Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

TCVN 5709-1993

VIEWS: 785 PAGES: 3

									tiªu chuÈn viÖt nam                          tcvn 5709 : 1993ThÐp cacbon c¸n nãng dïng cho x©y dùng – Yªu cÇu kÜ
thuËt
Hot_rolled carbon steels for building – Technical requirement

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thÐp cacbon c¸n nãng ®|îc cung cÊp d|íi d¹ng thÐp thanh,
b¨ng, h×nh, ®Þnh h×nh vµ thÐp dïng lµm kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng cã mèi liªn kÕt b»ng
ph|¬ng ph¸p hµn hoÆc c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c.
Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho thÐp cèt bª t«ng.
1. M¸c thÐp
1.1.  ThÐp cacbon c¸n nãng dïng lµm kÕt cÊu trong x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ thÐp
    cacbon x©y dùng) ®|îc s¶n xuÊt tõ c¸c m¸c XCT 34, XCT 38, XCT 42 vµ XCT 52
1.2.  KÝ hiÖu
    Ch÷ XCT chØ thÐp c¸c bon x©y dùng, ch÷ sè ®øng sau chØ ®é bÒn tèi thiÓu khi kÐo
    tÝnh b»ng N/mm2.
    VÝ dô: XCT 34: lµ thÐp cacbon x©y dùng cã ®é bÒn kÐo tèi thiÓu b»ng 340 N/mm2
2. Yªu cÇu kÜ thuËt
2.1.  Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp theo quy ®Þnh trong b¶ng 1.
                    B¶ng 1
                 Hµm l|îng c¸c nguyªn tè; %; kh«ng lín
         M¸c thÐp            h¬n
                   C       P       S
          XCT 34
          XCT 38
          XCT 42     0,22      0,05      0,05
          XCT 52


2.2.  Hµm l|îng nh«m cßn l¹i trong c¸c lo¹i thÐp cã hµm l|îng Mangan ®Õn 0,85% vµ
    Silic tõ 0,15 ®Õn 0,30% dïng ®Ó s¶n xuÊt thÐp tÊm kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 0,0020%.
2.3.  TÝnh chÊt c¬ häc cña thÐp qua thö kÐo, uèn 180o ë tr¹ng th¸i nguéi ®¸p øng c¸c chØ
    tiªu quy ®Þnh ë b¶ng 2.
2.4.  ThÐp cacbon x©y dùng dïng lµm kÕt cÊu chÞu lùc t¸c dông ®éng lùc, trùc tiÕp cña t¶i
    träng di ®éng hoÆc chÊn ®éng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu vÒ ®é dai va ®Ëp. Gi¸ trÞ cho
    phÐp vÒ ®é dai va ®Ëp ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 3.
                     B¶ng 2
     §é bÒn   Giíi h¹n ch¶y, /ch
 M¸c                    §é gi·n dµi / 5, %  Uèn 180o
     kÐo /B     N/mm2
 thÐp                    cho ®é dµy, mm    a:dµy mÉu
     N/mm2    cho ®é dµy, mm
tiªu chuÈn viÖt nam                                tcvn 5709 : 1993


                trªn    trªn       trªn        d: ®|êng kÝnh gèi uèn
            ®Õn   20     40   ®Õn    20     ®Õn
            20   ®Õn     ®Õn   20    ®Õn     40
                40     100        40
             kh«ng nhá h¬n        kh«ng nhá h¬n
 XCT 340 ®Õn      220   210     200   32    31      29  d = 0 (kh«ng gèi uèn)
 34  440
 XCT 380– 500     250   230     220   26    25      23  d = 0,5a
 38
 XCT 420– 520
 42          260   250     240   23    23      22  d = 2a
 XCT
 52 520 -620     360   350     350   22    22      21  d = 2a


