; คู่มือ dreambox ฉบับภาษาไทย (PDF)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

คู่มือ dreambox ฉบับภาษาไทย (PDF)

VIEWS: 981 PAGES: 56

ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเครื่อง DB เราควรมาทำความรู้จักจุดใช้งานต่างๆ ภายนอกเครื่องกันก่อนนะครับ โดยที่หลัง เครื่องนั้นมีจุดใช้งานต่างๆ จากรูปเป็นการใช้งานจากจุดใช้งานต่างๆ ของเครื่อง DB โดยการต่อดูภาพกับ ที.วี นั้นเราจะต่อสายภาพออกมาได้ 2 แบบ คือแบบสาย AV ธรรมดา กับการใช้สาย SCART โดยความต่างในกา

More Info
 • pg 1
									จุดใชงานภายนอกเครื่อง
      กอนที่เราจะเริ่มใชงานเครื่อง DB เราควรมาทําความรูจักจุดใชงานตางๆ ภายนอกเครื่องกันกอนนะครับ โดยที่หลัง
เครื่องนั้นมีจุดใชงานตางๆ ดังนี้
                       รูปการจุดใชงานตางของเครื่อง DB
     จากรูปเปนการใชงานจากจุดใชงานตางๆ ของเครื่อง DB โดยการตอดูภาพกับ ที.วี นั้นเราจะตอสายภาพออกมาได
2 แบบ คือแบบสาย AV ธรรมดา กับการใชสาย SCART โดยความตางในการใชงานคือ สาย SCARTนั้นจะตอเขากับ
ชองดูภาพที่เปน คอมโพแนนนั่นคือจะไดภาพที่มีความละเอียดของสีไดดีกวา
                       รูปสาย SCART ที่มีจําหนายทั่วไป                                                           1
รูปแบบการตอใชงน DB
            ่
     การใชงานเครือง DB นั้นมีอยูดวยกันหลายรูปแบบโดยแตละแบบก็จะมีวัตถุประสงคในการใชงาน
                                                ้
แตกตางกันออกไป ซึ่งจริงๆ แลวเราไมไดเอาเครื่อง DB มาแชรการดเพื่อดูเคเบิล ที.วี เทานัน มันยังทําอะไร
         
ที่เครื่องรับยี่หออื่นๆ ทําไมไดอีกตั้งหลายอยางรับรองไดเลยวาคุณคิดไมผิดแลวละครับที่ซื้อมันมาใชงาน

           ่      ู
   รูปแบบแรกทีจะแนะนําใหดกันคือ การติดตั้งใชงานตามบานทั่วไป โดยการใชการดบอกรับสมาชิกแท
                    ั              ้
ของเคเบิล ที.วี ที่ตองการดูแลวแชรดูกนเองภายในบาน หรือภายในพืนที่ใชงาน อาทิ รีสอรท หรือที่พักตาก
อากาศที่อยูแยกกันเปนหลังๆ เพื่อใหตางคนตางดูได ในกรณีนี่ทานไมตองใชเครื่องแยกการดเลย อีกทั้งยังแยก
ไดตามความตองการอีกตางหาก เพราะการใชเครื่องแยกการดนั้นถูกจํากัดเพียง 4 จุดเทานั้น
                                    
      จากรูปจะเห็นวาเราสามารถแยกจุดการดูไดตามตองการโดยขึ้นอยูกับ hub ที่นํามาใชงานเปน
                                      ้
หลัก หากตองการดู 10 จุดก็ใหใช hub แบบที่มากกวา 10 ชองครับ โดยแตละจุดนันจะเชื่อมตอกันดวยสาย
LAN แบ DIREC เทานี้ก็ใชงานไดแลวครับ
                                                     2
                ่
       อีกรูปแบบหนึงคือการติดตั้งกับงานระบบอาคาร โดยหลีกขอจํากัดเดิมคือการแชรการดดวย
เครื่องแยกการด ที่ทําใหมีชองใชงานนอย เพราะตองถูกจํากัดอยูที่เคริ่องแยกการด หรือไมอยางนั้นก็ตองซื้อ
               
