Docstoc

Diccionari oftalmologia

Document Sample
Diccionari oftalmologia Powered By Docstoc
					Diccionari d’oftalmologia
1  abducció f                       convergència.
  es abducción
  en abduction                   9  acomodació negativa f
  FISIOLOGIA. Moviment horitzontal de l'ull       es acomodación negativa
  envers la línia mediana de la cara.          en negative accommodation
                              FISIOLOGIA. Acomodació  a la visió llunyana
2  ablefària f                      mitjançant la relaxació del múscul ciliar.
  es ablefaria
  en ablepharia                   10  acomodació positiva f
  PATOLOGIA. Trastorn consistent en           es acomodación positiva
  l'absència total o parcial, congènita o        en positive accommodation
  adquirida, de les parpelles.
                              FISIOLOGIA. Acomodació  a la visió propera
                              mitjançant la contracció del múscul ciliar.
3  abscés anular m
  es absceso anular                 11  acomodació relativa f
  en ring abscess
                              es acomodación relativa
  PATOLOGIA. Abscés  situat a la còrnia en què     en relative accommodation
  hi ha una àrea central de necrosi voltada
  d'un anell perifèric d'infiltració leucocítica.    FISIOLOGIA. Acomodació corresponent a un
                              grau determinat de convergència o a una
                              determinada distància focal.
4  abscés lacrimal m
  es absceso lagrimal                12  acromatòpsia f
  en lacrimal abscess
                              es acromatopsia
  PATOLOGIA. Abscés situat al sac lacrimal        en achromatopsia
  que es produeix per una infecció.
                              SEMIOLOGIA. Defecte visual consistent en la
                              impossibilitat de percebre o distingir els
5  abscés vitri m                     colors.
  es absceso vítreo
  en vitreous abscess                13  adaptació f
  PATOLOGIA. Abscés situat a l'humor vitri que      es adaptación
  es produeix per una infecció.             en adaptation
                              FISIOLOGIA. Capacitat de l'ull d'adequar-se a
6  acomodació f                      les variacions de la llum.
  es acomodación
  en accommodation                 14  adaptació a la claror f
                              sin. compl. adaptació fotòpica f
  FISIOLOGIA. Capacitat de l'ull de variar el
  poder refractiu del cristal·lí i enfocar els      es adaptación a la claridad; adaptación a
  objectes segons la distància a la qual es       la luz; adaptación fotópica
  troben.                        en light adaptation; photopic adaptation
                              FISIOLOGIA. Adaptacióde la retina als
7  acomodació absoluta f                 estímuls lluminosos de gran intensitat.

  es acomodación absoluta
  en absolute accommodation             15  adaptació a la foscor f
                              sin. compl. adaptació escotòpica f
  FISIOLOGIA. Acomodació  de cada ull per
  separat.                        es adaptación a la oscuridad; adaptación
                              escotópica
                              en dark adaptation; scotopic adaptation
8  acomodació binocular f
                              FISIOLOGIA. Adaptació de la retina a la
  es acomodación binocular                manca total o parcial de llum.
  en binocular accommodation
  FISIOLOGIA. Acomodació coordinada         16  adaptació escotòpica f
  d'ambdós ulls acompanyada de              veg. adaptació a la foscor f                                            termcat · 1 de 98
                              es agudeza visual; visión
                              en vision; visual acuity
17  adaptació fotòpica f
   veg. adaptació a la claror f             CONCEPTES GENERALS; FISIOLOGIA. Capacitat
                              de l'ull de discriminar dos punts o dos
                              objectes situats molt a la vora l'un de l'altre.
18  adaptòmetre m
   es adaptómetro                  27  amaurosi f
   en adaptometer                    sin. compl. anòpsia f
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per      es amaurosis; anopsia
   a mesurar el temps que necessita la retina      en amaurosis; anopsia
   per a adaptar-se a les variacions de la
   intensitat lluminosa.                 PATOLOGIA; SEMIOLOGIA. Defecte visual
                              consistent en la disminució accentuada o la
                              pèrdua total de l'agudesa visual, atribuïble
19  adaptometria f                    a una causa orgànica.

   es adaptometría
   en adaptometry                  28  amauròtic -a adj
   TÈCNIQUES. Mesura  de la capacitat         es amaurótico
   d'adaptació de la retina a les variacions de     en amaurotic
   la intensitat lluminosa.
                              PATOLOGIA. Afectat  d'amaurosi.

20  adducció f
                           29  amauròtic -a adj
   es aducción
   en adduction                     es amaurótico
                              en amaurotic
   FISIOLOGIA. Moviment horitzontal de l'ull en
   direcció oposada a la línia mediana de la       PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   cara.                         l'amaurosi.

21  afàcia f                     30  ambliop adj
   sin. compl. afàquia f
                              es amblíope
   es afaquia                      en amblyope
   en aphakia
                              SEMIOLOGIA. Afectat  d'ambliopia.
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en
   l'absència congènita o adquirida del cristal
   ·lí.                       31  ambliopia f
                              sin. compl. ceguetat funcional f

22  afàcic -a adj                     es ambliopía; ceguera funcional
   sin. compl. afàquic -a adj              en amblyopia; functional blindness

   es afáquico                      SEMIOLOGIA. Defecte visual consistent en la
   en aphakic                      disminució de l'agudesa visual, que no és
                              atribuïble a una causa orgànica.
   PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a l'afàcia.
                           32  ambliopia estràbica f
23  afàquia f
   veg. afàcia f                     es ambliopía estrábica
                              en strabismic amblyopia

24  afàquic -a adj                    SEMIOLOGIA. Ambliopia  que afecta l'ull
   veg. afàcic -a adj                  estràbic, la imatge del qual és suprimida a
                              nivell cerebral per evitar la diplopia.

25  afotestèsia f
                           33  ambliopia tòxica f
   es afotestesia
   en aphotesthesia                   es ambliopía tóxica
                              en toxic amblyopia
   SEMIOLOGIA. Reducció  de la sensibilitat de
   la retina a la llum a conseqüència d'una       SEMIOLOGIA. Ambliopia deguda a l'acció
   exposició excessiva als raigs solars.         tòxica d'una substància sobre la retina o el
                              nervi òptic.

26  agudesa visual f
   sin. compl. visió f               34  amblioscopi m                                            termcat · 2 de 98
   es amblioscopio                   en ampulla of lacrimal duct
   en amblyoscope                    TA ampulla canaliculi lacrimalis
   APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument          ANATOMIA. Part dilatada del canalicle
   destinat a exercitar en l'estrabisme la fusió    lacrimal just abans que s'obri a l'exterior del
   de les imatges i a estimular la visió en un     punt lacrimal.
   ull ambliop.
                           43  anell conjuntival m
35  ametrop adj
                             es anillo conjuntival
   es amétrope                     en conjunctival ring
   en ametrope                     TA anulus conjunctivae
   SEMIOLOGIA. Afectat  d'ametropia.          ANATOMIA. Zona circular corresponent a
                             l'acabament de la conjuntiva a la vora de la
                             còrnia.
36  ametropia f
   es ametropía                  44  anell de Fleischer-Strümpell m
   en ametropia                     veg. anell de Kayser-Fleischer m
   SEMIOLOGIA. Trastorn del poder refractiu de
   l'ull que impedeix que les imatges es      45  anell de Kayser-Fleischer m
   formin nítidament a la retina.            sin. compl. anell de Fleischer-Strümpell
                             m
37  ametropia axial f                  es anillo de Fleischer-Strümpell; anillo de
                             Kayser-Fleischer
   es ametropía axil                  en Fleischer-Strümpell ring; Kayser-
   en axial ametropia                  Fleischer ring
   SEMIOLOGIA. Ametropia deguda a un          PATOLOGIA. Trastorn consistent en la
   allargament del globus ocular en el sentit      presència d'un dipòsit de coure a la còrnia,
   de l'eix òptic.                   que és típic de la degeneració
                             hepatolenticular.
38  ametropia de curvatura f
                           46  anell de Vossius m
   es ametropía de curvatura
   en curvature ametropia                es anillo de Vossius
                             en Vossius' ring
   SEMIOLOGIA. Ametropia deguda a variacions
   de la curvatura de la còrnia o del cristal·     PATOLOGIA. Opacitat anular que apareix a la
   lí.                         càpsula del cristal·lí després d'una
                             contusió ocular.
39  ametropia de posició f
                           47  anell de Zinn m
   es ametropía de posición               veg. anell tendinós comú m
   en position ametropia
   SEMIOLOGIA. Ametropia deguda a una       48  anell major de l'iris m
   posició defectuosa del cristal·lí.
                             es anillo mayor del iris
                             en greater ring of iris
40  ametròpic -a adj                   TA anulus iridis major
   es ametrópico                    ANATOMIA. Anell  vascular situat a la vora
   en ametropic                     ciliar.
   SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   l'ametropia.                  49  anell menor de l'iris m
                             es anillo menor del iris
41  amplitud d'acomodació f               en lesser ring of iris
                             TA anulus iridis minor
   es amplitud de acomodación
   en amplitude of accommodation            ANATOMIA. Anell  vascular situat a la vora
                             pupil·lar.
   FISIOLOGIA. Diferència entre els valors del
   poder refractiu de l'ull adaptat a la visió
   propera i a la visió llunyana.         50  anell tendinós comú m
                             sin. compl. anell de Zinn m
42  ampul·la del canalicle lacrimal f          es anillo de Zinn; anillo tendinoso común
                             en common tendinous ring; Zinn's ring
   es ampolla del conductillo lagrimal         TA anulus tendineus communis


                                            termcat · 3 de 98
                            59  anirídia f
   ANATOMIA. Anell tendinós en què s'originen       sin. compl. iriderèmia f
   els músculs rectes de l'ull i que envolta el
   conducte òptic i la part medial de la fissura      es aniridia; irideremia
   orbitària superior.                   en aniridia; irideremia
                               PATOLOGIA. Trastorn consistent en
51  aneritròpsia f                     l'absència congènita o adquirida de l'iris.
   veg. protanomalopia f
                            60  anisoacomodació f
52  angiomatosi retinal f
                               es anisoacomodación
   es angiomatosis retinal                 en anisoaccommodation
   en retinal angiomatosis
                               FISIOLOGIA. Desigualtatde la capacitat
   PATOLOGIA. Angiomatosi  que afecta la         acomodativa d'un ull respecte a l'altre.
   retina i es caracteritza per la presència
   d'un petit tumor pediculat constituït per
   vasos sanguinis i neuròglia.            61  anisocòria f
                               es anisocoria
53  angioscotoma m                     en anisocoria
   es angioscotoma                     PATOLOGIA. Desigualtat de dimensions entre
   en angioscotoma                     la pupil·la d'un ull respecte a l'altra.
   SEMIOLOGIA. Escotoma causat per les
   ombres dels vasos sanguinis de la retina.     62  anisoiconia f
                               es aniseiconía; anisoiconía
54  angioscotometria f                   en aniseikonia; anisoiconia
   es angioscotometría                   SEMIOLOGIA. Anomalia  de la visió binocular
   en angioscotometry                   que es caracteritza pel fet que, d'un mateix
                               objecte, un ull percep dimensions diferents
   TÈCNIQUES. Mesurament d'un               de les que percep l'altre.
   angioscotoma.

                            63  anisoicònic -a adj
55  angle iridocorneal m
   sin. compl. angle iridosclerocorneal m         es aniseicónico
                               en aniseikonic
   es ángulo iridocorneal; ángulo
   iridoesclerocorneal                   SEMIOLOGIA. Que  corregeix l'anisoiconia.
   en iridocorneal angle
   TA angulus iridocornealis
                            64  anisoicònic -a adj
   ANATOMIA. Angle   que formen la còrnia, l'iris
   i l'escleròtica a la perifèria de la cambra       es aniseicónico
   anterior.                        en aniseikonic
                               SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
56  angle iridosclerocorneal m               l'anisoiconia.
   veg. angle iridocorneal m

                            65  anisometropia f
57  angle lateral de l'ull m
                               es anisometropía
   es ángulo lateral del ojo                en anisometropia
   en lateral angle of eye
   TA angulus oculi lateralis               SEMIOLOGIA. Diferència  del poder refractiu
                               d'un ull respecte a l'altre.
   ANATOMIA. Angle  agut situat a l'extrem
   lateral de la fenedura palpebral.
                            66  annex de l'ull m
58  angle medial de l'ull m                 es anexo del ojo
                               en adnexus oculi
   es ángulo medial del ojo
   en medial angle of eye                 ANATOMIA. Cadascun   dels elements
   TA angulus oculi medialis                protectors de l'ull, com ara les parpelles, la
                               conjuntiva i l'aparell lacrimal.
   ANATOMIA. Angle situat a l'extrem medial de
   la fenedura palpebral, on hi ha el llac
   lacrimal.                     67  anoftàlmia f
                               es anoftalmía


                                             termcat · 4 de 98
   en anophthalmia
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en       76  arc palpebral inferior m
   l'absència congènita dels ulls, que pot ser
   total o parcial.                  es arco palpebral inferior
                             en inferior palpebral arch
                             TA arcus palpebralis inferior
68  anomalopia f
   sin. anomalòpsia f                 ANATOMIA. Unió de les artèries palpebrals
                             medials i laterals sobre el tars inferior.
   es anomalopía
   en anomalopia
                          77  arc palpebral superior m
   SEMIOLOGIA. Defecte en la percepció
   cromàtica en què les proporcions de verd      es arco palpebral superior
   necessàries per a igualar el roig i el groc     en superior palpebral arch
   no són les normals.                 TA arcus palpebralis superior
                             ANATOMIA. Unió de les artèries palpebrals
69  anomalòpsia f                    medials i laterals sobre el tars superior.
   sin. anomalopia f
                          78  arc senil m
70  anomaloscopi m                   sin. gerontòxon m
   es anomaloscopio                  es arco senil; gerontoxón
   en anomaloscope                   en arcus senilis; gerontoxon
   APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat     PATOLOGIA. Trastorn consistent en una
   per a detectar les anomalies de la visió      formació grogosa situada a la vora de la
   dels colors.                    còrnia, produïda per una infiltració adiposa i
                             que apareix generalment en persones
                             majors de cinquanta anys.
71  anòpsia f
   veg. amaurosi f
                          79  artèria angular f
72  anortopia f                     es arteria angular
                             en angular artery
   es anortopía                    TA arteria angularis
   en anorthopia
                             ANATOMIA. Artèria que té l'origen a la branca
   SEMIOLOGIA. Defecte  visual consistent a      terminal de l'artèria facial i que es
   veure les línies rectes corbades.          distribueix pel sac lacrimal, la parpella
                             inferior i el nas.

