-tanggungjawab-dan-peranan-guru

Document Sample
-tanggungjawab-dan-peranan-guru Powered By Docstoc
					   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              1


1.0   PENGENALAN
    Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa
    1.1   Definisi dan Konsep keguruan


    Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa
    jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia,
    masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling
    utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu
    dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi
    semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan
    martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke
    tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan
    Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri
    Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9.


    Mengikut Kamus Dewan, „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang
    memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam
    bidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain.
    „keguruan‟ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya)
    sebagai guru.


     . Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawa
    profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat
    dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam pembinaan
    negara bangsa itu sendiri.


    Di sini maksud Etika membawa maksud :
    1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan
    (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995)
    2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              2


    3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion
    terhadap masyarakat.
    4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul
    berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.


    1.2   Maksud Etika Profesional
    Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti,
    produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan
    memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan
    peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta
    tingkah laku profesion dalam masyarakat.


    Skop Etika Profesional
    1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal
    yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga dan
    lain-lain.
    2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang
    bertakwa dalam keseluruhan hidupnya.
    1.3   Etika Perguruan
    Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap
    masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.
    Kepentingan Etika Guru
    Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion
    perguruan. Kod etika dianggap penting kerana:
    1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku
    dalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujuk
    dan diamalkan oleh guru.
    2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab
    guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebih
    faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Atau dengan perkataan
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               3


    lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua
    amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan.
    3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini
    menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. –
    Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini
    ataupun di negara lain.
    4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod
    ini dapat dilakukan. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat
    menerusi    sejauh   mana   kod   etikanya   boleh   dipertahankan      dan
    dikuatkuasakan.
    5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion
    perguruan secara hitam putih dan rasmi. – Membuka mata masyarakat
    untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan
    menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.
    6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah
    organisasi. – Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara
    kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk
    tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli
    dalam organisasi (INTAN, 1991).
    Oleh yang demikian, adalah penting setiap guru di Malaysia wajib
    memahami kod etika perguruan sebagai landasan dan arah pandu dalam
    membangunkan negara bangsa.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               4
     Pembinaan Negara Bangsa amat penting bagi sebuah negara yang
    berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Keupayaan membina
    Negara Bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat
    patriotisme. Ia menjadi semakin penting lebih-lebih lagi dalam era
    globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas
    bukan sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi juga sistem nilai,
    budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara.
     Hasrat untuk membentuk sebuah Negara Bangsa dalam konteks
    Malaysia boleh dihuraikan seperti berikut:
    Menurut kamus dewan edisi ketiga pembinaan bermaksud pembangunan,
    negara bermaksud sesuatu masyarakat yang menduduki kawasan
    tertentu dan diperintah oleh sesebuah kerajaan dan bangsa pula
    bermaksud kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Oleh
    itu, pembinaan negara bangsa bermaksud pembangunan sesuatu
    masyarakat dalam sesebuah negara. Negara berbilang kaum dan agama
    pula bermaksud sesebuah kerajaan yang mempunyai penduduk yang
    terdiri daripada berbagai-bagai suku bangsa dan kepercayaan. Manakala
    perkongsian nilai memberi maksud hidup bersama-sama dalam suatu sifat
    ketinggian pemikiran kemasyarakatan.           Semangat patriotisme pula
    merujuk kepada perasaan         cinta  yang kuat terhadap       tanah    air.
    Keseluruhannya, frasa tersebut bermaksud pembangunan sesebuah


PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              5


    masyarakat yang terdiri daripada berbagai-bagai suku bangsa, hidup
    bersama-sama dalam suatu ketinggian sifat serta perasaan cinta yang
    kuat terhadap tanah air bagi memajukan negara Malaysia yang tercinta.


    Teras strategik PIPP yang pertama ialah membina Negara Bangsa.
    Dalam    usaha   itu,  kementerian    berhasrat    untuk   membangunkan
    warganegara daripada awal persekolahan dengan ciri glokal, patriotik dan
    cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan
    kesenian bangsa.
    Glokal di sini adalah gabungan antara dua perkataan iaitu global dan
    lokal. Global bermaksud antarabangsa, internasional dan menjangkau
    seluruh dunia. Lokal adalah nasional, tempatan, dalam negara kita ini.
    Masyarakat Glokal yang kita impikan dan hasratkan ialah Masyarakat
    yang berakar nasional dan berakal internasional.


