SKYPE by qingyunliuliu

VIEWS: 100 PAGES: 19

									    SKYPE

นายขวัญชัย คงนมนาน 51540598
นายทศพร นิสสั ยสุ ข 51540789
 นายธนภัทร์ ฉ่ามาลัย 51540840
            SKYPE
     Skype คือ โปรแกรม Intance Messenger ที่สามารถทางานบน
        ั    ั
คอมพิวเตอร์ ท้ งระบบปฏิบติการ Windows, Macintosh, Linux และ
Wimdow pocket PC เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารทัวโลกผ่านทางเสี ยงที่
                         ่
มีคุณภาพ (Voice), ข้อความ (Chat), ข้อความด่วน (Instant Message),
และใช้ส่งไฟล์แบบเรี ยลไทม์ (Real Time Send File) หรื อแม้กระทังการ
                               ่
ติดต่อผ่าน VDO conference ทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
            SKYPE

                ั
    Skype ถูกพัฒนาโดยบริ ษท Skype Technology ประเทศ
                  ั    ั
ลักเซมเบิร์ก ในทวีปยุโรป แต่ปัจจุบนได้ขายให้กบ eBay ด้วยมูลค่าเงิน
สดถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณหนึ่งแสนล้านบาท เมื่อ
ปลายปี 2548 เพื่อหวังใช้อินเตอร์เน็ทโฟนเพิมความสามารถในการ
                     ่
            ้     ้
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ือกับผูขายบนตลาดออนไลน์ให้สะดวกมาก
ยิงขึ้น
 ่
              SKYPE
ความต้องการขั้นต่าของระบบในการติดตั้ง
• Window XP หรื อ Windows 2000
• 400 MHz processor CPU
• แรม 128 MB
     ่
• พื้นที่วางใน Harddisk 15 MB
• การ์ดเสี ยง, ลาโพง, ไมโครโฟน และกล้อง Webcam (ในกรณี ที่ตองการ   ้
 ติดต่อผ่านระบบ VDO)
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ทั้ งระบบ dial-up ต่าสุ ด 33.6 Kbps, หรื อระบบ
 broadband: cable, DSL, เป็ นต้น)
               SKYPE

การติดตั้ง Skype
  1.ดับเบิ้ลคลิก ไอคอน          เพื่อเริ่ มการติดตั้ง
  2.ปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้เลือกภาษาที่ใช้งานเป็ น English (หมายเลข 1) คลิก
  เลือก Checkbox (หมายเลข 2) และคลิก Install (หมายเลข 3)
              SKYPE

 3. คลิก Next (ในขั้ นตอนนี้ระบบจะทาการติดตั้ง Google Toolbar ให้เราด้วย
     ้
หากไม่ตองการให้คลิก Checkbox เพื่อเอาเครื่ องหมายถูกหน้า Install the free
Google Toolbar ออก
             SKYPE

4. โปรแกรมทาการติดตั้ง
                   SKYPE

                   ้
5. ปรากฏหน้าต่างสาหรับเพิ่มบัญชีชื่อผูใช้ใหม่ ให้กรอกข้อมูล ดังนี้
   –   Full Name ตัวอย่าง เช่น โรงเรี ยนบ้านพน
   –   Choose Skype Name ตัวอย่าง s04098094
   –   Password = กาหนดเอง
   –   Repeat Password ให้ใส่ Password ที่กาหนดไว้อีกครั้ง
   –   คลิกเลือก Checkbox หน้า Yes, I have read and read and I accept……..
   –   คลิก Next
              SKYPE
 6. ปรากฏหน้าต่างดังภาพเพื่อทาการใส่ E-Mail Address และเลือกที่อยู่ ให้กรอก
ข้อมูลดังนี้
                              ้
     6.1 E-Mail = ใส่ E-Mail Address ของตัวเอง (หากไม่ตองการรับข่าวสาร
จาก Skype ให้เอาเครื่ องหมายถูกออกใน Checkbox Yes, send me Skype……)
     6.2 Country/Region = เลือกเป็ น Thailand
     6.3 City = ให้พิมพ์ชื่อจังหวัด เช่น Pattalung
     6.4 คลิกที่ Sign In เพื่อเข้าสู่ระบบ
                  SKYPE

7. ปรากฏหน้าต่างดังภาพให้คลิก ปุ่ ม Close
                SKYPE

8. คลิกเลือก Checkbox หน้า Do not show this guide at startup และคลิกปิ ดหน้าต่างนี้
                SKYPE

9. เข้าสู่ ระบบเป็ นที่เรี ยบร้อย และจะปรากฏไอคอน  บริ เวณ Taskbar มุมล่างขวา
                SKYPE

   ่
การเพิมผู้ใช้ ใน Contact List ของเรา
1. คลิก Contact  Add a Contat
              SKYPE

                                    ้
 2. ปรากฏหน้าต่างให้พิมพ์ s04098 และคลิกปุ่ ม Find (ระบบจะแสดงชื่อผูใช้งาน
                        ้
มร สพท.พัทลุง ซึ่ งขึ้นต้นด้วย s04098 ทั้งหมด ผูใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น)
              SKYPE

           ้
   หากต้องการเพิ่มผูใช้คนใดเข้าใน Contact List ของเราให้คลิกเลือกชื่อและกด
ปุ่ ม Add Skype Contact
              SKYPE

                                 ้
  3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพให้คลิกปุ่ ม OK ในกรณี ที่ตองการเพิ่ม
 ้
ผูใช้คนอื่นก็ทาตามขั้นตอนนี้ได้เลย
                  SKYPE

4. เมื่อเพิ่ม Contact List เสร็ จคลิก Close
               SKYPE

         ้
5. ปรากฏรายชื่อผูใช้งานใน Contact List ของเรา หากติดต่อกับใครให้คลิกปุ่ ม
การใช้งานควรเปิ ดลาโพงและติดตั้งไมโครโฟนให้เรี ยบร้อย
The End

								
To top