73  anotropia f
                          80  artèria caròtide externa f
   es anotropía
   en anotropia                    es arteria carótida externa
                             en external carotid artery
   SEMIOLOGIA. Defecte visual en què els eixos    TA arteria carotis externa
   visuals tendeixen a aixecar-se per damunt
   de l'objecte que es mira.              ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria
                             caròtide comuna, es divideix en l'artèria
                             temporal superficial i l'artèria maxil·lar
74  antimetropia f                   interna i que es distribueix per la cara
                             externa de la cara i el crani.
   es antimetropía
   en antimetropia
                          81  artèria caròtide interna f
   TÈCNIQUES. Defecte  visual que es produeix
   quan un ull és normal o emmetrop i l'altre     es arteria carótida interna
   anormal o ametrop, o quan un ull és miop i     en internal carotid artery
   l'altre hipermetrop.                TA arteria carotis interna
                             ANATOMIA. Artèria  que té l'origen a l'artèria
75  aparell lacrimal m                 caròtide comuna i que es distribueix pel
                             cervell i l'òrbita.
   es aparato lagrimal
   en lacrimal apparatus
   TA apparatus lacrimalis            82  artèria central de la retina f
   ANATOMIA. Sistema  responsable de la       es arteria central de la retina
   secreció i la circulació de les llàgrimes,     en central artery of retina
   format per la glàndula lacrimal, els        TA arteria centralis retinae
   canalicles lacrimals, el sac lacrimal i el
   conducte nasolacrimal.               ANATOMIA. Artèria  que té l'origen a la branca                                            termcat · 5 de 98
   col·lateral de l'artèria oftàlmica i que es
   distribueix per la cara interna de la retina.    89  artèria episcleral f
                               es arteria episcleral
83  artèria ciliar anterior f                en episcleral artery
                               TA arteria episcleralis
   es arteria ciliar anterior
   en anterior ciliary artery                ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que
   TA arteria ciliaris anterior               tenen l'origen a les artèries ciliars anteriors
                               i posteriors i que es distribueixen per l'iris i
   ANATOMIA. Cadascuna de les artèries que         els processos ciliars.
   tenen l'origen a l'artèria lacrimal i que es
   distribueixen pel cercle arterial major de
   l'iris i la conjuntiva.               90  artèria etmoïdal anterior f
                               es arteria etmoidal anterior
84  artèria ciliar posterior curta f             en anterior ethmoidal artery
                               TA arteria ethmoidalis anterior
   es arteria ciliar posterior corta
   en short posterior ciliary artery            ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria
   TA arteria ciliaris posterior brevis           oftàlmica i que es distribueix per les cel·
                               les etmoïdals anteriors i mitjanes, el si
   ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que       frontal, la duramàter i la cavitat nasal.
   tenen l'origen a l'artèria oftàlmica o les
   seves branques i que es distribueixen per
   la coroide i els processos ciliars.         91  artèria etmoïdal posterior f
                               es arteria etmoidal posterior
85  artèria ciliar posterior llarga f            en posterior ethmoidal artery
                               TA arteria ethmoidalis posterior
   es arteria ciliar posterior larga
   en long posterior ciliary artery             ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria
   TA arteria ciliaris posterior longa           oftàlmica i que es distribueix per les cel·
                               les etmoïdals posteriors, la duramàter i la
   ANATOMIA. Cadascuna de les artèries que         cavitat nasal.
   tenen l'origen a l'artèria oftàlmica, es
   distribueixen per l'iris i el múscul ciliar i que
   formen una arcada vascular al cercle        92  artèria frontal lateral f
   arterial major de l'iris.                veg. artèria supraorbitària f

86  artèria conjuntival anterior f           93  artèria frontal medial f
                               veg. artèria supratroclear f
   es arteria conjuntival anterior
   en anterior conjunctival artery
   TA arteria conjunctivae anterior          94  artèria hialoïdal f
   ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que       es arteria hialoidea
   tenen l'origen a les artèries ciliars anteriors     en hyaloid artery
   i que es distribueixen per la conjuntiva.        TA arteria hyaloidea
                               ANATOMIA. Artèria  que té l'origen a l'artèria
87  artèria conjuntival posterior f             central de la retina, de la qual és una
                               prolongació, i que, després de travessar el
   es arteria conjuntival posterior             cos vitri, es distribueix pel cristal·lí durant
   en posterior conjunctival artery             el període embrionari i fetal.
   TA arteria conjunctivae posterior
   ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que
   tenen l'origen a l'artèria lacrimal i l'artèria   95  artèria lacrimal f
   supraorbitària i que es distribueixen per la       es arteria lagrimal
   conjuntiva.                       en lacrimal artery
                               TA arteria lacrimalis
88  artèria dorsal nasal f                  ANATOMIA. Artèria  que té l'origen a la part
   sin. artèria nasal externa f               lateral de l'artèria oftàlmica i que es
                               distribueix per la vora superior del múscul
   es arteria dorsal nasal; arteria nasal          recte lateral i la glàndula lacrimal.
   externa
   en dorsal nasal artery; external nasal
   artery                       96  artèria nasal externa f
   TA arteria dorsalis nasi; arteria nasalis        sin. artèria dorsal nasal f
   externa
   ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria
   oftàlmica i que es distribueix per la pell del   97  artèria oftàlmica f
   nas i el sac lacrimal.
                               es arteria oftálmica
                               en ophthalmic artery


                                              termcat · 6 de 98
   TA arteria ophthalmica                  la part superior de la màcula lútia.
   ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria
   caròtide interna i que es distribueix per     104  arteriola medial de la retina f
   l'òrbita, els músculs extrínsecs de l'ull i el
   globus ocular.                      es arteriola medial de la retina
                                en medial arteriole of retina
                                TA arteriola medialis retinae
98  artèria palpebral lateral f
                                ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
   es arteria palpebral lateral               central de la retina i que es distribueix per
   en lateral palpebral artery               la part medial de la retina.
   TA arteria palpebralis lateralis
   ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que    105  arteriola nasal inferior de la retina f
   tenen l'origen a l'artèria lacrimal i que es
   distribueixen per les parpelles i la           es arteriola nasal inferior de la retina
   conjuntiva.                       en inferior nasal arteriole of retina
                                TA arteriola nasalis retinae inferior
99  artèria palpebral medial f                ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
                                central de la retina i que es distribueix per
   es arteria palpebral medial               la part nasal inferior de la retina.
   en medial palpebral artery
   TA arteria palpebralis medialis
                             106  arteriola nasal superior de la retina f
   ANATOMIA. Cadascuna   de les artèries que
   tenen l'origen a l'artèria oftàlmica i que es      es arteriola nasal superior de la retina
   distribueixen per les parpelles, la           en superior nasal arteriole of retina
   conjuntiva i el conducte nasolacrimal.          TA arteriola nasalis retinae superior
                                ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
100  artèria supraorbitària f                 central de la retina i que es distribueix per
   sin. compl. artèria frontal lateral f          la part nasal superior de la retina.
   es arteria frontal lateral; arteria
   supraorbitaria                   107  arteriola temporal inferior de la
   en supraorbital artery                  retina f
   TA arteria supraorbitalis
                                es arteriola temporal inferior de la retina
   ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria      en inferior temporal arteriole of retina
   oftàlmica i que es distribueix pels músculs i      TA arteriola temporalis retinae inferior
   la pell del front.
                                ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
                                central de la retina i que es distribueix per
101  artèria supratroclear f                 la part temporal inferior de la retina.
   sin. compl. artèria frontal medial f
   es arteria frontal medial; arteria         108  arteriola temporal superior de la
   supratroclear                      retina f
   en frontal artery; supratrochlear artery
   TA arteria supratrochlearis               es arteriola temporal superior de la retina
                                en superior temporal arteriole of retina
   ANATOMIA. Artèria que té l'origen a l'artèria      TA arteriola temporalis retinae superior
   oftàlmica i que es distribueix per la pell, els
   músculs i el cuir cabellut de la regió frontal      ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
   interna.                         central de la retina i que es distribueix per
                                la part temporal superior de la retina.
102  arteriola macular inferior f
                             109  astenopia f
   es arteriola macular inferior
   en inferior macular arteriole              es astenopía
   TA arteriola macularis inferior             en asthenopia
   ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria             visual que pot anar
                                PATOLOGIA. Fatiga
   central de la retina i que es distribueix per      acompanyada de coïssor als ulls, mal de
   la part inferior de la màcula lútia.           cap, etc.

103  arteriola macular superior f            110  astigmàtic -a adj
   es arteriola macular superior              es astigmático
   en superior macular arteriole              en astigmatic
   TA arteriola macularis superior
                                SEMIOLOGIA. Afectat  d'astigmatisme.
   ANATOMIA. Arteriola que té l'origen a l'artèria
   central de la retina i que es distribueix per                                              termcat · 7 de 98
111  astigmàtic -a adj                   en simple hypermetropic astigmatism
   es astigmático                    SEMIOLOGIA. Astigmatisme  en què un
   en astigmatic                     meridià és emmetrop i l'altre és
                              hipermetrop.
   SEMIOLOGIA. Relatiu o pertanyent a
   l'astigmatisme.
                           120  astigmatisme invers m
                              sin. compl. astigmatisme contra la regla
112  astigmatisme m                    m
   es astigmatismo                    es astigmatismo contra la regla;
   en astigmatism                    astigmatismo inverso
                              en astigmatism against the rule; inverse
   SEMIOLOGIA. Defecte  visual consistent en la     astigmatism
   diferència de curvatura entre els diferents
   meridians de les superfícies de refracció       SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què la
   ocular, de tal manera que un raig de llum       curvatura més gran correspon al meridià
   en lloc d'enfocar-se correctament en un        horitzontal.
   mateix pla de la retina s'estén en una àrea
   més o menys difusa.
                           121  astigmatisme irregular m
113  astigmatisme amb la regla m              es astigmatismo irregular
   veg. astigmatisme directe m              en irregular astigmatism
                              SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què la
114  astigmatisme compost m                curvatura entre meridians successius és
                              irregular i inconstant.
   es astigmatismo compuesto
   en compound astigmatism
                           122  astigmatisme lenticular m
   SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què els dos
   meridians principals són ametrops.          es astigmatismo lenticular
                              en lenticular astigmatism

115  astigmatisme contra la regla m            SEMIOLOGIA. Astigmatisme  que depèn
   veg. astigmatisme invers m              d'alguna irregularitat o anomalia en les
                              superfícies del cristal·lí.

116  astigmatisme corneal m
                           123  astigmatisme miop compost m
   es astigmatismo corneal
   en corneal astigmatism                es astigmatismo miópico compuesto
                              en compound myopic astigmatism
   SEMIOLOGIA. Astigmatisme  produït per una
   irregularitat en la curvatura o en el poder      SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què els dos
   refractiu de la còrnia.                meridians principals són miops, però en
                              grau diferent.