    Jelas sekali teras strategik PIPP yang pertama adalah usaha menyemai
    dan memperkukuhkan semangat patriotisme dan sayangkan tanah air.
    Pembinaan negara bangsa adalah satu elemen amat penting dalam
    kejayaan negara. Fokus kementerian dalam membina negara bangsa
    mencakupi usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan
    sebagai    bahasa     perpaduan   dan   bahasa    ilmu,  memantapkan
    perpaduan dan integrasi nasional, memupuk kecintaan terhadap seni,
    warisan dan budaya bangsa.
    Akhir sekali ialah memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan
    Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan. Ternyata
    semua tanggungjawab bagi mencapai kejayaan objektif PIPP yang
    pertama ini tergalas di bahu seorang guru. Tentunya guru-guru perlu
    mempunyai semangat yang luar biasa di samping mempunyai ciri-ciri
    dalaman keperibadian yang unggul sebelum mendidik keperibadian anak
    murid bagi pembinaan negara bangsa.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              6


    Malaysia kini sedang memasuki fasa 15 tahun kedua ke arah mencapai
    wawasan 2020.      Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat menjadi
    sebuah negara maju mengikut acuan sendiri, iaitu ingin mencapai
    kemajuan seimbang dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, dan
    kebudayaan.     Malaysia juga berhasrat menjadi sebuah negara yang
    masyarakatnya bersatu padu dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi,
    berpegang teguh kepada nilai agama, moral dan etika serta menikmati
    kehidupan yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, perkongsian
    ekonomi yang adil dan saksama, progresif dan makmur, serta menguasai
    ekonomi yang mampu bersaing, dinamik, tangkas serta berdaya tahan.
    Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri
    Malaysia yang keempat (1991), berhasrat menjelang tahun 2020,
    Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan
    masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan diri, ditunjangi oleh nilai-
    nilai moral dan etika yang utuh, menikmati kehidupan dalam sebuah
    masyarakat yang demokratis, liberal lagi bertolak ansur, berbudi, adil dan
    saksama    ekonominya,     progresif   dan   makmur,    dan   sepenuhnya
    menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamis, tangkas serta
    mempunyai daya ketahanan.


    Justeru, dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa
    semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama.                  Pendidikan
    memainkan peranan yang penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-
    ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               7


2.0   Peranan dan tangungjawab guru membina negara berlandaskan
    etika agama dan nilai.


    Peranan dan tanggungjawab guru sememangnya memberi impak yang
    besar dan mendalam dalam diri setiap individu itu. Dari kecil hinggalah
    menjawat jawatan yang hebat, semua itu adalah hasil ajaran dan didikan
    guru di sekolah, pun begitu, dunia hari ini semakin maju dan bergerak
    pantas seiring dengan era ledakan maklumat ini, guru tidak terkecuali
    merasai tempiasnya. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh guru
    semakin mencabar seiring kehendak kerajaan dan PIPP nya yang kita
    sedia maklum.
    FPK ( Falsafah Pendidikan Kebangsaan ), Rukun Negara, Wawasan 2020,
    PIPP ( Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ) dan Misi Nasionalnya,
    semuanya menekankan faktor kepercayaan kepada Tuhan atau dengan
    kata lain pendekatan dari segi agama haruslah menjadi perkara yang
    „ first and foremost‟ dalam diri seorang individu yang bergelar guru itu. Ibu
    bapa mengharapkan sekolah dan guru dapat meningkatkan kepercayaan
    kepada Tuhan dalam diri pelajar. Perkara ini menjadi lebih dan kritikal
    dalam kehidupan pada era globalisasi. Maksudnya, kehidupan yang
    terlalu bersifat materialistik, teknologi,kemewahan dan hiburan boleh
    menjejaskan     keinginan   manusia    kepada   Tuhan.   Dalam    keadaan
    kekosongan     inilah guru    boleh membina      kekuatan    dalaman     iaitu
    kerohanian menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kerohanian
    yang mantap dan suci akan membina intelek yang sihat, emosi yang stabil
    dan jasmani yang sejahtera. Keharmonian dan keseimbangan potensi
    rohani, intelek, emosi dan jasmani akan menyubur dan meningkatkan
    kepercayaan pelajar kepada Tuhan. Pembinaan kekuatan dalaman ini
    mudah dilaksanakan jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah
    dengan matlamat membangunkan insan.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               8


