Vietnamese - Australian Super - Redundancy Fact Sheet.indd by JoeyVagana

VIEWS: 0 PAGES: 4

									  Fact sheet
  Giúp đỡ cho tình trạng bị sa thải vì thừa nhân lực
   Bị giãn việc là một thay đổi lớn có thể gây ra nhiều căng thẳng trong thời gian ngắn hạn. Sở dĩ như
   vậy một phần là vì quí vị phải tức thời đưa ra những quyết định quan trọng về tài chánh. Tờ dữ
   kiện này chứa những thông tin để giúp quí vị vượt qua quá trình bị sa thải vì thừa nhân lực này.


Cách thức quí vị có thể sử dụng                    Cách tính thuế của các thành phần phải chịu thuế trong các
                                    khoản tiền cho nghỉ việc vì thừa nhân lực
số tiền được trả khi nghỉ việc                     Người chủ sẽ cung cấp cho quí vị một tóm lược trọn gói trình bày các
Các khoản tiền quí vị được quyền hưởng                 thành phần của toàn thể số tiền mà quí vị được trả và cũng cho thấy
                                    quí vị có được hưởng TTP hay không. Cách tính thuế của các khoản
Trước khi quyết định bất cứ điều gì, quí vị cần phải hiểu các thành  chi trả này được trình bày chi tiết dưới đây.
phần khác nhau gộp lại thành toàn bộ khoản tiền được trả khi bị nghỉ
việc vì thừa nhân lực mà quí vị nhận được từ chủ nhân.         Các khoản ETP
Toàn thể khoản tiền được trả khi nghỉ bị việc của quí vị có thể     Tuổi*                 Thuế bị tính
bao gồm:
                                    Dưới 55                $145,000 đầu tiên: 30%†
1. Ngày nghỉ thường niên quí vị được hưởng nhưng chưa lấy, kể cả
  bất cứ khoản phụ trội phải trả thêm nào khi nghỉ thường niên.                       Số tiền vượt quá $145,000:
                                                       45%†
2. Ngày nghỉ thâm niên công vụ mà quí vị đã tích lũy.
                                    55 hoặc lớn hơn            $145,000 đầu tiên: 15%†
3. Tiền cho nghỉ việc vì thừa nhân lực.
                                                       Số tiền vượt quá $145,000:
Trong các khoản tiền cho nghỉ việc vì thừa nhân lực, một số chủ nhân                     45%†
cũng tính vào đó một khoản tiền dựa trên những ngày nghỉ bệnh
chưa dùng.
                                    Các khoản TTP
Tiền cho nghỉ việc vì thừa nhân lực                   Tuổi*                 Thuế bị tính
Tiền cho nghỉ việc vì thừa nhân lực là toàn bộ số tiền phụ trội quí
                                    Dưới 55                30%†‡
vị nhận được vì quí vị bị cho giãn việc. Được gọi là Employment
Termination Payment – ETP tức Tiền Nghỉ Việc, nó có thể bao gồm:    55 hoặc lớn hơn            $145,000 đầu tiên: 15%†

• một thành phần được miễn thuế và                                      Số tiền vượt quá $145,000:
                                                       45%†‡
• một thành phần phải trả thuế
Tuỳ theo hợp đồng tuyển dụng, quí vị có thể nhận được Transitional
                                    Các khoản TTP được chuyển thẳng sang tiền hưu trí
Termination Payment (TTP) tức Tiền Nghỉ Việc Chuyển Tiếp. Quí
vị sẽ không có TTP nếu quí vị được hưởng Eligible Termination      Tuổi*                 Thuế bị tính
Payment (ETP) tức Tiền Nghỉ Việc Đủ Tiêu Chuẩn qui định trong hợp    Dưới 55                15%†
đồng hoặc thỏa thuận tuyển dụng có hiệu lực trước ngày 10 tháng 5
năm 2006. Chỉ có TTP mới được chuyển thẳng qua tiền hưu trí.
