Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PBS - PowerPoint by smkjkulim

VIEWS: 9,198 PAGES: 36

									 PENTAKSIRAN BERASAS
SEKOLAH PENAMBAHBAIKAN
  UNTUK UPSR DAN PMR

  PERANAN GURU KANAN
DALAM BIDANG PENTAKSIRAN

          COMPANY LOGO
                                      20 Jun 2010
                                     Pengumuman YAB
                                     Menteri Pelajaran
                             14 Mei 2009
                             Mesyuarat    KPM
                             Susulan Jemaah  mencadangkan
                   18 SEPT 2008    Menteri Bil.   kemungkinan
                             3/2009 telah   pemansuhan UPSR
                   Mesyuarat JPP
                             bersetuju SPPK  dan PMR
           4 OGOS 2008   meluluskan
                             dilaksanakan
                   pelaksanaan
           Mesyuarat JKP  SPPK dengan
  2005 – 2006    meluluskan    melaksanakan
           cadangan PBS   projek rintis ke
•International
           dalam      atas 500 sekolah
Colloquium
           transformasi   terlebih dahulu.
September 2005
           pentaksiran
•Kuala Lumpur
International
Conference On
Assessment (KLICA)  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras
           strategik PIPP (2006 – 2010) ;
“Memperkasa PBS   • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan)
 Humanising     • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan
 Assessment”      Institusi Pendidikan)          2
                                     COMPANY LOGO
                               24 Sept 2010


                       18 Ogos 2010               27 Julai 2010

       19 Julai 201020 Jun 2010
                               COMPANY LOGO
  Mengapa perlu         berubah?
3  Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara
  tidak tercapai

  Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam
  kokurikulum sangat kurang

  Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-
3  mata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa

  Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian
4  pembentukan modal insan yang seimbang

  Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran -
3  Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses
  pembelajaran sebenarnya

   Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih
4  dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru

  Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada
3
  peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah
                        4
                            COMPANY LOGO
PBS  Pentaksiran Berasaskan Sekolah
    PS   Pentaksiran Sekolah


    PP   Pentaksiran Pusat

       Pentaksiran Aktiviti Jasmani,
   PAJSK
       Sukan dan Kokurikulum

   PPsi  Pentaksiran Psikometrik


                    COMPANY LOGO
COMPANY LOGO
Dilaksanakan     Peperiksaan Pentaksiran   Pentaksiran   Dilaksanakan
oleh LP         Pusat   Pusat      sekolah     sepenuhnya
seperti                    MP Teras & elektif oleh sekolah
UPSR
sekarang
           60%      Kerja
                 Kursus  40%
            BM
             BI   Projek Lisan
           M’MATIK
            SAINS          PAJSK
            BC
      UJIAN    BT            Pentaksiran
      APTITUD                 Psikometrik


            Dilaksanakan oleh sekolah
           dengan instrumen dan garis
              panduan dari LP
                               COMPANY LOGO
           Pentaksiran   Pentaksiran
             Pusat     Sekolah
          Ujian Bertulis  Ujian Bertulis
           (MP Teras)   (MP Teras &
          Kerja Kursus     Elektif
            Projek
             Lisan     PAJSK
            (Teras &
            Elektif)


      UJIAN              Pentaksiran
     APTITUD              Psikometrik

Dilaksanakan oleh sekolah         Dilaksanakan
dengan instrumen & garis         sepenuhnya di
   panduan dari LP           peringkat sekolah
                           COMPANY LOGO
    1                                Penambahbaikan UPSR
                                    Tahun Tahun       Tahun 6
            Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
 Tahun Tahun Tahun
                                                                          Pengukuhan
                                                                                                  Tingkatan
                                                        Persediaan /
  1    2   3                          4   5                                         Peralihan
                                           UPSR                                                       1
                                           B.Melayu
                                           B.Inggeris
  DIAGNOSTIK                                                                                            Arus
                                     PBS     B.Cina/B.Tamil
                                                             Tidak melepasi standard minimum
    LINUS                                                                                            Perdana
                                                   APTITUD
                                           Sains
                                                                                     Tidak memenuhi standard
                                                                                     minimum Bahasa Melayu
                                           Matematik
                                                                                                   Sukan
                                     100%    PBP/PBS
                                                                                 SJKC/SJKT
                                           60:40
                                                   UJIAN
                                                                                                   Seni
    PEMULIHAN
                                           Agama/Moral
                                           Kemahiran
                                           Hidup                                                     Kemahiran
                                           Pend.Jasmani                                                   dan
      PBS                                    Kesihatan                                                   vokasional

                                           PBS 100%
4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik
       dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.
                                                                                             COMPANY LOGO
   Ciri Pentaksiran Sekolah