    2.1   Pendidikan akhlak asas pemilihan dan amalan nilai
    Hari ini masalah nilai menjadi krisis sejagat dan global. Tanpa bimbingan
    dan asuhan guru, pelajar mudah memilih dan mengamalkan nilai yang
    bertentangan dengan agama, budaya, adab sopan, moral dan disiplin
    sekolah. Arus teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin menggila
    memudahkan lagi pelajar terjebak dengan nilai negatif. Di sinilah kita
    memerlukan pendidikan akhlak iaitu pendidikan yang dapat membina
    keyakinan, kefahaman, penghayatan dan pengamalan nilai murni yang
    terkandung dalam ilmu wahyu iaitu Al –Quran dan As-sunnah. Terlalu
    banyak nilai murni yang selaras dengan fitrah insan terkandung dalam
    ilmu wahyu. Guru boleh merujuk pada nilai berkenaan dan seterusnya
    membina    nilai  positif  yang   diinginkan   menerusi pengajaran        dan
    pembelajaran. Apabila guru berjaya melaksanakan pendidikan akhlak
    pada peringkat awal, maka akan lahirlah pelajar yang cemerlang dalam
    kedua-dua aspek iaitu akademik dan sahsiah. Biar apa pun nilai yang
    dipilih dan diamalkan pelajar, ia hendaklah tidak bertentangan dengan
    agama dan wahyu.
         Perkara inilah yang diharapkan ibu bapa dan masyarakat untuk
    dilaksanakan oleh guru. Ibu bapa dan masyarakat mengharapkan anak
    mereka cemerlang dalam pelajaran dan pada masa sama mengamalkan
    nilai murni. Tugas ini memang sukar dilakukan guru. Bagaimanapun jika
    guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dan ingin membentuk pelajar
    sebagai    insan,   maka    tugas   itu  akan   menjadi    mudah      dan
    memberangsangkan, InsyaAllah. Inilah yang dimaksudkan dengan tugas
    hakiki guru yang sepatutnya diangkat menjadi etika keguruan.


    2.2   Keharmonian fitrah teras amalan tingkah laku
    Antara matlamat pendidikan ialah untuk mendidik pelajar supaya memilih
    dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Malangnya hari ini kita
    berhadapan dengan tingkah laku pelajar yang cukup negatif seperti
    tingkah laku ganas dan jenayah di sekolah dan dalam masyarakat.PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              9


    Kenapa perkara ini berlaku? Antaranya mungkin kerana kita gagal
    membina konsep fitrah atau tabii pelajar menjadi liar dan ganas sehingga
    mereka memilih tingkah laku negatif dan tidak normal. Jika dibiarkan,
    tingkah laku ini akan berkekalan dari alam pelajar dan persekolahan
    hinggalah ke alam dewasa dan kehidupan.
    Tugas guru adalah untuk memastikan suasana pengajaran dan
    pembelajaran sentiasa memelihara dan menyuburkan fitrah atau tabii
    pelajar supaya harmoni dan sihat. Fitrah atau tabii murni inilah akan
    membina tingkah laku normal. Inilah etika guru yang diharapkan. Sekali
    lagi, tugas ini hanya akan berjaya dilaksanakan sekiranya guru
    merealisasikan     amanah    ibadah   dan   pembangunan      insan   dalam
    menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran.


    2.3   Pemantapan akidah teras perubahan dan kemajuan
    Fitrah atau tabii manusia sentiasa inginkan perubahan ke arah yang lebih
    baik. Justeru, matlamat pendidikan ialah untuk meningkatkan penguasaan
    ilmu pengetahuan, kemahiran dan amalan sikap yang baik dan positif.
    Dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, kita terlalu bersifat akademik,
    mekanistik dan materialistik sehingga kadang kala melahirkan pelajar
    yang begitu jauh daripada pencipta. Lama kelamaan akan tiba keadaan
    kepercayaan kepada Tuhan semakin luntur. Dengan perkataan lain
    akidah hendaklah selari dengan peningkatan pendidikan.
         Sebenarnya kita memerlukan pendidikan bersepadu iaitu di
    samping peningkatan dalam kecemerlangan pendidikan,pemantapan
    akidah perlu berlaku pada masa yang sama. Hasrat ini hanya dapat
    dilaksanakan menerusi peranan hakiki guru. Maksudnya etika keguruan
    ( tugas hakiki guru ) menuntut guru memantapkan akidah pelajar selari
    dengan peningkatan pencapaian kecemerlangan akademik.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              10