                                    * Tuổi vào ngày cuối cùng của năm tài chánh khi khoản tiền được trả.
                                    † Cộng thêm thuế Medicare 1.5%
                                    ‡ Các khoản TTP trên $1 triệu được tính thuế ở mức 45% trừ khi được
                                     chuyển thẳng qua tiền hưu trí và nằm trong giới hạn được phép đóng
                                     góp trước khi tính thuế của quí vị. Muốn biết thêm chi tiết hãy vào trang
                                     mạng www.ato.gov.au
 www.australiansuper.com                                               1300 300 273
Help with redundancy | Vietnamese | April 2009
 Giúp đỡ cho tình trạng bị sa thải vì thừa nhân lực (tiếp theo)Quí vị nên làm gì và làm lúc nào                      Tháng đầu tiên
Tuần lễ đầu tiên:                              Quyết định về cách dùng TTP
                                      Nếu quí vị được hưởng TTP, người chủ sẽ đưa cho quí vị một bản
Xem xét lại tiền được trả                          tường trình trước khi chi trả; bản tường trình này cho phép quí vị
Kiểm tra xem bảng tóm lược trọn gói số tiền nhận được do người       lựa chọn một trong 3 cách:
chủ cung cấp có chính xác hay không hoặc, nếu quí vị cảm thấy cần
làm việc này, nhờ một kế toán viên kiểm tra lại các chi tiết. Cũng kiểm   1. Chuyển thẳng toàn thể số tiền (của TTP, chứ không phải toàn bộ số
tra xem quí vị có được lãnh TTP hay không. Nếu quí vị được lãnh        tiền được trả khi nghỉ việc) vào trong quỹ hưu trí của mình.
tiền này, quí vị cần quyết định xem quí vị sẽ làm gì với khoản tiền     2. Lấy tiền mặt toàn thể số tiền này.
này (lấy tiền mặt hoặc chuyển thẳng sang tiền hưu trí) và báo cho      3. Lấy tiền mặt một phần TTP và chuyển thẳng phần còn lại vào quỹ
người chủ biết.                                hưu trí.
Nghỉ hưu hoặc trở lại làm việc?                       Quí vị phải cho biết ý định của mình trong phần giấy trống được cung
Nếu quí vị đã 55 tuổi hoặc lớn hơn 55, có một số lựa chọn dành cho     cấp, và trong vòng 30 ngày phải gửi bản tường trình này lại cho người
quí vị. Cho dù quí vị có ở trong hoàn cảnh có thể nghỉ hưu sớm hay     chủ. Nếu quí vị không gửi đúng kỳ hạn, người chủ sẽ trả TTP bằng
không, quí vị cũng có thể muốn xem xét việc thiết lập một nguồn lợi     tiền mặt và lúc đó đã quá trễ để quí vị chuyển vào quỹ hưu trí.
tức nghỉ hưu. Việc làm này có thể giúp bổ túc lợi tức của quí vị trong
khi quí vị đi tìm việc làm. Và khi quí vị trở lại làm việc, những thu xếp  Những lợi điểm của việc chuyển
của Government’s Transition to Retirement (TTR) tức chương trình      thẳng TTP vào quỹ hưu trí
Chuyển tiếp sang Nghỉ hưu của Chính phủ sẽ cho phép quí vị tiếp       • Nếu quí vị dưới 55 tuổi, quí vị chỉ phải trả một nửa số tiền thuế
tục hưởng nguồn lợi tức của quí vị, hy sinh đồng lương tiền công của     mà quí vị sẽ phải trả cho hầu hết hoặc tất cả TTP của mình
mình và có tiềm năng bớt được hàng ngàn đôla tiền thuế phải đóng.       nếu quí vị lấy tiền mặt – bình thường là 15% so với 30%.