การดมากกวา 1 ใบ ทําใหตองเสียคาใชจายสูงเกินความจําเปน อีกทั้งเครื่องแยกการดยังไมมีความสมบูรณใน
การใชงานเทาที่ควร เพราะบางรุนอาจตองคอยดึงการดเขาออกอยูบอยๆ
    จากรูปจะเห็นวาการใชงานเครื่อง DB ตางกับเครื่องรับทั่วไปเพียงแคตองมี HUB เพิ่มเขามาใน
ระบบเทานั้น สวน CODE ที่ใชในการถอดรหัสนั้นก็เลือกเอาวาจะรับจาก servers หรือจะใชการดแทก็
ตามแตความตองการ แตถาทานเปนเจาของอาคารหลายๆ แหงผมวาทานคุมสุดคุมเลยครับ เพราะลงทุนซื้อ
สมาชิกครั้งเดียวใชไดกับทุกอาคาร และทุกเคเบิลอีกตางหาก
                                                      3
เริ่มการใชงาน
    กด menu ที่รีโมทจะมีรายการใชงานตางๆ ดังนั้
TV MODE        หมายถึง การเลือกไปใชงานในหมวดของ ที.วี อยางเดียว
RADIO MODE หมายถึง การเลือกไปใชงานในหมวดของวิทยุ อยางเดียว
FILE MODE        หมายถึง การแกไขการใชงานในสวนของการกําหนดขอมูลการใชงานภายใน ซึ่ง
เรานิยมทําผานคอมพิวเตอรจะสะดวกกวา เพราะการกําหนดคําสั่ง หรือการเขียนคําสั่งนั้นตองใชคียบอรดรวม
ในการใชงานดวย
INFORMATION หมายถึง การแสดงรายละเอียดในการใชงาน กับชองรายการในเวลานั้นๆ
SHUTDOWN         หมายถึง การสั่งใหเครื่อง DB เริ่มการทํางานใหม หรือยุดการทํางานในรูปแบบ
ตาง
SETUP           หมายถึง การเขาไปตั้งคารายการรายการปกยอย ในหัวขอตางๆ ตอไป
GEAMES          หมายถึง การใชงานในหมวดการเลนเกมส ที่มีใหมากับเครื่อง DB
TIMER                  ้
             หมายถึง การตังเวลาในการสั่งบันทึกรายการ
                                                   4
    เริ่มการใชงานผมจะขามหัวขอมที่ 1,2 ละ3 ไปเลยนะครับเพราะวาไมมีสาระสําคัญอะไรเทาใหร เรามา
       ั
เริ่มกันที่หวขอแรกที่เราตองทําความรูกอนลําดับแรกคือ

INFORMATION
             ้
เมื่อเราเกด ok ที่หัวขอนีจะมีขอยอยใหเลือก 2 ขอคือ


                                                    5
STREAMINFO กด ok 1 ครั้งจะไดดังรูป
จากรูปคือคุณสมบัติชองรายการของ ที.วี ชอง 3 ไทย ก็เปนเพียงคาแสดงการใชงานเทานั้น
ABOUT กด 1 ครั้ง จะไดดังรูป
       จากรูปคือการแสดงคุณสมบัติของเครื่อง DB ซึ่งไมมีรายการตั้งคาใดๆ                                            6
SHUTDOWN
                    ่                    ั
       ในหมวดนี้เปนการใชงานเกียวกับการควบคุมการเปด- ปดโดยเฉพาะ โดยมีหวขอใหเลือกใช
งานยอยๆ อีก 4 หัวขอ
                                                 7
                     ่
REBOOT NOW หมายถึงการสังใหเครื่องเริ่มการใชงานใหม โดยเริ่มจกปดเครื่อง แลวสังบูช       ่
โปรแกรมใหมทั้งหมด จะใชเมื่อมีการลงโปรแกรมใหม หรือแกไขคําสั่งตางๆ ใหม เพื่อใหเครื่องทําตามการ
กําหนดคาใชงานหลังสุด
                                         ู
RESTART ENIGMA หมายถึงการเริ่มตนการทํางานใหม แตไมมีการรีบชเครื่องเหมือนในหัวขอ
       ่
แรก นั่นคือเมือเครื่องปดแลวเปดใหมทันที
GOTO STANDBY ใชในกรณีที่เราตองการปดเครื่องชั่วคราว โดยสังเกตุไดวาเมื่อเราใชงานหัวขอ
        ่                     ุ
นี้จะมีไฟ ติดทีหนาเครื่องทั้ง แดง และเขียว ตอเมื่อกดที่ปมแดงบนรีโมท คือสั่งเปดเมื่อใดเครื่องก็จะใชงานได
ทันที                                        สังเกตุวาไฟจะติด 2 ดวง ทั้งเขียว
                                        และแดง
                           ่    ้
SET SLEEPING หมายถึงการตั้งเวลาปดเครื่องหากเราเลือกทีหัวขอนีจะไดหนาตางดังรูป


    เมื่อตั้งคาทุกอยางแลวใหกดปุม
    เขียว เพื่อกําหนดการใชงาน
                               ระยะเวลาที่ตองการใหปด                                    เลือกการปดวาจะเปนแบชั่วคราว
                                    หรือถาวร
                                                          8
SETUP