    2.4   Pembangunan insan asas kualiti hidup
         Setiap manusia inginkan hidup yang berkualiti. Biasanya ia
    dikaitkan dengan kejayaan mencapai prestasi hidup yang tinggi dan
    diiktiraf masyarakat. Kualiti hidup bermaksud kejayaan memperoleh status
    yang tinggi, kemewahan dan kebendaan. Namun konsep kualiti ini
    tidaklah memenuhi matlamat pendidikan sebenarnya kerana kebendaan
    dan kemewahan semata-mata tidak menjamin kehidupan yang sejahtera
    dan sesuai dengan fitrah insaniah. Oleh itu perlulah dicari pengertian
    kualiti hidup yang lebih lengkap.
         Menurut paradigma pendidikan bersepadu, kualiti hidup bermaksud
    kehidupan yang harmoni dengan fitrah insan iaitu gaya hidup yang
    sentiasa harmoni dengan tabii atau fitrah insan yang dianugerah Allah
    SWT.
         Persoalannya     bagaimanakah     untuk   membina    kualiti  hidup
    menerusi pendidikan? Dalam hal ini kita memerlukan guru yang dapat
    menjalankan tugasnya sebagai ibadah, dengan sendirinya ia akan
    berminat untuk membangunkan insan. Insan itulah juga yang akan
    digunakan untuk membangunkan negara bangsa. Apabila ciri insan
    terbina dalam diri pelajar, tentulah mereka dapat menjalani hidup secara
    harmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT. Inilah
    yang dinamakan kualiti hidup. Dengan perkataan lain guru yang
    mengamalkan etika keguruan ( tugas hakiki guru ) akan dapat melahirkan
    pelajar dengan ciri keinsanan yang kehidupannya harmonis dengan fitrah
    atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              11


3.0   Penghayatan dan amalan nilai-nilai keguruan ke arah pembinaan
    negara dari aspek kualiti peribadi dan kualiti profesional.
    Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan
    seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses
    pengajaran dan pembelajaran ( p & p ) dengan baik tetapi juga pada
    kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan
    peribadi contoh kepada pelajarnya. Oleh itu, ketinggian kualiti peribadi
    guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah
    melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa
    depan. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa
    dan negara. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja
    manusia yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan
    berdaya tahan. Selari dengan aspirasi negara dan hasrat Perdana Menteri,
    Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, yang meletakkan usaha membina
    budaya baru iaitu berani berlumba, membina prestasi serta memiliki merit
    hingga dapat     bersaing dan bertanding pada peringkat antarabangsa,
    pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia
    Kesembilan ( RMK-9 ).
         Seorang ahli akademik , Monique Jerome Forget, pernah menulis
    dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai
    peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara
    kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi
    potensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. Dengan
    perkataan lain, hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung
    kepada modal insannya. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi
    yang berminda kritis, berjiwa penyelidikan dan pembangunan, berani
    mencuba sesuatu yang baru, kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti
    peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu
    bersaing dengan negara lain atau tidak. Tanpa modal insan yang mantap
    lagi padu, bukan saja bangsa menjadi mundur, malah sesebuah tamadun
    mungkin mengalami kemerosotan daya saing yang total.PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              12


         Strategi pembangunan insan atau sumber manusia seperti
    disarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh
    dan holistik . Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-besaran dalam
    bidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kepada
    negara dalam jangka panjang.
         Bagi mencapai agenda negara itu, pendidikan menjadi wahana
    utama. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Dalam
    hal ini, warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam
    usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang,
    gemilang dan terbilang.
         Oleh itu, usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti, komited
    dan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka
    perlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaan
    bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yang berkesan.
    Modal lain seperti wang, teknologi dan bangunan tidak mungkin sempurna
    jika  tidak   ditunjangi   dengan    modal   insan.   Oleh   itu,  konsep
    pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada
    semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi
    perhatian.


