Docstoc

Spletni imenik - Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v

Document Sample
Spletni imenik - Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v Powered By Docstoc
					   DRŽAVA   IME IN PRIIMEK            DEJAVNOST
1  ARGENTINA
         dr. Marija Ana Dacar         Biodiverzitetne študije

                            Pravo Evropske Unije, temelji
                            mednarodnega prava, pravo
         Prof. dr. José Dobovšek        mednarodnih institucij

                            Teorija o drţavi in med. jav.
         dr. Andrej Fink            pravom, medn. odnosi in politologija

         Mag. Maria Silvina Sinkec       Inviromental engineering
                            Fizikalna Kemija - Elektrokemija -
         Marija Gizela Šušteršič        Kolojdna Kemija
2  AVSTRALIJA
         Bostjan Kobe (prof.dr.)        Molekularna biologija in biotehnika


         Prof. Zlatko Skrbis, Dean       Sociologija                            Criminal law and procedure,
         dr. Gregor Urbas           Criminal Justice
         Gregor Verbic             Lecturer

                            Mediji, razvoj, nacionalizem in
         Zala Volčič (prof. dr.)        identiteta
3  AVSTRIJA


         Kristina Djinović Carugo (prof.)   biologija
                            Redni profesor za zgodovino
                            filozofije
                            Univerza v Gradcu
                            Philosophische Logik und ihre
         Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang L.  Problemgeschichte
         Gombocz
        Erich Prunc (prof.)        Prevodoslovje

        Vanja Samec (Mag.Dipl. Ing.)    Gradbeništvo
        Dr. Simon Sedej          eksperimentalna kardiologija
4  BELGIJA
        Patrick Dular, Prof. Dr. Ir.    Computational electromagnetics
        dr. Roţle Jakopič


                          raziskovalna politika,
                          načrtovanje in menedţiranje
                          raziskav na področju genomike
                          oz. raziskav s področja zdravja na
        dr. Patrik Kolar          nivoju EU
                          Raziskave na področju nuklearne
        Janez Perko            tehnologije
        Tanja Perko            Risk communication
5   BIH
6  BRAZILIJA


        Dr. Jose Mestnik Filho       fizika
7   ČILE
            Gorazd Cvetič (prof. dr.)      Departamento de Fisica
8  FINSKA
        Matjaţ Barborič, Ph.D.       Molekularna biologija
8   FINSKA


        Tina Lenasi, Ph.D.        Molekularna biologija
                         Biologija sistemov, bioinformatika
        Matej Orešič (Prof. dr.)     in metabolomika
9  FRANCIJA        Dr. Andrej Bavdek         Biofizika fuzije lipidnih membran        Dr. Savo Bratoţ          Fizika tekočin
10  HRVAŠKA
11  IRSKA

        Dr. Urška Demšar         Geoinformatika
12  ITALIJA


        Dr. JERNEJ LETNAR CERNIC
                         pravo

        Assistant Prof. Specogna Ruben,  mehanski inţeniring
        Ph.D.

                         kemija ţivil, prehrana in
        Dr. Urška Vrhovšek        metabolomika
13  KANADA                    Mehanski inţeniring/Mechanical
                         Engineering
                         Dekanja/Dean
        Prof. dr. Christina Amon


        dr. Vera Brenčič         ekonomija        dr. Tony Dimnik          Mangement
                         Associate Professor of Medical
                         Physics, Human Oncology,
                         Radiology and Biomdical
        Robert Jeraj, Ph.D.        Engineering
        Greg F. Naterer, PhD
        PEng, FCSME, FEIC, FASME,
        Associate Dean, Canada Research  inţeniring
        Chair Professor


        Prof. dr. Ervin B. Podgorsak   medicinska fizika


        dr. Sanja Savic Kallesoe
        President
                         medicina
         Dr. Mateja Šajna           Matematika
14   KENIJA
15  LUKSEMBURG
         Marko Ilešič             Pravo (sodnik)
                            Evropsko pravo (generalna
         Prof. dr. Verica Trstenjak      pravobranilka)
16  MADŽARSKA
17  MAKEDONIJA
18   MEHIKA
19  NEMČIJA                      Razvijanje novih tehnoloških
                            rešitev na stičišču fizike,
                            biokemije in biologije ali medicine,
                            ki bi lahko pripomogli k bolj
                            zdravemu ţivljenju
         Prof. Gregor Cevc
         dr. Anton Jurgetz           kemijski inţeniring
         Jost Valentin Lavric

         Dr. Tomaţ Luckmann          sociologija


         Dr. Tanja Peterlin-Neumeier      fizika, ljubiteljsko-zgodovina
                            Computer-based Methods in Urban
         Alenka Krek Poplin (Prof. Dr. -ing)  and Regional Planning

         Prof. dr. Dušan Povh         Elektrotehnika
                            Razvoj in raziskave, obdelava
         prof. dr. Vito Smolej         slike, mikroskopija
                            pravo Evropske Unije, temelji
                            mednarodnega prava, pravo
         Maja Smrkolj             mednarodnih institucij.
                            Redni profesor, znanstveni član in
                            direktor Inštituta Max Planck za
                            intelektualno lastnino, konkurenčno
         Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus  pravo in davčno zakonodajo

                            Analitska presevna elektronska
                            mikroskopija(EELS in EDXS), meje
         Vesna Šrot              kovina-keramika, biomineralizacija                            arhitektura, urbanizem, opus
         Prof. Dr. Tomáš Valena        Jozeta Plecnika

                            Management consulting za srednja
                            in velika podjetja v Nemčiji, Švici,
         Prof. Dr. Hans Ferk          Slo. in na Madţarskem
                            Specialistka za koncertno in
         Mojca Vedernjak Mohr         operno petje
                            umetnostna zgodovina, ruska
         Prof.dr. Tanja Zimmermann       knjiţevnost
         prof.dr. Črtomir Zupančič, zasluţni
         profesor univerze Ludwig       fizika


         dr. Mihaela Ţigman          molecular evolution, genomics
20  NIZOZEMSKA
                            Head of Advanced Technologies
         Dr. Marcos Bavdaz           Section SRE-PAT

