Docstoc

Fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare

Document Sample
Fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare Powered By Docstoc
					      I.Organizarea si functionarea S.C. Vinia S.A.
I.1. Scurt istoric; Obiectul de activitate

      Denumirea societatii ce face obiectul acestei monografii este SC Vinia
S.A. . Este constituita ca societate pe actiuni al carei capital social este de 210
miliarde lei. Societatea numara439 de angajati si este una dintre cei mai
importanti producatori de vinuri si alcoolice derivate de pe piata romaneasca. A
reusit sa se impuna de-a lungul timpului cu marci consacrate de vinuri detinand o
intreaga serie de podgorii de vita de vie in aproape toata tara una din cea mai
cunoscuta fiind Murfatlar.
Adresa societatii este BD. METALURGIEI, Nr. 4 IASI; Număr de înmatriculare la
Registrul Comerţului: J22/296/1991; Telefon: 0232/233020
0744/521029; Fax: 0232/230224


    .
                II. Organizare interna
                Structura personalului
    In ceea ce priveste relaţia conducere-angajaţi este bazată pe buna
colaborare, practicarea lucrului în echipă, luarea deciziilor cu consultarea
factorilor de decizie. Se urmareste realizarea unui climat favorabil de munca,
dezvoltarea relatiilor interumane si asigurarea unor conditii optime de lucru
pentru cresterea productivitatii muncii
    Din cei 439 de angajati de care dispune S.C. Vinia S.A. 58% au studii
superioare. Aceasta structura si numarul de angajati este in stransa legatura cu
necesarul impus de gradul de intensitate a activitatii. Acesta depinde de ciclul
agricol de producere a vinului care determina o activitate mai intensa in perioada
de recoltare si prelucrare a strugurilor. Pe langa gradul de intensitate a
activitatii numarul de angajati depinde si de activităţile auxiliare.
    Relaţiile societăţii cu salariaţii sunt stipulate în contractele colective de
muncă. acestea sunt incheiate de societate pe o perioadă scută, limitată de
timp, existand posibilitatea reînnoirii contractelor la expirarea termenului limită. .
    De incheiere contractelor si inregistrarea acestora la Inspectoratul
Judetean de Munca Iasi raspunde directorul de personal.
    Raporturile firmei cu salariaţii se realizează prin intermediul liderului de
sindicat.
    Drepturile  salariale precum si alte drepturi de care dispun angajatii
societatii se realizeaza atat prin intermediul băncii la care salariatul are cont, fie
prin intermediul băncii la care firma are cont : BRD.
    Angajatii societatii au urmat până acum cursuri de specializare în
vânzări, cursuri tehnice şi de marketing. Acestia sunt distribuiti pe urmatoarele
compartimente dupa cum urmeaza :
      o Contabilitate – 5 angajaţi
      o Financiar – 5 angajaţi
      o Marketing – 6 angajaţi
      o Facturare – 18 angajaţi
      o Relaţii cu publicul – 10 angajaţi
       o Investiţii –11 angajaţi
       o Distribuţie – 4 angajat
       o Buget – 15 angajaţi
       o Resurse umane – 8 angajaţi
       o Departament Tehnic – 65 angajaţi
       o Gestiune – 3 angajaţi


