-darţelio ikimokyklinio ugdymo
programą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio direktoriaus 2007 m.
rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-10 (Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio direktoriaus
2010 m. gruodţio 17 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija).
    4. Programą įgyvendins Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darţelio (toliau –
mokykla-darţelis) administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
    5. Programoje naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universitetas – KU, Specialiojo ugdymo
komisija – SUK, specialieji ugdymosi poreikiai – SUP, Vaikystės pedagogikos centras – VPC.

        II. 2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

    6. Įgyvendinant 2010 metų programą, buvo siekiama uţtikrinti gyventojams aukštą švietimo
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 3 metiniai tikslai bei numatytos
priemonės trijų uţdavinių įgyvendinimui: efektyvių ugdymo sąlygų ir ugdymo proceso
                         2

uţtikrinimas, ugdytinių socialinių kompetencijų plėtojimas, saugios ir sveikos aplinkos sąlygų
gerinimas.
    6.1. Įgyvendintas pirmasis uţdavinys - efektyvių ugdymo sąlygų ir ugdymo proceso
uţtikrinimas. Atnaujinti įstaigos nuostatai ir Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta Apskaitos
politika pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukurta įstaigos
internetinė svetainė.
    2010 m. įstaigą lankė vidutiniškai 130 ugdytinių, iš jų 28 neįgalūs, 46 - turintys
kompleksinius sutrikimus. Siekti kokybiškų ugdymosi rezultatų, stiprinti mokymosi motyvaciją
padėjo ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas. Mokiniams parengtos ir įgyvendintos 23
modifikuotos, 5 specialiosios mokyklos lietuvių kalbos ir matematikos programos, 1 mokiniui
skirtas mokymas namuose. 28 ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai buvo ugdomi pagal
individualias programas. Palyginus su 2009 m. pagerėjo korekcinio darbo rezultatai: sutrikimai
pašalinti 23,3 % ugdytinių (2009 m. – 11 %), neţymūs pasiekimai 43,3 % (2009 m. – 48,5 %).
Trijose klasėse ir 6 darţelio grupėse pagalbą ugdytiniams teikia mokytojo padėjėjai. 1, 3 klasės
dirbo pagal atnaujintas bendrąsias programas ir rekomendacijas specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams. Pradinę mokyklą baigė 10 mokinių. Visi išvyko į bendrojo lavinimo mokyklų 5 klases.
Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 36 vaikai, 26 išvyko į bendrojo lavinimo mokyklas, 9 -
specialiųjų mokyklų pirmąsias klases, 2 – skirtas sveikatą tausojantis dienos reţimas, ugdant pagal
jų poreikiams pritaikytas pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
     Įgyvendinant sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą, pravestos 6 sporto šventės ir
pramogos, organizuotos 6 sveikatingumo valandėlės, sveikatingumo diena, 2 kartus per savaitę
papildomai organizuotos specialiosios pratybos vaikams, turintiems didelius ir labai didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius. Atsiţvelgiant į tėvų apklausos rezultatus apie vaikų maitinimo
organizavimą, parengtas ir su Visuomenės sveikatos centru suderintas naujas 4 savaičių
perspektyvinis valgiaraštis.
    Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvauta 123 dienas (~3 d. vienam pedagogui).
Praktinės naudos įgyta seminaruose apie pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymą
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui, neurologo ir logopedo bendradarbiavimą vertinant
kalbos ir komunikacijos sutrikimus, logopedinio masaţo techniką ir jo pritaikymą, streso valdymą ir
kt. Dviems pedagogams suteiktos vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos, patvirtintos
vadybinės kategorijos direktoriui (I-oji) ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui (II-oji), vienas
pedagogas baigė specialiosios pedagogikos studijas.
    Įgyvendinti VPC numatyti darbai: vesti 5 kvalifikaciniai seminarai miesto ir apskrities
pedagogams, konsultuoti 37 (30%) ugdytinių tėvai, dalyvauta susitikime su Lietuvoje veikiančių
Vaikystės pedagogikos centrų vadovais, aptartos tolimesnės veiklos įkuriant Egmonto projekto
dalyvių klubą. Profesine patirtimi dalintasi įstaigos ir miesto metodinių renginių metu. Įstaigos
metodinėse grupėse perskaityta 10 pranešimų, vestos 7 praktinės veiklos, pristatyti pedagogų
parengti 2 metodinių priemonių rinkiniai gramatinės kalbos sandaros formavimui bei mokymosi
motyvacijai skatinti. Mieste organizuotose metodinių darbų parodose dalyvavo 11 įstaigos
pedagogų, Klaipėdos miesto mokyklų mokinių gamtamokslinėje konferencijoje „Paţink mus
supantį pasaulį“ pristatytas 4 klasės mokinių projektas.
    Organizuotas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. Vesti klasių / grupių tėvų susirinkimai
ir 2 bendri tėvų susirinkimai, pristatytas projektas „ Po gėrio sparnu“ tėvams, teiktos psichologo
konsultacijos, rengti adventiniai vakarojimai, kurių metu kartu su tėvais gaminti ţaislai, puoštos
grupių ir klasių patalpos, ruoštos dovanėlės ir sveikinimai Šilutės rajono Macikų pensionato
gyventojams. Šiame darbo bare matome tobulintinų sričių: aktyvinti tėvų dalyvavimą ugdymo
procese, atsiţvelgiant į vaikų galimybes, skatinti pasidţiaugti ir maţais pasiekimais.
    Tirti ir analizuoti įstaigos veiklos rezultatai, organizuotos 3 tėvų, 2 bendruomenės narių, 2
pedagogų apklausos, nuolat tikrinta planavimo procedūrų grupėse ir klasėse kokybė, patikrinti 4
klasės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos gebėjimai. Vykdytas mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimas. Teigiamai įvertinta rūpinimosi ugdytiniais politika (81 % - 4 lygiu), nors mokinių
                          3