         Prof.dr.M.L. Bemelmans-Videc     Professor of Public Administration


                            mednarodni odnosi, (decision-
                            making in external relations of the
         dr. Sabina Kajnč           EU)
        Milena Mulders             Druţboslovje-kulturna dediščina
        dr. Damjan Pfajfar           ekonomija


        Dr. Aljaţ Ule             mikroekonomika
                            mednarodno javno pravo,
                            mednarodno pravo človekovih
        dr. Jure Vidmar            pravic, politične vede
21  NORVEŠKA

        Robert Gary Minnich, professor
        emeritus                Social Anthropology
22  POLJSKA
23  SRBIJA                      Ekonomija javnega sektorja,
                            Gospodarski razvoj,
                            Makroekonomske politike
        prof. dr. Jurij Bajec


        doc.prof. Maja Đukanović        jezikoslovje
        Prof.dr.Nada Lazarević Bajec, dipl.
        ing. arh.               Urbanizem, Prostorno planiranje        doc. dr. Lidija Kandolf Sekulović   medicina (dermatologija)        prof. Anica Sabo            glasba
        acad. prof. dr. Jovan P. Šetrajčić   fizika
24  ŠVEDSKA
        Prof.dr. Jure Piskur          profesor molekularne genetike
25  ŠVICA   Prof. Miha Furlan, profesor emeritus  Biomedicinske vede
26
        Dr. Mojca Jazbinšek          Nelinearna optika
                            Altran Business Manager and
        Dr. Sašo Jezernik           Expert Consultant        Prof. dr. Ranka Junge         Ekologija


        Dr. Gorazd Poberaj           elektro optika, integrirana optika
        Dr. Ilma Rakuša            Prevajalka, slavistka, esejistka
                Prof. dr. Desanka Schwara     zgodovina
27      URUGVAJ
28    VELIKA BRITANIJA
                dr. Gorazd Brumen         ekonomija, finance

                                 Mednarodno pravo, človekove
                                 pravice, primerjalno in ustavno
                dr. Veronika Fikfak, MJur, MPhil  pravo
                                 Jezikoslovje (skladenjska teorija,
                dr. Sabina Grahek         skladenjsko –pomenski vmesnik)

                                 Računalništvo (področje umetne
                dr. Mateja Jamnik         inteligence)
                dr. Tanja Pangerc         biologija, ekologija, ornitologija


                dr. Maja Petrović-Šteger      Social Anthropology

                                 kvalitativne uporabne zdravstvene
                                 študije, socialna antropologija,
                                 religiologija, raziskovalka na
                dr. Barbara Potrata        Cambridge Central Asia Forum
                dr. Helena Schweiger        ekonomija
                                 sistemske raziskave nadzora
                Dr. Jernej Ule           genske ekspresije
29     VENEZUELA
30  ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE


                Stanislav Antolin         patentno pravo

                                 Izobraţevanje (Professor of
                                 Curriculum and Instructions,
                                 Associate Dean of Undergraduate
                Prof. dr. Joanne Arhar       Education and Teacher Education)
Prof. dr. Jernej Barbič        Ass. Prof. of Computer Science                   odvetnik
Andrej Barbic Ph.D.


                   Democratization and security, as
                   well as civil-military relations and
Dr. Lt Col Joseph Derdzinski     Slovene defense and security policyVeronika Dolar, Ph.D.         Professor of Economics

                   regenerativna biologija
                   Associate Professor
Ass. Prof. Tanja Dominko
                   Fizika, matematika, metode za
                   uporabo matematike v rač.
                   simulacijah naravnih fizikalnih
Prof. dr. Zvonko Fazarinc       pojavov


                   medicina, Clinical Professor of
prof. dr. Janko Ferlinc        Medicine


                   Researcher / University Lecturer,
Dr. Marlene Gombach, Ph.D.      Research Associate
                   Chemical Engineer.
Dr. Maximilian (Milan) B. Gorenšek,  Fellow
PE

                   immigration and migration in a
                   global context, public history and
Prof. John J. Grabowski, Ph.D.    museum studies
prof. dr. Peter Grajţl        ekonomija
Dr. Igor Gregorič      medicina

Prof.dr. Kristjan Haule   Professor of Physics

              Adjunct Assistant Professor,
              Statistics and Political Science
              Associate Research Scientist
Dr. Aleks Jakulin
              GPC/SEC kromatografija,
              validacija metod, organizacija in
              vodenje medlaboratorijskih
Dr. Polona Kalan - Carson  primerjav
Dr. Vladimir Kepe      Organska kemija

              Renewable energy, smart grid,
              logistic, transport, supply chain
Dr. Diego Klabjan      management logistika, transport


Dr. Lidija Klampfer     Oncology

Dr. Matjaţ Konvalinka    Matematika (kombinatorika)
Darko Koračin, Research Professor   fizika

                   Ophthalmology,
                   Dept. of Ophthalmology & Visual
Dr. David Kriţaj           Sciences
Associate Professor          Dept. of Physiology


dr. Gregor Kovacic          uporabna matematika, dinamični
Associate professor          sistemi, teorija nelinearne optike,
                   nevrologije in ţivčnih spletov

                   Tridemenzionalna navidezna
                   okolja, multimedija, računalniški
Dr. Gregorij Kurillo         vid, robotika
                   elektrotehnika, Electrical
Lauritzen Peter            Engineering

Jure Leskovec             Računalništvo

                   Medicina, Mikrobiologija in
Prof. dr. Boris Matija Peterlin    imunologija


prof. dr. Gregory Sadlek, Ph.D.,
Dean and Professor          education (izobraţevanje)
prof. dr. Mateja de Leonni Stanonik  Psychology
                   Regenerativna medicina, matične
                   celice in njihova uporaba v
                   tkivnem inţenirstvu (Regenerative
                   medicine/Stem Cells/Tissue
                   Engineering)
dr. Darja Marolt

                   Space Physics, and electronics
                   measurement of energetic
prof. dr. Anton Mavretič       particels in the space environment
                   Oddelek za
                   matematiko/departement of
Dr. Milan Miklavčič          Matehmatics
                    Musical Composition
                    spektralni/mikrotonalni sistemi v
                    okviru elektronske/multimedijske
                    glasbe
Dr. Jerica Oblak
prof. dr. Peter Orazem         University Professor of Economics

Edward Jay Pershey, Ph.D., Vice
President Special Projects and
Exhibits                zgodovina

Monica Gordon Pershey, Ed.D., CCC-
SLP
Associate Professor, Program director
                    Speech and Hearing Program

                    Traslation, Slovene,
                    Bosnian/Croatian/Serbian
Ms. Marta Pinart - Greenberg      languages
Matthew B. Podgoršak, Ph.d       medicinska fizika


prof.dr. Tim Pogačar, assoc. prof. of
Russian and chair            jezikoslovje/slovenska literatura
dr. Lidija Polutnik, Professor and
Chair                  ekonomija


Dr. Andrej Prsa             astronomija, astrofizika
                    19th and 20th century European
                    History, with an emphasis on East
                    Central Europe, especially
Dr. Carole Rogel            Slovenia and Yugoslavia.
                    Media and Communication,
                    Adjunct Professor of Culture and
                    Communication
Dr. Eugene Secunda
                    Architecture

Mr. William Singer, AIA, LEED-APDr. Andrej Šali             Biofarmacevtska kemija

David Šarlah, univ. dipl. kemik     Organska kemija
Prof. dr. Uroš Seljak        fizika, astronomija


Dr. Gasper Tkacik          biofizika, nevroznanosti                   Sistemska biologija, Sintezna
                   biologija, Uporabna matematika,
Dr. Tina Toni            Biološki inţeniring
                   entrepreneurship education

                 (educational programs at the
                 university-level on
                 entrepreneurship and the starting
Robert Trebar, Dean of Management of new business ventures)
Studies

                   Management, Organizational
                   behavior, Work-life balance, Work
                   relationships (raziskovanje in
                   poučevanje na področju org.
Dr Spela Trefalt           vedenja, ravnovesja med zasebnim
Assistant Professor         in poslovnim ţivljenjem,
                   medčloveških odnosov in identitete)

Dr. Brigita Urbanc (ass. Profesor)  fizika
                   Makroekonomika, bančništvo in
dr. Egon Zakrajšek          finančne inštitucije, finančni trg
                   Professor of Spanish and
prof.dr. Zimic Stanislav       Portuguese
                   Electrical and Computer
Dr. Miloš Ţefran           Engineering

                   Graduate Advisor for French
Prof.dr. Metka Ţupančič       Literature
ZAPOSLITEV             NASLOV                   TELEFON
instituto Argentina de Zonas
Aridas Consejo Nacional de
Investigaciones Cientificas y
tecnicas - grupo de
investigaciones de la       Avda Ruiz Leal S/N Mendoza 5500
biodiversidad           Argentina Apartado postal 507
Universidad Salvador, Faculdad
de Ciencias Juridicas-Universite
Paris l Pantheon-Sorbonne BA,
Argentina             Pte.Peron.1818 BA (C1040AAB)        5411 4372 5308
Pontificia Universidad Catolica
                  Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Buenos
Arg.
                  Aires                   4961 2163
National Council of Scientific and                      0054 0221
Technical Investigations                           154311704
Laboratorio de Fisicoquímica                         Tel: 54 2657
Facultad de Ingeniería y                           422535
Ciencias Económico Sociales    25 de Mayo 384               54 2657
Universidad Nacional de San    5730 Villa Mercedes (San Luis)       15581061, Fax:
Luis                Argentina                 54 2657 430980


ARC Federation Fellow Affil
Professional Research Fellow,
Institute for Molecular
Bioscience, School of Chemistry
                76 Molecular Bioscineces Building,
and Molecular Bioscience
                University of Queensland           33 65 21 32
                UQ graduate school, The University of
UQ graduate school, The
                Queensland, 4072 Australia Cricos
University of Queensland
                Provider number 00025B            +61 7 33 65 34 77
                                       Tel. +61 2 6125
                                       4262
Australian National University   Australian National University       Fax. +61 2 6125
                  Canberra ACT 0200             3971


Centre of Excellence in Power
Engineering School of
                                       Tel: 0061 2 9351
Electrical&Information
                 Room 307, Electrical Engineering Building,  8136, Fax: 61 2
Engineering,University of Sydney
                 J03                     9351 3847
Centre for Critical and Cultural
Studies, University of
Queensland            Office: Rm 412 Forgan Smith Tower      (07) 3346 7409
Department for Structural and
Computational Biology, Max F.
Perutz Laboratories, University Campus Vienna Biocenter 5, A-1030       +43 14277 52203
of Vienna            Vienna, Austria               F1125501Institut für Philosophie
                                       +43 316 380 2304
                  Heinrichstraße 26/V und VI, A-8010 Graz – +43 316 380 9705
                  Austria
Institut für Theoretische und
Angewandte
Translationswissenschaft     Karl-Franzens-Universität
                                      0043 316
Bentley Systems Austria
                 Gleisdorfer Gasse 5, A-8010 Graz, Austria 8215310
                 Klinische Abteilung für Kardiologie
                 0152 Klin. Abteilung für Kardiologie
Medizinische Universität Graz   8036 Graz, Auenbruggerplatz 15 (Klinische
                 Abteilung für Kardiologie)        00433163857291
                                      2
Senior research associate
(Maître de recherches) F.R.S.-
FNRS
Department of Electrical
Engineering and Computer
Science
Unit of Applied and      University of Liege - Montefiore Institute -
Computational Electromagnetics B28 - Parking P32               Tel. +32 4
(ACE)             B-4000 Liege - Belgium             3663710 Fax
                                       +32 4 3662910
European Commission (EC) -
Joint Research Centre (JRC)
Institute for Reference Materials
and Measurements (IRMM)                            Tel: +32 14 571
Reference Materials Unit     Retieseweg 111, B-2440 Geel, Belgium    974
European Commission
Directorate-General for Research
                                       Tel. (+32 2) 298
Directorate F: Health
                                       51 61
Unit F.4: Genomics and Systems
                 Rue du Champ de Mars 21 (CDMA); Office -   Fax. (+32 2) 296
Biology
                 1/35                     05 88
                 B-1049 Brussels, Belgium
Belgian Nuclear Research
Centre SCK•CEN
Institute Environment, Health
and Safety
Expertise Unit Society and
Policy Support
                 Boeretang 200, B-2400 Mol, Belgium
University of Antwerp and
Belgian Nuclear Research
Centre SCK•CEN
Institute Environment, Health
and Safety
Expertise Unit Society and
Policy Support
                 Boeretang 200, B-2400 Mol, Belgium      00 32 14 33 2851


IPEN
Sao Paolo


 Universidad Tecnica Federico
     Santa Maria         Casilla 110-V, Valparaiso, Chile    0056 32 265 4154
Haartman Institute, University of
Helsinki             Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki      003589 19126462
Haartman Institute, University of
Helsinki              Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki      003589 19126462
VTT Technical Research Centre    Tietotie 2, P.O. Box 1000, FIN-02044 VTT,  0035820 722
of Finland             Espoo, Finland               4491
Membrane Traffic in
Neuronal&Epithelial
Morphogenesis (INSERM U950)
Institute Jacques Monod (UMR    Batiment Buffon, Labo 316B 15, rue Helene
7592), Universite Paris 7      Brion 75013 Paris             0033 1 5727 8040
Laboratoire de Physique
Théorique de la Matière
Condensée, Université Pierre et   Université Pierre et Marie Curie, 75252
Marie Curie             Paris, Francija               0144274878

The National Centre for
Geocomputation the National                           00353 (0) 1708
University of Ireland Maynooth   TF10, 3rd Floor, John Hume Building     6178

                  Via delle Fontanelle 10
European University Institute    Office nr. VF 109
                  I-50014 San Domenico, Firenze        0039 055 4685
                                        638
University of Udine         Via delle Scienze, 208
Department of Electrical,      I-33100 Udine, Italy
Mechanical and Management                            39 0432 55 8037
Research and Innovation
Centre, Food Quality and      Via E. Mach 1, 38010 S. Michele all´Adige, 0039 0461 615
Nutrition Area           Italy                   140
Faculty of Applied Science and   University of Toronto,
Engineering             35 St. George Street, Room 170, Toronto,
University of Toronto        Ontario M5S 1A4
                                        (416) 978 2272
University of Alberta                             Phone (Fax): 780
Department of Economics       8-14 HM Tory, Edmonton T6G 2H4, AB     492 4407 (780
                  Canada                   492 3300)
                  Accounting and Finance
Queen’s School of Business,     Queen’s School of Business, Kingston,
Kingston              Ontario Canada, K7L 3N6
                                        613 533 3205

University of Winsconsin -
Madison               1005 WIMR, 1111 Highland Ave Madison
                  WI 53705                  001 608 263 8619
Faculty of Engineering and
Applied Science, UOIT
(University of Ontario Institute of Oshawa, Ontario, Canada, L1H 7K4
Technology)
McGill University Health Centre
Department of Medical Physics 1650 avenue Cedar, Montréal, Québec
                  H3G 1A4                   (514) 934 8052

                  7850 6th St.
Medical Hyperbaric Oxygen
                  BURNABY, British Columbia
Clinic and Wound Care Center
                  V3N 3N3
                                        (604) 777 7055
University of Ottawa,
Department of Mathematics and
Statistics          585, King Edward Avenue Ottawa, Ontario

                 Sodišče Evropske unije, Boulevard Konrad
Sodišče Evropske unije
                 Adenauer, L-2925 Luxembourg       +352 4303 3856
                 Sodišče Evropske unije, Boulevard Konrad
Sodišče Evropske unije
                 Adenauer, L-2925 Luxembourg       + 352 4303 3950
                                     T: +49 89 89 355
                                     771
Advanced Treatments Institute
                 Tassilostr. 3              F: +49 89 90 36
                 82131 Gauting, Germany          50 7

Nekdanji direktor laboratorijskih
sluţb v koncernu BMW
clan Nadzornega Sveta
(podpredsednik) podjetja Helios
v Domzalah, soustanovitelj in
clan (podpredsednik) Upravnega
odbora „SBW-C“- Slovensko-
Bavarski gospodarski Klub v    Königsbergerstr.48
Münchnu              84130 Dingolfing            0049(0)8731 713
                                     18
Tall Tower Atmospheric Gas
Measurements (TAG) group                         Tel: 0049 3641
Biogeochemical Systems (Max                        576368, Fax:
Planck Institute for                           0049 3641
Biogeochemistry)         Hans Knoell Str. 10, 07745 Jena, Germany 577300
                 Universität Konstanz,   78457
Universität Konstanz
                 Konstanz, Germany
                 Breslauer str. 58
/                85748 Garching