117  astigmatisme directe m
   sin. compl. astigmatisme amb la regla m     124  astigmatisme miop simple m
   es astigmatismo con la regla;             es astigmatismo miópico simple
   astigmatismo directo                 en simple myopic astigmatism
   en astigmatism with the rule; direct
   astigmatism                      SEMIOLOGIA. Astigmatisme  en què un
                              meridià és emmetrop i l'altre és miop.
   SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què la
   curvatura més gran correspon al meridià
   vertical.                    125  astigmatisme mixt m
                              es astigmatismo mixto
118  astigmatisme hipermetrop compost           en mixed astigmatism
   m
                              SEMIOLOGIA. Astigmatisme  en què un
   es astigmatismo hipermetrópico            meridià és miop i l'altre és hipermetrop.
   compuesto
   en compound hypermetropic astigmatism
                           126  astigmatisme oblic m
   SEMIOLOGIA. Astigmatisme en què els dos
   meridians principals són hipermetrops,        es astigmatismo oblicuo
   però en grau diferent.                en oblique astigmatism
                              SEMIOLOGIA. Astigmatisme  en què els
119  astigmatisme hipermetrop simple m           meridians principals no són el vertical i
                              l'horitzontal, però mantenen entre ells un
   es astigmatismo hipermetrópico simple         angle de 90°.


                                             termcat · 8 de 98
                           134  binocular adj
127  astigmatisme regular m
                              es binocular
   es astigmatismo regular               en binocular
   en regular astigmatism
                              CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
   SEMIOLOGIA. Astigmatisme  en què la         a ambdós ulls.
   transició de la curvatura màxima a la
   mínima entre els diferents meridians es fa
   progressivament i la curvatura de cada     135  binocular adj
   meridià és constant.
                              es binocular
                              en binocular
128  atetosi pupil·lar f
   veg. hippus m                    CONCEPTES GENERALS. Que    empra ambdós
                              ulls alhora.

129  bastó m
                           136  binocular adj
   es bastón; bastoncillo
   en rod                        es binocular
                              en binocular
   ANATOMIA. Cadascun   dels fotoreceptors de
   la retina especialitzat en la recepció de la     CONCEPTES GENERALS. Adaptat    a l'ús de tots
   llum.                        dos ulls alhora.

130  beina del globus ocular f           137  biomicroscòpia f
   sin. compl. càpsula de Tenon f
                              es biomicroscopia
   es cápsula de Tenon; vaina del globo         en biomicroscopy
   ocular
   en sheath of eyeball; Tenon's capsule        TÈCNIQUES. Exploració   de la còrnia, el cristal
   TA vagina bulbi                   ·lí, l'humor vitri i la retina mitjançant una
                              làmpada de fenedura combinada amb un
   ANATOMIA. Beina fibrosa que cobreix la cara     microscopi binocular.
   externa de l'escleròtica i els músculs
   oculars i que limita amb el limbe
   esclerocorneal per la part anterior.      138  blefarectomia f
                              es blefarectomía
131  beina externa f                   en blepharectomy
   es vaina externa                   TERAPÈUTICA. Excisió d'una parpella o de
   en external sheath                  part d'una parpella.
   TA vagina externa
   ANATOMIA. Beina de la duramàter que      139  blefàric -a adj
   acompanya el nervi òptic fins al globus       veg. palpebral adj
   ocular.
                           140  blefarisme m
132  beina interna f                   veg. blefarospasme m
   es vaina interna
   en internal sheath               141  blefaritis f
   TA vagina interna                  sin. compl. palpebritis f
   ANATOMIA. Beina de la piamàter i           es blefaritis
   l'aracnoide que acompanya el nervi òptic       en blepharitis
   fins al globus ocular.
                              PATOLOGIA. Inflamació  de la vora lliure de
                              les parpelles.
133  beina tendinosa del múscul oblic
   superior f
                           142  blefaritis angular f
   es vaina tendinosa del músculo oblicuo
   superior                       es blefaritis angular
   en vagina tendinis musculi obliqui          en blepharitis angularis
   superioris
   TA vagina tendinis musculi obliqui          PATOLOGIA. Blefaritis que afecta
   superioris                      principalment els angles lateral i medial de
                              l'ull i que bloqueja el punt lacrimal.
   ANATOMIA. Beina tendinosa que serveix de
   conducció al tendó del múscul oblic
   superior.                   143  blefaritis ciliar f
                              sin. compl. blefaritis marginal f


                                             termcat · 9 de 98
                            152  blefarofimosi f
   es blefaritis ciliar; blefaritis marginal
   en blepharitis ciliaris; blepharitis marginalis     es blefarofimosis
                               en blepharophimosis
   PATOLOGIA. Blefaritis que afecta la vora
   lliure de les parpelles, amb inclusió de les      PATOLOGIA. Trastorn consistent en l'estenosi
   glàndules sebàcies conjuntivals i dels fol·       congènita de la fenedura palpebral.
   licles.
                            153  blefaroplàstia f
144  blefaritis escatosa f
                               es blefaroplastia
   es blefaritis escamosa                 en blepharoplasty
   en blepharitis squamosa
                               TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
   PATOLOGIA. Blefaritis ciliar en què la vora       reconstruir una parpella destruïda o
   lliure de les parpelles és coberta d'escates.      deformada.

145  blefaritis marginal f               154  blefaroplegia f
   veg. blefaritis ciliar f
                               es blefaroplejía
                               en blepharoplegia
146  blefaritis ulcerosa f
                               PATOLOGIA. Paràlisi  d'una o d'ambdues
   es blefaritis ulcerosa                 parpelles.
   en blepharitis ulcerosa
   PATOLOGIA. Blefaritis produïda per la       155  blefaroptosi f
   infecció estafilocòccica d'un fol·licle, que
   es caracteritza per la presència de crostes       es blefaroptosis
   purulentes que, en desprendre's, deixen         en blepharoptosis
   petites úlceres.
                               PATOLOGIA. Trastorn  consistent en la
                               caiguda de la parpella superior a causa de
147  blefarocalàsia f                    la dificultat parcial o total per obrir les
                               parpelles.
   es blefarocalasia
   en blepharochalasis
                            156  blefarorràfia f
   PATOLOGIA. Trastorn  consistent en la         sin. compl. tarsorràfia f
   relaxació de la pell de les parpelles.
                               es blefarorrafia; tarsorrafia
                               en blepharorrhaphy; tarsorrhaphy
148  blefaròclon m
   sin. compl. blefaròclonus m               TERAPÈUTICA. Sutura  de les parpelles que es
                               practica en casos de paràlisi facial o
   es blefaroclono                     d'exoftàlmia de llarga durada per tal d'evitar
   en blepharoclonus                    la sequedat de l'ull.

   PATOLOGIA. Contracció  clònica del múscul
   orbicular de les parpelles.            157  blefarosfinterectomia f
                               es blefarosfinterectomía
149  blefaròclonus m                     en blepharosphincterectomy
   veg. blefaròclon m
                               TERAPÈUTICA. Excisió d'algunes fibres del
                               múscul orbicular de les parpelles juntament
150  blefaroconjuntivitis f                 amb la pell suprajacent per tal d'alleugerir
                               la pressió de la parpella sobre la còrnia en
   es blefaroconjuntivitis                 el blefarospasme.
   en blepharoconjunctivitis
   PATOLOGIA. Inflamació de les parpelles i la    158  blefarospasme m
   conjuntiva bulbar d'origen infecciós o al·       sin. compl. blefarisme m
   lèrgic.
                               es blefarismo; blefaroespasmo
                               en blepharism; blepharospasm
151  blefarodiàstasi f                    PATOLOGIA. Contracció tònica o clònica del
   es blefarodiastasis                   múscul orbicular de les parpelles.
   en blepharodiastasis
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en la       159  blefaròstat m
   separació anormal de les parpelles que
   impedeix de cloure-les.                 es blefaróstato
                               en blepharostat                                             termcat · 10 de 98
   APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat
   per a mantenir separades les parpelles.
                             168  cambra vítria f
160  blefarotomia f                      es cámara vítrea
                                en vitreous chamber
   es blefarotomía                     TA camera vitrea
   en blepharotomy
                                ANATOMIA. Espai comprès entre la retina i la
   TERAPÈUTICA. Incisió  d'una parpella.          cara posterior del cristal·lí, que és ocupat
                                pel cos vitri.
161  blennoftàlmia f
   veg. conjuntivitis gonocòccica f          169  camp visual m
                                es campo visual
162  botri m                         en visual field
   es botrio                        FISIOLOGIA. Espai  en què poden ser vistos
   en bothrion                       simultàniament diversos objectes amb la
                                mirada fixa en un punt determinat i en què
   PATOLOGIA. Ulceració  profunda de la còrnia.      els límits estan determinats per la situació
                                de l'ull dins l'òrbita.
163  buftàlmia f
   sin. compl. hidroftàlmia f             170  campímetre m
                                sin. compl. escotòmetre de Bjerrum m
   es buftalmía; buftalmos; hidroftalmía;
   hidroftalmos                       es campímetro; escotómetro de Bjerrum
   en buphthalmia; buphthalmos;               en Bjerrum's scotometer; campimeter
   hydrophthalmia; hydrophthalmos
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
   PATOLOGIA. Distensiódel globus ocular          a mesurar la regió central del camp visual.
   produïda per un glaucoma congènit o propi
   dels primers anys de vida.
                             171  campimetria f
164  calazi m                         es campimetría
                                en campimetry
   es chalazión
   en chalazion                       TÈCNIQUES. Mesurament  de la regió central
                                del camp visual mitjançant un campímetre.
   PATOLOGIA. Tumor  petit, dur i arrodonit
   situat a les parpelles, que és produït per la
   inflamació d'una glàndula tarsal.         172  canal de Schlemm m
                                veg. si venós de l'escleròtica m
165  càlcul lacrimal m
                             173  canalicle excretor m
   es cálculo lagrimal
   en lacrimal calculus                   es conductillo excretor
                                en excretory duct
   PATOLOGIA. Càlcul que es forma a la           TA ductulus excretorius
   glàndula lacrimal o als canalicles lacrimals.
                                ANATOMIA. Cadascun   dels canalicles que
                                travessen la glàndula lacrimal i que s'obren
166  cambra anterior f                    al fòrnix conjuntival superior.
   es cámara anterior
   en anterior chamber                174  canalicle lacrimal m
   TA camera anterior                    sin. compl. conducte lacrimal m
   ANATOMIA. Part   anterior de l'ull delimitada     es canalículo lagrimal; conducto lagrimal
   per davant per la cara posterior de la          en lacrimal canal; lacrimal duct
   còrnia i per darrere per la cara anterior de       TA canaliculus lacrimalis
   l'iris i del cristal·lí.
                                         d'una longitud de fins a
                                ANATOMIA. Canalicle
                                1 cm, que comença en el punt lacrimal i
167  cambra posterior f                    desemboca en el sac lacrimal, on aboca les
                                llàgrimes.
   es cámara posterior
   en posterior chamber
   TA camera posterior                175  canaliculitis f
                                sin. compl. dacriocanaliculitis f
   ANATOMIA. Part   posterior de l'ull delimitada
   per davant per l'iris i el cos ciliar i per       es canaliculitis; dacriocanaliculitis
   darrere per la superfície anterior del cos        en dacryocanaliculitis
   vitri i el cristal·lí.


                                             termcat · 11 de 98
   PATOLOGIA. Inflamació   del canalicle        en anterior palpebral surface
   lacrimal.                       TA facies anterior palpebralis
                              ANATOMIA. Superfície anterior de la parpella
176  capa pigmentària de la retina f            coberta per la pell.
   veg. epiteli pigmentari de la retina m
                           185  cara anterior del cristal·lí f
177  càpsula de Tenon f
   veg. beina del globus ocular f            es cara anterior del cristalino
                              en facies anterior lentis
                              TA facies anterior lentis
178  càpsula del cristal·lí f
                              ANATOMIA. Superfície que limita la part
   es cápsula del cristalino               posterior de la cambra posterior.
   en capsule of lens; crystalline capsule
   TA capsula lentis
                           186  cara posterior de l'iris f
   ANATOMIA. Membrana   prima i transparent
   que envolta el cristal·lí per les cares        es cara posterior del iris
   anterior i posterior i que es fusiona amb les     en facies posterior iridis
   fibres de la zònula ciliar.              TA facies posterior iridis
                              ANATOMIA. Superfície que limita la part
179  capsulectomia f                    anterior de la cambra posterior.
   sin. compl. facocistectomia f
   es capsulectomía; facocistectomía        187  cara posterior de la còrnia f
   en capsulectomy; phacocystectomy
                              es cara posterior de la córnea
   TERAPÈUTICA. Excisió d'un fragment de la       en facies posterior corneae
   càpsula del cristal·lí.                TA facies posterior corneae
                              ANATOMIA. Superfície que limita la part
180  capsulitis f                     anterior de la cambra anterior.
   sin. compl. facocistitis f
   es capsulitis; facocistitis           188  cara posterior de la parpella f
   en capsulitis; phacocystitis
                              es cara posterior del párpado
   PATOLOGIA. Inflamació   de la càpsula del      en posterior palpebral surface
   cristal·lí.                      TA facies posterior palpebralis
                              ANATOMIA. Superfície posterior de la
                              parpella en contacte amb el globus ocular i
181  capsulotomia f                    coberta per la conjuntiva.
   es capsulotomía
   en capsulotomy
                           189  cara posterior del cristal·lí f
   TERAPÈUTICA. Incisió de la càpsula del        sin. compl. cristal·loide m
   cristal·lí realitzada en l'operació de la
   cataracta.                      es cara posterior del cristalino; cristaloide
                              en facies posterior lentis
                              TA facies posterior lentis
182  cara anterior de l'iris f               ANATOMIA. Superfície que limita la part
   es cara anterior del iris               anterior de la cambra vítria.
   en facies anterior iridis
   TA facies anterior iridis
                           190  carúncula lacrimal f
   ANATOMIA. Superfície que limita la part
   posterior de la cambra anterior.           es carúncula lagrimal
                              en lacrimal caruncle
                              TA caruncula lacrimalis
183  cara anterior de la còrnia f             ANATOMIA. Eminència   mucosa situada a
   es cara anterior de la córnea             l'angle medial de l'ull, que conté fol·licles
   en facies anterior corneae              pilosos, glàndules sebàcies conjuntivals i
   TA facies anterior corneae              una glàndula lacrimal accessòria.