Quí vị có thể dùng máy tính TTP ở www.australiansuper.com/pension      • Quí vị bảo đảm là quí vị được hưởng lợi ích lâu dài từ việc lãnh tiền
để tính xem quí vị có thể nhận được bao nhiêu lợi tức và ảnh hưởng      nghỉ việc này chứ không dùng hết tiền này trong một thời gian ngắn.
của lợi tức này đối với toàn thể số tiền tiết kiệm của quí vị.
                                      Xem xét lại các sắp xếp về bảo hiểm
Tính ra một ngân sách                            Ngay cả khi trong những tháng sắp tới quí vị không đóng góp gì thêm
Một điều có thể hữu ích cho quí vị là đưa ra một ngân sách để tính     vào trong tài khoản AustralianSuper của mình, bảo hiểm về Tử vong,
xem trong vài tháng sắp tới quí vị cần bao nhiêu tiền mặt và có cần     Tàn tật Hoàn toàn và Vĩnh viễn (Total & Permanent Disability – TPD)
giảm bớt chi tiêu trong nhà hay không. Một sách lược hữu ích là chia    và Bảo vệ Lợi tức (Income Protection – IP) của quí vị sẽ còn tiếp tục
những chi tiêu trong cuộc sống thành những thứ cốt yếu (chẳng hạn      có hiệu lực trong 13 tháng kể từ cuối tháng của tháng mà người chủ
như các thứ tạp phẩm, tiền thuê nhà hoặc trả nợ tiền vay để mua nhà     đã trả khoản tiền đóng góp cuối cùng (phí bảo hiểm sẽ vẫn được
và hóa đơn điện nước) và những khoản phụ trội (như đi ăn tiệm và      khấu trừ hàng tháng). Tuy nhiên, bây giờ là thời điểm tốt để quí vị
giải trí).                                 xem xét lại bảo hiểm của mình. Máy tính ở trang mạng của chúng
                                      tôi www.australiansuper.com cho phép quí vị cân nhắc những mức
Liên lạc Centrelink                             độ bảo hiểm khác nhau và ảnh hưởng của chúng đối với phí bảo
                                      hiểm của quí vị.
Quí vị có thể được Centrelink trợ giúp về tài chánh. Nhưng có thể phải
mất một thời gian chờ đợi trước khi quí vị hội đủ tiêu chuẩn để được
hưởng trợ cấp lợi tức, vì thế quí vị nên liên lạc Centrelink ngay lập
                                      Sắp xếp lại các khoản tiền vay và nợ
tức để:                                   Nếu bất thình lình bị giãn việc, quí vị sẽ có những khoản vay phải trả
                                      dần hoặc những trách nhiệm khác về tài chánh mà quí vị thấy khó mà
• Đăng ký tìm việc, sử dụng Giấy Chứng nhận Thôi Việc mà quí vị có     có thể xoay sở được. Quí vị càng sớm thảo luận tình trạng của mình
 thể hỏi xin từ người chủ cũ.                       với người cho vay càng tốt.
• Kiểm tra xem quí vị có đủ tiêu chuẩn để được trợ cấp lợi tức trước
                                      Nếu cần giúp đỡ trong vấn đề này quí vị có thể xin tư vấn tài
 khi quí vị quyết định sẽ làm gì với tiền nghỉ việc của mình.
                                      chánh miễn phí. Chi tiết về các giúp đỡ có ở trên trang mạng của
• Kiểm tra xem quí vị có đủ tiêu chuẩn để được Thẻ Chăm sóc Y tế      Australian Financial Counselling and Credit Reform Association
 (Health Care Card) không, thẻ này có thể làm giảm chi phí trong      (afccra) tức Hiệp hội Tư vấn Tài chánh và Cải cách Tín dụng Úc
 cuộc sống của quí vị.                           www.afccra.org/counselling.htm. Rất tiếc là quí vị không thể liên
Quí vị cũng cần liên lạc Centrelink nếu quí vị nghỉ hưu và hội đủ tiêu   lạc với AFCCRA bằng điện thoại được.
chuẩn để hưởng tiền Age Pension (Hưu bổng Tuổi già).
