Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

RUSKIN MILL EDUCATIONAL TRUST - DOC

Document Sample
RUSKIN MILL EDUCATIONAL TRUST - DOC Powered By Docstoc
					R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  At ddefnydd y swyddfa'n unig:

  Dyddiad derbyn                   Cyfeirnod


                    Cais am Gyflogaeth

  D.S. Cwblhewch bob adran yn llawn gan ddefnyddio inc du neu deipysgrif, a thiciwch y blychau fel
  sy'n briodol.

  Swydd y gwneir
  cais amdani
  Coleg           Coleg Freeman, Sheffield
                Coleg Glasshouse, Stourbridge
                Coleg Ruskin Mill, Nailsworth neu Blas Dwbl
                Ymddiriedolaeth, (Corfforaethol)


  1. MANYLION PERSONOL

  Ynydau         Cyfenw  Gofynnir i chi lenwi'r adran isod os yw'n berthnasol i'r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani

  Oes gennych chi drwydded yrru lawn, ddilys,      Fydd gennych chi eich cludiant eich hun ar
  sy'n caniatáu i chi yrru yn y DU?           gyfer y gwaith?
    Oes    Nac oes                   Bydd    Na fydd
                             Os bydd, nodwch y math o gludiant, os
                             gwelwch yn dda:  2. ADDYSG, CYMWYSTERAU AC AELODAETH

  Sylwer bod angen hanes addysgol llawn arnom, gan nodi misoedd a blynyddoedd os ydynt yn hysbys,
  yn dechrau gyda'r diweddaraf. Rhaid rhoi cyfrif am bob bwlch yn adran 4.
  Cewch barhau ar ddalen ychwanegol os bydd angen

  Ble buoch chi'n astudio   O fis/   I fis/    Cyrsiau a fynychwyd a chymwysterau     Gradd
  Ysgol/Coleg/Prifysgol/   flwyddyn  flwyddyn   a gafwyd (lle bo'n berthnasol)
  Gweithle/Sefydliad
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  Ble buoch chi'n astudio   O fis/   I fis/   Cyrsiau a fynychwyd a chymwysterau  Gradd
  Ysgol/Coleg/Prifysgol/   flwyddyn  flwyddyn  a gafwyd (lle bo'n berthnasol)
  Gweithle/Sefydliad
  Rhestrwch unrhyw gyrff proffesiynol yr ydych yn aelod ohonynt, gan nodi'r math o aelodaeth ac
  a geir hynny trwy gymhwyso, arholiad neu unrhyw ddull arall.

  Enw'r Corff        Y math o    Rhif aelodaeth/  Dull Cyflawni  Dyddiad
  Proffesiynol       aelodaeth   cofrestru             adnewyddu (lle
                                        bo'n berthnasol)
  Ydych chi'n aelod o'r Sefydliad ar gyfer Dysgu?  Ydw   Nac ydw

  Os ydych, rhowch fanylion eich aelodaeth isod, os gwelwch yn dda

                                 Dull
  Lefel Aelodaeth            Rhif Aelodaeth            Dyddiad Ymaelodi
                                 Cyflawni

    Cyswllt    Cyfaill
    Aelod     Cymrawd
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  3. CYFLOGAETH/PROFIAD GWAITH

  Cyflogwr presennol (neu fwyaf diweddar)
  Enw'r sefydliad


  Cyfeiriad post
  Cod post

  Rhif ffôn

  Natur y gwaith

  Cyfnod o rybudd sy'n
  ofynnol (lle bo'n
  berthnasol)
  Dyddiadau cyflogi   O fis/               I fis/
              flwyddyn              flwyddyn

  Swydd(i) a ddaliwyd
  (y fwyaf diweddar yn
  gyntaf)

  Dyddiad penodi i'r   mis/            Cyflog presennol  £
  swydd bresennol    blwyddyn
  Ystod cyflog      £              Lwfansau eraill

  Rhowch grynodeb byr o brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau eich swydd gyfredol/fwyaf
  diweddar, os gwelwch yn dda.
  Nodwch eich rheswm dros adael neu ddymuno gadael y swydd hon
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  Cyflogaeth Flaenorol / Profiad Gwaith

  Rhestrwch eich cyflogwyr blaenorol, ers gadael addysg orfodol amser llawn (16 oed), gan nodi'r
  mwyaf diweddar yn gyntaf, a nodi'r misoedd a'r blynyddoedd os gallwch. Parhewch ar ddalen
  ychwanegol os bydd angen.
  Rhaid egluro pob bwlch yn adran 4.

