Docstoc

คู่มือ dreambox ฉบับภาษาไทย (PDF)

Document Sample
คู่มือ dreambox ฉบับภาษาไทย (PDF) Powered By Docstoc
					จุดใชงานภายนอกเครื่อง
           กอนที่เราจะเริ่มใชงานเครื่อง DB เราควรมาทําความรูจักจุดใชงานตางๆ ภายนอกเครื่องกันกอนนะครับ โดยที่หลัง
เครื่องนั้นมีจุดใชงานตางๆ ดังนี้
                                              รูปการจุดใชงานตางของเครื่อง DB
         จากรูปเปนการใชงานจากจุดใชงานตางๆ ของเครื่อง DB โดยการตอดูภาพกับ ที.วี นั้นเราจะตอสายภาพออกมาได
2 แบบ คือแบบสาย AV ธรรมดา กับการใชสาย SCART โดยความตางในการใชงานคือ สาย SCARTนั้นจะตอเขากับ
ชองดูภาพที่เปน คอมโพแนนนั่นคือจะไดภาพที่มีความละเอียดของสีไดดีกวา
                                              รูปสาย SCART ที่มีจําหนายทั่วไป                                                                                                                     1
รูปแบบการตอใชงน DB
                       ่
         การใชงานเครือง DB นั้นมีอยูดวยกันหลายรูปแบบโดยแตละแบบก็จะมีวัตถุประสงคในการใชงาน
                                                                                               ้
แตกตางกันออกไป ซึ่งจริงๆ แลวเราไมไดเอาเครื่อง DB มาแชรการดเพื่อดูเคเบิล ที.วี เทานัน มันยังทําอะไร
                 
ที่เครื่องรับยี่หออื่นๆ ทําไมไดอีกตั้งหลายอยางรับรองไดเลยวาคุณคิดไมผิดแลวละครับที่ซื้อมันมาใชงาน

                      ่            ู
      รูปแบบแรกทีจะแนะนําใหดกันคือ การติดตั้งใชงานตามบานทั่วไป โดยการใชการดบอกรับสมาชิกแท
                                       ั                           ้
ของเคเบิล ที.วี ที่ตองการดูแลวแชรดูกนเองภายในบาน หรือภายในพืนที่ใชงาน อาทิ รีสอรท หรือที่พักตาก
อากาศที่อยูแยกกันเปนหลังๆ เพื่อใหตางคนตางดูได ในกรณีนี่ทานไมตองใชเครื่องแยกการดเลย อีกทั้งยังแยก
ไดตามความตองการอีกตางหาก เพราะการใชเครื่องแยกการดนั้นถูกจํากัดเพียง 4 จุดเทานั้น
                                                                        
            จากรูปจะเห็นวาเราสามารถแยกจุดการดูไดตามตองการโดยขึ้นอยูกับ hub ที่นํามาใชงานเปน
                                                                            ้
หลัก หากตองการดู 10 จุดก็ใหใช hub แบบที่มากกวา 10 ชองครับ โดยแตละจุดนันจะเชื่อมตอกันดวยสาย
LAN แบ DIREC เทานี้ก็ใชงานไดแลวครับ
                                                                                                          2
                               ่
             อีกรูปแบบหนึงคือการติดตั้งกับงานระบบอาคาร โดยหลีกขอจํากัดเดิมคือการแชรการดดวย
เครื่องแยกการด ที่ทําใหมีชองใชงานนอย เพราะตองถูกจํากัดอยูที่เคริ่องแยกการด หรือไมอยางนั้นก็ตองซื้อ
                             
