B3.4 Lijst stoffen Labo

Document Sample
B3.4 Lijst stoffen Labo Powered By Docstoc
					Sgr 25                                              D. Huisseune                   1. INLEIDING
Alhoewel we de gevaren niet moeten opschroeven, dienen we als leerkracht wetenschappen
wel degelijk rekening te houden met de risico’s die het werken met chemische producten
meebrengt.
Na het opstellen van de stoffenlijst in labo 11 en na het koppelen van de R- (risk), S- (safety)
en A- (afval) zinnen aan die stoffen hebben we eigenlijk besloten om volgend jaar
Nederlands te geven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We zijn nu eenmaal
wetenschapper en daar kunnen we niets meer aan veranderen. Wat we wel weten is dat we
voortaan heel wat voorzichtiger zullen omgaan met al die leuke poedertjes en blinkende
kristalletjes.
Het is deze overtuiging die er ons heeft toe aangezet om aan iedere leerkracht
wetenschappen een inventaris (Versie 2.0) te geven van alle chemische producten waarover
we beschikken. De lijst wordt regelmatig aangepast en je zult dus af en toe een blaadje
moeten vervangen. (In dit verband lees je het hoofdstukje “Rien ne va plus”).
Maar het biedt ook voordelen. Je wil een proef voorbereiden, je hebt een stof nodig ? In de
lijst vind je een antwoord. Maar je wordt ook onmiddellijk geconfronteerd met de gevaren, de
manier waarop je moet werken en in het belang van het milieu ook hoe je er na de proef
vanaf komt.
En om zeker te zijn dat je het lijvige document ooit wel eens doorneemt, teken je bij de
directeur voor ontvangst. Weliswaar een “vuiltje” maar het legt heel wat
verantwoordelijkheden bij jou, leerkracht wetenschappen! En dat is niet meer dan normaal.
In dit hele betoog willen we ook nog het volgende kwijt.
Het valt op dat men vaak paniekeriger reageert op stoffen met kwalijke namen als tolueen,
koolstofdisulfide, koolstoftetrachloride, kwikverbindingen, broom, .. dan bijvoorbeeld op
stoffen die algemeen gebruikt worden, en als veilig worden aanzien, maar dat helemaal niet
zijn.
Waarschijnlijk ligt dit aan de “gewoonte van het gebruiken”. We weten dat bovenvermelde
stoffen met een zekere voorzichtigheid (om het zwak uit te drukken) moeten aangewend
worden. Men is meer dan op zijn hoede.
Daar tegenover staan een reeks stoffen die “dagdagelijks” gebruikt worden en waarvan we
de gevaren niet meer zien en daardoor onderschatten.
Kwikoxide is zo’n voorbeeld. Traditioneel wordt het gebruikt om een analysereactie te
demonstreren. Wie werkt daar met handschoenen ? En toch niet minder giftig dan alle
andere kwikverbindingen!
                          Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en
                          aanraking met de huid
                          Gevaar voor cumulatieve effecten
                          Verwijderd houden van eet- en drinkwaren (ook van
Kwik(II)oxide                   dierenvoeding)
Bewaren onder bruin glas              Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Zeer giftig in water
                  HgO      water
Achter slot                    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          0,1 %  Xn  0,5 %
                          A6 – A12 – A16

STOFFENINVENTARIS LABO                                           1
Sgr 25                                               D. Huisseune


Een erger voorbeeld is kobaltchloride. Sinds mensenheugenis wordt het gebruikt om water
aan te tonen (vooral in de biologie). Praktisch zijn dan natuurlijk de kobaltchloride-papiertjes
die we zelf maken (niet gestabiliseerd zijn, maar goedkoop) en die zelfs aan leerlingen
gegeven worden voor het uitvoeren van leerlingenproeven.
Als je onderstaand tabelletje leest dan moet dit toch tot enig nadenken leiden!

                          Kan kanker veroorzaken bij inademing
                          Giftig bij opname door de mond
                          Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
                          Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
Kobaltchloride                   aanwijzingen raadplegen
Huidadsoberend             CoCl2    Aanraking met de huid vermijden
Giftig in water                   Draag geschikte handschoenen
                          Als men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien
                          mogelijk het betreffende etiket tonen)
                          A11 – A12

Voor de gezondheid : let op jezelf maar nog veel meer op de leerlingen tijdens de practica.

              2. HOE WERKT HET DOCUMENT ?
In principe gaat het om een inventaris van de chemische stoffen in het laboratorium 11.
Daarnaast hebben we, indien we dit konden terugvinden, de R-zinnen (rood), de S-zinnen
(groen) en de A-zinnen (blauw) bij de betrokken stoffen geplaatst.
Soms worden speciale opmerkingen in verband met de stof eveneens in het blauw vermeld.

                          Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en huid
                          Draag geschikte handschoenen
Koper(II)chloride                  Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop  CuCl2    arts raadplegen (etiket tonen)
Giftig in water                   3%  Xn  25 %
                          A11

Stoffen waarvoor we tot op heden geen info hebben gevonden staan als volgt vermeld :

                        
Koper(I)bromide             CuBr2

Het rode bolletje wijst op het feit dat er eventueel R-zinnen , S-zinnen of A-zinnen moeten
worden toegevoegd.
Stoffen waarvan we zeker zijn dat er geen R-zinnen, S-zinnen of A-zinnen nodig zijn worden
vermeld zonder rood bolletje. Een zelfde vermelding als voor calciumcarbonaat zal je
bijvoorbeeld vinden bij glucose, natriumchloride, …

