PE

Document Sample
PE Powered By Docstoc
					 Jurysdykcja i prawo
 właściwe w sporach o
 domeny internetowe
        dr Marek Świerczyński
 adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UKSW

            Konferencja naukowa
Pod Honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW
          Prof. dr hab. Cezarego Mika
      DOMENY INTERNETOWE A PRAWA OSÓB TRZECICH
   Warszawa, 23 marca 2007 godz.9.30, sala 225 (multimedialna)
       Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
              ul. Dewajtis 5
                       UDRP
•  Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
   –  4. Mandatory Administrative Proceeding.
      •  k. Availability  of Court Proceedings.
   –                                    not
     The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall
     prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a
     court of competent jurisdiction for independent resolution before such
     mandatory administrative proceeding is commenced or after such
     proceeding is concluded.
   –  If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or
     transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal
     office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision
     before implementing that decision.
   –  We will then implement the decision unless we have received from you during that ten
     (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-
     stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the
     complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph
     3(b)(xiii) of the Rules of Procedure.
      • (In general, that jurisdiction is either the location of our principal office or of your
        address as shown in our Whois database.
      • See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive
        such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the
        Administrative Panel's decision, and we will take no further action, until we receive (i)
        evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory
        to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from
        such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue
        to use your domain name.
     Jurysdykcja krajowa - źródła


• Spory dotyczące projektu konwencji haskiej o
 jurysdykcji krajowej
  – Problem postępowań sądowych z udziałem konsumenta
• Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
 z 9 marca 2006 r., przygotowany przez Komisję
 Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego
• Rozporządzenie Rady nr 44/2001 o jurysdykcji oraz
 uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach
 cywilnych i gospodarczych, tzw. rozporządzenie
 Bruksela I
            Umowa o wybór sądu

•  Art. 1104. § 1 k.p.c. Strony oznaczonego stosunku prawnego mogą umówić się
  na piśmie o poddanie wynikłych lub mogących wyniknąć z niego spraw o prawa
  majątkowe jurysdykcji sądów polskich.
•  Art. 1105. § 1 k.p.c. Strony oznaczonego stosunku prawnego mogą umówić się
  na piśmie o poddanie jurysdykcji sądów państwa obcego wynikłych lub
  mogących wyniknąć z niego spraw o prawa majątkowe, wyłączając jurysdykcję
  sądów polskich, jeżeli umowa taka jest skuteczna według prawa mającego do
  niej zastosowanie w państwie obcym.
   –  § 2. Umowa wyłączająca jurysdykcję sądów polskich nie może dotyczyć spraw:
         – (…)
         – wynikłych lub mogących wyniknąć z umów zawartych przez konsumenta,
          który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce.
   –  § 4. W sprawach wymienionych w § 2 pkt 3 dopuszczalne jest zawarcie umowy, na
     podstawie której konsument może wytoczyć powództwo przed sądy państwa obcego.
• Art. 1105(1) k.p.c. Wymaganie zawarcia umowy na piśmie,
 przewidziane w art. 1104 § 1 i w art. 1105 § 1, jest spełnione,
 jeżeli umowa zamieszczona jest (…) w oświadczeniach
 złożonych za pomocą środków porozumienia się na
 odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.
       Rules for Uniform Domain
      Name Dispute Resolution Policy

• Mutual Jurisdiction means a court jurisdiction at the location of
 either (a) the principal office of the Registrar (provided the domain-
 name holder has submitted in its Registration Agreement to that
 jurisdiction for court adjudication of disputes concerning or arising
 from the use of the domain name) or (b) the domain-name holder's
 address as shown for the registration of the domain name in
 Registrar's Whois database at the time the complaint is submitted to
 the Provider.
• The complaint shall be submitted in hard copy and (except to the
 extent not available for annexes) in electronic form and shall:
  – State that Complainant will submit, with respect to any challenges
   to a decision in the administrative proceeding canceling or
   transferring the domain name, to the jurisdiction of the courts in
   at least one specified Mutual Jurisdiction
    Jurysdykcja ogólna i przemienna


•  Art. 1103 k.p.c. Sprawy rozpoznawane w procesie
   należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma
   miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego
   pobytu albo siedzibę w Polsce.
•  Art. 1103(7) k.p.c. Sprawy rozpoznawane w
   procesie (…), należą do jurysdykcji krajowej także
   wtedy, gdy dotyczą:
  – (2) zobowiązania nie wynikającego z czynności
    prawnej, które powstało w Polsce
    Prawo właściwe – źródła prawa


