china-basic-iron-steel-industry-profile- ISIC2710 by AllChinaReports.com

VIEWS: 1 PAGES: 4

More Info
									Buy this report online from Zeefer:
http://www.allchinareports.com/metal/ferrous-metal/china-basic-iron-steel-industry-profile-isic2710.Html
                                                                                          Heilongjiang
                                                                                           Jilin                       China Basic Iron & Steel Industry Profile
                                                                       Inner Mongolia
                                                                                    Liaoning
                          Xinjiang
                                                                                            Beijing


                                                                           Hebei               Tianjin
                                                                     Shanxi
                                                           Ningxia                 Shandong
                                         Qinghai   ISIC Code: 2710
                                                         Gansu
                                                  Henan     Jiangsu
         According to the industry distribution index released by Zeefer, the major distribution areas of basic iron & steel
                                           Shaanxi
                     include: Jiangsu, Hebei, Liaoning, and the second distribution areas include: Shanghai
         industry across China Tibet                                Anhui
                                                             Shandong,
         Tianjin, Zhejiang, Shanghai, Hubei, Henan and Fujian.
                                                                      Hubei
                                                      Sichuan                           Zhejiang
                                                             Chongqing

                                                                     Hunan     Jiangxi

                                                                                  Fujian
                                                             Guizhou


                                                    Yunnan                    Guangdong
                                                                Guangxi

     Lesser Distribution Area                        Beijing Zeefer Consulting Ltd.
     Second Distribution Area
     Major Distribution Area
                                                  Mar. 2010
                                                                   Hainan
Buy this report online from Zeefer:
http://www.allchinareports.com/metal/ferrous-metal/china-basic-iron-steel-industry-profile-isic2710.Html
                                        Table of Contents
        1.   Overview
        2.   The Nationwide Distribution Of Basic Iron & Steel Industry In China
        3.   Introduction To Major Cities
        4.   Nationwide Distribution Of Foreign-Funded And HK-, Macau-, And Taiwan-Funded Enterprises In Basic Iron & Steel Industry
        5.   Nationwide Distribution Of Foreign-Funded Enterprises
        6.   Nationwide Distribution By Enterprise Numbers
        7.   Sales Revenue Of Foreign-Funded And HK-, Macau-, And Taiwan-Funded Enterprises By Region
        8.   Sales Revenue In Different Regions For Basic Iron & Steel Industry
        9.   Nationwide Distribution Of Top 100 Enterprises In Terms Of Sales Revenue
       10.   Comparison Of Foreign-Funded And HK-, Macau-, And Taiwan-Funded Enterprises
        10.1 Operating Status Of Top 10 Areas With Highest Total Profits
        10.2 Comparison On Operating Status Of Foreign-Funded And HK-, Macau-, And Taiwan-Funded Enterprises By Region
       11.   Analysis On Operating Status Of Enterprises By Corporate Ownership
       12.   Analysis On The Changes In Number Of Enterprises By Corporate Ownership
       13.   Analysis On The Changes In Sales Revenue By Corporate Ownership
       14.   Comparison On The Rate Of Return On Assets Of Enterprises
        14.1 Comparison On The Rate Of Return On Assets By Corporate Ownership
        14.2 Comparison On The Rate Of Return On Assets By Corporate Size
        14.3 Comparison On The Rate Of Return On Assets Of Foreign-Funded And HK-, Macau-, And Taiwan-Funded Enterprises By Corporate Size
       15.   Comparison On The Investment Environment Indexes Of 10 Major Regions
       16.   List Of Top 100 Enterprises In Terms Of Sales Revenue
       17.   Index Explanation
Buy this report online from Zeefer:
http://www.allchinareports.com/metal/ferrous-metal/china-basic-iron-steel-industry-profile-isic2710.Html                                 Beijing Zeefer Consulting Ltd.