Calciumcarbonaat
Hygroscopisch              CaCO3

Achteraan de bundel vind je de R, S, A-zinnen in bijlage. Het is belangrijk dat de leerlingen
tijdens de practica deze zinnen opzoeken en lezen telkens ze een product gebruiken.
STOFFENINVENTARIS LABO                                              2
Sgr 25                                           D. Huisseune                     3. HET LAB
Er werden nogal wat inspanningen geleverd om het labo te reorganiseren en van een klein
doolhofje een min of meer logisch systeem te maken. Dat dit van iedereen een aanpassing
vraagt is normaal. Maar het went beter dan een vent.
Alle stoffen staan alfabetisch gerangschikt. Te beginnen bij aluminium (en verbindingen),
ammonium (en verbindingen), … Op hun beurt zijn dan weer de aluminium-,
ammoniumverbindingen, … alfabetisch gerangschikt.
Enkel voor verbindingen waarvan we maar enkele producten in bezit hebben, staan de
producten samen in de laatste kast na de Z(wavel). Het gaat hier over antimoon, cadmium,
strontium, … Maar ook die producten staan alfabetisch.
Plaatsgebrek is hier het leidmotief geweest.
Gemakkelijk terug te vinden en inderdaad ook gemakkelijk terug te plaatsen. Alleen vragen
we daar een beetje zelfdiscipline. Plaats het gebruikte product netjes in de rij waar het hoort.
Je zwiert dus kaliumnitraat niet zomaar in de kast met kaliumverbindingen. Je plaatst het
netjes bij zijn vriendjes, in het rijtje waar het hoort, … bij kaliumnitraat. En op een rijtje is op
een rijtje, dus niet schots en scheef.
Denk eraan : een labo die netjes uitgebouwd is, is ook gemakkelijk in orde te houden. Als je
al start van een chaotisch boeltje dan is er geen houden meer aan. Laat ons daar niet weer
in verzeilen.
Als iedereen zich aan bovenstaande “afspraken” houdt, wordt het gemakkelijk. Anders
hebben we binnen de kortste tijd opnieuw een doolhof van producten waar een kat haar
jongen niet in vindt.

                 4. RIEN NE VA PLUS
Indien nieuwe producten moeten worden aangekocht, stellen we voor dat er enig overleg is
met de leerkrachten labo
Op die manier kunnen we voor de aankoop de R-, S- en A-zinnen opzoeken en nagaan hoe
gewenst het product is in onze verzameling speelgoedjes. Soms is het zo dat met andere
producten, die minder problemen stellen, een zelfde resultaat kan worden bekomen.
Het moet bovendien vermijden dat we opgezadeld zitten met een aantal producten (bvb.
aniline) die niet in schoollabo’s gewenst zijn.
Op is op, is ook niet altijd waar. Van een aantal producten hebben we een behoorlijke tot
zelfs een immense reserve die nog generaties leerkrachten zal overleven. Dus even checken
voor aankoop.
Verder is het ook de enige manier om de inventarislijst up to date te houden. Het kan niet de
bedoeling zijn dat we elke drie maand alle kasten moeten controleren op zoek naar nieuwe
stoffen. Dus, heb je een nieuw product besteld en het is binnen, graag een seintje zodat we
het kunnen opnemen in de lijst.
STOFFENINVENTARIS LABO                                         3
Sgr 25                                          D. Huisseune                ALUMINIUM
Aluminium (lint)     Al
                     Ontvlambaar
                     Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water
Aluminium (poeder)       Al     Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
                     Bij brand geen water gebruiken
                     A6-A9
                     Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water
                     Verpakking droog bewaren
Aluminiumcarbide             Bij brand geen water gebruiken
                     A15 – A16
                     Veroorzaakt brandwonden
                     Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
                     Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Aluminiumchloride             water
Zwak giftig in water
               AlCl3    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                     arts raadplegen (etiket tonen)
                     5%  Xi  10%
                     A2
                   
Aluminiumfosfaat       AlPO4
                   
Aluminiumoxide        Al2O3
Aluminiumsulfaat     Al2(SO4)3
(16% opl)
                   
                   
                   
                   
STOFFENINVENTARIS LABO                                       4
Sgr 25                                                 D. Huisseune                      AMMONIUM

Ammoniumacetaat              NH4Ac
                              Schadelijk bij opname door de mond.
Ammoniumcarbonaat             (NH4)2CO3     A1
                              A1
Ammoniumdichromaat            (NH4)2Cr2O7
                              Schadelijk bij inademing, opname door de mond en
                              aanraking met de huid.
Ammoniummolybdaat            (NH4)6Mo7O24    Stof niet inademen.
                              A8
                              Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
                              Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
                              Niet te warm opbergen.
Ammoniumnitraat                       Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet
Bewaren onder glas / Glazen stop
                      NH4NO3      roken.
                              In geval van brand en/of explosie inademen van de rook
                              vermijden.
                              A1
                              Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door
                              de mond.
Ammoniumoxalaat              (NH4)2C2O4    Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
                              A1
                            
Ammoniumsulfaat              (NH4)2SO4
                              Ontvlambaar.
                              Vormt giftige gassen in contact met zuren.
                              Veroorzaakt brandwonden.
                              Damp niet inademen.
                              Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                              overvloedig water afspoelen en een specialist
Ammoniumsulfide (opl)                    raadplegen.
Goed verlucht bewaren onder bruin glas   (NH4)2S     In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
 20 %                           onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                              betreffende etiket tonen).
                              Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen
                              en een beschermingsmiddel voor de ogen of voor het
                              gezicht.
                              1 %  Xi  5 %
                              A2
                            
                            
                            
                            
STOFFENINVENTARIS LABO                                              5
Sgr 25                                         D. Huisseune              ANTIMOON
                  
Antimoon
                  
Antimoonsulfide
                  
                  


                 BARIUM
                    Schadelijk bij inademing of opname door de mond
                    Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Bariumchloride             water
             BaCl2
                    Xn  25%
                    A1 – A3
                    Schadelijk bij inademing of opname door de mond
                    Veroorzaakt brandwonden
                    Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Bariumhydroxide      Ba(OH)2    water spoelen en een specialist raadplegen
                    Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
                    water
                    A2 – A16
                    Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                    Schadelijk bij inademing of opname door de mond
                    Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen
Bariumnitraat      Ba(NO3)2    Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
                    water
                    A1 – A6
                  
Bariumoxide        BaO
                  
Bariumperoxide
Bariumsulfaat       BaSO4
                  
Bariumsulfide        BaS
                  
                  
                  
