Cauhoi-OnthiTN-LTDH-ConLacLoXo

Document Sample
Cauhoi-OnthiTN-LTDH-ConLacLoXo Powered By Docstoc
					NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn                  Mobile: 0982302042. Home: 0280646625

 C©u hái «n thi TN THPT vµ LT§H                 C©u 11: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi
                                 tÇn sè f = 10 Hz. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ
                                 vÞ trÝ c©n b»ng råi trë vÒ vÞ trÝ Êy lµ:
     con l¾c lß xo                     a. 0,2s    b. 0,1 s    c. 0,05s   d. 0,4s
                                 C©u 12: Khi g¾n mét vËt cã khèi l−îng m = 4 kg
C©u 1: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ Kh«ng ®óng víi          vµo mét lß xo cã khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ, nã
con l¾c lß xo ngang?                       dao ®éng víi chu k× T1 = 1s. Khi g¾n mét vËt kh¸c
a. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng th¼ng           cã khèi l−îng m2 vµo lß xo trªn, nã dao ®éng víi
b. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi
                                 chu k× T2 = 0,5s. Khèi l−îng m2 b»ng bao nhiªu?
®Òu.
c. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn.         a. 0,5 kg     b. 2 kg     c. 1 kg  d. 3 kg
d. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ.         C©u 13: Khi g¾n qu¶ nÆng m1 vµo mét lß xo, nã
C©u 2: Con l¾c lß xo gåm vËt cã khèi l−îng m vµ         dao ®éng víi chu k× T1 = 1,2s. Khi g¾n qu¶ nÆng
lß xo cã ®é cøng k, dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k×:        m2 vµo lß xo ®ã, nã dao ®éng víi chu k× 1,6s. Khi
                                 g¾n ®ång thêi m1 vµ m2 vµo lß xo ®ã th× chu k×
     m               k
a. T = 2π        b. T = 2π                dao ®éng cña chóng lµ:
     k               m            a. T = 1,4s b.T = 2,0s c.T = 2,8s d. T = 4,0s
     l             m              C©u 14: Con l¾c lß xo gåm mét vËt nÆng m = 1 kg
c. T = 2π        d. T = π                 vag mét lß xo khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ cã ®é
     g             k              cøng k = 100 N/m thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ.
C©u 3: con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi t¨ng         Khi vËt cã ly ®é x = - 0,3m th× cã vËn tèc lµ v = 4
khèi l−îng cña vËt lªn 4 lÇn th× chu k× dao ®éng         m/s. TÝnh biªn ®é dao ®éng cña vËt?
cña vËt:                             a. 0,4 m   b. 0,5 m   c. 0,6 m    d. 0,3 m
a. T¨ng lªn 4 lÇn    b. Gi¶m ®i 4 lÇn             C©u 15: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng cã vËt nÆng
c. T¨ng lªn 2 lÇn   d. Gi¶m ®i 2 lÇn.             khèi l−îng m = 500g, lß xo cã ®é cøng k = 0,5
C©u 4: Con l¾c lß xo gåm vËt m = 100g vµ lß xo k         N/cm ®ang dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi vËn tèc cña
= 64 N/m. LÊy π 2 = 10. TÇn sè gãc cña dao ®éng         vËt lµ 20 cm/s th× gia tèc cña nã b»ng 2 3 m/s2.
lµ:
                                 Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ:
a. 640 rad/s b. 64 10 rad/s c.8 π rad/sd. 64 π rad/s
                                 a. 4 cm   b. 16 cm  c. 20 3 cm    d. 8 cm.
C©u 5: Con l¾c lß xo gåm vËt m vµ lß xo k = 64
N/m. LÊy π 2 = 10. TÇn sè cña dao ®éng lµ 2 Hz.         C©u 16: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng vËt
Khèi l−îng cña vËt nÆng lµ:                   nÆng cã khãi l−îng m = 100g ®ang dao ®éng ®iÒu
a. 40 g   b. 400g  c. 800g    d. 1,6 kg.          hoµ. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ
C©u 6: VËt cã khèi l−îng m = 200g g¾n vµo mét          31,4 cm/s vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 4 m/s2.
lß xo. Con l¾c nµy dao ®éng víi tÇn sè f = 10Hz.         LÊy π 2 = 10. §é cøng cña lß xo lµ:
LÊy π 2 = 10. §é cøng cña lß xo lµ:               a. 16 N/m b. 6,25 N/m c. 160 N/m d. 625 N/m
a. 800N/m b. 80 N/cm c. 0,05 N/m d. 15,9 N/m           C©u 17: Mét vËt cã khèi l−îng m = 0,5 kg ®−îc
C©u 7: Mét lß xo gi·n thªm 2,5 cm khi treo vËt          g¾n vµo mét lß xo kh«ng träng l−îng cã ®é cøng
nÆng vµo theo ph−¬ng th¼ng ®øng. LÊy g = π 2 =          k = 600N/m, vËt dao ®éng víi biªn ®é A = 0,1m.