         Dalam kata lain, seorang guru itu haruslah memiliki nilai dan etika
    keguruan yang selaras dan menjurus kepada nilai-nilai keagamaan yang
    teguh dalam proses pembinaan negara bangsa . Memandangkan bidang
    pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menjayakan
    harapan dan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan bertaraf
    dunia, guru-guru juga perlu menyiapkan diri mereka dengan ciri-ciri
    pendidik yang terbaik yang dapat membantu proses pembinaan negara
    bangsa yang cemerlang. Seorang guru juga              haruslah mempunyai
    ciri-ciri personal, ciri interpersonal, ciri profesional, ciri intelektual
    yang baik, berkemahiran dalam pengurusan, kreatif dan inovatif,
    menguasai ilmu pedagogi, dapat mengaplikasikan teori kepadaPNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              13


    amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat (Abd.
    Rahim, 2005). Kesemua ciri ini amat penting bagi melayakkan seseorang
    menjadi guru yang berkesan, berwibawa dan berketrampilan bagi
    menjayakan proses pembinaan negara bangsa.
    3.1   Ciri-ciri kualiti diri seorang guru dalam proses pembinaan
    negara bangsa
    personal merujuk kepada kualiti diri seperti sahsiah, tingkah laku,
    kekemasan, keceriaan, ketrampilan diri, kematangan, kewibawaan guru
    dan sebagainya. Guru-guru mestilah sentiasa berpakaian kemas, sopan,
    berwajah manis, ceria, mesra, berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah
    laku yang baik bukan sahaja di sekolah bahkan di mana sahaja mereka
    berada. Mahu atau tidak, guru sentiasa menjadi tatapan dan perhatian
    umum dari hujung kaki hingga ke hujung rambutnya. Apa saja yang
    dipakai, diperkatakan, dilakukan atau ke mana saja guru pergi, mereka
    tetap akan menjadi perhatian masyarakat. Guru juga menjadi role model
    kepada murid-murid. Konsep kepimpinan melalui teladan sering dikaitkan
    dengan profesion perguruan. Ini bermakna guru-guru perlu menunjukkan
    teladan yang baik dan boleh dicontohi serta bebas daripada sifat-sifat
    yang tidak baik. Ciri-ciri personal yang ditunjukkan oleh para guru akan
    menjadi ikutan yang baik kepada pelajar           dan dipandang tinggi oleh
    masyarakat.
    Selain itu, para guru juga mestilah mempunyai ciri-ciri interpersonal yang
    baik. Ciri-ciri interpersonal merujuk kepada kemahiran berhubung,
    berkomunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya.
    Guru-guru perlu mengelakkan komunikasi sehala sehingga pelajar berasa
    bosan terhadap pengajarannya. Guru tidak boleh mementingkan diri
    sendiri sehingga tidak mengambil peduli sama ada pengajarannya dapat
    diterima atau tidak oleh pelajar dan mengambil sikap endah tidak endah
    terhadap tahap kefahaman dan penerimaan mereka. Seorang guru yang
    baik akan cuba mewujudkan komunikasi dua hala dengan pelajarnya,
    sama ada meminta pendapat atau bertanyakan soalan yang berkaitan.PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              14


