Docstoc

DASAR DASAR KERAJAAN (PowerPoint)

Document Sample
DASAR DASAR KERAJAAN (PowerPoint) Powered By Docstoc
					  KURSUS INDUKSI
KEMENTERIAN PELAJARAN
   MALAYSIA
   OBJEKTIF DASAR-DASAR
      KERAJAAN


OB JEKTIF :

1. Memahami dasar-dasar kerajaan
2. Memahami rasional, matlamat, dan
  objektif penggubalan dasar
3. Memahami strategi pelaksanaan
  dasar
                             3
        MAKSUD DASAR

•  Asas           untuk   mencapai
•  Teras           matlamat     dan
               kepentingan negara,
•  Panduan          agensi,  unit atau
•  Aturan          pihak tertentu.


  • Tanpa dasar keadaan akan menjadi kelam-kabut.

  • Segala perancangan / program / projek tidak dapat
   dilaksanakan dengan berkesan dan gagal mencapai
   matlamat yang dihasratkan
         4
DEFINISI DASAR


Suatu kenyataan
mengenai hasrat
 bagi mencapai
sesuatu maksud
 atau kehendak
                5
 DEFINISI DASAR-DASAR
    KERAJAAN

Satu pengisytiharan (hasrat
dan ideologi kerajaan) dibuat
dari semasa ke semasa untuk
menyelesaikan /
mendapatkan / mencapai
objektif.
                     6
   MEKANISME
   PENGGUBALAN

        Kenal pasti
        masalah


               Tentukan
Jawatankuasa
               matlamat &
  AD HOC
                objektif  Serentak
             Pilih strategi
  R5T/RRJP
            Meningkatkan             7
             produktiviti

    Meningkatkan
    kecekapan
                      Mengatasi
                       masalah
           RASIONAL
            DASAR
Mengurangkan     KERAJAAN
kos pengurusan     DIGUBAL
                      Menyedarkan
                      orang ramai
                     perlunya sesuatu
                      amalan baik
 Meletakkan asas              dipraktikan
  pentadbiran    Panduan bagi
 negara/organisasi  mencapai objektif
                    8

       MATLAMAT


• Mencapai  tahap  negara  maju  yang
 makmur
• Bersatu padu.
• Aman & stabil.
                        9
 Pertumbuhan     Pengagihan
  Ekonomi      Pendapatan
Pencapaian   Objektif      Kestabilan
 Wawasan     Gubal
  2020
         Dasar

                  Kebajikan
 Pencapaian
  DPN

         Kedaulatan dan
          Ketahanan
           Negara
PERINGKAT PEMBENTUKAN DASAR             10
               ERA  Penjajah Barat
                1               ERA  Malayan Union
                2               ERA
                3
                   1957 - 1969

               ERA   1970 - 1990
                4               ERA
                5
                  1991- sekarang
               11
     EKONOMI
 LUAR  KATEGORI
          SOSIAL
NEGARA  DASAR
      ETIKA
      KERJA
                      12
        Akta
       Ordinan
       Enakmen Strategi
Rancangan  BENTUK       Arahan
               Pentadbiran
 Program
 Projek
       DASAR      Pekeliling       Perintah Am
        Arahan
      Perbendaharaan
                    13
MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

DASAR-DASAR UTAMA
1.  Wawasan 2020
2.  Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971-1990)
3.  Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2)
   (1991-2000)
4.  Dasar Wawasan Negara
5.  Dasar Perindustrian Negara
6.  Dasar Pertanian Negara
7.  Dasar Pengswastaan Negara
                   14
MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

DASAR-DASAR UTAMA
8.  Dasar Persyarikatan Malaysia
9.  Dasar Sains dan Teknologi
10.  Dasar Pendidikan Kebangsaan
11.  Dasar Kebudayaan Kebangsaan
12.  Dasar Pandang Ke Timur
13.  Dasar /Program Pembaharuan &
   Peningkatan  Produktiviti dan
   Kualiti  Dalam Perkhidmatan
   Awam
                  15
MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

 DASAR-DASAR LAIN

1.  Dasar Wanita Negara
2.  Dasar Pengeluaran Negara
3.  Dasar Buruh Negara
4.  Dasar Kependudukan Negara
5.  Dasar Penerapan Islam Dalam
   Pentadbiran
6. Dasar Luar Negara
                       17
 4 JENIS RANCANGAN
             3 RRJ
             DEB
RANGKA RANCANGAN JANGKA  DPN
   PANJANG (RRJP)        W2020
             DWW


