Docstoc

RPUG_Uvod

Document Sample
RPUG_Uvod Powered By Docstoc
					Uvod u GIS
Borna Lužar-Oberiter
 Geološko-paleontološki zavod
 Soba 014
Što je to GIS?
 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

 Definicija:
  GIS je računalni sustav koj omogućuje prikupljanje,
   spremanje, upravljanje, analizu i prikazivanje
   prostornih podataka                Komponente GIS-a:
                    Podaci
                    Hardware
                    Software
                    Ljudi
                    Metode i pristupi
  GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

 GEOGRAFSKI – položaj podataka u prostoru je poznat i
 može se izraziti u geografskim koordinatama

  • Većina geografskih informacijskih sustava je ograničena na dvije
   dimenzije (geografska dužina i širina)
  • MeĎutim, u geološkim istraživanjima često postoji potreba za
   smještajem podataka u 3D prostoru
 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

 INFORMACIJSKI - podaci unutar GIS-a su organizirani
 tako da se iz njih mogu dobiti nova korisna saznanja

 • Osnovni cilj GIS-a je da pomaže pri donošenju odluka na
  temelju prostornih podataka

 • Gdje se sve danas koristi GIS?
   •  Kartografija
   •  Daljinska detekcija
   •  Upravljanje komunalijama (plinovod, vodovod, električni sustav)
   •  Upravljanje okolišem
   •  Poljoprivreda
   •  Prostorno planiranje
   •  Upravljanje hitnim službama
   •  Navigacija
  2,5km?
 Da li možete nabrojati nekoliko geografskih
 informacijskih sustava koje ste koristili u
 svakodnevnom životu?
 •  GPS Navigator
 •  Viamichelin
 •  Google maps
 •  Google Earth
 •  Njuškalo oglasi
          UPOTREBA GIS-a
 Neki primjeri upotrebe GIS-a u geologiji:
 • Kartiranje hazarda, analiza utjecaja i planiranje evakuacije vezano uz
  stabilnost padina i klizišta, zoniranje razornosti potresa, vulkanskih
  erupcija, poplava, tsunamija, obalnu eroziju, utjecaje zagaĎenja zbog
  rudarenja i industrije, globalno zatopljenje

 • Izbor lokacije za inženjerske projekte poput odlagališta otpada,
  cijevovoda, trasa autocesta i željeznice, brana, itd.

 • Evaluacija zaliha mineralnih sirovina, vode, pijeska i šljunka, graĎevnog
  kamena, nafte, plina, ugljena itd.

 • Istraživanje povezanosti izmeĎu npr. pojave bolesti kod biljaka, životinja
  ili ljudi u odnosu na geokemijska svojstva stijena, tla ili vode u okolišu

 • Istraživanje prostorne povezanosti različitih podataka tijekom geoloških
  istraživanja, npr. Geokemiskih i geofizičkih obilježja I i S granita,
  spektralnih obilježja različitih litologija i vegetacije na satelitskim
  snimkama
UPOTREBA GIS-a


   Kartiranje, donošenje odluka i
   mitigacija hazarda
UPOTREBA GIS-a
  Plan evakuacije Los Angelesa i identifikacija
  kritičnih područja grada
         UPOTREBA GIS-a

...u slučaju poplava...
    UPOTREBA GIS-a


Istraživanje i predviđanje rudnih ležišta
      UPOTREBA GIS-a


Modeliranje geološke građe
       UPOTREBA GIS-a

Modeliranje podzemlja i ležišta mineralnih sirovina
  GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

 SUSTAV – GIS je sastavljen od više meĎusobno povezanih
 komponenata koji pružaju različite funkcije

 Funkcije GIS-a:
  •  Prikupljanje podataka
  •  Spremanje
  •  Organizacija
  •  Manipulacija
  •  Integracija
  •  Prikaz
  •  Upiti
  •  Analiza
  •  Izlazni rezultat
         Kratka povijest GIS-a
 Pojava kolere u četvrti SOHO