asmenybės raida jos pakankamai nepateisina. Menkai vertinama tėvų pagalba (75% antro lygio
vertinimų) mokiniams.
    Sėkmingai bendradarbiauta su 11 socialinių partnerių. Susitikimų metu dalintasi profesine
patirtimi vaikų kalbos ugdymo, studentų praktikos tobulinimo, ugdytinių raidos sutrikimų
įvertinimo, socialinės pagalbos teikimo, meninės raiškos organizavimo klausimais, surengta 13
bendrų pramogų vaikams, eksponuotos 4 vaikų darbų parodos. Dėl darbų gausos neįvyko metodinė
diena su Maţeikių lopšeliu-darţeliu „Bitutė”.
    6.2. 100 % įgyvendintas antrasis uţdavinys – ugdytinių socialinių kompetencijų plėtojimas.
4 klasės mokiniams vieną kartą per savaitę vesti bendravimo įgūdţių lavinimo uţsiėmimai, pirmoje
klasėje pradėta įgyvendinti ir antroje klasėje tęsiama socialinius ir emocinius įgūdţius ugdanti bei
stiprinanti programa „Antras ţingsnis“, priešmokyklinėje grupėje - socialinių įgūdţių ugdymo
programa „Zipio draugai“. Į mokomuosius dalykus integruotos 4 ţmogaus saugos ir prevencinės
programos. Keletą pamokų prevencine tema vedė Vakarų skirstomųjų tinklų, Vyriausiojo policijos
komisariato, Gyvūnų globos namų darbuotojai. Įgyvendintos 5 neformaliojo ugdymo programos.
40 % neformaliajam ugdymui skirtų valandų buvo nukreipta saviraiškai, 40 % - dalykinėms, 20 % -
socialinėms kompetencijoms plėtoti. Organizuota 11 edukacinių uţsiėmimų P. Domšaičio
galerijoje, Jūrų, Laikrodţių, Maţosios Lietuvos muziejuose, Pegaso knygyne, AB „Javinė“, miesto
ikimokyklinių įstaigų edukacinis renginys „Apšerkšniję mūsų ţiemos“. Surengta 10 paţintinių
ekskursijų į Ventės ragą, Smiltynę, senamiestį, Girulius, Melnragę. Eksponuotos 9 vaikų darbų
parodos P. Domšaičio galerijoje, Ruoniuko, Pempininkų, I. Simonaitytės bibliotekose, Dvasinės
pagalbos jaunimui centre, „Gilijos“ pradinėje mokykloje. Dalyvauta respublikiniuose vaikų darbų
konkursuose „Kitoks pasaulis“, „Nupiešk graţiausią ţodį“, miesto mokyklų mokinių piešinių
konkurse „Ant paukščio sparnų“, prekybos centro „Studlendas“ akcijoje „Linkėjimų šalikas“.
Laimėti 2 prizai Klaipėdos apskrities moksleivių piešinių konkurse „Tau, kurs saugai mane“,
baigiamajame mokyklų projekto „Gerumo mokykla“ renginyje įteikta padėka.
    6.3. Siekiant trečio tikslo – saugios ir sveikos aplinkos sąlygų gerinimas - didelis dėmesys
buvo skiriamas ugdymo aplinkos kūrimui: pagal panaudos sutartį iš Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centro gautas lavinimo ir ugdymo priemonių komplektas, labdaros fondo „Vienybė”
skirta 10906 Lt parama metodinėms priemonėms. Iš sutaupytų lėšų nupirkti 2 nešiojami, 2
stacionarūs kompiuteriai, 2 spausdintuvai. Iš rėmėjų lėšų įsigyti informaciniai stendai, spintelės
vaikų rūbams, ţaliuzės, atnaujinta lauko įranga. Uţ ugdymo paslaugų įmokas ikimokyklinės grupės
papildytos ţaislais, baldais, knygomis.

    2010 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas

       Stiprybės        Įvertinimas          Silpnybės        Įvertinimas
1. Teikiama kokybiška             5     1. Silpni vaikų sveikos ir saugios    3
pedagoginė, psichologinė pagalba            gyvensenos įgūdţiai.
mokyklos bendruomenės nariams.             2. Kai kurių pedagogų          4
2. Sėkmingas mokinių specialiųjų     5       bendradarbiavimo gebėjimų,
ugdymosi poreikių tenkinimas.              iniciatyvumo stoka.
3. Kompetentingas pedagoginis       5       3. Nepakankamas pedagogų         4
personalas.                       įsijungimas į sveikatos
4. Efektyvi savivaldos institucijų    5       saugojimo ir stiprinimo
veikla.                         programas.
5. Geras įstaigos mikroklimatas.     4       4. Silpna kai kurių mokinių       3
6. Gera įstaigos materialinė bazė:    5       mokymosi motyvacija.
renovuotas pastatas,                  5. Maţėjantis tėvų aktyvumas ir     3
modernizuojama ugdymo aplinka.             pagalba vaikui.
7. Tikslingas pedagogų bendrųjų ir    5       6. Ribotos individualios         3
profesinių kompetencijų                 pagalbos mokiniui teikimo
tobulinimas.                      galimybės popietinėje veikloje.
                            4