                  
STOFFENINVENTARIS LABO                                      6
Sgr 25                                       D. Huisseune              BROOM
                  Kan kanker veroorzaken
                  Zeer giftig bij inademing
                  Veroorzaakt ernstige brandwonden
                  Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats
Broom               bewaren
Achter slot
             Br2    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                  onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                  betreffende etiket tonen)
                  A16 (Met Na2S2O3-opl omzetten in zuurkast - Daarna
                  afvoeren)
                
                


             CADMIUM
                  Kan kanker veroorzaken bij inademing
                  Schadelijk bij opname door de mond
                  Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
                  aanwijzingen raadplegen
Cadmiumsulfaat           In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Zeer giftig in water        onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                  betreffende etiket tonen)
                  A4 – A8 – A12 – A14
                
                
STOFFENINVENTARIS LABO                                    7
Sgr 25                                              D. Huisseune                     CALCIUM
                        
Calciumbromide           CaBr2
                          Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water
                          Verpakking droog houden
Calciumcarbide                   Bij brand geen water gebruiken
                          A15 – A16
Calciumcarbonaat
Hygroscopisch            CaCO3
Calciumcarbonaat
(stukken witte marmer)

                          Irriterend voor de ogen.
                          Stof niet inademen.
Calciumchloride           CaCl2     Aanraking met huid en ogen vermijden.
                          Xi  20%
                          A1
Calciumfluoride                  Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Hygroscopisch                   Aanraking met de ogen en de huid vermijden

                        
Calciumfosfaat           Ca3(PO4)2
                          Veroorzaakt brandwonden
                          Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
                          water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
                          Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
                          Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
Calciumhydroxide          Ca(OH)2     dragen
Bewaren in kunststof fles             In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          5%  Xi  10%
                          A2
                        
Calciumjodide
                          Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
Calciumnitraat                   Irriterend voor de ogen.
Bewaren onder glas / glazen stop
                  Ca(NO3)2    Xi  20%
                          A1
                          Veroorzaakt brandwonden
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
                          water afspoelen en een specialist raadplegen
Calciumoxide            CaO       Draag geschikte beschermende kleding
                          5%  Xi  10%
                          A2
Calciumsulfaat                 
Hygroscopisch            CaSO4
                        
                        
                        
                        
STOFFENINVENTARIS LABO                                            8
Sgr 25                                    D. Huisseune             CHROOM
                Kan kanker veroorzaken bij inademing
                Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                Giftig bij opname door de mond
                Veroorzaakt ernstige brandwonden
                Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
                Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
Chroom(VI)oxide        aanwijzingen raadplegen
                In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                betreffende etiket tonen)
                Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
                A12 – A16
              
              
STOFFENINVENTARIS LABO                                  9
Sgr 25                                           D. Huisseune                   IJZER
                        Ontvlambaar
IJzer (poeder)         Fe
IJzerammoniumsulfaat            

              FeSO4(NH4)2
(Mohr’s zout)

                        Schadelijk bij opname door de mond
                        Irriterend voor de huid
                        Gevaar voor ernstig oogletsel
IJzer(II)chloride               Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig
Zwak giftig in water
               FeCl2      met water spoelen en deskundig medisch advies
Bewaren onder bruin glas
                        inwinnen
                        Een beschermingstoestel voor ogen / gezicht dragen
                        Xi  25%
                        A2
                        Schadelijk bij opname door de mond
                        Irriterend voor de huid
                        Gevaar voor ernstig oogletsel
IJzer(III)chloride               Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig
Zwak giftig in water
               FeCl3      met water spoelen en deskundig medisch advies
Bewaren onder bruin glas
                        inwinnen
                        Een beschermingstoestel voor ogen / gezicht dragen
                        Xi  25%
                        A2
                        Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                        Irriterend voor ogen en huid
IJzer(III)nitraat     Fe(NO3)3      Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig
                        met water spoelen en deskundig medisch advies
                        inwinnen
                      
IJzer(II)oxide        Fe2O3
                        Schadelijk bij opname door de mond
                        Aanraking met ogen en huid vermijden
Ijzer(II)sulfaat       FeSO4      Lucht en lichtgevoelig
                        Xi  25%
                        A1
                        Vormt giftige gassen in contact met zuren.
IJzer(II)sulfide        FeS
                      
                      
                      
                      


                   JOOD
                      Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door de
                      mond
Jood              I2     Damp niet inademen
                      Aanraking met de ogen vermijden
                    
                    
STOFFENINVENTARIS LABO                                        10
Sgr 25                                          D. Huisseune                   KALIUM
Kaliumaluminiumsulfaat                A1
                  K2Al2(SO4)3
Kaliumbromide                     A1
Hygroscopisch              KBr
Kaliumcarbonaat                  
                   K2CO3
                           Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare
                           stoffen
                           Schadelijk bij inademing of opname door de
                           mond
                           Verwijderd houden van eet- en drinkwaren (ook
Kaliumchloraat              KClO3    van dierenvoeding)
Bewaren onder glas / Glazen stop           Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -
                           Niet roken
                           Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
                           Xn  25 %
                           A1 – A6
Kaliumchloride                    A1
Hygroscopisch              KCl
                           Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen
                           en de huid
                           Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
                           aanraking met de huid
Kaliumchromaat            K2CrO4     Stof niet inademen
Bewaren onder bruin glas               Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                           met veel water
                           Xn  0,5 %
                           A12 – A16
                           Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen
                           en de huid
                           Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
Kaliumdichromaat                   aanraking met de huid
Bewaren onder bruin glas
                   K2Cr2O7     Stof niet inademen
                           Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                           met veel water
                           A12 – A16 (chromaat reduceren tot Cr(III))
Kaliumhexacyanoferaat(II)               A1
                  K4Fe(CN)6
Kaliumhexacyanoferaat(III)              A1
                  K3Fe(CN)6
                           Veroorzaakt ernstige brandwonden
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                           overvloedig water afspoelen en een specialist
                           raadplegen
                           Draag geschikte handschoenen en een
Kaliumhydroxide                    beschermingsmiddel voor de ogen of voor het
Bewaren in kunststof fles     KOH        gezicht
                           In geval van ongeval of als men zich onwel
                           voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien
                           mogelijk het betreffende etiket tonen)
                           05 %  Xi  2 %
                           A2
STOFFENINVENTARIS LABO                                         11
Sgr 25                                          D. Huisseune


