Docstoc

'n Gebed vir my kind vir elke dag van die maand

Document Sample
'n Gebed vir my kind vir elke dag van die maand Powered By Docstoc
					                           „n Gebed vir my kind vir elke dag van die maand !
“Being a perfect parent doesn‟t matter. Being a praying parent does.” “Why leave your child‟s life to chance when you can give it to God ?” – Stormie Omartian uit “Power of a praying parent”
1.Here, leer my     2.Here, ek gee      3.Here, leer      4.Laat my kind     5.‟n Ewige       6. Eerbied vir      7.Here, maak       8.Here leer ons in
bid vir my        my kind vir U.      my bid vir my     bemind en        toekoms vir      ons as ouers .      my kind vry       vrede saamleef as „n
kind.           “onverganklik is die  kind.         geborge voel,      my kind Here.     Spr.1:8-9 “luister na  van rebelsheid      gesin
             liefde van die Here                                      die onderrig van jou
Klaagl.2:19…stort
             vir die wat Hom
                         Klaagl.2:19…stort   Here.          Joh.6:40 “…elkeen
                                                            pa, wat jou ma jou
                                                                         1 Sam.15:23       Ps.133:1-2 “hoe goed, hoe
voor die Here jou                 voor die Here jou    1Joh.4:16 “ons ken   wat die seun sien en              “Rebellie is net so   mooi is dit as broers
hart uit soos water,   dien, Sy trou vir    hart uit soos water,                         leer, dit sal jou lewe  erg soos die sonde    eensgesind saam
                                     die liefde wat God   in Hom glo, die
strek jou hande uit en  opeenvolgende      strek jou hande uit                          versier soos „n krans  van waarsêery”      woon…”Jos.24:15 ek en my
                                     vir ons het…”      Ewige Lewe sal hê”
bid om die lewe van   geslagte.”Ps.103:17   en bid om die lewe                          om jou kop,                    huis sal die Here dien
jou kinders.                   van jou kinders.
9.Vriende en       10.Maak my        11.Here, laat     12.Here, laat      13.Maak my       14.Here, leer      15.Here, gee       16.Here, wys en
rolmodelle na      kind dors na       my kind die      my kind die       /hou my kind      my kind goeie      my kind die lus     ontwikkel my kind
U hart Here       U,Here.         mens wees wat     Waarheid kies      gesond Here      liggaamsorg.       om te leer        se talente tot U eer.
Spr.13:20 “Wie met    Joh.4:14 “die                              Mal.4:2 “maar vir   1Kor.6:19-20 “jul    Spr.1:7 “Kennis begin   Jak.1:17“elke goeie gawe en
                         U bedoel het      bo leuens                                            elke volmaakte geskenk kom
wyse mense omgaan    water wat Ek hom                Joh.16:13 “die Gees   julle wat eerbied   liggaam is „n temple   met die dien van die
kry self wysheid,wie               Jes.46:5”Ek het                het vir My Naam    van die heilige     Here,dit is net dwase  van bo Spr.14:9 Wie opreg
             gee sal in hom „n    jou gemaak en ek    v.d waarheid - Hy
hom met dwase                                          sal die son van    Gees…julle moet     wat wysheid en      lewe geniet die guns van
             fontein wees…en                 sal julle in die hele
ophou word self
             die ewige lewe      sal jou vashou”    waarheid lei”      redding skyn met    God in julle liggaam   opvoeding gering     God”
sleg”                                              genesing in sy     verheerlik        ag”
             gee”                                  strale”
17.Here laat       18.Here, gee       19.Here,ek       20.Here, maak 21.Here, seen          22.Here, vul       23.Maak my        24.Here,beskerm
my kind se        my kind „n        gee U my        my kind vry       my kind se       my kind met       kind vry van       my kind teen
mond lewe        begeerte na       kind se        van vrees.       verstand        vreugde !        “ge-erfde”        alkohol,dwelms en
spreek.                                 2Tim.1:7 “U gee my   Rom.12:2 …laat     Neh.8:11 “ die      familie-sonde.
             reinheid.        kamer.         nie „n gees van     God julle verander   blydskap van die                 druk.