    Merujuk Standard
 5
      Prestasi
 Proses mendapatkan maklumat tentang
sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
  buat atau telah menguasai apa yang
  dipelajari berdasarkan pernyataan
  standard prestasi yang ditetapkan
  mengikut tahap-tahap pencapaian
   seperti yang dihasratkan dalam
 6  dokumen kurikulum
                COMPANY LOGO
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah yang melibatkan
murid, ibu bapa dan organisasi luar.
Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam
bentuk pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran dan
pentaksiran sumatif di akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

                  COMPANY LOGO
 Formatif    Sumatif

Apabila makanan  Apabila makanan
sedang dimasak,  telah dihidang,
tukang masak   tetamu atau hakim
melaksanakan   melaksanakan
pentaksiran    pentaksiran
formatif     sumatif


              COMPANY LOGO
 STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
             COMPANY LOGO
Peranan Pentaksiran Sekolah


 1     2       3         4

   Memperbaiki  Meningkatkan  Mengubahsuai
   kelemahan/   keyakinan    strategi
   masalah    kepada murid  pengajaran
   murid dalam  untuk belajar
   pembelajaran
                    COMPANY LOGO
1     Holistik
2     Sepadu
3     Seimbang
4     Fleksibel
5   Merujuk Standard
6  Sebahagian Proses P&P
             COMPANY LOGO
Mengetahui apa dan bagaimana       Kejayaan
sesuatu perkara itu hendak dipelajari    dalam
                    mendapatkan
Mengetahui bagaimana standard        ilmu,
hendak dicapai              kemahiran
                     dan amalan
Melaksanakan tugasan yang diberikan   nilai murni
supaya apa yang diketahui dan boleh   serta sikap
dibuat boleh ditaksir          yang terpuji                     COMPANY LOGO
         Memberi maklum balas


      Mendapatkan maklumat   Membuat pemerhatian


Menjadi pemudahcara
                 COMPANY LOGO
  CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS


   A        B         C
 Kesediaan dan   Guru rasa     Integriti
kemahiran guru    terbeban    guru diragui
 melaksanakan   dengan tugas
   PBS      ‘tambahan’


Penyelesaian   Penyelesaian    Penyelesaian

  Program    • Penerangan  •  Pemantauan
 latihan dan   • Automasikan  •  Pementoran
 penataran    pelaporan   •  Pengesanan
   yang            •  Penyelarasan
 menyeluruh
                    COMPANY LOGO
Pemastian    Keseragaman
pelaksanaan  pemberian skor
pentaksiran    berdasarkan
mengikut       standard
prosedur        prestasi
Membantu,     Memastikan
memudahcara     kekuatan &
& membimbing   keberkesanan
pelaksanaan     instrumen
pentaksiran     pentaksiran
        19
            COMPANY LOGO
   PBS BERJAYA DILAKSANAKAN


     PENYELARASAN
     PEMANTAUAN
     PENGESANAN
     PEMENTORAN
LATIHAN UNTUK GURU DILAKSANAKAN

     BPG
LP    dan   BPK   JNJK
     BPI


                COMPANY LOGO
Lembaga Peperiksaan
                 SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
             Lembaga Peperiksaan
                          COMPANY LOGO
                 SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Akademik : Web-based
             Lembaga Peperiksaan
                          COMPANY LOGO
                 SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah


 PAJSK - Standalone
             Lembaga Peperiksaan
                          COMPANY LOGO
       PBS Tahun 1, 2 dan 3
BIL   KOMPONEN PBS                 PERKARA

                   Mata Pelajaran
               i.   Bahasa Melayu,    x.   Dunia Seni Visual,
               ii.   Bahasa Inggeris,  xi.   Dunia Muzik,
              iii.   Bahasa Cina,    xii.  Dunia Sains &
              iv.    Bahasa Tamil,       Teknologi,
               v.    Matematik,     xiii.  Bahasa Arab,
1.   Pentaksiran Sekolah
              vi.    Pendidikan Jasmani xiv.   Bahasa Cina SK,
              vii.    & Pendidikan    xv.   Bahasa Tamil SK,
                   Kesihatan,     xvi.  Bahasa
               viii.  Pendidikan Islam,     Kadazandusun
               ix.   Pendidikan Moral, xvii.   Bahasa Iban


   Pentaksiran Aktiviti
2.  Jasmani, Sukan dan       Aktiviti Jasmani dan Kesihatan
   Kokurikulum


   Pentaksiran Psikometrik    Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti
3.