Kaliumjodaat                     Bevordert de ontbranding van brandbare
Bewaren onder bruin glas               stoffen
                     KIO3    Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen
Niet voor leerlingproeven
                           A1
Kaliumjodide                   
Bewaren onder bruin glas          KI
                           Bevordert de ontbranding van brandbare
                           stoffen
Kaliumnitraat                     Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -
Bewaren onder glas / Glazen stop     KNO3     Niet roken
Hygroscopisch                     Bij brand en/of explosie de rook niet inademen
                           A1
                         
Kaliumoxalaat              K2C2O4
                         
Kaliumperchloraat            KClO4
                           Bevordert de ontbranding van brandbare
                           stoffen
Kaliumpermanganaat            KMnO4    Schadelijk bij opname door de mond
Bewaren onder bruin glas / Glazen stop        Xn  25 %
                           A1 – A6
                         
Kaliumsulfaat              K2SO4
                         
Kaliumsulfide               K2S
                           Schadelijk bij inademing, opname door de
                           mond en aanraking met de huid
                           Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren
Kaliumthiocyanaat            KSCN     Verwijderd houden van eet- en drinkwaren (ook
Zwak giftig in water                 van dierenvoeding)
                           Xn  25 %
                           A1
                           Veroorzaakt ernstige brandwonden
                           Irriterend voor de ademhalingswegen
                           Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
                           overvloedig met water spoelen en deskundig
                           medisch advies inwinnen
Kaliumwaterstoffosfaat          KH2PO4    Draag geschikte beschermende kledij,
                           handschoenen en een beschermingsmiddel
                           voor ogen/gezicht
                           Bij ongeval of indien men zich onwel voelt
                           onmiddellijk een arts raadplegen (etiket tonen)

                         
                         
                         
                         
STOFFENINVENTARIS LABO                                       12
Sgr 25                                        D. Huisseune               KOBALT
                    Schadelijk bij opname door de mond
                    Kan overgevoeligheid veroorzaken bij aanraking met de
Kobaltnitraat      Co(NO3)2    huid
                    Aanraking met de huid vermijden
                    Draag geschikte handschoenen
                    Kan kanker veroorzaken bij inademing
                    Giftig bij opname door de mond
                    Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
                    Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
Kobaltchloride             aanwijzingen raadplegen
Giftig in water
             CoCl2     Aanraking met de huid vermijden
                    Draag geschikte handschoenen
                    Als men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien
                    mogelijk het betreffende etiket tonen)
                    A11 – A12
                  
                  


              KOOLSTOF
                    Restanten verbranden
Actieve kool
                  
Beenderkool
                    Restanten verbranden
Norit
                  
                  
STOFFENINVENTARIS LABO                                       13
Sgr 25                                                 D. Huisseune
                        KOPER
Koper (draad)               Cu
                          
Koper (metaal)              Cu
                          
Koper (poeder)              Cu
                          
Koper(I)bromide             CuBr2
Koper(II)carbonaat           CuCO3
                            Schadelijk bij opname door de mond
Koper(I)chloride             CuCl     Stof niet inademen
                            Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en huid
                            Draag geschikte handschoenen
Koper(II)chloride                   Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop  CuCl2     arts raadplegen (etiket tonen)
Giftig in water                    3%  Xn  25 %
                            A11
                          
Koperjodide                CuI2
                            Schadelijk bij opname door de mond
Kopernitraat              Cu(NO3)2    Irriterend voor ogen en huid

Koper(I)oxide              Cu2O

Koper(II)oxide              CuO
                            Schadelijk bij opname door de mond
Kopersulfaat                      Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en huid
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop  CuSO4     Stof niet inademen
Giftig in water                    Xn  25 %
                            A11
                            Schadelijk bij opname door de mond
Kopersulfide               CuS2     Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en huid
                            Stof niet inademen
                          
                          
                          
                          
STOFFENINVENTARIS LABO                                              14
Sgr 25                                         D. Huisseune
                  KWIK
                    Giftig bij inademing
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
Kwik                  In goed gesloten verpakking bewaren
Bewaren in kunststoffles  Hg     Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
Achter slot               arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen)
                    Zeer giftig bij opname door de mond
                    Veroorzaakt brandwonden
                    Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
                    langdurige blootstelling door aanraking met de huid of
Kwik(II)chloride            opname langs de mond
Bewaren onder bruin glas  HgCl2    Draag geschikte beschermende kledij, handschoenen en
Zeer giftig in water          een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht
Achter slot               Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen)
                    0,1 %  Xn  0,5 %
                    A6 – A12 – A16
                    Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en
                    aanraking met de huid
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
                    Verwijderd houden van eet- en drinkwaren (ook van
Kwik(II)oxide              dierenvoeding)
Bewaren onder bruin glas        Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Zeer giftig in water
              HgO     water
Achter slot               In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                    onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                    betreffende etiket tonen)
                    0,1 %  Xn  0,5 %
                    A6 – A12 – A16
                  
                  
                  
                  
STOFFENINVENTARIS LABO                                      15
Sgr 25                                         D. Huisseune                 LOOD
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Schadelijk bij inademing of opname door de mond
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
                    Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor
Lood (folie)        Pb      gebruik
                    Draag geschikte handschoenen
                    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen indien mogelijk)
                    Kan de vruchtbaarheid schaden
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
                    Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid
                    bij langdurige blootstelling of bij opname door de mond
Lood(II)acetaat      PbAc2     Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
                    aanwijzingen raadplegen
                    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                    onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                    betreffende etiket tonen)
                    A8 – A14
                  
Loodcarbonaat      PbCO3
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door de
                    mond
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
Loodchloride       PbCl2     Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor
                    gebruik
                    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen)
                  