10 m/s2 . Chu k× dao ®éng cña con l¾c b»ng:           Khi vËt ë li ®é x = 0,05m th× cã vËn tèc b»ng bao
a. 0,28s    b. 1s  c. 0,5s    d. 0,316s          nhiªu?
C©u 8: Mét lß xo nÕu chÞu lùc kÐo 1N th× gi·n ra         a. 5 m/s    b. 4 m/s  c. 3 m/s    d. 2 m/s
thªm 1 cm. Treo mét vËt nÆng 1 kg vµo lß xo           C©u 18: Mét lß xo khèi l−îng nhá kh«ng ®¸ng kÓ,
råi cho nã dao ®éng th¼ng ®øng. Chu k× dao ®éng         cã ®é dµi tù nhiªn l0, ®−îc treo th¼ng ®øng vµo
cña vËt lµ:                           mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi treo vËt cã khèi l−îng m1 =
a. 0,314s b. 0,628s c. 0,157s     d. 0,5s          100g vµo lß xo th× ®é dµi cña nã lµ l1 = 31 cm. Khi
C©u 9: Con l¾c lß xo n»m ngang dao ®éng ®iÒu           treo thªm mét vËt cã khèi l−îng m2 = 100g vµo lß
hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?               xo th× ®é dµi cña nã lµ l2 = 32 cm. LÊy g = 10
a. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng, vËn tèc cùc ®¹i, gia tèc     m/s2.
cùc ®¹i.                               1. §iÒu nµo sau ®©y nãi vÒ lß xo lµ sai?
b. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng, vËn tèc b»ng 0, gia tèc
                                 a. §é cøng k = 120 N/m b. §é cøng k = 100 N/m
cùc ®¹i.
c. Khi vËt ë vÞ trÝ biªn, vËn tèc b»ng 0, gia tèc b»ng 0.    c. ChiÒu dµi tù nhiªn l0 = 29 cm.   d. A vµ C
d. Khi vËt ë vÞ trÝ biªn, vËn tèc b»ng 0, gia tèc cùc ®¹i.      2. Khi chØ treo m1 vµo lß xo, chu k× dao ®éng
C©u 10: Mét con l¾c lß xo khèi l−îng m = 300g,          cña lß xo lµ:
®é cøng lß xo k = 2,7 N/m dao ®éng ®iÒu hoµ víi         a. T = 0,2s b. T = 0,15s c. T = 2s d. T = 1,2s
biªn ®é A = 10cm. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n
b»ng th× vËn tèc cña nã b»ng:
a. 30 m/s  b. 3 m/s  c. 30 cm/s d. 3 cm/s
                               1
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn                 Mobile: 0982302042. Home: 0280646625
C©u 19: §éng n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ:                    π                 π
a. BiÕn ®æi theo thêi gian d−íi d¹ng hµm sè tang.  b.    a.x = 10sin( π t -    ) (cm) b.x = 10sin( π t +     ) (cm)
                                          2                 2
BiÕn dæi tuÇn hoµn theo thêi gian víi chu k× T/2
                                          π                 π
c. BiÕn ®æi tuÇn hoµn víi chu k× T.             c. x = 10sin( π t -    ) (cm) d. x = 10sin( π t +    ) (cm)
d. kh«ng biÕn ®æi theo thêi gian.                         3                 3
C©u 20: Mét vËt khèi l−îng 750g dao ®éng ®iÒu        C©u 30: Mét con l¾c lß xo gåm mét lß xo nhÑ vµ
hoµ víi biªn ®éng 4 cm. chu k× 2s. N¨ng l−îng        mét hßn bi ®−îc treo th¼ng ®øng vµo mét gi¸ cè
dao ®éng cña vËt lµ:                     ®Þnh. Chän trôc täa ®é Ox theo ph−¬ng th¼ng
a. 60kJ    b. 60J   c. 6 mJ   d. 6J        ®øng, gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng, chiÒu d−¬ng
C©u 21: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph−¬ng        h−íng lªn trªn. Hßn bi dao ®éng ®iÒu hoµ víi
tr×nh: x = 2sin10t (cm). Ly ®é x cña chÊt ®iÓm khi      biªn ®é A = 4 cm, chu k× T = 0,5s. T¹i thêi ®iÓm t
®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng cã ®é lín b»ng:        = 0, hßn bi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu
a. 2 cm   b. 1 cm c. 2 cm      d. 0,707 cm     d−¬ng.