Spr.18:21 “die tong                                                               Gal.5:1 “Christus het
             Matt.5:8 “ geseënd is  Spr.3:33 ”…Hy seen   vreesagtigheid nie,   deur julle denke te  Here is julle                   Deut.30:19 “Kies die
het mag oor dood en   die wat rein van hart  die woning van die                                       ons vrygemaak om
lewe”                                  maar van krag, liefde  vernuwe “       beskutting”       werklik vry te wees.”  Lewe…”
             is            een wat aan Hom    en selfbeheersing”
                         getrou is
             26.Here, kies      27.Here, leer     28.Gee my        29.Here,        30.Here skenk      31.Here,gee vir     “walk with Jesus Christ, wait
25.Here,seën                                                                               on Him. Worship Him and
my kind se        my kind se        my kind om te     kind „n sagte      breek vestings     my kind         my kind geloof      live in His word, we will
seksualiteit       lewensmaat        vergewe        hart.          van die bose.     onderskeidings      en nederigheid      win this battle for our
             Spr.4:18” die pad    Mat.6:14 “vergewe   Spr.28:13 “ wie sy   Mat.10:26 “daar is               Fil.2:5-11 “ dieselfde  children.”– Stormie
1Thess.4:3 “dit is die                                                 vermoë                      Omartian
wil van God dat julle  van die regverdiges is  my oortredings soos  sonde bely en      niks geheim wat nie               gesindheid moet in
                                                            Jes.30:21 “Hier is die
             soos helder       ek die vergewe wat   daarvan afsien sal   bekend sal word                 julle wees wat daar
heilig moet lewe”     oggendlig…”       teen my oortree het”  genade ontvang”     nie.”         pad, loop hierlangs.”  in Christus Jesus is”  Efes.1:15-21 .
                           My gesels met U …elke dag van die maand !
Efesiers.3:20 –“aan Hom wat deur Sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen was wat ons bid of dink …kom die eer toe “
1.Here, leer my 2.Here, ek gee 3. Beskerm my 4.Here,Laat        5.Here, U gee 6. Here, gee  7.Here, maak   8.Here leer ons in
bid ….       U my lewe.      Here.      my bemin en  my „n ewige  my eerbied vir my vry van    vrede saamleef as „n
Rom.8:26” ons weet “onverganklik is die Jes.43:2 “Moenie geborge voel. toekoms.           rebelsheid    gesin
nie wat en hoe ons    liefde van die Here   bang wees nie, Ek
                                           my ouers .
                                     1Joh.4:16 “ons ken   Joh.6:40 “…dit is   Spr.1:8-9 “luister na  1 Sam.15:23       Ps.133:1-2 “hoe goed, hoe
moet bid nie, maar    vir die wat Hom     verlos jou …As jy   die liefde wat God                           “Rebellie is net so   mooi is dit as broers
                                                 die wil van my     die onderrig van jou
die Gees self pleit vir  dien, Sy trou vir    deur die water gaan,  vir ons het…”                              erg soos die sonde    eensgesind saam
                                                 Vader dat elkeen    pa, wat jou ma jou
ons met versugtinge    opeenvolgende      is Ek by jou…as jy   Jes.43:1 “ek het jou                          van waarsêery”      woon…”Joshua.24:15 ek en
                                                 wat die seun sien en  leer, dit sal jou lewe
wat nie met woorde    geslagte.”Ps.103:17   deur vuur gaan, dit  op jou naam geroep,                                       my huis, ons sal die Here
                                                 in Hom glo, die    versier soos „n krans
gese kan word nie”.                sal jou nie skroei   jy is myne.”                                           dien…”
                                                 Ewige Lewe sal hê”   om jou kop,
                         nie”
9.Vriende en       10.Maak my       11.Here, laat     12.Here, laat      13.Here, maak 14.Here, leer           15.Here, gee       16.Here, wys en
rolmodelle na       dors na U,       my die mens      my die         my /hou my       my goeie         my die lus om      ontwikkel     my
U hart Here        Here. Joh.4:14     wees wat U       Waarheid kies      gesond Mal.4:2     liggaamsorg.       te leer         talente tot U eer.