RANGKA RANCANGAN JANGKA
    SEDERHANA     RANC 5 tahun KAJIAN SEPARUH PENGGAL  M’sia plan
 RANCANGAN MALAYSIA

             1 tahun
              Belanjawan tahunan
RANCANGAN JANGKA PENDEK
             Laporan ekonomi
             Pelan rangsangan
                         18
1956-1960 1 Malaya Plan
1961-1965 2 Malaya Plan
1966-1970 1 M’sia Plan
1971-1975 2 M’sia Plan
               RRJP1
1976-1980 3 M’sia Plan
               (DEB)
1981-1985 4 M’sia Plan
               1971-1990
1986-1990 5 M’sia Plan
1991-1995  6 M’sia Plan  RRJP2 (DPN)      ?
1996-2000  7 M’sia Plan   1991-2000  W2020
2001-2005  8 M’sia Plan  RRJP3 (DWN)  1991
2006-2010  9 M’sia Plan   2001-2010   -
2011-2015  10 M’sia PlanRRJP       2020
2016-2020  11 M’sia Plan??
         NEGARA MAJU
                         20
1

    LATAR BELAKANG

   Dilancarkan pada 1970
   20 tahun (1970-1990)
   Dasar pecah dan perintah British
   mengakibatkan:
    › Perpecahan kaum
    › Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi
    › Ketidakseimbangan antara wilayah yang
     menimbulkan rasa tidak puas hati
Mewujudkan perpaduan kaum   21
  dengan mengurangkan
perbezaan ekonomi dan sosial
  dengan menghapuskan:

  Pengenalan kaum
  mengikut fungsi ekonomi


  Jurang pembangunan
  bandar dgn luar bandar  Mengurangkan kemiskinan
           22Mengurangkan &
membasmi kemiskinan
semua kaumMenyusun semula
masyarakat
    STRATEGI MENGURANG &
                           23
    MEMBASMI KEMISKINAN


  Meningkatkan pendapatan petani, pekebun,
  nelayan melalui pelbagai program

  Memperbanyak peluang pekerjaan

  Memperbanyak kemudahan infrastruktur
  di luar bandar (jalan raya / jambatan / parit /
  tali air (tanaman padi 2 kali setahun)

  Wujudkan kumpulan perusahaan dan
  perdagangan bumiputera
                       24

  Peluang pendidikan/biasiswa/buku teks
  yang meluas kepada semua pelajar miskin

  Meningkatkan  kualiti   hidup  melalui
  kemudahan kesihatan

  Memberi bantuan subsidi     dan kredit
  (benih / baja / racun rumpai)

  Membuka dan membangunkan wilayah
  baru melalui pembukaan tanah ladang:
  FELDA, FELCRA, JENGKA, DARA, KEJORA
                         25
     STRATEGI MENYUSUN
     SEMULA MASYARAKAT


  Menyasarkan   30% penguasaan ekuiti
  bumiputera, 40% bukan bumiputera, 30%
  pelabur luar negara

  Menubuh  agensi seperti MARA, Bank
  Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah
  Saham

  Menyusun corak guna tenaga melalui peluang
  pendidikan   kpd   golongan   bumiputera
  menceburi  pekerjaan   profesional seperti
  arkitek, akauntan, jurutera dan sebagainya.
                          26


  Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia
  Keempat menunjukkan bahawa pendapatan
  purata sebenar isi rumah telah bertambah
  baik, iaitu Melayu (RM290.00), Cina(RM565.00)
  dan India(RM455.00).

  Kadar kemiskinan menurun daripada 49.3%
  pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun
  1980 dan kadar ini telah turun kepada 17.1%
  tahun 1990.
                      27
        RUMUSAN

  DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan
  dan menghapuskan pengenalan kaum
  mengikut fungsi ekonomi, menyusun semula
  masyarakat dan guna tenaga.

  Setelah tamat pada 1990, semangat DEB
  diteruskan melalui Dasar Pembangunan
  Nasional
                       29
  2    WAWASAN 2020

  28/2/1991 -Pelancaran Majlis Perniagaan
  Malaysia

  Perdana Menteri membentangkan kertas
  kerja bertajuk “MALAYSIA MELANGKAH KE
  HADAPAN”

  Merupakan satu pemikiran dan rangka
  kerja mengenai matlamat menjadikan
  Malaysia sebuah negara maju pada tahun
  2020.
                                30
  “MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA
 CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA
YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020.”
           PM/28 FEBRUARI 1991/MBC