                               1. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña hßn bi lµ:
C©u 22: Con l¾c lß xo cã m = 0,4 kg, k = 160 N/m
                               a. x = 4sin(2 π t+ π ) (cm) b. x = 4sin(4 π t + π )(cm)
dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph−¬ng th¼ng ®øng. BiÕt        c. x = 4sin2 π t (cm)       d. x = 4sin4 π t (cm)
khi vËt cã ly ®é 2 cm th× vËn tèc cña vËt b»ng 40
                               2. TÝnh qu·ng ®−êng hßn bi ®i ®−îc trong thêi
cm/s. N¨ng l−îng dao ®éng cña vËt lµ:            gian 1,25s?
a. 0,032    b. 0,64J c. 0,064J      d. 1,6J     a. 20 cm b. 40 cm c. 25 cm        d. 30 cm.
C©u 23: Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 20N/m dao        3. Hßn bi ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng tíi vÞ trÝ cã li ®é 2cm
®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 4 cm. §éng n¨ng cña        theo chiÒu d−¬ng lÇn ®Çu tiªn vµo thêi ®iÓm nµo?
vËt khi ly ®é x = 3 cm lµ:                  a. 1/24s   b. 1/12 s   c. 1/6 s      d. 1/3 s
a. 0,1 J   b. 0,0014J c. 0,007J    d. 0,01J      C©u 31: Mét vËt cã khèi l−îng m = 1 kg dao ®éng
C©u 24: Mét con l¾c lß xo m = 1kg dao ®éng ®iÒu       ®iÒu hoµ víi chu k× T = 2s. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng
hoµ theo ph−¬ng ngang. Khi vËt cã vËn tèc v = 10       víi vËn tèc v0 = 10 π (cm/s). Khi t = 0 vËt qua ly
cm/s th× thÕ n¨ng b»ng 3 lÇn ®éng n¨ng. N¨ng         ®é x = 5 cm theo chiÒu ©m quü ®¹o. LÊy π 2 =
l−îng dao ®éng cña vËt lµ:                  10. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ cña vËt lµ:
a. 0,03J b. 0,00125J     c. 0,04J   d. 0,02J
                                          π                 π
C©u 25: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng. Ë vÞ trÝ     a. x = 10sin( π t +    ) (cm) b. x = 10sin( π t -    ) (cm)
c©n b»ng lß xo gi·n 9 cm. Cho con l¾c dao ®éng,                 6              6
                                         5π             5π
khi vËt ë ly ®é 3 cm th× ®éng n¨ng cña nã lµ         c. x = 10sin( π t +  )(cm) d.x = 10sin( π t -  ) (cm)
0,032J. g = π 2 = 10 m/s2. Biªn ®é dao ®éng cña                  6              6
con l¾c lµ:                         C©u 32: Mét vËt cã khèi l−îng m = 400g ®−îc
a. 4 cm    b. 3 cm   c. 5 cm   d. 9 cm.       treo vµo mét lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m. ChiÒu
C©u 26 : Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ         dµi tù nhiªn cña lß xo: l0 = 30 cm. LÊy g = π 2 =
theo ph−¬ng ngang. VËn tèc cùc ®¹i cña vËt lµ        10 m/s2.
96 cm/s. BiÕt khi x = 4 2 cm th× thÕ n¨ng b»ng           1. ChiÒu dµi cña lß xo khi treo vËt (th¼ng
®éng n¨ng. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lµ:          ®øng) lµ:
a. 0,2s   b. 0,32s d. 0,45s    d. 0,52s        a. 32 cm   b. 33 cm c. 34 cm    d. 35 cm
C©u 27: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 20 N/m           2. KÐo vËt dêi khái vÞ trÝ c©n b»ng xuèng
dao ®éng víi biªn ®é A = 5 cm. Khi vËt nÆng c¸ch       d−íi mét ®o¹n 2 cm råi truyÒn cho nã vËn tèc ban
vÞ trÝ biªn 4 cm nã cã ®éng n¨ng lµ:             ®Çu v = 15 5 (cm/s) theo ph−¬ng th¼ng ®øng
a. 0,024J b. 0,0016J c. 0,009J     d. 0,041J      lªn trªn.