    Guru juga harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. Jika ada
    yang berangan atau mengantuk, guru perlulah mengajukan soalan atau
    meminta pandangan daripada pelajar tersebut. Guru perlu memanggil
    nama pelajar dengan baik,mengucapkan terima kasih di atas jawapan dan
    pendapat yang diberi. Bukan itu sahaja, para guru juga perlu
    menunjukkan sifat prihatin dan menghormati para pelajarnya dan tidak
    sesekali mengherdik atau menghina pelajar yang dianggap nakal di
    hadapan kawan-kawan mereka. Seorang guru memang perlu bersikap
    tegas untuk mengawal murid-muridnya, namun janganlah memarahi
    pelajar dengan kata-kata kesat atau membebel sehingga berjam-jam
    lamanya. Perlu diingat bahawa tenaga yang dikeluarkan daripada kata-
    kata yang kesat hanya akan memberikan impak yang lebih negative
    berbanding positif, diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi (Nur
    Faizah,2006).
    Ciri yang seterusnya ialah ciri profesional.
    Ciri  profesionalisme     keguruan    merangkumi     kemahiran    mengajar,
    kecekapan dan kewibawaan seorang guru, pengetahuan dan kepimpinan
    yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. Para guru perlu menunjukkan
    kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. Sebagai seorang
    guru juga mereka bebas membuat keputusan namun ia perlulah
    mengambil kira kepentingan pelajar-pelajarnya. Membuat keputusan yang
    rasional adalah sangat penting untuk mengelakkan daripada guru-guru
    bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap
    pelajar dan masyarakatnya. Pendekatan ini memerlukan kesabaran,
    pengetahuan dan kemahiran yang dipupuk dari masa ke semasa dan guru
    juga haruslah tidak terlalu mengharapkan kesempurnaan, tetapi sentiasa
    belajar dari kesilapan (Nur Faizah,2006).
    Selain itu, guru-guru juga mestilah memiliki ciri intelektual di mana ciri ini
    dapat menunjukkan kebolehan          akademik, minat      terhadap hal-hal
    intelektual, bijak merancang dan sebagainya. Guru perlu menjadikan suka
    membaca sebagai satu amalan dan sentiasa memastikan diri merekaPNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               15


    mempunyai pemikiran yang segar, berkembang dan kesungguhan kendiri
    dengan minda yang sihat dan terbuka serta melihat alam dan kehidupan
    di dalam ruang lingkup yang menyeluruh (Khairulniza, 2007).
         Pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diajar boleh
    diperbaiki melalui proses pembacaan. Ia juga dapat mengelakkan guru
    kekeringan idea ketika menyampaikan ilmu kepada murid. Ilmu yang
    meluas amat diperlukan oleh pelajar untuk perkembangan minda dan
    pemikirannya supaya sentiasa bersikap terbuka dan positif.
         Seterusnya ialah guru mestilah berkemahiran dalam pengurusan.
    Selain daripada mengajar, para guru sepatutnya mempunyai kemahiran
    merancang,     berorganisasi,    pemantauan,     pengurusan     kualiti    dan
    sebagainya.
         Dalam pengurusan berkualiti, penekanan haruslah ditumpukan
    kepada kualiti pengetahuan yang dapat membina dan membentuk pelajar
    mengembangkan potensi mereka untuk mencapai perubahan dan
    kemajuan. Guru-guru juga perlu menguasai kemahiran dalam pengurusan
    murid dan tingkah lakunya. Hal ini kerana banyak tugas yang perlu
    dilakukan oleh guru di sekolah nanti seperti mengurus murid, disiplin,
    rekod dan profil murid, mengurus bilik darjah, pengetahuan kaunseling,
    menjalankan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah dan sebagainya.
            Ciri lain yang perlu ada pada setiap guru ialah kreatif dan
    inovatif. Guru yang kreatif dan inovatif dapat mencetuskan idea baru dan
    dapat menterjemahkan kehendak serta matlamat kurikulum dengan
    menggunakan kaedah, pendekatan dan strategi pengajaran serta
    pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kecekapan guru mengadaptasikan
    pembaharuan dan inovasi dalam pengurusan akan menjadikan mereka
    sebagai   guru   yang   cemerlang    dan   disukai   pelajar.  Guru   yang
    mengasingkan diri daripada inovasi akan menjadi guru yang tidak efektif
    dan tidak sesuai dengan cabaran dunia global yang berlaku pada masa
    kini. Guru-guru juga perlu lebih kreatif mencari pembaharuan untuk
    mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran di samping cuba mendekatkanPNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________               16