  2020
      Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari
  ?    segi ekonomi sahaja. Negara mestilah maju dari semua
      bidang: ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan
      kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai
      perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti
      Pertumbuhan ekonomi yang pesat, agihan kekayaan yang
      seimbang, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem peme-
      rintahan yang cekap & berkesan, mutu hidup yang tinggi,
      nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa
      bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri.
             31
 MATLAMAT
 WAWASAN 2020 Menjadikan Malaysia
 sebuah negara yang
maju sepenuhnya dan
 menyeluruh dari segi
  sosial, ekonomi,
politik, kerohanian dan
 kebudayaan menurut
   acuan sendiri
 PERSPEKTIF/ISU WAWASAN       32
      2020
PERSPEKTIF :
 Pembentukan satu negara bangsa
 Malaysia.
 Negara Perindustrian.
 Keadilan ekonomi dan sosial
 Moral dan etika.
 Pembangunan masyarakat
 berdasarkan sistem kekeluargaan.
                      33  Satu generasi dapat dibentuk yang
  dibangunkan dari segi pengetahuan,
  kemahiran,   nilai, akhlak  dan
  sebagainya
  Jangka masa yang munasabah dan
  praktikal untuk mencapai matlamat.
  Mengikut “mega trend” dunia.
  Menjadi garis pemisah sama ada
  sesebuah negara itu akan berjaya di
  dalam pembangunan perindustrian
  atau tidak.
34
            35  Mewujukan satu
bangsa Malaysia yang
 bersatu padu yang
mempunyai matlamat
 dikongsi bersama
              36 Mewujukan masyarakat
yang berjiwa bebas, maju
  dan tenteram serta
mempunyai keyakinan diri
 dan tabah menghadapi
    cabaran
         37 Mewujudkan
masyarakat yang
 demokratik
   dan
  matang
        38 Mewujudkan
 masyarakat
yang bermoral
   dan
  beretika
          39 Mewujudkan
masyarakat yang
makmur dari segi
 ekonomi dan
mempunyai daya
saing yang tinggi
            40
  Mewujudkan
masyarakat yang
progresif, saintifik
dan berdaya cipta
            41
  Mewujudkan
masyarakat yang adil
  ekonominya
           42
  Mewujudkan
  masyarakat
berbudaya penyayang
             43


  Mewujudkan
 masyarakat yang
bertolak ansur, liberal
   dan bebas
mengamalkan agama,
 adat dan budaya
  masing-masing
                   44

Dasar ini bersifat jangka panjang
(tempoh 30 tahun).

Kejayaannya banyak bergantung
kpd  pemahaman,   penghayatan,
kerjasama,  pelaksanaan   dan
penambahbaikan     berterusan
semua pihak termasuk kerajaan,
swasta, NGO, institusi keagamaan,
dan   orang    perseorangan
khususnya generasi muda selaku
pemimpin pelapis negara
                     46
     DASAR PEMBANGUNAN
3
       NASIONAL

LATARBELAKANG :

  Dilancarkan pada 17 Jun 1991.

  Kesinambungan DEB yang tamat pada1990.

  Dirangka untuk tempoh 1991-2000.

  Digubal berdasarkan Wawasan 2020.
          MATLAMAT            47
   DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL


 ALAM                   SOSIAL
SEKITAR  Mencapai perpaduan negara
        melalui pengagihan
      kekayaan negara melalui
      pembangunan seimbang
      antara negeri ke negeri dan
       kawasan bandar ke luar
           bandar
       melalui 5 perspektif:
                     EKONOMI
 FIZIKAL

          POLITIK
             48
  Masih mengekalkan
 strategi Dasar Ekonomi
 Baru iaitu membasmi
kemiskinan dan menyusun
   semula kaum
                     49


PENYUSUNAN SEMULA
  GUNA TENAGA

  Insentif pendidikan untuk masyarakat
  miskin

  Pembentukan masyarakat progresif

  Wujudkan masyarakat perdagangan &
  perindustrian bumiputera
                   50


Penglibatan aktif swasta / penswastaan

Program penanaman semula


Penggunaan sains dan teknologi


Meningkatkan pemilikan ekuiti
bumiputera
                 51Menyediakan kemudahan asas
Pembangunan mapan: –pembangunan
tanpa mengabaikan alam sekitar
                  52


  Mewujudkan peluang pekerjaan
  untuk semua golongan rakyat
  yang menganggur.

  Menambah daya pengeluaran
  dan pendapatan.
                   53
                   53
  Mengurangkan jurang perbezaan
  pendapatan antara kaum, antara
  kawasan bandar dan luar bandar dan
  antara wilayah.

  Memodenkan  kehidupan  di  luar
  bandar

  Mewujudkan kumpulan perusahaan
  dan perdagangan bumiputera.
                   54
                   54
  Mengadakan suasana pekerjaan
  yang mencerminkan komposisi kaum
  di Malaysia

  Memperbaiki taraf dan kualiti hidup
  rakyat melalui pendidikan, latihan,
  kesihatan, kemudahan-kemudahan
  infrastruktur dan lain-lain lagi.
            DASAR
                           56
5           PENDIDIKAN
           KEBANGSAAN

LATAR BELAKANG
    Digubal  bagi  menggantikan      sistem
    pendidikan penjajah Inggeris

    Sistem pendidikan warisan penjajah
    seperti aliran pendidikan Inggeris, sekolah
    Cina, India dan sekolah pondok yang
    berbeza-beza    menyukarkan    proses
    perpaduan dan tidak seragam / selari
    dengan kehendak negara
                    57

  Berasaskan kepada:

  › Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan
   dalam Ordinan Pelajaran 1957

  › Penyata Rahman Talib 1960 yang
   dimaktubkan dalam Akta Pelajaran
   1961.

  › JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk
   mengkaji Dasar Pendidikan (laporan
   Jawatankuasa diterbitkan pada 1979)
                    58

Meningkatkan perpaduan kaum.


Membentuk   identiti negara   /
semangat cinta akan negara.


Memenuhi keperluan tenaga kerja.

Menggalakkan perkembangan sosial,
ekonomi, politik, kebudayaan dan
kesenian.
                     59

Bahasa   Kebangsaan  sebagai   bahasa
pengantar.
Kurikulum yang sama & berorientasikan
negara.

Sistem peperiksaan yang sama.

Menggalakkan   penglibatan   dalam
kokurikulum.

Meluaskan pendidikan vokasional dan
teknik.
                    60

Meluaskan peluang pendidikan.

Penerapan pendidikan agama & moral.

Meningkat mutu pendidikan.

Mendemokrasikan sistem pendidikan.

Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.


Melahirkan tenaga pengajar terlatih.
                          61


“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
 berterusan ke arah memperkembangkan lagi
 potensi  individu secara  menyeluruh   dan
 bersepadu untuk mewujudkan insan yang
 seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
 emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
 kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
 melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
 pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
 bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
 kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
 terhadap   keharmonian  dan  kemakmuran
 masyarakat dan negara ”
                       62

Susun semula Pendidikan Vokasional & Teknik
1978.
KBSR 1983 & KBSM 1989 .

Memperluas peluang     pendidikan  melalui
pendidikan swasta.
Memperkukuh    sistem     penyampaian
pendidikan .

Memperbaiki kualiti pendidikan.

Meningkatkan peluang    pendidikan   untuk
pelbagai peringkat umur.
                     63
        RUMUSAN

  Berjaya  meluaskan penggunaan BM
  di samping membenarkan pembelajaran
  bahasa ibunda .

  Sumbangan dasar ini ke arah meningkatkan
  perpaduan sukar untuk dipastikan kerana
  banyak faktor dalaman dan luaran yang
  mempengaruhinya.
                          64
12      DASAR KEBUDAYAAN
        KEBANGSAAN

Pengenalan:

  Keunikan masyarakat Malaysia yang mempunyai
   pelbagai kaum, agama, bahasa, adat resam yang
   berbeza-beza memerlukan sikap toleransi yang
   tinggi.

  Jika tidak dipelihara dengan baik akan menyukarkan
   proses perpaduan kaum.
                      65OBJEKTIF
  Mengukuhkan perpaduan kaum.

  Mewujudkan semangat cinta akan
  negara.

  Memelihara identiti bangsa Malaysia.
                66
 Prinsip Dasar Kebudayaan
    Kebangsaan

Kebudayaan penduduk asal.


Unsur-unsur kebudayaan lain.


Agama Islam.
                   67


Islam menjadi unsur yang penting
dalam  pembentukan  kebudayaan
kebangsaan.

Agama atau kepercayaan kepada
tuhan merupakan unsur penting dalam
proses pembangunan negara serta
pembentukan rakyat yang berakhlak
dan berperibadi mulia.
                          68
   STRATEGI PELAKSANAAN
  Mengamalkan sikap bertoleransi.

  Mengadakan pameran dan pertunjukkan.

  Meningkatkan taraf dan mutu/kualiti kesenian.

  Kerjasama bersepadu dari pelbagai peringkat
  kerajaan persekutuan / negeri / antarabangsa.

  Memperluas peluang pendidikan.

  Peranan media massa.
                       69
       RUMUSAN

  Dasar ini menjadi garis panduan dalam
  membentuk satu bangsa yang bersatu
  padu serta mengekalkan identiti negara

  Dasar ini cuba membentuk satu
  kebudayaan kebangsaan yang boleh
  dikongsi bersama. Kejayaannya sukar
  dinilai dalam jangka masa pendek
  kerana pelbagai faktor dalaman dan
  luaran yang mempengeruhi khususnya
  terhadap generasi muda
     DASAR PENERAPAN NILAI-              71
13     NILAI ISLAM DALAM
         PENTADBIRAN

 PENGENALAN
   Dilancarkan pada 1983.

   Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed.

   Agama Islam sebagai agama rasmi negara.

   Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat.

   Bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan,
   kesejahteraan, kemajuan, keredaan dunia dan akhirat.
                       72

  Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral
  yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.

  Memupuk nilai murni dalam kalangan orang
  ramai.

  Antara    nilai-nilai   :  Amanah,
  bertanggungjawab,     ikhlas, dedikasi,
  sederhana, tekun dan didikasi, bersih,
  berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan
  bersyukur.`
                           73


  Membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah,
  beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain.

  Menubuhkan sebuah ‘Negara Bahagia’.

  Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan
  tugas yang dipertanggungjawabkan.

  Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.
                            74


  Sebagai permulaan, dasar ini ditumpukan kepada
  anggota perkhidmatan awam.

  Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran
  berdasarkan nilai-nilai positif.

  Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota
  kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini.
                       75
       RUMUSAN

  Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai
  diamalkan dalam perkhidmatan awam.

  Ia merupakan proses yang tiada
  penghujung dan  berterusan dan
  memerlukan   pemantauan   dan
  penambahbaikan  dari  semasa ke
  semasa

  Kejayaannya boleh dilihat dalam jangka
  masa panjang
        DASAR            77
8   PERSYARIKATAN MALAYSIA

LATAR BELAKANG:

• Diumumkan pada 25 Februari 1983.
• YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed.
• Semasa pelancaran Forum Intan, Bukit Kiara
• Kerjasama antara sektor swasta dengan
 sektor  awam   untuk   meningkatkan
 pembangunan negara.
• Malaysia dianggap sebuah syarikat.
• Kakitangan awam dan swasta adalah pemilik
 bersama. Kedua-dua sektor harus mencapai
 persetujuan dalam pembangunan sosial dan
 ekonomi negara.
                 78
   Mempercepat
  pembangunan negara
 melalui kerjasama erat
 antara sektor kerajaan
 dan swasta dalam semua
bidang sosial dan ekonomi
              78
                      79
                      79
         OBJEKTIF

  Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan
  berkesan antara sektor awam dan swasta
  demi pembangunan negara bagi mencapai
  faedah bersama.

  Menghapuskan sifat ‘permusuhan’ di antara
  kedua-dua sektor dengan menggalakkan
  perkongsian maklumat dan saling faham
  memahami akan prosedur dan matlamat
  kedua belah pihak.

  Meningkatkan hasil negara.
                        80
  PERANAN SEKTOR     PERANAN SEKTOR
    AWAM          SWASTA
  fasilitator       Sebagai pengerak
  Perancang        aktiviti ekonomii
  Penggubal dasar     Sebagai pengeluar
  awam          barangan
  Penyedia garis     Sebagai peneroka
  panduan         pasaran
  Pemantau dan      Penyumbang
  menguatkuasa      pendapatan negara
  undang2/peraturan    melalui cukai
                      81

Memperjelas peranan kerajaan dan swasta.

Mewujudkan   persetujuan  bersama-
menghapuskan salah faham –berkongsi
tanggungjawab membangunkan negara.


Penambahbaikan sistem dan prosedur kerja
bagi mengurangkan kerenah birokrasi.

Mengukuhkan   hubungan   antara agensi
kementerian / jabatan / Badan Berkanun;
- Mudahkan urusan/kurangkan birokrasi
- Difahami oleh swasta.        81
                         82
         RUMUSAN
  Contoh: Pembayaran bil setempat.

  Dasar ini secara tidak langsung telah berjaya
  mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan
  dalam pembangunan negara melalui penglibatan
  pihak swasta.

  Dapat meningkatkan kecekapan    dan  kualiti
  perkhidmatan dan barangan.

  Kejayaan dasar ini bergantung kepada sejauh
  mana persefahaman dan kerjasama yang ikhlas
  antara kerajaan dan swasta.
                       82
                      84
        DASAR
7
     PENSWASTAAN NEGARA

LATAR BELAKANG:
• Dilancarkan pada 1983 – Dr. Mahathir
• Selepas pelancaran Dasar Persyarikatan
 Malaysia.
• DPN menyokong dasar persyarikatan
 Malaysia
• Menandakan kerajaan sudah bersedia untuk
 menyerah dan mengurangkan beberapa
 sektor kerajaan kepada pihak swasta untuk
 dilaksanakan   demi meningkatkan mutu
 produktiviti dan kecekapan pentadbirannya.
                  85
                  85 Dasar Penswastaan merupakan
  satu program kerajaan yang
  melibatkan pemindahan atau
penjualan kepentingan-kepentingan
 kerajaan sama ada dalam bentuk
  ekuiti atau aset kepada pihak
 swasta. Ia melibatkan sama ada
pemindahan atau penjualan secara
 sebahagian atau keseluruhannya.
                        86


Dalam menguruskan sesebuah perusahaan
kerajaan, kerajaan di mana-mana jua di dunia
adalah terkenal dengan ketidakcekapannya
walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli
dan kuasa kerajaan.
Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap
dan lebih bermotivasi.
Adalah  menjadi  harapan  kerajaan agar
penswastaan dapat meningkatkan prestasi
ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya
yang   seterusnya    akan  menghasilkan
peningkatan  kadar  pertumbuhan  ekonomi
negara yang lebih tinggi.”
                      87

Mengurangkan beban kewangan negara.