   ANATOMIA. Superfície   que limita la part
   anterior de la còrnia.             191  cataracta f
                              es catarata
184  cara anterior de la parpella f            en cataract

   es cara anterior del párpado             PATOLOGIA. Opacitat  total o parcial del cristal                                             termcat · 12 de 98
   ·lí, que provoca una disminució de          PATOLOGIA. Cataracta produïda per un o
   l'agudesa visual.                  més atacs de glaucoma.

192  cataracta axial f               201  cataracta hipermadura f
   veg. cataracta fusiforme f
                              es catarata hipermadura
                              en hypermature cataract
193  cataracta cerúlia f
   veg. cataracta coronària f              PATOLOGIA. Cataracta  en què la càpsula del
                              cristal·lí està arrugada i el contingut s'ha
                              tornat sòlid i contret o tou i líquid.
194  cataracta complicada f
   es catarata complicada             202  cataracta incipient f
   en complicated cataract
                              es catarata incipiente
   PATOLOGIA. Cataracta produïda per un         en incipient cataract
   procés patològic que té lloc en una altra
   part de l'ull.                    PATOLOGIA. Cataracta en què comença a
                              manifestar-se una disminució notable de
                              l'agudesa visual en els primers estadis
195  cataracta congènita f                d'evolució.

   es catarata congénita
   en congenital cataract             203  cataracta lamel·lar f
                              sin. cataracta laminar f
   PATOLOGIA. Cataracta que s'origina abans      sin. compl. cataracta zonular f
   de néixer i que pot ser hereditària o
   embriopàtica.                    es catarata laminar; catarata zonular
                              en lamellar cataract; zonular cataract
196  cataracta coronària f                PATOLOGIA. Cataracta  que té forma de
   sin. compl. cataracta cerúlia f           làmina, en què el cristal·lí és transparent
                              per dins i per fora de l'opacitat.
   es catarata cerúlea; catarata coronaria
   en cerulean cataract; coronary cataract
                           204  cataracta laminar f
   PATOLOGIA. Cataracta constituïda per        sin. cataracta lamel·lar f
   múltiples opacitats que formen com petites
   llàgrimes a l'equador del cristal·lí.
                           205  cataracta madura f
197  cataracta de gira-sol f               es catarata madura
                              en mature cataract
   es catarata en girasol
   en sunflower cataract                PATOLOGIA. Cataracta  en què el cristal·lí és
                              totalment opac.
   PATOLOGIA. Cataracta caracteritzada per la
   presència de coure a l'ull.
                           206  cataracta morgagniana f
198  cataracta diabètica f                es catarata de Morgagni
                              en morgagnian cataract
   es catarata diabética
   en diabetic cataract                 PATOLOGIA. Cataracta hipermadura en què
                              l'escorça s'ha liquat completament i el nucli
             subcapsular posterior
   PATOLOGIA. Cataracta                 s'assenta al fons de la càpsula del cristal·
   que ocorre com a complicació de la          lí.
   diabetis.

199  cataracta fusiforme f             207  cataracta nuclear f
   sin. compl. cataracta axial f            es catarata nuclear
                              en nuclear cataract
   es catarata fusiforme
   en fusiform cataract                 PATOLOGIA. Cataracta  situada al nucli del
   PATOLOGIA. Cataracta  congènita situada a      cristal·lí.
   l'eix anteroposterior del cristal·lí, que té
   forma de fus.                 208  cataracta per radiacions f
                              es catarata por radiaciones
200  cataracta glaucomatosa f               en radiation cataract
   es catarata glaucomatosa               PATOLOGIA. Cataracta produïda per dosis
   en glaucomatous cataract               elevades de raigs X, radiacions ionitzants o                                           termcat · 13 de 98
   raigs ultraviolats.
                           218  cec cega adj
209  cataracta secundària f                es ciego
                              en blind
   es catarata secundaria
   en secondary cataract                 SEMIOLOGIA. Que   pateix ceguetat.
   PATOLOGIA. Cataracta que queda després
   d'una extracció incompleta del cristal·lí.   219  ceguesa f
                              veg. ceguetat f
210  cataracta senil f
                           220  ceguetat f
   es catarata senil                   sin. compl. ceguesa f
   en senile cataract
                              es ceguera
   PATOLOGIA. Cataracta caracteritzada per un      en blindness
   procés d'opacificació del cristal·lí amb
   l'edat.                        SEMIOLOGIA. Pèrdua, total o molt
                              accentuada, de visió.

211  cataracta siliquosa f
                           221  ceguetat cortical f
   es catarata silicuosa
   en siliquose cataract                 es ceguera cortical
                              en cortical blindness
   PATOLOGIA. Cataracta  en què hi ha absorció
   del cristal·lí i dipòsits calcaris a la        SEMIOLOGIA. Ceguetat causada per una
   càpsula del cristal·lí.                lesió al còrtex visual malgrat que l'òrgan de
                              la visió no ha sofert cap dany.

212  cataracta subcapsular f             222  ceguetat crepuscular f
   es catarata subcapsular                veg. nictalopia f
   en subcapsular cataract
   PATOLOGIA. Cataracta situada a les fibres   223  ceguetat de Bright f
   del cristal·lí més pròximes a la càpsula
   del cristal·lí.                    es ceguera de Bright
                              en Bright's blindness
                              SEMIOLOGIA. Ceguetat, sense lesió retinal,
213  cataracta subcapsular posterior f           que es presenta en alguns casos d'urèmia.
   es catarata subcapsular posterior
   en posterior subcapsular cataract        224  ceguetat de la neu f
   PATOLOGIA. Cataracta  subcapsular situada      es ceguera de la nieve
   a les fibres del cristal·lí més pròximes a      en snow blindness
   la part posterior de la càpsula del cristal·
   lí.                          SEMIOLOGIA. Ceguetat, generalment
                              temporal, deguda a l'enlluernament produït
                              per la reverberació de la llum en un
214  cataracta traumàtica f                paisatge nevat.
   es catarata traumática
   en traumatic cataract              225  ceguetat diürna f
                              veg. hemeralopia f
   PATOLOGIA. Cataracta causada per un cop
   intens o una lesió penetrant a l'ull.
                           226  ceguetat funcional f
                              veg. ambliopia f
215  cataracta zonular f
   veg. cataracta lamel·lar f
                           227  ceguetat legal f
216  cavitat orbitària f                  es ceguera legal
   veg. òrbita f                     en legal blindness
                              CONCEPTES GENERALS.   Ceguetat definida per
217  cec cega m i f                    la llei, que varia segons els països.
   es ciego                       Nota: En general, és considerada així una
   en blind                       agudesa visual central de 1/10 o menys i una
                              reducció del camp visual fins a 10° o menys.
   SEMIOLOGIA. Persona   que pateix ceguetat.                                            termcat · 14 de 98
228  ceguetat nocturna f
   veg. nictalopia f                   es ciclectomía
                              en cyclectomy

229  cella f                        TERAPÈUTICA. Excisió   d'un fragment del cos
                              ciliar.
   es ceja
   en eyebrow
   TA supercilium                 238  ciclitis f
   ANATOMIA. Conjunt de pèls situats a la pell     es ciclitis
   de la vora supraorbitària i que tenen una       en cyclitis
   funció protectora.
                              PATOLOGIA. Inflamació  del cos ciliar.

230  cel·lulitis orbitària f
                           239  ciclitis heterocromàtica f
   es celulitis orbitaria
   en orbital cellulitis                 es ciclitis heterocromática
                              en heterochromatic cyclitis
   PATOLOGIA. Inflamació  del teixit cel·lular
   de l'òrbita.                     PATOLOGIA. Ciclitis  crònica en què el color
                              de l'iris de l'ull afectat empal·lideix.

231  (-)cerat(o)-
                           240  ciclitis purulenta f
   CONCEPTES GENERALS.   veg. (-)querat(o)-
                              es ciclitis purulenta
                              en purulent cyclitis
232  cercle arterial major de l'iris m
                                       en què hi ha supuració i
                              PATOLOGIA. Ciclitis
   es círculo arterial mayor del iris          que és produïda per una infecció
   en greater arterial circle of iris          bacteriana del cos ciliar.
   TA circulus arteriosus iridis major
   ANATOMIA. Xarxa arterial disposada       241  ciclocefàlia f
   circularment a la vora ciliar.            veg. ciclopia f


233  cercle arterial menor de l'iris m        242  ciclocoroïditis f
                              sin. coroidociclitis f
   es círculo arterial menor del iris
   en lesser arterial circle of iris           es ciclocoroiditis; coroidociclitis
   TA circulus arteriosus iridis minor          en choroidocyclitis; cyclochoroiditis

   ANATOMIA. Xarxa arterial disposada          PATOLOGIA. Inflamació  del cos ciliar i de la
   circularment a la vora pupil·lar.           coroide.


234  cercle vascular de Zinn-Haller m        243  ciclodiàlisi f
   veg. cercle vascular del nervi òptic m
                              es ciclodiálisis
                              en cyclodialysis
235  cercle vascular del nervi òptic m           TERAPÈUTICA. Operació   que té per objecte
   sin. compl. cercle vascular de Zinn-         establir comunicació entre la cambra
   Haller m                       anterior i l'espai situat entre la coroide i
   es círculo vascular de Zinn-Haller; círculo      l'escleròtica per tal de drenar l'humor aquós
   vascular del nervio óptico              en alguns casos de glaucoma.
   en vascular circle of optic nerve
   TA circulus vasculosus nervi optici
                           244  ciclodiatèrmia f
   ANATOMIA. Xarxa  vascular petita situada al
   voltant del nervi òptic, que travessa         es ciclodiatermia
   l'escleròtica.                    en cyclodiathermy
                              TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
236  cianòpsia f                      destruir una part del cos ciliar mitjançant
                              diatèrmia.
   es cianopsia
   en cyanopsia
                           245  cicloducció f
   SEMIOLOGIA. Cromatòpsia en què els
   objectes es veuen de color blau.           es cicloducción
                              en cycloduction
                              FISIOLOGIA. Moviment de l'ull produït per la
237  ciclectomia f                     contracció dels músculs oblics.


