Thong_tu_so_05-2004_TT-BXD_ngay_15-9-2004 by teekca

VIEWS: 6 PAGES: 17

									 bé x©y dùng     céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  ---------       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 05-2004/TT-
   BXD
                 Hµ Néi, ngµy  15  th¸ng
9  n¨m 2004

              th«ng t-
  H-íng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thÇu
   cho nhµ thÇu n-íc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
          x©y dùng t¹i ViÖt Nam

  Thùc hiÖn §iÒu 10 cña Quy chÕ Qu¶n lý ho¹t ®éng
cña nhµ thÇu n-íc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i
ViÖt Nam ®-îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè
87/2004/Q§-TTg ngµy 19-5-2004 cña Thñ t-íng ChÝnh
phñ; thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc vÒ x©y dùng
cña Bé X©y dùng ®-îc qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
36/2003/N§-CP ngµy 04-4-2003 cña ChÝnh phñ, Bé X©y
dùng h-íng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp
thÇu cho nhµ thÇu n-íc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
x©y dùng t¹i ViÖt Nam nh- sau :

    1- Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu ®èi víi tæ chøc :
  Nhµ thÇu nép 01 bé hå s¬ gèc vµ 02 bé hå s¬ sao
(ph« t« coppy) tíi c¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu, mçi bé
hå s¬ gåm :
     a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu theo mÉu t¹i Phô
      lôc sè 1 cña Th«ng t- nµy.
     b. B¶n sao v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu hoÆc
      quyÕt ®Þnh chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn
      thÇu hîp ph¸p.
     c. B¶n sao GiÊy phÐp thµnh lËp vµ §iÒu lÖ c«ng
      ty (hoÆc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh
      cña tæ chøc) vµ chøng chØ hµnh nghÒ cña n-íc,
      n¬i mµ nhµ thÇu n-íc ngoµi mang quèc tÞch
      cÊp.
     d. BiÓu b¸o c¸o kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng
      liªn quan ®Õn c«ng viÖc nhËn thÇu theo mÉu
      t¹i Phô lôc sè 2 cña Th«ng t- nµy vµ b¸o c¸o
      tµi chÝnh ®-îc kiÓm to¸n trong 3 n¨m gÇn nhÊt
      (®èi víi tr-êng hîp nhµ thÇu nhËn thùc hiÖn
      gãi thÇu thuéc ®èi t-îng kh«ng b¾t buéc ph¶i
             2
    ¸p dông theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu
    thÇu cña ViÖt Nam).
   e. Hîp ®ång liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc
     b¶n cam kÕt sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®Ó
     thùc hiÖn c«ng viÖc nhËn thÇu (®· cã trong hå
     s¬ dù thÇu hay hå s¬ chµo thÇu).
   f. GiÊy uû quyÒn hîp ph¸p ®èi víi ng-êi kh«ng
     ph¶i lµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ
     thÇu.

  §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¶i lµm b»ng tiÕng
ViÖt. C¸c giÊy tê, tµi liÖu kh¸c cña n-íc ngoµi ph¶i
®-îc hîp ph¸p ho¸ l·nh sù ®èi víi tr-êng hîp xin cÊp
giÊy phÐp thÇu lÇn ®Çu (trõ tr-êng hîp ph¸p luËt ViÖt
Nam hoÆc ®iÒu -íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia
nhËp cã qui ®Þnh kh¸c). C¸c giÊy tê, tµi liÖu b»ng
tiÕng n-íc ngoµi ph¶i ®-îc dÞch ra tiÕng ViÖt vµ b¶n
dÞch ph¶i ®-îc c«ng chøng, chøng thùc theo qui ®Þnh
cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

  §èi víi hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¸t sinh
trong 3 n¨m liÒn kÒ th× hå s¬ chØ bao gåm c¸c tµi
liÖu nªu t¹i tiÕt a, b, e cña ®iÓm 1 Th«ng t- nµy.