  •  1854 g., doktor John Stow
    prikazao je pojavu kolere u
    londonskoj četvrti tako da je
    pojedine pojave ucrtao u kartu

  •  Njegovo proučavanje
    rasprostranjenosti pojava kolere
    kod stanovnika dovelo je do
    identifikacije izvora bolesti,
    pumpe za vodu u Broad Street

  •  Nakon što je dao pumpu
    zatvoriti, zaustavljene su nove
    pojave kolere

  •  Iako je topografija i kartografija
    razvijena već ranije, karta John
    Stow-a je bila karakteristična po
    tome što je koristila kartografske
    metode ne samo za prikazivanje,
    već i za analizu geografski
    povezanih podataka
 Začetak modernog GIS-a - CGIS
  • 1962 g. razvijen je prvi funkcionalni GIS
   u Ontariju, Kanada

  • Radeći za kanadsku vladu i Department
   of Forestry and Rural Development,
   Dr. Roger Tomlinson razvio je
   “Canadian Geographic Information System” pomoću kojeg su se
   spremali, analizirali i manipulirali podaci prikupljni za Canadian Land
   Inventory

  • Unutar tog invetara željelo se utvrditi sposobnosti ruralnih područja
   kanade kartirajući informacije o tlima, poljoprivredi, rekreaciji, fauni,
   šumarstvu i namjeni zemlje u mjerilu 1:50000. Faktori za klasifikaciju
   tih informacija su dodani kako bi se omogućile razne analize.

  • Podaci su korišteni za planiranje razvoja i izgradnje na federalnoj i
   provincijalnoj razini

  • Iskartirano je 2.6 milijuna kvadratnih kilometara!
 Taj prvi geografski informacijski sustav imao je neke
 osnovne funkcije koje su karakteristika suvremenih
 GIS-ova, npr.:

 • mogućnost preklapanje i usporeĎivanje raznih vrsta
  podataka
 • razraĎene prostorne meĎuodnose izmeĎu susjednih
  objekata
 • informacije o smještaju i neprostorni podaci (atributi)
  držani su u odvojenim datotekama
 http://geogratis.cgdi.gc.ca/CLI/frames.html
 1964. g. Howard Fisher osniva Harvard Laboratory for
 Computer Graphics and Spatial Analysis gdje se
 razvijaju važni teoretski koncepti i rani softverski alati za
 baratanje prostornim podacima

 1969. g. Osnovan je ESRI

 Daljinska istraživanja (remote sensing), u početku
 razvijana uglavnom zbog vojnih potreba, imala su
 važan utjecaj na razvoj GIS-a te su postala važan izvor
 podataka
  • Razvoj GPS sustava
  • Landsat

 1980tih razvoj i pad cijena osobnih računala započinje
 nagli razvoj modernog GIS-a, nekoliko proizvoĎača
 nudi komercijalne GIS softvere (ESRI, ERDAS,
 Intergraph...)
 Povećanje protoka podataka putem interneta omogućilo je brzu i
 jednostavnu razmjenu prostornih podataka...ogromne količine podataka
 su danas dostupne besplatno

  •  Google Maps i Google Earth
  •  USGS http://eros.usgs.gov/#/Home
  •  GeoGratis http://geogratis.cgdi.gc.ca/
  •  Geodata.gov http://gos2.geodata.gov/wps/portal/gos
  •  INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/
  •  Geo Community http://www.geocomm.com/
  •  ESRI http://www.esri.com/software/geographynetwork/index.html
  •  Popis web stranica koje nude prostorne podatke (Stanford Uni.):
    http://www-sul.stanford.edu/depts/gis/web.html
    Svojstva prostornih podataka
Prostorni podaci imaju odreĎene karaktertistike:
1. Smještaj
2. Geometriju
3. Prostorne odnose

