10428

Document Sample
10428 Powered By Docstoc
					Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Web: http://www.docs.vn         Tel : 0903.755.689 (Mr. Nguyên)
Email: lienhe@docs.vn          Tel : 0918.775.368 (Mr. Phúc)
Các bạn có thể đặt mua tài liệu này tại website WWW.DOCS.VN

                        MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
 1-/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
 2-/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
 3-/ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
PHẦN I - HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ LƯU THÔNG PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở
     VIỆT NAM
 1-/ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÕ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ LƯU THÔNG PHÂN BÓN VÔ CƠ
    TRÊN THỊ TRƯỜNG.
   1.1-/ Nhà nước và vai trò điều tiết nền kinh tế.
   1.2-/ Phân bón vô cơ- đối tượng quản lý và điều tiết lưu thông của nhà nước.
  2-/ HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TIẾT LƯU THÔNG PHÂN BÓN VÔ CƠ
     CỦA NỀN KINH TẾ.
   2.1-/ Về Tổ chức cơ quan quản lý và điều tiết phân bón vô cơ
   2.1-/ Về cung ứng phân bón vô cơ trong nước:
  3-/ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TIẾT LƯU THÔNG PHÂN BÓN VÔ CƠ CỦA NHÀ
     NƯỚC Ở VIỆT NAM .
   3.1-/ Chương trình có mục tiêu phát triển thương mại của nhà nước.
   3.2-/ Một số công cụ, biện pháp chủ yếu được nhà nước sử dụng để quản lý và điều tiết lưu thông
   hàng hoá và phân bón vô cơ.
PHẦN II - HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở
     VIỆT NAM
 1-/ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở VIỆT NAM.

   1.1-/ Khái niệm Doanh nghiệp (DN):
   1.2-/ Những yếu tố cấu thành DN:
   1.3-/ Chức năng DN:
   1.4-/ Các tiêu thức xác định loại hình doanh nghiệp kinh doanh phân bón vô cơ ở Việt nam .
  2-/ HỆ THỐNG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở
     VIỆT NAM.
   2.1-/ Nhà máy phân đạm Hà Bắc:
   2.2-/ Nhà máy supe phốt phát Lâm Thao, nhà máy phân Lân Văn Điển:
   2.3-/ Tình hình sản xuất phân NPK.
  3-/ HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH BUÔN BÁN PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở VIỆT
     NAM.
   3.1-/ Hệ thống các tổ chức nhập khẩu và kinh doanh buôn bán lưu thông phân bón từ năm 1985 đến
   năm 1989:
Hệ thống Website :            Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Web: http://www.docs.vn          Tel : 0903.755.689 (Mr. Nguyên)
Email: lienhe@docs.vn           Tel : 0918.775.368 (Mr. Phúc)
Các bạn có thể đặt mua tài liệu này tại website WWW.DOCS.VN

     3.2-/ Hệ thống các tổ chức nhập khẩu và kinh doanh buôn bán lưu thông phân bón từ 1990 đến nay:

PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KINH
      DOANH PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở VIỆT NAM
 1-/ NHU CẦU PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI.
  2-/  NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH PHÂN BÓN
     VÔ CƠ Ở VIỆT NAM
   2.1-/ Vấn đề tổ chức sản xuất phân bón trong nước.
   2.2-/ Vấn đề nhập khẩu phân bón:
   2.3-/ Vấn đề tổ chức thị trường phân bón trong nước.
   2.4-/ Về quản lý nhà nước
  3-/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:5/23/2011
language:Vietnamese
pages:2
Description: DOCS.VN Thu vien tai lieu truc tuyen, o day ban co the tim thay nhung tai lieu huu ich cho viec lam do an, luan van tot nghiep cua minh.