Meningkatkan kecekapan, daya pengeluaran
dan daya saing.

Mempercepat    pertumbuhan   ekonomi
khususnya melalui program komersial.

Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor
awam dalam ekonomi.

Memperluas prospek sektor korporat.


                   87
                     88

Mempercepat pembangunan negara melalui
penglibatan pihak swasta dalam perniagaan
yg boleh menyediakan peluang pekerjaan di
samping kerajaan boleh mengutip cukai yang
akan digunakan untuk pembangunan negara.

Mencapai objektif mewujudkan golongan
perniagaan bumiputera.

Memperbaiki kualiti perkhidmatan melalui
persaingan sihat pihak swasta untuk
menawarkan harga terendah.
                  88
                       89
    BENTUK2 PENSWASTAAN        Bina KendaliKontrak Pengurusan       Bina Kendali
                 Pindah
   Pajakan         Penjualan
                     90

Jual  penuh:  Ekuiti (syarikat) kerajaan
dijual/pindah milik kepada pihak swasta.

Pemindahan   tanggungjawab  pengurusan,
aset dan kakitangan.

100% saham syarikat kerajaan    kepada
syarikat swasta : Contoh FIMA.

Jual sebahagian: Pindah sebahagian saham
kerajan kepada swasta.
Contoh: TNB, MAS & TELEKOM


                   90
                        91


Pemindahan hak menggunakan aset untuk
tempoh tertentu dengan bayaran pajakan.

Penyewaan kemudahan-kemudahan tertentu .


Tidak melibatkan pemindahan    hak    milik
walaupun ada kemungkinannya.

Contoh: Memajak sesuatu perkhidmatan
letak kereta/ membina jejambat / lebuh raya

                    91
                    92


Penggunaan  kepakaran pengurusan
sektor swasta dengan dibayar yuran
pengurusan.

Melibatkan        pembahagian
tanggungjawab menyediakan sesuatu
perkhidmatan khusus yang sebelumnya
dijalankan oleh kerajaan.

Contoh: mencuci atau menyelenggara
kawasan awam.

Hotel Seri Malaysia.       92
                     93

Penswastaan projek-projek kerajaan seperti
projek infrastruktur dan kemudahan awam.

Pihak swasta diberi kebenaran untuk
membina dan mengendalikan projek untuk
tempoh tertentu dengan biaya sendiri
termasuk  kuasa untuk  mengambil
keuntungan.

Diserahkan  kembali kepada kerajaan
setelah tamat tempoh perjanjian atau
konsesi: Contoh- PLUS.

                   93
                    94

Pihak swasta diberi kebenaran untuk
membangunkan atau membina sesuatu
projek atau kemudahan awam dengan biaya
sendiri.

Pihak  swasta   mengendalikan   dan
menguruskannya secara berterusan tanpa
perlu menyerahkan kembali kepada kerajaan
pada akhir tempoh konsesi.


Contoh: ERL

                  94
                          95
     STRATEGI DAN PELAKSANAAN

  Penubuhan jawatankuasa khas     di    Unit
  Perancangan Ekonomi (EPU).

  Menyediakan garis panduan lengkap bagi
  membolehkan kementerian atau jabatan
  menswastakan  beberapa perkhidmatan
  masing-masing.

  Isu-isu  penting  yang  perlu    diberi
  pertimbangan ialah :
   › pemecahan suatu perkhidmatan
    (Fragmentation)
   › hal keselamatan
                       95
                      96
                      96

Menubuhkan Jawatankuasa Penswastaan di Unit
Perancangan Ekonomi (EPU)

Anggota JK:
Pengerusi- KP Unit Perancang Ekonomi
Ahli : Kementerian Kewangan & Unit Penyelarasan
dan Pelaksanaan di Jab Perkhidmatan Awam

JK ini menyediakan   garis panduan  bagi
membolehkan    pihak  kementerian/jabatan
menswastakan perkhidmatan masing-masing                    96
                      97
        RUMUSAN

•  Dasar Penswastaan telah berjaya mencapai
  tujuan penubuhannya.