การดมากกวา 1 ใบ ทําใหตองเสียคาใชจายสูงเกินความจําเปน อีกทั้งเครื่องแยกการดยังไมมีความสมบูรณใน
การใชงานเทาที่ควร เพราะบางรุนอาจตองคอยดึงการดเขาออกอยูบอยๆ
       จากรูปจะเห็นวาการใชงานเครื่อง DB ตางกับเครื่องรับทั่วไปเพียงแคตองมี HUB เพิ่มเขามาใน
ระบบเทานั้น สวน CODE ที่ใชในการถอดรหัสนั้นก็เลือกเอาวาจะรับจาก servers หรือจะใชการดแทก็
ตามแตความตองการ แตถาทานเปนเจาของอาคารหลายๆ แหงผมวาทานคุมสุดคุมเลยครับ เพราะลงทุนซื้อ
สมาชิกครั้งเดียวใชไดกับทุกอาคาร และทุกเคเบิลอีกตางหาก
                                                                                                            3
เริ่มการใชงาน
        กด menu ที่รีโมทจะมีรายการใชงานตางๆ ดังนั้
TV MODE                หมายถึง การเลือกไปใชงานในหมวดของ ที.วี อยางเดียว
RADIO MODE หมายถึง การเลือกไปใชงานในหมวดของวิทยุ อยางเดียว
FILE MODE               หมายถึง การแกไขการใชงานในสวนของการกําหนดขอมูลการใชงานภายใน ซึ่ง
เรานิยมทําผานคอมพิวเตอรจะสะดวกกวา เพราะการกําหนดคําสั่ง หรือการเขียนคําสั่งนั้นตองใชคียบอรดรวม
ในการใชงานดวย
INFORMATION หมายถึง การแสดงรายละเอียดในการใชงาน กับชองรายการในเวลานั้นๆ
SHUTDOWN                 หมายถึง การสั่งใหเครื่อง DB เริ่มการทํางานใหม หรือยุดการทํางานในรูปแบบ
ตาง
SETUP                     หมายถึง การเขาไปตั้งคารายการรายการปกยอย ในหัวขอตางๆ ตอไป
GEAMES                    หมายถึง การใชงานในหมวดการเลนเกมส ที่มีใหมากับเครื่อง DB
TIMER                                   ้
                          หมายถึง การตังเวลาในการสั่งบันทึกรายการ
                                                                                                     4
        เริ่มการใชงานผมจะขามหัวขอมที่ 1,2 ละ3 ไปเลยนะครับเพราะวาไมมีสาระสําคัญอะไรเทาใหร เรามา
             ั
เริ่มกันที่หวขอแรกที่เราตองทําความรูกอนลําดับแรกคือ

INFORMATION
                          ้
เมื่อเราเกด ok ที่หัวขอนีจะมีขอยอยใหเลือก 2 ขอคือ


                                                                                                        5
STREAMINFO กด ok 1 ครั้งจะไดดังรูป
จากรูปคือคุณสมบัติชองรายการของ ที.วี ชอง 3 ไทย ก็เปนเพียงคาแสดงการใชงานเทานั้น
ABOUT กด 1 ครั้ง จะไดดังรูป
              จากรูปคือการแสดงคุณสมบัติของเครื่อง DB ซึ่งไมมีรายการตั้งคาใดๆ                                                                                       6
SHUTDOWN
                                       ่                                        ั
              ในหมวดนี้เปนการใชงานเกียวกับการควบคุมการเปด- ปดโดยเฉพาะ โดยมีหวขอใหเลือกใช
งานยอยๆ อีก 4 หัวขอ
                                                                                                 7
                                         ่
REBOOT NOW หมายถึงการสังใหเครื่องเริ่มการใชงานใหม โดยเริ่มจกปดเครื่อง แลวสังบูช             ่
โปรแกรมใหมทั้งหมด จะใชเมื่อมีการลงโปรแกรมใหม หรือแกไขคําสั่งตางๆ ใหม เพื่อใหเครื่องทําตามการ
กําหนดคาใชงานหลังสุด
                                                                                  ู
RESTART ENIGMA หมายถึงการเริ่มตนการทํางานใหม แตไมมีการรีบชเครื่องเหมือนในหัวขอ
              ่
แรก นั่นคือเมือเครื่องปดแลวเปดใหมทันที
GOTO STANDBY ใชในกรณีที่เราตองการปดเครื่องชั่วคราว โดยสังเกตุไดวาเมื่อเราใชงานหัวขอ
                ่                                         ุ
นี้จะมีไฟ ติดทีหนาเครื่องทั้ง แดง และเขียว ตอเมื่อกดที่ปมแดงบนรีโมท คือสั่งเปดเมื่อใดเครื่องก็จะใชงานได
ทันที                                                                               สังเกตุวาไฟจะติด 2 ดวง ทั้งเขียว
                                                                               และแดง
                                                      ่       ้
SET SLEEPING หมายถึงการตั้งเวลาปดเครื่องหากเราเลือกทีหัวขอนีจะไดหนาตางดังรูป


        เมื่อตั้งคาทุกอยางแลวใหกดปุม
        เขียว เพื่อกําหนดการใชงาน
                                                             ระยะเวลาที่ตองการใหปด                                                                        เลือกการปดวาจะเปนแบชั่วคราว
                                                                        หรือถาวร
                                                                                                                   8
SETUP

                                                   ั
      ในหมวดนี้เปนหมวดที่คอนขางจะสําคัญเพราะมีหวขอที่ตองตั้งคาใหตรงกับอุปกรณใชงานอยูหลาย
                                                 ้
หัวขอ โดยทั่วไปแลวจะสับสนกับการใชงานในหมวดนีมากที่สุดเริ่มกันเลยนะครับ
                                                                                                     9
SERVICE ORGANISING เปนหัวขอเกี่ยวกับการทํารายการโปรดเอาไวดูเองคนเดียว โดยเลือก
เอาชองรายการที่เราตองการดูบอยๆ มารวมกันไวเปนชุดเดียวกัน โดยมีหัวขอการใชงานดังนี้
                                               สรางกลุมชองรายการโปรด