  2- Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu ®èi víi c¸ nh©n
ho¹t ®éng t- vÊn ®Çu t- x©y dùng
  Nhµ thÇu nép 01 bé hå s¬ gèc vµ 02 bé hå s¬ sao
(ph« t« coppy) tíi c¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu, mçi bé
hå s¬ gåm :
   a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu theo mÉu t¹i Phô
     lôc sè 3 cña Th«ng t- nµy.
   b. B¶n sao v¨n b¶n kÕt qu¶ ®Êu thÇu hoÆc quyÕt
     ®Þnh chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn thÇu
     hîp ph¸p.
   c. B¶n sao giÊy phÐp ho¹t ®éng hoÆc chøng chØ
     hµnh nghÒ t- vÊn do n-íc mµ nhµ thÇu mang
     quèc tÞch cÊp vµ b¶n sao hé chiÕu c¸ nh©n.
   d. Lý lÞch nghÒ nghiÖp c¸ nh©n (tù khai) kÌm
     theo b¶n sao hîp ®ång vÒ c¸c c«ng viÖc cã
     liªn quan ®· thùc hiÖn trong 3 n¨m gÇn nhÊt.

  §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¶i lµm b»ng tiÕng
ViÖt. C¸c giÊy tê, tµi liÖu kh¸c cña n-íc ngoµi ph¶i
               3
®-îc hîp ph¸p ho¸ l·nh sù ®èi víi tr-êng hîp xin cÊp
giÊy phÐp thÇu lÇn ®Çu (trõ tr-êng hîp ph¸p luËt ViÖt
Nam hoÆc ®iÒu -íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia
nhËp cã qui ®Þnh kh¸c). C¸c giÊy tê, tµi liÖu b»ng
tiÕng n-íc ngoµi ph¶i ®-îc dÞch ra tiÕng ViÖt vµ b¶n
dÞch ph¶i ®-îc c«ng chøng, chøng thùc theo qui ®Þnh
cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

  §èi víi hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¸t sinh
trong 3 n¨m liÒn kÒ th× hå s¬ chØ bao gåm c¸c tµi
liÖu nªu t¹i tiÕt a, b cña ®iÓm 2 Th«ng t- nµy.

  3- ThÈm quyÒn cÊp vµ thu håi giÊy phÐp thÇu :
   a. Bé X©y dùng cÊp, thu håi giÊy phÐp thÇu cho
     nhµ thÇu n-íc ngoµi lµ tæ chøc nhËn thÇu c¸c
     gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm A vµ c¸c gãi thÇu
     kh¸c thuéc ®Þa bµn hai tØnh trë lªn.
   b. Së X©y dùng ®Þa ph-¬ng cÊp, thu håi giÊy phÐp
     thÇu cho nhµ thÇu n-íc ngoµi lµ tæ chøc nhËn
     thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm B, C t¹i
     ®Þa ph-¬ng vµ cho nhµ thÇu n-íc ngoµi lµ c¸
     nh©n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t- vÊn ®Çu t-
     x©y dùng t¹i ®Þa ph-¬ng n¬i cã dù ¸n hoÆc n¬i
     chñ ®Çu t- dù ¸n ®¨ng ký trô së.
   c. GiÊy phÐp thÇu cÊp cho nhµ thÇu lµ tæ chøc
     theo mÉu t¹i Phô lôc sè 4 vµ cho nhµ thÇu lµ
     c¸ nh©n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 5 cña Th«ng
     t- nµy.  4- Quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o :
   a. Nhµ thÇu n-íc ngoµi ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn
     göi b¸o c¸o tíi c¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu vÒ
     t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång theo mÉu t¹i Phô
     lôc sè 6 cña Th«ng t- nµy.
   b. Së X©y dùng ®Þa ph-¬ng b¸o c¸o vÒ Bé X©y dùng
     ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy
     phÐp thÇu vµ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n-íc
     ngoµi t¹i ®Þa ph-¬ng theo mÉu t¹i Phô lôc sè
     sè 7 cña Th«ng t- nµy.