8. Uţtikrinamas ugdytinių          5
saugumas.
       Galimybės          Įvertinimas          Grėsmės        Įvertinimas
1. Pedagogų bendradarbiavimo ir       5       1. Teisės aktų gausa.         3
profesinių iniciatyvų skatinimas bei            2. Maţėjantys darbuotojų        3
pagalba jas įgyvendinant.                 atlyginimai.
2. Tėvų edukacinis švietimas ir       4       3. Neigiamas tėvų ir aplinkinių    4
aktyvaus bendradarbiavimo                 ţmonių poţiūris į specialiąsias
skatinimas.                        mokyklas.
3. Socialinės partnerystės          4       4. Neuţtikrinamas vaikų,        3
plėtojimas stiprinant vaikų                turinčių specialiųjų ugdymosi
saugumą ir sveikatą.                    poreikių, ugdymo tęstinumas.
4. Vaikų specialiuosius poreikius      4       5. Gilėja socialinė atskirtis,     4
atitinkančių pagalbos būdų ir               daugėja socialiai remtinų vaikų
metodų tobulinimas.                    šeimų.
5. Darbuotojų solidarios           5
atsakomybės uţ darbo rezultatus ir
įsipareigojimus stiprinimas.
6. Viešo informavimo apie
mokyklos veiklą efektyvinimas.        5

 III. MOKYKLOS-DARŽELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI
               PRIORITETAI

    8. Mokyklos-darţelio misija - tenkinti specialiuosius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
mokyklinio amţiaus vaikų poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
programas, efektyviai bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei sudaryti sąlygas, uţtikrinančias
ugdytinių saugumą ir raidą.
    9. Mokyklos-darţelio vizija - aukštos pedagoginės kultūros įstaiga, kurioje sudarytos
sąlygos individualiai ugdytinių socializacijai, padėsiančiai jiems integruotis į bendraamţių grupes
bei visuomenės gyvenimą.
    10. 2011 m. suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir
neformaliojo švietimo kokybės.
    11. Iškelti šie metiniai veiklos prioritetai:
    11.1. pedagogų bendradarbiavimo tobulinimas;
    11.2. saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas.
    12. Tikslai:
    12.1. efektyvinti ugdymo procesą;
    12.2. formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdţius;
    12.3. stiprinti profesinę pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių institucijų partnerystę.

                IV. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

    13. Uţtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą

Eil.  Priemonės pavadinimas        Atsakingas       Vykdymo       Atsiskaitymo
Nr.                     asmuo arba       terminas      forma
                       vykdytojas
 1           2              3           4           5
 1.  Įstaigos veiklos uţtikrinimas:    V. Martinkienė     Visus metus     Mokyklos
                                             taryboje
                         5

 1           2           3          4         5
1.1.  įstaigos funkcionavimo     N. Čepaitienė    Visus metus   Mokyklos
    uţtikrinimas (vandens, šilumos,                   taryboje
    elektros tiekimas, ryšio
    paslaugos ir kt.)
1.2.  vaikų maitinimo organizavimas J. Lukošienė     Visus metus   Mokyklos
                                      taryboje ir tėvų
                                      aktyvo
                                      posėdţiuose
1.3.  prekių ir paslaugų viešųjų    N. Čepaitienė   Visus metus   Administraciniuo
    pirkimų organizavimas                        se pasitarimuose,
                                      mokyklos
                                      taryboje
1.4.  darbuotojų sveikatos       J. Lukošienė   Kovas      Administracijos
    patikrinimo vykdymas                        pasitarimuose
 2.   Įstaigos veiklą          V. Martinkienė  Pagal numatytus Parengti
    reglamentuojančių dokumentų             terminus    dokumentai
    rengimas ir koregavimas:
2.1.  ugdymo plano 2011-2012 m.     I. Zaleckienė,  Geguţė      Mokyklos ir
    m. rengimas            darbo grupė            mokytojų
                                       tarybose
2.2.  mokomųjų dalykų ilgalaikių    I. Zaleckienė   Rugsėjis     Mokytojų
    planų derinimas                           metodinėje
                                       grupėje
2.3.  neformaliojo ugdymo        I. Zaleckienė   Geguţė      Mokytojų
    programų, tenkinančių mokinių                    taryboje
    saviraiškos poreikius, rengimas
2.4.  papildomos veiklos kambarėlių   I. Zaleckienė   Rugpjūtis    Mokytojų
    programų koregavimas                         taryboje
2.5.  pamokų, neformaliojo ugdymo    I. Zaleckienė   Rugsėjis     Mokytojų
    tvarkaraščių sudarymas                        taryboje
2.6.  specialiųjų, adaptuotų,      I. Zaleckienė   Rugsėjis     SUK posėdyje
    modifikuotų, individualių
    ugdymo programų ruošimas
2.7.  įstaigos veiklos aprašo      V. Martinkienė  Birţelis     Įstaigos
    rengimas                               tinklalapyje
2.8.  vidaus darbo tvarkos taisyklių  V. Martinkienė, Rugpjūtis     Mokyklos
    atnaujinimas           darbo grupė            taryboje
2.9.  naujos ikimokyklinės grupės    V. Martinkienė Rugpjūtis     Mokyklos ir
    įrengimas ir sukomplektavimas                    mokytojų
    buvusios klasės patalpose                      tarybose
2.10.  2012 m. veiklos programos     V. Martinkienė,  Gruodis     Mokyklos
    rengimas             darbo grupė            taryboje
2.11.  strateginio 2012-2014 metų    V. Martinkienė,  Lapkritis    Mokyklos
    veiklos plano ruošimas      darbo grupė            taryboje
2.12.  mokytojų ir pagalbos mokiniui   V. Martinkienė  Gruodis     Atestacijos
    specialistų atestacijos 2012-                    komisijoje,
    2014 metų programos                         mokytojų
    sudarymas                              taryboje
2.13.  darbuotojų tarifikacijos     I. Zaleckienė,  Sausis,     Mokyklos
    sudarymas             N. Čepaitienė   rugpjūtis    taryboje
                         6