                                             termcat · 15 de 98
                           255  cicloplègic -a adj
246  cicloelectròlisi f                  es ciclopléjico
                              en cycloplegic
   es cicloelectrólisis
   en cycloelectrolysis                 PATOLOGIA. Que  causa ciclopegia.
   TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
   destruir una part del cos ciliar mitjançant   256  cicloqueratitis f
   un corrent elèctric.
                              es cicloqueratitis
                              en cyclokeratitis
247  ciclofòria f
                              PATOLOGIA. Inflamació  del cos ciliar i de la
   es cicloforia                     còrnia.
   en cyclophoria
   SEMIOLOGIA. Fòria en què el globus ocular,   257  ciclospasme m
   en absència d'estímuls visuals, segueix
   una rotació respecte a l'eix anteroposterior.     es ciclospasmo
                              en cyclospasm
248  ciclofòria acomodativa f                          espàstica del múscul
                              FISIOLOGIA. Contracció
                              ciliar, acompanyada pel trastorn
   es cicloforia acomodativa               corresponent de l'acomodació del cristal·
   en accommodative cyclophoria             lí.
   SEMIOLOGIA. Ciclofòria deguda a un
   astigmatisme oblic.               258  ciclotomia f
                              sin. compl. cilicotomia f
249  ciclofòria negativa f                 es ciclotomía; cilicotomía
   veg. inciclofòria f                  en cyclotomy
                              TERAPÈUTICA. Incisió  del múscul ciliar.
250  ciclofòria positiva f
   veg. exciclofòria f
                           259  ciclotropia f
251  cicloforòmetre m                   es ciclotropía
                              en cyclotropia
   es cicloforómetro
   en cyclophorometer                  SEMIOLOGIA. Estrabisme  en què el globus
                              ocular segueix una rotació permanent
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per     respecte a l'eix anteroposterior.
   a mesurar la ciclofòria.
                           260  ciclotropia negativa f
252  ciclopia f                      veg. inciclotropia f
   sin. compl. ciclocefàlia f
   es ciclocefalia; ciclopía            261  ciclotropia positiva f
   en cyclopia                      veg. exciclotropia f
   PATOLOGIA. Malformació congènita
   consistent en la presència d'una sola      262  ciliar adj
   cavitat orbitària, disposada generalment a
   la línia mediana de la cara.             es ciliar
                              en ciliary
253  cicloplegia f                     CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
                              a les pestanyes.
   es cicloplejía
   en cycloplegia
                           263  ciliaroscopi m
   PATOLOGIA. Paràlisi del múscul ciliar, que
   impedeix l'acomodació.                es ciliaroscopio
                              en ciliaroscope
254  cicloplègic -a adj                  APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument   emprat
                              per a observar el cos ciliar.
   es ciclopléjico
   en cycloplegic
                           264  ciliarotomia f
   PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a la
   cicloplegia.                     es ciliarotomía
                              en ciliarotomy                                             termcat · 16 de 98
   TERAPÈUTICA. Incisiódel cos ciliar per al
   tractament del glaucoma.               es coloboma de la coroides
                              en coloboma of choroid
265  cilicotomia f                     PATOLOGIA. Coloboma   que afecta la coroide.
   veg. ciclotomia f
                           273  coloboma de la retina m
266  ciliectomia f
                              es coloboma de la retina
   es ciliectomía                    en coloboma of retina
   en ciliectomy
                              PATOLOGIA. Coloboma   que afecta la retina.
   TERAPÈUTICA. Excisió  d'una part de la vora
   lliure de les parpelles, les arrels de les
   pestanyes incloses.               274  coloboma del nervi òptic m
                              es coloboma del nervio óptico
267  cinquè parell cranial m                en coloboma of optic nerve
   sin. nervi trigemin m
                              PATOLOGIA. Coloboma   que afecta el nervi
   es nervio trigémino; quinto nervio craneal;      òptic.
   quinto par craneal
   en 5th cranial; trigeminal nerve
   TA nervus trigeminus              275  comissura palpebral lateral f
   ANATOMIA. Nervi que té l'origen al tronc       es comisura palpebral lateral
   encefàlic i que es distribueix per la pell de     en lateral commissure of eyelids
   la cara, els músculs de la masticació, les      TA commissura palpebralis lateralis
   dents, la boca i la cavitat nasal.
                              ANATOMIA. Punt  d'unió de les parpelles
   Nota: Se sol representar també amb xifres       superior i inferior a l'angle lateral de l'ull.
   romanes: V parell cranial.

                           276  comissura palpebral medial f
268  cirurgia refractiva f
                              es comisura palpebral medial
   es cirugía refractiva                 en medial commissure of eyelids
   en refractive surgery                 TA commissura palpebralis medialis
   TÈCNIQUES. Especialitat de l'oftalmologia       ANATOMIA. Punt  d'unió de les parpelles
   que té per objecte modificar els defectes       superior i inferior a l'angle medial de l'ull.
   de la refracció ocular mitjançant tècniques
   quirúrgiques.
                           277  commoció retinal f
                              sin. compl. concussió retinal f; edema de
269  cloròpsia f                      Berlin m
   es cloropsia                     es concusión de la retina; conmoción de la
   en chloropsia                     retina; edema de Berlin
                              en Berlin's edema; commotio retinae;
   SEMIOLOGIA. Discromatòpsia en què els        concussion of retina
   objectes es veuen de color verd.
                              PATOLOGIA. Alteració visual produïda per un
                              fort traumatisme ocular, que provoca un
270  coloboma m                      edema a la zona de la màcula lútia i
                              l'aparició d'un escotoma central.
   es coloboma
   en coloboma
                           278  complex basal m
   PATOLOGIA. Defecte congènit que ocorre        veg. làmina basal de la coroide f
   durant el desenvolupament embrionari
   consistent en una deficiència de la
   soldadura de les vores de la fenedura      279  con m
   òptica.
                              es cono
                              en cone
271  coloboma de l'iris m
   sin. compl. iridocoloboma m              ANATOMIA. Cadascun   dels fotoreceptors de
                              la retina especialitzats en la recepció del
   es coloboma del iris; iridocoloboma          color.
   en coloboma of iris; iridocoloboma
   PATOLOGIA. Coloboma  que afecta l'iris,    280  conca de l'ull f
   generalment la part inferior.             veg. òrbita f

272  coloboma de la coroide m            281  concussió retinal f


                                             termcat · 17 de 98
   veg. commoció retinal f               recobreix la cara anterior del globus ocular.

282  conducte de Cloquet m             291  conjuntiva palpebral f
   veg. conducte hialoide m
                              es conjuntiva palpebral
                              en palpebral conjunctiva
283  conducte de Schlemm m                TA tunica conjunctiva palpebralis
   veg. si venós de l'escleròtica m
                              ANATOMIA. Part de la conjuntiva que
                              recobreix la cara posterior de la parpella.
284  conducte hialoide m
   sin. compl. conducte de Cloquet m
                           292  conjuntival adj
   es conducto de Cloquet; conducto
   hialoideo                      es conjuntival
   en Cloquet's canal; hyaloid canal          en conjunctival
   TA canalis hyaloideus
                              CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
   ANATOMIA. Conducte  que s'estén des de la     a la conjuntiva.
   papil·la del nervi òptic fins a la cara
   posterior del cristal·lí.
                           293  conjuntivitis f
285  conducte lacrimal m                 es conjuntivitis
   veg. canalicle lacrimal m              en conjunctivitis
                              PATOLOGIA. Inflamació  de la conjuntiva.
286  conducte lacrimonasal m
   veg. conducte nasolacrimal m
                           294  conjuntivitis al·lèrgica f
287  conducte nasolacrimal m               es conjuntivitis alérgica
   sin. compl. conducte lacrimonasal m         en allergic conjunctivitis

   es conducto lacrimonasal; conducto          PATOLOGIA. Conjuntivitis produïda per un al
   nasolagrimal                     ·lergogen.
   en nasolacrimal duct
   TA ductus nasolacrimalis
                           295  conjuntivitis angular f
   ANATOMIA. Conducte  que s'estén des del
   sac lacrimal fins a la paret externa del       es conjuntivitis angular
   meat nasal inferior.                 en angular conjunctivitis
                                         acompanyada d'un
                              PATOLOGIA. Conjuntivitis
288  conducte òptic m                   envermelliment característic a les
   sin. compl. forat òptic m              comissures palpebrals lateral i medial, que
                              generalment és produïda per bacils de
   es agujero óptico; conducto óptico          Morax-Axenfeld o per bacteris
   en optic canal; optic foramen            Staphylococcus aureus.
   TA canalis opticus
   ANATOMIA. Conducte  que travessa la base   296  conjuntivitis atòpica f
   de l'ala menor de l'esfenoide, per on
   passen el nervi òptic i l'artèria oftàlmica.     es conjuntivitis atópica
                              en atopic conjunctivitis

289  conjuntiva f                     PATOLOGIA. Conjuntivitis al·lèrgica de tipus
                              immediat produïda per al·lergògens
   es conjuntiva                    transportats per l'aire, com ara pol·len,
   en conjunctiva                    pols, espores o pèl d'animals.
   TA tunica conjunctiva
   ANATOMIA. Mucosa  que recobreix la cara    297  conjuntivitis d'inclusió f
   posterior de la parpella, els fòrnixs        sin. compl. conjuntivitis de les piscines f
   conjuntivals superior i inferior i la cara
   anterior del globus ocular fins al limbe       es conjuntivitis de inclusión; conjuntivitis de
   esclerocorneal, i que té una funció         las piscinas
   protectora.                     en inclusion conjunctivitis; swimming pool
                              conjunctivitis
290  conjuntiva bulbar f                 PATOLOGIA. Conjuntivitis produïda per
                              bacteris Chlamydia trachomatis, que
   es conjuntiva bulbar                 comença en forma de conjuntivitis
   en bulbar conjunctiva                purulenta aguda i origina hipertròfia papil·
   TA tunica conjunctiva bulbaris            lar de la conjuntiva palpebral, i que afecta
                              principalment els nounats.
   ANATOMIA. Part  de la conjuntiva que


                                            termcat · 18 de 98
                             PATOLOGIA. Conjuntivitisaguda
298  conjuntivitis de les piscines f           caracteritzada per una copiosa secreció de
   veg. conjuntivitis d'inclusió f           pus i que és deguda a un bacteri o un virus.

299  conjuntivitis epidèmica f           306  conjuntivodacriocistostomia f
   es conjuntivitis epidémica             es conjuntivodacriocistostomía
   en epidemic conjunctivitis             en conjunctivodacryocystostomy
               produïda per
   PATOLOGIA. Conjuntivitis              TERAPÈUTICA. Incisió del sac lacrimal
   bacteris Hemophilus aegypticus o per        realitzada a través de la conjuntiva.
   adenovirus, que es caracteritza per una
   inflamació mucopurulenta i que ocorre de
   forma epidèmica.               307  conjuntivoma m
                             es conjuntivoma
300  conjuntivitis flictenular f             en conjunctivoma
   es conjuntivitis flictenular            PATOLOGIA. Tumor congènit de la parpella
   en phlyctenular conjunctivitis           format per teixit conjuntiu.

   PATOLOGIA. Conjuntivitis al·lèrgica
   caracteritzada per vesícules petites en el  308  conjuntivoplàstia f
   limbe, cadascuna de les quals és
   envoltada d'una zona envermellida.         es conjuntivoplastia
                             en conjunctivoplasty

301  conjuntivitis fol·licular f             TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
                             reconstruir un defecte de la conjuntiva.
   es conjuntivitis folicular
   en follicular conjunctivitis
                          309  conjuntivorinostomia f
   PATOLOGIA. Conjuntivitis caracteritzada per
   hiperplàsia difusa del teixit limfàtic       es conjuntivorrinostomía
   subconjuntival que ocorre com a reacció a      en conjunctivorhinostomy
   la irritació.
                             TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
                             establir una nova comunicació entre la
302  conjuntivitis gonocòccica f             conjuntiva i el meat nasal comú mitjà.
   sin. compl. blennoftàlmia f
   es blenoftalmía; conjuntivitis gonocócica   310  convergència f
   en gonococcal conjunctivitis
                             es convergencia
   PATOLOGIA. Conjuntivitis
               purulenta produïda      en convergence
   per una infecció de gonococs.
                                       en què ambdós ulls
                             FISIOLOGIA. Vergència
                             es mouen en direcció a la línia mediana de
303  conjuntivitis membranosa f             la cara.

   es conjuntivitis membranosa
   en membranous conjunctivitis         311  convergència acomodativa f
   PATOLOGIA. Conjuntivitis  deguda a         es convergencia de acomodación
   l'estreptococ i al bacil diftèric,         en accommodative convergence
   caracteritzada per una secreció fibrinosa
   que s'adhereix a l'epiteli necrosat per les     FISIOLOGIA. Convergència  iniciada pel reflex
   toxines bacterianes.                d'acomodació.


304  conjuntivitis primaveral f          312  convergència fusional f
   es conjuntivitis primaveral             es convergencia de fusión
   en spring conjunctivitis              en fusional convergence

   PATOLOGIA. Conjuntivitis  al·lèrgica,       FISIOLOGIA. Convergència que resulta de
   bilateral i pròpia de la infància          procurar de mantenir l'estímul visual a la
   caracteritzada per papil·les grosses, que      fòvea central d'ambdós ulls.
   es manifesta preferentment a la primavera
   i en climes càlids.
                          313  convergència tònica f

305  conjuntivitis purulenta f              es convergencia tónica
                             en tonic convergence
   es conjuntivitis purulenta             PATOLOGIA. Convergència  que es manté
   en purulent conjunctivitis


                                           termcat · 19 de 98
   contínuament per un excés d'acció           que envaeix la pupil·la.
   muscular.

                           323  coriocele f
314  corèctasi f
                              es coriocele
   es corectasia                     en choriocele
   en corectasis
                              PATOLOGIA. Hèrnia   de la coroide.
   PATOLOGIA. Dilatació  patològica de la pupil
   ·la.
                           324  corioretinopatia f
315  corectomediàlisi f                  es coriorretinopatía
                              en chorioretinopathy
   es corectomediálisis
   en corectomedialysis                 PATOLOGIA. Procés   patològic que afecta la
                              coroide i la retina.
   TERAPÈUTICA. Iridectomia perifèrica
   realitzada per a formar una pupil·la
   artificial.                   325  corneal adj
                              es corneal
316  corectomia f                     en corneal
   veg. iridectomia f
                              CONCEPTES GENERALS.    Relatiu o pertanyent
                              a la còrnia.
317  corectòpia f
   es corectopia                  326  corneoblèfar m
   en corectopia
                              es corneobléfaron
   PATOLOGIA. Alteració  patològica consistent     en corneoblepharon
   en la situació anormal de la pupil·la, que
   no és al centre de l'iris.              PATOLOGIA. Trastorn consistent en
                              l'adherència entre les parpelles i la còrnia.