  5- Tæ chøc thùc hiÖn :
                  4
  1- Th«ng t- nµy thay thÕ      cho qui ®Þnh t¹i phÇn
III vÒ qu¶n lý nhµ thÇu n-íc      ngoµi cña Th«ng t- sè
16/2000/TT-BXD ngµy 11-12-2000     cña Bé X©y dùng vµ cã
hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy     ®¨ng c«ng b¸o.

  2- C¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan
chÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn vµ thùc hiÖn Th«ng t- nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v-íng m¾c ph¶n ¸nh
vÒ Bé X©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt.
N¬i nhËn :               bé tr-ëng bé x©y dùng
- Ban BÝ th- Trung -¬ng §¶ng,
- Thñ t-íng ChÝnh phñ,
- V¨n phßng ChÝnh phñ,
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé vµ          ®· ký
  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
- UBND tØnh, TP trùc thuéc TW,
- VP Quèc héi,              NguyÔn Hång Qu©n
- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c UB cña
Quèc héi,
- VP Chñ tÞch n-íc,
-  V¨n phßng Trung -¬ng vµ c¸c
Ban cña §¶ng,
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,
-  C¬ quan Trung -¬ng cña c¸c
®oµn thÓ,
- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,
- Ng-êi ph¸t ng«n cña Thñ t-íng
ChÝnh phñ
- C«ng b¸o
- C¸c Së X©y dùng
- C¸c Ban qu¶n lý KCN
- L-u VP, Vô XL
                          Phô lôc sè
    1
        ®¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu
        (§èi víi nhµ thÇu lµ tæ chøc)
              5
                V¨n   b¶n   sè  :
 ...................
             ..........,   ngµy  ......
 th¸ng ...... n¨m ........


       KÝnh göi : ¤ng Bé tr-ëng Bé X©y dùng
           N-íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa
 ViÖt Nam.
            (HoÆc «ng Gi¸m ®èc Së X©y dùng
 ..............)


T«i : (Hä tªn)        Chøc vô :
§-îc uû quyÒn cña «ng (bµ):    theo giÊy uû quyÒn
 :    (kÌm theo ®¬n nµy)
§¹i diÖn cho : C«ng ty
§Þa chØ ®¨ng ký t¹i chÝnh quèc :
Sè ®iÖn tho¹i :          Fax :
  E.mail :
§Þa chØ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam :
Sè ®iÖn tho¹i :          Fax :
  E.mail :
C«ng ty chóng t«i ®· ®-îc chñ ®Çu t- (hoÆc thÇu
chÝnh) lµ : ..................... th«ng b¸o th¾ng
thÇu (hoÆc ®-îc chän thÇu) ®Ó lµm thÇu chÝnh (hoÆc
thÇu phô) thùc hiÖn c«ng viÖc .......... thuéc Dù ¸n
............... t¹i ................, trong thêi gian
tõ .................. ®Õn ..................
  Chóng t«i ®Ò nghÞ Bé X©y dùng N-íc Céng hoµ X·
héi Chñ nghÜa ViÖt Nam (hoÆc Së X©y dùng ....) xÐt
cÊp GiÊy phÐp thÇu cho C«ng ty chóng t«i ®Ó thùc hiÖn
viÖc thÇu nªu trªn.
  Hå s¬ göi kÌm theo gåm :
  1-
  2-
  3-
   -
     NÕu hå s¬ cña chóng t«i cÇn ph¶i bæ sung hoÆc
lµm râ thªm ®iÒu g×, xin b¸o cho «ng (bµ)
................   cã   ®Þa  chØ   t¹i  ViÖt
Nam....................    sè    ®iÖn   tho¹i
.....................   Fax  .....................
E.mail ................
              6
  Khi ®-îc cÊp GiÊy phÐp thÇu, chóng t«i xin cam
®oan thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh trong GiÊy phÐp vµ
c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan.