Često imaju pridružene
neprostorne podatke:
ATRIBUTE

  Hrvatska
  Br. stanovnika: 4.492 mil.
  Prosječna starost: 40.3 g
  Pismenost: 98.5%
     Lokacija prostornih podataka
 Da bi nam točkasti podaci, karte i satelitski snimci bili od koristi u GIS-u,
 potrebno ih je smjestiti u prostor
 Georeferenciranje znači definiranje položaja unutar fizičkog prostora, tj.
 u smislu koordinatnog sustava i projekcije
  •  Koristi se kako bi se utvrdio meĎuodnos rastera i vektora sa koordinatama kao i kod
    odreĎivanja prostornog smještaja drugih geografskih objekata


 Npr. Kako cemo preklopiti
 avionsku snimku sa
 topografskom kartom
 ili satelitskom snimkom?
    Lokacija prostornih podataka
 Apsolutna lokacija na zemlji se opisuje u
 matematičkom smislu korištenjem:
  • geografskih (globalnih) koordinata
  • planarnih koordinata koje se temelje na nekoj projekciji

 Moguće je unutar GIS-a sve podatke spremati i
 manipulirati korištenjem geografskih koordinata,
 meĎutim prije ili kasnije te podatke željet ćemo
 prikazati unutar jedne ravnine, bila to karta ili na
 ekranu

 Relativna lokacija
 Geografski koordinatni sustav
  • OdreĎuje položaj točke na zakrivljenoj površini
  • Taj položaj se izražava pomoću kuteva geografske širine i
   geografske dužine

  • Jedinice mjere su stupnjevi (°), minute(´), sekunde( ̋ )
  • Meridijan – linija koja spaja sjeverni i južni pol – velike kružnice
  • Paralele – linije koje spajaju sve točke iste zemljopisne širine – male
   kružnice (osim ekvatora)

  • Zemljopisna širina označava se
   od ekvatora na sjever i jug od 0-90˚,
   a zemljopisna dužina od početnoga
   meridijana (Greenwich) na zapad i
   istok od 0-180˚
 Kartografske projekcije
  • Služe za preslikavanje i prikaz zakrivljene površine Zemlje u ravnini
  • Položaj se izražava pomoću udaljenosti unutar kartezijskog
   koordinatnog sustava (mjerna jedinica je metar)
  • Primjeri kartografski projekcija:
    • Transverse Mercator (UTM)
    • Gauss-Kruger
 Više različitih svojstava je moguće neovisno mjeriti na površini Zemlje
 kao što su površina, oblik, smjer, udaljenost i mjerilo
 Transformacije zakrivljene površine u ravninu uvijek dovode do
 deformacija jednog ili više tih svojstava. Različite projekcije imaju
 mogućnost očuvanja neke od, ali nikada svih navedenih svojstava

   Konformne projekcije čuvaju kutne odnose.
      Paralele i meridijani se sijeku pod pravim kutovima. Male površine
      ostaju relativno nedeformirane, meĎutim takve projekcije nisu pogodne
      za prikaz velikih područja poput kontinenata i oceana.
 Ekvivalentne projekcije čuvaju površinu
    Gube se kutni odnosi
    Pogodne su za prikaz distribucije točaka preko velikih područja jer
    gustoća točaka neće biti izmijenjena
  Ekvidistantne projekcije čuvaju udaljenosti
     Deformiraju se veličine i oblici
     Često se koriste u atlasima za prikaz velikih površina jer su kompromis
     izmeĎu velikih kutnih distorzija ekvivalentnih i površinskih distorzija
     konformnih projekcija
 Kod geografskog informacijskog sustava vrlo je bitno da su
 svi prostorni podaci svedeni na istu kartografsku projekciju
 što katkada zahtjeva nekoliko procesa transformacije
    Prikupljanje i unos podataka
           Podaci sa
           terena

                                Tablice
                    Waypoint  1  33 T 464395 5026813
                    Waypoint  2  33 T 464396 5026812
                    Waypoint  3  33 T 464667 5026086
                    Waypoint  4  33 T 465035 5026880
                    Waypoint  5  33 T 464991 5026782
                    Waypoint  6  33 T 464792 5026744
                    Waypoint  7  33 T 464604 5026631