                          ั
   ในหมวดนี้เปนหมวดที่คอนขางจะสําคัญเพราะมีหวขอที่ตองตั้งคาใหตรงกับอุปกรณใชงานอยูหลาย
                         ้
หัวขอ โดยทั่วไปแลวจะสับสนกับการใชงานในหมวดนีมากที่สุดเริ่มกันเลยนะครับ
                                                   9
SERVICE ORGANISING เปนหัวขอเกี่ยวกับการทํารายการโปรดเอาไวดูเองคนเดียว โดยเลือก
เอาชองรายการที่เราตองการดูบอยๆ มารวมกันไวเปนชุดเดียวกัน โดยมีหัวขอการใชงานดังนี้
                        สรางกลุมชองรายการโปรด

                               เพิ่มชองรายการโปรด


                    แกไขชองรายการโปรด
เมื่อเราเลือกในหัวขอ CREATE NEW หรือ ADD SERVICE จะไดเมนูยอย 3 รายการดุงรูป
จากนั้นใหเราเลือกการใชงานวาตองการทรายการโปรดกับรูปแบบการใชงานใด
                                           10
CREATE NEW BOUGUET เปนหัวขอสําหรับใชในการสรางกลุมชองรายการใหม
เมื่อเราเลือกที่ CREATE / ADD NEW จะไดรายการดังรูป ใหกําหนดชื่อกลุมการใชงานใหม
ขึ้นมาเชน movie โดยเลือกตัวอักษรตางๆ ที่ปุมบนรีโมทดังรูปไดเลยทันที แลวกด ok 1 ครั้ง
                                              11
 จากนั้นใหเราไปเช็คดูในหัวขอ EDIT BOUGUET กด ok 1 ครั้ง แลวเลือกหัวขอ USE
BOUGUEST(TV)
จะเห็นแฟมการใชงานใหมทเี่ ราเพิ่มเขาไปกอนหนานี้ดังรูป


                                         12
                        ่        
ADD SERVICES TO BOUGUET เปนการเลือกชองใชงานทีตองการเขามาอยูในแฟมที่
เราเตรียมเอาไวกอนหนานี้
กด ok 1 ครั้ง แลวเลือกหมวด TV


                                    13
       
เลือกแฟมที่ตองการรวมชองรายการ โดยแฟมที่เราสรางไวกอนหนานี้คือ movie กด ok 1 ครั้ง
เลือกดาวเทียมที่ตองการเพิ่มชองรายการ                                             14
แลวเลือกชองรายการที่ตองการ เชน ชอง HBO
กด ok 1 ครั้ง จะเห็นวาชื่อชองรายการจะเปนสีแดง จากนั้นใหกด EXIT แลวเขาไปดูผลงานที่ EDIT                                                15
       ื่                    ่
เลือกแฟมที่ชอ movie กด ok จะเห็นวามีชองรายการ HBO เพิมเขามาแลวนะครับ สวนชองรายการ
อื่นๆ ที่ตองการก็ใหใชวิธีการเดียวกันนี้ครับ
EDIT BOUGUETS เปนหัวขอที่ใหเราเขาไปแกไขคาของรายการตางๆ ที่เราไดรวมเอาไว


                                              16
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนาตางรายการดังรูป แลวใหเลือกเปนหมวด TV กด ok 1 ครั้ง
                    ่                          ่
จะไดหนาตางรายการดังรูป ใหเลือกแฟมทีตองการเขาไปแกไข ในกรณีนี้ผมจะเลือกเขาไปที่แฟมทีชื่อ
spscomsat ที่ผมไดรวมรายการเอาไวแลว กด ok 1 ครั้ง


                                                  17
  จะเห็นรายการชองตางๆ ที่ไดรวมเอาไวแลว

ใชสําหรับลบชองรายการ ที่  ใชสําหรับยายชองรายการ  ใชสําหรับเปลี่ยนชื่อชอง  ใชสําหรับกําหนดการใช
ไมตองการ          จากบนลงลาง หรือลางขึ้น  รายการ           งานชองรายการที่มี
                                                   18
                            กด delete 1 ครั้งจะลบรายการชองนั้นทันที แต
                            สามารถเรียกคืนภายหลังไดโดยใชหัวขอ ADD
                            กด mark 1 ครั้ง จะปรากฏแถบแดง แลวสามารถ
                            เลื่อนขึ้นหรือลง แลวกด ok 1 ครั้งจะยายชองได
                            ทันที
                             กด rename 1 ครั้งจะขึ้นหนาตางใหเปลี่ยนชื่อ
                             ไดทันทีแลวกด ok 1 ครั้ง
                             กด merker 1 ครั้ง จะขึ้นหนาตางใหกําหนดชื่อ
                             การกํากับการชองรายการ เมื่อเสร็จแลวกด ok 1
                             ครั้งจะใชงานไดทันที
    สรุปแลวในหัวขอ SERVICE OGANISING นั้นเปนการกําหนดรายการโปรดที่ตองการ       
ดวยกันทั้งสิ้น ในสวนตอไปจะเปนการกําหนดคาการใชงานกับอุปกรณจานดาวเทียมที่หลาดไมไดอีกเชนกัน