                                                              เพิ่มชองรายการโปรด


                                        แกไขชองรายการโปรด
เมื่อเราเลือกในหัวขอ CREATE NEW หรือ ADD SERVICE จะไดเมนูยอย 3 รายการดุงรูป
จากนั้นใหเราเลือกการใชงานวาตองการทรายการโปรดกับรูปแบบการใชงานใด
                                                                                     10
CREATE NEW BOUGUET เปนหัวขอสําหรับใชในการสรางกลุมชองรายการใหม
เมื่อเราเลือกที่ CREATE / ADD NEW จะไดรายการดังรูป ใหกําหนดชื่อกลุมการใชงานใหม
ขึ้นมาเชน movie โดยเลือกตัวอักษรตางๆ ที่ปุมบนรีโมทดังรูปไดเลยทันที แลวกด ok 1 ครั้ง
                                                                                           11
  จากนั้นใหเราไปเช็คดูในหัวขอ EDIT BOUGUET กด ok 1 ครั้ง แลวเลือกหัวขอ USE
BOUGUEST(TV)
จะเห็นแฟมการใชงานใหมทเี่ ราเพิ่มเขาไปกอนหนานี้ดังรูป


                                                                                 12
                                                ่               
ADD SERVICES TO BOUGUET เปนการเลือกชองใชงานทีตองการเขามาอยูในแฟมที่
เราเตรียมเอาไวกอนหนานี้
กด ok 1 ครั้ง แลวเลือกหมวด TV


                                                                        13
             
เลือกแฟมที่ตองการรวมชองรายการ โดยแฟมที่เราสรางไวกอนหนานี้คือ movie กด ok 1 ครั้ง
เลือกดาวเทียมที่ตองการเพิ่มชองรายการ                                                                                          14
แลวเลือกชองรายการที่ตองการ เชน ชอง HBO
กด ok 1 ครั้ง จะเห็นวาชื่อชองรายการจะเปนสีแดง จากนั้นใหกด EXIT แลวเขาไปดูผลงานที่ EDIT                                                                                               15
              ื่                                        ่
เลือกแฟมที่ชอ movie กด ok จะเห็นวามีชองรายการ HBO เพิมเขามาแลวนะครับ สวนชองรายการ
อื่นๆ ที่ตองการก็ใหใชวิธีการเดียวกันนี้ครับ
EDIT BOUGUETS เปนหัวขอที่ใหเราเขาไปแกไขคาของรายการตางๆ ที่เราไดรวมเอาไว


                                                                                           16
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนาตางรายการดังรูป แลวใหเลือกเปนหมวด TV กด ok 1 ครั้ง
                                        ่                                                   ่
จะไดหนาตางรายการดังรูป ใหเลือกแฟมทีตองการเขาไปแกไข ในกรณีนี้ผมจะเลือกเขาไปที่แฟมทีชื่อ
spscomsat ที่ผมไดรวมรายการเอาไวแลว กด ok 1 ครั้ง


                                                                                                   17
    จะเห็นรายการชองตางๆ ที่ไดรวมเอาไวแลว

ใชสําหรับลบชองรายการ ที่   ใชสําหรับยายชองรายการ   ใชสําหรับเปลี่ยนชื่อชอง   ใชสําหรับกําหนดการใช
ไมตองการ                   จากบนลงลาง หรือลางขึ้น   รายการ                      งานชองรายการที่มี
                                                                                                     18
                                                       กด delete 1 ครั้งจะลบรายการชองนั้นทันที แต
                                                       สามารถเรียกคืนภายหลังไดโดยใชหัวขอ ADD
                                                       กด mark 1 ครั้ง จะปรากฏแถบแดง แลวสามารถ
                                                       เลื่อนขึ้นหรือลง แลวกด ok 1 ครั้งจะยายชองได
                                                       ทันที
                                                         กด rename 1 ครั้งจะขึ้นหนาตางใหเปลี่ยนชื่อ
                                                         ไดทันทีแลวกด ok 1 ครั้ง
                                                         กด merker 1 ครั้ง จะขึ้นหนาตางใหกําหนดชื่อ
                                                         การกํากับการชองรายการ เมื่อเสร็จแลวกด ok 1
                                                         ครั้งจะใชงานไดทันที
        สรุปแลวในหัวขอ SERVICE OGANISING นั้นเปนการกําหนดรายการโปรดที่ตองการ             
ดวยกันทั้งสิ้น ในสวนตอไปจะเปนการกําหนดคาการใชงานกับอุปกรณจานดาวเทียมที่หลาดไมไดอีกเชนกัน


                                                                                                         19
SERVICE SEARCHING

                                ่
       ในหมวดนี้เปนการใชงานเกียวกับการตั้งคาการใชงานใหตรงกับอุปกรณที่ใชงาน เพื่อใหสามารถ
ควบคุมการใชงานได และใชงานเครือง DB ไดเต็มประสิทธิภาพ กด ok ที่ SERVICE
SEARCHING 1 ครั้ง
                                                                                                   20
จะไดหนารายการ เมนูออกมา 7 รายการ ดังรูป
SATELITE CONFICGURATION
                                 ้
      เปนหัวขอที่เกี่ยวกับการตังคารายการดาวเทียมใหใชงานกับอุปกรณรวมตางๆ ไดอยางถูกตอง กดที่
SATELITE CONFICGURATION 1 ครั้งจะไดหนารายการดังรูป
                                                                                                        21
       กดรีโมทเลื่อนขึ้นไปบรรทัดบนสุด แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
        ในหัวขอนี้จะเปนการกําหนดการใชงานกับอุปกรณรวมตัดตอแบบตางๆ และรวมถึงการใชงาน
รวมกับเครืองมูฟจาน หรือ DISEQS POSITIONER
                                                                                             22
ONE SINGEL SATTILE หมายถึง การกําหนดใหเครื่อง DB ใชงานกับดาวเทียมดวงเดียว
เทานั้น
2 SATTILES VIA TONEBURST หมายถึง การกําหนดใหเครื่อง DB ใชงานรวมกับส
                                                         ้
วิชตประเภท TONE SW ซึ่งไมมีนิยมนํามาใชในเมืองไทย ดังนันหัวขอนี้ก็จะไมถูกใชงาน
2 SATTILES VIA 22KHz ( only highband) หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ สวิชต
22 KHz นั่คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 2 LNB โดยกําหนดเปน OFF และ
22K

                                                                                      23
                                  รูป สวิชต 22 KHz ที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป ในราคา
                                  ประมาณ 250-300 บาท
2 SATTILES VIA DISEQC A/B หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ diseqs sw แบบ 2
ทาง คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 2 LNB โดยถูกกําหนดใหเปน LNB1 และ
LNB2


                                                                                            24
                                 รูป diseqs sw แบบ 2 ทาง ที่หาซื้อไดทั่วไป ราคาประมาณ 150-
                                 250 บาท
4 SATTILES VIA DISEQC OPT A/B หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ diseqs sw
แบบ 4 ทาง คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 4 LNB โดยถูกกําหนดใหเปน
LNB1,LNB2,LNB3 และ LNB 4

                                                                                              25
                                        รูป diseqs sw แบบ 4 ทาง ที่หาซื้อไดทั่วไป ราคาประมาณ 250-
                                        450 บาท
MANY SATTLIES VIA DISEQC ROTOR หมายถึง การตั้งคาใชงานรวมกับเครื่อง
มูฟจานในกรณีที่ติดตั้งกับจานมูฟ เพื่อใหรับสัญญาณดาวเทียมไดหลายๆ ดวง เพื่อใหคุมคาการใชงานของ
SERVERS ที่ใหบริการ

                                                                                                     26
                                    รูป diseqs move ที่นํามารวมใชงานกับเครื่อง DB เพื่อใหใช
                                    งานกับจานมูฟได ทําใหรับสัญญาณดาวเทียมไดหลายๆ ดวง


              ่
การติดตั้งเครืองมูฟจานใหสามารถใชงานกับเครื่อง DB ได โดยการตอสายตางๆ ดังนี้

                                                 ตอสายไปเขากับตัวมอเตอร โดยใชสาย TVRO ที่มี
                                                 สายใชงาน 4 เสน เปนไฟจายมอเตอร 2 เสน และสาย
                                                 SENSOR 2 เสน
                                                                                                  27
                                          ตอสายไปเขากับ LNB ที่อยูบนจานรับสัญญาณ
                                         ตอสายไปเขากับเครื่องรับสัญญาณ DB ที่ตําแหนง
                                                            LNB IN
รูปการเขาสายเครื่องมูฟจาน กับเครื่อง DB และมอเตอรมูฟจาน
                                                                               28
MOTOR SETUP
                                                 ่
        เปนหัวขอตอเนื่องกับหัวขอที่แลวที่เกียวกับการสั่งมูฟจานดวย เครืองมูฟหรือ diseqc
positioner หากทานตองการใหเครื่อง DB สามารถมูฟจานมูฟไดละก็ไมอยากครับกอนอื่นใหเลือก
หัวขอ MOTOR SETUP แลวกด ok 1 ครั้ง
กด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป แลวใหกดปุมสีน้ําเงินไดเลยครับ
                                                                                               29
เมื่อกดปุมสีน้ําเงิน จะไดหนารายการดังรูป
                                               กําหนดรูปแบบการมูฟ ใหเลือกไวเปน
 ใชบันทึกตําแหนงการใชงานที่รับ              POSITION เลยก็ไดครับ
 สัญญาณไดแรงที่สุด