                 GIS       Digitalni podaci
Karte tiskane na papiru
       GPS
             Unos podataka
 Podatke koji ulaze u GIS sustav možemo podijeliti na:
  a)  Primarne
    •  Geofizički, geokemijski i geotehnički podaci se danas uglavnom prikupljaju
      instrumentima koji bilježe digitalno
    •  To su najčešće točkasti podaci, čija se lokacija očitava putem GPS ureĎaja

  b)  Sekundarne
    •  Nakon interpretacije, ureĎivanja i procesiranja primarnih podataka podaci
      postaju sekundarnog tipa
    •  Veliki dio sekundarnih podataka koje koristimo poput topografskih i geoloških
      karata, tiskane tablice, karotažna mjerenja iz bušotina na papiru, podaci iz
      literature itd. nisu u digitalnom obliku
    •  Digitalizacija podataka može biti dugotrajna i skupa
    •  Neke vrste sekundarnih podataka mogu biti znatno prethodno procesirane i
      ureĎivane. Da bi se podaci mogli uspješno koristiti, vrlo je bitno da ti postupci
      budu raĎeni po nekim standardima.
    •  METADATA nazivamo podatke o podacima, tj. tu su sadržane sve informacije o
      prethodnim manipulacijama izvršenim na našim sekundarnim podacima

  1)  Digitalne
  2)  Nedigitalne
           PRIMARNI         SEKUNDARNI

         Terensko kartiranje        Karte
NEDIGITALNI  Ručno zabilježeni podaci      Tablice
       Analogni bušotinski podaci


        Terenska digitalizacija  Digitalne baze podataka
         Geofizički podaci
 DIGITALNI    Geokemijski podaci
         Geotehnički podaci
         Daljinska detekcija
Spremanje podataka:
 Modeli prostornih
   podataka
 Kako demo unutar računalnog
 sustava representirati objekte iz
    stvarnog svijeta?
          Prostorni objekti
 Stvarni svijet sastoji se od elemenata koji mogu biti u
 prostoru kontinuirani, poput temperature, ili diskontinuirani,
 poput rasjeda, rudnih tijela itd.
  • Kontinuirana polja
  • Diskretni objekti

 Naš je zadatak da te elemente što bolje reprezentiramo u
 digitalnom obliku

 Diskretne prostorne elemente u stvarnom svijetu možemo
 tretirati kao prirodne prostorne objekte (najčešće
 nepravilnog oblika) unutar modela podataka

 Za elemente koji su prostorno kontinuirani, prostor često
 moramo podjeliti u polje diskretnih umjetno odreĎenih
 prostornih objekata (bilo pravilnog ili nepravilnog oblika)
 Prostorni objekti mogu se podjeliti i na temelju
 broja dimenzija kojim su definirani:
  •  Točka – 0 dimenzija
  •  Linija – 1 dimenzije
  •  Površina – 2 dimenzije
  •  Reljef – 2.5 dimenzije
  •  Volumen – 3 dimenzije
 MODEL je apstraktno pojednostavljenje stvarnog
 svijeta
 • Geološka karta je jedna vrsta modela jer ona predstavlja
  pojednostavljenu sliku jednog dijela stvarnog svijeta,
  onako kako ju je odredio terenski geolog


 MODEL PODATAKA (Data model) u GIS-u
 predstavlja logičnu organizaciju podataka pomoću
 koje se representira geografski element ili površina
 • Dva su osnovna načina:
   • Vektorski model
   • Raster model
   • (TIN)
 Vektor i raster modeli se razlikuju prema tome kako
 predstavljaju prostor, te prema tipu prostornih
 objekata koje koriste