4.  Pentaksiran Pusat       Tiada


                                     COMPANY LOGO
     PBS Tahun 4, 5 dan 6
BIL   KOMPONEN PBS                 PERKARA


                   Mata Pelajaran   xii.
                i.  Bahasa Melayu, xiii.   Pendidikan Seni
                ii.  Bahasa Inggeris,     Visual,
               iii.  Bahasa Cina,    xiv.  Pendidikan Islam,
               iv.  Bahasa Tamil,   xv.  Pendidikan Moral,
                v.  Matematik,     xvi.  Sejarah,
               vi.  Sains,      xvii.  Bahasa Arab,
1.  Pentaksiran Sekolah vii.    Reka Bentuk & xviii.   Bahasa Cina SK,
                   Teknologi,     xix.  Bahasa Tamil SK,
               viii.          xx.
                   Teknologi Maklumat    Bahasa Iban,
                   dan Komunikasi, xxi.   Bahasa Semai
               ix.          xxii.
                   Pendidikan Jasmani,    Bahasa
                x.  Pendidikan        Kadazandusun
                   Kesihatan,
               xi.  Pendidikan Muzik,
   Pentaksiran Aktiviti
                   Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan
2.  Jasmani, Sukan dan
                          Ekstra Kurikulum
   Kokurikulum


                   Ujian Aptitud Am, Ujian Aptitud Khusus dan
3.  Pentaksiran Psikometrik
                         Inventori Personaliti
4.  Pentaksiran Pusat        Ditentukan mengikut format pentaksiran


                                     COMPANY LOGO
     PENGURUSAN FAIL PBS
• FAIL INDUK/       - Surat lantikan pentaksir
 PENGURUSAN       - Surat pekeliling/buku
              panduan
- Dokumen penubuhan JK - Borang penyelarasan
 PBS peringkat sekolah  - Jadual kerja pentaksiran
- Minit mesyuarat JK PBS - Surat makluman kepada
- Sukatan/huraian sukatan  ibu bapa
 m/pelajaran
     PENGURUSAN FAIL PBS
• FAIL PENSKORAN      • FAIL KES-KES KHAS

- Rekod Pencapaian     - Calon menumpang
 Murid (RPM) setiap    - Calon pindah
 kelas           - Calon sakit
- Borang Skor Induk (BSI)   berpanjangan
              - Calon istimewa
              - Permohonan
               pengecualian PBS
       PENGURUSAN FAIL
• Fail Evidens
 - evidens perlu disimpan secara selamat.
 - penting untuk rujukan bagi kes-kes tertentu.
   FAIL PELAJAR (PORTFOLIO)
1) Portfolio Perkembangan (Growth)
  - Satu poket fail untuk satu subjek.
  - Tahun 1 akan ada 10 fail – bagi 10 subjek
  - dipegang oleh Guru Mata Pelajaran.
2) Portfolio Pameran (Showcase)
  * menghimpunkan bahan-bahan/ hasil kerja yang
   baik.
  * Jadi rujukan bagi tujuan anugerah/ pengiktirafan
   tertentu.
  * dipegang oleh Guru Kelas.
      PORTFOLIO GURU
Mengandungi bahan-bahan/ evidens/ instrumen
yang digunakan.
Guru Kanan Berperanan Dalam Membantu
Perjalanan PBS Di Sokolah

- memastikan guru mendapat buku panduan
perlaksanaan komponen pbs.
- memastikan guru menerima penataran.
- memastikan semua calon diberi taklimat.
- memastikan sijil/ pernyataan diberikan
kepada calon.
- mengingatkan guru/ pentaksir mata
pelajaran tentang markah kerja kursus
JK PBS PERINGKAT SEKOLAH
Pengerusi   : Pengetua/Guru Besar
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran (KPS)
Setiausaha   : Setiausaha Peperiksaan Sekolah

Ahli Jawatankuasa
        : Pen Kanan Hem
         Pen Kanan Kokurikulum
         Semua Guru Kanan
         Semua Ketua Panitia
         Semua Ketua Pentaksir Mata Pelajaran
         Guru Cemerlang
         Kaunselor


                          33
          Isu-Isu

Guru GSTT – boleh membuat pentaksiran
 dengan syarat dilatih
Pentaksir mendakwa ada sekolah yang
 menghantar markah yang tidak diselaraskan
 ke LPM
Pentaksir minta sekolah dapatkan surat
 akuan ibu bapa bagi anak yang tidak
 melaksanakan KK
Pelajar yang tidak hadir pastikan diberi surat
 peringatan 3 kali – menjaga kepentingan
 sekolah
Guru keluar bertugas – pohon izin drp
 Pengetua / Guru Besar kerana penting bagi
 pelaksanaan PBS


                    COMPANY LOGO
Terlalu ramai guru dari sesebuah
 sekolah dilantik sebagai pentaksir
 kawasan / negeri
Kerjasama pihak sekolah dalam
 menerima lawatan pentaksir boleh
 diperbaiki
PK/GK – panggil KPKw ke sekolah,
 bantu guru baru untuk mentaksir
Pelihara integriti walaupun terdapat
 banyak kekangan

                 COMPANY LOGO
Thank You

								
To top