                                                                        เลือกชื่อดาวเทียมที่ตองการหาตําแหนง
                                                                            เลือกความถี่ดาวเทียมที่ตองการหา
 กลับไปหนารายการกอนหนานี้
                                                                            สัญญาณ เพื่อบันทึกตําแหนงใชงาน
                                                                          ใชสําหรับเลื่อนหาตําแหนง ดาวเทียม
                                                                          โดยการกดปุมซาย หรือขวาที่รีโมท
 หากหนาจานตรงตําแหนงดาวเทียมแลว
 ตองมีเครื่องหมายถูกที่ LOCK เทานั้น


        วิธีการหาตําแหนงดาวเทียม และบันทึกการใชงาน
                             ่
    1. หาตําแหนงดาวเทียมทีตองรับทั้งหมด ตั้งแตทิศตะวันตก ไปถึงทิศตะวันออก ดวยมือจนไดสัญญาณ
       แรงที่สุดของทุกดวงกอน แลวจึงติดตั้งมอเตอร แลวตอสายสัญญาณ และสายไฟเลี้ยงมอเตอรใหครบ
       และถูกตองทุกเสน
    2. เปดเครื่อง DB แลวเขามาที่หนารายการ MOTOR SETUP เริ่มใหเครื่องมูฟจานใลมาทั้งแต
       ทิศตะวันตกโดยอาจเริ่มจากดาวเทียม INTELSAT 7/10 หรือ PAS 7/10 มากอน จนได
       สัญญาณแรงที่สุด
    3. สั่งบันทึกตําแหนงการใชงานที่ปุม STORE ไปทีละดวง จนครบการใชงาน ถึงดวงสุดทาย
       ทางดานตะวันออกซึ่งอาจเปนดาวเทียม APSTAR6
    4. ทดลองสั่งงานเครืองมูฟ เพื่อเช็คตําแหนงดาวเทียมทีละดวง หรือเลือกเอาเฉพาะดวงที่ดูบอยๆ ก็ไดวา
       ตําแหนงตรงกับที่เราบันทึกไวหรือ หากไมตรงก็ใหมูฟละเอียดทีละดวงจนครบ ก็เปนอันวาจบ
       กระบวนการครับ


                                                                                                        30
NON-STARN DARD USER DEFINED CONFIGGURATION
                      ่
         เปนหัวขอเกียวกับการรั้งคาการใชงานหัวรับสัญญาณ หรือ LNB ใหตรงกับคาการใชงานจริง หาก
                                                             ั     ้
การตั้งคาไมตรงแลวทุกอยางก็จะใชงานไมไดทันที ดังนั้นที่หวขอนีสําคัญเปนอยางมากนะครับ เริ่มดวยการ
เลือกที่หัวขอสุดทาย แลวกด ok
เมื่อกด ok จะไดหนารายการดังรูป
                                                                                                      31
ใหเขาไปในกรอบเลข 0 ของ LNB แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
         หาก LNB ที่ใชงานเปนแบบ C-BAND ใหตั้งคาการใชงานเปน 05150 ทั้ง 2 บรรทัดแรก แต
                                                ั
ถาเปน LNB แบบ KU-BAND ใหสังเกตุที่หว LNB วาเปนชนิดใดโดยหากเปนแบบ
UNIVERSAL ใหตั้งเปน LOF/L 09750 และ LOF/H 10600 สวนถาเปนแบบ KU-
SINGEL หรือหัวของจาน UBC เดิมใหตั้งเปน 11300 ทั้ง 2 บรรทัด สวนบรรทัดที่ 3 ไมตองแกไข
ใดๆ และในกรอบ INCRE ก็ไมตองใสเครื่องหมายถูก เมื่อทุกอยางถูกตองแลวใหกดปุมเขียวเพื่อทําการ
บันทึกคา เทานี้เครื่อง DB ก็พรอมใชงานในการทดสอบรับสัญญาณในหัวขอตอไปแลวครับ
                                                                                               32
SATFIND
        เปนการใชงานเกี่ยวกับทดสอบการรับสัญญาณของดาวเทียมดวงนั้นๆ ที่ตองการคนหา ในเครื่อง
DB นี้มีคูรสมบัติที่ดี ที่เครื่องรับอื่นๆ ไมมีก็คือมีแทบวัดสัญญาณใหถึง 3 คา และแถมยังใหญสะใจอีก
                                                      ้
ตางหาก เรียกวาเต็มหนา เต็มตากันเลยทีเดียว ดังนันหากทานที่เปนนักติดตั้งจานดาวเทียมแบบชาวบานดวย
แลวทานตองชอบแนนอน