 Raster opisuje prostorne podatke direktno, dok
 vektorski model bilježi rubove objekata i koristi
 oznake preko kojih ih povezuje sa njihovim
 atributima (koji su zabilježeni u posebnim
 tablicama)
        Vektorski modeli
 Prikaz geografskih
 elemenata pomoću
 abstraktnih prostornih
 objekata:
  • Točka
  • Linija
  • Poligon Pogodan za
 prikazivanje jasno
 izraženih (diskretnih)
 geografskih
 elemenata
         Vektorski modeli
 Spremanje vektrorskih podataka:
 • Svaka točka je odreĎena parom koordinata
   • X, Y
 • Linija je odreĎena nizom (string) koordinata
   • X1 Y1, X2 Y2,...Xn Yn
 • Poligon je odreĎen linijom koja čini zatvoreni krug (loop)
   • X1 Y1, X2 Y2,...X1 Y1
        Vektorski modeli
 Vektorski model koristi oznake preko kojih povezuje
 objekte sa njihovim atributima (koji su zabilježeni u
 posebnim tablicama)
            Vektorski modeli
 VAŽNA KARAKTERISTIKA: Preko atributa je vektorskim objektima
 moguće definirati prostorne meĎuodnose
 Topologija opisuje prostorne odnose izmeĎu susjednih vektorskih
 objekata.
 Topologija pretpostavlja da se svi geografski elementi nalaze na
 dvodimenzionalnoj površini. Postupak kojim se to postiže naziva se
 planar enforcement

 U topološkom modelu stranice poligona i linije su rascjepkane u niz
 lukova (arcs) i spojnih točaka (nodes). Prostorni odnosi (adjacency,
 containment, connectivity) izmeĎu lukova, spojnih točaka i poligona su
 eksplicitno definirani u atributnim tablicama.
  • U običnom vektorskom modelu, zajednička granica izmeĎu dva susjedna
   poligona koji se dotiču je zabilježena dva puta, jednom za svaki poligon – takvo
   riješenje osim što troši prostor, dovodi do duplih granica koje se često ne
   podudaraju
  • U topološkom modelu, poligoni na ljevoj i desnoj strani granice su eksplicitno
   definirani tako da se granice poligona ne ponavljaju
  • Linije koje se sjeku se rasčlanjuju u zasebne linije koje završavaju na spojnim
   točkama
  Jedna od prednosti topološkog modela jest da poligoni prekrivaju čitavi prostor karte. To se
  postiže stvaranjem poligona koji se meĎusobno ne preklapaju (planar enforcement), pri
  ćemu i null-prostor dobiva svoj poligon.

  Točka izabrana na bilo kojoj lokaciji takve površine će uvijek pasti unutar jednog, i samo
  jednog poligona!

  Da bi se održala veza izmeĎu poligona i područja kojih oni predstavljaju potrebna je
  atributna tablica
 Neke prednosti vektorskog modela:
 • Vektorski podaci omogućuju složene prostorne analize (npr.
  izračunavanje nakraće rute)

 • Vektorske objekte je moguće lako povećavati i smanjivati, te
  transformirati u različite projekcije

 • Vektorske objekte je lakše ureĎivati i mjenjati, dok je rastersku
  sliku potrebno čitavu reproducirati da bi se unjela promjena
  (npr. novosagraĎena cesta)

 • Veličina vektorskih datoteka je u pravilu manja od rasterskih

 • Vektorski modeli su pogodni za izradu karata. Točke (simboli),
  linije i poligone koje nalazimo na kartama je teško prikazati
  detaljno pomoću rastera bez da se koriste vrlo sitni pikseli
    Rasterski
     modeli
 Prikaz pomoću pravilne
 mreže čelija
  •  Svaka čelija predstavlja
    odreĎenu površinu na zemlji
  •  Veličina čelije ovisi on
    rezoluciji
 Svakoj čeliji je pridodan
 neki atribut, npr.:
  •  Nadmorska visina
  •  Koncentracija zagaĎivala
  •  Reflektancija


 Dobri za prikazivanje
 postupnih promjena
 atributa (gradijenata),
 kontinuiranih polja
              Rasterski modeli
 Čelije su konstantne veličine, najčešće kvadratnog oblika (ne uvijek)

 Položaj pojedine čelije je definiran brojevima stupca i retka. Koordinate
 nisu zabilježene za svaku čeliju posebno
 Geografski podaci o rasteru najčešće se sastoje od:
  •  Koordinatnog sustava
  •  Referentne koordinate u prostoru (najčešće gornji ili donji ljevi kut rastera)
  •  Veličine čelije
  •  Broja stupaca i redaka
 Ovim podacima može se naći
 položaj blo koje specifične čelije