 1           2             3          4        5
2.14.  apskaitos politikos dokumentų   A. Pelenienė   Sausis,      Administracijos
    rengimas                      birţelis     pasėdyje
2.15.  išlaidų sąmatos rengimas     A. Pelenienė   Sausis      Mokyklos
                                       taryboje
2.16.  statistinių ataskaitų rengimas  I. Zaleckienė,  Pagal nustatytus Parengtos
                     V. Viliūtė    terminus     ataskaitos
2.17.  mokinių ir pedagogų duomenų    I. Zaleckienė,  Pagal nustatytus
    registro tvarkymas        V. Viliūtė    terminus
 3.   Tiriamosios veiklos        I. Zaleckienė   Pagal numatytus Mokytojų
    organizavimas:                   terminus     taryboje
3.1.  tėvų apklausa dėl įstaigos    V. Martinkienė  Vasaris     Mokyklos
    darbo vasaros metu                          taryboje
3.2.  pedagogų veiklos įsivertinimo   I. Zaleckienė   Geguţė      Mokytojų
    analizė                               taryboje
3.3.  vidaus audito vykdymas      I. Zaleckienė   Balandis     Metodinėje,
                                       mokyklos
                                       tarybose
3.4.  ugdytinių korekcinio darbo    I. Zaleckienė   Geguţė      SUK posėdyje,
    rezultatų analizė                          mokytojų
                                       taryboje
3.5.  tėvų paramos įgyvendinant     A. Ţakaitienė   Lapkritis    Mokytojų
    individualias ugdymosi                        taryboje
    programas vertinimas
 4.   Pedagoginės prieţiūros      V. Martinkienė,  Nuolat      Mokytojų
    vykdymas ir ugdymo proceso    I. Zaleckienė            taryboje
    vertinimas:
4.1.  savaitės grupės veiklos      I. Zaleckienė   Vasaris      Auklėtojų
    planavimo kokybė pagal                        metodinėje
    atnaujintą Ikimokyklinio                       grupėje
    ugdymo programą
4.2.  besiatestuojančių pedagogų    V. Martinkienė  Pagal numatytus  Mokytojų
    praktinės veiklos stebėjimas ir           terminus     taryboje,
    vertinimas                              atestacijos
                                       posėdyje
4.3.  naujų ugdymo procese       I. Zaleckienė   Rugsėjis     Metodinėse
    naudojamų dienynų (logopedo,                     grupėse
    mokymo namuose) pildymas
4.4.  ugdomosios aplinkos        I. Zaleckienė   Spalis      Auklėtojų
    sukūrimas naujai įkurtoje                       metodinėje
    darţelio grupėje                           grupėje,
4.5.  savarankiškumo ugdymas      I. Zaleckienė   Kovas       Mokytojų
    pamokose 1 ir 2 klasėse                        taryboje
4.6.  mokinių veiklos organizavimas   I. Zaleckienė   Balandis     Mokytojų
    pailgintoje darbo dienos                       metodinėje
    grupėje                                grupėje
4.7.  judrios vaikų veiklos       I. Zaleckienė   Geguţė      Mokytojų
    organizavimas kieme                          taryboje
4.8.  teminis auklėtojų veiklos     V. Martinkienė,  Sausis,      Mokytojų
    stebėjimas „Vaikų sveikatą    I. Zaleckienė   Lapkritis     taryboje
    stiprinančių veiksenų
    plėtojimas“
                         7

    14. Plėtoti ugdytinių saugią ir sveiką gyvenseną

Eil. Priemonės pavadinimas       Atsakingas     Vykdymo       Atsiskaitymo
Nr.                   asmuo arba     terminas      forma
                    vykdytojas
1.  Sveikatos saugojimo ir      J. Lukošienė,   Pagal numatytus Mokyklos ir
   stiprinimo programos       E. Januškienė   terminus    mokytojų
   įgyvendinimas (1 priedas)                      tarybose
2.  Vaikų sveikatos prieţiūros    J. Lukošienė    Nuolat     Mokytojų
   uţtikrinimas                             taryboje
3.  Ţalingų įpročių prevencijos    I. Zaleckienė   Pagal ugdymo  Mokytojų
   programų integravimas į               planą      taryboje
   ugdymo procesą
4.  Psichologinės pagalbos      A. Ţakaitienė   Nuolat       Mokytojų
   ugdytiniams, tėvams                           taryboje, tėvų
   (globėjams), pedagogams                         aktyvo
   uţtikrinimas                               pasitarimuose
5.  Vaikų specialiųjų ugdymosi    I. Zaleckienė   Nuolat       SUK posėdyje,
   poreikių pagal negalės pobūdį                      mokytojų
   nustatymas ir ugdymo programų                      taryboje
   pritaikymas
6.  SUK posėdţių organizavimas    I. Zaleckienė   Pagal numatytus   Mokytojų
                              terminus      taryboje
7.  Socialinių įgūdţių ugdymo     I. Zaleckienė   Pagal        Mokytojų
   programų „Įveikiame kartu“,             ugdomosios     taryboje
   „Antras ţingsnis“                  veiklos planus
   įgyvendinimas
8.  Socialinių įgūdţių lavinimo    A. Ţakaitienė   1 kartą per     Mokytojų
   pamokų mokiniams vedimas               savaitę       taryboje
9.  Sąlygų uţtikrinimas naujai    V. Martinkienė   Nuolat       Mokyklos
   atvykusių ugdytinių adaptacijai                     taryboje, tėvų
                                        aktyvo pasitarime
10.  Edukacinių, sportinių, meninių  I. Zaleckienė   Pagal grupių,    Savianalizės
   renginių ir projektų                 klasių veiklos   ataskaitose
   organizavimas                    planus

    15. Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą ir tarpusavio bendradarbiavimą

Eil. Priemonės pavadinimas       Atsakingas     Vykdymo       Atsiskaitymo
Nr.                   asmuo arba     terminas      forma
                    vykdytojas
1           2             3         4          5
1.  Pedagogų profesinių        I. Zaleckienė   Nuolat       Savianalizės
   kompetencijų atskirų sričių                       ataskaitose,
   tobulinimas kursuose,                          metodinėje
   projektuose, savarankiškai                        taryboje
   (2 priedas)
2.  Profesinės patirties sklaida   I. Zaleckienė   Pagal renginių   Mokytojų
   įstaigos metodinėse grupėse,             programas      taryboje
   miesto pedagogų metodiniuose
   pasitarimuose
                         8

1          2               3          4        5
3.  Dalyvavimas miesto          I. Zaleckienė    Pagal renginių Metodinėje
   metodiniuose renginiuose                 programas    taryboje
4.  Metodinių priemonių rengimas     I. Zaleckienė    Nuolat     Metodinėje
   ir pristatymas metodinei tarybai                     taryboje
5.  Vaikystės pedagogikos centro     V. Martinkienė    Pagal numatytus Mokytojų
   funkcijų vykdymas (3 priedas)               terminus    taryboje
6.  Pedagogų profesinės refleksijos   I. Zaleckienė    Nuolat     Metodinėje
   skatinimas bendrų interesų                        taryboje
   grupėse
7.  Dalyvavimas miesto,         V. Martinkienė    Pagal renginių   Mokytojų
   respublikos tarptautiniuose                programas     taryboje
   projektuose
8.  Pedagogo veiklos savianalizės    I. Zaleckienė,    Birţelis      Pagal numatytus
   aptarimas              V. Martinkienė             terminus

    16. Plėsti bendradarbiavimo ryšius su tėvais ir socialiniais partneriais

Eil. Priemonės pavadinimas        Atsakingas      Vykdymo      Atsiskaitymo
Nr.                    asmuo arba      terminas      forma
                     vykdytojas
 1          2              3          4         5
1.  Bendradarbiavimo programų su     V. Martinkienė,   Pagal numatytus
   socialiniais partneriais       I. Zaleckienė    terminus
   įgyvendinimas:
1.1. Klaipėdos lopšeliais-darţeliais   I. Zaleckienė    Pagal numatytus Metodinėje
   „Puriena“, „Švyturėlis“,                 terminus    taryboje
   „Volungėlė“, „Bangelė“,
   „Aušrinė“, Viesbadeno
   (Vokietija) darţeliu
1.2. „Inkarėlio“ mokykla-darţeliu     I. Zaleckienė    Pagal numatytus  Metodinėje
                                terminus      taryboje
1.3. „Gilijos“ pradine mokykla      I. Zaleckienė    Pagal numatytus  Metodinėje
                                terminus      taryboje
1.4. „Smeltės“ pagrindine mokykla     I. Zaleckienė    Pagal numatytus  Metodinėje
                                terminus      taryboje
1.5. Maţeikių lopšeliu-darţeliu      I. Zaleckienė    Pagal numatytus  Metodinėje
   „Bitutė“                         terminus      taryboje
1.6. Klaipėdos universiteto        V. Martinkienė    Pagal numatytus  Mokytojų
   Pedagogikos fakultetu                   terminus      taryboje
1.7. Vaikų teisių apsaugos tarnyba    V. Martinkienė    Nuolat       Mokyklos
                                         taryboje
1.8. Pedagogine psichologine       V. Martinkienė    Nuolat       SUK posėdţiuose
   tarnyba
 2. Klasių, grupių teminių tėvų      I. Zaleckienė    3 kartus per    Tėvų aktyvo
   susirinkimų organizavimas                 metus       pasitarime
 3. Bendrų tėvų susirinkimų        V. Martinkienė    Geguţė,      Tėvų aktyvo
   organizavimas                       Spalis       pasitarime
 4. Specialiųjų ugdymosi poreikių     A. Ţakaitienė    Nuolat       Mokytojų
   turinčių ugdytinių tėvų                           taryboje
   konsultavimas
                          9