    Adunarea Generală a Asociaţilor

    In ceea ce priveste gestiunea societăţii aceasta este controlată de către
asociaţi şi, la nevoie de un cenzor desemnat de către Adunarea Generala a
Asociaţilor. Care poate fi ordinară sau extraordinară.
    Principalele  atributii  ale  Adunarii  Generale   a  Actionarilor  sunt
urmatoarele:
  aprobă structura organizatorică a societăţii;
  alege Directorul General al societăţii;
  hotărăşte dacă societatea îşi deschide birouri şi sucursale, reprezentante
  sau alte sedii secundare în acelaşi oraş sau în alte oraşe din ţară sau din
  străinătate;
  hotărăşte activităţile principale precum şi cele secundare;
  hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului social, cu respectarea
  dispoziţiilor legale;
  examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierdere;
  aprobă repartizarea profitului;
  hotărăşte de asemenea drepturile şi obligaţiile legate de partea socială;
  hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu şi
  lung, inclusiv a celor externe;
  decide asupra necesarului de personal anual şi asupra nivelului general de
  salarizare;
  aprobă sau dezaprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
  hotărăşte acordarea de premii, gratificaţii, indemnizaţii şi alte plăţi în funcţie
  de posibilitatea societăţii şi de rezultatele individuale ale salariaţilor;
  hotărăşte dizolvarea societăţii;
  hotărăşte dacă societatea va funcţiona pe o durată de timp nedeterminată
  sau pe o perioadă determinată.

          Componenţa Consiliului de Administraţie
     Babusanu Vasile
     Targovatu Ion
     Giambec Doina
     Botezatu constantin

    In sarcina Consiliului de Administraţie intra urmatoarele atributii:

       o elaborează programul de activitate anuală;

       o coordonează activitatea societăţii pentru realizarea obiectivelor
        propuse;

       o întocmeşte raportul anual asupra activităţii proprii, în vederea
        prezentării acestuia Adunării Generale a Asociaţilor;

       o întocmeste bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

       o administrează bunurile mobile, imobile şi fondurile băneşti ale
        societăţii;

       o angajează personalul necesar;

       o încheie contracte, convenţii şi protocoale necesare atingerii
        scopului societăţii;

       o duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

       Organigrama :
    Director General -este subordonat Adunării Generale a Asociaţilor şi
este  preşedintele  Consiliului   Director  coordonând  nemijlocit   activitatea
directorilor pe departamente, a Oficiului Juridic, a responsabilului cu
managementul calităţii şi a secretariatului.
    Oficiu juridic este reprezentat de jurist, care se ocupă de toate actele
legale şi contractele firmei. Printre principalele sale atribuţii se numără şi
următoarele activităţi:
    redactează acţiunile, apelurile, recursurile la cele trei grade ale
    instanţelor judecătoreşti
    reprezintă societatea în faţa instanţelor de judecată cât şi la alte
    organizaţii jurisdicţionale
    redactează plângerile penale
    asigură consultanţă de specialitate corespunzătoare
    eliberează avize de legalitate
   sesizează conducerea de eventuale neregularităţi

    Şef parc auto coordonează activitatea parcului auto, având grijă de
 bună funcţionare a maşinilor firmei.

    Şef administrativ coordonează activitatea şoferilor.

    Departament Comercial se ocupă de promovarea firmei şi coodonarea
următoarelor compartimente:
    Compartimentul Vânzări urmăreşte reducerea cheltuielilor de transport,
contactarea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii în cele mai bune condiţii,
contractarea comenzilor, urmărirea plăţilor şi încasărilor, evidenţa şi controlul
stocurilor.
    Compartimentul Marketing şi Relaţii cu clienţii desfăşoară activităţi al
căror scop este de a asigura vânzarea produselor în funcţie de nevoile
consumatorilor, respectiv prospectarea pieţelor, descoperirea de noi segmente
de piaţă ce pot fi abordate profitabil, sondarea opiniei consumatorilor,
participarea la târguri, expoziţii şi show-room-uri. Directorul de marketing
elaborează planurile de promovare şi bugetul promoţional, alege mijloacele de
promovare, analizează vânzările şi elaborează rapoarte de vânzări în colaborare
cu directorul comercial.
       Compartimentul  Aprovizionare   cuprinde  activităţile  necesare
asigurării complete şi la timp a resurselor materiale necesare realizării continue a
procesului de producţie. Principalele activităţi sunt întocmirea planului de
aprovizionare, negocierea cu furnizorii, asigurarea recepţionării materialelor
primite de la furnizori. În cadrul acestui compartiment este inclus şi serviciul
Investiţii, în care se recepţioanează mărfurile pe baza Facturilor sau a Avizelor
de însoţire a mărfii , se întocmesc Notele de recepţie şi constatare de diferenţe,
se trimit mărfurile către celelalte departamente şi magazine pe baza Bonurilor de
transfer.
    Departament Resurse Umane este condus de un Director de personal,
care are următoarele atribuţii :
    asigură personalul necesar unităţii (angajând oameni conform nevoilor
    firmei) ;
    împreună cu contabilul completează cărţile de muncă, eliberează
    adeverinţe şi legitimaţii.
    Departament Economic are în subordine mai multe servicii, printre
care:
 Compartimentul Financiar-Contabil      are în subordinea sa cele două
  servicii Contabilitate şi serviciul Financiar. Responsabilul pentru buna
  funcţionare a acestor servicii este Directorul Adjunct Financiar, care se mai
  ocupă şi de serviciul Buget.

 Contabil Şef
Relaţii:
Perzinta doua tipuri de relatii:
Ierarhice:                   Funcţionale:
    este subordonat Directorului        are relaţii de serviciu cu toate
    Economic;                 serviciile, birourile şi alte
    are în subordine personalul        entităţi funcţionale;
    serviciului Contabilitate         are relaţii cu persoane juridice
                          şi persoane fizice care au
                          tangenţă cu sfera sa de
                          activitate.
Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
   organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea
   în mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate
   cu dispoziţiile legale în vigoare;
   asigură, organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului
   patrimoniu al societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi
   normele sau reglementările interne ale societăţii;
   organizează   şi  coordonează   contabilitatea  operaţiilor   de  capital,
   contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor,
   contabilitatea  trezoreriei,  contabilitatea  cheltuielilor,   veniturilor  şi
   rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale,
   contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului
   (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei
   exercitiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
   răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul
   efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează
   patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în
   evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu
   prevederile legale în vigoare;
   răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de
   circuitul lor în cadrul societăţii.
   organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului
   financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind
   modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
   răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
   asigură şi răspunde îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii faţă de
   bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
   supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul
   programului informaţional;
     asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele
     stabilite de legislaţia în vigoare;
     este consultat de către entităţile funcţionale ale societăţii în legătură cu
     problemele referitoare la activitatea serviciului;
     este consultat de către conducerea societăţii în probleme care sunt de
     competenţa serviciului;
     răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea
     contabilităţii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi
     de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-
     contabilă.
     In cadrul Serviciului Financiar activitatile desfasurate de angajati sunt
urmatoarele:
     unul se ocupă, împreună cu un reprezentant al serviciului Contabilitate, de
     datorii şi anume de furnizori şi clienţi creditori;
     un angajat este responsabil de calculul şi vărsarea impozitele şi taxele
     locale datorate;
     un alt angajat se ocupă de cash-flow-ul firmei (banca, casa şi întocmeşte
     decontul bănesc);
     un angajat este resposabil de salarii, şi anume : drepturi acordate
     personalului şi taxe şi impozite datorate în legătură cu salariile.
     Compartimentul financiar-contabil controlează aproape întreaga activitate
 a unităţii, comunicând şi interacţionând tot timpul cu celelalte birouri.

     Circuitul documentelor este traseul parcurs de acestea de la momentul
 intocmirii,sau al intrarii lor in unitate, pana la arhivarea lor.  In cadrul firmei are
 un rol determinant in desfasurarea unei bune activitati in cadrul acesteia
 deoarece de modul cum documentele circula se pot evita numeroase probleme
 cum sunt intirzieri in plati sau incasari, in plata salariilor si a obligatiilor bugetare
 catre stat si autoritatilr locale, intarzieri in desfasurarea unor investitii, majorari si
 penalitati pentru sumele neachitate inca, etc.
    Factura de vanzare vine de la Facturare, se inregistreaza, se depun
documentele de plata si se urmareste incasarea, se descarca gestiunea care se
livreaza si se arhiveaza in doua exemplare;
    Factura de cumparare vine de la furnizori, se face plata in banca, se
incaseaza gestiunea primitoare, se urmareste consumul pe bonul de consum si
se arhiveaza, se urmaresc platile catre furnizor;
    Registrul de casa    acest document se intocmeste la nivelul casieriei
unitatii si se urmareste zilnic incasarile si platile in numerar;
    Statul de plata se intocmeste in cadrul compartimentului Salarizare, iar la
nivelul compartimentului financiar se urmaresc platile salariilor si retinerile din
salarii, impozitele si alte retineri pentru fiecare salariat.
    Balanta de verificare    sunt calcule periodice de sinteza prin care se
centralizeaza si coreleaza informatiile din contabilitatea curenta, care permit
verificarea exactitatii preluarii sumelor, ale calculelor sau ale altor genuri de
prelucrare a informatiei.
  Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului contabilitate
    Compartimentul financiar-contabil are o multitudine de atributii, drept
urmare structura acestuia este formata in vederea sadisfacerii responsabilitatilor
si sarcinilor impuse.
    Acest compartiment este condus de Seful compartimentului financiar-
contabil insarcinat sa conduca activitatea financiara, de preturi si analize
economice. Grupele de lucru sunt urmatoarele:
   decontare clienti;
   decontare furnizori;
   plati catre buget si institutii publice;
   contabil gestiuni;
   responsabil retea calculatoare;
   contabil mijloace fixe;
   decontarea si contabilitatea importurilor si exporturilor;
   contabil vanzari cu amanuntul magazine proprii;
   casier.
acestea  impreuna    au  ca  atributii  urmarirea,  evidenta,  situatii,intocmire
documente,analize financiar-contabile.
   Compartimentul      financiar-contabil   interactioneaza    cu   toate
compartimentele de unde primeste documente pentru inregistrare.Aceste
compartimente sunt:
   Aprovizionare
   Desfacere
   Caserii
   Transporturi
   Productie viticola
   Facturare
   Productie industriala
   Marketing
   Preturi si costuri
   Personal-salarizare
   Juridic


   1. Urmărirea şi evidenţierea indicatorilor de încasări şi plăţi
     o urmăreşte primirea şi plata în termen a facturilor;
     o asigură desfăşurarea operaţiunilor de decontare cu furnizorii;
     o asigură menţinerea capacităţii de plată a unităţii;
     o efectuarea corectă şi la timp a plăţilor ce reprezintă obligaţiile
        unităţii faţă de terţi;
  2.Procese privind stabilirea rezultatelor unităţii patrimoniale
     o asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile
        privind activitatea unităţii (fondurile fixe, stocurile de materiale,
        cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe);
     o urmăreşte stabilirea corectă a veniturilor şi cheltuielilor unităţii şi
        analiza rezultatului economico-financiar;
        o urmăreşte       încadrarea  operaţiunilor   economico-financiare  în
          prevederile legale;
    3. Procese de identificare a rapoartelor patrimoniale
        o întocmirea situaţiei privind indicatorii economico-financiari, bilanţul
          contabil, anexele la bilanţ;
        o concordanţa dintre conturile sintetice şi cele analitice din balanţa de
          verificare;
        o analiza,     pe  baza  datelor  existente,  a  performanţelor  sau
          nerealizărilor indicatorilor propuşi;
    4. Evidenţa şi urmărirea proceselor extracontabile
        o evidenţierea în gestiunile unităţii patrimoniale a tuturor elementelor,
          inclusiv a celor extracontabile;
        o inventarierea şi analiza elementelor patrimoniale.