Research Group Digital City,   Winterhuder Weg 29, Room 214, D - 22085 0049 (0)40
HafenCity University Hamburg   Hamburg, Germany            42827 4520
                                     0049 911-261-
Neodvisni svetovalec
                 Waltherstr. 3, 90429 Nürnberg      391
Geschäftsbereich BioSciences /
BioSciences Division                           Telefon: +49 89
Imaging Software München                         90 9000 306
Vorentwicklung / Advanced                         Fax: +49 89 90
Development, Carl Zeiss    Kistlerhofstrasse 75, 81379 München    9000-555
MicroImaging GmbH
Maja Smrkolj, LL.M. (Heidelberg)
Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht
                                      Tel.: +49 6221
und Völkerrecht
                                      482 0 (oz.
(Max Planck Institute for                          direktna štev.:
Comparative Public Law and                         483 310);
International Law)        Im Neuenheimer Feld 535; D-69120      Fax: +49 6221
                 Heidelberg                 482 288
Marshall B. Coyne Visiting
Professor of International and
Comparative Law,
George Washington University
Law School, Washington D.C.
Visiting Fellow Hoover
Institution, Stanford University
Max-Planck-Institute for
Intellectual Property,      Marstallplatz 1
Competition and Tax Law     D - 80539 Munich              0049 (89)24246
                                      410
                                      Tel: 0049 (0) 711
Stuttgart Center for Electron
                                      689 3648, Fax:
Microscopy, Max Planck Institute
                                      0049 (0) 711 689
for Metals Research
                  Heisenbergstr. 3, 70569 Stuttgart    3522
                                      Tel 004989
Architekt und Stadtplaner
                                      1265 2657
Fakultät für Architektur
                  University of Applied Sciences      Fax 004989
Hochschule München
                  Karlstraße 6, 80333 München       1265 2630Prof.Dr. Ferk & Partner d.o.o.
                                      00383 (0)2 25 09
                  Lerchenfeldstrasse 35 80538 Munich    460
Svobodna umetnica
                  /                    0041 44 491 5631
                                      0049 (0)7531 /
Universität Konstanz
                  78457 Konstanz, Germany         88 2453
                  LMU München,
Maximilians-Universität v
                  Am Coulombwall 1
Münchnu, Nemčija;
                  D-85748 Garching
Department für Physik
                  in
                  Osterwaldstrasse 65 A          0049 89/361 33
                  D-80805 München             62
Centre for Organismal Studies,   Centre for Organismal Studies,
Department of Molecular      Im Neuenheimer Feld 230,         0049 6221 54
Evolution&Genomics         69120 Heidelberg             5669
European Space Agency,
ESTEC, Science Projects      Keplerlaan 1 - P.O. box 299 - NL2200AG  0031 (0) 71 565
Department             Noordwijk                4933
Nijemegen School of        PO Box 9108, 6500 HK Nijmegen, the
Management             Netherlands               0031 24 3615890
                                      Tel.: +31 43 3296
                  O.L. Vrouweplein 22           277
European Institute of Public
                  P.O. Box 1229              Fax: +31 43 3296
Administration (EIPA)
                  NL - 6201 BE MAASTRICHT         296
The Netherlands Institute for                         0031 (0)20 715
Heritage              Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam     58 21
                                        Tel: +31 13 466
                                        3420
Research Fellow, Center and
EBC, University of Tilburg
                                        Tel (SLO): +386
Department of Economics
                  P.O. box 90153               41 602 139
                  5000 LE, Tilburg, Netherlands
CREED - University of
Amsterdam, Faculty of       Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam,
Economics and Econometrics     The Nederlands               0031 20 525 4205
                  Oudemanhuispoort 4-6
University of Amsterdam      1012 CN Amsterdam
                                        0205254328
                  Fosswinckelsgt. 6
                  Postboks 7802
University of Bergen
                  NO-5020 BERGEN
                  NORWAY/NORWEGEN               0047 55 58 92 74


Redni profesor Ekonomske
fakultete v Beogradu        Ekonomski fakultet, Kamenička 6, 11000
                  Beograd, Srbija               381 11 3021 222
Filološka fakulteta
Univerze v Beogradu
                                        381 11 20 21 620
Redni profesor Arhitektonske    Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000
fakultete v Beogradu        Beograd, Srbija               381 11 3218 745
Deputy Head, Department of     17 Crnotravska
Dermatology            11000 Belgrade
Military Medical Academy      Serbia

Univerzitet umetnosti u
Beogradu
Fakultet muzićke umetnosti

                                        Tel.+381 21 485
                  Trg D.Obradovića 4             28 16
Univerza v Novem Sadu,
                  21000 Novi Sad               Fax +381 21 455
Fakulteta za naravoslovje
                  Vojvodina – Srbija             318

Lund University, Cell and
Organism Biology         Sölvegatan 35, SE-22362 Lund, Sweden   0046 46 2228373
Univerza v Bernu         Liebeggweg 7, CH-3006 Bern, Švica
ETH Zürich, Institute of Quantum
Electronics           HPF-E12, Schafmattstr. 16, CH-8093 Zürich 0041 44 633 1056
Altran AG
                  Hardturmstr. 105, CH-8005 Zürich      0041 76 491 8101
Zurich University of Applied
Sciences, Institute of Natural
Resource Sciences, Centre                           0041 58 934 57
Ecological Engineering       P.O. Box, CH-8820 Waedeswil         90
ETH Zürich, Institute of Quantum
Electronics, Nonlinear Optics   Hoenggerberg HPF E15.1,        CH-
Laboratory             8093 Zurich                 0041 44 633 2296
Slawisces seminar         Plattenstrasse 43, CH-8032 Zürich
                  Erlachstrasse 9a
Universität Bern- Historisches
                  3000 Bern                 0041 31 631 83
Institut
                                       G61

                  20 Bank Street
                  London
                  Canary Wharf
Morgan Stanley
                  E14 4AD
                  United Kingdom              0044 020 7425
                                       8119

University of Oxford
Lincoln College          OX1 3DR

University of Leeds
Department of Linguistics &    School of Modern Languages and Cultures
Phonetics             Leeds LS2 9JT
School of Modern Languages     United Kingdom
and Cultures                                 00 44 (0) 113
                                       343 3563
                  University of Cambridge J.J.
University of Cambridge
                  Thompson Avenue Cambridge, CB3 0FD,    + 44 (0) 1223
Computer Laboratory
                  UK                    763 587
Gardline Marine Sciences                           Tel.: 00
Limited                                   44(0)1493 845
Endeavour House          Norfolk                  600
Admiralty Road           NR30 3NG                 fax: 0044 (0)
Great Yarmouth           England                  1493 852 106

University of Cambridge,
Department of Social        Free School Lane, CB2 3RF, Cambridge,
Anthropology            UK


Leeds Institute of Health
Sciences, University of Leeds
                  Charles Thackrah Building, 101      + 44 (0) 113 343
                  Clarendon Road,    LS2 9LJ Leeds, UK 7356
Principal Economist
Office of the Chief Economist
European Bank for
Reconstruction and         One Exchange Square
Development (EBRD)         London, EC2A 2JN             0044 207 338
                                       6000
MRC Laboratory of Molecular
Biology              Hills Rd, Cambridge CB2 0QH, UK      441 2234 02332

                                       336 378 5516
                  300 North Greene Street          (voice)
Smith Moore Leatherwood LLP
                  Suite 1400                336 433 7591
                  Greensboro, NC 27401           (direct fax)


College of Education, Health and
Human Services
                  308 White Hall, Kent State University, Kent
                  OH 44242, USA                330 672 0619
Computer Science Department,
                 941 W37th place, SAL320, LA, CA, 90089-
University of Southern California
                 0781
                                      +1 617 526 5053
                                      (t)
WilmerHale            60 State Street              +1 617 526 5000
                 Boston, MA 02109 USA           (f)