Spr.13:20 “Wie met    “die water wat Ek                           “maar vir julle wat  1Kor.6:19-20 “jul    Spr.1:7 “Kennis begin   Jak.1:17 “elke goeie gawe
                         bedoel het       bo leuens                                            en elke volmaakte geskenk
wyse mense omgaan     hom gee sal in                 Joh.16:13 “die Gees   eerbied het vir My   liggaam is „n temple   met die dien van die
kry self wysheid,wie               Jes.46:5”Ek het                Naam sal die son    van die heilige     Here,dit is net dwase  kom van bo …” Spr.14:9
             hom „n fontein     jou gemaak en ek    v.d waarheid - Hy
hom met dwase                                          van redding skyn    Gees…julle moet     wat wysheid en      “wie opreg lewe, geniet die
             wees…en hom die                sal julle in die hele
ophou word self
             ewige lewe gee”     sal jou vashou”    waarheid lei”      met genesing in sy   God in julle liggaam   opvoeding gering     guns van God”
sleg”                                              strale”        verheerlik        ag”
17.Here laat       18.Here, gee      19.Ek gee U      20.Here, maak 21.Here, seen          22.Here, vul       23.Maak my        24.Here,beskerm
my mond lewe       my „n          my kamer en      my vry van     my verstand         my met          vry van “ge-       my teen
spreek.          begeerte na       alles daarin.     vrees. 2Tim.1:7 “U Rom.12:2 …laat       vreugde !        erfde” familie-     alkohol,dwelms en
Spr.18:21 “die tong                           gee my nie „n gees   God julle verander   Neh.8:11 “ die
             reinheid.        Spr.3:33 ”…Hy seen               deur julle denke te               sonde. Gal.5:1      druk.
het mag oor dood en                die woning van die   van vrees nie, maar              blydskap van die     “Christus het ons
lewe”           Matt.5:8 “ geseënd is             krag, liefde en     vernuwe “       Here is julle                   Deut.30:19 “Kies die
                         een wat aan Hom                                        vrygemaak om
             die wat rein van hart             selfbeheersing”                beskutting”                    Lewe…”
                         getrou is                                           werklik vry te wees.”
             is
25.Here,seën 26.Here, kies            27.Here, leer     28.Gee my „n      29.Here,        30.Here ek vra      31.Here,gee vir Ek WEN en kan
my seksualiteit en seën my            my om te        sagte hart wat   breek vestings       onderskeidings      my geloof en  vandag VASBYT in
             lewensmaat       vergewe        ook ander     van die bose.        vermoë Jes.30:21     nederigheid   Jesus se naam!
1Thess.4:3 “dit is die  Spr.4:18” die pad    Mat.6:14 “vergewe   raaksien.Spr.28:13 Mat.10:26 “daar is     wanneer jy die regte   Fil.2:5-11 “ dieselfde  Ef.3:16-20 “ek bid dat Hy
wil van God dat julle   van die regverdiges   my oortredings soos              niks geheim wat    koers verlaat, sal jy  gesindheid moet in    deur Sy Gees..aan jou die
                                     “ wie sy sonde bely
heilig moet lewe”     is soos helder     ek die vergewe wat               nie bekend sal word  agter jou „n stem    julle wees wat daar   krag gee om innerlik sterk te
                                     en daarvan afsien sal
             oggendlig…”       teen my oortree het”  genade ontvang”      nie.”           hoor se:“Hier is die    in Christus Jesus is”   word.”
                                                                pad, loop hierlangs.”
                            “A prayer for my child… every day of the month !”
“Being a perfect parent doesn‟t matter. Being a praying parent does.” “Why leave your child‟s life to chance when you can give it to God ?” – Stormie Omartian in “Power of a praying parent”
1.Lord, make       2.I release my      3. Lord,        4. Make my         5.Establish an       6. Lord, may        7.Lord, free       8.Lord, teach us
me a praying       child into Your     please protect     child to feel       eternal future       he/she honour       my child from       to live in peace
parent. Lam.2:19     hands, Lord.       my child.        loved and         for my child.       us as parents.       rebellion.        as a family.