318  corediàlisi f
   veg. iridodiàlisi f               327  corneoscleròtic -a adj
                              es corneoesclerótico
319  corèlisi f                      en corneoscleral

   es corélisis                     CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
   en corelysis                     a la còrnia i a l'escleròtica.

   TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
   destruir la pupil·la, especialment en cas    328  còrnia f
   de sinèquia.
                              es córnea
                              en cornea
320  coremorfosi f                     TA cornea
                              ANATOMIA. Part anterior, transparent i
   es coremorfosis                    avascular de la túnica fibrosa de l'ull.
   en coremorphosis
   TERAPÈUTICA. Formació quirúrgica d'una
   pupil·la artificial.              329  coroïdal adj
                              es coroideo
                              en choroidal
321  coreoplàstia f
                              CONCEPTES GENERALS.    Relatiu o pertanyent
   es coreoplastia                    a la coroide.
   en coreoplasty
   TERAPÈUTICA. Operació que té per objecte
   reconstruir una pupil·la deformada o
                           330  coroide f
   closa.                        es coroides
                              en choroid
                              TA choroidea
322  corestenoma m
                              ANATOMIA. Part  posterior de la túnica
   es corestenoma                    vascular de l'ull que s'estén des de l'ora
   en corestenoma                    serrata fins al nervi òptic i que nodreix les
                              capes externes de la retina.
   PATOLOGIA. Tumefacció   tumoral a la pupil·
   la, que creix des de l'iris constrenyent-lo i                                             termcat · 20 de 98
331  coroiderèmia f                     plaques blanquinoses, groguenques o
                               rosades d'exsudat escampades per tota la
   es coroideremia                    superfície de la coroide.
   en choroideremia
   PATOLOGIA. Distròfia progressiva i        339  coroïditis guttata senil f
   hereditària de la coroide.               veg. coroïditis de Tay f

332  coroïditis f                   340  coroïditis supurativa f
   es coroiditis                     es coroiditis supurativa
   en choroiditis                     en suppurative choroiditis
   PATOLOGIA. Inflamació   de la coroide.        PATOLOGIA. Coroïditis que origina formació
                               de pus a l'humor vitri.
333  coroïditis anterior f
                            341  coroidociclitis f
   es coroiditis anterior                 sin. ciclocoroïditis f
   en anterior choroiditis
   PATOLOGIA. Coroïditis que afecta la zona    342  coroidoiritis f
   perifèrica de la coroide.               sin. iridocoroïditis f
                               es coroidoiritis; iridocoroiditis
334  coroïditis areolar f                  en choroidoiritis; iridochoroiditis
   es coroiditis areolar                 PATOLOGIA. Inflamació   de l'iris i de la
   en areolar choroiditis                 coroide.
   PATOLOGIA. Coroïditiscaracteritzada per
   plaques blanquinoses, groguenques o       343  coroidopatia f
   rosades, que s'estén al voltant de la
   màcula lútia.                     es coroidopatía
                               en choroidopathy
335  coroïditis de Tay f                  PATOLOGIA. Procés  patològic de la coroide.
   sin. compl. coroïditis guttata senil f
   es coroiditis de Tay; coroiditis guttata senil  344  coroidoretinitis f
   en choroiditis guttata senilis; Tay's         sin. retinocoroïditis f
   choroiditis
                               es coroidorretinitis; retinocoroiditis
   PATOLOGIA. Coroïditiscaracteritzada per        en choroidoretinitis; retinochoroiditis
   taques grogues irregulars al voltant de la
   màcula lútia, en què es produeix una          PATOLOGIA. Inflamació   de la retina i de la
   degeneració de la coroide i que és pròpia       coroide.
   de la gent gran.

                            345  corona ciliar f
336  coroïditis difusa f
                               es corona ciliar
   es coroiditis difusa                  en ciliary crown
   en diffuse choroiditis                 TA corona ciliaris
   PATOLOGIA. Coroïditis que presenta signes       ANATOMIA. Corona radiada formada per la
   d'inflamació per tota la coroide, amb         reunió dels processos ciliars.
   resolució en uns punts i aparició de noves
   lesions en d'altres.
                            346  correspondència retinal f
337  coroïditis disseminada f                es correspondencia retiniana
                               en retinal correspondence
   es coroiditis diseminada
   en disseminated choroiditis              FISIOLOGIA. Fenomen pel qual els punts
                               corresponents d'ambdues retines tenen la
   PATOLOGIA. Coroïditisexsudativa amb          mateixa direcció visual.
   nombrosos focus granulomatosos
   múltiples disseminats.
                            347  cos adipós orbitari m
338  coroïditis exsudativa f                es cuerpo adiposo de la órbita
                               en adipose body of orbit
   es coroiditis exudativa                TA corpus adiposum orbitae
   en exudative choroiditis
                               ANATOMIA. Teixit adipós abundant que
   PATOLOGIA. Coroïditis  caracteritzada per      envolta els diversos elements nerviosos,


                                              termcat · 21 de 98
   vasculars i musculars que ocupen l'òrbita.        a realitzar una cromatoptometria.

348  cos ciliar m                    357  cromatòpsia f
   es cuerpo ciliar                     es cromatopsia
   en ciliary body                     en chromatopsia
   TA corpus ciliare
                                SEMIOLOGIA. Defecte visual en què es veuen
   ANATOMIA. Part   engrossida de la túnica        els objectes d'un color diferent del que
   vascular de l'ull situada entre l'ora serrata i     tenen.
   l'arrel de l'iris.
                             358  cromatoptometria f
349  cos de Hassall-Henle m                  sin. compl. cromoptometria f
   es cuerpo de Hassall-Henle                es cromatoptometría
   en Hassall-Henle body                  en chromatoptometry
   PATOLOGIA. Cadascuna  de les              TÈCNIQUES. Mesurament   de la capacitat de
   excrescències hialines de la perifèria de la       reconèixer els colors i distingir-los, que es
   làmina limitant posterior de la còrnia, que       realitza mitjançant un cromatòmetre.
   apareixen generalment en persones
   majors de cinquanta anys.
                             359  cromoptòmetre m
                                veg. cromatòmetre m
350  cos hialoide m
   veg. cos vitri m
                             360  cromoptometria f
                                veg. cromatoptometria f
351  cos vitri m
   sin. compl. cos hialoide m
                             361  cromoretinografia f
   es cuerpo hialoideo; cuerpo vítreo
   en hyaloid body; vitreous body              es cromorretinografía
   TA corpus vitreum                    en chromoretinography
   ANATOMIA. Medi  refractiu de l'ull constituït      TÈCNIQUES. Fotografia  de color de la retina.
   per l'humor vitri i la membrana vítria.

                             362  cromoscopi m
352  criptoftàlmia f
                                es cromoscopio
   es criptoftalmía                     en chromoscope
   en cryptophthalmia
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat
   PATOLOGIA. Adherència   completa congènita       per a examinar la percepció dels colors.
   de les parpelles.

                             363  cromoscòpia f
353  cristal·lí m
                                es cromoscopia
   es cristalino; lente                   en chromoscopy
   en crystalline lens; lens
   TA lens                         TÈCNIQUES. Examen  de la percepció dels
                                colors mitjançant un cromoscopi.
   ANATOMIA. Cos  lenticular de l'ull, biconvex i
   transparent, situat entre la pupil·la, l'iris i
   el cos vitri, que fa convergir els raigs de    364  dacriagog -a adj
   llum formant imatges sobre la retina.          veg. lacrimogen -ògena adj

354  cristal·litis f                  365  dacriagogatrèsia f
   veg. facitis f
                                es dacriagogatresia
                                en dacryagogatresia
355  cristal·loide m
                                PATOLOGIA. Atrèsia  del canalicle lacrimal.
   veg. cara posterior del cristal·lí f

356  cromatòmetre m                   366  dacrioadenàlgia f
   sin. compl. cromoptòmetre m               es dacrioadenalgia
                                en dacryoadenalgia
   es cromatómetro; cromoptómetro
   en chromatometer; chromoptometer             PATOLOGIA. Dolor  a la glàndula lacrimal.
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell   emprat per                                              termcat · 22 de 98
367  dacrioadenectomia f
   es dacrioadenectomía              377  dacriocistoptosi f
   en dacryoadenectomy
                              es dacriocistoptosis
   TERAPÈUTICA. Extirpació  de la glàndula      en dacryocistoptosis
   lacrimal.
                              PATOLOGIA. Trastornconsistent en un
                              desplaçament del sac lacrimal en sentit
368  dacrioadenitis f                   caudal.
   es dacrioadenitis
   en dacryoadenitis               378  dacriocistorinostomia f
   PATOLOGIA. Inflamació  de la glàndula       es dacriocistorrinostomía
   lacrimal.                      en dacryocystorhinostomy
                              TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
369  dacrioblennorrea f                  establir una nova comunicació entre el sac
                              lacrimal i el meat nasal mitjà.
   es dacrioblenorrea
   en dacryoblennorrhea
                           379  dacriocistosiringotomia f
   PATOLOGIA. Alteració patològica consistent
   en una emissió crònica de pus pels          es dacriocistosiringotomía
   canalicles lacrimals.                en dacryicystosyringotomy
                              TERAPÈUTICA. Incisió  del canalicle lacrimal i
370  dacriocanaliculitis f                el sac lacrimal.
   veg. canaliculitis f
                           380  dacriocistostenosi f
371  dacriocele f
   veg. dacriocistocele f                es dacriocistostenosis
                              en dacryocistostenosis

372  dacriocistàlgia f                  PATOLOGIA. Estenosi   del sac lacrimal.

   es dacriocistalgia
   en dacryocystalgia               381  dacriocistotomia f
                              sin. compl. operació d'Ammon f
   PATOLOGIA. Dolor  al sac lacrimal.
                              es dacriocistotomía; operación de Ammon
                              en Ammon's operation; dacryocystotomy
373  dacriocistèctasi f
                              TERAPÈUTICA. Incisió  del sac lacrimal.
   es dacriocistectasia
   en dacryocystectasia
                           382  dacriogen -ògena adj
   PATOLOGIA. Dilatació  patològica del sac      veg. lacrimogen -ògena adj
   lacrimal.
                           383  dacriohemorrea f
374  dacriocistectomia f
                              es dacriohemorrea
   es dacriocistectomía                 en dacryohemorrhea
   en dacryocystectomy
                              PATOLOGIA. Alteració patològica consistent
   TERAPÈUTICA. Extirpació  del sac lacrimal.     en l'emissió de llàgrimes barrejades amb
                              sang.

375  dacriocistitis f
                           384  dacriòlit m
   es dacriocistitis
   en dacryocystitis                  es dacriolito
                              en dacryolith
   PATOLOGIA. Inflamació del sac lacrimal
   produïda per l'obstrucció del conducte        PATOLOGIA. Càlcul   situat al sac lacrimal o el
   nasolacrimal.                    canalicle lacrimal.

376  dacriocistocele f               385  dacriolitiasi f
   sin. compl. dacriocele f
                              es dacriolitiasis
   es dacriocele; dacriocistocele            en dacryolithiasis
   en dacryocele; dacryocystocele
                              PATOLOGIA. Trastorn consistent en la
   PATOLOGIA. Hèrnia  del sac lacrimal.        presència de dacriòlits.


