XAC NHAN SO DU(mau) by vanhuynh83

VIEWS: 2,036 PAGES: 1

									                        THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ
                     ACCOUNT BALANCE CONFIRMATION LETTER

Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - SGD/CN/PGD: SÀI GÒN xác nhận số dư (các) tài
khoản cho đến 11giờ 30 phút 36 giây, ngày 24/05/2011 của:
As per your request, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank – Main Transaction Office/Branch/Transaction Office: SAI GON
BRANCH hereby confirms the balance as at 11 : 30 : 36, on 24/05/2011 of the account(s) of:Quý ông/bà:
Mr/Ms
CMND/ hộ chiếu :
ID/Passport No.
Địa chỉ:
Address

      Số tài khoản          Ngày mở    Ngày đáo hạn        Loại tiền         Số dư
       Account No.         Opening date    Expiry date       Currency         Balance
 Tổng cộng :
 Total


Tổng cộng/Total:
Bằng chữ:
In words:
Nội dung: Bổ túc hồ sơ xin visa đi du lịch
Detail: For supplementing to the application dossier for travelling.                                                GIÁM ĐỐC
                                                 Director
  Nơi nhận/Recipients:
     - Cá nhân đề nghị/Applicant;
     - Lưu/Filed.

								
To top