Loodfluoride       PbF2
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door de
                    mond
                    Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
Loodjodide         PbI2     Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor
                    gebruik
                    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen)
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door de
                    mond
                    Gevaar voor cumulatieve effecten
Loodnitraat       Pb(NO3)2    Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor
Giftig in water             gebruik
                    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen)
                    A4 – A8 – A14
                    Kan schade toebrengen aan embryo en foetus
                    Schadelijk bij aanraking met de huid of bij opname door de
                    mond
Loodperoxide       PbO2     Gevaar voor cumulatieve effecten
(Lood(IV)oxide)             Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor
                    gebruik
                    Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een
                    arts raadplegen (etiket tonen)


STOFFENINVENTARIS LABO                                      16
Sgr 25                                        D. Huisseune             MAGNESIUM
                    Licht ontvlambaar
                    Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water
Magnesium (lint)      Mg      Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
                    In geval van brand nooit water gebruiken
                    A3
                    Licht ontvlambaar
                    Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water
Magnesium (poeder)     Mg      Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
                    In geval van brand nooit water gebruiken
                    A6 – A9
                  
Magnesiumacetaat     Mg(Ac)2
                  
Magnesiumcarbonaat    MgCO3
Magnesiumchloride
Hygroscopisch       MgCl2
                  
Magnesiumhydroxide    Mg(OH)2
                    Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
Magnesiumnitraat     Mg(NO3)2    Aanraking met ogen en huid vermijden
                  
Magnesiumperoxide     MgO2
Magnesiumsulfaat     MgSO4
                  
                  
                  
                  


              MANGAAN
                  
Mangaanchloride      MnCl4
                    Schadelijk bij inademing en opname door de mond
Mangaan(IV)oxide     MnO2     Aanraking met de ogen vermijden
Zwak giftig in water          A3
                    Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid
                    bij langdurige blootstelling door inademing of opname
Mangaansulfaat      Mn(SO4)2    langs de mond
                    Stof niet inademen
                  
                  


             MOLYBDEEN
                  
Molybdeenoxide
                  
                  
STOFFENINVENTARIS LABO                                     17
Sgr 25                                               D. Huisseune                        NATRIUM
Natriumacetaat
Hygroscopisch                  NaAc
                                Giftig bij opname door de mond
                                Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren
                                Irriterend voor ogen en huid
Natriumbromide                  NaBr     Stof niet inademen
                                Draag geschikte beschermende kledij
                                Bij ongeval of indien men zich onwel voelt
                                onmiddellijk een arts raadplegen (etiket tonen)
Natriumchloride
Hygroscopisch                 NaCl
                                Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en
                                huid
                                Kan overgevoeligheid veroorzaken bij aanraking
                                met de huid
Natriumchromaat                 Na2CrO4    Stof niet inademen
                                Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                                met veel water
                                A12- A16
                                Kankerverdacht
                                Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen
                                en de huid
                                Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact
                                met de huid
Natriumdichromaat                Na2Cr2O7    Stof niet inademen
                                Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                                met veel water
                                Xi  0,5 %
                                A12- A16
                                Kan brand veroorzaken
                                Schadelijk bij opname door de mond
                                Vormt giftige gassen in contact met zuren
                                Droog houden en in een goed gesloten
                                verpakking bewaren
                                Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Natriumdithioniet                Na2S2O4    overvloedig water afspoelen en een specialist
Opl. bewaren in kunststof fles / Schroefdop          raadplegen
                                Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                                met veel water
                                In geval van brand nooit water gebruiken
                                Xn  25 %
                                A1
                                Veroorzaakt brandwonden
                                Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                                overvloedig water afspoelen en een specialist
                                raadplegen
Natriumfosfaat                         Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
Hygroscopisch                  Na3PO4     Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                                met veel water
                                Draag geschikte beschermende kleding,
                                handschoenen en een beschermingsmiddel
                                voor de ogen of voor het gezicht
                                A1STOFFENINVENTARIS LABO                                              18
Sgr 25                                         D. Huisseune


                        
Natriumhexanitrokobaltaat Na3[Co(NO2)6]
                          Veroorzaakt ernstige brandwonden
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                          overvloedig water afspoelen en een specialist
                          raadplegen
                          Draag geschikte handschoenen en een
                          beschermingsmiddel voor de ogen of voor het
Natriumhydroxide                  gezicht
Bewaren onder kunststoffles    NaOH      In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien
                          mogelijk het betreffende etiket tonen)
                          C5%
                          0,5%  Xi  2 %
                          A2
                          Vormt giftige gassen in contact met zuren
                          Veroorzaakt brandwonden
                          Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
                          met veel water
Natriumhypochloriet                In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
(Javel)                      onmiddellijk een arts raadplegen (indien
Bewaren onder bruin glas              mogelijk het betreffende etiket tonen)
                          Giftig in water
                          5%  Xi  10 % (actief chloor)
                          A2
                          Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                          Giftig bij opname door de mond
                          In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Natriumnitriet            NaNO2     onmiddellijk een arts raadplegen (indien
Bewaren onder glas / Glazen stop          mogelijk het betreffende etiket tonen)
                          1 %  Xn  5 %
                          A1 - A16
Natriumsulfaat            Na2SO4
                          Vormt giftige gassen in contact met zuren
                          Veroorzaakt brandwonden
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                          overvloedig water afspoelen en een specialist
                          raadplegen
Natriumsulfide            Na2S     In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien
                          mogelijk het betreffende etiket tonen)
                          Giftig in water
                          5%  Xi  10 %
                          A1
Natriumsulfiet                   Vormt giftige gassen in contact met zuren
Zwak giftig in water         NaSO3     Xi  20 %
                          A1
Natriumthiosulfaat          Na2S2O3
Natriumwaterstofcarbonaat      NaHCO3
Natriumwaterstoffosfaat       Na2HPO4
                        
                        
                        