2. The Nationwide Distribution Of Basic Iron & Steel Industry In China
According to the Zeefer Industry Distribution Indexes, major distribution areas of the basic iron & steel                Code   Region  N       Index Points
industry include Jiangsu, Hebei and Liaoning. The second distribution areas of the basic iron & steel                   32 Jiangsu      |||||||||||||||||||||||| 98 ||||||||||||||||||||||||
industry include Shandong, Tianjin, Zhejiang, Shanghai, Hubei, Henan and Fujian.                             13 Hebei       ||||||||||||||||||||||| 94 |||||||||||||||||||||||
                                                                     21 Liaoning     |||||||||||||||||||||| 88 ||||||||||||||||||||||
                                                                     37 Shandong     ||||||||||||||||||||| 87 |||||||||||||||||||||
                                                                     12 Tianjin      |||||||||||||||||||| 80 ||||||||||||||||||||
                                                                     33 Zhejiang     ||||||||||||||||||| 76 |||||||||||||||||||
                                                          23          31 Shanghai     |||||||||||||||||| 74 ||||||||||||||||||
                                                                     42 Hubei       ||||||||||||||||| 70 |||||||||||||||||
                                                          22           41 Henan       ||||||||||||||||| 69 |||||||||||||||||
                                                       21             35 Fujian      |||||||||||||||| 65 ||||||||||||||||
                    65                    15       11                    44 Guangdong     |||||||||||||||| 64 ||||||||||||||||
                                                 12                    43 Hunan       ||||||||||||||| 60 |||||||||||||||
                                                13
                                   64
                                           14
                                                  37
                                                                     45 Guangxi      ||||||||||||||| 60 |||||||||||||||
                           63                                         51 Sichuan      |||||||||||||| 59 ||||||||||||||
                                   62          41       32
                                        61                             15 Inner Mongolia  |||||||||||||| 56 ||||||||||||||
                     54                             34       31           34 Anhui       ||||||||||||| 54 |||||||||||||
                                             42
                                51                      33             50 Chongqing     |||||||||||| 50 ||||||||||||
                                      50
                                                  36                  36 Jiangxi      |||||||||||| 48 ||||||||||||
                                           43         35
                                     52                               14 Shanxi      |||||||||| 43 ||||||||||
        1-64                                                            11 Beijing      |||||||||| 42 ||||||||||
                               53        45       44
        65-87                                                           22 Jilin       ||||||||| 39 |||||||||
        88+                                                            61 Shaanxi      ||||||||| 39 |||||||||
                                           46                          53 Yunnan      ||||||||| 38 |||||||||
                                                                     52 Guizhou      ||||||||| 37 |||||||||
ZEEFER Industry Distribution Index: is an indicator through aggregate weighted computation based on                    23 Heilongjiang   |||||| 24 ||||||
the three authority statistics of enterprise numbers, sales revenue and profit by region and corporate                  62 Gansu       ||||| 23 |||||
ownership, and in accordance with the regional distribution of leading enterprises inside the sector.                   64 Ningxia      ||||| 23 |||||
Through horizontal comparison on the target industry development in different provinces, municipalities,                 65 Xinjiang     |||| 19 ||||
and autonomous regions, the ZEEFER Industry Distribution Index is specially designed to truly reflect                   63 Qinghai      | 7 |
the conditions of regional distribution for the target industry, providing a quantitative, visual and reliable              46 Hainan       3
reference for relevant users to make decisions. The ZEEFER Industry Distribution Index adopts a                      54 Tibet        0
hundred mark system. For a certain region, the higher the score, the higher the distribution concentration
in this region and the industry position of the region shall be more important.                                              Tel: +86 10 68324716 Fax: +86 10 87750776
                                             Email: Zeefer@zeefer.org Web: www.zeefer.org                                   4
Buy this report online from Zeefer:
http://www.allchinareports.com/metal/ferrous-metal/china-basic-iron-steel-industry-profile-isic2710.Html
                                            Declaration      Beijing Zeefer Consulting Ltd. and (or) its affiliates (hereafter, "Zeefer") provides this report with the greatest possible
      care. Nevertheless, Zeefer makes no guarantee whatsoever regarding the accuracy, utility, or certainty of the
      information in this report. Further, Zeefer disclaims any and all responsibility for damages that may result from the use
      or non-use of the information in this report.
      The information in this report may be incomplete and/or may differ in expression from other information in elsewhere by
      other means. The information contained in this report may also be changed or removed without prior notice.

								
To top