  O fis/   I fis/   Enw a chyfeiriad y      Swydd          Rheswm dros adael
  flwyddyn  flwyddyn  cyflogwr
  Ydych chi wedi cymryd unrhyw gyfnodau o absenoldeb rhiant yn ystod y 5 mlynedd diwethaf?
    Ydw   Nac ydw

  Os ydych, rhowch fanylion unrhyw gyfnodau a gymerwyd gennych yn ystod y 12 mis diwethaf:   4. BYLCHAU MEWN ADDYSG/CYFLOGAETH

  Eglurwch unrhyw fylchau yn eich addysg/cyflogaeth, a sylwch y dylid rhoi cyfrif am bob cyfnod ers
  gadael addysg orfodol amser llawn (ôl 16), e.e. cyfnodau o ddiweithdra, gwaith gwirfoddol,
  cyfnodau hunangyflogedig, magu teulu ac ati.
  Parhewch ar ddalen ychwanegol os bydd angen.

  O fis/   I fis/   Sut treuliwyd yr amser
  flwyddyn  flwyddyn
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

   5. GEIRDAON

  Gofynnir i chi roi manylion dau ganolwr nad ydynt yn perthyn i chi. Rhaid defnyddio eich cyflogwr
  cyfredol neu fwyaf diweddar yn ganolwr cyntaf. (Os ydych wedi bod yn hunangyflogedig, dylai'r
  canolwr hwn fedru rhoi sylwadau ar eich gwaith.) Os nad ydych chi wedi cael eich cyflogi o'r blaen,
  dylai'r canolwr hwn fedru rhoi sylwadau ar eich profiad/perfformiad fel myfyriwr/disgybl. Gall yr ail
  ganolwr fod yn gyflogwr blaenorol neu'n rhywun rydych wedi eu hadnabod ers 12 mis o leiaf. Ni
  fyddwn fel arfer yn gofyn am eirdaon nes ein bod wedi penderfynu eich gwahodd am gyfweliad.

  Canolwr 1 – Cyflogwr cyfredol/ mwyaf diweddar (lle bo'n berthnasol)
  Enw (yn cynnwys teitl)

  Teitl swydd neu statws

  Sut rydych chi'n
  adnabod y person yma
  Cyfeiriad post
  Cod post

  Rhif ffôn

  Cyfeiriad e-bost

  Gallwch gysylltu â'r        Ie     Na
  person yma cyn y
  cyfweliad           (Ticiwch fel sy'n briodol)
  Y math o eirda
                  Cyflogwr   Academaidd
  (nodwch ogydd)

  Canolwr 2
  Enw (yn cynnwys teitl)

  Teitl swydd neu statws

  Sut rydych chi'n
  adnabod y person yma
  Cyfeiriad post
  Cod post

  Rhif ffôn

  Cyfeiriad e-bost

  Gallwch gysylltu â'r        Ie     Na
  person yma cyn y
  cyfweliad           (Ticiwch fel sy'n briodol)
  Y math o eirda         Cyflogwr   Personol    Academaidd
  (nodwch ogydd)
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  6. CAMAU DISGYBLU

  Os ydych mewn cyflogaeth ar hyn o bryd, a oes sancsiynau disgyblu cyfredol yn eich erbyn?

    Oes     Nac oes

  Os oes, rhowch fanylion cryno os gwelwch yn dda:  Os ydych yn ddi-waith ar hyn o bryd, a oedd unrhyw sancsiynau disgyblu yn eich erbyn ar
  ddyddiad gadael eich cyflogaeth?

    Oedd     Nac oedd

  Os oedd, rhowch fanylion cryno os gwelwch yn dda:
  7. CYMHWYSEDD I WEITHIO YN Y DEYRNAS UNEDIG

  Cenedligrwydd

  O dan reolau mewnfudo'r DU, oes gennych chi'r hawl i fyw a gweithio yn y DU?

               Oes    Nac oes    Ddim yn siŵr

  Sylwch, os bydd eich cais yn llwyddiannus, y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i
  weithio yn y DU.

  Ydy eich hawl i weithio yn y DU wedi ei gyfyngu i gyfnod penodol?

