sejarah kertas 1 SPM set 2

Document Sample
sejarah kertas 1 SPM set 2 Powered By Docstoc
					Set 2 (Objektif) 1 Jurutulis dilantik untuk menulis segala rekod kerajaan Mesir Purba. Siapakah yang melakukan tugas berkenaan? pegawai. A gabenor. B penasihat. C Orang awam. D Raja Sargon Menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria

☺

2

☺

Apakah kesan daripada tindakan raja di atas? Mewujudkan negara-negara kota A Menghasilkan pemerintahan yang stabil B Melahirkan masyarakat yang berestetika C Mengembangkan empayar pertama di dunia D  Socrates  Plato

3 ☺

Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas? Astronomi. A Matematik. B Falsafah C Kesusasteraan D Sukan Olimpik telah diperkenalkan pada tahun 776 S.M semasa Zaman Yunani. Apakah perbezaan sukan olimpik asal dengan sukan olimpik moden? Tujuan sosial I II Bilangan acara III Bilangan peserta IV Tujuan organisasi I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Bahasa Sanskrit telah mengalami penyesuaian dengan bahasa Melayu. Antara berikut, perkataan yang manakah yang mengalami penyerapan dalam bahasa Melayu? dosa – dosa I II jahala – jahil III aksara – huruf IV dukkha – duka

4

☺ 5

☺

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

6

☺ 7

Apakah faktor yang membolehkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan Agraria yang kuat? Penduduk ramai A Merupakan pelabuhan entreport B Terletak berdekatan pesisir pantai C Kedudukan berhampiran tasik Tonle Sap D Antara pernyataan berikut, apakah yang dapat dikaitkan dengan telaga zam-zam? Sumber air kepada pedagang yang singgah di Makkah I II Menjadi rebutan di kalangan puak-puak Arab III Terletak berhampiran dengan Kaabah IV Sejarah kedatangan Nabi Musa A.S. I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Apakah faktor utama penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah? Meneruskan penyebaran Islam A Menyahut perintah Allah menerusi wahyu B Membentuk masyarakat Islam yang bersatu padu C Menyelematkan orang Islam daripada penindasan orang Arab Quraisy D Perjanjian Aqabah II telah ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w dengan suku Aus dan Khajraj pada tahun 6022 m. Antara berikut manakah yang dipersetujui oleh suku Aus dan Khajraj? Menjemput nabi Muhammad berhijrah ke Madinah I II Menyediakan tempat tinggal dan keselamatan III Memeluk Islam dan taat setia kepada nabi IV Menyatakan keimanan kepada Allah dan rasul I, II, dan III A I, II, dan IV B I, III, dan IV C II, III, dan IV D

☺

8 ☺

9

☺

10

☺ 11

”Wahai kaum Quriasy sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufian maka dia selamat, sesiapa yang berada di rumah sendiri dia akan selamat, sesiapa yang memasuki masjid al-Haram, dia juga akan selamat” Sumber : Hadis Apakah rumusan petikan ucapan di atas? Mencerminkan keamanan A Mendorong perpaduan B Mahu umat Islam berkorban C Menggalakkan umat Islam bersifat pemaaf D Calon khalifah mestilah memenuhi syarat-syarat berikut Lelaki merdeka I II Beragama Islam. III Taat perintah Allah IV Mendapat sokongan ramai. I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Sektor pertanian pada zaman Bani Umaiyah telah mencapai banyak kemajuan. Antara berikut yang manakah usaha untuk memajukan sektor tersebut? Mencipta peralatan I II Membina sistem saliran III Membuat penyelidikan IV Menghasilkan baja tiruan I dan II A II dan III B III dan IV C I dan IV D Apakah kesan kedatangan Islam ke Asia Tenggara? Mengamalkan konsep raja I II Perkembangan Pendidikan Islam III Undang-undang Syariah diamalkan IV Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca I, II, dan III A I, II, dan IV B I, III, dan IV C II, III dan IV D Hikayat Muhamad Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah adalah hasil kesusasteraan yang dipengaruhi oleh gaya tulisan Arab. Apakah tujuan karya tersebut? Menambah bahan bacaan kepada masyarakat A 

☺

12

☺

13

☺ 14

☺

B C D

Memberi semangat jihad kepada orang Islam Memperkenalkan nilai-nilai murni dalam ajaran Islam Menceritakan tentang tokoh ulama Islam

