; LAPORAN BAGI LATIHAN PENDEK
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

LAPORAN BAGI LATIHAN PENDEK

VIEWS: 76 PAGES: 7

 • pg 1
									     LAPORAN

LATIHAN PENDEK/LAWATAN SAMBIL

   BELAJAR LUAR NEGARA

KEPAKARAN PERGIGIAN PEDIATRIK
LAPORAN BAGI LATIHAN PENDEK LUAR NEGARA

A. BUTIR-BUTIR PESERTA (Sepasukan)
   Nama Peserta : DR BAHRUDDIN BIN SARIPUDIN
   Jawatan   : Pakar Perunding Pergigian Pediatrik U54
   Jabatan   : Jabatan Pergigian Pediatrik, Hospital Serdang, Selangor

    Nama Peserta : PREMALA DEVI A/P SIVALINGAM
    Jawatan   : Juruteknologi Pergigian U32
    Jabatan   : Jabatan Pergigian Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur

    Nama Peserta : JAMALIAH BINTI ISMAIL
    Jawatan   : Juruteknologi Pergigian U32
    Jabatan   : Klinik Pergigian Rasah, Seremban, Negeri Sembilan

    Nama Peserta : NOORMADIYA BINTI YUSOFF
    Jawatan   : Ketua Jururawat Pergigian U32
    Jabatan   : Jabatan Pergigian Pediatrik, Hospital Sultanah Aminah, Johor

    Nama Peserta : ALLIE A/P MUNUSAMY
    Jawatan   : Jururawat Pergigian U29
    Jabatan   : Jabatan Pergigian Pediatrik, Hospital Serdang, Selangor


B. BUTIR- BUTIR KURSUS

 1. Nama : Team Training on Rehabilitative and Restorative Management of Children
      with Amelogenesis and Dentinogenesis Imperfecta

 2. Tarikh     :   12 – 23 Julai 2010

 3. Tempoh kursus :    2 minggu

 4. Tempat kursus :    Edinburgh Dental Institute, Glasgow Dental Hospital dan
              Newcastle Dental Hospital

 5. Anjuran     :   Edinburgh Dental Institute, United Kingdom

 6. Tajaan       : Bahagian Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia


C. OBJEKTIF KURSUS

 Umum : Memantapkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam
 segala aspek pengendalian kanak-kanak dengan masalah `amelogenesis imperfecta’
 dan `dentinogenis imperfecta’ terutamanya aspek restorasi dan rehabilitasi.
 Khusus :
 1. Memantapkan pengetahuan dan kemahiran di dalam aspek klinikal pengendalian
   kes ’amelogenesis imperfecta’ dan ’dentinogenesis imperfecta’ yang melibatkan
   diagnosis, perancangan rawatan dan kaedah terkini.
 2. Mempelajari pelbagai teknik dan kaedah yang digunapakai di makmal pergigian
   dalam fabrikasi bahan/ prostesis bagi tujuan rehabilitasi.
 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkenaan kesan anomali ini ke atas
   higin mulut dan kesihatan mulut secara keseluruhan serta aspek kaunseling ke
   atas pesakit serta ibu bapa.D. ISI KANDUNGAN KURSUS/LAWATAN

 1. Ringkasan

 Latihan/lawatan ini pada umumnya diperolehi melalui kaedah pemerhatian, ’hands-
 on’, ceramah dan perbincangan mengikut kesesuaian. Pemerhatian dilakukan di
 klinik ke atas kes-kes yang dikendalikan dan dibincangkan secara terus menerus.

 Juruteknologi Pergigian pula bukan sahaja melakukan pemerhatian dalam aspek
 pengendalian kes di makmal malah berpeluang melakukan ’hands-on’ ke atas model
 pergigian.

 Satu sesi ceramah dan perbincangan selama lebih 3 jam meliputi segala perkara
 berkaitan pengendalian masalah ’amelogenesis imperfecta’ dan ’dentinogenesis
 imperfecta’ dilakukan bersama-sama dengan pakar-pakar.

 Di samping itu pemerhatian juga dibuat terhadap pengendalian kes-kes yang lain di
 klinik dan juga di Dewan Bedah yang meliputi aspek restoratif dan estetik.
 Pemerhatian juga dibuat berkenaan kaedah pengendalian pesakit, penggunaan bahan
 dan peralatan di ketiga-tiga tempat yang dikunjungi.

 Perkongsian pengetahuan dengan beberapa pakar yang berbeza dari sudut peluang
 untuk mengikuti program peningkatan pengetahuan dan profesion juga dilaksanakan.