1            2              3        4          5
5.   Atvirų durų dienų įstaigoje     I. Zaleckienė  Pagal renginių   Mokytojų
    šeimoms organizavimas                planus       taryboje
6.   Bendrų pramogų su tėvais      I. Zaleckienė  Pagal renginių   Metodinėje
    organizavimas                    planus       taryboje
7.   Informacijos apie įstaigos veiklą  V. Martinkienė  Nuolat
    teikimas internetiniame
    tinklapyje
8.   Įstaigos laikraščio „Versmės    E. Gutauskienė  4 kartus per
    naujienos“ leidimas                 metus

    17. Turtinti įstaigos materialinę bazę

Eil.   Priemonės pavadinimas        Atsakingas    Vykdymo      Atsiskaitymo
Nr.                       asmuo     terminas       forma
1.  Metodinių priemonių,         I. Zaleckienė  Balandis-      Metodinėje
   vadovėlių, groţinės literatūros            rugpjūtis      taryboje
   įsigijimas
2.  Einamųjų remonto           N. Čepaitienė  iki rugsėjo mėn.  Mokyklos taryboje
   darbų atlikimas:
2.1. baldų, ţaislų, metodinių       N. Čepaitienė,  iki rugsėjo mėn.  Mokyklos taryboje
   priemonių įsigijimas         I. Zaleckienė
2.2. lauko įrengimų perdaţymas       N. Čepaitienė  iki rugsėjo mėn.  Administraciniame
                                        pasitarime
2.3.  priemonių vaikų judriajai     I. Zaleckienė  iki rugsėjo mėn.  Mokytojų taryboje
    veiklai skatinti įsigijimas

    V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI

    18. Planuojami savivaldos institucijų posėdţiai:
    18.1. Mokyklos tarybos

 Eil.          Posėdţio tema              Atsakingas asmuo   Vykdymo
 Nr.                                arba vykdytojas   terminai
 1. Ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo metodika      V. Riabovienė     Vasaris
 2. Socialinės paramos teikimo mokiniams analizė        I. Juknienė      Geguţė
 3. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos      E. Januškienė     Spalis
   ugdymas
 4. Pedagogų iniciatyvos įgyvendinant Ikimokyklinio      V. Riabovienė     Gruodis
   ugdymo programą

    18.2. Mokytojų tarybos

 Eil.           Posėdţio tema             Atsakingas asmuo   Vykdymo
 Nr.                               arba vykdytojas   terminai
 1. Ugdymo turinio diferencijavimas įgyvendinant       I. Zaleckienė     Kovas
   Ikimokyklinio ugdymo programą
 2. Profesinės partnerystės įtaka pedagogų ir ugdytinių    V. Martinkienė    Birţelis
   kompetencijų plėtrai
 3. Vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdţių        V. Martinkienė    Gruodis
   stiprinimas
                        10

    18.3. Metodinės tarybos:

 Eil. Posėdţio tema                      Atsakingas asmuo   Vykdymo
 Nr.                              arba vykdytojas    terminai
 1. 1. Mokyklos-darţelio veiklos kokybės plačiojo       I. Zaleckienė     Vasaris
   įsivertinimo organizavimas.
   2. Pasirengimas Kalbos savaitei             A. Berzupa
 2. 1. Vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, mokymo priemonių    A. Kavolienė     Geguţė
   įsigijimo 2011-2012 m. m. aptarimas.
   2. Įstaigos plačiojo įsivertinimo rezultatų aptarimas
 3. 1. Įstaigos metodinių grupių darbo formų analizavimas   I. Zaleckienė     Spalis
   ir vertinimas.
   2. Pedagogų profesinės veiklos refleksijos, savitarpio  A. Ţvirzdinienė
   konsultavimo patirties aptarimas.
   3. Saugios ir sveikos gyvensenos renginių kokybės
   aptarimas
 4. Pedagogų parengtų metodinių priemonių vertinimas     E. Gaiţutienė     Kiekvieno
                                           posėdţio
                                           metu

               VI. LAUKIAMAS REZULTATAS

    19. Įgyvendinus uţdavinius bus pasiekti šie kokybiniai ugdymo ir ugdymosi pokyčiai:
    19.1. uţtikrinamas efektyvus valdymas ir sėkmingas ugdymo proceso organizavimas.
    19.2. didesnį dėmesį skiriant sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymui, gerės ugdytinių
praktiniai sveikatos stiprinimo įgūdţiai.
    19.3. pedagogų profesinis tobulėjimas ir bendradarbiavimas laiduos kokybiškesnį ugdymo
turinio pritaikymą vaikų gebėjimams.

                  VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI

    13. Programai įgyvendinti bus skiriama 1396,8 tūkst. savivaldybės biudţeto ir 623,5 tūkst.
Lt valstybės biudţeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų.
    14. Dalis programos bus finansuojama iš 171,9 tūkst. Lt specialiųjų programų ir 9,0 tūkst.
Lt paramos lėšų.

              VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    15. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui.
    16. Prieţiūrą vykdys direktorius.
    17. Uţ programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.

                 _____________________________
                           11

                                Klaipėdos „Versmės”
                                specialiosios mokyklos-darţelio
                                2011 metų veiklos programos
                                1 priedas

           SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO PROGRAMA

                          2011 m.