                                             termcat · 23 de 98
                             es degeneración macular
386  dacrioma m                     en macular degeneration
   es dacrioma                     PATOLOGIA. Degeneració  del teixit de la
   en dacryoma                     retina corresponent a la màcula lútia, que
                             comporta una pèrdua lenta de l'agudesa
   PATOLOGIA. Tumefacció tumoral a l'aparell      visual.
   lacrimal que pot provocar-ne l'obstrucció.
                          395  degeneració macular congènita f
387  dacriopiorrea f                   sin. compl. degeneració vitel·lina de
                             Best f
   es dacriopiorrea
   en dacryopyorrhea                  es degeneración macular congénita;
                             degeneración viteliforme de Best
   PATOLOGIA. Alteració patològica consistent     en congenital macular degeneration;
   en l'emissió de llàgrimes barrejades amb      vitelliform degeneration of Best
   pus.
                             PATOLOGIA. Degeneració  macular
                             hereditària caracteritzada per lesions
388  dacriopiosi f                    rogenques i transmesa amb caràcter
                             autosòmic dominant.
   es dacriopiosis
   en dacryopiosis
                          396  degeneració macular disciforme f
   PATOLOGIA. Trastornconsistent en la
   presència de pus en algun punt de l'aparell     es degeneración macular disciforme
   lacrimal.                      en disciform macular degeneration
                             PATOLOGIA. Degeneració   macular
389  dacríops m                     caracteritzada per l'esclerosi de la màcula
                             lútia i de la retina, produïda per
   es dacriops                     hemorràgies localitzades entre la làmina
   en dacryops                     basal de la coroide i l'epiteli pigmentari de
                             la retina, i que apareix generalment cap als
   PATOLOGIA. Quist lacrimal produït per       quaranta anys d'edat.
   l'obstrucció d'algun dels canalicles
   excretors de la glàndula lacrimal.
                          397  degeneració vitel·lina de Best f
                             veg. degeneració macular congènita f
390  dacriorrea f
   es dacriorrea                 398  descemetitis f
   en dacryorrhea
                             es descemetitis
   PATOLOGIA. Alteració patològica consistent     en descemetitis
   en la secreció abundant de llàgrimes.
                             PATOLOGIA. Inflamació  de la membrana de
                             Descemet.
391  dacriosolenitis f
   es dacriosolenitis              399  descemetocele f
   en dacryosolenitis
                             es descemetocele
   PATOLOGIA. Inflamació  d'un canalicle       en descemetocele
   lacrimal.
                             PATOLOGIA. Hèrnia de la membrana de
                             Descemet produïda per un augment de la
392  daltonià -ana adj                  pressió intraocular o un afebliment corneal.
   es daltónico
   en colour blind                400  despreniment de retina m
   PATOLOGIA. Afectat  de daltonisme.         es desprendimiento de retina
                             en detachment of retina
393  daltonisme m                    PATOLOGIA. Trastorn  consistent en la
                             separació de l'epiteli pigmentari de la retina
   es daltonismo                    de les altres capes que constitueixen la
   en daltonism                    retina, que produeix ceguetat de la part del
                             camp visual corresponent al segment de
   SEMIOLOGIA. Discromatòpsia  congènita en      retina desprès.
   què no es perceben alguns colors,
   especialment el vermell i el verd.
                          401  deuteranomalia f
                             veg. deuteranomalopia f
394  degeneració macular f


                                           termcat · 24 de 98
402  deuteranomalopia f                410  diplopia encreuada f
   sin. compl. deuteranomalia f              sin. diplopia heterònima f
   es deuteranomalía; deuteranomalopía           es diplopía cruzada; diplopía heterónima
   en deuteranomalopia; deuteranomaly           en crossed diplopia; heteronymous diplopia
   SEMIOLOGIA. Discromatòpsia en què hi ha        SEMIOLOGIA. Diplopia  en què la imatge de
   una disminució de la sensibilitat del          l'ull dret apareix a l'esquerra del camp
   pigment visual corresponent al color verd.       visual i la de l'ull esquerre apareix a la dreta
                               del camp visual.
403  deuteranop adj
                            411  diplopia heterònima f
   es deuteránope                     sin. diplopia encreuada f
   en deuteranope
   SEMIOLOGIA. Afectat  de deuteranopia.      412  diplopia homònima f
                               sin. diplopia directa f
404  deuteranopia f
                            413  diplopia horitzontal f
   es deuteranopía
   en deuteranopia                     es diplopía horizontal
                               en horizontal diplopia
   SEMIOLOGIA. Discromatòpsia  en què no es
   pot percebre el color verd i que és           SEMIOLOGIA. Diplopiaen què la percepció de
   produïda per l'absència del pigment visual       les dues imatges es dóna en el pla
   corresponent al verd.                  horitzontal.

405  dicromatisme m                  414  diplopia vertical f
   veg. dicromatòpsia f
                               es diplopía vertical
                               en vertical diplopia
406  dicromatòpsia f
   sin. compl. dicromatisme m               SEMIOLOGIA. Diplopiaen què la percepció de
                               les dues imatges es dóna en el pla vertical.
   es dicromatismo; dicromatopsia
   en dichromatism; dichromatopsia
                            415  diplopiòmetre m
   SEMIOLOGIA. Discromatòpsia   en què només
   es perceben dos colors.                 es diplopiómetro
                               en diplopiometer
407  diòptria f                       APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
                               a mesurar el grau de diplopia.
   es dioptría
   en diopter
                            416  diploscopi m
   FISIOLOGIA. Unitat  de potència d'una lent.
                               es diploscopio
                               en diploscope
408  diplopia f
   sin. compl. poliopia binocular f; visió         APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument  emprat
   doble f                         per a estudiar la visió binocular.
   es diplopía; poliopía binocular; visión
   doble                       417  disc de Placido m
   en binocular polyopia; diplopia; double         veg. queratoscopi m
   vision
   SEMIOLOGIA. Defecte visual consistent en la    418  disc del nervi òptic m
   percepció de dues imatges d'un sol           sin. papil·la del nervi òptic f
   objecte.
                               es disco del nervio óptico; papila del nervio
                               óptico
409  diplopia directa f                   en discus nervi optici; papilla nervi optici
   sin. diplopia homònima f                TA discus nervi optici; papilla nervi optici
   es diplopía directa; diplopía homónima         ANATOMIA. Part que correspon a la sortida
   en direct diplopia; homonymous diplopia         de les fibres del nervi òptic i dels vasos
                               sanguinis de la retina.
   SEMIOLOGIA. Diplopia en què la imatge de
   l'ull dret apareix a la dreta del camp visual i
   la de l'ull esquerre apareix a l'esquerra del   419  discromatòpsia f
   camp visual.
                               es discromatopsia


                                             termcat · 25 de 98
   en dyschromatopsia                427  ectropi espàstic m
   SEMIOLOGIA. Trastorn consistent en una         es ectropión espástico
   ceguetat parcial per percebre els colors.       en spastic ectropion
                               PATOLOGIA. Ectropi produït per l'espasme
420  distància infinita f                  tònic del múscul orbicular de les parpelles.
   es distancia infinita
   en infinite distance               428  ectropi luxuriant m
                               sin. compl. ectropi sarcomatós m
   FISIOLOGIA. Distància de 6 m o més entre
   l'ull i un objecte en què els raigs lluminosos     es ectropión lujuriante; ectropión
   que arriben a l'ull són pràcticament paral·      sarcomatoso
   lels, com si vinguessin de l'infinit.         en ectropion luxurians; ectropion
                               sarcomatosum

421  distància interpupil·lar f               PATOLOGIA. Ectropiproduït per un
                               engruiximent crònic de la conjuntiva
   es distancia interpupilar               palpebral.
   en interpupillary distance
   FISIOLOGIA. Distància entre els centres de    429  ectropi sarcomatós m
   les pupil·les quan els eixos visuals són        veg. ectropi luxuriant m
   paral·lels.
                            430  edema de Berlin m
422  distiquiasi f                     veg. commoció retinal f

   es distiquiasis
   en distichiasis                 431  eix anteroposterior de l'ull m
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en la         es eje anteroposterior del ojo
   presència congènita d'una segona fila de        en anteroposterior axis of eye
   pestanyes derivades cap endarrere, que
   provoca conjuntivitis, queratitis, entropi i a     ANATOMIA. Línia imaginària que uneix el
   vegades úlceres i opacitats a la còrnia.        vèrtex de la còrnia i el punt més posterior
                               del globus ocular.

423  divergència f
                            432  eix del cristal·lí m
   es divergencia
   en divergence                     es eje del cristalino
                               en axis of lens
   FISIOLOGIA. Vergència
             en què ambdós ulls         TA axis lentis
   es mouen en direcció oposada a la línia
   mediana de la cara.                  ANATOMIA. Línia imaginària que uneix els
                               pols anterior i posterior del cristal·lí.

424  ducció f
                            433  eix òptic m
   es ducción
   en duction                       es eje óptico
                               en optic axis
   FISIOLOGIA. Moviment  rotatori d'un ull quan     TA axis opticus
   l'altre està tapat.
                               ANATOMIA. Líniaimaginària que uneix els
                               punts mitjans de la còrnia i el cristal·lí.
425  ectropi m
   es ectropión                   434  eix visual m
   en ectropion
                               es eje visual
   PATOLOGIA. Eversió de la vora lliure d'una      en visual axis
   parpella que origina el descobriment de la
   conjuntiva palpebral.                 FISIOLOGIA. Línia imaginària que s'estén des
                               d'un punt situat al centre del camp visual
                               fins a la fòvea central.
426  ectropi cicatricial m
   es ectropión cicatrizal             435  electronistagmògraf m
   en cicatricial ectropion
                               es electronistagmógrafo
   PATOLOGIA. Ectropi de la parpella inferior      en electronystagmograph
   produït per retraccions consecutives a
   cremades, ferides o malalties cutànies.        APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
                               a l'obtenció d'un electronistagmograma.                                            termcat · 26 de 98
                              en emmetrope
436  electronistagmografia f
                              FISIOLOGIA. Que  té emmetropia.
   es electronistagmografía
   en electronystagmography
                           444  emmetropia f
   TÈCNIQUES. Obtenció d'un
   electronistagmograma i estudi de les         es emetropía
   seves característiques.               en emmetropia
                                       normal de l'ull que
                              FISIOLOGIA. Condició
437  electronistagmograma m                refracta degudament els raigs lluminosos.
   sigla ENG m
   es electronistagmograma; ENG          445  emmetròpic -a adj
   en electronystagmogram; ENG
                              es emetrópico
   TÈCNIQUES. Representació   gràfica de       en emmetropic
   l'activitat elèctrica inherent als moviments
   nistàgmics.                     FISIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
                              l'emmetropia.
438  electrooculografia f
                           446  endoftàlmia f
   es electrooculografía                veg. endoftalmitis f
   en electro-oculography
   TÈCNIQUES. Obtenció d'un            447  endoftalmitis f
   electrooculograma i estudi de les seves       sin. compl. endoftàlmia f; entoftàlmia f
   característiques.
                              es endoftalmitis; entoftalmía
                              en endophthalmitis; entophthalmia
439  electrooculograma m
   sigla EOG m                     PATOLOGIA. Inflamació  que afecta les
                              cavitats de l'interior de l'ull i les estructures
   es electrooculograma; EOG              adjacents.
   en electro-oculogram; EOG
   TÈCNIQUES. Representació gràfica dels     448  endoteli corneal m
   canvis de potencial produïts durant els       sin. epiteli posterior de la còrnia m
   moviments oculars, l'adaptació a la claror,
   etc.                         es endotelio corneal; epitelio posterior de
                              la córnea
                              en corneal endothelium; posterior
440  electroretinògraf m                 epithelium of cornea
                              TA endothelium corneale; epithelium
   es electrorretinógrafo                posterius corneae
   en electroretinograph
                                     pavimentós d'una sola
                              ANATOMIA. Epiteli
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per     capa que recobreix la cara posterior de la
   a l'obtenció d'un electroretinograma.        còrnia.

441  electroretinografia f             449  ENG m
                              veg. electronistagmograma m
   es electrorretinografía
   en electroretinography
                           450  enoftàlmia f
   TÈCNIQUES. Obtenció d'un
   electroretinograma i estudi de les seves       es enoftalmía; enoftalmos
   característiques.                  en enophthalmos
                              PATOLOGIA. Trastorn consistent en una
442  electroretinograma m                 posició anormal de l'ull, que està situat dins
   sigla ERG m                     l'òrbita més profundament que en l'estat
                              normal.
   es electrorretinograma; ERG
   en electroretinogram; ERG
                           451  entoftàlmia f
   TÈCNIQUES. Representació   gràfica dels      veg. endoftalmitis f
   corrents elèctrics produïts per la retina
   sota la influència de l'estimulació
   lluminosa.                   452  entropi m
                              es entropión
443  emmetrop adj                     en entropion
   es emétrope                     PATOLOGIA. Inversió  de la vora lliure de la


                                            termcat · 27 de 98
   parpella inferior, que queda orientada cap      TERAPÈUTICA. Tècnica quirúrgica consistent
   al globus ocular.                   en la implantació d'un segment de còrnia
                              que, congelat i modelat, actua com una lent
                              per tal de corregir la miopia.
453  entropi cicatricial m
   es entropión cicatrizal             461  epísclera f
   en cicatricial entropion
                              es episclera
   PATOLOGIA. Entropi produït per una          en episclera
   retracció de la conjuntiva palpebral
   causada per una cicatriu.               ANATOMIA. Capa de teixit conjuntiu situada a
                              la part més superficial de l'escleròtica.
454  entropi espasmòdic m
                           462  episcleritis f
   es entropión espasmódico               sin. compl. episclerotitis f
   en spastic entropion
                              es episcleritis; episclerotitis
   PATOLOGIA. Entropi
            produït per la contracció      en episcleritis; episclerotitis
   espasmòdica del múscul orbicular de les
   parpelles.                      PATOLOGIA. Inflamació  de l'epísclera.