Quí vị cũng có thể kiểm tra chi tiết về việc có hội đủ tiêu chuẩn hay
không tại trang mạng của Centrelink www.centrelink.gov.au hoặc gọi
số 13 28 50 (Dịch vụ Tìm Việc) hoặc 13 23 00 (Dịch vụ Nghỉ hưu).
 www.australiansuper.com                                               1300 300 273
 Giúp đỡ cho tình trạng bị sa thải vì thừa nhân lực (tiếp theo)Trong vòng hai tháng
Sắp xếp tiền hưu trí
Có một điều mà quí vị không cần phải lo lắng là tiền hưu trí. Quí vị
không cần phải làm gì cả mà vẫn là hội viên của AustralianSuper và
được tiếp tục trả những lệ phí thấp nhất trong ngành kinh doanh này
(kể cả một lệ phí cố định chỉ $1.50 hàng tuần cho chi phí hành chánh)
để được toán chuyên viên của chúng tôi trông nom tiền dành dụm
của quí vị.
Nếu quí vị có việc làm mới, quí vị chỉ cần yêu cầu người chủ mới trả
những khoản đóng góp Bảo đảm Hưu trí (Superannuation Guarantee
– SG) vào tài khoản AustralianSuper của quí vị. Làm như vậy sẽ giúp
quí vị khỏi phải đóng lệ phí trùng lặp hoặc chuyển qua một quỹ mà quỹ
này dùng một phần trong tiền kiếm được qua việc đầu tư để trả cổ tức
cho cổ đông hoặc tiền hoa hồng cho các cố vấn tài chánh.

Xem xét việc tìm những lời khuyên chuyên môn
Tìm một số lời khuyên tổng quát về hoạch định và quản lý tài chánh
có thể là điều hữu ích cho quí vị. Là hội viên AustralianSuper, quí vị có
thể xin một cố vấn viên của Industry Fund Financial Planning (IFFP)
tức Hoạch định Tài chánh Quỹ Ngành kinh doanh, những lời khuyên
tài chánh mà chỉ trả lệ phí cho dịch vụ, không phải trả tiền hoa hồng.
Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với IFFP qua số 1300 138 848
hoặc vào trang mạng www.iffp.com.au.
Một lựa chọn khác là Dịch vụ Thông Tin Tài Chánh của Centrelink
(Financial Information Service). Dịch vụ này tổ chức các buổi hội thảo
về toàn bộ các vấn đề tài chánh, kể cả hội thảo phác họa những lựa
chọn sau khi bị giãn việc. Muốn biết thêm chi tiết, quí vị có thể gọi số
13 63 57 hoặc vào trang mạng www.centrelink.gov.au và đi theo các
nối kết (links) để tới trang Dịch vụ Thông tin Tài chánh.
 www.australiansuper.com                          1300 300 273
 Giúp đỡ cho tình trạng bị sa thải vì thừa nhân lực (tiếp theo)Những câu hỏi thường gặp                               • về hưu luôn và từ quĩ hưu trí của mình quỹ vị bắt đầu rút một nguồn
                                            thu nhập dựa trên tài khoản giống như Hưu bổng AustralianSuper
H: Tiền hưu phụ trội có được tính trong tiền nghỉ việc của               vậy; hoặc
tôi không?                                      • giảm số giờ làm việc và dùng nguồn thu nhập dựa trên tài khoản để
Đ: Không.                                        bổ túc cho lợi tức của mình.
Các khoản tiền nghỉ việc không bao gồm các khoản đóng góp Bảo             H: Lấy ra một vài ngàn đôla bây giờ có ảnh hưởng nhiều tới
đảm Hưu trí (SG). Một khi quí vị hoặc người chủ của quí vị thông báo         phúc lợi sau cùng của tôi không?
cho chúng tôi biết là quí vị đã bị giãn việc, chúng tôi sẽ có thể cho quí       Đ: Có.
vị biết chính xác số tiền hưu quí vị đã được trả.