                        STOFFENINVENTARIS LABO                                      19
Sgr 25                                       D. Huisseune              NIKKEL
                   Kankerverdacht
                   Giftig bij opname door de mond
                   Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
                   Aanraking met de huid vermijden
                   Draag geschikte handschoenen
Nikkelchloride      NiCl     In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                   onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                   betreffende etiket tonen)
                   3 %  Xn  25 %
                   A11 – A12
                   Kankerverdacht
                   Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                   Schadelijk bij opname door de mond
                   Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Nikkelnitraat      NiNO3    Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen
                   Aanraking met de ogen en de huid vermijden
                   Xn  25 %
                   A11 – A12
                 
                 


             STRONTIUM
                 
Strontiumnitraat
                 
                 


                 TIN
Tin            Sn
                   Schadelijk bij opname door de mond
                   Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
                   Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
Tinchloride       SnCl2    Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
                   water afspoelen en een specialist raadplegen
                   Xn  25 %
                   A1 – A11
                 
                 
STOFFENINVENTARIS LABO                                      20
Sgr 25                                          D. Huisseune                 ZILVER
                     Veroorzaakt brandwonden
                     Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
                     water afspoelen en een specialist raadplegen
Zilvernitraat               In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Bewaren onder bruin glas  AgNO3     onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
Zeer giftig in water           betreffende etiket tonen)
                     5 %  Xn  10 %
                     A12 – A13 – A14
                   
                   


                  ZINK
                   
Zinkbromide         ZnBr2
                   
Zinkcarbonaat        ZnCO3
                   
Zinkjodide          ZnI2
                     Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                     Schadelijk bij opname door de mond
Zinknitraat        Zn(NO3)2    Irriterend voor de huid
Hygroscopisch               Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen
                     Aanraking met de ogen en de huid vermijden

Zinkoxide          ZnO
                     Irriterend voor de ogen
Zinksulfaat                Aanraking met de huid vermijden
Zwak giftig in water
              ZnSO4     Xi  20 %
                     A1 – A11
                   
                   
                   
                   


                ZWAVEL
                     Gescheiden houden van oxiderende stoffen
Zwavel (bloem)              A1
Brandveilig opslaan      S
                   
Zwavel (stukken)       S
                   
                   
STOFFENINVENTARIS LABO                                       21
Sgr 25                                                D. Huisseune           INDICATOREN / KLEURSTOFFEN
                             Bewaren < 30 °C
                             Nooit in de koelkast
Albustix                    -     Dop stevig vastschroeven
                             A3
                             0,1 % in ethanol 20 %
Broomthymolblauw                -     pH 6 (geelgroen) – pH 7,6 (blauw)
                             Bewaren < 30 °C
                             Nooit in de koelkast
Clinistix                   -     Dop stevig vastschroeven
                             A3

Eosine                     -
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop

                             Opl. van CuSO4 in water
Fehling A                   -
                             Opl. van kaliumnatriumtartraat (seignettezout) en NaOH in
Fehling B                -        water
                             Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
                             Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Fenolftaleïne                 -     water afspoelen en een specialist raadplegen
                             Draag geschikte beschermende kleding
                             A3
                             Licht ontvlambaar
Fenolftaleïne (opl)                   In goed gesloten verpakking bewaren
1% in ethanol
                        -     Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken
                             A5 – A3 – A9
                             Kankerverdacht
Fuchsine                         Gevaar voor cumulatieve effecten
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop          Aanraking met de ogen en de huid vermijden
                             A5 – A3
                             Kan kanker veroorzaken bij inademing
                             Giftig bij opname door de mond
                             Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
                             huid
                             Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale
Kobaltchloride                CoCl2    aanwijzingen raadplegen
Giftig in water                     Aanraking met de huid vermijden
                             Draag geschikte handschoenen
                             Als men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien
                             mogelijk het betreffende etiket tonen)
                             A11 – A12
Lakmoes                    -
                             Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid
                             Damp niet inademen (geschikte term door de fabrikant
Lugol(opl.)                  KI3    aan te geven)
Bewaren onder bruin glas / Glazen stop          Aanraking met de ogen vermijden
                             A1 – A16 (neutraliseren met Na2S2O3)
Methyleenblauw                      Schadelijk bij opname door de mond
Bewaren onder bruin glas                 Xn  25 %
                        -     A1 – A10
Giftig in waterSTOFFENINVENTARIS LABO                                             22
Sgr 25                                    D. Huisseune


                 Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en
                 aanraking met de huid
                 Gevaar voor cumulatieve effecten
                 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren (ook
                 dierenvoeding)
Nesslerreagens          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Achter slot
             -    water afspoelen en een specialist raadplegen
                 In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                 onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                 betreffende etiket tonen)
                 1%T7%
                 A8 – A16
                 Schadelijk bij opname door de mond
                 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Ninhydrine            Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Giftig in water
             -    Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
                 water
                 Xn  25 %
STOFFENINVENTARIS LABO                                23
Sgr 25                                              D. Huisseune                    BASE - KAST
                           Veroorzaakt brandwonden
                           Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
                           In goed gesloten verpakking bewaren
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
                           water afspoelen en een specialist raadplegen
Ammoniumhydroxide            NH4OH    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Bewaren onder glas / Schroefdop           onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           C  25 %
                           Xi  5 %
                           A2
                           Veroorzaakt ernstige brandwonden
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
                           water afspoelen en een specialist raadplegen
                           Draag geschikte handschoenen en een
                           beschermingsmiddel voor de ogen of voor het gezicht
Natriumhydroxide                   In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Bewaren in kunststoffles / Schroefdop  NaOH     onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           C5%
                           0,5  Xi  2 %
                           A2
                         


