CLIN GOV _ CLIN AUDIT_ mesy.teknikal

Document Sample
CLIN GOV _ CLIN AUDIT_ mesy.teknikal Powered By Docstoc
					   CLINICAL GOVERNANCE &
   CLINICAL AUDIT

               Mesyuarat Teknikal Jururawat Pergigian
             Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Johor
                           21 Feb. 2010SITI SARAH BT. DAIM
Penyelia Jururawat Pergigian U 36
Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Johor
        KANDUNGAN CERAMAH

 Clinical governance
  Definasi
  Ciri / keperluan utama
  Keberkesanan
 Clinical audit (audit klinikal)
  Definasi
  Kepentingan & faedah
  Pasukan Audit
  Proses Audit
 Clinical governance & audit klinikal dalam
 Program Kesihatan Pergigian
CLINICAL GOVERNANCE
       CLINICAL GOVERNANCE
          DEFINASI
 “Govern” – memerintah, mengurus, mentadbir,
 mengawal, mempengaruh sesuatu (organisasi;
 sistem; polisi & prinsip; strategi; aktiviti)

 “Governance” – kawalan tindakan atau cara
 mentadbir

 Asal istilah “governance”: NHS (UK) White
 Paper 1990; susulan keputusan klinikal dalam
 Quality Improvement (QI)
    CLINICAL GOVERNANCE
DEFINISI NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS)

 Suatu sistem di mana sebuah organisasi
  dipertanggungjawab menjalankan usaha
  berterusan bagi memperbaiki kualiti
  perkhidmatan serta menjamin standard
  penjagaan klinikal yang tinggi melalui
  pewujudan suasana di mana ciri-ciri
  kecemerlangan boleh berkembang – Scally
  & Donaldson (NHS 1998)
     CLINICAL GOVERNANCE
      DEFINISI WHO
 Definasi Kesatuan Kesihatan Sedunia
 (WHO) mengutarakan 4 aspek penting -
  Prestasi profesional
  Kecekapan
  Pengurusan risiko
  Kepuasan pelanggan
    DEFINASI CLINICAL GOVERNANCE
       UNSUR-UNSUR PENTING

 Mentadbir/mengurus/mempengaruhi
 Penjagaan klinikal berkualiti
 Penambahbaikan beterusan
 Keselamatan pesakit
 Pengurusan risiko
 Kepuasan pelanggan
 Amanah & bertanggungjawab
        CLINICAL GOVERNANCE
        CIRI / KEPERLUAN UTAMA [1]

 Kepimpinan efektif
  Semua peringkat
  Visi & Misi organisasi/jabatan
  Nilai-nilai murni
  Komunikasi berkesan
  Kepimpinan klinikal
   jagaan pesakit secara terus mengikut pelbagai
   disiplin
   pengendalian operasi program
     CLINICAL GOVERNANCE
      CIRI / KEPERLUAN UTAMA [2]

 Perancangan strategik untuk Q
  Menilai keperluan
  Maklum balas pesakit
  Pengurusan risiko (risk management)
  Keperluan regulatori alam sekitar
  Pengetahuan & kemahiran staf
  Present versus best practice
  Teknologi
       CLINICAL GOVERNANCE
       CIRI / KEPERLUAN UTAMA [3]

 Berfokus kepada Pelanggan
  Staf befokuskan pelanggan
  Maklumat untuk pelanggan
  Maklum balas pelanggan
  Urusan aduan & pemulihan perkhidmatan
 Pengurusan Maklumat
  Sistem pengurusan maklumat khusus
  Kebolehan/kemahiran staf menganalisa maklumat
  & membuat keputusan
       CLINICAL GOVERNANCE
        CIRI / KEPERLUAN UTAMA [4]


 Tenaga Pekerja Efektif
  Kompetensi asas & value-added
  Penilaian staf, insentif & penghargaan
  Penglibatan berterusan dalam clinical governance
  Laluan kepada best evidence (CPD; CPG; IT; jurnal
  profesional & penerbitan lain)
         CLINICAL GOVERNANCE
         CIRI / KEPERLUAN UTAMA [5]