 Osnovna struktura rasterskih
 podataka jednostavno izražava
 vrijednosti atributa pojedinih
 čelija u obliku niza brojeva
 REZOLUCIJA rastera je definirana veličinom jedne
 čelije koja predstavlja odreĎenu površinu na
 površini zemlje
 • Veća rezolucija znači manja veličina piksela, tj. veći broj
  piksela po jedinici površine...bolja razlučivost
   • Kako se mjenja ukupna površina područja na rasteru označenog
    bojom? (područje je definirano vektorskim poligonom čije se
    karakteristike ne mjenjaju sa rezolucijum)
 Rezolucija na
 ove dvije slike
 je identična, ali
 se razlikuju po
 mjerilu


 Ovdje je
 mjerilo isto,
 meĎutim
 rezolucija dviju
 slika je različita
 Katalog rastera
  • Rasteri koji predstavljaju susjedna područja se mogu grupirati u katalog
 Fotografije ili skenirani dokumenti mogu biti zabilježeni kao
 atributi pojedinih prostornih objekata unutar tablica
  Neke prednosti rasterskog modela:
   •  Svaki raster, poput sloja (layer) podataka bilježi vrijednosti drugačijeg atributa
   •  Rasterski modeli omogućuju jednostavno preklapanje prostornih podataka
     različitog tipa (različitih atributa)
•  Podaci u rasterskom obliku su pogodni za prikazivanje ali i izračunavanje
  gradijenata, npr. nagiba padina
 Primjeri rasterskih podataka:
 • Satelitske snimke
• Avio snimke, ortofoto
• Digitalni modeli reljefa (DEM)
          Zagreb
• Skenirane karte (topografske, geološke)
  • Državna geodetska uprava (DGU)
  • Hrvatski geološki institut
             Zadatak
 Istražite na stranicama DGU (http://www.dgu.hr )
 koje sve vrste prostornih podataka je moguće dobiti
 za područje RH

 • Napišite popis ponuĎenih proizvoda i njihove tehničke
  karakteristike

 • Odgovorite na pitanja...
   • U kojoj rezoluciji možete dobiti digitalne aerofotogrametrijske
    snimke?
   • Na temelju čega su izraĎene digitalne ortofoto karte?
   • U kojim sve formatima možete dobiti list HOK (1:5000), a u kojim
    topografsku kartu u mjerilu 1:25000?
   • Koja je rezolucija ponuĎenih DEM?
            Zadatak
 OtiĎite na stranice http://eros.usgs.gov/#/Home
 Putem web aplikacije Earth Explorer skinite sa
 interneta sljedeće geopodatke za područje
 Zagreba:
 • Landsat snimak
 • Digitalni model reljefa


 Opišite glavne tehničke karakteristike datoteka koje
 ste skinuli
         Vježbe
     Upoznavanje sa ArcGIS
 ArcCatalog
 • Služi korisniku za pregledavanje i rukovanje datotekama, bazama
  podataka i ArcGIS dokumentima koji su spremljeni unutar foldera na
  disku ili na mreži
 • Za razliku od podatka poput Word dokumenta ili fotografije, baze
  podataka se često sastoje od setova datoteka. Unutar ArcCataloga,
  one su tretirane kao jedinstvene.
 • Podaci se mogu kopirati, premještati, brisati i pregledati (preview)
 • TakoĎer, omogućuje čitanje i izradu metadata
 ArcMap
 • služi za prikaz, izmjenu, izradu i analizu karata i prostornih podataka
 • Omogućuje pripremu i oblikovanje karata za ispis
 ArcToolbox
 • Dostupan je unutar i ArcCataloga i ArcMapa
 • Sadrži alate za geoprocesiranje podataka
 ArcCatalog aplikacija se
 sastoji od:
  • podprozora za predprikaz
   sadržaja podataka bilo
   geografski i li tablično, te
   prikaz metadata
  • podprozora za pretraživanje
   datoteka (slično windows
   exploreru)
  • nekoliko alatnih traka