                                                     19
SERVICE SEARCHING

                ่
    ในหมวดนี้เปนการใชงานเกียวกับการตั้งคาการใชงานใหตรงกับอุปกรณที่ใชงาน เพื่อใหสามารถ
ควบคุมการใชงานได และใชงานเครือง DB ไดเต็มประสิทธิภาพ กด ok ที่ SERVICE
SEARCHING 1 ครั้ง
                                                  20
จะไดหนารายการ เมนูออกมา 7 รายการ ดังรูป
SATELITE CONFICGURATION
                 ้
   เปนหัวขอที่เกี่ยวกับการตังคารายการดาวเทียมใหใชงานกับอุปกรณรวมตางๆ ไดอยางถูกตอง กดที่
SATELITE CONFICGURATION 1 ครั้งจะไดหนารายการดังรูป
                                                    21
    กดรีโมทเลื่อนขึ้นไปบรรทัดบนสุด แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
    ในหัวขอนี้จะเปนการกําหนดการใชงานกับอุปกรณรวมตัดตอแบบตางๆ และรวมถึงการใชงาน
รวมกับเครืองมูฟจาน หรือ DISEQS POSITIONER
                                               22
ONE SINGEL SATTILE หมายถึง การกําหนดใหเครื่อง DB ใชงานกับดาวเทียมดวงเดียว
เทานั้น
2 SATTILES VIA TONEBURST หมายถึง การกําหนดใหเครื่อง DB ใชงานรวมกับส
                             ้
วิชตประเภท TONE SW ซึ่งไมมีนิยมนํามาใชในเมืองไทย ดังนันหัวขอนี้ก็จะไมถูกใชงาน
2 SATTILES VIA 22KHz ( only highband) หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ สวิชต
22 KHz นั่คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 2 LNB โดยกําหนดเปน OFF และ
22K

                                           23
                 รูป สวิชต 22 KHz ที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป ในราคา
                 ประมาณ 250-300 บาท
2 SATTILES VIA DISEQC A/B หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ diseqs sw แบบ 2
ทาง คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 2 LNB โดยถูกกําหนดใหเปน LNB1 และ
LNB2


                                              24
                 รูป diseqs sw แบบ 2 ทาง ที่หาซื้อไดทั่วไป ราคาประมาณ 150-
                 250 บาท
4 SATTILES VIA DISEQC OPT A/B หมายกึง การกําหนดการใชงานกับ diseqs sw
แบบ 4 ทาง คือสามารถกําหนดการใชงานกับ LNB ไดไมเกิน 4 LNB โดยถูกกําหนดใหเปน
LNB1,LNB2,LNB3 และ LNB 4

                                               25
                    รูป diseqs sw แบบ 4 ทาง ที่หาซื้อไดทั่วไป ราคาประมาณ 250-
                    450 บาท
MANY SATTLIES VIA DISEQC ROTOR หมายถึง การตั้งคาใชงานรวมกับเครื่อง
มูฟจานในกรณีที่ติดตั้งกับจานมูฟ เพื่อใหรับสัญญาณดาวเทียมไดหลายๆ ดวง เพื่อใหคุมคาการใชงานของ
SERVERS ที่ใหบริการ

                                                   26
                  รูป diseqs move ที่นํามารวมใชงานกับเครื่อง DB เพื่อใหใช
                  งานกับจานมูฟได ทําใหรับสัญญาณดาวเทียมไดหลายๆ ดวง