Eil.
       Renginio pavadinimas         Data     Atsakingas        Dalyviai
Nr.
 1.  Kūno kultūros valandėlės        2 kartus per  E. Januškienė   Ikimokyklinių ir
    ikimokyklinėse ir             savaitę             priešmokyklinių grupių
    priešmokyklinėse grupėse                         ugdytiniai
 2.  Kūno kultūros pamokos klasėse      2 kartus per  Klasių       Mokiniai
                         savaitę   mokytojos
 3.  Rytinė mankšta ikimokyklinėse ir    5 kartus per  E. Januškienė   Ikimokyklinių ir
    priešmokyklinėse grupėse         savaitę             priešmokyklinių grupių
                                         ugdytiniai
 4.  Korekcinės pratybos vaikams,      2 kartus per  E. Januškienė   Judesio korekcinės
    turintiems didelius ir labai didelius   savaitę             grupės vaikai
    specialiuosius ugdymosi poreikius
 5.  Individualios pratybos vaikams,     3 kartus per  E. Januškienė   Bendrosios motorikos
    turintiems bendrosios motorikos      savaitę             sutrikimų turintys vaikai
    sutrikimus
 4.  Sportinės pramogos:
4.1.  sporto šventė „Sniego šaly“       Sausis    E. Januškienė   Visos įstaigos ugdytiniai

4.2.  sportinė pramoga, skirta Lietuvos     Vasaris   E. Januškienė,   „Kregţdučių“ grupės,
    gimtadieniui „Sportuokime kartu“            I. Juknienė    lopšelio -darţelio
                                         „Volungėlė“ ugdytiniai,
                                         pedagogai
4.3.  sportinė pramoga „Aukime stiprūs     Kovas    E. Januškienė„   „Svirpliukų“ grupės
    ir sveiki“                       L. Karšul     ugdytiniai, šeimų nariai

4.4  „Ţemė – gyvybės nešėja“ –         Kovas    V. Riabovienė,   Visų grupių ugdytiniai,
    ekologinė savaitė                   S. Palšmintienė,  pedagogai,
                               A. Berzupa     šeimų nariai
4.4.  „Jei nori būti sveikas - tai       Balandis   E. Januškienė   Visų grupių ugdytiniai,
    sportuok...“ – sveikatingumo              V. Riabovienė   pedagogai, šeimų nariai
    savaitė                        J. Lukošienė

4.5.  miesto ikimokyklinių įstaigų       Geguţė    E. Januškienė   Priešmokyklinių grupių
    sporto šventė                               ugdytiniai, tėvai
4.6.  „Pavaizduokime teatrą“ – sportinė     Geguţė    E. Januškienė   Priešmokyklinių grupių
    pramoga                        L. Jevdokimova   ugdytiniai, pedagogai,
4.7.  „Ţaidţiame pasaką“ – sportinė      Rugsėjis   E. Januškienė,   „Lašelių“ grupės,
    pramoga                        V. Riabovienė,   lopšelio-darţelis
                               S. Palšmintienė,  „Bangelė“ ugdytiniai,
                               A. Berzupa     pedagogai
4.8.  „Grybų karas“ – sportinė pramoga     Spalis    E. Januškienė   Ikimokyklinių grupių
                                         ugdytiniai, pedagogai
                          12

 1            2            3         4           5
4.9.  „Kas stipresnis ir greitesnis? –    Lapkritis   E. Januškienė,  „Kregţdučių“ grupės
    sportinė pramoga.                  I. Juknienė,   ugdytiniai, pedagogai,
                              A. Daugalienė  šeimos nariai
 5.  Sveikatos valandėlės:
5.1.  pokalbiai su priešmokyklinio      Vasaris    J. Lukošienė   Priešmokyklinių grupių
    ugdymo grupių vaikais                         ugdytiniai
    „Taisyklinga kūno laikysena“ –
    sveikatos dalis.
5.2.  sveikatos valandėlė „Būsime       Kovas    J. Lukošienė   1,3 ir 4 kl. mokiniai
    sveiki tik švarioje aplinkoje“

5.3.  pašnekesys su vaikais – „Dantukų    Balandis   J. Lukošienė   „Pelėdţiukų“,
    miestelis“                              „Volungėlių“ grupių
                                       ugdytiniai
5.4.  diskusija „Apsisaugokime nuo      Geguţė    J. Lukošienė   2 ir 4 kl. mokiniai
    ţalingų įpročių“
 6.  Projektinė veikla:
6.1.  ugdomosios veiklos projektas      Vasaris-   L. Jevdokimova  Priešmokyklinių gr.
    „Kalbėkime judesiu“          geguţė    E. Januškienė  ugdytiniai, pedagogai
6.2.  dalyvavimas tarptautiniame       Kovas-    E. Januškienė  5 m. ugdytiniai ir jų tėvai
    projekte „Vaikas – fizinio       gruodis
    aktyvumo skatintojas šeimoje“
6.3.  dalyvavimas ikimokyklinių įstaigų  Sausis-kovas  E. Januškienė  Įstaigos bendruomenė
    forume „Sveikas vaikas – sveika
    visuomenė“
 7.  Patirties sklaida:
7.1.  „Ydingos laikysenos profilaktika“    Kovas    E. Januškienė  Judesio korekcijos grupė,
    – valandėlė l-d „Puriena“              J. Lukošienė   pedagogai
    pedagogams
 8.  Bendradarbiavimas su šeima:
8.1.  sveikos gyvensenos propagavimas    Balandis,   J. Lukošienė   Ugdytinių šeimų nariai
    tėvų susirinkimuose           Spalis
8.2.  bendri grupių, klasių sportiniai   Pagal grupių  E. Januškienė  Ugdytinių šeimų nariai
    renginiai su šeimų nariais       ir klasių
                      veiklos planus
 9.  Informacinių stendų apie sveiką    Kiekvieną   J. Lukošienė   Įstaigos bendruomenė
    gyvenseną, sveikatos stiprinimą,    mėnesį    E. Januškienė,
    ligų profilaktiką rengimas              V. Riabovienė
                   _____________________________
                         13


