TEKNIK MENJAWAB by sciencesifu

VIEWS: 3,880 PAGES: 4

									 1. Membuat pemerhatian
   Memberi gambaran kepada yang boleh nampak pada soalan/gambarajah yang
   disediakan.
   Gambaran tersebut termasuklah nyalaan mentol, pemesongan jarum ammeter, voltmeter
   dan galvanometer, keadaan fizikal (perubahan bentuk dan warna) sesuatu bahan,
   gelembung gas dan peningkatan atau penurunan suatu bacaan .

 2. Membuat hipotesis
    Suatu keputusan yang dijangkakan
    Mesti mempunyai pengetahuan tentang topik/subtopik yang berkaitan.
    Biasanya hipotesis menghubungkaitkan antara M.V dengan R.V
    Dalam hippotesis mesti ada M.V dan R.V (biasanya didapati pada soalan)
    Contoh; M.V: masa R.V : isipadu gas hydrogen
    Semakin lama masa semakin banyak isipadu gas hidrogen yang di hasilkan (the
    longer the time , the more the volume of gas/the volume of hydrogen gas increase as
    the time increase)
    perkataan semakin lama menujukkan suatu perubahan M.V yang menyebabkan suatu
    perubahan kepada ( semakin banyak) R.V
    contoh lain : semakin banyak bilangan hari semakin banyak bilangan koloni bacteria,
    penambahan bendasing meningkatkan takat lebur bahan.
    Hipotesis boleh jadi positif dan boleh jadi negatif.
SPM 2008
3. Melakar graf
 Biasanya 3 markah untuk lakaran graf. 2markah untuk pindah titik, 1 markah untuk
  bentuk dan kelicinan graf.
 Terdapat 2 jenis graf; graf garis dan histogram
 Untuk graf titik , pindah titik mesti ditanda dengan x .
 Untuk histogram, lebar setiap satunya mistilah sama.
 Graf mesti dilukis menggunakan pensil
 Paksi x; ialah M.V manakala paksi y; ialah R.V


  SPM 2007
 4. Inferens
    Mesti merujuk kepada pemerhatian atau keputusan ekperimen.
    Memberi sebab berlakunya hasil/keputusan/pemerhatian.
    Contoh : mentol menyala/jarum terpesong ( pemerhatian) – terdapat arus elektrik
     mengalir dalam litar( inferens)
    Lekuk pada permukaan X lebih dalam ------- tekanan yang dikenakan lebih besar.
SPM 2007

								
To top