C©u 28: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng. ChiÒu          * Biªn ®é cña dao ®éngt lµ:
dµi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh       a. 6 cm   b. 7cm     c. 14 cm  d. 14m
dao ®éng ®iÒu hoµ lÇn l−ît b»ng 34 cm vµ 30 cm.           * Chu k× dao ®éng cña vËt lµ:
Biªn ®é dao ®éng cña nã lµ:                 a. 0,2s    b. 0,1s   c. 0,3s   d. 0,4s
a. 8 cm     b. 4 cm   c. 2 cm   d. 1 cm.          * VËn tèc cùc ®¹i cña vËt trong qu¸ tr×nh
C©u 29: Mét con l¾c lß xo cã vËt nÆng khèi l−îng       dao ®éng cã gi¸ trÞ:
m = 300g ®−îc treo vµo mét lß xo cã ®é cøng k =       a.109,96cm/s b.1,96m/s c.106,99cm/s d.219,96 cm/s
3N /m theo ph−¬ng th¼ng ®øng. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng          * ViÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt, chän
kÐo vËt xuèng d−íi mét ®o¹n 10 cm råi th¶ nhÑ        trôc to¹ ®é th¼ng ®øng, gèc 0 ë vÞ trÝ c©n b»ng,
cho nã dao ®éng. Chän trôc to¹ ®é th¼ng ®øng,        chiÒu d−¬ng h−íng lªn trªn, gèc thêi gian lóc vËt
gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng, chiÒu d−¬ng h−íng      qua vÞ trÝ c©n b»ng h−íng xuèng d−íi.
xuèng d−íi, gèc thêi gian lµ kóc th¶ vËt. π 2 = 10.     a.x = 2 sin(5 π t) (cm)      b.x = 2sin(5 π t+ π ) (cm)
Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:              c. x = 7sin(5 π t+ π ) (cm)    d. x = 7sin(5 π t) (cm)


                             2
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn                           Mobile: 0982302042. Home: 0280646625
    3. X¸c ®Þnh lùc cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¸c                 c. 200N/m; 31 cm    d. 100N/m; 32cm
dông lªn gi¸ ®ì khi vËt dao ®éng?                       2. Treo vµo lß xo mét vËt nÆng m = 200g råi n©ng
a. Fmax = 11N, Fmin = 3N  b. Fmax = 11N, Fmin = 0              vËt lªn theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ mµ lß
c. Fmax = 1100N,Fmin = 300N d. Fmax = 1100N, Fmin = 0
                                        xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng
    4. TÝnh n¨ng l−îng dao ®éng cña vËt?
                                        ®iÒu hoµ. Chän gèc to¹ ®é t¹i vÞ tria c©n b»ng,
a. 245J   b. 24,5J   c. 2,5J   d.0,245J
                                        chiÒu d−¬ng h−íng xuèng d−íi vµ gèc thêi gian
C©u 33: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng. Khi vËt                 lóc th¶ vËt.
nÆng ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n 2,5cm. KÐo vËt                Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:
xuèng d−íi c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 2cm råi truyÒn                            π                   π
vËn tèc 40 3 cm/s theo chiÒu h−íng xuèng d−íi                 a. x = sin(10 π t -    ) (cm)   b. x = sin(10 π t +    ) (cm)
                                                   2                   2
®Ó nã dao ®éng ®iÒu hoµ xung quanh vÞ trÝ c©n                              π                 π
b»ng. LÊy LÊy g = π 2 = 10 m/s2.                        c. x = 10sin(10 π t -     ) (cm) d. x = 10sin(10 π t +    ) (cm)
                                                     2                 2
1. Chän trôc 0x th¼ng ®øng, gèc 0 trïng víi vÞ trÝ
                                        3. Thêi gian ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ
c©n b»ng, chiÒu d−¬ng h−íng lªn trªn. Gèc thêi
                                        cã ly ®é x = 5 mm lµ:
gian lóc truyÒn vËn tèc cho vËt.
