Docstoc

English Language Centre - DOC

Document Sample
English Language Centre - DOC Powered By Docstoc
					The University of Bath English Language Centre

ศูนย์ภาษาอังกฤษแห่ง University of Bath


Who we are, what we do
The English Language Centre at the University of Bath provides English language
courses for international students. We prepare students for foundation courses,
undergraduate courses and postgraduate study here in Bath and elsewhere in the UK.

เราคือใครและเราทาอะไร
ศูนย์ภาษาอังกฤษ ณ University of Bath เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนนานาชาติ
เรามีหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริ
ญญาตรีและระดับสูงขึ้นไปทั้งในเมืองบาธและเมืองอื่นๆ ในอังกฤษ

Our courses are available throughout the year and are accredited by BALEAP (British
Association of Lecturers in English for Academic Purposes). Students are taught by
highly trained and experienced teachers in groups of a maximum of 12 students.

หลักสูตรของเราเปิดสอนตลอดปีและได้รับการรับรองจาก BALEAP (British Association of
Lecturers in English for Academic Purposes)
นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
โดยเรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 12 คน

We help all our students to adapt to life in the UK and to take full advantage of their
opportunity to learn the language here. We provide a social programme throughout
the year and give help and advice through one-to-one tutorials and individualised
work.

เราจะช่วยให้นักเรียนของเราทั้งหมดสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในอังกฤษ
ตลอดจนใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อการเรียนรู้ภาษาที่นี่ นอกจากนี้
เรายังจัดให้มีกิจกรรมด้านสังคมตลอดปี
ให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาผ่านการเรียนแบบตัวต่อตัวและงานที่มอบหมายเฉพาะบุคคล

In addition to our courses, we run teacher training and development courses for
experienced teachers. We have a busy testing unit and run IELTS, TOEIC and
Cambridge examinations. We are the biggest IELTS testing centre in south-west
England and most of our teachers are practising IELTS examiners.
นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน เรายังมี หลักสูตรการพัฒนาและอบรมครูอาจารย์
สาหรับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ หน่วยทดสอบของเราทางานอย่างหนักและจัดสอบ IELTS,
TOEIC รวมถึงการสอบเคมบริดจ์ (Cambridge Examination) เราคือ ศูนย์การทดสอบ IELTS
ที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ คณาจารย์ของเราส่วนใหญ่เป็นผู้คุมสอบ IELTS


Why choose the University of Bath?
    The University of Bath is one of Britain’s best universities.
    It is one mile from the centre of the beautiful and historic World Heritage City
    of Bath.
    We have an attractive campus set in a beautiful 200 acre area of parkland
    We have some of the best university sports facilities in the UK.
    It is a safe and supportive University with strong student services and attention
    to special needs.
    There is modern and conveniently located student accommodation.


เหตุใดจึงเลือก University of Bath?
    University of Bath คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอังกฤษ
   ที่นี่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง บาธ อันสวยงามและเป็นเมืองมรดกโลกเพียงหนึ่งไมล์
   บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่งดงามท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติ 200 ตารางเอเคอร์
   เรามี สิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา ระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยที่นี่ปลอดภัยและถึงพร้อมด้วยบริการ
   รวมถึงการมอบความใส่ใจต่อความต้องการพิเศษของนักเรียน
   ทาเลที่ตั้งของ ที่พักอาศัย สาหรับนักเรียนนักศึกษาอันทันสมัยและสะดวกสบาย


    Our courses are very popular and student feedback reveals that our students
    value their time with us and the ways in which they have been prepared for
    university study.
    Our teachers are fully qualified and have experience of teaching English
    language to university students in the UK and overseas. Our aim is to assist
    students to fulfil their potential and ensure that they are fully prepared for
    university study.
    We have an excellent library and learning centre with up-to-the-minute
    computing facilities and unrestricted access to the university network for
    students in university accommodation who prefer to link via their own
    personal computers.
    There is a separate Self Access Language Centre.
    The English Language Centre has an extensive social, welfare and cultural
    programme.
    There is flexibility in enrolment. For example, students may enrol for one, two
    or three terms during the year, and may then, if they choose, go on to do one
    or more of the summer courses.


