DDEC PRODUCT DESIGN COMPETITION 2011 by stedikmkuching

VIEWS: 83 PAGES: 4

									 DDEC PRODUCT DESIGN COMPETITION 2011 is a design competition that
calls for designers to submit concept and designs focusing on consumer product.
 Participation is open to applicants in Malaysia, to professionals, students, and
   design-enthusiasts. Visit our website at www.ddec.my for more details.
  Organised By                      Supported By
Pertandingan Reka Bentuk Idea           Syarat penyertaan              Format	Penyerahan	Penyertaan	
Innovatif Produk Pengguna Moden
                          •	 Terbuka	kepada	semua	warganegara     Peserta harus menghantar tiga (3) keping
& Kontemporari
                           Malaysia.                mounting board bersaiz 20’’ x 30’’ yang
Pertandingan Reka Bentuk DDEC 2011         •	 Setiap	peserta	hanya	layak	menyertai		  merangkumi
adalah pertandingan reka bentuk yang         satu (1) kategori penyertaan sahaja.   1. Lukisan lakaran reka bentuk
memerlukan pereka bentuk menyampaikan       •	 Kategori	penyertaan	adalah	seperti		   2. Lukisan reka bentuk produk (pandangan
konsep dan reka bentuk yang fokus kepada       berikut:-                  hadapan, sisi dan belakang)
reka bentuk produk pengguna. Penyertaan
                                                3. Lukisan teknikal reka bentuk produk
terbuka kepada semua rakyat Malaysia,
                                                 (pandangan hadapan, sisi dan
golongan professional, pelajar dan peminat
                                                 belakang)
reka bentuk. Sila layari laman web DDEC di
www.ddec.my untuk keterangan lanjut.
                                                Setiap penyerahan penyertaan mestilah
                                                dilengkapi dengan nama penuh, alamat
Mengenai DDEC                                         penuh, nombor telefon, dan alamat
Pusat Pembangunan Reka Bentuk / Design                             e-mel ditulis di belakang mounting board.
Development Centre (DDEC) ditubuhkan                              Penyertaan juga hendaklah disertai dengan
                          •	 Peserta	digalakkan	supaya	menyertai		
untuk menjadi pusat bagi membantu dan
                           pertandingan ini secara individu.
memudahkan usahawan industri kecil dan                             1. Borang penyertaan yang telah
                           Bagaimanapun penyertaan secara
sederhana dalam penjenamaan, reka                                 dilengkapkan.
                           berkumpulan juga dibenarkan dan
bentuk produk serta pengkomersialan                              2. Laporan terperinci yang ditaip pada
                           mestilah tidak melebihi dua (2) orang.
produk untuk ke pasaran global.                                  kertas A4 yang mengandungi maklumat
                          •	 DDEC	tidak	akan	bertanggungjawab		
                           di atas sebarang perbelanjaan,       reka bentuk dengan tidak melebihi 200
Ditubuhkan pada tahun 2007, anak syarikat                             patah perkataan.
                           kerosakan dan kehilangan dokumen
MARA ini yang juga di bawah Kementerian
                           atau produk sebelum atau selepas
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah                                Tarikh tutup penyertaan adalah pada 1
                           penyertaan.
berperanan sebagai pusat rujukan reka                             Ogos 2011. Setiap penyertaan haruslah
                          •	 Semua	idea	rekabentuk	dan	aplikasi		
bentuk negara yang lengkap dengan                               dihantar	kepada:-
                           projek adalah kepunyaan peserta.
infrastuktur bagi menjalankan aktiviti
                           Walau bagaimanapun, DDEC berhak
berkaitan dengan reka bentuk dan inovasi.                           Design Development Centre (DDEC)
                           untuk mempamerkan reka bentuk
                           dalam apa-apa acara dan pameran     22, Jln Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur
Visi kami adalah untuk menjenamakan                              Tel: +603 2161 9002
                           yang berkaitan tanpa penglibatan
produk Malaysia ke peringkat global. Misi
                           pampasan.
kami adalah untuk mentransformasikan                              Untuk pertanyaan lanjut, sila emel kepada
                          •	 Borang penyertaan boleh dimuat turun
idea-idea inovatif untuk pengkomersialan                            innovativeidea@ddec.my	atau	hubungi:-
                           melalui laman web DDEC di
melalui reka bentuk.                                      1. Cik Natasha Zahirudin
                           www.ddec.my mulai 1 Jun.