                                           Bất kỳ một khoản tiền đáng kể nào được rút ra khỏi tiền hưu của quí
Chúng tôi cũng có thể cho quí vị biết khoản tiền nào, nếu có, trong tiền       vị bây giờ đều ảnh hưởng lớn tới tiền tiết kiệm hưu trí của quí vị. Hãy
hưu của quí vị không bị hạn chế ‘không lưu giữ’ và ‘có sẵn’ để rút ra.        dùng máy tính trên mạng của chúng tôi tại www.australiansuper.com/
H: Tôi có thể tiếp tục là hội viên của AustralianSuper hay không?           tools để xem một khoản tiền rút ra có thể ảnh hưởng như thế nào đối
Đ: Có.                                        với phúc lợi hưu trí của quí vị.

Quí vị sẽ tự động tiếp tục là hội viên của AustralianSuper. Quí vị không       H: Có những lệ phí nào thêm không?
cần phải làm gì cả trong thời gian giữa hai việc làm cũ và mới.            Đ: Không.

Khi có việc làm mới, quí vị chỉ cần yêu cầu người chủ mới trả các           Không có lệ phí phụ trội về quỹ hưu trí liên quan đến việc quỹ vị bị giãn
khoản đóng góp của quí vị vào tài khoản AustralianSuper của mình.           việc, thay đổi chủ hoặc bị thất nghiệp. Ngay cả khi quí vị thay đổi quĩ
                                           và chấm dứt tài khoản AustralianSuper của mình, quí vị cũng không
Nếu quí vị thiết lập doanh nghiệp riêng của mình và tự mình làm chủ,         phải trả tiền chấm dứt, chỉ trả lệ phí rút tiền $35 mà thôi.
quí vị có thể chọn để chuyển phần đóng góp còn lại vào trong Kế
hoạch Cá nhân, được đặc biệt thiết kế cho những người tự làm chủ,           Lệ phí rút tiền tiêu chuẩn $35 cũng áp dụng nếu quí vị rút một khoản
bằng cách điền vào một mẫu đơn.                            tiền hưu không bị giới hạn không lưu giữ hoặc rút tiền vì lý do nhân
                                           đạo.
Nếu quí vị đã 55 tuổi hoặc lớn tuổi hơn và có ít nhất $10,000 trong
tài khoản của mình, quí vị có thể bắt đầu rút một khoản Hưu bổng           H: Các khoản bảo hiểm của tôi vẫn tiếp tục chứ?
AustralianSuper như là một phần của việc chuyển tiếp qua nghỉ hưu.          Đ: Vâng.
Nếu quí vị vẫn còn tiếp tục làm bán thời, quí vị có thể dùng Hưu           Nếu quí vị có bảo hiểm Tử vong, Tàn tật Hoàn toàn và Vĩnh viễn
bổng AustralianSuper để bổ sung cho lợi tức của mình. Nếu quí vị về          (TPD) và/hoặc Bảo vệ Lợi tức với AustralianSuper, quí vị sẽ tiếp tục
hưu luôn, Hưu bổng AustralianSuper có thể cung cấp cho quí vị một           được bảo hiểm trong 13 tháng ở cùng một mức độ như trước ngay cả
lợi tức uyển chuyển, dễ điều chỉnh và không phải đóng thuế khi quí          khi không có một khoản đóng góp nào mới được thêm vào trong tài
vị đã qua tuổi 60. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng            khoản của quí vị, miễn là vẫn có đủ tiền trong tài khoản để trả cho phí
www.australiansuper.com/pension                            bảo hiểm.