 Rekabentuk Perkhidmatan
  Organisasi
  Infrastruktur (kemudahan & fasiliti)
  Teknologi
  Tenaga pekerja berpengetahuan, kompeten & bersikap
  positif
  Proses kerja (Fail Meja; Manual Prosedur Kerja)
  Sistem pengurusan berkualiti (MS ISO9001:2008)
  Garis panduan operasi program penjagaan
       CLINICAL GOVERNANCE
     CIRI / KEPERLUAN UTAMA [6]
 Pemantauan & pengukuran
  Sistem pemantauan
    Mesyuarat
    Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
    Clinical audit
    Peer review (penilaian rakan sejawat)
  Pengukuran melalui indikator klinikal &
  kualiti (KPI; NIA; DSA; HSA; National OH
  Goals)
       CLINICAL GOVERNANCE
       CIRI / KEPERLUAN UTAMA [7]

 Perkembangan Modal Insan
  Analisis Keperluan Latihan [Training Needs Analysis
  (TNA)]
  Pelan Strategik Latihan; kerjaya; insentif
  Pelaksanaan, pemantauan & penilaian
  CPD
 Keberkesanan klinikal
   Penjagaan klinikal bersesuaian & berkesan
   Garispanduan & protokol evidence-based
   Keselamatan pesakit & perawat
   Keberkesanan & kawalan kos
        CLINICAL GOVERNANCE
        CIRI / KEPERLUAN UTAMA [8]
 Risk management (Pengurusan risiko)
  Risiko kepada Pesakit – patuh kepada peraturan;
  penilaian sistem berkala; audit kejadian kritikal;
  pelajaran & iktibar daripada aduan
  Risiko kepada Perawat – imunisasi bagi mencegah
  penyakit berjangkit; suasana kerja yang selamat; garis
  panduan kesihatan & keselamatan pekerja; amalan
  terbaik
  Risiko kepada Pihak Berkuasa Organisasi – dasar
  operasi; penentuan pekerja cemerlang; kaji semula
  peraturan & garis panduan amalan
      CLINICAL GOVERNANCE
      CIRI / KEPERLUAN UTAMA [9]

 Kajiselidik
  Menggalakkan kajiselidik: kemahiran
  mengkritik; pengurusan projek; pewujudan /
  penambahbaikan garis panduan & protokol
  (Health Systems Research; Health Outcome
  Research)
  Application of research findings
 Ketelusan – Isu-isu clinical governance
 dibincang secara terbuka
 Audit klinikal (clinical audit)
   CLINICAL GOVERNANCE EFEKTIF [1]


 Sifat pekerja yang amanah, tulus dan ikhlas kritikal
 bagi menentukan ciri profesionalisme, kerja
 berpasukan & penyayang wujud & berkekalan dalam
 Budaya Korporat KKM
 Ketelusan dalam membincang perkara/kejadian
 negatif dalam organisasi @pengurusan pesakit
 Komitmen pihak atasan bagi penambah baikan
 berterusan
CLINICAL GOVERNANCE EFEKTIF [2]


 Peranan & tanggungjawab penjawat
 adalah jelas
 Sistem responsif dan tegas bagi
 mengenalpasti, memantau & menangani
 masalah rawatan pesakit
 Sentiasa menilai & mengambil tindakan
 wajar terhadap aspek-aspek penting
 prestasi klinikal
CLINICAL AUDIT
         CLINICAL AUDIT
            DEFINASI [1]


 Definasi: Suatu proses QI bagi mempertingkatkan kualiti
 penjagaan pesakit serta hasil rawatan melalui penilaian
 sistematik berpandukan kepada kriteria tertentu dan
 mengambil tindakan penambahbaikan yang wajar

 [A QI process that aims to improve patient care and
  outcomes by carrying out a systematic review and
  implementing change
[National Institute for Clinical Excellence (NICE), UK]
       CLINICAL AUDIT
   CIRI-CIRI PENTING DALAM DEFINASI
 Quality improvement initiative (QII)
 Penilaian sistematik prestasi klinikal
 Analisis kritikal amalan klinikal semasa
 Kriteria & standard evidence based
 Penambahbaikan berterusan rawatan
 pesakit
          CLINICAL AUDIT
        KEPENTINGAN & FAEDAH
 Mengenalpasti & menggalakkan amalan klinikal terbaik
 Mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan
 Mempertingkatkan hasil perkhidmatan
 Menghasilkan bukti bagi keberkesanan termasuk
 keberkesanan kos perkhidmatan
 Menjana peluang untuk latihan & pembelajaran
 Menggalakkan kecekapan dalam penggunaan sumber
 Menggalakkan networking & hubungan mesra pekerja di
 semua peringkat
           CLINICAL AUDIT
          PERANAN PASUKAN AUDIT

