témy bakalárskych diplomových prác (DOC) by ashrafp

VIEWS: 69 PAGES: 1

									Témy bakalárskych, resp. diplomových prác z predmetu Závislosti, PaedDr. Ján Galáš :

  1.  Terénna sociálna práca s užívateľmi drog - súčasný stav a perspektívy.
  2.  „Nízkoprahové centrá" pre užívateľov drog – potreby a limity rozvoja.
  3.  Sociálna rehabilitácia ex-userov – možnosti uplatnenia na trhu práce a reintegrácie do
     prirodzeného sociálneho prostredia.
  4.  „Domy na pol ceste" – možnosti a význam chráneného bývania pre ex-userov.
  5.  Svojpomocné abstinentské hnutie a jeho miesto v sociálnej rehabilitácii ex-userov.
  6.  Uplatňovanie terapeutických prístupov v resocializačných centrách.
  7.  Demografické charakteristiky klientov resocializačných stredísk
  8.  Porovnanie skúseností, názorov a postojov detí a mládeže Prešovského kraja ku
     konzumácii drog
  9.  Porovnanie skúseností, názorov a postojov detí a mládeže Košického kraja ku
     konzumácii drog
  10.  Drogy v detských domovoch – porovnávacia štúdia.
  11.  Hodnotová orientácia a životný štýl detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou
  12.  Uplatňovanie opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v oblasti
     drogových závislostí
  13.  Možnosti a špecifiká prevencie drogových závislostí u detí v Detských domovoch -
  14.  Možnosti a špecifiká prevencie drogových závislostí u rómskeho etnika -
  15.  Komplexný systém pomoci užívateľom drog – SWOT analýza súčasného stavu.
  16.  Formy a metódy sociálnej práce s užívateľmi drog.
  17.  Financovanie problematiky drogových závislostí na národnej a regionálnej úrovni.
  18.  Skúsenosti, názory a postoje študentov sociálnej práce k problematike konzumácie
     a zneužívania drog.
  19.  Uplatňovanie práva v riešení problematiky drogových závislostí – liberalizácia versus
     represia.
  20.  Drogová závislosť – choroba versus sociálno-patologický jav ( medicínske a sociálne
     aspekty zneužívania drog ).
Mgr. Peter Michančo

Témy bakalárskych prác odboru sociálna práca:

  1. Spoluzávislí – partner/ka závislého od alkoholu
  2. Spoluzávislí – dieťa závislého/závislej od alkoholu
  3. Spoluzávislí – rodičia závislého dieťaťa
  4. Spoluzávislí – súrodenec závislého od alkoholu
  5. Mladí odchádzajúci z detských domovov – ako sa nestať bezdomovcom
  6. Mladí bezdomovci – šanca na uplatnenie sa v spoločnosti
  7. Klubová činnosť abstinujúcich v Prešovskom kraji – prieskum súčasného stavu
  8. Úloha klubov abstinentov pri zaraďovaní abstinujúcich do spoločnosti
  9. Sociálni pracovníci – ich spoločenský status v rámci pomáhajúcich profesií
  10. Záťaž a jej zvládanie u sociálnych pracovníkov pri práci s bezdomovcami

								
To top