                         
STOFFENINVENTARIS LABO                                          24
Sgr 25                                              D. Huisseune                    ZUUR - KAST
                           Ontvlambaar
                           Veroorzaakt brandwonden
                            85 % : Veroorzaakt ernstige brandwonden
Azijnzuur                       Damp niet inademen
                    CH3COOH    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
(Ethaanzuur)                     onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           10 %  Xi  25 %
                           A2 – A10
                           Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                           Veroorzaakt ernstige brandwonden
                           Damp niet inademen
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
                           overvloedig water afspoelen en een specialist
Koningswater                     raadplegen
(salpeterzuur + zwavelzuur)          -    Nooit water op deze stof gieten
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop         Draag geschikte beschermende kleding
                           In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                           onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           A2
                           Veroorzaakt brandwonden
                           Irriterend voor de ademhalingswegen
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Waterstofchloride (geconc.)              overvloedig water afspoelen en een specialist
(Zoutzuur)                      raadplegen
                    HCl
Schroefdop                      In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                           onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           A2
                           Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de
                           huid
Waterstofchloride (verdund)              Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
(Zoutzuur)               HCl      water
                           10 %  Xi  25 %
                           A2
                           Veroorzaakt brandwonden
                           Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig
Waterstoffosfaat (85%)          H3PO4    met water spoelen en deskundig medisch advies
(Fosforzuur)                     inwinnen
                           Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk
                           een arts raadplegen (etiket tonen)
                           Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
                           Veroorzaakt ernstige brandwonden
                           Damp niet inademen
                           Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Waterstofnitraat (geconc.)              overvloedig water afspoelen en een specialist
(Salpeterzuur)              HNO3    raadplegen
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop         Draag geschikte beschermende kleding
                           In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                           onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                           betreffende etiket tonen)
                           A2
STOFFENINVENTARIS LABO                                           25
Sgr 25                                             D. Huisseune


                          Veroorzaakt ernstige brandwonden
                          Damp niet inademen
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Waterstofnitraat (verdund)             overvloedig water afspoelen en een specialist
(Salpeterzuur)             HNO3    raadplegen
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop        Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
                          5 %  Xi  20 %
                          A2
                          Veroorzaakt ernstige brandwonden
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Waterstofsulfaat (geconc.)             overvloedig water afspoelen en een specialist
(Zwavelzuur)                    raadplegen
                    H2SO4    Nooit water op deze stof gieten
Bewaren onder glas / Glazen stop
Hygroscopisch                    In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
                          en verpakking of etiket tonen
                          A2
                          Irriterend voor de ogen en de huid
                          Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met
Waterstofsulfaat (verdund)       H2SO4
                          overvloedig water afspoelen en een specialist
(Zwavelzuur)                    raadplegen
                          5 %  Xi  15 %
                          A2
STOFFENINVENTARIS LABO                                          26
Sgr 25                                               D. Huisseune            GEVAARLIJKE STOFFEN KAST
                          
*1,4-fenyldiamine*
                            Schadelijk bij inademing, opname door de mond en
                            aanraking met de huid
                            Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten
                            Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
                            langdurige blootstelling
                            Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
*Aniline*                       water
(Aminobenzeen)              C6H5NH2    Draag geschikte handschoenen en beschermende
Bewaren onder bruin glas / glazen stop         kleding
                            In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                            onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                            betreffende etiket tonen)
                            0,2 %  Xn  1 %
                            A10
                          
*Azijnzuurethylester*
                            Kan kanker veroorzaken
                            Licht ontvlambaar (vlampunt – 11 °C)
                            Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
                            langdurige blootstelling
                            Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking
*Benzeen*                       met de huid
Bewaren onder bruin glas / glazen stop
                     C6H6     Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale
                            aanwijzingen raadplegen
                            In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                            onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                            betreffende etiket tonen)
                            A10 – A12
                          
*Ethylchloride*
                          
*Fenylhydrazine*
                            Schadelijk bij opname door de mond
1,3-dihydroxybenzeen                  Irriterend voor de ogen en de huid
(Resorcinol)                      Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Bewaren onder bruin glas                water afspoelen en een specialist raadplegen
                            A10
                          
1-Butanol
                          
2-Butanol
                            Ontvlambaar (Vlampunt 33 °C)
                            Schadelijk bij inademing
n-Pentanol                       Irriterend voor de ogen
(Amylalcohol)                     Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Hygroscopisch                     Aanraking met de ogen en de huid vermijden
                            A10 – A14
                          
Acetaldehyde
STOFFENINVENTARIS LABO                                            27
Sgr 25                                              D. Huisseune


                           Licht ontvlambaar.
                           Op een goed verluchte plaats bewaren.
                           Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Aceton                 CH3COCH3   Damp niet inademen.
Bewaren onder glas / Glazen stop           Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
                           elektriciteit
                           A1 – A10 – A14
                           Ontvlambaar (vlampunt 33 °C)
Amylalcohol                      Schadelijk bij inademing
                           Aanraking met de ogen en de huid vermijden
(n-Pentanol)                     A10 – A14
Bewaren onder glas / Schroefdop
                         
Azijnzuuranhydride
                         
Benzaldehyde
                         
Broombenzol
                           Giftig bij inademing
                           Giftig bij aanraking met de huid
                           Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats
                           bewaren
Broomwater                      Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Bewaren onder glas / Glazen stop           water afspoelen en een specialist raadplegen
                           T, Xi  1 %
                           A16 (Met Na2S2O3-opl omzetten in zuurkast - Daarna
                           afvoeren)
                         
Butylacetaat
                           Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
                           langdurige blootstelling of bij inademing en opname
                           door de mond
Chloroform                      Irriterend voor de huid
(Trichloorethaan)             CHCl3    Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop         Draag geschikte handschoenen en beschermende
Zeer giftig in water                 kleding
                           Xn  10 %
                           A10 – A12
                           Zeer licht ontvlambaar
                           Kan ontplofbare peroxiden vormen
                           Op een goed verluchte plaats bewaren
Di-ethylether              C2H5OC2H5 
                         
                           Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
                           Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
                           elektriciteit
                           Afval niet in de gootsteen werpen
                           A9 – A10 – A12
                         
Di-isopropylether
                           Licht ontvlambaar (vlampunt 12 °C)
Ethanol                        In goed gesloten verpakking bewaren
Bewaren onder glas
                     C2H5OH    Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
                           A1- A10
                           Licht ontvlambaar (vlampunt – 4 °C)
                           Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
                           Damp niet inademen
Ethylacetaat                     Afval niet in de gootsteen werpen
Bewaren onder glas / Schroefdop            Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
                           elektriciteit
                           A10 – A12