15 ☺

• Lada • Buah pala • Bunga Cengkih Senarai di atas adalah antara barangan yang diperdagangkan di Melaka. Apakah sistem sukatan yang digunakan dalam urusan jual beli bahan tersebut. Gantang A Bahara B Tahil C Kati D Salah satu aspek yang berlaku seiring dengan aktiviti perdagangan ialah percukaian. Apakah jenis cukai yang diperkenalkan di negeri Melaka? Pelabuhan dan labuh batu A Orang asing dan pedagang B Jual beli dan import C Tetap dan diraja D Zaman Renaissance meninggalkan kesan dalam pelbagai bidang. Antara berikut yang manakah kesan dalam bidang politik? Kerajaan pusat menghapuskan amalan mengutip cukai I II Kuasa gereja dan bangsawan bertambah kurang III Kuasa raja bertambah kukuh IV Kemunculan monarki baru I, II, dan III A I, II, dan IV B I, III, dan IV C II, III, dan IV D Apakah sistem politik yang diamalkan selepas Revolusi Perancis 1789? Republik A Demokrasi Borjouis B Komunis C Pribumi D

16 ☺

17

☺ 18 ☺

19

☺

Pemodal Eropah dan Cina berupaya menguasai sektor pertanian komersial pada kurun ke-19. Mengapa? I Pelaburan besar II Teknologi tinggi III Buruh murah IV Konsesi tanah A I, II, dan III

B C D 20

I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

☺

Berikut adalah usaha-usaha H. N. Ridley untuk memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu. I Mencipta tayar basikal II Membina kilang kasut getah III Mengadakan pameran dan mengagihkan bemh getah secara percuma IV Menemui cara penorehan getah seperti bentuk tulang ikan kering A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV
Tarikh 2 November 1817 Peristiwa Pembunuhan JWW Birch oleh Seputum, Pandak Lam dan lain-lain lagi atas arahan Dato Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak

21 ☺

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesan peristiwa tersebut? Pihak British menghantar tentera ke Pasir Salak A Dato Maharaja Lela dan Dato Sagor melarikan diri ke Kota Lama B Negeri Perak dapat dikuasai sepenuhnya oleh British C Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Lam dan Sepuntum dan Pandak Indut D di hukum gantung Mengapakah sistem pentadbiran Jepun tidak disenangi oleh penduduk Tanah Melayu? Dasar pemerintahan ketenteraan I II Menyekat kebebasan bersuara III Layanan yang baik semua kaum IV Menggalakan penubuhan parti-parti politik A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Siapakah pejuang tempatan yang menentang pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Rentap I II Syarif Masahor III Linggir IV Datu Patinggi Ali A I, II, dan III

22

☺

23

☺

B C D 24

I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

☺

Apakah persamaan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dengan Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil il suluk 1911? Sistem pewarisan takhta I II Agama Islam sebagai agama negeri III Keanggotaan Majlis Mesyuarat Kerajaan IV Perlantikan Jawatan Penasihat Kewangan I, II dan III A I, II, dan IV B I, III dan IV C II, III, dan IV D Sulalatus Salatin Tun Seri Lanang

25

☺

Karya di atas adalah dokumen historiografi Melayu terpenting. Apakah isi kandungan yang cuba disampaikan oleh pengarangnya? Penyusunan hierarki masyarakat Melaka A Pentadbiran dan politik kerajaan Melaka B Peradaban dan peraturan kenegaraan kerajaan Melaka C Perundangan awal dalam kerajaan Melaka D  Sultan Zainal Abidin III di Terengganu

26

☺ 27

Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas dalam melaksanakan pemerintahan? Memperkenalkan perlembagaan bertulis I II Mengambil pegawai British sebagai penasihat III Menukar pemerintahan monarki kepada demokrasi IV Meletakkan Agama Islam sebagai agama rasmi I dan II A II dan III B III dan IV C I dan IV D Pilih tokoh-tokoh pejuang tempatan yang terlibat dalam penentangan British di Tanah Melayu Abdul Rahman Limbong, Mat Salleh, Datu Patinggi Abdul Ghafur A Datu Bahaman, Rentap, Mat Kilau B Penghulu Dol Said, Dato Maharaja Lela dan Tok Janggut C Syarif Masahor, Yam Tuan Antah dan Linggir D