Chief, Comparative Politics
Division
Department of Political ScienceHQ USAFA/DFPS 2354 Fairchild Drive,
The United States Air Force  Suite 6L160 USAF Academy, CO 80840
Academy            USA                     719-333-8246
                C.W. Post
Department of Economics Office
                720 Northern Blvd.
Long Island University
                Brookville, NY 11548
                                      (516) 299 2370
Bioengineering Institute                          office: 508 831
Life Sciences and         60 Prescott Street            4108
Bioengineering Center at     Worcester, MA 01605
Gateway Park

Upokojeni profesor
                 620 Sand Hill Road, 417D Palo Alto, CA
                 94304 ZDA
                 4039 Parsons Walk,
Michigan State University     Saginaw,
College of Human Medicine     MI 48603-7260

Greater Cleveland Educational
Development Center        2121 Euclid Avenue CE 300         216 875 9909
Cleveland State University    Cleveland, OH 44115            Fax 216 687
                                      5422
American Institute of Chemical
Engineers
Senior Fellow Engineer
Computational Sciences                           Phone: +1 803
Directorate                                 725 1314
Savannah River National                           Fax: +1 803 725
Laboratory                                 8829
                 Aiken, SC 29808 USA

Case Western Reserve       10825 East Boulevard,
University            Cleveland, OH 44106

Department of Economics
The Williams School of
Commerce, Economics, and
Politics             Washington and Lee University
Washington and Lee University   Lexington, VA 24550, USA         540 458 8049
Director, Mechanical Circulatory
Support (MCS)
Associate Chief, Transplant
Service
St. Luke’s Episcopal Hospital

Associate Director,
Cardiovascular Surgery and
Transplant Research
Director, Mechanical Circulatory
Support
Director of the Fellowship
Program for Cardiac
Transplantation & MCS
Director, Center for Cardiac
Support
Texas Heart Institute

Clinical Associate Professor of
Surgery
Department of Cardiothoracic
and Vascular Surgery
University of Texas Health
Science Center-Houston
                                       Office (832) 355
Clinical Associate Professor                         3000
Department of Thoracic and     6770 Bertner Ave., Suite C-355       FAX (832) 355
Cardiovascular Surgery       Houston, Texas 77030            6798
The University of Texas, MD
Anderson Cancer Center
                  136 Frelinghuysen Road Piscataway NJ    732 445 5500
Rutgers University
                  08854-8019, USA              ext: 3881
                  1255 Amsterdam Avenue
                  Rm 927 SSW
Columbia University        Mail Code: 4690
                  New York, NY 10027
                                       212 851 2160
                  Cooper Tire and Rubber Co., 701 Lima
Cooper Tire and Rubber Co.,
                  Ave, Findlay, OH 45840; P&J Carson
Materials Laboratory; P&J
                  Consulting, LLC., 865 South Cory St.,
Carson Consulting, LLC.
                  Findlay, OH 45840             419 721 3095
University of California at Los
Angeles, department of
Molecular and Medical
Pharmacology The David Geffen
School of Medicine         10833 LeConte Ave, CA 90095-6948 USA
Northwestern University,
department of Industrial
Engineering and Management     2145 Sheridan Road, Tech M239
Sciences              Evanston, IL 6028-3119           847 491 0663
Albert Einstein College of
Medicine, Department of      Montefiore hospital, 111 East 210th St.,
Oncology              Bronx, New York 10467
Vanderbilt University,
Department of Matematics      1326 Stevenson Center nashville, TN 37240 001 615343 5757
Desert Research Institute and
Director, Atmospheric Sciences                        775 674 7091
Graduate Program                               Fax: 775 674
University of Nevada, Reno      2215 Raggio Parkway, Reno, NV 89512   7016

John A. Moran Eye Center
65 Mario Capecchi Dr.                             801 213 2777
University of Utah School of                         office
Medicine                                      801 213
                                       2770, 2774 lab
                   Salt Lake City, UT 84132
                   110
Mathematical Sciences
                   8th Street Troy , NY 12180
Department
                   USA
Rensselaer Polytechnic Institute
                                       (518) 276 6908
University of California, Berkley,
Department of Electrical
Engineering and Computer      736 Sutardja Dai Hall Berkley, CA 94720-
Science              1758                    510 642 4756
University of Washington (retired)
Computer Science Department, William Gates Building 4A, Stanford, CA
Stanford University     94305-9040 USA                  (650) 725 3711
                                       Tel: (415) 502
UCSF                 Box 0703, Rm U-432 533 Parnassus Ave   1905, Fax: 1 415
                   San Francisco, CA 94143-0703       502 1901
                   2121 Euclid Ave., RT 1822
College of Liberal Arts and     Cleveland State University
Social Sciences           Cleveland, Ohio 44115-2214
                                       216 687 3660
                   Washington DC; Vice Chair
                   2150 Pennsylvania Ave, NW
George Washington University     Suite 7-106
                   Washington, DC 20037
                                       202 333 5406
                                       +1 (212) 305
                                       9234 (office)
                                       +1 (212) 305
Postdoctoral Research Fellow                         5755 (lab)
Department of Biomedical                           +1 (212) 305
Engineering                                  4692 (fax lab)
Columbia University         Vanderbilt Clinic 12th Floor       +1 (212) 854
                   Room 12-234, MC 104           8725 (fax - office)
                   630 West 168th Street
                   New York NY 10032

                   Center for Space Physics,
                   725 Commonwealth Ave
Boston University
                   Boston MA 02215, USA
                                       617 358 3876

Michigan State University
New York University        35 W. 4th Street, Suite 777
                  New York, NY 10012
                                       212 998 5424
                                       Phone: (515) 294
                  267 Heady Hall              8656
Iowa State University,
                  Iowa State University           Fax: (515) 294
Department of Economics
                  Ames IA 50011-1070            0221


Western Reserve Historical     10825 East Boulevard
Society              Cleveland, OH 44106            tel: 216 721 5722
                                       x228
                  MC432A
                  Cleveland State University        phone: 216 687
School of Health Sciences     2121 Euclid Ave.             4534
                  Cleveland, OH 44115-2214         fax: 216 687 6993

Department of Slavic Languages
and Literatures        1445 Jayhawk Blvd, Rm. 2130
University of Kansas      Lawrence, KS 66045-7590            Phone: (785) 864
                                       3313
                                       Tel.: (716)845-
Department of Radiation
                  Elm and Carlton Streets          8054
Medicine
                  Buffalo, New York             fax: (716) 845-
Roswell Park Cancer Institute
                  14263                   7616