       ่
การติดตั้งเครืองมูฟจานใหสามารถใชงานกับเครื่อง DB ได โดยการตอสายตางๆ ดังนี้

                         ตอสายไปเขากับตัวมอเตอร โดยใชสาย TVRO ที่มี
                         สายใชงาน 4 เสน เปนไฟจายมอเตอร 2 เสน และสาย
                         SENSOR 2 เสน
                                                 27
                     ตอสายไปเขากับ LNB ที่อยูบนจานรับสัญญาณ
                     ตอสายไปเขากับเครื่องรับสัญญาณ DB ที่ตําแหนง
                              LNB IN
รูปการเขาสายเครื่องมูฟจาน กับเครื่อง DB และมอเตอรมูฟจาน
                                        28
MOTOR SETUP
                         ่
    เปนหัวขอตอเนื่องกับหัวขอที่แลวที่เกียวกับการสั่งมูฟจานดวย เครืองมูฟหรือ diseqc
positioner หากทานตองการใหเครื่อง DB สามารถมูฟจานมูฟไดละก็ไมอยากครับกอนอื่นใหเลือก
หัวขอ MOTOR SETUP แลวกด ok 1 ครั้ง
กด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป แลวใหกดปุมสีน้ําเงินไดเลยครับ
                                                29
เมื่อกดปุมสีน้ําเงิน จะไดหนารายการดังรูป
                        กําหนดรูปแบบการมูฟ ใหเลือกไวเปน
 ใชบันทึกตําแหนงการใชงานที่รับ       POSITION เลยก็ไดครับ
 สัญญาณไดแรงที่สุด

                                    เลือกชื่อดาวเทียมที่ตองการหาตําแหนง
                                      เลือกความถี่ดาวเทียมที่ตองการหา
 กลับไปหนารายการกอนหนานี้
                                      สัญญาณ เพื่อบันทึกตําแหนงใชงาน
                                     ใชสําหรับเลื่อนหาตําแหนง ดาวเทียม
                                     โดยการกดปุมซาย หรือขวาที่รีโมท
 หากหนาจานตรงตําแหนงดาวเทียมแลว
 ตองมีเครื่องหมายถูกที่ LOCK เทานั้น


    วิธีการหาตําแหนงดาวเทียม และบันทึกการใชงาน
               ่
  1. หาตําแหนงดาวเทียมทีตองรับทั้งหมด ตั้งแตทิศตะวันตก ไปถึงทิศตะวันออก ดวยมือจนไดสัญญาณ
    แรงที่สุดของทุกดวงกอน แลวจึงติดตั้งมอเตอร แลวตอสายสัญญาณ และสายไฟเลี้ยงมอเตอรใหครบ
    และถูกตองทุกเสน
  2. เปดเครื่อง DB แลวเขามาที่หนารายการ MOTOR SETUP เริ่มใหเครื่องมูฟจานใลมาทั้งแต
    ทิศตะวันตกโดยอาจเริ่มจากดาวเทียม INTELSAT 7/10 หรือ PAS 7/10 มากอน จนได
    สัญญาณแรงที่สุด
  3. สั่งบันทึกตําแหนงการใชงานที่ปุม STORE ไปทีละดวง จนครบการใชงาน ถึงดวงสุดทาย
    ทางดานตะวันออกซึ่งอาจเปนดาวเทียม APSTAR6
  4. ทดลองสั่งงานเครืองมูฟ เพื่อเช็คตําแหนงดาวเทียมทีละดวง หรือเลือกเอาเฉพาะดวงที่ดูบอยๆ ก็ไดวา
    ตําแหนงตรงกับที่เราบันทึกไวหรือ หากไมตรงก็ใหมูฟละเอียดทีละดวงจนครบ ก็เปนอันวาจบ
    กระบวนการครับ


                                                    30
NON-STARN DARD USER DEFINED CONFIGGURATION
           ่
     เปนหัวขอเกียวกับการรั้งคาการใชงานหัวรับสัญญาณ หรือ LNB ใหตรงกับคาการใชงานจริง หาก
                               ั   ้
การตั้งคาไมตรงแลวทุกอยางก็จะใชงานไมไดทันที ดังนั้นที่หวขอนีสําคัญเปนอยางมากนะครับ เริ่มดวยการ
เลือกที่หัวขอสุดทาย แลวกด ok
เมื่อกด ok จะไดหนารายการดังรูป
                                                   31
ใหเขาไปในกรอบเลข 0 ของ LNB แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
     หาก LNB ที่ใชงานเปนแบบ C-BAND ใหตั้งคาการใชงานเปน 05150 ทั้ง 2 บรรทัดแรก แต
                        ั
ถาเปน LNB แบบ KU-BAND ใหสังเกตุที่หว LNB วาเปนชนิดใดโดยหากเปนแบบ
UNIVERSAL ใหตั้งเปน LOF/L 09750 และ LOF/H 10600 สวนถาเปนแบบ KU-
SINGEL หรือหัวของจาน UBC เดิมใหตั้งเปน 11300 ทั้ง 2 บรรทัด สวนบรรทัดที่ 3 ไมตองแกไข
ใดๆ และในกรอบ INCRE ก็ไมตองใสเครื่องหมายถูก เมื่อทุกอยางถูกตองแลวใหกดปุมเขียวเพื่อทําการ
บันทึกคา เทานี้เครื่อง DB ก็พรอมใชงานในการทดสอบรับสัญญาณในหัวขอตอไปแลวครับ
                                                32
SATFIND
    เปนการใชงานเกี่ยวกับทดสอบการรับสัญญาณของดาวเทียมดวงนั้นๆ ที่ตองการคนหา ในเครื่อง
DB นี้มีคูรสมบัติที่ดี ที่เครื่องรับอื่นๆ ไมมีก็คือมีแทบวัดสัญญาณใหถึง 3 คา และแถมยังใหญสะใจอีก
                           ้
ตางหาก เรียกวาเต็มหนา เต็มตากันเลยทีเดียว ดังนันหากทานที่เปนนักติดตั้งจานดาวเทียมแบบชาวบานดวย
แลวทานตองชอบแนนอน


 แถบแสดงการตอบสนองของ หัว LNB กับเค            แถบที่สองเปนแถบที่แสดงคุณภาพของสัญญาณที่
 รองรับสัญญาณหากไมขึ้นใหไปเช็คที่สาย หรือ        รับได จากกนาจาน โดยในการหาสัญญาณตองให
 การเขาหัว และการตั้งคาหัว LNB              มีคาความแรงมากที่สุดเทานั้น


                                         ตองมีเครื่องหมายถูกเทานั้น
                                         ทั้ง LOCK และ SYNG
                                     ชือดาวเทียมที่ตองการทดสอบ
                                     ความถี่ที่ตองการทดสอบ
 แถบที่ 3 เปนคาอัตราการรบกวนของสัญญณ
 ขางเคียง ในการทดสอบสัญญาณตองมีคานอย
 ที่สุด หรือไมมีเลยจะดีที่สุด


                                          ้
     การตั้งคาทดสอบสัญญาณนั้นเราจําเปนตองทราบวาดาวเทียมที่เราตองการทดสอบนันมีความถี่ของ
                     
TRANDSPONDER ใหนที่สงออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และเปนความถี่ที่มีคุณภาพของสัญญาณ
แรงกวาความถี่อื่นๆ เพื่ประโยชนในการทดสอบสัญญาณทําใหงานของเราเร็วขึ้นมาก หากไมทราบใหติดตอ
กับผูจําหนายเครื่องที่ทานซื้อมานั่นแหละดีที่สุด
                                                    33
TRANSPONDER EDIT
    เปนหัวขอที่เกี่ยวกับคาความถี่ของดาวเทียมแตละดวง โดยเราสามารถเพิ่ม-ลบ-แกไข คาความถี่
ดาวเทียมไดในหัวขอนี้ครับ เลือกหัวขอ TRANSPONDEREDIT
แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
              เลือกดาวเทียมที่ตองการแกไข แลวกดปุมขวา 1 ครั้ง
                                                  34
หากทานตองการเพิ่มความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ ADD แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
                               ใสคาความถี่ใหมที่ตองการ


                                           ใหตั้งปน AUTO ก็ได                                 ใสแนวการรับสัญญาณ
                                 ใสคา SR ที่ตองการ
 เมื่อใสคาครบทุกชองแลวใหกดปุมเขียว 1 ครั้ง

หากทานตองการแกไขความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ EDIT แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป                                  ใสคาความถี่ที่ไดมาใหม


                                           ใหตั้งปน AUTO ก็ได                                       ใสแนวการรับสัญญาณ
                                     ใสคา SR ที่ตองการ


     เมื่อใสคาครบทุกชองแลวใหกดปุมเขียว 1 ครั้ง

                                                   35
หากทานตองการลบความถี่เขาไปใหมใหเลือกที่ REMOVE แลวกด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
กด ok 1 ครั้งความถี่จะหายไป 1 ชุดทันที

AUTOMATIC TRANSPONDER SCAN

            ่                                    ่
    เปนหัวขอที่เกียวกับการคนหาชองรายการ โดยในหัวขอนี้จะทําการคนหาทั้งดวงดาวเทียม โดยเริม
      ่
จากคาความถีนอย ไปหามาก
                                                  36
กด ok 1 ครั้งจะไดหนารายการดังรูป


                           เลือกดาวเทียมที่ตองการจะคนหา
                                 เมื่อเห็นวาสัญญาณเขามาแลวก็ใหกด
                                 ปุมเขียว เพื่อสั่งคนหาไดเลยครับAUTOMATIC MULTISAT SCAN