•  Projekt ustawy Prawo prywatne
  międzynarodowe z dnia 23 stycznia 2007 r.
•  Projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu
  Europejskiego o prawie właściwym dla
  zobowiązań pozaumownych, tzw.
  rozporządzenie Rzym II
        Własność intelektualna


•    Rozdział 11
  –   Własność intelektualna
  –   Art. 46. 1. Powstanie, treść i ustanie prawa
     własności intelektualnej podlegają prawu
     państwa, na którego terytorium ma miejsce
     korzystanie z tego prawa.
  –   2. Przepis ust. 1 stosuje się także do
     rozporządzeń prawem własności intelektualnej
     oraz do ustalenia pierwszeństwa tych praw.
•    Czy mamy do czynienia z luką w zakresie
    naruszeń praw własności intelektualnej?
        Zobowiązania deliktowe

•   Rozdział 7 - Zobowiązania ze zdarzeń nie będących
   czynnościami prawnymi
  –  Art. 25.
    •  ust. 1. Zobowiązanie z czynu niedozwolonego podlega prawu
      państwa, w którym wystąpiło zagrożenie poniesienia
      szkody lub szkoda została poniesiona.
    •  ust. 2. (…)
    •  ust. 3. Jeżeli osoba, której przypisuje się odpowiedzialność i
      poszkodowany mają, w chwili powstania zagrożenia lub
      poniesienia szkody, miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę w
      tym samym państwie, stosuje się prawo tego państwa.
    •  ust. 4. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że zobowiązanie
      z czynu niedozwolonego pozostaje w ściślejszym związku z
      prawem innego państwa niż wskazane w przepisach ust. 1 –
      3, stosuje się prawo tego innego państwa.
    • ust. 5. Po powstaniu zobowiązania z czynu
     niedozwolonego strony mogą wybrać prawo
     dla niego właściwe.
      Nieuczciwa konkurencja


•  Art. 28
  – ust. 1 Zobowiązanie wynikające z czynu
    nieuczciwej konkurencji podlega prawu
    państwa, na którego terytorium
    konkurencja lub zbiorowe interesy
    konsumentów zostały naruszone albo
    mogą zostać naruszone bezpośrednio i
    w znacznym stopniu.
  – ust. 2. Jeżeli czyn nieuczciwej
    konkurencji narusza wyłącznie interesy
    określonego konkurenta, stosuje się
    przepis art. 25.
      Nieuczciwa konkurencja


•  Art. 28
  – ust. 1 Zobowiązanie wynikające z czynu
    nieuczciwej konkurencji podlega prawu
    państwa, na którego terytorium
    konkurencja lub zbiorowe interesy
    konsumentów zostały naruszone albo
    mogą zostać naruszone bezpośrednio i
    w znacznym stopniu.
  – ust. 2. Jeżeli czyn nieuczciwej
    konkurencji narusza wyłącznie interesy
    określonego konkurenta, stosuje się
    przepis art. 25.
        Dobra osobiste


•  Art. 17.
  – ust. 1. Dobra osobiste osoby fizycznej
    podlegają jej prawu ojczystemu.
  – ust. 2. Jeżeli naruszenie dobra osobistego
    spowodowało szkodę majątkową o
    przysługujących z tego tytułu
    roszczeniach rozstrzyga prawo właściwe
    do oceny odpowiedzialności za czyn
    wyrządzający szkodę.
Jakie znaczenie ma zasada państwa pochodzenia?

 •    Propozycja noweli u.ś.u.d.e.

   –   Art. 3a. 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu
      państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego
      Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), na którego terytorium
      usługodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.
      •  2. Przepis ust. 1 nie skutkuje:
      •  1) wyłączeniem swobody wyboru prawa właściwego przez strony zobowiązania
        na zasadach określonych przez przepisy odrębne;
      •  2) pozbawieniem konsumenta ochrony, którą zapewniaj mu przepisy z zakresu
        zobowiązań umownych prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
        Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), na terytorium którego
        ma on miejsce zwyczajnego pobytu, jeśli mają one zastosowanie na podstawie
        przepisów odrębnych;
      •  3)wyłączeniem stosowania przepisów o formie rozporządzeń dotyczących
        nieruchomości prawa państwa, na terytorium którego znajduje się
        nieruchomość.
      •  Art. 3b. Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda
        świadczenia usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 3a może zostać
        ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę porządku,
        zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego.
   Dziękuję za uwagę

marek.swierczynski@uksw.edu.pl