Society for Slovene Studies    Dept. of German, Russian & EAL
(www.slovenestudies.com)      Bowling Green SU
                  Bowling Green, OH 43403          419 372 8028;
                                       372-2571 (fax)
Department of Economics,
Babson College           Babson Park, MA 02457           781 239 4211
Villanova University, Department
of Astronomy and Astrophysics
                  800 Lancaster Ave, Villanova, PA 19085  001 610 519 4887
History Department, Ohio State
                 205 North Delta Drive
University, 1964-1990. Currently
                 Columbus, Ohio 43214
retired.
                                       614 268 8770
The Steinhardt School of
Education             30 Fifth Avenue
New York University        New York, NY 10011
                                       917 592 8872
Gruzen Sampton LLPAssociate
                  320 West 13th Street, 9th Floor
Partner
                  New York, NY 10014            212 999 5945
California Institute for
Quantitative Biosciences,     UCSF MC 2552 Byers Hall Room 503B
University of California at San  1700 4th Street San Francisco, CA 94158- 001 415 514-
Francisco             2330, USA                 4227
                  10550 North Torrey Pines road La Jolla, CA
The Scripps Research Institute
                  92037                   001 858 784 2486
University of California, Berkley,
Lawrence Berkley National
Laboratory, University of Zurich
                  Le conte Hall 441 Berkley Ca 94720 USA   001 510 666 2627
University of Pennsylvania,
Department of Physics and                            001 215 898 56
Astronomy              209 S 33rd St Philadelphia, PA 19104    34
Department of Biological
Engineering, Massachusetts
Institute of Technology in Visiting
Researcher (Division of
Molecular Biosiences, Imperial
College London)Lake Erie College          391 West Washington St.
                   Painesville                tel.: 440 375 7115
                   OH 44077                  fax: 440 375 7005
Simmons School of Management
                   300 The Fenway, M341            P: 617 521 3823
                   Boston, MA 02115              F: 617 521 3880

Drexel University, Physics      3141 Chestnut St., 12-909 Philadelphia, PA
Department              19104                   (215) 895 2726
                                        Office: (202) 728
Division of Monetary Affairs                          5864
Board of Governors of the                            Fax: (202) 452
Federal Reserve System        20th Street & Constitution Avenue, NW   2301
                   Washington D.C., 20551

University of Texas at Austin;
The Thomas Jefferson Center
for the Studies of Core Texts
and the Ideas
University of Texas
                   C4100, Austin, TX 78712          512 232 4526
                   851 S. Morgan St. Chicago, IL 60607-7053,
University of Illinois at Chicago
                   USA                    (312) 996 6495
University of Alabama, Chevalier
dans l´Ordre des Palmes     MLC, Box 870246, Tuscaloosa, AL 35487-
Academiques           0246                      205 348 5133
E-POŠTA               SPLETNA STRAN
mdacar@mendoza-conicet.gov.ar    http://wiki.cricyt.edu.ar/iadiza


mail@estudiodobovsek.com.ar, uds-
juri@salvador.edu.ar


arfink@ciudad.com.ar

sinkec_maria_silvina@hotmail.com
maria.sustersic@gmail.com
                  http://smms.uq.edu.au/bmb/bostjan_k.ht
b.kobe@uq.edu.au          ml

                  http://www.socialscience.uq.edu.au/zlatk
z.skrbis@uq.edu.au         o-skrbis
Gregor.Urbas@anu.edu.au       http://law.anu.edu.au                  http://sydney.edu.au/engineering/electric
gregor.verbic@sydney.edu.au     al


z.volcic@uq.edu.aukristina.djinovic@univie.ac.at
wolfgang.gombocz@uni-graz.at    http://www-gewi.uni-graz.at/phil/
vanja.samec@bentley.com


               http://www.contica.eu

simon.sedej@medunigraz.at
Patrick.Dular@ulg.ac.be
rozle.jakopic@ec.europa.eu  http://www.irmm.jrc.be
jperko@SCKCEN.BE
tanja.perko@sckcen.be

jmestnik@ipen.br
www.crpq.br.
gorazd.cvetic@usm.cl

mbarboric@gmail.com
t.lenasi@yahoo.com

matej.oresic@vtt.fi            http://sysbio.vtt.fi
bavdek.andrej@ijm.univ-paris-diderot.frbratos@lptmc.jussieu.frurska.demsar@nuim.ie           http://www.nuim.ie

                     http://www.eui.eu/Documents/MWP/Peo
                     ple/Fellows2009-2010/LetnarCernic.pdf

Jernej.Letnar@eui.eu

                     http://www.comphys.com
ruben.specogna@uniud.it


urska.vrhovsek@iasma.it          http://research.iasma.it

                     www.engineering.utoronto.ca,
                     www.mie.utoronto.ca/staff/profiles/amon.
cristina.amon@utoronto.ca         html


vbrencic@ualberta.ca

tdimnik@business.queensu.ca
                     http://www.medphysics.wisc.edu/medphy
rjeraj@wisc.edu              s_docs/people/jeraj/Greg.Naterer@uoit.ca           http://faculty.uoit.ca/naterer


epodgorsak@medphys.mcgill.ca
SavicKallesoe@BaroMedical.ca       http://www.BaroMedical.ca
msajna@uottawa.ca         http://www.mathstat.uottawa.ca


marko.ilesic@curia-europa.eu

verica.trstenjak@curia-europa.eu
cevc@advanced-treatments.org
anton.jurgetz@t-online.de
jlavric@bgc-jena.mpg.de      www.bgc-jena.mpg.de/bgc-systems/

thomas.luckmann@uni-konstanz.de


tanja_pn@gmx.de

alenka.krek@hcu-hamburg.de     http://www.tu-harburg.de

dusan.povh@t-online.de
smolej@zeiss.de          www.zeiss.de/micro
                      www.mpil.de
                      http://www.mpil.de/ww/de/pub/organisati
msmrkolj@mpil.de              on/wiss_bereich/msmrkolj.cfm
                      http://www.ip.mpg.desrot@mf.mpg.de               http://www.mf.mpg.de/StEM
valena@hm.eduinfo@ferk-partner.com           www.ferk-partner.si