                          •	 Tarikh	tutup	penyertaan	adalah	     2. Cik Norliza Mohd Sani
DDEC bukan sahaja mahu dikenali sebagai
                           1 Ogos 2011.
pusat reka bentuk, malah lebih daripada itu.
Kami ingin membangunkan dan membantu                              Pasukan Pengadilan
keusahawanan untuk semua.             Kriteria Penilaian
                                                Penyertaan yang telah diserahkan akan
Tema Pertandingan                 •	 Keaslian	Reka	Bentuk           diadili oleh panel pereka bentuk daripada:
                           Reka bentuk mestilah unik dan baru di  1. Pasukan pereka daripada Design
Pertandingan Reka Bentuk Idea Innovatif
                           pasaran. Kreativiti menyumbang       Development Centre, MARA dan
Produk Pengguna 2011 yang dianjurkan
                           kepada keaslian.              Kementerian Kemajuan Luar Bandar
oleh DDEC menjemput rakyat Malaysia
                                                 dan Wilayah.
untuk berkongsi dan mempamerkan idea-       •	 Fungsi	Reka	Bentuk
idea inovatif, dan mentransformasikan idea      Reka bentuk mestilah memenuhi      2. Panel jemputan daripada pakar industri
tersebut kepada realiti. Tema pertandingan      keperluan pengguna masa kini. Ia      reka bentuk
ini adalah Reka Bentuk Produk Pengguna        juga mestilah mesra pengguna dan     3. Panel jemputan dalam produk reka
Moden dan Kontemporari. Acara ini           ringkas.                  bentuk daripada university/kolej yang
bertujuan unuk menggalakkan rakyat                                diiktiraf.
                          •	 Ciri-ciri	Reka	Bentuk
Malaysia yang kreatif dan berinovasi
                           Reka bentuk mestilah
dengan menghasilkan reka bentuk produk
                           menggabungkan sedikit bentuk       Keputusan akan diumumkan pada
pengguna untuk masa depan.
Produk pengguna didefinisikan sebagai
                           simetri. Jadilah kreatif dan radikal.  27 Ogos 2011.Pemenang akan
apa jua barangan nyata yang dijual untuk      •	 Kelestarian	Alam	Sekitar         dimaklumkan melalui surat khabar
kegunaan peribadi, keluarga, rumah tangga       Reka bentuk haruslah bercirikan
                           mesra alam. Gunalah bahan-bahan
                                                dan surat rasmi.
tanpa mempunyai tujuan perniagaan.
Kami ingin semua rakyat Malaysia mereka        kitar semula dan mesra alam untuk
bentuk produk pengguna yang bukan           reka bentuk anda.            Penyampaian hadiah kepada
sahaja moden dan kontemporari, tetapi
                          •	 Komunikasi	Produk
                                                pemenang akan diadakan
juga ringkas, berfungsi dan praktikal untuk
memberi insipirasi kepada generasi masa        Mempunyai cita rasa yang bagus      semasa DDEC DESIGN WEEK 2011.
depan. Idea reka bentuk mestilah asli, mesra     untuk warna, typography, illustrasi   Semua pemenang dinasihatkan
alam dan mempunyai nilai pasaran.           dan fotografi. Reka bentuk mestilah
                           memaparkan imej jenama yang
                                                supaya hadir pada hari
Pertandingan ini menjemput bakat-bakat
kreatif di Malaysia menyertai pertandingan      berkaitan dengan sector produk      penyampaian hadiah.
ini dan menjadi inovasi melalui kreativiti.      pengguna yang dikenal pasti.Hak Cipta. Sebarang hak berkaitan projek
yang dihantar adalah hak milik peserta. Walau
bagaimanapun, dengan menyertai pertandingan ini,
semua peserta memberi kuasa kepada DDEC untuk
mempamerkan semua reka bentuk (termasuk data
projek yang telah dihantar). Pelepasan pampasan
untuk tujuan pameran, acara dan juga bahan
promosi dimana DDEC merasakan ianya sesuai
dan/atau perlu akan dilaksanakan. Pereka bentuk
akan sepenuhnya dikreditkan apabila hasil kerja
digunakan.
Innovative Idea Design Competition           Rules & Regulation                Submission	Format	
Consumer Product Modern &
Contemporary                      •	 Competition	is	open	to	all	Malaysians.    Participants must submit three (3) pieces of
                                                    mounting board size 20” X 30” consisting:
                            •	 Participants	are	allowed	to	choose	only		
2011 DDEC PRODUCT DESIGN COMPETITION                                  1. Sketch artwork of design
                             one (1) category of entry.
is a design competition that calls for
designers to submit concept and designs        •	 Competition	categories	are	divided	into:   2. Product Design artwork – (Front, side and
pertaining to consumer product designs.                                  rear view)
Participation is open to applicants in                                 3. Technical Drawing of product design –
Malaysia, to professionals, students, and                                 (Front, side and rear view)
design-enthusiasts. Registration is required.