    lagi diri guru dengan para pelajar agar proses pengajaran dan
    pembelajaran berlangsung dengan jayanya.
           Ciri yang ketujuh ialah menguasai ilmu pedagogi. Ilmu
    pedagogi meliputi pengetahuan tentang pendidikan dan teori serta amalan
    dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran mikro dan latihan
    mengajar yang lebih komprehensif bertujuan untuk meningkatkan
    kemahiran dan kecekapan guru untuk melaksanakan tugas-tugas
    pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar memerlukan cara, kaedah,
    teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran yang berubah-ubah. Jika
    guru masih menumpukan kepada kaedah lama dan tradisional, adalah
    tidak mustahil sekiranya masalah malas belajar, ponteng sekolah, kurang
    minat belajar dan sifat membenci guru akan tetap berterusan (Mohd
    Izranuddin, 2006).
           Ciri yang kelapan ialah mengaplikasikan teori kepada amalan.
    Ia menunjukkan kecekapan seseorang guru untuk mengaplikasikan
    pengetahuan teori yang dipelajari kepada amalan. Potensi yang ada pada
    guru haruslah digunakan sepenuhnya. Teori yang diperolehi dan dipelajari
    di dalam kuliah serta ilmu yang didapati melalui kursus dalam
    perkhidmatan,     latihan   kemajuan    staf,  seminar    penyelidikan     dan
    sebagainya harus dijadikan input untuk diaplikasikan dalam situasi
    sebenar iaitu di bilik darjah secara kreatif dan inovatif (Mohd Izranuddin,
    2006). Pengetahuan ini juga akan dapat membantu para guru
    menyelesaikan masalah pembelajaran dan membentuk seseorang guru
    menjadi lebih berwibawa dalam melaksanakan tugas mereka.
           Ciri  yang   terakhir  ialah  pembelajaran     sepanjang    hayat.
    Profesion keguruan yang berteraskan kepada ilmu memerlukan guru
    memupuk minat diri sendiri untuk mencintai ilmu pengetahuan dan
    mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Revolusi yang
    berlaku dengan begitu pesat dalam pelbagai bidang termasuklah
    pendidikan dan perguruan, menuntut para pendidik supaya peka dan
    menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu.PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              17


             Profesion keguruan tidak mungkin dapat dimartabatkan
    sekiranya guru tidak mempunyai minat dan kecenderungan untuk
    meningkatkan pengetahuan dan menjadikan budaya belajar serta
    membaca sebagai satu amalan yang penting bagi mengukuhkan imej dan
    memartabatkan profesion perguruan (Abd. Rahim, 2005). Seseorang guru
    itu boleh mengumpul maklumat mengenai pengajarannya dan mengambil
    usaha menambahbaikan sesetengah daripada aspek pengajarannyanya
    setiap kali mengajar (Khairulniza, 2007). Melalui cara ini guru-guru dapat
    memperbaiki     banyak   kelemahan     dan   menambah     “resepi”   dalam
    pengajarannya agar lebih baik dan menarik.
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              18


4.0    KESIMPULAN
     Pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan Negara Bangsa
terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal
pelajar dan diteruskan pada peringkat yang tinggi. Usaha perlu diteruskan untuk
memperkukuh perkongsian nilai dan patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang
melibatkan    pelbagai   kaum    etnik  di  sekolah.   Di  sinilah  peranan     dan
tanggungjawab guru memainkan peranan. Walau bagaimana pun, semua usaha
ke arah membina bangsa perlu perancangan yang teliti dan berterusan.
         Kesimpulannya,     Pembinaan Negara Bangsa menjadi semakin
penting   dalam   era  globalisasi   ini.Tun   Dr.  Mahathir   Mohamad,     (1991)
menyatakan …membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung
masa hadapan yang dikongsi bersama.             Bangsa ini mestilah sejahtera,
berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan
bersama    yang   sepenuhnya     berasaskan    persamaan    hak dan    keadilan,
membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian
yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.
     Dalam era ini, maklumat, modal serta manusia, sistem nilai, budaya dan
kepercayaan dari pelbagai negara mengalir secara bebas dan pantas. Oleh itu,
usaha yang gigih dan kerjasama yang erat daripada semua pihak sangat
diperlukan bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai seperti
ucapan Yang Amat Berhomat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi (1999)…kita
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan bangsa dan
negara ini. Kita juga mempunyai peranan yang penting dalam pembentukkan
minda dalam jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita
capai.
     Oleh itu, menyedari hakikat ini sebagai seorang pendidik di sebuah
institusi pendidikan saya juga memainkan peranan yang penting untuk
melahirkan warganegara glokal yang mampu bertindak dengan bijak untuk
menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan liberalisasi. Saya berusaha
untuk menghasilkan sumber manusia yang mampu berfikir secara global dan
bertindak secara local untuk kepentingan negara dan bangsa. Justeru, pelajarPNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              19