                                          ่
    เปนหัวขอที่ใชในการคนหาชองรายการเหมือนกัน เพียงแตตางกันตรงที่การคนหาทีนี่นั้นเปนการ
คนหาทุกดวงดาวเทียม ไมใชเฉพาะดวงเดียว
                                                    37
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากตองการใหมีการคนหาก็เพียงกดปุมเขียวที่รีโมทเทานั้น การคนหาจะเริ่มจากดาวเทียมดวงแรกคือ
PAS7/10 ไปจนถึงดาวเทียมดวงสุดทายเลยทีเดียว ดังนั้นคงใชเวลาในการคนหานานมากๆ แนนอน

MANUAL TRANSPONDER SCAN

    เปนหัวขอที่ใชในการคนหาเหมือนเดิม แตวาเปนการคนหาทีละความถี่ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับที่
ตองการเพิ่มชองรายการเขาไปใหม ในกรณีมีทรานสปอนเดอรมาใหม
                                                    38
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
                                   เมื่อใสความถี่แลวกดปุมสี
                                   เขียวไดเลยครับ
             ภาพขณะเครืองกําลัง SCAN ชองรายการเขามา
                                                  39
          ่
   หลังจากที่เครือง SCAN แลวจะถามวาตองการเพิ่มชงองรายการอีกหรือไม หากไมตองการให
ตอบ NO ไดเลยครับ
    SYSTEM SETTING
       เปนหัวขอที่ใชในการกําหนดคาการใชงานของ db ในรูปแบบตางๆ
                                              40
          ั
กด ok 1 ครั้ง จะมีหวขอยอยใหเลือก 5 รายการ เริ่มจาก
SYSTEM SETTING

   เปนการกําหนดเวลาการใชงานในสวนตางๆ ของเครื่อง DB
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนาตางรายการดังรูป           กําหนดคาเวลาการใชงาน ใหตรงกับโซนที่อยู
                              กําหนดคาเวลาปจจุบัน เพื่อประโยชนในการตั้ง
                                    เวลาบันทึกรายการ
                                                 41
A/V SETTINGS
          ่
  เปนหัวขอที่เกียวกับการตั้งคาการแสดงผลของภาพ
กด ok 1 ครั้ง จะไดรายการดังรูป
กดปุมสีน้ําเงิน 1 ครั้ง จะไดภาพแสดงการทดสอบสีบนหนาจอภาพ หรือ CORLORBAR
                                      42
KEYBOARD SETUP
  เปนหัวขอที่ใชในการกําหนดคาการใชงานของ KB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมในการใชงานของเครื่อง DB
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากมีการใชงาน KB ก็ใหเลือดการใชงานใหตรงกับอุปกรณที่นํามาใชงานแกวกดปุมเขียวไดเลยครับ


                                                43
OSD SETTINGS
  เปนหัวขอที่ใชในการตั้งคาการแสดงบนหนาจอ ที.วี อีกรูปแบบหนึ่งครับ
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                                     ปรับความสวางของจอ


                                          ปรับความเขมของจอ
                                                44
       ้ํ
หากกดปุมสีนาเงิน หมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบของเมนู ในสวนตางของจอที่เรียกวา SKIN นั่นเอง หาก
                                 ่     ่
ตองการเปลี่ยนก็เพียงเลือกรูปแบบที่ตองการ แลวกดปุมเขียว ตัวเครืองก็จะเปลียนใหทันที
OSD LANGUAQE
  เปนหัวขอที่ใชในการเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลบนหนาจอ และเมนูตางๆ
โดยมีใหเลือกเพียง 2 ภาษาเทานั้น คือภาษาอังกฤษ กับภาษาเยรมัน
                                                45
PERENTAL LOCK
   หัวขอนี้เปนหัวขอที่ใชในการ LOCK หรือกําหนดขอบเขตการใชงาน ในสวนตางๆ ที่ไมตองการใหผู
ที่ไมเกี่ยวของเขาไปใชงาน
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
                                                46
LOCK ชองรายการไวดูคนเดียว     กําหนดรหัสการใชงานใหม
            บันทึกการแกไข การเขารหัส
        กําหนดรหัสการใชงานใหม โดยตองกําหนด 2 ครั้ง
                                47
EXPERT SETUP

   หัวขอนี้เปนการตั้งคาการใชงานกี่ยวกับระบบ NETWORK ที่สําคัญอีกเชนกัน เพราะเครื่อง DB
        ิ
นั้นคุณสมบัตพิเศษของเคาคือการใชงานในระบบ LAN หรืออินเตอรเน็ต ดังนั้นถาเครื่องไมสามารถใชงาน
               ็
ในระบบ network ไดกไมตางอะไรกับเครื่องรับสัญญาณธรรมดาทั่วไปเทานั้นเอง
กด ok 1 ครั้งจะไดหนารายการยอยดังรูป
                                               48
 COMMUNICATION SETUP