           RELAŢIILE DEPARTAMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL CU
                        CELELATLE SERVICII
   SERVICIUL              SERVICIUL             SERVICIUL
  APROVIZIONARE            FACTURARE              INVESTIŢII
TOATE SERVICIILE             SERVICIUL           SERVICIUL CLIENŢI
                    CONTABILITATE


    Intrări SERVICIUL
        de documente de la alte servicii            SERVICIUL
      TRANSPORTURI                        MARKETING –
     A. Serviciul Aprovizionare                   VANZARI
      factură fiscală privind aprovizionarea cu materiale, prestări de servicii;
      avize de însiţire a mărfii şi note de debitare-creditare de la toate DTc-urile
      şi de la Divizia Depozite Naţionale şi Regionale;
      note de intrare-recepţie;
    facturi fiscale emise de DTc către terţi pentru vânzări de mărfuri din stoc
    către terţi cu comanda vizată;
    situaţia BCF-urilor;
    bonuri de consum/transfer/restituire cu borderouri;
    facturi de deşeuri;
B. Serviciul Facturare
    referate, note de plată prin care se solicită restituirae unor taxe;
    factura telefonică;
    Foaia de Control şi Contabilizare clienţi;
    Foaia de Control şi Contabilizare abonaţi cont final debitori şi creditori;
    liste cu restanţieri şi gratuităţi;
    referate de restituiri, stricăciuni, impulsuri în interes de serviciu;
    balanţa pentru abonaţi cont final şi cont în aşteptare;
    taxe instalare;
C. Serviciul Investiţii
    factura fiscală privind investiţiile;
    facturi de proiectare în regie proprie;
    facturi de proiectare pentru terţi şi FA
D. Serviciul Clienţi
    circuite închiriate;
    facturi cu comision poştă;
F. Serviciul Dispecer Auto
    facturi cu bonuri transport taxe-auto;
G. Serviciul Transporturi
    centralizator rezervor parc auto;
H.Toate Serviciile
    bonuri de transfer între persoane;
    referate de casare, conform art. 86 din CCM.
   Documente emise de Serviciul Contabilitate ( circuitul
                 documentelor)


1.Serviciul Aprovizionare
  balanţe de verificări pe gestiuni;
  situaţia stocurilor fără mişcare şi cu mişcare lentă;
2.Toate Serviciile
  balanţa de verificare a obiectelor de inventar pe locuri de muncă şi mărci;
  balanţa mijloacelor fixe şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de
  inventar;
  liste de inventariere;
  lista cheltuielilor pe locuri de muncă (la cerere);
3. Serviciul Financiar
  balanţa de verificare pe conturi sintetice analitice;
  fişe de cont pentru operaţii diverse;
  jurnal de vânzări pentru factura telefonică;
  jurnal de vânzări pentru alţi clienţi;
  jurnal de cumpărări de materiale pentru activitatea de bază şi pentru
  activitatea de investiţii;
  note contabile;
4. Serviciul Facturare
  referate cu privind decontăriel cu gratuităţi cu alte DTc-uri şi decontări
  privind clienţi;
  referate cu situaţia soldurilor conturilor abonaţilor telefonici curenţi
  creditori;
5. Director Economic Coordonator
  situaţia facturilor neachitate pentru activitatea de investiţii;
  situaţia plăţilor din perioada 01-15 şi 16-31 pentru activitatea de investiţii;
  situaţia plăţilor zilnice pentru activitatea de investiţii;
6. Diverşi furnizori şi clienţi
     o extrase de cont pentru furnizori şi clienţi, pentru garanţie de bună
       execuţie;
  7.SNTc
     o balanţa de verificare pe conturi sintetice analitice;
     o propuneri de casare a obiectivelor de inventar;
     o situaţia plăţilor din perioada 01-15 şi 16-31 pentru activitatea de
       investiţii;
  8.Serviciul Plan Bugete
           balanţa de verificare pe conturi sintetice analitice;
           fişe de cont pentru operaţii diverse ;
           situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
           centralizator pentru lucrărid de investiţii;
           planificarea  anuală  a  cheltuielilor  privind  amortizarea
            mijloacelor fixe;
  9. BRD
    ordine de plată privind facturile de investiţii.           Relaţiile S.C. Vinia S.A. cu exteriorul

1. Relaţiile cu clienţii
    Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii săi şi satisfacerea cu acurateţe a
cerinţelor acestora reprezinta Preocuparea continuă a firmei.