•  Konsep  Dasar  Penswastaan ini telah
  diteruskan  dalam  Dasar Pembangunan
  Nasional (1991)
                    97
                            99
  6         DASAR
        PERINDUSTRIAN NEGARA

LATAR BELAKANG

  Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian
  telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam
  tahun 70-an.
  Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah
  menampakkan kelemahan:
  › Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi
    sektor pembuatan Malaysia.
  › Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan
    elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil,
    kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan
    peralatan perhubungan.
                       100


            Kesan kelemahan…

MEMBERI TUMPUAN UNTUK  Mutu produk tidak
 MENGATASI KELEMAHAN   mampu bersaing
  DALAM STRATEGI    dengan keluaran asing
PERUSAHAAN YANG TELAH  Tahap teknologi rendah
   DILAKSANAKAN
             Pekerja tempatan
             kurang mahir
             menggunakan
             teknologi baharu

                    100
                     101    WUJUDKAN 2 PROGRAM


 Mengkaji Dasar  Menubuhkan Pelan
  Perindustrian  Induk Perindustrian
 Malaysia untuk    (PIP) untuk
 menyemak dan     menyediakan
 mengubah suai   matlamat, strategi
  dasar bagi    dan menentukan
 menggalakkan    hala tuju sektor
kemasukan pelabur   perindustrian
    asing       negara

                  101
                       102
     PELAN INDUK
    PERINDUSTRIAN (PIP)

Sebab PIP dilancarkan:
 Menghadapi kemelesetan ekonomi dunia.
 Mengatasi kelemahan sektor perindustrian
 negara yang hanya tertumpu kepada
 sektor tertentu sahaja.
 Pergantungan   yang  tinggi  terhadap
 teknologi luar.
 Tiada dasar perindustrian yang jelas.
                    102
                       103

Susun semula struktur perindustrian sedia ada
– berasaskan sektor perkilangan.
Galak guna sumber asli negara – kurangkan
pergantungan kepada import.

Mempelbagaikan  eksport  &  galak  sektor
gantian import.

Kempen beli barangan buatan Malaysia.

Mencari pasaran baru di negara sosialis
dan negara sedang membangun.

                    103
                    104

Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan
(R&D) oleh pihak awam dan swasta.

Menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil
dan Sederhana (IKS).

Memperluas kegiatan industri ke kawasan
luar bandar.

Mengurangkan   pergantungan  kepada
teknologi luar.


                 104
                     105
                     105
        RUMUSAN

  PIP adalah pelengkap kepada DPN dgn
  menyediakan pelan pembangunan jangka
  panjang untuk sektor perindustrian negara
  agar lebih jelas dan berdaya saing

  PIP telah berjaya menyumbang kepada
  peningkatan KDNK negara di samping
  peningkatan pelaburan asing dan pelaburan
  dalam negara
                   107
     DASAR PERTANIAN
       NEGARA


LATAR BELAKANG:
• Dilancarkan pada 12 Januari 1984

• Memulihkan sektor pertanian setelah
 sumbangannya   dalam KDNK  negara
 semakin  menurun akibat  perubahan
 struktur,  kepesatan sektor pembuatan
 dan perkhidmatan
                     108  21.8 %(1987) turun 18.7%(1990).

  Gunatenaga menurun
  51%(1970),31%(1988) 27.8(1990).

  DPN sbg garis panduan bagi kerajaan
  dan swasta menggiatkan sektor
  pertanian.
                     109
                     109


Meningkatkan penglibatan pihak swasta.


Memaksimumkan sumbangan pertanian.


Memaksimumkan pendapatan petani.

Melindungi kepentingan dan keselamatan
makanan negara.

Memaju dan meningkatkan hasil eksport.

                  109
                     110

Pembukaan tanah-tanah baru

Pembangunan in-situ

Menggalakkan penglibatan pihak swasta

Penyediaan khidmat sokongan


Pembangunan komoditi

Pembangunan sosial dan institusi

                  110
     KESAN DASAR          111
    PERTANIAN NEGARA
1.  Memajukan pertanian melalui agensi
   kerajaan seperti LPP, KADA, MARDI
   dsb.
2.  Kemudahan kredit kepada golongan
   petani.
3.  Menambahkan hasil dpd pelbagai jenis
   keluaran berbanding satu jenis
   tanaman.
4.  Penggunaan teknologi dan pengurusan
   yang cekap.
5.  Pengenalan mini estet menggantikan
   pekebun kecil.
                  112
                  112
                   112
       RUMUSAN

  Kejayaannya banyak bergantung
  kepada perkara di luar kawalan
  dasar seperti harga komoditi tidak
  stabil, sambutan dingin pihak petani
  dan   swasta   dan   sekatan
  perdagagan negara pengimport
                       114
    DASAR SAINS DAN
9
    TEKNOLOGI NEGARA

PENGENALAN
 Digubal pada bulan April 1986.
 menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif.
 Penyumbang tamadun saintifik dan teknologi masa
 hadapan.
 Kaitan sains dan teknologi dengan sektor ekonomi
 seperti perindustrian, pertanian dll.
                    115Menjadikan Malaysia sebagai negara
yang maju berasaskan penggunaan
sains dan teknologi. Malaysia bukan
sahaja sebagai pengguna teknologi
tetapi menjadi penyumbang kepada
       teknologi
                 115
                   116


Menggalakkan penggunaan S&T sebagai alat
untuk pembangunan ekonomi dan membaiki
membaiki   kedudukan  fizikal  dan
kesejahteraan rakyat.