    Chó thÝch: §èi víi ®é dÇy lín h¬n 100mm th× ph¶i cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y gi÷a
    kh¸ch hµng vµ c¬ së s¶n xuÊt.
                         B¶ng 3
                      §é dai va ®Ëp, Nm/cm2, kh«ng nhá h¬n
 M¸c    §é dµy            ë nhiÖt ®é, oC            Sau khi ho¸ giµ c¬ häc
 thÐp    mm          + 20           - 20
                                         däc     ngang
               däc     ngang   däc      ngang
 XCT 34           100      80     60      50      60      40
 XCT 38    12 ®Õn     90      60     60      40      60      30
 XCT 42     40      80      60     50      40      40      30
 XCT 52            70      50     50      40      40      30


    Chó thÝch:
    1 – Däc vµ ngang ghi trong b¶ng 3 lµ chØ vÞ trÝ mÉu song song víi h|íng c¸n hoÆc vu«ng gãc
      víi h|íng c¸n.
    2 – §èi víi ®é dµy nhá h¬n 12mm vµ lín h¬n 40mm th× ph¶i cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ trÞ ®é dai va
      ®Ëp gi÷a kh¸ch hµng vµ c¬ së s¶n xuÊt.
2.5.   Thö va ®Ëp ®|îc tiÕn hµnh khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ quy ®Þnh h|íng mÉu
     nh| sau:
     - §èi víi thÐp tÊm, thÐp b¨ng lÊy mÉu däc vµ ngang víi h|íng c¸n.
     - §èi víi thÐp thanh, thÐp h×nh vµ ®Þnh h×nh lÊy mÉu däc h|íng c¸n.
2.6.   Tr|êng hîp do kÝch th|íc, h×nh d¹ng cña s¶n phÈm c¸n kh«ng thÓ tiÕn hµnh thö va
     ®Ëp, th× c¬ së s¶n xuÊt vµ kh¸ch hµng ph¶i thèng nhÊt quy ®Þnh phÐp thö cã ý nghÜa
     kh¸c nh| x¸c ®Þnh ®é h¹t cña thÐp v.v…
2.7.   ThÐp c¸n dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thÐp h×nh uèn cong hoÆc c¸c cÊu kiÖn cong cña kÕt
     cÊu tÊm hoÆc kÕt cÊu kh¸c cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu bæ sung vÒ thÝ nghiÖm bÎ
     gËp ë tr¹ng th¸i nguéi. C¸c yªu cÇu do c¬ së s¶n xuÊt vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn.
2.8.   §Ó ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt cÇn thiÕt cña thÐp, cho phÐp ¸p dông c¸c ph|¬ng ph¸p xö
     lÝ c¬, nhiÖt, nh|ng trong chøng tõ giao hµng ph¶i ghi râ ph|¬ng ph¸p ®· xö lÝ.
tiªu chuÈn viÖt nam                      tcvn 5709 : 1993

2.9. C¬ së s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hµn ch¶y cña c¸c m¸c thÐp cacbon x©y dùng.
3. Ph|¬ng ph¸p thö
3.1. VÞ trÝ lÊy mÉu ®èi víi thµnh phÇn c¸n ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ häc vµ thµnh phÇn
   ho¸ häc cña thÐp theo chØ dÉn d|íi ®©y:
3.2.  Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp ®|îc x¸c ®Þnh theo:
    Hµm l|îng cacbon theo TCVN 1821: 1976;
    Hµm l|îng phèt pho theo TCVN 1815: 1976;
    Hµm l|îng l|u huúnh theo TCVN 1820: 1976;
    Hµm l|îng nh«m theo TCVN 311: 1989.
3.3.  §é bÒn kÐo, giíi h¹n ch¶y vµ ®é gi·n dµi cña thÐp ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 179:
    1985 kim lo¹i – ph|¬ng ph¸p thö kÐo.
3.4.  Thö uèn nguéi 180oC ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 198: 1985.
3.5.  §é dai va ®Ëp cña thÐp ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 3102: 1984.

								
To top