 2. Fokus utama

 Memperolehi pengetahuan dan kemahiran terkini di dalam mengendalikan kes
 ’amelogenesis imperfecta’ dan ‘dentinogenesis imperfecta’. Pengendalian yang
 menyeluruh dilihat terutama dalam aspek klinikal termasuklah kaedah/teknik di klinik,
 penjagaaan kesihatan pergigian secara umum serta kaedah/teknik digunapakai di
 makmal pergigian. Pengendalian juga akan meliputi aspek kaunseling kepada pesakit
 dan ibu bapa.
3. Fokus minor

Meneliti pengendalian masalah anomali pergigian yang lain seperti hypodontia dan
pengendalian masalah pergigian pesakit kanak-kanak secara umum.Di samping itu
pemerhatian berhubung peralatan, kelengkapan, bahan- bahan yang digunapakai ,’set-
up’ makmal pergigian dan kerja-kerja makmal yang berkaitan. Anggota sokongan
yang turut serta juga boleh meneliti berhubung tugas dan tanggungjawab masing-
masing sebagaimana yang diamalkan di tempat kursus.

4. Lampiran program

 Date        Morning Session           Afternoon Session
      Introduction to EDI and Program   Discussion on program for every
12 July  Tour around EDI           members
      (All team members)          (All team members)

      Hypodontia clinic          Royal Sick Children Hospital
13 July  Consultation of ortho cases     Clinical demonstration in OT
      (Specialis and Dental Nurse)     (Specialist and Dental Nurse)

      Dental laboratory demonstration   Dental laboratory demonstration
      (Dental Technologist)        (Dental Technologist)

      New patient clinic          Clinical demonstration on patients
14 July  (Specialist and Dental Nurse)    (Specialist and Dental Nurse)

      Dental laboratory hands-on      Dental laboratory hands-on
      (Dental Technologist)        (Dental Technologist)

      Case discussion           Clinical demonstration on patients
15 July  New Patient clinic          (Specialist and Dental Nurse)
      (Specialist and Dental Nurse)

      Dental laboratory demonstration   Dental laboratory demonstration
      (Dental Technologist)        (Dental Technologist)

      New patient clinic          Clinical demonstration on patients
      Clinical demonstration on patients  (Dental Nurse)
      (Dental Nurse)
16 July                     Dental laboratory hands-on
      Dental laboratory hands-on      (Dental Technologist)
      (Dental Technologist)

17 July  Rest day
18 July   Rest day
19 July   Clinical demonstration on patients  Clinical demonstration on patients
      (Specialist and Dental Nurse)    (Specialist and Dental Nurse)

      Dental laboratory hands-on      Dental laboratory hands=on
      (Dental Technologist)        (Dental Technologist)

      Visit to Glasgow Dental Hospital   Visit to Glasgow Dental Hospital
20 July   (All team members)          (All team members)

      Lectures and case discussion     Clinical demonstration on patients
      (All team members)          (Specialist and Dental Nurse)
21 July
      Presentation of token of       Dental laboratory hands-on
      appreciation to EDI         (Dental Technologist)

22 July   Visit to Newcastle Dental Hospital  Visit to Newcastle Dental Hospital
      (All team members)          (All team members)

      Clinical demonstration on patients
      (Specialist and Dental Nurse)
23 July
      Dental laboratory hands-on
      (Dental Technologist)Nama Pegawai dilawati : 1. Dr. Kathryn E Harley
              Edinburgh Dental Institute
              Telefon : +44 0131 5364970
              Faks : +44 0131 5364971
              e-mail : Kathryn.Harley@nhslothian.scot.nhs.uk

            2. Dr. Richard Welbury
              Professor Jeremy Bagg
              University of Glasgow Dental School
              Telefon : +44 0141 2119741
              Faks  : +44 0141 3312798
              e-mail : j.bagg@dental.gla.ac.uk

            3. Dr. Ben Cole
              Department of Child Dental Health
              Newcastle Dental Hospital
              Telefon : +44 0191 2336161
              Faks  : +44 0191 2824671
              e-mail : b.o.i.cole@ncl.ac.uk
 5. Pemerhatian
   Hasil dari lawatan sambil belajar ini saya mendapati :
   i.   Semua kanak-kanak di rujuk keunit kepakaran pergigian tertentu jika perlu
      dibawah satu bangunan yang mempunyai semua bidang kepakaran
   ii.  Penggunaan bahan-bahan pergigian adalah sama atau lebih kurang sama.
   iii.  Kanak-kanak dibenarkan memilih rawatan melalui nasihat kepakaran.
   iv.  Case report untuk trauma dan rawatan yang dijalankan dibincangkan
      terlebih dahulu supaya rawatan susulan dapat dilakukan tanpa berbincang
      di hadapan pesakit.
   v.   X-ray merupakan satu kemestian untuk meneliti kegigian pesakit.
      (gambar disertakan dilampiran )

 6. Syor/recommendation
   Saya mengesorkan Kementerian memberi peluang Jururawat Pergigian
   i.   Mengambil kursus/ training dalam bidang kepakaran
   seperti: Dental Sedation, Oral Health Education, Dental Radiography, Scrub
   Nurse didewan bedah,Orthodontic, Special Care, Behavioural
   Sciences & Comunication skill , Health Informatic, Public Health dan Jangkitan
   Silang.
   ii.   Diberi peluang mendalami ilmu untuk membuat kertas research sebagai
   perkembangan kerjaya dan boleh berfungsi sebagai tenaga pengajar.