Melindungi kedaulatan  negara  yang
merupakan sebahagian  daripada  dasar
pembangunan sosioekonomi negara.
                  116
                      117

Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains


Menggalakkan pemindahan teknologi
antara pelbagai sektor


Pengkomputeran sektor perindustrian


Menggalakkan penggunaan mesin dan robotik
bagi menggantikan kerja-kerja berintensif
buruh


                   117
                   118

Menggalakan penyelidikan dan pembangunan
(R&D) dalam bidang sains dan teknologi


Menubuhkan pusat pengumpulan dan
pengedaran maklumat berkaitan sains dan
teknologi


Menggalakkan penggunaan sains dan
teknologi kepada sektor awam dan swasta                  118
Menubuhkan pusat pengumpulan dan
                          119
pengedaran maklumat berkaitan sains dan
teknologi

•  DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN
  (BIOTEK)
  - Untuk menggalakkan dan menyelaras
  aktiviti-aktiviti dalam bidang bio-teknologi.


•  PUSAT MEKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI
  MALAYSIA (MASTIC)
  -  Pembangunan dan petunjuk sains dan
    teknologi kebangsaan.
  - Pengkalan data sains dan teknologi
    dalam talian masticlink
               121
11  DASAR PANDANG KE TIMUR
                    122
       OBJEKTIF

1.  Meningkatkan kemahiran, kecekapan,
   pengetahuan serta menerapkan nilai-
   nilai dan etika kerja yang positif.
2.  Meningkatkan daya pengeluaran dan
   mutu kerja.
3.  Menjadikan Malaysia negara maju dan
   dihormati oleh masyarakat
   antarabangsa.
4.  Pemindahan teknologi tinggi ke
   Malaysia.
                     123
       Strategi

1. Perubahan struktur:
   - Penubuhan Kumpulan Meningkatkan
    Mutu Kerja (KMK)
   - Konsep Pejabat Terbuka
   - Perkhidmatan Kaunter/
    Perkhidmatan Pembayaran Bil
    Setempat
   - Fail Meja dan Manual Prosedur
    Kerja
                124 Kad Perakam Waktu

 Tanda Nama

 Kepimpinan Melalui Teladan
                       125


  Latihan Perindustrian & Teknikal
  meningkatkan keupayaan teknikal &
  penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk
  meningkatkan daya pengeluaran.


  Program Pengajian Akademik
  peluang pelajar M’sia melanjutkan pengajian
  dlm sains, teknikal & pengurusan.
                               126
  Program Kemajuan Teknikal
  - memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di
   Malaysia.


  Program Kemajuan Eksekutif
  - menempatkan eksekutif M’sia di agensi berkenaan di
   Jepun dan korea.


  Program antara Institusi
  - jalinan hubungan institusi M’sia dengan institusi di Jepun &
   Korea.


  Skim Latihan Pembangunan Usahawan.
   KESAN-KESAN DASAR         127
    PANDANG KE TIMUR
1.  Pertambahan bilangan pelaburan dari
   Jepun dan Korea.
2.  Pertambahan peluang pekerjaan dan
   mengurangkan kadar pengangguran di
   negara kita.
3.  Kejayaan mengeluarkan kereta
   nasional – Proton
4.  Penumbuhan lembaga industri berat
   Malaysia (HICOM) – usahasama
   dengan negara Jepun.
5.  Mewujudkan projek infrastruktur yang
   bercirikan ketimuran – Jambatan
   Pulau Pinang.
                   128
       PENUTUP

  Kejayaan dasar bergantung
kepada pemahaman serta penerimaan
  oleh semua pihak yang terlibat.

Aspek ini perlu diberi penekanan kerana
 pemahaman yang tepat sebagaimana
  yang dihasratkan oleh penggubal
 dasar akan menjadikan mereka (kita)
  lebih komited dalam melaksanakan
   dasar-dasar itu bagi mencapai
    matlamat yang dikehendaki.
SELAMAT MENGHADAPI
  PEPERIKSAAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:378
posted:6/3/2011
language:Malay
pages:129