 แถบแสดงการตอบสนองของ หัว LNB กับเค                        แถบที่สองเปนแถบที่แสดงคุณภาพของสัญญาณที่
 รองรับสัญญาณหากไมขึ้นใหไปเช็คที่สาย หรือ               รับได จากกนาจาน โดยในการหาสัญญาณตองให
 การเขาหัว และการตั้งคาหัว LNB                           มีคาความแรงมากที่สุดเทานั้น


                                                                                 ตองมีเครื่องหมายถูกเทานั้น
                                                                                 ทั้ง LOCK และ SYNG
                                                                         ชือดาวเทียมที่ตองการทดสอบ
                                                                         ความถี่ที่ตองการทดสอบ
 แถบที่ 3 เปนคาอัตราการรบกวนของสัญญณ
 ขางเคียง ในการทดสอบสัญญาณตองมีคานอย
 ที่สุด หรือไมมีเลยจะดีที่สุด


                                                                                    ้
          การตั้งคาทดสอบสัญญาณนั้นเราจําเปนตองทราบวาดาวเทียมที่เราตองการทดสอบนันมีความถี่ของ
                                         
TRANDSPONDER ใหนที่สงออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และเปนความถี่ที่มีคุณภาพของสัญญาณ
แรงกวาความถี่อื่นๆ เพื่ประโยชนในการทดสอบสัญญาณทําใหงานของเราเร็วขึ้นมาก หากไมทราบใหติดตอ
กับผูจําหนายเครื่องที่ทานซื้อมานั่นแหละดีที่สุด
                                                                                                       33
TRANSPONDER EDIT
        เปนหัวขอที่เกี่ยวกับคาความถี่ของดาวเทียมแตละดวง โดยเราสามารถเพิ่ม-ลบ-แกไข คาความถี่
ดาวเทียมไดในหัวขอนี้ครับ เลือกหัวขอ TRANSPONDEREDIT
แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
                           เลือกดาวเทียมที่ตองการแกไข แลวกดปุมขวา 1 ครั้ง
                                                                                                    34
หากทานตองการเพิ่มความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ ADD แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
                                                             ใสคาความถี่ใหมที่ตองการ


                                                                                     ใหตั้งปน AUTO ก็ได                                                                 ใสแนวการรับสัญญาณ
                                                                 ใสคา SR ที่ตองการ
 เมื่อใสคาครบทุกชองแลวใหกดปุมเขียว 1 ครั้ง

หากทานตองการแกไขความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ EDIT แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป                                                                    ใสคาความถี่ที่ไดมาใหม


                                                                                     ใหตั้งปน AUTO ก็ได                                                                              ใสแนวการรับสัญญาณ
                                                                         ใสคา SR ที่ตองการ


          เมื่อใสคาครบทุกชองแลวใหกดปุมเขียว 1 ครั้ง

                                                                                                      35
หากทานตองการลบความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ REMOVE แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
กด ok 1 ครั้งความถี่จะหายไป 1 ชุดทันที

AUTOMATIC TRANSPONDER SCAN

                       ่                                                                        ่
       เปนหัวขอที่เกียวกับการคนหาชองรายการ โดยในหัวขอนี้จะทําการคนหาทั้งดวงดาวเทียม โดยเริม
            ่
จากคาความถีนอย ไปหามาก
                                                                                                    36
กด ok 1 ครั้งจะไดหนารายการดังรูป


                                                     เลือกดาวเทียมที่ตองการจะคนหา
                                                                  เมื่อเห็นวาสัญญาณเขามาแลวก็ใหกด
                                                                  ปุมเขียว เพื่อสั่งคนหาไดเลยครับAUTOMATIC MULTISAT SCAN

                                                                                    ่
       เปนหัวขอที่ใชในการคนหาชองรายการเหมือนกัน เพียงแตตางกันตรงที่การคนหาทีนี่นั้นเปนการ
คนหาทุกดวงดาวเทียม ไมใชเฉพาะดวงเดียว
                                                                                                        37
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากตองการใหมีการคนหาก็เพียงกดปุมเขียวที่รีโมทเทานั้น การคนหาจะเริ่มจากดาวเทียมดวงแรกคือ
PAS7/10 ไปจนถึงดาวเทียมดวงสุดทายเลยทีเดียว ดังนั้นคงใชเวลาในการคนหานานมากๆ แนนอน