                                                    Each board submission must be completed
About	DDEC                                               with full name, full address, contact number
                                                    and email address to be written on the
Established in 2007, Design Development                                 back.
Center (DDEC) is a one stop center for
                            •	 Applicants	are	encouraged	to	submit		     Submissions must be appended
design, product and brand development.
                             individually. However, a maximum of two
A subsidiary of MARA and under the                                   1. Complete Application Form.
                             (2) person in a group is allowed.
auspices of Ministry of Rural and Regional
                                                    2. Detail explanation of design submitted to
Development, DDEC is the hub to develop        •	 DDEC	is	not	responsible	of	any		
                                                      be type on A4 size paper not more than
and assist entreprenuers in branding           expenses incurred, damages and lost of
                                                      200 words.
communication and center of creative           documentation or product before or after
solutions for all business.                competition.
                                                    Closing	date	submission	is	1	August	2011
                            •	 All	project	applications	are	owned	by	the		
Our vision is to be an outstanding center for
                             applicants. However, DDEC have to right    Applicants	must	submit	application	to:
creative ideas. Meanwhile, our mission is to
                             to display or exhibit designs during any
provide excellent design solutions through
                             event and exhibitions related without     Design Development Centre (DDEC)
creativity and innovation.
                             any compensation involved.          22, Jln Kia Peng, 50450, Kuala Lumpur
                                                    Selangor Darul Ehsan
DDEC does not limit ourselves to just design      •	 Application	Form	can	be	downloaded		
                                                    Tel: +603 2161 9002
centre, we go beyond. We develop and           through DDEC website at www.ddec.my
assist entrepreneurship for all.             from 15 May 2011.
                                                    Please	contact	Ms.	Azrina	or	Ms.	Natasha	,
                            •	 Closing	Date	submission	is	30	June	2011    Corporate Communication Unit, DDEC at
Competition Theme                                            +603	-2161	9002

Innovative Ideas Design Competition 2011        Judging Design Criteria
organized by DDEC invite Malaysians                                   Judging Team
to share and display innovation ideas,
transforming ideas into reality. The inaugural     •	 Design	Originality	
                             Your design should be unique and new     Submitted application will be judge by
competition theme is Modern and
Contemporary Consumer Products design.          to market. Creativity contribute to      panel of design experts from:
This event aims to encourage creative and         originality.                 1. Design team of Design Development
innovation among Malaysians by designing                                  Centre, MARA and Ministry of Rural
edgy consumer products design for the         •	 Design	Functionality	
                             Your design must meet the current        Development
future.
                             customer trend requirement. It must be    2. Invited panel industry experts from
Consumer Product is define as any tangible        user friendly and simple.            FMCG/ Consumer Product Industry
personal property for sale that is consumed                               3. Invited panel product design
personally, by family or household for non-      •	 Design	Features
                                                      academicians from Universities
business purposes. The competition calls         Your design must incorporate
for all Malaysians to design consumer           proportionate symmetrical shapes. Be
products appliances that is modern and          creative and radical.             Results will be announce on 27th
contemporary, yet simple, functional and                                August	2011.
practical inspiring generations beyond us!       •	 Environment	Sustainability
Your design features must be authentic,          Promote green and sustainability.
environmentally friendly and marketable.         Consider using recycle and eco friendly    Winners will be notified through
                             materials in your design.
                                                    newspaper announcement and
The competition advocates creativity, sky
                            •	 Good	sense	of	color,	typography,		      official letter.
are your limits, go beyond your horizon !
We let you decide your consumer product          illustration and photography. Your design
                             must potrays the brand image associated
category.                                                Prize giving ceremony to winners
                             to the identified consumer product sector.
                                                    will be held during DDEC DESIGN
DDEC invites all creative talents in Malaysia
to join this competition and spur your                                 WEEK 2011.
innovation through creativity!                                     All winners will be advised on the
                                                    date of prize giving ceremony.
Copyright	•	Any	right	regarding	the	project	sent	in	
for application is designer’s property. However By
participating in the competition, all participants
authorize DDECC to publish and exhibit all the
designs (including project data submitted) And
Waiving compensation, at exhibitions and events and
for other promotional material that DDECC may deem
suitable and/or necessary. Designers will be fully
credited when their work is used.

								
To top