H: Tôi có thể rút một ít tiền hưu ngay bây giờ không?                 H: Tôi có vẫn được trả tiền thôi việc vì thừa nhân lực khi công ty
Đ: Nếu dưới 55 tuổi, quí vị chỉ có thể rút tiền hưu như là một            của người chủ bị thanh lý không?
món tiền mặt lấy một lần nếu:                             Đ: Có.
• quí vị có những phúc lợi không bị hạn chế không lưu giữ; hoặc            Nếu quí vị không được trả bất cứ khoản nào hoặc không được trả
• quí vị hội đủ điều kiện và được chấp thuận cho rút tiền hưu sớm           tất cả mọi khoản tiền mà quí vị được quyền hưởng bởi vì người
 trên cơ sở nhân đạo (chẳng hạn như cần tiền để trả cho những            chủ của quí vị bị phá sản hoặc bị thanh lý, quí vị có thể điền một
 chữa trị y khoa để làm giảm bớt một căn bệnh trầm trọng) hoặc            mẫu đơn General Employee Entitlements and Redundancy Scheme
 vì khó khăn về tài chánh (phải bao gồm việc trước đó đã được            (GEERS) tức đơn đòi Tiền được Hưởng Tổng quát của Nhân viên
 chính phủ trợ giúp trong 26 tuần lễ và vẫn còn đang được trợ            và Kế hoạch Nghỉ việc vì Thừa Nhân lực. Kế hoạch GEERS có thể
 giúp liên tục).                                   trả tối đa 3 tháng tiền lương chưa thanh toán, mọi khoản tiền nghỉ
                                           thường niên và thâm niên công vụ, tối đa là 5 tuần lễ tiền lương khi
Quí vị cũng có thể kiểm tra xem quí vị có khoản không lưu giữ nào           bị nghỉ việc có thông báo trước và tối đa 16 tuần lễ tiền lương khi bị
không bằng cách gọi điện thoại cho chúng tôi, kiểm tra bản báo cáo          nghỉ việc vì thừa nhân lực – tuy nhiên có những giới hạn cho những
phúc lợi cho mỗi lục cá nguyệt, hoặc bằng cách vào trang mạng của           người có tiền lương cao. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng
chúng tôi. Nhấp vào ‘Transactions’ rồi chọn ‘Benefit Quote’ để xem các         www.workplace.gov.au hoặc gọi đường dây nóng GEERS:
chi tiết chi trả cho phúc lợi của quí vị.                       1300 135 040.
Một khi quí vị đã được 55 tuổi (miễn là quí vị sanh trước ngày 1 tháng
7 năm 1960), quí vị có thể:
• về hưu luôn và rút một lúc tiền mặt bất kỳ bao nhiêu trong số tiền              Để có thêm thông tin
 hưu của mình cũng được;                                Nếu quí vị cần thêm sự giúp đỡ cho vấn đề bị sa thải, hãy gọi chúng
                                             tôi qua số 1300 300 273. Một số nhân viên của chúng tôi là nhân
                                             viên song ngữ, họ có thể giúp quí vị hoặc giúp quí vị tìm đến thông
                                             dịch viên.
Thông tin quan trọng: Tài liệu nầy thuộc thông tin tổng quát và không tính đến các mục đích, nhu cầu và hoàn cảnh riêng của quí vị. Trước khi đưa ra quyết định
về AustralianSuper, hãy suy xét đến các nhu cầu tài chánh của quí vị và đọc Bản Tiết Lộ Sản Phẩm Trợ Cấp Hưu Trí của chúng tôi tại www.australiansuper.com/
FormsPublications hay bằng cách gọi số 1300 300 273. Logo ‘Industry Super Fund’ được dùng với sự cho phép của Industry Fund Services (IFS) và lúc in ấn bản tin nầy sự
ưng thuận đó không được thu hồi. AustralianSuper Pty Ltd ABN 94 006 457 987, AFSL 233788, Trustee của AustralianSuper (ABN ABN 65 714 394 898).

 www.australiansuper.com                                                       1300 300 273

								
To top