SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN 2011 by blacktotaled

VIEWS: 1,364 PAGES: 8

									SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN
  KESIHATAN DI FASILITI PERGIGIAN

     (Bahasa Malaysia)
                 Page 1
             SENARAI SEMAK AUDIT
     KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI FASILITI PERGIGIAN
            Bahagian Kesihatan Pergigian
            Kementerian Kesihatan Malaysia


MAKLUMAT UMUM

Negeri
                01=WPKL, 02=Perlis, 03=Kedah, 04=PPinang, 05=Perak,
                06=Selangor, 07=NS, 08=Melaka, 09=Johor, 10=Pahang,
                12=Terengganu, 13=Kelantan, 14=Sabah, 15=Sarawak,
                16=WPLabuan


Daerah ……………………....


Jenis Fasiliti           1= Kerajaan, 2 = Swasta


Nama Klinik          ....................……….....................................................................Tarikh Lawatan

Pegawai untuk dihubungi    ......………………………….........................................................

Nombor untuk dihubungi     Telefon: ......…….......................       Faks ....................................

                e-mel ........................................Jenis fasiliti      1.
             2.
                1.  Klinik Pergigian
                2.  Non Hospital Based Klinik Pakar Pergigian
                3.  Klinik Pakar Pergigian di Hospital
                4.  Klinik / Pusat Pergigian Sekolah
                5.  Klinik Pergigian Bergerak
                6.  Pasukan Pergigian Bergerak
                7.  Makmal Pergigian
                                                         Page 2
                       Bahagian Kesihatan Pergigian
                       Kementerian Kesihatan Malaysia
                  SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESELAMATAN DAN
                      KESIHATAN DI FASILITI PERGIGIAN

Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll

                    Perkara                      Q/O/C  Tanda (√) yang          Catatan
Bil                                                 berkenaan
.                                                  Ya   Tidak

A. PENGURUSAN
1.  Ada penyataan dasar keselamatan dan kesihatan (OSHA, Seksyen 16)           Q/C
2.  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Aktif, JKKP             Q/C
   (OHSA, 30)
3.  Laporan Pemberitahuan mengenai kemalangan,kejadian berbahaya,            Q/C
   keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan dan siasatan [OSHA,
   Bahagia VIII,Seksyen 32(i)]
4.  Terdapat program peyelenggaraan peralatan dan fasiliti [OSHA, Seksyen        Q/C
   15(2)(a)]
B. KESELAMATAN
 1  Pelan menunjukkan susun atur peralatan (peralatan keselamatan)            Q/C
 2  Ada signage dan papan tanda makluman dan amaran                   Q/C
 3  Sumber elektrik dengan ciri keselamatan                       Q/C
C. KESIHATAN
 1  Pengawasan perubatan anggota . Ada diuruskan imunisasi personel           Q/C
        Jumlah     Komen keseluruhan,cadangan dan penambahbaikan
     …………………………………………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………........................................
     .
      Auditor ………………………             Auditee.................................  Tarikh :.......................      Tandatangan .....................      Tandatangan.....................
                                                                   Page 3
                           Bahagian Kesihatan Pergigian
                          Kementerian Kesihatan Malaysia

                        SENARAI SEMAK KAWALAN JANGKITAN

Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll
No.                Perkara              Q/O/C   Tanda () yang
                                         berkenaan   Ulasan
                                       Ya    Tidak
A. PENGURUSAN
1.  Pegawai Pergigian/Pegawai Yang Menjaga tahu tentang       Q
   Garispanduan Kawalan Jangkitan