             Thay mÆt (hoÆc thõa        uû
quyÒn) ....................
               (Ký tªn, ®ãng dÊu)

             Hä tªn ng-êi ký
..................................
             Chøc vô
..............................................

                          Phô lôc sè
                      2
C«ng ty .................

            b¸o c¸o
c¸c c«ng viÖc/dù ¸n ®· thùc hiÖn trong 3 n¨m gÇn nhÊt


                Gi¸ trÞ  Tû lÖ %    Thêi
Chñ ®Çu  Tªn Dù  Néi      hîp  gi¸ trÞ    gian
t- hoÆc  ¸n, ®Þa  dung    ®ång vµ   c«ng    thùc
 Bªn    ®iÓm,  hîp    ngµy ký   viÖc    hiÖn
 thuª    quèc  ®ång      hîp   ph¶i     hîp
       gia  nhËn     ®ång   giao    ®ång
          thÇu     (USD)   thÇu     (tõ
                       phô    ....
                             ®Õn
                            ...)
  1     2    3      4      5     6
             7
               ....,  Ngµy    ....  th¸ng
.... n¨m ....
                      Ng-êi  khai  ký
tªn

               Hä       vµ       tªn
..................................
               Chøc              vô
...................................
                         Phô lôc sè
3

       ®¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu
      (§èi víi nhµ thÇu lµ c¸ nh©n)

     KÝnh göi : ¤ng Gi¸m     ®èc  Së   X©y   dùng
...............................


T«i : Hä tªn              NghÒ nghiÖp :
Cã hé chiÕu sè :          (sao kÌm theo ®¬n
nµy)
§Þa chØ t¹i chÝnh quèc :
Sè ®iÖn tho¹i :        Fax :
   E.mail :
§Þa chØ t¹i ViÖt Nam (nÕu cã) :
Sè ®iÖn tho¹i:        Fax :
   E.mail :
T«i  ®-îc  chñ ®Çu  t-  (hoÆc  thÇu  chÝnh)  lµ
..................... th«ng b¸o th¾ng thÇu (hoÆc chän
thÇu) lµm t- vÊn c«ng viÖc .....................
thuéc Dù ¸n .................................. t¹i
...........................................
              8
Trong thêi gian tõ ............................. ®Õn
.........................................

  §Ò nghÞ Së X©y dùng ........................ xÐt
cÊp giÊy phÐp thÇu cho t«i ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
nªu trªn.

  Hå s¬ kÌm theo gåm :
  1.
  2.
  3.
  -
  -

   NÕu hå s¬ cña t«i cÇn ®-îc bæ sung hoÆc lµm râ
thªm ®iÒu g×, xin b¸o cho «ng (bµ) ............... cã
®Þa chØ t¹i ViÖt Nam ........................... sè
®iÖn    tho¹i    ..................    Fax
..................................       E.mail
............................

  Khi ®-îc cÊp giÊy phÐp thÇu, t«i xin cam ®oan
thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh trong giÊy phÐp vµ c¸c
qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan.

                ....,  Ngµy    .......
th¸ng ...... n¨m .....
                    KÝnh ®¬n
                    (Ký tªn)                  Hä vµ tªn ng-êi ký                    Phô lôc sè 4
                     (Trang b×a)
          bé x©y dùng
    (HoÆc së x©y dùng ...................)
              9
          giÊy phÐp thÇu
        Sè :
      Ngµy cÊp :
                       Phô lôc sè
4

 bé x©y dùng     céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
(HoÆc Së X©y dùng     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.
  ........)
   ****        ......., ngµy     th¸ng
  Sè :   /            n¨m
  /BXD-GPT
 (hoÆc sè :  /
  /SXD-GPT
             10
                         bé
tr-ëng bé x©y dùng
         (HoÆc Gi¸m ®èc Së X©y dùng.......)


    - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m
    2003.

   - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§-TTg ngµy 19-5-
2004 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ Ban hµnh Quy chÕ Qu¶n
lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n-íc ngoµi trong lÜnh vùc
x©y dùng t¹i ViÖt Nam;

   - C¨n cø Th«ng t- sè 05-2004/TT-BXD   ngµy 15-9-
2004 cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng H-íng dÉn   thñ tôc vµ
qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho nhµ thÇu    n-íc ngoµi
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt  Nam.

       - XÐt ®¬n vµ hå s¬ cña C«ng ty
......................., lµ ph¸p nh©n thuéc n-íc
................, vÒ viÖc nhËn thÇu ..............
thuéc   Dù   ¸n   .......................  t¹i
...................., vµ theo th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu
thÇu (hoÆc ®-îc giao thÇu) cña chñ ®Çu t- (hoÆc thÇu
chÝnh)  lµ  .......................  t¹i  v¨n b¶n
.................


                        quyÕt
®Þnh

§iÒu 1 :
      Cho     phÐp     C«ng     ty
.......................(sau ®©y gäi lµ Nhµ thÇu),
ph¸p nh©n thuéc n-íc ........................, cã ®Þa
chØ       ®¨ng       ký       t¹i
................................................,
®-îc thùc hiÖn .................... thuéc Dù ¸n
.....................................................
.....                       t¹i
..............................................

§iÒu 2 :
   1-  Nhµ  thÇu  thùc hiÖn  nhiÖm  vô  thÇu
..................theo hîp ®ång víi chñ ®Çu t- (hoÆc
thÇu chÝnh); liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam (hoÆc/vµ
              11
sö dông thÇu phô ViÖt Nam) nh- ®· ®-îc x¸c ®Þnh trong
hå s¬ ®Êu thÇu (hoÆc chµo thÇu) th«ng qua hîp ®ång
liªn danh hoÆc hîp ®ång thÇu phô.

   2- Nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nh- qui ®Þnh
t¹i §iÒu 7 cña "Quy chÕ Qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ
thÇu n-íc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam"
®-îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§-TTg ngµy
19-5-2004 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ.

   3- Nhµ thÇu ph¶i lËp b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét
lÇn vµ khi hoµn thµnh hîp ®ång, göi vÒ Bé X©y dùng
(hoÆc Së X©y dùng) vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®·
ký kÕt theo mÉu t¹i phô lôc sè 6 cña Th«ng t- sè 05-
2004/TT-BXD ngµy 15-9-2004 cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng.

§iÒu 3 :
   1- GiÊy phÐp nµy ®ång thêi cã gi¸ trÞ ®Ó Nhµ
thÇu liªn hÖ víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc ViÖt Nam cã
liªn quan thùc hiÖn néi dung c¸c ®iÒu kho¶n nªu trªn
theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

   2- GiÊy phÐp nµy chØ cã gi¸ trÞ cho viÖc nhËn
thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh
nµy.

§iÒu 4 :
      GiÊy phÐp nµy lËp thµnh (....) b¶n gèc;
mét b¶n cÊp cho Nhµ thÇu,  mét b¶n giao cho chñ ®Çu
t-, mét b¶n l-u t¹i (Bé X©y dùng n-íc Céng hoµ X· héi
Chñ nghÜa ViÖt Nam hoÆc Së X©y dùng); ®ång thêi sao
göi Bé Tµi chÝnh, Bé Th-¬ng m¹i, Bé C«ng an, Ng©n
hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam, Bé X©y dùng (nÕu giÊy phÐp
thÇu do Së X©y dùng cÊp) vµ Uû ban Nh©n d©n tØnh hoÆc
thµnh phè (n¬i cã dù ¸n).


