Sejarah Kertas 1 SPM set 1 by mimu803

VIEWS: 1,029 PAGES: 8

More Info
									Set 1

Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang berlaku. 1 ☺ Falsafah di atas dapat dilihat dalam fahaman Tao. A Hindu. B Buddha. C Confucius. D Roda takal Pembuluh Timba Rantai

P

2 ☺

Peralatan di atas berkaitan dengan sumbangan teknologi Mesopotamia. Apakah alatan P? Kincir air A Kereta kuda B Penenun tekstil C Pembajak tanah D  Monarki



Oligarki



Aristokrasi



Diktator

 3

Demokrasi

Tamadun yang manakah mengamalkan perubahan pemerintahan seperti di atas? Tamadun China A Tamadun India B

C ☺ D 4

Tamadun Rom Tamadun Yunani

Dalam tamadun Yunani, pemerintahan berbentuk “tirani” biasanya dilakukan oleh golongan kaya. I II tentera. III rakyat. IV bangsawan ☺ A I dan II II dan III B III dan IV C I dan IV D Pentadbiran Srivijaya boleh dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan daerah. Siapakah pembesar yang diberi kuasa mentadbir daerah-daerah di Srivijaya? Yuvaraja A Pratiyuvaraja B Parvanda C Raja Kumara D I. II. III. IV. Siva Visnu Brahma Avalokitesvara

5

☺

6 ☺

Berdasarkan rajah di atas, apakah nama patung-patung dewa yang terdapat dalam agama Hindu? I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Peperangan ini berlaku pada Zaman Jahiliyah yang berpunca daripada perkara kecil dan memakan masa selama 40 tahun. Apakah nama peperangan tersebut? Al-Basus A Jamal B Uhud C Yarmuk D Antara berikut mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan luas pada Zaman Nabi Muhammad S.A.W? Menawarkan kedudukan dan pangkat kepada pembesar-pembesar Quraisy I II Menjalankan kaedah berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah III Memberi layanan yang sama kepada semua golongan manusia

7 ☺

8

☺ 9

IV A B C D

Mendapat sokongan daripada ahli keluarga dan sahabat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

☺ 10

Baitul hikmah diasaskan semasa pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah. Apakah fungsinya? Menyelaras percanggan pendapat ulama A Menerbitkan tulisan ulama Islam B Mengumpulkan pendapat para pemikir Islam C Menterjemah karya falsah dan sains Yunani D Piagam Madinah merupakan perlembagaan yang pertama digubal di dunia. Manakah antara berikut merupakan intisari kandungan piagam tersebut dari aspek ekonomi? Sistem kabilah dihapuskan I II Kebebasan mengamalkan agama III Kerjasama untuk memajukan negara IV Penipuan dan amalan riba dihapuskan I dan II A II dan III B III dan IV C I dan IV D Zaman Khalifah Umar dianggap sebagai Zaman Keemasan kerajaan Islam di Madinah. Apakah pembaharuan dan perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Menubuhkan Majlis Syura I II Melantik wali sebagai ketua wilayah III Meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan IV Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera I dan II A II dan III B III dan IV C I dan IV D Apakah kesan daripada pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia? Asimilasi antara orang Islam dengan bukan Islam A Perkembangan pusat pengajian tinggi B Ekonomi dan sosial berkembang pesat C Sempadan negara Islam bertambah luas D Teori yang mengatakan bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh intelektual tempatan. Siapakah tokoh yang dimaksudkan?

☺

11

☺

12

☺ 13

☺

A B C D

Muhammad Naguib Al-Attas Othman Mohd Yatim Abdul Halim Nasir S. Q. Fatimi

14

☺

Islam lebih cepat tersebar apabila pedagang yang berdakwah mengamalkan sifat Mahmudah semasa menyampaikan ajaran Islam. Apakah maksud Mahmudah? Bertanggungjawab A Bertimbang rasa B Lemah lembut C Penyayang D  Istana  Pondok Kedua-dua tempat di atas mempunyai satu peranan penting selepas kemunculan Islam di Asia Tenggara. Apakah peranan tempat tersebut? Membicara hukum Islam A Menjadi pusat pengajian Islam B Menterjemah kitab-kitab agama Islam C Memperkenalkan ajaran Islam D Sistem parilineral menjadi asas dalarn Adat Temenggung. Memihak kepada jurai keturunan ibu A Membenarkan perkahwinan sesuku B Mementingkan jurai keturunan bapa C Mengutamakan anak perempuan D Revolusi Perindustrian telah mengakibatkan penciptaan bcberapa mesin baru dalam industri tekstil. Siapakah pencipta mesin Flying Shuttle? John Kay A Samuel Crompton B James Hargreaves C Richard Arkwright D Tokoh W Sumbangan Penulis buku The Prince Ahli falsafah politik

15

☺

16 ☺

17 ☺

18 ☺

Berdasarkan jadual di atas tokoh W ialah Leonardo da Vinci A Machiaavelli B Galileo Galilei C Francesco Petrarch D

19

☺ 20 ☺

Apakah gelaran golongan pemodal asing yang menjadi orang perantaraan kepada penjajah British? Kiwi A Kapten B Jeneral. C D Komprador