☺

Novel     

Anak Mat Lela Gila

Persoalan Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan Menghargai warisan bangsa sendiri Mencintai tanah air Menolak kesengsaraan Menolak kesenangan demi maruah bangsa

28 ☺

Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah penulis menghasilkan karya tersebut. Memupuk semangat kebangsaan A Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa B Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa C Memperluaskan ilmu dalam semua bidang D Berikut perkara-perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Agama Islam menjadi agama rasmi I II Jus soli ditolak sebagai syarat kerakyatan III Kedudukan istimewa orang Melayu diterima IV Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Nyatakan fungsi utama Suruhanjaya Reid. Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia A Melantik Pesuruhjaya Tinggi British untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu B Membentuk rombongan kemerdekaan ke London untuk mendapatkan C kemerdekaan Membincang dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang D merdeka    PANAS BERJASA USNO

29

☺

30

☺

31

☺

Apakah isu yang dibangkitkan oleh parti-parti di atas berhubung dengan Gagasan Malaysia? Keadilan politik A Kehilangan identiti B Kebebasan bersuara C Kemajuan sosioekonomi D

32 ☺

Konfrantasi 1963 merupakan tindakan aggresif pihak Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah matlamat sebenar Indonesia disebalik peristiwa tersebut A. Penubuhan Malaysia Raya A B. Pembentukan MAPHILINDO B C. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) C D. Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) D Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan tokoh di atas? Presiden UMNO menggantikan Dato’ Onn bin Jaafar I Setiausaha Agung UMNO yang pertama II Bapa Pembangunan III Bapa Kemerdekaan IV I dan II A II dan III B III dan IV C I dan IV D Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu



33

☺

Peristiwa Q

Pembentukan Kabinet Pertama

Pilihan raya Mesyuarat Perundangan Persekutuan

Pelaksanaan Sistem Ahli 34 Jadual di atas menunjukkan langkah-langkah penting ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan peristiwa Q. Penerbitan cadangan Suruhanjaya Reid A Perundingan kemerdekaan di London B Pembentukan Pakatan Murni C Penubuhan Parti Perikatan D

☺

35

☺

Salah satu daripada dasar yang dilancarkan di Malaysia pada tahun 1982 ialah Dasar Pandang Ke Timur. Apakah matlamat Dasar Pandang Ke Timur? Semangat mencintai negara I II Etika pengurusan kerja yang baik III Kesungguhan melakukan pekerjaan IV Penyelidikan dan Pembangunan bidang sains I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Dasar Kebudayaan Kebangsaan digubal melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Apakah matlamat dasar tersebut? Membantu generasi berjiwa patriotik A Menjamin peningkatan produktiviti negara B Membina masyarakat yang adil dan saintifik C Memperkukuh perpaduan dan pembangunan sosioekonomi D Tugas Suruhanjaya Reid adalah untuk merangka sebuah perlembagaan bagi Tanah Melayu yang akan merdeka. Antara berikut yang manakah menjadi isu suruhanjaya tersebut? Membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang kuat I II Mewujudkan pelbagai bangsa Persekutuan Tanah Melayu III Memberi kuasa autonomi kepada negeri-negeri dalam bidang tertentu IV Mengambil kira isu kedudukan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D KEANGGOTAAN SISTEM AHLI NAMA AHLI Dato’ Onn Jaafar Dr. Lee Tiong Keng Dato’ E.E.C Thuraisingam J.D. Mead PORTFOLIO S Kesihatan Pelajaran Perumahan dan Kerja Raya

36

☺ 37

☺

38 ☺

Berdasarkan jadual di atas, apakah S? Ekonomi A Dalam Negeri B Pertanian dan Perhutanan C Perindustrian dan Hubungan Sosial D Sebelum Parti Perikatan ditubuhkan, apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu? Persatuan Melayu Muda I II Penubuhan Persidangan Kebangsaan III Pembentukan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum IV Pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Antara berikut yang manakah perkara penting dalam hak asingan Sabah dan Sarawak? Peruntukkan ketenteraan I II Penggunaan bahasa kebangsaan III Perlantikan Ketua Negeri IV Pentadbiran pelajaran I, II, dan III A I, II, dan IV B I, III, dan IV C II, III dan IV D

39

☺ 40

☺


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: sejarah
Stats:
views:1871
posted:7/4/2009
language:Malay
pages:10
Description: soalan sejarah SPM