    Acest lucru se realizeaza prin:

    Produse ce corespund celor mai înalte standarde de calitate
    internaţionale;
    rapiditate în executarea cerinţelor clienţilor;
    asigurarea consultanţei tehnice solicitate;
    corelarea preturilor practicate cu posibilităţile clienţilor;
    o gamă variată de produse;
    preocuparea pentru noi produse care să vină în ajutorul clienţilor.
     Relaţiile cu furnizorii

     Principalii furnizori ai Vinia sunt din interiorul ţării, şi anume:

   Vital Com Cluj;

   Dual Expert;

   Electroplast Bistriţa;

   Petrom;

   Expert Moldova Trading.

     Vital Com Cluj furnizează cea mai mare parte din materialele necesare
pentru imbutelierea vinurilor şi pentru ambalarea acestora acestora. Petrom
reprezintă principalul furnizor de carburanţi necesar pentru deplasarea
mijloacelor de transport în teritoriu.

     Vinia are de asemenea şi furnizori pentru servicii (utilităţi ): energie
electrică (Electrica), gaze, apă(Rajac), diverse reparaţii de întreţinere a clădirilor,
a maşinilor.

     Relaţiile societăţii cu furnizorii sunt stipulate în contracte, iar pentru
aprovizionările realizate societatea plăteşte TVA în cotă de 19%.

     Relaţiile cu banca

     S.C. Vinia S.A. are cont deschis la BRD - sucursala Iaşi. Prin intermediul
ei se realizează vărsămintele aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului de
stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale. Societatea poate contracta credite de la Banc Post pentru diverse
necesităţi.
     Prin intermediul contului deschis la BRD se realizează şi plata sumelor
datorate de societate personalului. Acestea reprezinta salarii şi alte drepturi
cuvenite acestuia. Personalul este de asemenea obligat să- şi achite anumite
datorii faţă de firmă tot prin intermediul băncii:rambursarea unor “împrumuturi”
luate prin intermediul sindicatului, care se realizează gradual, lunar, în părţi
egale.
    Acest cont este utilizat, de asemenea, pentru realizarea plăţii sumelor
datorate de societate atât furnizorilor de echipamente cât şi a furnizorilor de
utilităţi. Stingerea obligaţiilor de plată faţă de aceştia se face pe baza ordinelor de
plată emise de societate şi transmise băncii. Încasările din facturile telefonice sau
alte servicii prestate de societate se fac tot prin intermediul contului deschis la
BRD.
    Relaţiile cu Trezoreria
    Trezoreria este cea care realizeaza execuţia de casă a bugetului
(încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor).
    Societatea are datoria de a calcula şi a vărsa la termen veniturile
bugetare.Relaţiile ei cu Administraţia Financiară a Municipiului Iaşi sunt generate
de obligativitatea prelevării la dispoziţia statului a diferitelor taxe şi impozite.
    Pentru impozitul pe profit, la nivelul societăţii se întocmeşte declaraţia de
impunere a impozitului pe profit, declaraţie ce trebuie să cuprindă datele
necesare justificării sumelor datorate în contul impozitului pe profit.
    Pentru impozitului pe salarii se depune la Administraţia Financiară o dare
de seamă privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii la
bugetul de stat.
    Pentru impozitele şi taxele locale pentru mijloacele de transport, clădiri,
terenuri, Administraţia Financiară realizează calculul obligaţiei de plată pe baza
situaţiei mijloacelor de transport din proprietate, a clădirilor      şi terenurilor
transmisă de unitate. După stabilirea obligaţiei de plată, Administraţia Financiară
înapoiază o înştiinţare privind impozitele şi taxele locale de plătit
    În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată societatea întocmeşte şi
depune lunar Decontul TVA la Administraţia Financiară a Municipiului Iaşi..
    Modalitatea de plata adoptata de S.C.Vinia S.A. sunt ordine de plată, pe
baza cărora BRD virează din contul societăţii în contul Trezoreriei sumele
reprezentând achitarea impozitelor sau anumitor taxe datorate statului.
   CLIENŢI
                                  FURNIZORI