                              Klaipėdos „Versmės”
                              specialiosios mokyklos-darţelio
                              2011 metų veiklos programos
                              2 priedas

        KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2011 METAMS

Eil.   Vardas, pavardė            Profesinės kompetencijos sritis
Nr.
1.   Butvidienė Vaiva
2.   Delininkaitienė Dalia
3.   Karšul Liuda
4.   Mikalauskienė Ona     Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, specialistais,
5.   Narijauskienė                socialiniais partneriais
    Virginija
6.   Svirkienė Sigutė
7.   Šėgţdienė Irea
1.   Beinorienė Audronė
2.   Berzupa Alma
3.   Butvidienė Vaiva
4.   Česonienė Virginija
5.   Gaiţutienė Edita
6.   Gutauskienė Erika
    Maciulevičienė Lidija    Ugdytinių verbalinių ir neverbalinių komunikavimo būdų
7.
    Urbonienė Edita
                              skatinimas
8.
9.   Zakarienė Loreta
10.  Juknienė Irena
11.  Sankalaitė Ilona
12.  Skuodienė Dalia
13.  Ţvirzdinienė Aušra
1.   Antanaitienė Edita
2.   Cesiulienė Loreta
3.   Daukintienė Danutė
4.   Daugalienė Aušra
5.   Januškienė Egita
6.   Jarutienė Elena
7.   Jevdokimova Laimutė   Vaikų saugios, sveikos, emocinį, socialinį vystymąsi palaikančios
8.   Petrikaitienė Lina            ugdymosi aplinkos kūrimas
9.   Palšmitienė Silva
10.  Pukinienė Lina
11.  Puzinienė Olė
12.  Riabovienė Vida
13.  Ronkuvienė Audronė
14.  Zeniauskienė Eglė
1.   Martinkienė Vida        Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas
                    14


2.  Zaleckienė Irena
1.  Kavolienė Aušra
2.  Kubilienė Inessa
   Petrikaitienė Lina
             Informacinių technologijų naudojimas ugdymosi procese
3.
4.  Urbonienė Edita


             ___________________________
                            15


                                  Klaipėdos „Versmės”
                                  specialiosios mokyklos-darţelio
                                 2011 metų veiklos programos
                                 3 priedas
           VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO VEIKLOS PROGRAMA

                            2011 m.
Eil.                  Atsakingas       Vykdymo    Atsiskaitymo
     Priemonės pavadinimas
Nr.                    asmuo         terminas      forma
 1.  Pedagogų gerosios patirties  V. Martinkienė     Pagal      Mokytojų,
    sklaida rengiant seminarus              numatytus    metodinės tarybos
    miesto ir apskrities                 terminus    posėdţiuose
    pedagogams:
1.1.  socializacija vaikystėje:   L. Petrikaitienė    I ir II     Mokytojų,
    individualių ugdymo                  pusmečiai    metodinės tarybos
    programų sudarymo ir                         posėdţiuose
    įgyvendinimo galimybės
1.2.  elgesio korekcijos      L. Petrikaitienė    I ir II     Mokytojų,
    galimybės vaikystėje                 pusmečiai    metodinės tarybos
    naudojant vaiko socialinį                       posėdţiuose
    vaidmenį šeimoje
1.3.  ikimokyklinio ugdymo     V. Martinkienė     I pusmetis   Mokytojų,
    įstaigos vadovo                            metodinės tarybos
    kompetencijų tobulinimas                       posėdţiuose
1.4.  ikimokyklinio amţiaus     A. Ţvirzdinienė     I pusmetis   Mokytojų,
    vaikų vaizdinga kalba:    E. Gaiţutienė              metodinės tarybos
    galimybės ir jų ugdymas                        posėdţiuose
2.   Psichologinės pagalbos    A. Ţakaitienė      Nuolat     Veiklos
    pedagogams, dirbantiems                        ataskaitose
    su SUP vaikais, teikimas,
    konsultavimas
3.   Tėvų, auginančius SUP     A. Ţakaitienė      Pagal      Veiklos
    turinčius vaikus,                   numatytus    ataskaitose
    konsultavimas                     terminus
4.   Susitikimo su VPC       V. Martinkienė     Rugsėjis    Mokytojų tarybos
    vadovais organizavimas,                        posėdţiuose
    tolesnės centrų veiklos
    perspektyvų numatymas
5.   Dalyvavimas          V. Martinkienė     Nuolat     Mokytojų tarybos
    tarptautiniuose projektuose                      posėdţiuose
5.1.  dalyvavimas tarptautinėse   I. Zaleckienė      I pusmetis   Mokytojų tarybos
    programose „Įveikiame                         posėdţiuose
    kartu“, „Antras ţingsnis“

               _______________________________________

								
To top