mojca@mojcavedernjak.com          www.mojcavedernjak.com

tanja.zimmermann@uni-konstanz.de
crtomir.zupancic@physik.uni-muenchen.de,
meike.dlaboha@physik.uni-muenchen.de


mihaela.zigman@cos.uni-heidelberg.de


marcos.bavdaz@esa.int

m.bemelmans@fm.ru.nl            www.eerstekamer.nl
s.kajnc@eipa-nl.com            www.eipa.eu
                 http://www.iisg.nl/hbm/slovenen/intro-
m.mulders@erfgoednederland.nl  sl.php
d.pfajfar@uvt.nl         http://center.uvt.nl/staff/pfajfar/

                 http://www1.fee.uva.nl/creed/people/ule/i
A.Ule@uva.nl           ndex.htm


j.vidmar@uva.nl


Robert.Minnich@sosantr.uib.no,  http://www.uib.no/persons/Robert.Minnic
robert.minnich@uib.no      h                 http://www.ekof.bg.ac.rs/visitors/stuff/baj
jbajec@ekof.bg.ac.rs       ec.htm


majadj@eunet.rs

jbajec@eunet.rslkandolfsekulovic@gmail.comisabo@sbb.rs
jovan.setrajcic@df.uns.ac.rs

jure.piskur@cob.lu.se      http://www.cob.lu.se/yeastandenzymes


mojca@phys.ethz.ch

saso.jezernik@altran.ch     www.altran.chranka.junge@zhaw.ch       http://www.lsfm.zhaw.ch


poberaj@phys.ethz.ch
ilma.rakusa@bluewin.ch      www.ilmarakusa.info
desanka.schwara@hist.unibe.ch
gorazd.brumen@morganstanley.com    http://www.gorazdbrumen.netveronika.fikfak@gmail.comsgrahek@hotmail.com
s.grahek@leeds.ac.ukmateja.jamnik@cl.cam.ac.uk      http://www.cl.cam.ac.uk/~mj201
tanja.pangerc@gmail.com


mp333@cam.ac.uk                   http://www.leeds.ac.uk/lihs/psychiatry/sta
b.potrata@leeds.ac.uk         ff/potrata_b.htm
helena.schweiger@gmail.com      http://www.helenasch.net/
                   http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/group-
jule@mrc-lmb.cam.ac.uk        leaders/t-to-z/j-ule
                 0
                   http://www.smithmoorelaw.com/professio
                   nals/xprprofessionaldetailsmithmoore.as
                   px?xpST=ProfessionalDetail&profession
stan.antolin@smithmoorelaw.com    al=258)
jarhar@kent.edu
jnb@usc.edu
andrej.barbic@wilmerhale.com    www.wilmwehale.com/andrej_barbic
joederdzinski@gmail.comveronika.dolar@liu.edu       http://myweb.cwpost.liu.edu/vdolar/tdominko@wpi.edu          www.wpi.edu<http://www.wpi.edu/>z.fazarinc@comcast.netjcreplusw@aol.com

megombach@yahoo.com,
m.g.gombach@csuohio.edu
                  www.csuohio.edu/cehs/gcedc
maximilian.gorensek@srnl.doe.gov

                  http://www.case.edu/artsci/hsty/grabows
jgrabowski@case.edu,        ki.html?nw_view=1285692377
jjg4@cwru.edu
grajzlp@wlu.edu          http://home.wlu.edu/~grajzlp
igregoric@heart.thi.tmc.edu,
igregoric@hotmail.com

haule@physics.rutgers.edu        www.physics.rutgers.edu
jakulin@gmail.com, aj2223@columbia.edu


polona@pjcarson-consulting.com;
pkcarson@coopertire.com
vkepe@mednet.ucla.edu


                     http://www.klabjan.dynresmanagement.c
d-klabjan@northwestern.edu        om


lklampf@aecom.yu.edu

matjaz.konvalinka@gmail.com
darko.koracin@dri.edu            http://www.dri.edu/darko-koracin
                      http://uuhsc.utah.edu/MoranEyeCenter/r
david.krizaj@hsc.utah.edu          esearch/faculty/primary/krizaj_lab.htmlkovacg@rpi.edu               http://www.rpi.edu/~kovacggregorij@eecs.berkeley.edu         http://tele-immersion.citris-uc.org
                      http://www.ee.washington.edu/faculty/lau
                      ritzen/

jure@cs.stanford.edu


matija.peterlin@ucsf.edug.sadlek@csuohio.edu
mateja.deleonni@gmail.com          http://213.163.121.71/stanonik.htm;
dm2453@columbia.edumavretic@bu.edu, anton.mavretic@gmail.com


milan@math.msu.edu
                  http://steinhardt.nyu.edu/music/compositi
jerica.oblak@nyu.edu        on/people/faculty/oblak                  http://www.econ.iastate.edu/faculty/oraze
pfo@iastate.edu           m/, http://www.worldbank.org/wdr2007pershey@wrhs.org

                  http://academic.csuohio.edu/pershey_m/i
                  ndex.html

m.pershey@csuohio.edumpg@ku.edu
matthew.podgorsak@roswellpark.orgpogacar@bgnet.bgsu.edu

polutnik@babson.edu


andrej.prsa@villanova.edurogel.1@osu.edues38@nyu.edu


wsinger@gruzensampton.comSali@salilab.org          http://salilab.org

dsarla@scripps.edu
useljak@berkely.edu


gtkacik@gmail.com    www.princeton.edu/~gtkacik
             http://www3.imperial.ac.uk/theoreticalsys
tina.toni1@gmail.com   temsbiology/people/tinatoni
rtrebar@lec.edu
trefalt@simmons.edu

brigita@drexel.edu    http://physics.drexel.edu/~brigita/
Egon.Zakrajsek@frb.gov
             http://www.utexas.edu/cola/centers/coret
nszim@aol.com      exts/faculty/zimic

mzefran@uic.edu     www.ece.uic.edu/~mzefran
             www.metkazupancic.com,
             http://www.bama.ua.edu/~mlcP/french/fa
mzupanci@bama.ua.edu   culty.html#metka

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:491
posted:5/22/2011
language:Slovenian
pages:36