               Ydy    Nac ydy

  Os ydy, rhowch fanylion y math o fisa neu hawlen waith ac unrhyw gyfyngiadau ar eich gwaith.
  Dyddiad cychwyn _____________ Dyddiad dod i ben ______________


  8. RHIF YSWIRIANT GWLADOL

  Nodwch eich Rhif Yswiriant Gwladol, ogydd


  9. MEYSYDD DIDDORDEB PERSONOL/GWEITHGAREDDAU
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  10. DATGANIAD YN CEFNOGI'CH CAIS

  Gofynnir i chi egluro sut, yn eich barn chi, byddai eich profiad, eich sgiliau a'ch
  gwybodaeth yn bodloni gofynion y swydd y gwnaethoch gais amdani, a rhoi rhesymau pam
  rydych yn dymuno gweithio yn yr Ymddiriedolaeth. Cofiwch roi sylw i'r disgrifiad swydd a'r
  fanyleb person perthnasol, a pharhewch ar ddalen arall os bydd angen.
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  11. EUOGFARNAU TROSEDDOL

  Oherwydd natur y gwaith yr ydych yn gwneud cais amdano, mae'r swydd hon wedi ei heithrio o
  ddarpariaethau Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, trwy rinwedd Gorchymyn Eithriadau 1975.
  Nid oes hawl gan ymgeiswyr, felly, i beidio â datgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd at
  ddibenion eraill wedi darfod o dan ddarpariaethau'r Ddeddf, ac yn achos rhywun a gyflogir,
  gallai unrhyw fethiant i ddatgelu euogfarnau o'r fath arwain at ddiswyddo neu gamau disgyblu.
  Cedwir unrhyw wybodaeth a roddir yn gyfrinachol, a bydd yn cael ei hystyried yng nghyswllt
  cais am swyddi y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt yn unig.

  A oes gennych unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau neu geryddion, rhybuddion neu ymrwymiadau
  a gawsoch am unrhyw dramgwydd droseddol    Oes    Nac oes

  A oes gennych unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau neu geryddion, rhybuddion neu ymrwymiadau
  i ddod am unrhyw dramgwydd droseddol    Oes    Nac oes

  Os ydych wedi ateb oes i'r naill neu'r llall o'r cwestiynau uchod, rhowch fanylion os gwelwch yn
  dda:
  Mae'r Ymddiriedolaeth yn cadw'r hawl i wirio unrhyw ddata a ddarparwyd yn eich cais.

  Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth uchod yn wir ac yn gywir hyd y gwn. Rwy'n deall, os ydwyf
  wedi gwneud unrhyw ddatganiadau ffug neu gamarweiniol, neu os ydwyf wedi cadw unrhyw
  wybodaeth berthnasol yn ôl, y gallai hynny arwain at gamau disgyblu, yn cynnwys diswyddo.

  Rwy'n cydsynio i Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill brosesu, trwy gyfrwng cronfa ddata
  gyfrifiadurol neu fel arall, unrhyw wybodaeth a roddaf at ddibenion cyflogaeth gan yr
  Ymddiriedolaeth, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

  Llofnod ……………………………………………..            Dyddiad …………………………..
  Gofynnir i chi nodi unrhyw ddyddiadau yn ystod y deufis nesaf pan na fedrwch ddod i gyfweliad  Mae'r Ymddiriedolaeth fel arfer yn cadw ffurflenni cais gorffenedig am 12 mis. Ticiwch y blwch os nad ydych yn
  dymuno i ni gadw eich ffurflen gais, os na fydd eich cais yn llwyddiannus . Fodd bynnag, bydd eich cais yn
  cael ei gadw yn ein ffeiliau am isafswm o 6 mis.

  Gofynnir i chi gwblhau'r ffurflen monitro Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn llawn a'i dychwelyd gyda'ch ffurflen
  gais orffenedig.
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

  Dylid dychwelyd ceisiadau gorffenedig i'r Adran Adnoddau Dynol yn y cyfeiriad isod:

      

  Ruskin Mill Building
  Old Bristol Road
  Nailsworth
  Gloucestershire
  GL6 0LA

    Gweithredir Coleg Freeman, Coleg Glasshouse a Choleg Ruskin Mill gan Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill.

            Mae Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill yn Elusen Gofrestredig Rhif 1053705

          Unig ymddiriedolwr: Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill Cyf. Cwmni Rhif 3192673.
                  Ymddiriedolaeth Addysg Elusennol Rudolf Steiner

                        Gwefan www.rmet.org.uk
R
R Ruskin Mill Educational Trust
  Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill

     Ffurflen Monitro Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi


  Cyflwyniad

  Nod Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill (yr Ymddiriedolaeth) yw bod yn sefydliad
  cynhwysol, ac mae'n ymroddedig i ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu lle na cheir
  gwahaniaethu annheg, a lle galluogir staff a myfyrwyr i gyflawni eu potensial personol. Nod
  yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau na wahaniaethir yn erbyn unrhyw unigolyn heb gyfiawnhad
  ar sail rhyw na statws priodasol, hil, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, cred
  grefyddol neu wleidyddol, tueddfryd rhywiol, oedran, amgylchiadau teuluol na
  gwahaniaethau eraill amherthnasol.

