TCVN 6069-1995 by teekca-gmail.com

VIEWS: 88 PAGES: 2

									tiªu chuÈn viÖt nam                          tcvn 6069 : 1995Xi m¨ng poãc l¨ng Ýt to¶ nhiÖt – Yªu cÇu kÜ thuËt
Low _ heat portland cement – Technical requirements

1.  Ph¹m vi ¸p dông
   Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng poãc l¨ng to¶ nhiÖt Ýt vµ to¶ nhiÖt võa (gäi
   chung lµ xi m¨ng poãc l¨ng Ýt to¶ nhiÖt), dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
   thuû ®iÖn, thuû lîi, giao th«ng…
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
   TCVN 2682: 1992: Xi m¨ng poãc l¨ng – Yªu cÇu kÜ thuËt.
   TCVN 141: 1986: Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc.
   TCVN 4029: 1985: Xi m¨ng – Yªu cÇu chung vÒ ph|¬ng ph¸p thö c¬ lÝ.
   TCVN 4030: 1985: Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn .
   TCVN 4031: 1985: Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian
   ®«ng kÕt.
   TCVN 4032: 1985: Xi m¨ng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n ®é bÒn uèn vµ nÐn.
3. Yªu cÇu kÜ thuËt
3.1.  Tuú theo nhiÖt thuû ho¸ vµ m¸c xi m¨ng, xi m¨ng poãc l¨ng Ýt to¶ nhiÖt ®|îc ph©n
    lµm 3 lo¹i:
    PCLH30A, PCLH30, PCLH40
    Trong ®ã :
    PCLH30A lµ kÝ hiÖu cña xi m¨ng poãc l¨ng to¶ nhiÖt Ýt víi giíi h¹n bÒn nÐn sau 28
    ngµy d|ìng hé mÉu kh«ng nhá h¬n 30N/mm2.
    PCLH30, PCLH40 lµ kÝ hiÖu cña xi m¨ng poãc l¨ng to¶ nhiÖt võa víi giíi h¹n bÒn nÐn
    sau 28 ngµy d|ìng hé mÉu kh«ng nhá h¬n 30N/mm2 vµ 40N/mm2.
3.2.  Xi m¨ng poãc l¨ng Ýt to¶ nhiÖt cã thµnh phÇn ho¸, kho¸ng quy ®Þnh theo b¶ng 1 vµ
    c¸c chØ tiªu c¬ lÝ theo b¶ng 2.
               B¶ng 1 – Thµnh phÇn ho¸, kho¸ng

                                  Lo¹i xi m¨ng
           Tªn chØ tiªu
                             PCLH30A  PCLH30    PCLH40
 1. Hµm l|îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n     2,5        -
 2. Hµm l|îng magiª oxit (MgO), %, kh«ng lín h¬n      5         -
 3. Hµm l|îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng lín    2,3        -
 h¬n
 4. Hµm l|îng tricanxi silicat (C3S), %, kh«ng lín h¬n   35         -
 5. Hµm l|îng dicaxi silicat (C2S), %, kh«ng lín h¬n    40         -
 6. Hµm l|îng tricanxi aluminat (C3A), %, kh«ng lín     7         -
 h¬n
tiªu chuÈn viÖt nam                           tcvn 6069 : 1995

                  B¶ng 2 – C¸c chØ tiªu c¬ lÝ

                                  Lo¹i xi m¨ng
           Tªn chØ tiªu
                             PCLH30A  PCLH30     PCLH40
1. NhiÖt thuû ho¸, cal/g, kh«ng lín h¬n
- Sau 7 ngµy                         60        70
- Sau 28 ngµy                        70        80
2. Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n
- Sau 7 ngµy                         18      21     28
- Sau 28 ngµy                        30      30     40
3. §é mÞn
- PhÇn cßn l¹i trªn sµng 0,08mm, %, kh«ng lín h¬n      15        15
- BÒ mÆt riªng, x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p Blaine,
cm2/g, kh«ng nhá h¬n                    2500        2500
4. Thêi gian ®«ng kÕt
- B¾t ®Çu, phót, kh«ng sím h¬n                45        45
- KÕt thóc, giê, kh«ng muén h¬n               10        10
5. §é æn ®Þnh thÓ tÝch theo Le Chaterlie, mm, kh«ng lín   10        10
h¬n


4. Ph|¬ng ph¸p thö
4.1.  LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö xi m¨ng theo TCVN 4787: 1989.
4.2.  X¸c ®Þnh nhiÖt thuû ho¸ cña xi m¨ng theo TCVN 6070: 1986.
4.3.  X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn ho¸ häc cña xi m¨ng theo TCVN 141: 1986.
    C¸c thµnh phÇn kho¸ng ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc:
    C3S = 4,071x% CaO-7,600x%SiO2-6,718x%Al2O3-1,430x%Fe2O3-2,852x% SO3
    C2S = 2,867x% SiO2 – 0,754x% C3S
    C3A = 2,650x% Al2O3 - 1,692x% Fe2O3.
4.4.  C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña xi m¨ng poãc l¨ng Ýt to¶ nhiÖt ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c TCVN
    4029: 1985 ®Õn TCVN 4032: 1985.
5. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n
   Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n theo môc 3 TCVN 2682: 1992; riªng viÖc ghi
   nh·n trªn bao vá, ngoµi nh·n hiÖu ®· ®¨ng kÝ, ph¶i ghi thªm:
   - KÝ hiÖu chñng lo¹i xi m¨ng theo tiªu chuÈn nµy:
          PCLH30A; PCLH30 hoÆc PCLH40
   - Khèi l|îng bao vµ sè hiÖu l«.

								
To top