Apakah tujuan lebihan pengeluaran padi disimpan untuk satu tempoh tertentu? A Memastikan bekalan makanan sentiasa ada sepanjang masa B Supaya lebihan boleh dieksport ke luar negara C Meningkatkan taraf hidup masyarakat D Untuk mendapat keuntungan
Apakah tema novel “Anak Mat Lela Gila” karya Ishak Hj Muhamad? Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa A Menghargai sumbangan tokoh Kesultanan Melayu Melaka B Menghargai warisan bangsa Melayu C D Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah bangsa Apakah persamaan corak penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong? Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong mendapat bantuan daripada pihak A Belanda Perjuangan Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong mendapat sokongan B menyeluruh penduduk Tanah Melayu Kedua-dua tokoh pejuang berjaya mengusir kuasa British dari daerah mereka C Penentangan dilakukan ke atas kuasa British D Apakah faktor penentangan pemimpin tempatan di atas kepada British? Dasar penjajahan British A British menjanjikan kemerdekaan B Menyekat kebebasan bersuara C Pemimpin dilantik sebagai Ketua Pentadbir D Berdasarkan maklunat di atas, siapakah tokoh yang dimaksudkan? Datu Nik Mohamad A Harun Aminurrashid B Ishak Hj Muhammad C Zainal Abidin bin Ahmad D Apakah maksud konsep negara bangsa? Sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan I II Mempunyai perlembagaan sebagai satu rujukan pcmerintah III Mengamalkan satu budaya dan satu bahasa kebangsaan IV Sebuah negara yang diasaskan selepas merdeka I, II, dan III A

21 ☺

22

☺ 23

☺ 24

☺ 25

☺

B C D 26

I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Selepas Perang Dunia Pertama, beberapa pemimpin negara Eropah telah mengamalkan real politik dalam pentadbiran mereka. Mengapa? ☺ A B C D I II III IV Membangkitkan semangat rakyat Menyatukan negara Mewujudkan kerjasama antarabangsa Memulihkan ekonomi negara Kekalahan Jepun Malayan Union diperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu di bentuk Penentangan Malayan Union

27 ☺

Susun pernyataan di atas mengikut kronologi. I, II, IV III A II, I, III, IV B III, IV, II, I C IV, II, I, III D Tarikh Januari 1946 Peristiwa Di Kota Bharu Kelantan seramai 10,000 orang dan di Kedah seramai 50,000 orang berarak .

28 ☺

Mengapakah peristiwa di atas berlaku? Tindakan Dato’ Onn yang ingin membuka keahlian UMNO kepada semua kaum A Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union B Penentangan pembentukan Persekutuan Malaysia C Komunis yang mengganas di Tanah Melayu D Apakah tujuan Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? Membentuk identiti negara sendiri A Melatih pemimpin menerajui negara B Mengeratkan kerjasama dengan British C Melahirkan masyarakat yang bekerja kuat D Apakah langkah-langkah yang diambil ke arah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957? Pengenalan Sistem Ahli I II Penubuhan Majlis Raja-raja III Penubuhan Suruhanjaya Reid IV Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 I, II dan III A

29 ☺

30

☺

B C D

I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV    Penentangan Presiden Soekarno Neokolonialisme Tuntutan Filipina terhadap Sabah

Q

31 ☺

Berdasarkan maklumat di atas, apakah pertubuhan Q? MAPHILINDO A ASA B ASEAN C EAEC D Apakah cadangan Suruhanjaya Cobbold untuk Sabah dan Sarawak? Memberi kuasa terhadap imigresen A Menentukan peruntukan kewangan B Menguruskan sumber ekonominya C Menjamin pertahanan daripada musuh D

32 ☺

33

☺

Pilih kenyataan yang berkaitan dengan Sistem Ahli. Landasan utama ke arah pembentukan perpaduan antara pelbagai kaum I II Tapak asas untuk melatih penduduk tempatan untuk berkerajaan sendiri III Ahli-ahli yang dilantik berperanan mentadbir portfolio masing-masing IV Ahli-ahlinya dilantik oleh Majlis Raja-raja I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Sistem Ahli diletakkan di bawah kuasa Majlis Raja-raja Melayu. A Gabenor Negeri-negeri Selat. B Pesuruhjaya Tinggi British. C Majlis Eksekutif Malayan Union. D

34 ☺

35

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) adalah agensi utama kerajaan dalam Rancangan Malaya Pertama. Antara berikut, apakah matlamat penubuhan RIDA? Membantu pemasaran hasil pertanian I II Membangunkan masyarakat luar bandar III Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru IV Memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil I, II dan III A ☺ B I, II dan IV

C D 36

I, III dan IV II, III dan IV

☺

Apakah cabaran yang terkandung dalam Wawasan 2020 bagi menjadikan Malaysia negara maju? Pembangunan in-situ A Membasmi kemiskinan B Masyarakat penyayang C Keperibadian kebangsaan D

37

Negara-negara Pakatan Bertiga yang dibentuk pada 1907 terdiri daripada Rusia I II Britain III Perancis IV Amerika Syarikat ☺ A I, II dan III I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D Apakah organisasi yang berkaitan dengan pernyataan di atas? Suruhanjaya Selatan-Selatan A Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) B Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) C Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) D Pakatan Murni Q Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

38

☺

39 ☺

Apakah badan Q yang telah menyediakan rangka perjanjian tersebut? Dewan Rakyat A Suruhanjaya Reid B Majlis Raja-raja C Konvensyen Kebangsaan D Apakah tiga jenis kerakyatan yang dipersetujui dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Prinsip jus soli. I II Proses undian. III Proses permohonan. IV Penguatkuasaan undang-undang. I, II dan III A I, II dan IV B I, III dan IV C II, III dan IV D

40

☺


								
To top