                             3 4
             2     1


ADMINISTRAŢIA                      5    CONSILIUL LOCAL
 FINANŢELOR              S.C. Vinia S.A.
                                    IAŞI
 PUBLICE IAŞI             6       7        8

                                   TREZORERIA
  BRD
                      9   Relatiile firmei cu exteriorul:


      1. vanzarea de produse din vin
      2. cererea de servicii
      3. facturi de cumpărare(achiziţii)
      4. materiale, facturi
      5. se depun declaraţiile de impunere privind impozitele şi taxele către
        bugetele locale
      6. ordine de plată
      7. extrase de cont
      8. declaraţiile de impunere privind impozitele datorate statului; dări de
        seamă privind calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a
        impozitului pe salarii
      9. plata efectivă a impozitelor
       Structura şi evoluţia veniturilor bugetare în perioada

                     2002-2004
    Responsabilitatea şi competenţa întocmirii bugetului de venituri şi
cheltuieli revine Serviciului Buget. Pe baza acestui document se cunoaşte şi
evoluţia şi structura veniturilor bugetare.
    Prin intermediul bugetului de venituri si cheltuiel se pot cunoaste
informatiile referitoare la gestiunea unitatii patrimoniale el reprezinta un
instrument de programare a rezultatelor fnanciare, precum şi a fondurilor
necesare de asemenea reflectă modul de formare, administrare şi utilizare a
mijloacelor financiare.A. Obligaţii către Bugetul Statului

 Bugetul de        2003           2004         2005
  stat      (mil lei)     %    (mil lei)   %   (mil lei)   %

 Impozit pe     30.574     2,6    40.163    4,21   51.692    5,15
 venituri din
  salarii
 Impozit pe    247.773    21,11      0     0     0      0
  profit

   TVA      895.156    76,29    912.158   95,79  952.125    94,85

  Total     1.173.503    100     952.321   100   1.003.817   100
     1000
      900
      800
                                    Impozit pe venituri din
      700
                                    salarii
      600
                                    Impozit pe profit
      500
      400
                                    TVA
      300
      200
      100
       0
          (mil   %   (mil    %   (mil   %
          lei)      lei)       lei)

           2002       2003      2004


    După cum se poate observa şi din tabelul de mai sus, obligaţiile fiscale ale
întreprinderii faţă de bugetul de stat sunt în fiecare an mai mari. De exemplu
impozitul pe veniturile din salarii este mai mare în anul 2004 cu 60% faţă de anul
2002. Acest lucru nu e cauzat de cresterea numarului de angajati deoarece Vinia
a redus personalul ci datorita cresterilor salariale    realizate pentru a stimula
angajatii. De asemenea şi taxa pe valoarea adăugată este mai mare în anul
2004 faţă de anul 2002.
    Singura excepţie o reprezintă impozitul pe profit, care în ultimii doi ani este
0. Cauza acestui fenemen este faptul că Vinia a început să înregistreze pierderi
destul de mari, cheltuielile firmei fiind mai mari decât veniturile. Conform legii,
firmele care înregistrează pierderi nu plătesc impozit pe profit.
    Ponderea cea mai mare în totalul obligaţiilor fiscale ale societăţii faţă de
bugetul de stat o are Taxa pe Valoarea Adăugată.
B. Obligaţii către Bugetele locale


 Bugetul local        2003          2004          2005

           (mil lei)    %   (mil lei)    %   (mil lei)    %

Impozit pe clădiri   7.405     94,66  9.040     48,83  11.609   95,72

  Impozit pe      72     0,92    89     0,48   103     0,85
   terenuri

  Taxa asupra      53     0,67   9.020     48,72   75     0,62
  mijloace de
   transport
Taxă pentru afişaj    2     0,025   0      0     7      0,05
  în scop de
   reclamă
 Taxă specială      0      0     0      0     2      0,016
 pentru servicii
    publice
 Taxă de timbre     75     0,958   0      0    331     2,73
   judiciare
  Taxă pentru     215     2,75   364     1,96    0      0
  servicii de
  reclamă şi
  publicitate
    Total     7.822     100   18.513     100   12.127     100
 400
 350
                                        2002 (mil lei)
 300
                                        2002 %
 250
                                        2003 (mil lei)
 200
                                        2003 %
 150
                                        2004 (mil lei)
 100
                                        2004 %
  50
   0
                               servicii de
     Impozit pe
              mijloace
                      specială
              asupra
                       pentru
              Taxa
                       Taxă
                                pentru
                                 Taxă
      clădiri
        C. Obligaţiile către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat


Bugetul asigurărilor        2003        2004             2005
 sociale de stat
               (mil lei)   %   (mil lei)   %      (mil lei)    %

Contribuţia unităţii la  52.104,78   69,2  58.876,   69,3   64.476,0      69,23
asig. Sociale de stat           3    96     7      9
   Contribuţia      15.714,14   20,8  17.756,   20,9   19.445,1      20,87
 personalului la asig.           7    54     3      7
   Soc. de stat
Contribuţia unităţii la   5.789,42   7,69  6.541,8    7,7   7.164,01      7,7
 constituirea fondului               8
   de şomaj
   Contribuţia      1.654,12   2.2  1.689,1    2    2.046,86      2,2
personalului la fondul               1
   de şomaj

     Total       75.262,46   100  84.864,   100    93.132,1      100
                          55           3
       2.5                           Contribuţia unităţii la
                                   asig. Sociale de stat
       2
                                   Contribuţia personalului
       1.5                           la asig. Soc. de stat


       1                            Contribuţia unităţii la
                                   constituirea fondului de
       0.5                           şomaj
                                   Contribuţia personalului
       0                            la fondul de şomaj
          (mil   %   (mil   %  (mil    %
          lei)       lei)      lei)

           2002       2003      2004


    Contribuţia la asigurările sociale de stat, se poate observa că atât în cazul
angajaţilor, cât şi în cazul unităţii, are ponderea cea mai mare în totalul
contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor sociale de stat. Contribuţia , este de
la an la an din ce în ce mai mare, însă ponderea deţiută este aproximativ aceeaşi
în fiecare an. O cauză a acestei diferenţe destul de mare între CAS şi contribuţia
la fondul de şomaj este cota de impozitare care în cazul CFŞ este mult mai mică.       D. Obligaţii către Bugetul Asigurărilor de Sănătate


Bugetul asigurărilor        2003        2004            2005
   de sănătate         (mil lei)      (mil lei)          (mil lei)
Contribuţia unităţii la     11.578,84      13.083,77          14.328,02
  asig. de sănătate
Contribuţia angajaţilor     10.751,78     12.149,215          13.304,59
 la asig. de sănătate
           E. Obligaţii către fondurile speciale


Fonduri speciale       2003             2004           2005
               (mii lei)          (mii lei)        (mii lei)
 Contribuţia de  8.320  9.958  10.123
asigurare pentru
 accidente de
 muncă şi boli
 profesionale

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:506
posted:5/23/2011
language:Romanian
pages:23