dapat menjadikan nilai budaya Malaysia sebagai asas kepada kemajuan negara
dan bangsa, serta dapat berkongsi identiti, lambang, kebudayaan, nilai, dan
semangat yang menjadi ciri dan hasrat negara bangsa seperti dalam ucapan
Yang Amat berhormat Dato' Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak dalam
Perhimpunan Agung UMNO (2005), warga glokal yang kita hasratkan ialah
warga yang berakar nasional dan berakal internasional, maksudnya di samping
kita hebat dalam negara, kita juga berperanan di arena antarabangsa. Akar kita
berpaksi di kota dan desa, namun akal kita menerjah ke serata dunia. Warga
glokal bertunjangkan budaya Malaysia dan ajaran Agama yang suci. Dimensi
baru kita menuntut kita melonjak ke hadapan dengan memperkukuh daya saing
bangsa untuk menjadi antara yang terbaik di pentas dunia.               Kita semakin
bersinar dalam dunia yang serba mencabar. Kita inginkan Malaysia sebagai
contoh, menjadi jenama antarabangsa.          Kejayaan inilah menjadi asas untuk
menjana warga glokal seterusnya.


    Semangat bersatu padu, cinta dan kesetiaan kepada negara, patriotisme,
berorientasi glokal, keharmonian dan toleransi, berbudi bahasa dab beradab
serta memahami, menyanjung budaya dan seni bangsa perlu difahami dan
diamalkan sepenuhnya. Pendidikan merupakan pemangkin kepada Pembinaan
Negara Bangsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya
pada peringkat awal perkembangan pelajar.
    Oleh itu, saya akan sentiasa berusaha bagi memastikan Bahasa Malaysia
digunakan sebagai bahasa pengantar di kalangan pelajar, pelajar dapat bergaul
dengan    rakan-rakan    yang   pelbagai   kaum    dengan    harmoni,   sentiasa
menghormati     lagu   negara    ku   dan   Jalur   Gemilang    serta   sentiasa
mempertahankan negara di samping meningkatkan imej negara, melibatkan diri
dengan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan, serta mengamalkan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan mereka. Diharapkan nilai-nilai yang telah ditanam dan
dipupuk di peringkat sekolah ini akan terus diamalkan oleh pelajar apabila
mereka meninggalkan alam persekolahan.           Secara tidak langsung wawasan
membina negara bangsa dengan sendirinya akan tercapai.PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              20


BIBLIOGRAFI
  1. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
    Lumpur.

  2. Rancangan Malaysia Ke-9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-
    2010 edisi pelancaran(2006), Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
    Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  3. Dr. Tajul Ariffin Noordin (2008) “Penghayatan komponen paradigma
    pendidikan bersepadu” Pendidik Bil 44 (Jan 2008 ), .
    Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan. Selangor

  4. Badrunsham Dahalan (2008) “Guru mesti mampu imbangi kehendak
    masyarakat, tanggungjawab” Pendidik Bil 51/Ogos 2008.
    Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan. Selangor.

  5. MALAYSIA, Buku Rasmi Tahunan 2004, Jabatan Penerangan Malaysia.

  6. Merealisasikan Misi Nasional, Temu Bual Eksklusif "Di Sebalik
    Rancangan Malaysia Ke-9" Bersama Y.A.B Perdana Menteri (2006),
    Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Dasar Cetak (M) Sdn. Bhd.

  7. Pelan Integrasi National (2006), Institut Integriti Malaysia.

  8. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) “Rancangan Malaysia Ke 9 -
    Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006 -2010). Putrajaya.

  9. Mohd. Fuad Razali (2008) “6 Sikap Penting Pacu Kejayaan PIPP”
    Pendidik Bil 44/Jan 2008. Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan
    Warisan. Selangor.

 10. Mohamed Idris Shah, Che Su Mustaffa, Fuziah Shaffie (1994) “Sejarah
   Pembangunan Bangsa dan Negara” Utusan Publication & Distribution Sdn.
   Bhd.

 11. Penyunting: Mohd. Tap b. Salleh (1993). Nilai dan Etika dalam
   Perkhidmatan Awam. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kuala
   Lumpur, Malaysia.


    http://www.scibd.com/doc/296829/Pn. Salma
    www.ppdhl.net/
    www.ppl.upm.edu.my
    www.kelab-umno.com/
    www.muftiselangor.gov.my/


PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________
   KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________              21
PNBM/ IPTHO/NOV08__________________________________________________________________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1702
posted:5/31/2011
language:Malay
pages:21