 Membantu dalam pembangunan program audit bagi setiap
  bidang kepakaran
  Membantu staf klinikal menjalankan audit
  Mengenalpasti isu-isu audit berkaitan dengan risk
  management, aduan, kesihatan & keselamatan, dan tuntutan
  & litigasi (litigation)
  Pendidikan, latihan, khidmat nasihat
  Proses audit: perancangan; kemasukan data & analisis;
  menyedia laporan; persembahan; implementasi perubahan;
  pemantauan
          CLINICAL AUDIT
      KATEGORI PERKARA UNTUK DIAUDIT


 STRUKTUR – Organisasi, sumber & tenaga pekerja
 PROSES – Aktiviti berkaitan dengan prosedur
 perkhidmatan, metodologi, modaliti rawatan & CPGs
 HASIL/KESUDAHAN – Kesan aktiviti terhadap tahap
 kesihatan pesakit & pelanggan
     CLINICAL AUDIT
  SIAPA YANG PATUT TERLIBAT

 Staf klinikal dan bukan klinikal
 Pesakit & pelanggan perkhidmatan
 Pihak pengurusan
 Stakeholders penting lain
           CLINICAL AUDIT
           PROSES AUDIT [1]
 Penubuhan pasukan audit: Ketua Pasukan & ahli-ahli;
 penasihat teknikal/kepakaran tertentu
 Penentuan perkara yang hendak diaudit: perkara kritikal
 perlu diaudit dengan lebih mendalam dan lebih kerap
 Penyediaan senarai semak audit: berpandu kepada garis
 panduan, proses kerja dan amalan terbaik
 Perbincangan dengan pihak berkuasa auditee
  Urusan logistik
  Jadual audit
  Mesyuarat Pembukaan
        CLINICAL AUDIT
      PROSES AUDIT [2]
 Implementasi: pemeriksaan dokumen;
 temuduga; verifikasi tempat, pelanggan,
 kelengkapan, bahan
 Analisis, menyedia laporan & persembahan
 kepada pihak atasan
 Menjalankan tindakan pembetulan,
 penambahbaikan dan pencegahan
 Penutup
        CLINICAL AUDIT
     PETANDA AUDIT YANG BERJAYA

 Perancangan dan hasil dijangka berfokuskan
 Pesakit/Pelanggan
  Adakah pesakit/pelanggan diberi
  rawatan/penjagaan/layanan yang sebaik mampu?
  Adakah perawat mendapati tahap kesihatan pergigian
  pesakit bertambah baik?
  Adakah pesakit/pelanggan merasa atau berpendapat
  kesihatan pergigian mereka telah bertambah baik?
     CLINICAL GOVERNANCE & CLINICAL AUDIT
    KONTEKS PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN


 Program-program penjagaan kesihatan
 pergigian
 Dasar-dasar operasi & garis panduan
 Kepimpinan & komitmen
 Insiatif penambahbaikan berterusan
 Budaya kajiselidek
 Kemahiran mengaudit @ Pemantauan a la audit
SISTEM PEMANTAUAN A LA AUDIT
  JABATAN KESIHATAN (PERGIGIAN) WPKL

 Domain (kawasan) audit & fokus audit
 Status komplians (Skala Likert 0, 1, 2)
 Dokumen rujukan (pekeliling, peraturan, garis
  panduan, standard & kriteria)
  Sedia senarai semak bagi setiap domain audit
  Ulasan penemuan audit
  Cadangan
  Tindakan susulan & penutup
  Digabungjalin (internalize) proses di bawah MS ISO
       CLINICAL AUDIT TERHADAP
       RAWATAN PERGIGIAN (1)
 Rujukan kad rawatan LP8-1 Pin 7/97 & LP8-2 Pin
 7/97
 “Lengkap dan Tepat”
 Perkara utama yang perlu diaudit –
  A. Maklumat Am
  B. Kebenaran Untuk Rawatan
  C. Catatan Perubatan Yang Lampau
  D. Catatan Pergigian
  E. Pemeriksaan & Catatan
  F. Rawatan
      CLINICAL AUDIT TERHADAP
     RAWATAN PERGIGIAN [2]
 Ketidakakuran yang paling kerap -
  A. Maklumat Am – perkara 8, 14 & 15
  B. Kebernaran Untuk Rawatan – tiada tanda tangan
  ibu/bapa/penjaga dan saksi
  C. Catatan Perubatan Yang Lampau – tidak lengkap
  D. Catatan Pergigian – Tidak lengkap
  E. Pemeriksaan & Catatan – ruang lesi luar dan
  dalam mulut tidak diisi; carta gigi tidak
  tepat/lengkap/dikemaskini
SEKIAN TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:5/31/2011
language:English
pages:34