 Pour out your heart   Ps.103:17 The Lords   Isaiah.43:2       accepted, Lord.      Joh.6:40          Proverbs.1:8-9 Listen   1 Sam.15:23 “for     Ps.133:1-2”how good
like water before the   love is with those    When you pass      1John.4:16 “we have    “…everyone who       to your father‟s      rebellion is like the   and how pleasant it is for
Lord. Lift your hands   who fear Him and     through the waters, I  known the love that    sees the Son and      instruction and do     sin of divination and   brethren to dwell
toward him for the    His righteousness    will be with      God has for us.”      believes in Him may    not forsake your      arrogance like the    together in unity”
life of your young    with their children‟s  you…when you walk                 have everlasting life”   mother‟s teaching it    evil of idolatry”     Jos.24:15”as for me and
children         Children.        through the fire, you                             will be a garland to                 my household, we will
                          shall not be burned                              grace your head                   serve the Lord.”
9.Godly role       10.Thirsty for      11. Make my  12.Let him/her 13.A life of       14.Motivation                  15.Lord          16.Lord, identify
models and        more of You,       child the   follow the truth health and       for proper                    inspire the        and develop my
friends, Lord.      Lord. John.4:13     person you   and reject lies.  healing, Lord body care.                       desire to learn      child‟s gifts and
Prov.13:20 “He who    “the water I give
                          created
                                 John.16:13 “but   Mal.4:2 “but for you 1Cor.6:19-20 “your                Prov.1:7 “the fear of   talents to your
walks with the wise    him will become in           when He, the Spirit who revere My    body is a temple of               the Lord is the      glory.
grows wise, but a     him a spring of     him/her to be. of Truth, comes ,He Name, the sun of   the Holy spirit,                 beginning of       James.1:17
companion of fools                 Isaiah.46:”I have    will guide you into    Righteousness will     therefore honour      knowledge, but fools
             water welling up                                                                      ”every good and perfect
suffers harm”                   made you and I will   all truth”         rise with healing in    God with your body”    despise wisdom and
             to eternal life”                                                                      gift is from above”
                          carry you.”                    its wings…”                      discipline”
17.Anoint my       18.Give my        19. My child‟s     20. Deliver        21.Bless my        22.Give my         23.Destroy an       24.Protection
child‟s mouth       child a desire      room and        my child from       child‟s mind        child the Joy       inheritance of      against alcohol,
to speak life.      for purity and      everything in      fear, Lord.        and thoughts.       of the Lord.        family          drugs and group-
Prov.18:21 “the      holiness.        it belongs to      2Tim.1:7 “ God did     Rom.12:2 “be        Neh.8:11 “ the joy of   bondage.         pressure.
tongue has the power                            not give us a spirit of  transformed by the     the Lord is my
of life and death, and
             Matt.5:8 “ Blessed    You.Prov.3:33      timidity, but a spirit   renewing of your      strength”
                                                                              Gal.5:1 “it is for    Deut.30:19 “choose
             are the pure in heart                                                       freedom that Christ    life !”
those who love it wil               ”He blesses the home  of power, love and a    mind”
             for they will see God.                                                      has set us free.”
eat its fruit”                   of the righteous “   sound mind”
25.Bless my        26. Choose        27.Freedom       28.Walking in       29.Lord,break 30.Lord , give             31.Give my        “walk with Jesus Christ,
                                                                                           wait on Him. Worship
child‟s          my child‟s        to forgive.       repentance…        down     wisdom and               child faith and      Him and live in His
sexuality.        special spouse      Matt.6:14 “for if you  Prov.28:13 “ he who    strongholds. discernment               humility.         word, we will win this
                          forgive…, your     conceals his sins does                                           battle for our children.”–
1Thess.4:3 “it is God‟s  Prov.4:18” the path                             Matt.10:26 “there is    Isaiah.30:21”your     Phil.2:5-11 “ your
                          heavenly father will  not prosper, but he                                            Stormie Omartian
will that you should   of the righteous… is                            nothing hidden that    ears will hear a voice   attitude should be
be sanctified”       shining brighter.”    also forgive you”    who confesses …
                                      them founds mercy”
                                                   will not be made
                                                   known.”
                                                              saying…This is the
                                                              way, walk in it”
                                                                          the same as that of
                                                                          Jesus Christ”
                                                                                       Eph.1:15-21 .
                                   “Lord, I need you from day to day …”
1.Lord, teach       2 Lord, I give      3. Lord, please 4. Make me      5.Establish 6. Lord, I want 7.Lord, free                      8.Lord, teach us
me to pray.        you my life !      protect me.      feel loved and an eternal  to honour my me from                          to live in peace
Rom.8:26          Ps.103:17 The Lords   Isaiah.43:2      accepted,    future for  parents.       rebellion.                    as a family.