                  bé tr-ëng bé x©y dùng


(HoÆc Gi¸m ®èc Së X©y dùng .....)
       12
              Phô lôc sè 5
               (Trang b×a)
së x©y dùng ..................
   giÊy phÐp thÇu
             13
         Sè : ................../SXD-GPT
      Ngµy         cÊp          :
 ....................................                       Phô lôc sè
                       5

 UBND tØnh (thµnh   céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  phè) .......     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.
  Së X©y dùng
...................   Hµ Néi, ngµy      th¸ng
     .               n¨m
    ****
  Sè :     /
   /SXD-GPT


         gi¸m ®èc së x©y dùng

  - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
  - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§-TTg ngµy 19-5-
2004 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ
Qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n-íc ngoµi trong lÜnh
vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam;
  - C¨n cø Th«ng t- sè  05-2004/TT-BXD ngµy 15-9-
2004 cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng H-íng dÉn thñ tôc vµ
qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thÇu cho nhµ thÇu n-íc
ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam;
  - XÐt ®¬n vµ hå s¬ cña «ng (bµ) .................
quèc tÞch n-íc ....................... vÒ viÖc nhËn
thÇu c«ng viÖc t- vÊn ..................... thuéc Dù
¸n ............... t¹i ................., vµ theo
th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu (hoÆc giao thÇu) cña chñ
®Çu  t-   lµ  ...........  t¹i   v¨n  b¶n
.......................
            quyÕt ®Þnh
             14
§iÒu 1. Cho phÐp «ng (bµ) ........................
quèc tÞch n-íc .......................
  Cã hé chiÕu sè ......................... cÊp ngµy
....................... t¹i ........................
  do c¬ quan .............................. n-íc
............................. cÊp.
  ®-îc  thùc   hiÖn  c«ng   viÖc  t-  vÊn
....................    thuéc     Dù    ¸n
..................... t¹i ..........
§iÒu 2. ¤ng (bµ) ................. thùc hiÖn nhiÖm vô
 thÇu t- vÊn theo hîp ®ång ký kÕt víi chñ ®Çu t-,
 thùc hiÖn nghÜa vô cã liªn quan ®Õn nhµ thÇu t- vÊn
 ®-îc qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña "Quy chÕ Qu¶n lý ho¹t
 ®éng cña nhµ thÇu n-íc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng
 t¹i ViÖt Nam" ®-îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè
 87/2004/Q§-TTg ngµy 19-5-2004 cña Thñ t-íng ChÝnh
 phñ.
§iÒu 3. GiÊy phÐp nµy cã gi¸ trÞ ®Ó thùc hiÖn c«ng
 viÖc t- vÊn nªu t¹i §iÒu 1 vµ ®Ó liªn hÖ víi c¸c c¬
 quan cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång t¹i
 ViÖt Nam.
§iÒu 4. GiÊy phÐp nµy ®-îc lËp thµnh 02 b¶n; mét b¶n
 cÊp cho «ng (bµ) ....., mét b¶n l-u t¹i Së X©y dùng
 ..........; ®ång thêi sao göi cho Bé X©y dùng, Bé
 C«ng an, Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam,
 Bé Th-¬ng m¹i, Uû ban nh©n d©n tØnh/thµnh phè (n¬i
 cã dù ¸n).

               gi¸m ®èc së x©y dùng
                 (ký tªn, ®ãng dÊu)

                        Phô  lôc
                   sè 6

 b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n-íc ngoµi
  (§Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ khi hoµn thµnh c«ng
            tr×nh)

I- Tªn C«ng ty :
 §Þa chØ liªn l¹c t¹i ViÖt nam :
 Sè ®iÖn tho¹i :         Fax :
   E.mail :
 Sè tµi kho¶n t¹i ViÖt nam :
 T¹i Ng©n hµng :
 Sè GiÊy phÐp thÇu :         ngµy :
             15
 C¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu :
 Ng-êi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn t¹i ViÖt nam :
  Chøc vô :