  Er mwyn monitro effeithiolrwydd polisïau a gweithdrefnau'r Ymddiriedolaeth ac a ydyw'n
  llwyddo i gyflawni ei gofynion cyfreithiol, gofynnir i bob ymgeisydd lenwi'r ffurflen hon,
  sy'n Monitro Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal.

  Cyfrinachedd

  Mae'r Ymddiriedolaeth yn ymroddedig i gydymffurfio'n llawn â gofynion Deddf Diogelu Data
  1998, fel y mae mewn grym ar hyn o bryd neu unrhyw ddeddfwriaeth sy'n ei holynu. Bydd
  yr wybodaeth bersonol a roddwch yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol, ac yn cael ei
  defnyddio at ddibenion amrywiaeth a chyfle cyfartal yn unig. Ni fydd yn cael ei
  hystyried wrth lunio rhestr fer neu gyfweld.

  Trosglwyddir y data a roddwch ar y ffurflen hon i system adnoddau dynol yr
  Ymddiriedolaeth, i'w helpu i fonitro amrywiaeth y ceisiadau a dderbynnir, ac i alluogi'r
  Ymddiriedolaeth i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau priodol ynghylch materion
  amrywiaeth a chyfle cyfartal.

  Os cewch eich penodi, bydd yr wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'ch cofnod personél er
  mwyn galluogi'r Ymddiriedolaeth i gyflawni gofynion monitro.


  Cwblhau'r Ffurflen

  Gofynnir i chi gwblhau'r ffurflen hon ar gyfer Monitro Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn
  llawn, a'i dychwelyd gyda'ch ffurflen gais orffenedig.

  Os bydd angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen, os hoffech ei derbyn mewn fformat
  gwahanol, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu trafod, cysylltwch â'r
  Adran Adnoddau Dynol, os gwelwch yn dda.
At ddefnydd y swyddfa'n unig:
Dyddiad derbyn:                Ein cyfeirnod:


GOFYNNIR I CHI LENWI'R FFURFLEN HON MEWN PRIFLYTHRENNAU AC MEWN INC DU NEU
DEIPYSGRIF I HELPU I SICRHAU BOD YR WYBODAETH A RODDWCH YN GLIR AC YN HAWDD
EI DARLLEN. HEFYD, TICIWCH Y BLYCHAU LLE BO HYNNY'N BRIODOL

Swydd y gwneir cais amdani:


Ble clywsoch chi am y swydd wag hon? (Er enghraifft, enw'r papur newydd / cylchgrawn /
wefan ac ati)1. Swydd y cyflwynwyd cais amdani wedi ei lleoli yn:

 Coleg Freeman               Coleg Glasshouse
 Coleg Ruskin Mill Nailsworth neu Blas Dwbl

neu'r

 Ymddiriedolaeth (Corfforaethol)2. Cyfenw/Enw Teuluol:           Teitl: Mr / Miss / Mrs / Ms / Arall (nodwch ogydd)

Enw(au) Cyntaf/Enw(au) Personol:      Adwaenir fel (os yw'n wahanol):

Cyfeiriad Post:               Rhif ffôn cartref:

                      Rhif ffôn busnes/gwaith (os yw'n gyfleus):

                      Rhif ffôn symudol:

Cod post:                  Cyfeiriad e-bost:3. Rhyw:         Gwryw            Benyw


4a. Dyddiad Geni  4b. Oedran:
(Dydd/Mis/
Blwyddyn)       16-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-64  65+

____/___ /____
5. Statws Cyfredol:     Priod
               Di-briod
               Partneriaeth Sifil
               Byw gyda Phartner
               Gweddw
               Wedi Ysgaru
               Mae'n well gennyf beidio dweud


6. Gofalwyr a Rhieni Sengl
I helpu'r Ymddiriedolaeth i fonitro nad yw gofalwyr a rhieni sengl yn cael eu trin yn llai ffafriol

Oes gennych chi gyfrifoldeb gofal am blentyn/blant dibynnol? 
                 a/neu, ddibynyddion eraill? 

