Docstoc

de thi thu tot nghiep THPTM toan 2011

Document Sample
de thi thu tot nghiep THPTM toan 2011 Powered By Docstoc
					          ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011
                   MÔN TOÁN
                Thời gian làm bài 120 phút
Để 1.
I . PHẦN CHUNG (7,0 điểm)
                    x2
Câu 1: (3 điểm) Cho hàm số y        C 
                    x2
   a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
   b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 3
   c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C); trục hoành; trục tung
Câu 2: (2 điểm)

    a) Giải phương trình: log  3
                                 
                       x  1  log 1 x 2  7  2 log 9 7  x   0
                             3

                  1
    b) Tính giá trị biểu thức A  log 7 36  log 7 14  3 log 7 3 21
                  2
                     
                     2
    C) Tính tich phân sau : I   cos x 1  sin x dx
                     0
Câu 3: (1 điểm)
    Cho hàm số y  x 3  3mx 2  m  1x  2 . Tìm m để hàm số trên đạt cực tiểu tại x = 2
Câu 4: (1 điểm)
    Cho tứ diện ABCD, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với mặt
    phẳng (ABC); AD = a. Tính khoảng cách giữa AD và BC
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó
(phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình chuẩn:
    1) Tìm modul cùa số phức: z  1  4i  1  i 3
    2) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình
           x 2  y 2  z 2  2x  4 y  4z  0
   a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S)
   b) Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm (khác O) của (S) với các trục Ox, Oy, Oz. Lập
   phương trình mặt phẳng (ABC) và tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC)
2. Theo chương trình nâng cao:
   1) Chứng minh rằng: 31  i 100  4i1  i 98  41  i 96
                                  x 1 y  3 z  3
    2) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:                  và mặt phẳng
                                   1    2   1
                             () : 2x  y  2z  9  0
    a) Tìm tọa độ điệm I thuộc d sao cho khoảng cách từ I đến mặt phẳng   bằng 2
    b) Gọi A là giao điểm của d và   . Viết phương trình tham số của đường thẳng 
    nằm trong   , qua A và vuông góc với d.

                    ----------- HẾT -----------
          ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011
                   MÔN TOÁN
                Thời gian làm bài 120 phút
Để 2.
I . PHẦN CHUNG (7,0 điểm)
                   x4
Câu 1 (3,0 điểm) Cho hàm số y       2 x2   (1).
                   4
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
  2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành
  3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) với đường thẳng y = 9
Câu 2 (3,0 điểm)
  1) Giải bất phương trình 2 2 x2  9.2 x  2  0
  2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x2  ex trên đoạn  1;1 .
                                     2               1
                 xdx
   3) Tính tích phân I          .
               0  x2  2
Câu 3 (1,0 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, biết cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng
   3a. Một hình nón có đỉnh S ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Tính diện tích xung quanh
   của hình nón đó.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó
(phần 1 hoặc phần 2)
   A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương
       x  2  t
   trình:  y  1  t và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x  y  3z  3  0 .
      
       z  3  2t
      
  1) Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P).
  2) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và vuông góc với (P).
Câu 5a (1,0 điểm) Giải phương trình: 2x2  x  2  0, trên tập số phức.
  B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) và (d’) lần
                        x  1         x  1 t '
   lượt có phương trình :       (d):  y 
                             t  (d’):  y  1
                                  
                         z  7  3t
                                    z  1  t '
                                   
  1) Chứng minh rằng hai đường thẳng (d) và (d’) chéo nhau.
  2) Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng (d) và (d’).
Câu 5b (1,0 điểm) Cho số phức z  1 i 3 . Hãy viết dạng lượng giác của số phức z5.

                  -------------HẾT --------------

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4157
posted:5/28/2011
language:Vietnamese
pages:2