“We do not know      love is with those    When you pass
what we ought to      who fear Him and     through the waters, I
                                     Lord.      me. Joh.6:40 Proverbs.1:8-9 Listen 1 Sam.15:23 “for                 Ps.133:1-2”how good
                                       1John.4:16 “we      to your father‟s   rebellion is like the sin            and how pleasant it is for
pray for, but the spirit  His righteousness with  will be with                   everyone who sees
                                       have known the                instruction and do not  of divination and     brethren to dwell
himself intercedes for   their children‟s     you…when you walk                the Son and
                                       love that God has              forsake your mother‟s  arrogance like the evil  together in unity”
us…”            Children.        through the fire, you              believes in Him
                                       for us.”                   teaching it will be a  of idolatry”        Jos.24:15”as for me and
                          shall not be burned               may have
                                                             garland to grace your                my household, we will
                                                   everlasting life”
                                                             head                        serve the Lord.”
9.Godly role        10.Thirsty for      11. Make me       12.Let me        13.A life of 14.Motivation          15.Lord inspire      16.Lord, identify
models and         more of You,       the person        follow the       health and  for proper           the desire to       and develop my
friends, Lord.       Lord. John.4:13     you created       truth and        healing, Lord body care.           learn           gifts and talents to
Prov.13:20 “He who     “the water I give
                          me to be.        reject lies.      Mal.4:2 “but for   1Cor.6:19-20 “your    Prov.1:7 “the fear of   your glory.
walks with the wise    him will become in                John.16:13 “but     you who revere    body is a temple of   the Lord is the      James.1:17
                          Isaiah.46:”I have
grows wise, but a     him a spring of     made you and I will   when He, the Spirit   My Name, the sun   the Holy spirit,     beginning of        ”every good and perfect
companion of fools     water welling up to                of Truth, comes ,He   of Righteousness   therefore honour God   knowledge, but fools    gift is from above”
                          carry you.”
suffers harm”       eternal life”                   will guide you into   will rise with    with your body”     despise wisdom and
                                       all truth”       healing in its                discipline”
                                                   wings…”
17.Anoint my        18.Give me a       19. My room    20. Deliver          21.Bless my s    22.Give me        23.Destroy an       24.Protection
mouth to          desire for        and everything me from              mind and       the Joy of the      inheritance of       against alcohol,
speak life.        purity and        in it belongs to fear, Lord.           thoughts.      Lord. Neh.8:11 “     family           drugs and group-
Prov.18:21 “the      holiness.                     “
                          You.Prov.3:33 ”He 2Tim.1:7us God did       Rom.12:2 “be     the joy of the Lord is  bondage. Gal.5:1      pressure.
tongue has the power                         not give a spirit       transformed by the  my strength”
of life and death, and
              Matt.5:8 “ Blessed are  blesses the home of
                                       of timidity, but a   renewing of your
                                                                          “it is for freedom that  Deut.30:19 “choose
              the pure in heart for  the righteous “                                        Christ has set us free.”  life !”
those who love it wil                            spirit of power, love  mind”
              they will see God.
eat its fruit”                                and a sound mind”
25.Bless my        26. Choose        27.Freedom        28.Walk in       29.Lord,       30.Lord , give      31.Give me     I am victorious
sexuality.         my special        to forgive.       repentance…       break down      wisdom and        faith and      in Christ Jesus !
1Thess.4:3 “it is God‟s  spouse Prov.4:18”    Matt.6:14 “for if you  Prov.28:13 “ he     strongholds.     discernment       humility. Phil.2:5- Eph.3:16-20 “…I pray
will that you should                forgive…, your      who conceals his                                     that you may be
              the path of the                              Matt.10:26 “there  Isaiah.30:21”your    11 “ your attitude
be sanctified”                   heavenly father will   sins does not                                          strengthened by His spirit
              righteous… is shining                           is nothing hidden  ears will hear a voice  should be the same as
brighter.”  also forgive you”  prosper, but he who  that will not be  saying…This is the  that of Jesus Christ”  in your inner being…”
                 confesses … them   made known.”    way, walk in it”
                 founds mercy”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:948
posted:6/2/2011
language:Afrikaans
pages:5
pptfiles pptfiles
About