STOFFENINVENTARIS LABO                                           28
Sgr 25                                                  D. Huisseune                               Giftig bij aanraking met de huid en opname door de
                               mond
                               Veroorzaakt brandwonden
Fenol                            Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
(Carbolzuur)                  C6H5OH    water
Bewaren onder bruin glas                   In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                               onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                               betreffende etiket tonen)
                               A10 – A12
                               Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking
                               met de huid
                               Veroorzaakt brandwonden
                               Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten
                               Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
                               huid
                               Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Formol                            water afspoelen en een specialist raadplegen
(opl. van methanal en methanol in water)     -     Draag geschikte handschoenen en beschermende
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop            kleding
                               In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                               onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                               betreffende etiket tonen)
                               Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
                               5 %  Xn  25 %
                               A2
                               Licht ontvlambaar
Fosfor (rood)                        Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen
Bewaren onder bruin glas                   In goed gesloten verpakking bewaren
                      P
Achter slot                         In geval van brand nooit water gebruiken
                               A6 – A9
                               Spontaan ontvlambaar in lucht
                               Zeer giftig bij inademing en opname door de mond
                               Veroorzaakt ernstige brandwonden
                               Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig
Fosfor (wit)                         water afspoelen en een specialist raadplegen
Bewaren onder bruin glas en onder water /          Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Regelmatig waterlaag nakijken!       P
                               water + kaliumpermanganaat
Achter slot
                               In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                               onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                               betreffende etiket tonen)
                               A6 – A16
                             
Fosforpentoxide (opl)              P2O5
                             
Isopropanol
                               Reageert heftig met water met vorming van een zeer
                               ontvlambaar gas (H2)
                               Veroorzaakt brandwonden
Kalium                            Onder geschikte vloeistof bewaren (Petroleum)
Bewaren onder petroleum / Regelmatig             Verpakking droog bewaren
petroleumlaag nakijken!           K        In geval van brand: Nooit water gebruiken
Achter slot                         In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                               onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                               betreffende etiket tonen)
                               A6 – A12 – A16
STOFFENINVENTARIS LABO                                                29
Sgr 25                                              D. Huisseune                          Licht ontvlambaar (vlampunt – 30 °C)
                          Irriterend voor de ogen en de huid
                          Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid
                          bij langdurige blootstelling of bij inademing
                          Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
                          Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren
                          kind
                          Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Koolstofdisulfide            CS2    Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop        elektriciteit
                          In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          Draag geschikte handschoenen en beschermende
                          kleding
                          0,2 %  Xn  1 %
                          A9 – A10 – A12
                          Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking
                          met de huid
                          Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten Giftig: gevaar
                          voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                          blootstelling of bij inademing
Koolstoftetratchloride               Damp niet inademen
Bewaren onder glas / Glazen stop          Draag geschikte handschoenen en beschermende
Zeer giftig in water                kleding
Huidadsorptie
                    CCl4    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Achter slot                     onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie voor
                          terugwinning/recycling
                          Voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale
                          instructies/veiligheidskaart
                          A10 – A12
                          Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de
                          huid
                          Veroorzaakt brandwonden
                          Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten
                          Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
                          huid
Methanal                      Aanraking met de ogen en de huid vermijden
(Formaldehyde)             CH2O    Draag geschikte handschoenen en beschermende
Bewaren onder bruin glas / Schroefdop        kleding
                          Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
                          In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                          onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          A2
                          Licht ontvlambaar (vlampunt 10 °C)
                          Giftig bij inademing en opname door de mond
                          In goed gesloten verpakking bewaren
                          Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Methanol                      Aanraking met de huid vermijden
Bewaren onder glas / Schroefdop     CH3OH    In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
Huidadsorptie                    onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                          betreffende etiket tonen)
                          3 %  Xn  25 %
                          A1 – A10
STOFFENINVENTARIS LABO                                            30
Sgr 25                                                D. Huisseune                           
Methylethylketon
                             Reageert heftig met water en vormt daarbij licht
                             ontvlambaar gas
Natrium                         Veroorzaakt brandwonden
Bewaren onder petroleum / Regelmatig           Verpakking droog houden
petroleumlaag nakijken!         Na       Bij brand geen water gebruiken
Achter slot                       Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk
                             een arts raadplegen (etiket tonen)
                             A6 – A12 – A16
                           
Nitrobenzol
                             Licht ontvlambaar (vlampunt < 31°C)
                             Op een goed verluchte plaats bewaren
                             Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Petroleumether                      Afval niet in de gootsteen werpen
Bewaren onder glas / Schroefdop             Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
                             elektriciteit
                             A10 – A12
                             Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of
                             andere ontstekingsoorzaken
                             Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare
                             verbindingen
                             Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking
Picrinezuur (droog)                   met de huid
Vochtig houden
                             Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Achter slot
                             water
Springstof
                             Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
                             Draag geschikte handschoenen
                             In geval van ongeval of als men zich onwel voelt
                             onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
                             betreffende etiket tonen)
                             A9 – A10
                             In droge toestand ontplofbaar
                             Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking
                             met de huid
                             Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Picrinezuur (vochtig)                  water
                             Als men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien
                             mogelijk het betreffende etiket tonen)
                             3%  Xn  25 %
                             A9 – A10
                             Licht ontvlambaar (vlampunt 4 °C)
                             Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
                             Aanraking met de ogen vermijden
                             Afval niet in de gootsteen werpen
Tolueen                         Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische
Giftig in water                     elektriciteit
                             Xn  12,5 %
                             A10 – A12
                           
Toluol
                             Veroorzaakt brandwonden
                             Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
                             water
Waterstofperoxide (< 60 %)          H2O2    Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
Bewaren onder bruin glas / Glazen stop          dragen
                             5 %  Xi  20 %
                             A1

STOFFENINVENTARIS LABO                                               31
Sgr 25          D. Huisseune
STOFFENINVENTARIS LABO      32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:803
posted:6/1/2011
language:Dutch
pages:32