Docstoc

SURAT KUASA - Download as DOC

Document Sample
SURAT KUASA - Download as DOC Powered By Docstoc
					                   SURAT KUASA


Yanng bertanda tangan dibawah ini :

     Nama             : AMIRUDIN. A
     NIPH             : 282 0516
     Tempat / Tgl. Lahir      : Nalon, 12 Juni 1982
     Unit Kerja          : Puskesmas Lokop
     Alamat            : Desa Nalon Kecamatan Serbajadi
Dengan ini memeberi kuasa sepenuhnya kepada :
     Nama             : Zulkarnain
     Nip              : 19670220 200701 1 005
     Unit Kerja          : UPT Puskesmas Lokop
     Alamat            : Desa Lokop
Guna untuk mengambil Honor saya dari bulan Januari s/d Maret 2009, dan menanda tangani
segala sesuatu yang dianggap perlu.
Demikian Surat Kuasa ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.
                                Lokop, 23 April 2009
        Yang Diberi Kuasa                Yang Memberi Kuasa


        ZULKARNAIN                    AMIRUDIN. A
    NIP. 19670220 200701 1 005                NIPH. 282 0516

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1148
posted:5/28/2011
language:Malay
pages:1
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl