Docstoc

Iklan dan maklumat jawatan Pustaka Negeri Sarawak tutup 06 Jun 2011

Document Sample
Iklan dan maklumat jawatan Pustaka Negeri Sarawak tutup 06 Jun 2011 Powered By Docstoc
					Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak
dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan, yang berkelayakan dan
memenuhi syarat-syarat pelantikan ba gi mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:


Bil. Iklan  Pustaka/01 /2011 (3)
1.  Skim Perkhidmatan      :  Penolong Pegawai Perpustakaan, Gred S27
                    (2 KEKOSONGAN – KUCHING)

   Taraf Jawatan        :  Tetap Berasaskan Caruman   (JBC)
   Kumpulan Perkhidmatan    :  Sokongan
   Klasifikasi Perkhidmatan   :  Perkhidmatan Sosial
   Jadual Gaji         :  P1T1   RM1,204.55     -  P1T26  RM3,027.10
                    P2T1   RM1,274.13     -  P2T26  RM3,213.25
                    P3T1   RM1,346.73     -  P2T26  RM3,405.26
Syarat Lantikan:
    1.    Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

         (a)  warganegara Malaysia
         (b)  berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
         (c)    (i)   Sijil Tinggi Persekolahan atau kelayakan yang diiktiraf
                  setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
              (ii)  Diploma Pengurusan Maklumat yang diiktiraf oleh
                  kerajaan daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf
                  setaraf dengannya;

            (Gaji permulaan ialah pada Gred S27:P1T5)

      DAN  (d)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
            pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
            setaraf dengannya oleh Kerajaan;

Syarat         2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu
Kenaikan        Perpustakaan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
Pangkat        berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
Secara         Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27, tertakluk kepada
Lantikan        kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
            dan:-

            (a) (i)    mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

              (ii)    lulus Peperiksaan Khas; dan

            (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


Penaklukan Di     Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Pegawai
Bawah Syarat-     Perpustakaan, Gred S27 adalah tertakluk di bawah Skim Perkhidmatan
syarat Skim      tersebut yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang
Perkhidmatan      dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
                                                1
Bil. Iklan Pustaka/02 /2011 (3)
2. Skim Perkhidmatan   : Penolong Akauntan Gred W27
               (1 KEKOSONGAN – KUCHING)

  Taraf Jawatan         :  Tetap Berasaskan Caruman   (JBC)
  Kumpulan Perkhidmatan     :  Sokongan
  Klasifikasi Perkhidmatan    :  Perkhidmatan Kewangan
  Jadual Gaji          :  P1T1   RM 1,209.09    -  P1T26  RM3,031.64
                    P2T1   RM 1,278.67    -  P2T26  RM3,217.79
                    P3T1   RM 1,351.27    -  P2T26  RM3,409.80
Syarat Lantikan:
    1.    Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

         (a)  warganegara Malaysia
         (b)  berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
         (c)    (i)   diploma dalam bidang pengajian perdagangan,pengajian
                  bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh
                  kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
                  tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                  dengannya.

            (Gaji permulaan ialah pada Gred W27:P1T5); atau


              (ii)    Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators
                    of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf
                    oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                    dengannya

            (Gaji permulaan ialah pada Gred W27:P1T8)

      DAN  (d)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
            pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
            setaraf dengannya oleh Kerajaan;

Syarat         2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu
Kenaikan        Akauntan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
Pangkat        berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
Secara         Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan,
Lantikan        apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

            (a) (i)     mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

              (iii)    lulus Peperiksaan Khas; dan

            (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


Penaklukan Di     Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Akauntan
Bawah Syarat-     Gred W27 adalah tertakluk di bawah Skim Perkhidmatan tersebut yang
syarat Skim      sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya
Perkhidmatan      dari semasa ke semasa.
                                                2
Cara Memohon:

1.  Permohonan hendaklah beserta dengan butir-butir peribadi (curriculum vitae) yang lengkap dengan
   memberi keterangan tentang kelayakan, pengalaman, salinan sijil-sijil berkaitan dan sekeping
   gambar berukuran passport ke alamat:

   KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
   PUSTAKA NEGERI SARAWAK
   Jalan Pustaka, Off Jalan Stadium
   Petra Jaya, 93050 Kuching

2.  Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-badan
   Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod
   perkhidmatan yang dikemaskini
3.  Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan
4.  Hanya permohonan yang dipilih untuk temuduga sahaja akan dihubungi
5.  Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.
6.  Tarikh tutup iklan adalah pada : 6 Jun 2011
                                                 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:535
posted:5/23/2011
language:Malay
pages:3
Description: Iklan dan maklumat jawatan Pustaka Negeri Sarawak, ditutup 06 Jun 2011. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com