II- Hîp ®ång ®· ký víi chñ ®Çu t- :
 1. Sè hîp ®ång :           ngµy ký :
 2. Néi dung chÝnh c«ng viÖc nhËn thÇu :
 3. Gi¸ trÞ hîp ®ång :
   Tæng sè gi¸ trÞ hîp ®ång :
   Trong ®ã :  + Gi¸ trÞ t- vÊn (thiÕt kÕ, qu¶n lý
 x©y dùng, gi¸m s¸t ...) :
       + Gi¸ trÞ cung cÊp vËt t- trang thiÕt bÞ
         :
       + Gi¸ trÞ thÇu x©y dùng
     :
       + Gi¸ trÞ thÇu l¾p ®Æt (M, E, A, V, C
 ...)      :
 4.  Thêi  h¹n  thùc  hiÖn hîp ®ång  :  Tõ  :
 .......................              ®Õn
 ...........................
 5. T×nh h×nh thùc hiÖn ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o : tr×nh
 bµy b»ng lêi vµ biÓu ®å

III- Hîp ®ång ®· ký víi c¸c thÇu phô :
 1. Hîp ®ång thÇu phô thø nhÊt : ký víi c«ng ty
 ..........................................
   1.1- Sè hîp ®ång :           ngµy ký :
   1.2- Néi dung chÝnh c«ng viÖc giao thÇu phô :
   1.3- Gi¸ trÞ hîp ®ång :
 2. Hîp ®ång thÇu phô thø ...... : (t-¬ng tù nh-
 trªn)
 3. .............. v.v

IV- ViÖc ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ viÖc
 nép thuÕ :
 1. §· ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c¬ quan thuÕ :
 2. §¨ng ký kiÓm to¸n t¹i c«ng ty kiÓm to¸n :
 3. §· thùc hiÖn nép thuÕ theo tõng thêi kú thanh
 to¸n : (cã b¶n sao phiÕu x¸c nhËn nép thuÕ cña c¬
 quan      thuÕ      kÌm       theo)
 ..................................................

V- Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cÇn tr×nh bµy vÒ thµnh tÝch hoÆc
 ý kiÕn ®Ò nghÞ gióp ®ì cña Bé X©y dùng/Së X©y dùng.
                16
              ..........., ngµy       ........
  th¸ng ........ n¨m .........
              - Ng-êi ®¹i diÖn       cã  thÈm
  quyÒn ký
              - §ãng dÊu nÕu cã

                          Phô lôc sè
                       7

 Së X©y dùng              b¸o c¸o
................    t×nh h×nh cÊp giÊy phÐp cho nhµ thÇu n-íc
................       ngoµi, vµ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu
                 n-íc ngoµi t¹i ®Þa ph-¬ng
   ....
    Sè
  / SXD....
Thêi gian b¸o c¸o
   ®Þnh kú
- 6 th¸ng ®Çu n¨m
  ..........
(hoÆc 6 th¸ng cuèi
  n¨m ....)   Tªn  Sè hiÖu  Tªn nhµ thÇu Tªn nhµ thÇu  Thêi   - T×nh
   Dù ¸n  GP cÊp  n-íc ngoµi,  ViÖt Nam   gian  h×nh thùc
TT   vµ  cho nhµ quèc tÞch, ®Þa  liªn danh  thùc    hiÖn
   chñ   thÇu, chØ, vèn ph¸p nhËn thÇu,  hiÖn  - C¸c nhËn
   ®Çu    ngµy ®Þnh, vai trß  hoÆc lµm   thÇu   xÐt khi
    t-    cÊp  nhËn thÇu - thÇu phô; vµ      kiÓm tra
           c«ng viÖc nhËn gi¸ trÞ nhËn
            thÇu vµ gi¸  thÇu (nÕu
            trÞ hîp ®ång   cã)

1   2    3      4       5     6     7
             17
               ......, Ngµy ......
th¸ng ...... n¨m .....
                 Ký tªn ®ãng dÊu

								
To top