MANUAL TRANSPONDER SCAN

        เปนหัวขอที่ใชในการคนหาเหมือนเดิม แตวาเปนการคนหาทีละความถี่ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับที่
ตองการเพิ่มชองรายการเขาไปใหม ในกรณีมีทรานสปอนเดอรมาใหม
                                                                                                       38
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
                                                                     เมื่อใสความถี่แลวกดปุมสี
                                                                     เขียวไดเลยครับ
                          ภาพขณะเครืองกําลัง SCAN ชองรายการเขามา
                                                                                                   39
                   ่
     หลังจากที่เครือง SCAN แลวจะถามวาตองการเพิ่มชงองรายการอีกหรือไม หากไมตองการให
ตอบ NO ไดเลยครับ
       SYSTEM SETTING
              เปนหัวขอที่ใชในการกําหนดคาการใชงานของ db ในรูปแบบตางๆ
                                                                                            40
                   ั
กด ok 1 ครั้ง จะมีหวขอยอยใหเลือก 5 รายการ เริ่มจาก
SYSTEM SETTING

      เปนการกําหนดเวลาการใชงานในสวนตางๆ ของเครื่อง DB
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนาตางรายการดังรูป                     กําหนดคาเวลาการใชงาน ใหตรงกับโซนที่อยู
                                                            กําหนดคาเวลาปจจุบัน เพื่อประโยชนในการตั้ง
                                                                        เวลาบันทึกรายการ
                                                                                                 41
A/V SETTINGS
                   ่
   เปนหัวขอที่เกียวกับการตั้งคาการแสดงผลของภาพ
กด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
กดปุมสีน้ําเงิน 1 ครั้ง จะไดภาพแสดงการทดสอบสีบนหนาจอภาพ หรือ CORLORBAR
                                                                            42
KEYBOARD SETUP
   เปนหัวขอที่ใชในการกําหนดคาการใชงานของ KB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมในการใชงานของเครื่อง DB
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากมีการใชงาน KB ก็ใหเลือดการใชงานใหตรงกับอุปกรณที่นํามาใชงานแกวกดปุมเขียวไดเลยครับ


                                                                                               43
OSD SETTINGS
   เปนหัวขอที่ใชในการตั้งคาการแสดงบนหนาจอ ที.วี อีกรูปแบบหนึ่งครับ
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                                                                          ปรับความสวางของจอ


                                                                                   ปรับความเขมของจอ
                                                                                               44
             ้ํ
หากกดปุมสีนาเงิน หมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบของเมนู ในสวนตางของจอที่เรียกวา SKIN นั่นเอง หาก
                                                                ่         ่
ตองการเปลี่ยนก็เพียงเลือกรูปแบบที่ตองการ แลวกดปุมเขียว ตัวเครืองก็จะเปลียนใหทันที
OSD LANGUAQE
   เปนหัวขอที่ใชในการเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลบนหนาจอ และเมนูตางๆ
โดยมีใหเลือกเพียง 2 ภาษาเทานั้น คือภาษาอังกฤษ กับภาษาเยรมัน
                                                                                               45
PERENTAL LOCK
     หัวขอนี้เปนหัวขอที่ใชในการ LOCK หรือกําหนดขอบเขตการใชงาน ในสวนตางๆ ที่ไมตองการใหผู
ที่ไมเกี่ยวของเขาไปใชงาน
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
                                                                                                46
LOCK ชองรายการไวดูคนเดียว         กําหนดรหัสการใชงานใหม
                       บันทึกการแกไข การเขารหัส
               กําหนดรหัสการใชงานใหม โดยตองกําหนด 2 ครั้ง
                                                               47
EXPERT SETUP

     หัวขอนี้เปนการตั้งคาการใชงานกี่ยวกับระบบ NETWORK ที่สําคัญอีกเชนกัน เพราะเครื่อง DB
               ิ
นั้นคุณสมบัตพิเศษของเคาคือการใชงานในระบบ LAN หรืออินเตอรเน็ต ดังนั้นถาเครื่องไมสามารถใชงาน
                             ็
ในระบบ network ไดกไมตางอะไรกับเครื่องรับสัญญาณธรรมดาทั่วไปเทานั้นเอง
กด ok 1 ครั้งจะไดหนารายการยอยดังรูป
                                                                                              48
  COMMUNICATION SETUP

                             ้
    เปนหัวขอที่ตองใชในการตังคากํากับการใชงานเกี่ยวกับหมายเลย ip ของเครื่อง DB ใหตรงกับระบบ
  LAN ภายในบานของทาน โดยกด ok ที่ communication 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป

    เลข ip ของเครื่อง DB ที่ตองไมซ้ํากับเครื่องคอมพิวเตอร หรือ        ถาตองการใหเลข ip ไมเปลี่ยนก็ไมตอง
    เครื่อง DB อื่นๆ ที่ใชงานอยูดวยกัน                                ใสถูก แตแนกนําใหใสไวดีกวา  เลขชุดนี้ตองตรงกับเครื่อง
  คอมฯ ที่ใชงานที่บาน
                                                                     ใหเลือกเปน LAN

    ตั้งใหตรงกับ neamserver                                         ตองตรงกับหมายเลข ip เราเตอรที่ใช
                                                                     งานที่บาน
ใสเครืองหมายถูก
    กดปุมเขียวเพื่อบันทึกการใช


  NGRAB STREAMING SETUP
                               ้
    เปนหัวขอที่เกี่ยวกับการตังคาในการบันทึกภาพ
                                                                                                      49
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป

หมายเลข port ของเราเตอรที่
                                               ใสหมายเลข ip ของเครื่อง
ตองการสงภาพไปบันทึก
                                               คอมพิวเตอรที่ตองการบันทึก
                                                                     คา mac ในเครื่องคอมฯ


                                                                             คนหาหมายเลข
                                                                             mac แบบ auto
บันทึกคาการใชงานทั้งหมดSOFTWARE UPDATE
  เปนหัวขอที่ใชในการ update โปรแกรมใชงาน
                                                                                            50
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                                         ปรับปรุงโปรแกรมผานอินเตอรเน็ต                                         ปรับปรุงโปรแกรมดวยตัวเอง
REMOTE CONTROL
  ใชสําหรับการควบคุมการใชงานของรีโมท
                                                                           51
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                                                                                ตั้งคาระยะการใชงานรีโมท
                                                                                   ตั้งคาการหนวงเวลาระหวาง
                                                                                   การเปลี่ยนชองรีโมท
   บันทึกการใชงานรีโมทFACTORY RESET
    การการตั้งคาเดิมกลับสูโรงงาน โดยปรกติเราจะไมใชถาไมจําเปน แตถาจําเปนตองใชงาน ตองใหแนใจวา
มีโปแกรมที่พรอมจะติดตั้งกลับ เพื่อกลับสูการใชงานปรกติอีกครั้ง
                                                                                                            52
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากตองการกลับสูคาเดิมของโรงงานก็เพียงกดที่ปุมเขียวบนรีโมทเทานั้น

BLUE PANAL
   ใชในการตั้งคาเกี่ยวกับระบบการอานสมารการด และการตั้งคาเพื่อกําหนดใฟเครื่อง DB เปน
servers หรือ client


                                                                                              53
                                                              เลื่อนซาย หรือขวาเพื่อกําหนดการใช
                                                              งานของ SERVER หรือ CLIANT


                                                                           ใชกําหนดเริ่มตนการใชงาน CAM
                                                                           จากเกา ไปใชของใหม
                                                                    ใชสั่งใหตัวอานการดทํางานแบบออโต
                                                                    หรือแบบธรรมดา
1.CAM SETTING หมายถึงการกําหนดใหใชงาน การอานการดแบบใด
โดยมีใหเลือกดวยกัน 3 รูปแบบดังนี้ หากทานใชเครื่องของทานเปน CLIENT ทานไมตอง set คาราย
ใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตทานตองการใหเครื่อง DB เปนเครื่องอานการดดวยก็ใหเลือกการใชงานใหตรงกับการดที่
นํามาใชงาน                                                                                                           54
                                                      
2.ADDONS หมายถึงการเพิ่ม หรือถอกสวนที่ตองการ และไมตองการที่เกี่ยวกับการใชงานออกไป
กด ok 1 ครั้งจะไดรายการดังรูป
                                                                                        55
                                      ใชแสดงการใชงานหนวยความจํา และลบสวนที่ไมใชงาน
                                              ออกไป เพื่อใหหนวยความจํามากขึ้น
                                     ใช down load องคประกอบใชงานเพิ่มเติมในสวนตางๆ ที่
                                                          ตองการ
ใชลบ cam ที่ไมจําเปนในการใชงาน
                                       ใชติดตั้งองคประกอบเพิ่มเติม ดวยคอมฯ ผานระบบ lan
                                                                               56

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:981
posted:5/30/2011
language:Thai
pages:56
Description: ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเครื่อง DB เราควรมาทำความรู้จักจุดใช้งานต่างๆ ภายนอกเครื่องกันก่อนนะครับ โดยที่หลัง เครื่องนั้นมีจุดใช้งานต่างๆ จากรูปเป็นการใช้งานจากจุดใช้งานต่างๆ ของเครื่อง DB โดยการต่อดูภาพกับ ที.วี นั้นเราจะต่อสายภาพออกมาได้ 2 แบบ คือแบบสาย AV ธรรมดา กับการใช้สาย SCART โดยความต่างในกา