 Podaci se mogu provjeriti
 tako da se klikne na
 odgovarajuću datoteku i
 izabere “preview” tab
 MeĎu alatnim trakama
 nalazi se “geography
 toolbar” koj sadrži alate
 za zumiranje, pomicanje,
 identifikaciju atributnih
 podataka pojedinog
 elementa…

 Podatke je moguće
 pregledati i u tabličnom
 obliku
 ArcMap aplikacija sadrži
  • podprozor za prikaz i rad sa prostornim podacima
  • podprozor gdje se nalazi popis uvrštenih slojeva (layers)
  • alatne trake za rad sa podacima
 Dodavanje podataka
 • Za dodavanje novih
  podataka u našu mapu,
  služi gumb “Add Data”
 • Podaci se mogu dodavati
  i da se povuku iz
  ArcCatalog prozora na
  ArcMap prozor
 Redoslijed prikaza
 podataka
 • Kada je prikazano više
  slojeva podataka,
  pojedini slojevi mogu se
  povući na vrh kako bi se
  prikazali iznad podataka
  koji slijede ispod


 Desnim klikom na ime
 bilo kojeg sloja
 podataka otvara se
 meni sa nizom
 mogućih operacija
 Alatna traka unutar ArcMap-a omogućuje osnovne
 operacije za navigaciju, odabir, pregled i
 pretraživanje podataka
 • Zoom in/out – radi uz klik ili tako da se nacrta pravokutnik
  područja kojeg želimo zumirati
 • Definirani zoom – zoomirat će se središte sloja
 • Pan – držanjem lijeve tipke na mišu i pomicanjem pomiče
  se čitavi prikaz podataka
• Full extent – automatski zoomira tako da je prikazano
 čitavo područje koje obuhvaćaju podaci
• Plave strelice služe za pomicanje naprijed-nazad izmeĎu
 prikaza
• Select Feature – može se klikom odabrati pojedini feature
 ili se crtanjem pravokutnika odabire više feature-a
 odjednom (više feature-a odjednom moguće odabrati
 držanjem tipke SHIFT)
• Select Element – služi za odabir, mjenjanje veličine i
 pomicanje grafičkih elemenata
• Identify – klikom na feature pojaviti će se prozorčić sa
 ispisom atributa povezanih sa odabranim feature-om
 (točkom, linijom, poligonom)
• Find – služi za pretraživanje feature-a na temelju atributa
• Measure – alat za mjerenje udaljenosti
• Hyperlink – služi za pokretanje hyperlinka ako je definiran
 Feature može biti povezan
 sa velikim brojem dodatnih
 informacija (atributa) koje
 su sadržane u atributnim
 tablicama
 Desnim gumbom na mišu
 otvaramo meni, na kojoj
 izaberemo opciju “Open
 Attribute Table”
 Svaki red u tablici
 odgovara jednom feature-
 u unutar sloja, dok svaki
 stupac odgovara jednom
 atributu
 Stupac FID sadrži
 jedinstveni identifikacijski
 broj za svaki feature
 Pojedine podatke unutar
 atributne tablice je moguće
 selektirati klikom na ljevi
 rub odabranog reda,
 simultano će se selektirati
 feature na prikazu karte

 Odabir se može poništiti
 desnim klikom na dno
 atributne tablice i izborom
 “clear data”

 Jednostavni statistički
 izračuni mogu se
 izračunati i prikazati za
 odreĎeni atribut desnim
 klikom na odabrani stupac
 i izborom “Statistics”
 ArcToolbox sastoji se od niza alata koj isluže za
 analizu, konverziju izmeĎu različitih formata
 podataka, upravljanje podacima, prostornu analizu
 raster podataka
 Pojedini alati podjeljeni su u skupine ovisno o
 primjeni

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:292
posted:5/25/2011
language:Croatian
pages:71