Os eraill, nodwch pwy ydynt, ogydd ________________________________7. Cenedligrwydd:

___________________________


8. Anabledd
Cyfeiriwch at yr wybodaeth isod cyn ateb y cwestiwn hwn

Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (1995) yn diffinio anabledd fel nam corfforol neu
feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol, tymor hir ar allu person i gyflawni
gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.

Ydych chi o'r farn eich bod yn anabl/bod anabledd gennych yn unol â'r diffiniad uchod, neu
os nad ydych yn ystyried eich hun yn anabl, a oes gennych unrhyw gyflwr iechyd tymor hir
sy'n effeithio ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd?
 Ydw/Oes
 Nac ydw/Nac oes
 Mae'n well gennyf beidio dweud

Ticiwch y categori/categorïau rydych chi'n teimlo sy'n disgrifio eich anabledd(au) orau.
 Dyslecsia                 Anawsterau iechyd meddwl
 Dall / Nam ar y golwg           Anabledd anweladwy (e.e. diabetes, epilepsi,
 Byddar / Nam ar y clyw           asthma)
 Defnyddio Cadair Olwyn/Anawsterau     Anableddau lluosog
  symudedd eraill             Anableddau dysgu
 Cymorth personol e.e. angen cymorth  Anableddau eraill (nodwch ogydd):
  yn y gwaith
 Anhwylder Sbectrwm Awtistig
9. Crefydd
I ba un o'r crefyddau, cyrff neu systemau cred canlynol, os o gwbl, rydych chi'n perthyn,
neu â pha un mae gennych chi gysylltiad?
 Bwdhaeth                    Iddewiaeth
 Cristnogaeth                  Islam
(yn cynnwys Eglwys Loegr, Catholig,        Siciaeth
Protestanaidd a phob enwad Cristnogol arall)   Arall (nodwch ogydd) __________________
                         Does gen i ddim credoau crefyddol
 Hindŵaeth                    Mae'n well gennyf beidio dweud

10. Tueddfryd Rhywiol
Beth yw eich tueddfryd rhywiol?
 Deurywiol                    Heterorywiol / Gwahanrywiol
 Dyn hoyw                    Arall (nodwch os gwelwch yn dda)
                        ____________________
 Menyw hoyw/ lesbiad               Mae'n well gennyf beidio dweud

11. Tarddiad Ethnig
Pa un o'r grwpiau canlynol rydych chi'n teimlo sy'n disgrifio eich tarddiad ethnig orau?
  Gwyn Prydeinig                 Asian neu Asiaidd Prydeinig – Bangladeshi
  Gwyn Gwyddelig                 Cefndir Asiaidd Arall ________________
  Cefndir Gwyn Arall ________________       Du neu Ddu Prydeinig – o'r Caribî
  Cymysg – Gwyn a Du o'r Caribî          Du neu Ddu Prydeinig – Affricanaidd
  Cymysg – Gwyn a Du Affricanaidd         Cefndir Du Arall ________________
  Cymysg – Gwyn ac Asiaidd            Tsieineaidd
  Arall – Cefndir Cymysg _______________     Cefndir Ethnig Arall ________________
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig – Indiaidd    Ddim yn hysbys
  Asian neu Asiaidd Prydeinig - Pacistani     Mae'n well gennyf beidio dweud

12. Canfasio
Ydych chi'n perthyn i un o weithwyr neu ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin
Mill?

 Ydw     Nac ydw 

Os ydych, rhowch fanylion os gwelwch yn dda:

Enw__________________________ Swydd __________________________________

Perthynas â chi ______________________


13. Sgiliau Cymraeg
P'un o'r canlynol sydd agosaf at lefel eich gallu yn yr iaith?
              Siarad Cymraeg      Darllen Cymraeg   Ysgrifennu Cymraeg
Dim
Ychydig
Eitha da
Rhugl
Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth uchod yn gywir hyd y gwn. Rwy'n cydsynio i
Ymddiriedolaeth Addysg Ruskin Mill brosesu, trwy gyfrwng cronfa ddata gyfrifiadurol
neu fel arall, unrhyw wybodaeth a roddaf at ddibenion cyflogaeth gan yr
Ymddiriedolaeth, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.
Llofnod ______________________      Dyddiad _____________

Diolch am lenwi'r Ffurflen Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal hon. Gofalwch eich bod yn ei
dychwelyd gyda'ch ffurflen gais orffenedig, neu ni fydd modd i ni ystyried eich cais.


Yr Adran Adnoddau Dynol

				
DOCUMENT INFO