 E. FAEDAH YANG DIPEROLEHI DARI KURSUS
 (Catitkan faedah berhubung dengan tugas dan tanggungjawab anda dan kemajuan
 kerjaya anda)
   i.   Mendapat pendedahan perbezaan antara kes amelogenisis, dentinogenisis,
      hypomaturation, florisis, dan hypocalcification. Juga kes Hypodontia.
   ii.  Setiap sessi rawatan yang dikendalikan, mempunyai bukti melalui
      fotografi, x-ray dan cetakkan( model study).
   iii.  Penggunaan bahan-bahan pergigian serta teknik rawatan yang sistematik
      menentukan kejayaan setiap rawatan yang diberikan.


F. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KURSUS

 ( Jelaskan apa yang dipelajari dalam kebaikan dan kelemahan)

 Pendedahan secara short Learning and attachement lebih berkesan sekiranya lawatan
 ini disusuli dengan lawatan ke klinik Out-patient.Memandangkan Universiti Of
 Edinburgh( NHS) ini merupakan rujukkan pesakit yang telah terlebih dahulu di rawat
 di Unit Pergigian Emergency. Oleh itu kes-kes kanak-kanak yang di lawati adalah
 kes-kes followup.Namun semasa lawatan ini kami dapat menimba pengetahuan dalam
 pengendalian rawatan yang berkesan dan kewajaran rawatan di lakukan.Kanak-kanak
 juga di berikan privacy dalam setiap prosedur dengan menjelaskan keperluan rawatan
 yang di susuli oleh ibubapa atau penjaga. Orang awam tidak di benarkan mengambil
 gambar sekiranya pesakit tidak membenarkan.
 G. PELAN TINDAKAN SELEPAS KURSUS
   ( Senaraikan tindakan yang akan diambil, nyatakan jangkamasa tindakan diambil)
i.   Menerangkan kepada Pakar melalui persembahan multimedia penggunaan
    peralatan dan bahan-bahan pergigian.
ii.   Membaiki sistem pensterilan dan penyimpanan peralatan kepada yang lebih
    bersistematik.
iii.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkenaan kesan anomali ini ke atas
    higin mulut dan kesihatan mulut secara keseluruhan serta aspek kaunseling ke
    atas pesakit serta ibu bapa.


 H. KESESUAIAN KURSUS UNTUK DIHADIR PEGAWAI LAIN
  ( Ya atau tidak , sertakan justifikasi. Cadangan untuk memperbaiki kandungan dan
  perjalanan kursus pada masa akan datang. Perkara yang boleh digunapakai oleh
  pihak lain. Kebararangkalian digunakan sebagai attachment untuk bidang masing-
  masing)

Justifikasi Kursus:

Kursus ini perlu di hadiri oleh pegawai dan anggota pediatrik yang lain kerana lawatan ke
University Of Edinburgh tidak mempamerkan keadaan pesakit yang sebenar kerana
University ini merupakan sumber rujukkan kes-kes yang telah di screening oleh unit
Emergency. Saya mencadangkan lawatan sambil belajar dilain masa dapat memberikan
peluang kepada kami bermula dengan Klinik Emergency sehingga ke University kerana
ia dapat memberikan kami peluang belajar behavioural management sehinggalah
kerawatan pencegahan.


 I. PENUTUP
   (Beri rumusan keseluruhan)

Secara keseluruhan kursus ini telah dapat membantu pergigian pediatrik ( saya)
mengenali kes – kes abnormally dalam pergigian. Melalui learning attachement ini kami
di beri peluang melihat kes- kes yang di pilih , rawatan yang dijalankan, panduan
kesihatan mulut yang di ajar dan nasihat prosedur yang perlu dilakukan , teknik rawatan
yang dijalankan itu telah memberikan kami kesedaran bahawa banyak lagi yang perlu
kami pelajari dalam meningkatkan rawatan pergigian kepada masyarakat terutama kanak-
kanak. Pendedahan yang kami perolehi telah mengajar kami kepentingan
memperkenalkan prostesis pergigian dapat menjadikan kanak-kanak lebih berkeyakinan
dan mereka boleh memilih untuk mempunyai paras rupa yang mereka ingini dengan
mendapatkan rawatan pergigian yang terbaik. Kanak-kanak yang mempunyai abnormaliti
kegigian juga dapat mempunyai pilihan dan berupaya memilih rawatan sekiranya kami
dapat mengenali keganjilan mereka seawal mungkin.

								
To top