   หลักสูตรของเราได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ความเห็นจากนักเรียน แสดงให้เห็นว่า
   นักเรียนของเราให้ความสาคัญกับการเรียนที่นี่และวิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดั
   บมหาวิทยาลัยของเรา
   คณาจารย์ของเรา
   ประกอบด้วยทีมงานเปี่ยมคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
   ทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของเราคือ
   ช่วยเหลือนักศึกษาให้พัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสุด รวมถึงสร้างความมั่นใจว่า
   พวกเขาจะพร้อมสาหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
   เรามีห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้นนา
   พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยล่าสุดและเข้าถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างไ
   ร้ขีดจากัดสาหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยผู้ซึ่งต้องการเข้าถึงเครือข่ายจ
   ากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า
   ศูนย์การเรียนภาษาด้วยตนเอง ที่จัดแยกไว้เป็นพิเศษ
   ศูนย์ภาษาอังกฤษจัดให้มี กิจกรรมด้านสังคม สวัสดิการและวัฒนธรรม อย่างครอบคลุม
   การลงทะเบียนเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เช่น นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน 1, 2 หรือ 3
   เทอมระหว่างปี
   และยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนหนึ่งภาคหรือมากกว่าได้ด้วยหากสนใจเลือ
   กเรียน


Our Courses
English for University Study (October to June)
Students may enrol for one term, two terms or the full year.
Preparation for foundation year, undergraduate or postgraduate courses in the UK.
Focus is on skills development (reading, writing, speaking and listening). The small
groups, regular one-to-one tutorials and elective classes make it possible to tailor the
course to individual needs.
หลักสูตรของเรา

English for University Study (ตุลาคมถึงมิถุนายน)
นักเรียนอาจเลือกลงทะเบียนเรียน 1 เทอม/ 2เทอม หรือเรียนตลอดปี
การเตรียมความพร้อมสาหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้
หลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าในประเทศอังกฤษ เน้นด้านการพัฒนาทักษะต่างๆ (การอ่าน
การเขียน การพูดและการฟัง) เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวอย่างสม่าเสมอ
และวิชาเลือกช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจของตนได้


English for Business and International Communication (October to
June)
Students may enrol for one term, two terms or the full year.
For postgraduate students preparing for a Masters in Management, an MBA, or a
Masters in Translating and Interpreting. English is studied through business-focused
and other subject and skill-focused courses. There are regular company visits and
projects throughout the course. Individual help is given in one-to-one tutorials.


English for Business and International Communication
(ตุลาคมถึงมิถุนายน)
นักเรียนอาจเลือกลงทะเบียนเรียน 1 เทอม/ 2เทอม หรือเรียนตลอดปี
สาหรับนักศึกษาระดับสูงที่เตรียมเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ MBA
หรือสาขาการแปลและการล่าม ภาษาอังกฤษที่เรียนจะเน้นด้านธุรกิจและวิชาอื่นๆ
รวมถึงหลักสูตรมุ่งเน้นทักษะ มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและการทาโครงงานตลอดหลักสูตร
ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในการเรียนกวดวิชาแบบตัวต่อตัว


English Language and Culture (July and August)
2, 4, 6 and 8 week courses for adults who want to improve their general
communicative English skills and learn about British culture. The programme
includes cultural visits and guest speakers.


English Language and Culture (กรกฎาคมถึงสิงหาคม)
หลักสูตรแบบ 2, 4, 6 และ 8
สัปดาห์สาหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมถึงผู้ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอังกฤษ
โปรแกรมนี้ยังรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรมพร้อมผู้บรรยายพิเศษ


Pre-Sessional English for Academic Purposes and Study Skills
(July/August/September)
5 and 10 week academic English courses for students who are about to study at
postgraduate or undergraduate level. The programme includes weekly lectures,
individual research projects, extensive writing practice, English language and study
skills development.


Pre-Sessional English for Academic Purposes and Study Skills
(กรกฎาคม/สิงหาคม/กันยายน)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 และ 10
สัปดาห์สาหรับนักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงหรือระดับปริญญาตรี
โปรแกรมนี้ครอบคลุมการบรรยายรายสัปดาห์ การทาโครงงานการวิจัยรายบุคคล
การฝึกปฏิบัติงานเขียนที่ครอบคลุม วิชาภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการเรียน


Pre-MBA/Pre-MSc in Management (late August to September)
For postgraduate students of management. This course is recommended by the
University of Bath’s school of Management for students about to start the MBA or
MSc in Management programme.


Pre-MBA/Pre-MSc in Management (ปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายน)
สาหรับนักศึกษาระดับสูงที่ต้องการศึกษาต่อด้านการจัดการ วิทยาลัยการจัดการแห่ง University of
Bath ขอแนะนาหลักสูตรนี้แก่นักศึกษาที่จะเริ่มเรียนหลักสูตร MBA หรือ MSc
ในสาขาการจัดการ

				
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!