                                        a. 1/6s  b. 1/30s   c. 1/60s   d. 1/120s
Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:
                                        C©u 37: Mét con l¾c lß xo cã vËt nÆng khèi l−îng
            π                   π
a. x = 4sin(20t -      ) (cm)  b. x = 2sin(20t -     ) (cm)    m = 100g ®−îc treo vµo mét lß xo cã ®é cøng k =
             6           6               100N /m theo ph−¬ng th¼ng ®øng. Tõ vÞ trÝ c©n
           π             5π               b»ng kÐo vËt xuèng d−íi mét ®o¹n 1 cm råi
c. x = 4sin(20 π t -
                                        truyÒn cho nã vËn tèc ban ®Çu 10 π cm/s theo
            ) (cm) d.x = 4sin(20t -  ) (cm)
           6             6
2. BiÕt lùc ®µn håi cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 2,6N. TÝnh              ph−¬ng th¼ng ®øng tõ trªn xuèng. Chän trôc to¹
khèi l−îng m cña vËt?                             ®é th¼ng ®øng, gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng,
a. 1 kg    b. 100g   c. 0,4kg    d. 0,6 kg              chiÒu d−¬ng h−íng xuèng d−íi, gèc thêi gian lµ
C©u 34: Mét con l¾c lß xo ®−îc treo th¼ng ®øng                 kóc th¶ vËt. π 2 = 10. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña
vµo mét ®iÓm cè ®Þnh cã ®é cøng k = 100 N/m.                  vËt lµ:
Treo vµo ®Çu d−íi mét vËt nhá cã khèi l−îng m =                             π                 π
                                        a.x =  2 sin(10 π t -    )(cm)b.x =  2 sin(10 π t+    ) (cm)
100g. LÊy π 2 = 10. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng kÐo v¹t                              4                 4
theo ph−¬ng th¼ng ®øng xuèng d−íi mét ®o¹n 3                             π                 π
cm råi th¶ nhÑ ®Ó vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. Chän                 c. x = sin(10 π t -    ) (cm) d. x = sin(10 π t +     ) (cm)
trôc to¹ ®é th¼ng ®øng h−íng lªn trªn, gèc lµ vÞ trÝ                       4        4
c©n b»ng, gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Ph−¬ng                     PhÇn ghi ®¸p ¸n: Con l¾c lß xo
tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:
                                         C©u      §¸p ¸n           C©u     §¸p ¸n
               π                π
a.x = 3sin(10 π t +       ) (cm)b.x =3sin(10 π t -     ) (cm)     1    a  b c      d      20   a  b c      d
               2                2          2    a  b c      d      21   a  b c      d
c. x = 3sin(10 π t ) (cm)        d. x = 6sin(10 π t ) (cm)         3    a  b c      d      22   a  b c      d
C©u 35: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng. §é                   4    a  b c      d      23   a  b c      d
cøng cña lß xo lµ k = 60 N/m, vËt nÆng cã khèi                  5    a  b c      d      24   a  b c      d
l−îng m = 150g. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng n©ng vËt lªn                  6    a  b c      d      25   a  b c      d
theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®Õn khi lß xo bÞ nÐn mét                  7    a  b c      d      26   a  b c      d
®o¹n 2,5 cm råi th¶ nhÑ ®Ó vËt dao ®éng ®iÒu                   8    a  b c      d      27   a  b c      d
hoµ. Chän trôc Ox th¼ng ®øng h−íng xuèng, gèc                   9                    28
                                              a  b c      d          a  b c      d
O t¹i vÞ trÝ c©n b»ng, gèc thêi gian lóc th¶ vËt. ViÕt
                                         10    a  b c      d      29   a  b c      d
ph−¬ng tr×nh dao ®éng. LÊy g = 10 m/s2.
                                         11    a  b c      d      30   a  b c      d
             π                  π         12                    31
a. x = 2,5 sin(20t -     ) (cm)  b. x = 2,5 sin(20t +    ) (cm)          a  b c      d          a  b c      d
             2                  2         13    a  b c      d      32   a  b c      d
           π                    π         14    a  b c      d      33   a  b c      d
c. x = 5 sin(20t -    ) (cm)     d. x = 5 sin(20t +    ) (cm)
           2                    2         15    a  b c      d      34   a  b c      d
C©u 36: Mét con l¾c lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn l0,               16    a  b c      d      35   a  b c      d
®é cøng k ®−îc treo th¼ng ®øng vµo mét ®iÓm cè                  17    a  b c      d      36   a  b c      d
®Þnh. NÕu treo vµo lß xo mét vËt nÆng cã khèi                  18    a  b c      d      37   a  b c      d
l−îng m1 = 100g th× lß xo bÞ gi·n mét ®o¹n 5mm.                 19    a  b c      d
NÕu treo vµo lß xo mét vËt nÆng cã khèi l−îng m2
= 400g th× lß xo cã chiÒu dµi 32cm. LÊy LÊy g =
10 m/s2. π 2 = 10.
1. §é cøng k vµ chiÒu dµi tù nhiÖn l0 cã gi¸ trÞ:
a. 100 N/m; 30cm b. 200N/m; 30cm
                                      3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:938
posted:5/27/2011
language:Vietnamese
pages:3