               ้
  เปนหัวขอที่ตองใชในการตังคากํากับการใชงานเกี่ยวกับหมายเลย ip ของเครื่อง DB ใหตรงกับระบบ
 LAN ภายในบานของทาน โดยกด ok ที่ communication 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป

  เลข ip ของเครื่อง DB ที่ตองไมซ้ํากับเครื่องคอมพิวเตอร หรือ    ถาตองการใหเลข ip ไมเปลี่ยนก็ไมตอง
  เครื่อง DB อื่นๆ ที่ใชงานอยูดวยกัน                ใสถูก แตแนกนําใหใสไวดีกวา เลขชุดนี้ตองตรงกับเครื่อง
 คอมฯ ที่ใชงานที่บาน
                                   ใหเลือกเปน LAN

  ตั้งใหตรงกับ neamserver                     ตองตรงกับหมายเลข ip เราเตอรที่ใช
                                   งานที่บาน
ใสเครืองหมายถูก
  กดปุมเขียวเพื่อบันทึกการใช


 NGRAB STREAMING SETUP
                ้
  เปนหัวขอที่เกี่ยวกับการตังคาในการบันทึกภาพ
                                                   49
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป

หมายเลข port ของเราเตอรที่
                        ใสหมายเลข ip ของเครื่อง
ตองการสงภาพไปบันทึก
                        คอมพิวเตอรที่ตองการบันทึก
                                   คา mac ในเครื่องคอมฯ


                                       คนหาหมายเลข
                                       mac แบบ auto
บันทึกคาการใชงานทั้งหมดSOFTWARE UPDATE
 เปนหัวขอที่ใชในการ update โปรแกรมใชงาน
                                              50
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                     ปรับปรุงโปรแกรมผานอินเตอรเน็ต                     ปรับปรุงโปรแกรมดวยตัวเอง
REMOTE CONTROL
 ใชสําหรับการควบคุมการใชงานของรีโมท
                                      51
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป                                        ตั้งคาระยะการใชงานรีโมท
                                          ตั้งคาการหนวงเวลาระหวาง
                                          การเปลี่ยนชองรีโมท
  บันทึกการใชงานรีโมทFACTORY RESET
  การการตั้งคาเดิมกลับสูโรงงาน โดยปรกติเราจะไมใชถาไมจําเปน แตถาจําเปนตองใชงาน ตองใหแนใจวา
มีโปแกรมที่พรอมจะติดตั้งกลับ เพื่อกลับสูการใชงานปรกติอีกครั้ง
                                                      52
กด ok 1 ครั้ง จะไดหนารายการดังรูป
หากตองการกลับสูคาเดิมของโรงงานก็เพียงกดที่ปุมเขียวบนรีโมทเทานั้น

BLUE PANAL
  ใชในการตั้งคาเกี่ยวกับระบบการอานสมารการด และการตั้งคาเพื่อกําหนดใฟเครื่อง DB เปน
servers หรือ client


                                               53
                               เลื่อนซาย หรือขวาเพื่อกําหนดการใช
                               งานของ SERVER หรือ CLIANT


                                      ใชกําหนดเริ่มตนการใชงาน CAM
                                      จากเกา ไปใชของใหม
                                  ใชสั่งใหตัวอานการดทํางานแบบออโต
                                  หรือแบบธรรมดา
1.CAM SETTING หมายถึงการกําหนดใหใชงาน การอานการดแบบใด
โดยมีใหเลือกดวยกัน 3 รูปแบบดังนี้ หากทานใชเครื่องของทานเปน CLIENT ทานไมตอง set คาราย
ใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตทานตองการใหเครื่อง DB เปนเครื่องอานการดดวยก็ใหเลือกการใชงานใหตรงกับการดที่
นํามาใชงาน                                                      54
                           
2.ADDONS หมายถึงการเพิ่ม หรือถอกสวนที่ตองการ และไมตองการที่เกี่ยวกับการใชงานออกไป
กด ok 1 ครั้งจะไดรายการดังรูป
                                            55
                   ใชแสดงการใชงานหนวยความจํา และลบสวนที่ไมใชงาน
                       ออกไป เพื่อใหหนวยความจํามากขึ้น
                   ใช down load องคประกอบใชงานเพิ่มเติมในสวนตางๆ ที่
                             ตองการ
ใชลบ cam ที่ไมจําเปนในการใชงาน
                    ใชติดตั้งองคประกอบเพิ่มเติม ดวยคอมฯ ผานระบบ lan
                                        56

								
To top