2.    Ada protokol bertulis tentang pengendalian darah dan    Q/C
     bendalir tubuh.
B. KESELAMATAN
B.1 HIGIN TANGAN
1.    Mencuci tangan / alcohol rub dilakukan sebelum       Q/O
     memakai sarung tangan,antara pesakit dan selepas
     menanggal gloves.
B.2 PENGENDALIAN BAHAN TAJAM
1.    Tidak Menyarung semula penutup jarum suntikan        Q/O
2.    Operator membuang jarum suntikan terus ke dalam       Q/O
     sharps bin
B.3 PENGENDALIAN SISA
   1  Sisa dari spitton mudah alih/vaculyser dibuang di dalam   Q/O
     mangkuk tandas
B.4 PEMPROSES PERALATAN
 1.   Kerja-kerja pembersihan peralatan „bersih dan kotor‟    Q/O
     dilakukan di ruang yang berasingan dan
     bertanda/bersempadan
   2  Menggunakan Type B vacuum autoclave-            Q/C
     Peralatan dipek dalam pouches
 3.   Bagi pensterilan chemical – peralatan direndam       Q/O
     tenggelam dalam larutan mengikut arahan pengeluar
 4.   Disinfek Dental unit water line dilakukan-flush 1 minit   Q/C
     pagi dan 30 saat antara pesakit
C. KESIHATAN
C.1 FASILITI
 1.   Lantai dan permukaan tempat kerja seamless          O
C.2 BILIK SURGERI/BILIK RAWATAN/RUANG PENSTERILAN
 1.   Sinki Basuh Tangan/klinikal dipasang tap bersiku       O
 2.   Sisa bahan tajam ditutup apabila 2/3 penuh atau       O
     sehingga tempoh 1 mimggu
C.3 ALAT PELINDUNGAN DIRI (APD)
                                                   Page 4
Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll
No.                   Perkara                     Q/O/C       Tanda () yang
                                                       berkenaan              Ulasan
                                                      Ya    Tidak
 1.   Gaun pelindung ditukar jika tercemar dengan darah                  Q
 2.   Sarung tangan ditukar dan dibuang selepas setiap orang               Q/O
     pesakit
     Jumlah
   Komen keseluruhan,cadangan dan penambahbaikan
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………....................................................................................................................................


      Auditor ………………………                  Auditee.................................    Tarikh :.......................


     Tandatangan      .....................     Tandatangan.....................
                                                                             Page 5
                                   Bahagian Kesihatan Pergigian
                                   Kementerian Kesihatan Malaysia
                              SENARAI SEMAK PENGGUNAAN AMALGAM PERGIGIAN


Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll

                                                      Q/O/C        Tanda () yang                  Catatan/Ulasan
 Bil.                      Perkara                                     berkenaan
                                                                 Ya    Tidak
A. PENGURUSAN
1.     Ada dokumen dasar “Position statement on the use of                        Q/C
      dental amalgam”
B. PRASARANA
 1.  Ventilasi dan pengudaraan baik                                     O
   2.  Penapis penyaman udara di selenggara secara                            Q/C
      berjadual
   3.  Bulk mercury and alloy masih diguna                                 C
C. PENYIMPANAN SISA AMALGAM
   1    Bekas simpanan sisa amalgam tahan pecah                              C
D. PENGENDALIAN
  1  Semua anggota pergigian memakai APD semasa                              Q/O
    pengendalian amalgam .
  2  Semua peralatan untuk dibasmi kuman didapati                             Q/C
    bebas dari sisa amalgam pada hari lawatan
E. PEMBUANGAN SISA AMALGAM
1.   Sisa amalgam dibuang dari perangkap amalgam                             Q/C
    (amalgam trap) di spittoon dan unit suction
    Perkara 2-4,sila pilih yang berikut :
         a. dibuang di dalam tong domestik
         b. dibuang di dalam tong sisa klinikal
         c. disimpan sebagai sisa amalgam
         d. lain-lain (catatkan dalam ruang
           catatan/ulasan)
2.   Sisa amalgam .........                                         C
3.   Gigi yang bertampalan amalgam yang dicabut ............                         C
4.     Sisa klinikal yang tercemar dengan amalgam                             C
      (misalnya gauze, cotton roll, dental napkin) termasuk
      kapsul amalgam .............

     Komen keseluruhan,cadangan dan penambahbaikan
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………
     .......................................................................................................................................................................................


       Auditor ………………………                                Auditee .................................        Tarikh :....................


      Tandatangan .....................                      Tandatangan .....................
                                                                                                  Page 6
                                        Bahagian Kesihatan Pergigian
                                       Kementerian Kesihatan Malaysia
                                     SENARAI SEMAK KESELAMATAN SINARAN

    Bilangan Mesin X-Ray ……………                                           Jenis Mesin X-Ray………………..


Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll

Bil.                         Perkara                              Q/O/C          Tanda () yang                  Catatan/Ulasan
                                                                         berkenaan
                                                                        Ya     Tidak
A. PENGURUSAN
 1.   Garis panduan keselamatan dan kesihatan berikut di klinik                             C
     pergigian:
     Guideline on Radiation Safety in Dentistry, Ministry of Health,
     Malaysia 2006
 2.   Ada tanda amaran/ lampu amaran x-ray                                       C
 3.   Ada tanda amaran untuk ibu mengandung                                       C
B. KESELAMATAN
 1   Kemudahan Ruang X-Ray Pergigian
      1.1       a. Dimensi ruang x-ray/ kawasan kerja (minima 2                        C
                  meter X 3 meter)
              b. Ada penghadang x-ray (lead screen)                             C
      1.2       Pemprosesan filem, mengguna instant film                            C
      1.3       Ada aksesori – pemegang filem (PID – position                         C
              indicator device)
2.   Penyelenggaraan
      2.1       Ada laporan/ ujian/ sijil jaminan mutu untuk                          C
              peralatan x-ray pergigian yang digunakan
3.   Alat Pelindung Diri (APD)
      3.1       Ada apron untuk pengendali dan pesakit                             C
C. KESIHATAN
1.   Kawalan Jangkitan Silang
      1.1       Kemudahan bahan dan peralatan disinfektan                          Q/C
              (proses kawalan jangkitan silang)
2.   Pembuangan Sisa Bilik X-ray
      2.1       Sisa diasingkan mengikut jenis (domestik/ klinikal/                    Q/C/O
              bahan kimia)
3.   Pengurusan Kesihatan dan Risiko
      3.1       Ada pemantauan Film Reject Rate (< 10%)                           Q/C
                       JUMLAH


    Komen keseluruhan, cadangan dan penambahbaikan
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
    .......................................................................................................................................................................................


     Auditor ………………………                                     Auditee .................................        Tarikh :....................


    Tandatangan .....................                            Tandatangan .......................
                                                                                                    Page 7
                               Bahagian Kesihatan Pergigian
                              Kementerian Kesihatan Malaysia
                    SENARAI SEMAK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI MAKMAL PERGIGIAN


Q – soalselidik, O – pemerhatian, C – periksa dokumen/bukti dll

                                                                   Tanda () yang
                                                        Q/O/C          berkenaan
 Bil.                       Perkara                                                                     Catatan
                                                                   Ya       Tidak
A. PENGURUSAN
 1.    Ada Garis panduan keselamatan dan kesihatan                             Q/C
      pekerjaan di klinik atau makmal pergigian
B. KESELAMATAN
 B.1    Kemudahan Makmal Pergigian
        1.    Terdapat ruang berasingan untuk kawasan                         C
             basah (wet area) dan kering (dry area)
        2.    Ventilasi dan pengudaraan baik                            Q/C/O
        3.    Punca kuasa elektrik dengan ciri keselamatan                     Q/C/O
 B2     Kawalan Kejuruteraan
        1.    Ada “Certificate of Fitness”/ laporan/ ujian/ sijil                   Q/C
             jaminan mutu untuk peralatan yang digunakan
        2.    Terdapat kemudahan fume cupboard                            C/O
 B3     Penggunaan dan Penyelenggaraan Alat Pelindung Diri (APD)
        1.    JT memakai APD semasa memproses                            Q/O
             prostesis
        2.    Ear-plug                                         Q
 B4     Ciri-ciri Keselamatan
        1.    Kedudukan tangki gas di luar makmal                           O
        2.    Kemudahan pelicinan dan penggilapan                           O
             prostesis/ aplians dilengkapi sistem penyedut
             debu dengan pelindung keselamatan
C. KESIHATAN
 C1     Kawalan Jangkitan Silang
        1.    Kemudahan bahan dan peralatan disinfektan                        Q
 C2     Pembuangan Sisa Makmal
      1.      Sisa makmal diasingkan mengikut jenis                          Q
 C3     Pengurusan Kesihatan dan Risiko
      1.      Kawalan kebisingan                                    Q
                     JUMLAH

    Komen keseluruhan,cadangan dan penambahbaikan
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………
    .......................................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................................


      Auditor ………………………                                     Auditee .................................        Tarikh :....................


     Tandatangan        .....................                Tandatangan .....................
                                                                                                      Page 8

								
To top