455  enucleació f                  463  episclerotitis f
                              veg. episcleritis f
   es enucleación
   en enucleation
                           464  epiteli anterior de la còrnia m
   TERAPÈUTICA. Extirpació  del globus ocular     sin. compl. epiteli corneal m
   després de seccionar els músculs
   extrínsecs de l'ull i el nervi òptic.         es epitelio anterior de la córnea; epitelio
                              corneal
                              en anterior epithelium of cornea; corneal
456  EOG m                         epithelium
   veg. electrooculograma m               TA epithelium anterius corneae
                                      pavimentós estratificat,
                              ANATOMIA. Epiteli
457  epiblèfar m                      d'unes cinc capes, de la cara anterior de la
                              còrnia.
   es epibléfaron
   en epiblepharon
                           465  epiteli corneal m
   PATOLOGIA. Anomalia  congènita de la        veg. epiteli anterior de la còrnia m
   parpella caracteritzada per un plec cutani
   horitzontal que fa que la seva vora resti
   invertida, dirigida cap al globus ocular.    466  epiteli del cristal·lí m
                              es epitelio del cristalino
458  epicant m                       en epithelium of lens
                              TA epithelium lentis
   es epicanto
   en epicanthus                     ANATOMIA. Epiteli de la cara anterior del
                              cristal·lí que s'estén cap a l'equador del
   PATOLOGIA. Plec cutani perpendicular estès      cristal·lí.
   des de l'arrel del nas fins a l'extremitat
   interna de la cella, que de vegades tapa
   l'angle medial de l'ull.            467  epiteli pigmentari de l'iris m
   Nota: En algunes races és una característica
   normal i en d'altres, una anomalia congènita.     es epitelio pigmentario del iris
                              en pigmentary epithelium of iris
                              TA epithelium pigmentosum iridis
459  epífora f
                              ANATOMIA. Epiteli  situat a la part posterior de
   es epifora                      l'iris, les cèl·lules del qual contenen
   en epiphora                      grànuls de pigment o de melanina.

   PATOLOGIA. Alteraciópatològica consistent
   en un augment del llagrimeig, que pot ser    468  epiteli pigmentari de la retina m
   o no constant.                    sin. compl. capa pigmentària de la retina f
                              es capa pigmentada de la retina; epitelio
460  epiqueratofàcia f                   pigmentario de la retina
                              en pigmented epithelium of the retina;
   es epiqueratofaquia                  pigmented layer of retina
   en epikeratophakia
                              ANATOMIA. Capa externa de la retina que
                              separa els fotoreceptors de la part


                                             termcat · 28 de 98
   coriocapil·lar i de la làmina basal de la        sin. compl. esclerotitis f
   coroide.
                               es escleritis; esclerotitis
                               en scleritis; sclerotitis
469  epiteli posterior de la còrnia m
   sin. endoteli corneal m                 PATOLOGIA. Inflamació   de l'escleròtica.


470  ERG m                       480  escleritis anterior f
   veg. electroretinograma m
                               es escleritis anterior
                               en anterior scleritis
471  eritròpsia f
                               PATOLOGIA. Escleritis que afecta la part
   es eritropsia                      d'escleròtica situada en el pol anterior de
   en erythropsia                     l'ull.

   SEMIOLOGIA. Cromatòpsia en què els
   objectes es veuen de color vermell.        481  escleritis anular f
                               es escleritis anular
472  esciascòpia f                      en annular scleritis

   es esquiascopia                     PATOLOGIA. Escleritis en forma d'anell al
   en retinoscopy; skiascopy                voltant del limbe esclerocorneal.

   TÈCNIQUES. Examen   de la refracció ocular.
                            482  escleritis nodular f
473  esclera f                        es escleritis nodular
   veg. escleròtica f                   en nodular scleritis
                               PATOLOGIA. Escleritis caracteritzada per
474  escleral adj                      l'aparició de taques cianòtiques que
   veg. escleròtic -a adj                 procedeixen de la coroide visualitzada a
                               través d'una escleròtica translúcida.

475  esclerèctasi f                  483  escleritis posterior f
   es esclerectasia                    es escleritis posterior
   en sclerectasia                     en posterior scleritis
   PATOLOGIA. Dilatació  patològica d'una zona      PATOLOGIA. Escleritisque afecta la part
   de l'escleròtica.                    d'escleròtica que recobreix la cambra vítria.

476  esclerectoiridectomia f              484  escleroconjuntival adj
   sin. compl. operació de Lagrange f
   es esclerectoiridectomía; operación de         es escleroconjuntival
   Lagrange                        en scleroconjunctival
   en Lagrange's operation;
                               CONCEPTES GENERALS. Relatiu o pertanyent
   sclerectoiridectomy                   a l'escleròtica i a la conjuntiva.
   TERAPÈUTICA. Resecció   de l'escleròtica i de
   l'iris per al tractament del glaucoma.
                            485  escleroconjuntivitis f

477  esclerectoiridodiàlisi f                es escleroconjuntivitis
                               en scleroconjunctivitis
   es esclerectoiridodiálisis
                               PATOLOGIA. Inflamació   de l'escleròtica i de la
   en sclerectoiridodialysis
                               conjuntiva.
   TERAPÈUTICA. Operació  combinada
   d'esclerectomia i iridodiàlisi per al
   tractament del glaucoma.             486  esclerocoroïditis f
                               es esclerocoroiditis
478  esclerectomia f                     en sclerochoroiditis
                               PATOLOGIA. Inflamació   de l'escleròtica i de la
   es esclerectomía
   en sclerectomy                     coroide.

   TERAPÈUTICA. Resecció   d'una porció de
   l'escleròtica.                  487  escleroftàlmia f
                               es escleroftalmía
479  escleritis f                      en sclerophthalmia                                              termcat · 29 de 98
                            496  esclerotomia f
   PATOLOGIA. Malformació congènita en què
   l'opacitat de l'escleròtica s'estén a la còrnia     es esclerotomía
   i en deixa transparent només el centre.         en sclerotomy
                               TERAPÈUTICA. Incisió  de l'escleròtica.
488  escleroiritis f
   es escleroiritis                 497  esclerotomia anterior f
   en scleroiritis
                               es esclerotomía anterior
   PATOLOGIA. Inflamació  de l'escleròtica i de      en anterior sclerotomy
   l'iris.
                               TERAPÈUTICA. Esclerotomia que es realitza a
                               la zona corresponent a la cambra anterior.
489  escleromalàcia f
   es escleromalacia                 498  esclerotomia posterior f
   en scleromalacia
                               es esclerotomía posterior
   PATOLOGIA. Remolliment   degeneratiu de        en posterior sclerotomy
   l'escleròtica.
                               TERAPÈUTICA. Esclerotomia que es realitza a
                               la zona corresponent a la cambra vítria.
490  escleroqueratitis f
   sin. compl. queratoscleritis f
                            499  escorça del cristal·lí f
   es escleroqueratitis; queratoescleritis
   en keratoscleritis; sclerokeratitis           es corteza del cristalino
                               en cortex lentis
   PATOLOGIA. Inflamació  de l'escleròtica i de      TA cortex lentis
   la còrnia.
                               ANATOMIA. Zona externa del cristal·lí, de
                               consistència més tova que el nucli del
491  escleroqueratoiritis f                 cristal·lí.
   es escleroqueratoiritis
   en sclerokeratoiritis               500  escotoma m
   PATOLOGIA. Inflamació  de l'escleròtica, de la
   còrnia i de l'iris.                   es escotoma
                               en scotoma
                               SEMIOLOGIA. Àrea del camp visual en què la
492  esclerostomia f                     visió és nul·la o molt feble.
   es esclerostomía
   en sclerostomy
                            501  escotoma absolut m
   TERAPÈUTICA. Operació  consistent a crear
   una obertura a l'escleròtica.              es escotoma absoluto
                               en absolute scotoma
                               SEMIOLOGIA. Escotoma en què la visió de la
493  escleròtic -a adj
   sin. compl. escleral adj                zona afectada és nul·la.

   es escleral; esclerótico
   en scleral; sclerotic               502  escotoma anular m
   CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent      es escotoma anular
   a l'escleròtica.                    en annular scotoma
                               SEMIOLOGIA. Escotoma  de forma circular que
494  escleròtica f                      envolta el punt de fixació.
   sin. compl. esclera f
   es esclera; esclerótica              503  escotoma de Bjerrum m
   en sclera; sclerotic
   TA sclera                        es escotoma de Bjerrum
                               en Bjerrum's scotoma
   ANATOMIA. Part posterior de la túnica
   fibrosa de l'ull, opaca i resistent, que        SEMIOLOGIA. Escotoma  de forma semilunar
   proporciona elasticitat i rigidesa a l'ull.       corresponent a l'àrea de camp visual
                               contigua a la papil·la del nervi òptic.

495  esclerotitis f
   veg. escleritis f                 504  escotoma de Seidel m
                               es escotoma de Seidel                                             termcat · 30 de 98
   en Seidel's scotoma                 a mesurar escotomes.
   SEMIOLOGIA. Escotoma de forma semilunar
   que mig envolta el punt de fixació.      513  escotòmetre de Bjerrum m
                              veg. campímetre m
505  escotoma fisiològic m
                           514  escotometria f
   es escotoma fisiológico
   en physiologic scotoma                es escotometría
                              en scotometry
   SEMIOLOGIA. Escotoma   situat 15° per fora
   del punt de fixació, que correspon a         TÈCNIQUES. Mesurament d'escotomes
   l'entrada del nervi òptic dins l'ull.        mitjançant un escotòmetre.

506  escotoma guspirejant m             515  escotopia f
                              veg. visió escotòpica f
   es escotoma centelleante
   en flittering scotoma; scintillating scotoma
                           516  escotòpic -a adj
   SEMIOLOGIA. Escotoma associat a una
   sensació de resplendor amb traços          es escotópico
   lluminosos.                     en scotopic
                              FISIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
507  escotoma insular m                  l'escotopia.
   es escotoma insular
   en insular scotoma               517  esodesviació f
   SEMIOLOGIA. Escotoma aïllat envoltat de       es esodesviación
   camp visual en què la visió és perfecta.       en esodeviation
                              SEMIOLOGIA. Desviació convergent dels
508  escotoma negatiu m                  eixos visuals amb estímuls visuals o sense.
   es escotoma negativo
   en negative scotoma              518  esofòria f
   SEMIOLOGIA. Escotoma que el pacient no       es esoforia
   pot percebre i que només es detecta per       en esophoria
   campimetria.
                              SEMIOLOGIA. Fòria en què un ull es desvia
                              cap a la línia mediana de la cara.
509  escotoma positiu m
   es escotoma positivo              519  esofòric -a adj
   en positive scotoma
                              es esofórico
   SEMIOLOGIA. Escotoma que és percebut        en esophoric
   subjectivament pel pacient.
                              SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
                              l'esofòria.
510  escotoma relatiu m
   es escotoma relativo              520  esotropia f
   en relative scotoma                 sin. estrabisme convergent m
                              sin. compl. estrabisme intern m
   SEMIOLOGIA. Escotoma en què la visió de la
   zona afectada és molt feble.             es esotropía; estrabismo convergente;
                              estrabismo interno
                              en convergent strabismus; esotropia;
511  escotomatós -osa adj                 internal strabismus
   es escotomatoso                   SEMIOLOGIA. Estrabisme  en què l'eix visual
   en scotomatous                    d'un dels ulls es desvia cap endins.
   SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   l'escotoma.                  521  esotròpic -a adj
                              es esotrópico
512  escotòmetre m                    en esotropic
   es escotómetro                    SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   en scotometer                    l'esotropia.
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per


                                            termcat · 31 de 98
522  espai de Fontana m
   veg. espai de l'angle iridocorneal m          es espolón escleral
                               en scleral spur

523  espai de l'angle iridocorneal m             ANATOMIA. Relleu  intern de l'escleròtica que
   sin. compl. espai de Fontana m; interstici       contribueix a formar el solc escleral, on
   trabecular esclerocorneal m               s'insereixen les fibres tendinoses de la
                               porció longitudinal del múscul ciliar.
   es espacio de Fontana; espacio del
   ángulo iridocorneal; intersticio trabecular
   esclerocorneal                  531  estafiloma m
   en Fontana's space; space of iridocorneal
   angle                          es estafiloma
   TA spatium anguli iridocornealis            en staphyloma
   ANATOMIA. Cadascuna   de les fenedures        PATOLOGIA. Prominència  de la còrnia o de
   endotelials allargades situades al sistema       l'escleròtica revestida de teixit uveal.
   trabecular de l'angle iridocorneal, que
   drenen l'humor aquós des de la cambra
   anterior fins al si venós de l'escleròtica.    532  estafiloma anterior m
                               es estafiloma anterior
524  espai de Tenon m                    en anterior staphyloma
   veg. espai episcleral m
                               PATOLOGIA. Estafiloma  situat en el pol
                               anterior de l'ull.
525  espai episcleral m
   sin. compl. espai de Tenon m; espai
   interfascial m                  533  estafiloma anular m
   es espacio de Tenon; espacio episcleral;        es estafiloma anular
   espacio interfascial                  en annular staphyloma
   en episcleral space; interfascial space;
   Tenon's space                      PATOLOGIA. Estafiloma  escleral que forma
   TA spatium episclerale                 un anell al voltant de la còrnia.
   ANATOMIA; TERAPÈUTICA. Cavitat  situada
   entre els fulls extern i intern de la beina del  534  estafiloma ciliar m
   globus ocular.
                               es estafiloma ciliar
                               en ciliary staphyloma
526  espai interfascial m
   veg. espai episcleral m                 PATOLOGIA. Estafiloma escleral situat a la
                               zona corresponent al cos ciliar.

527  espai intervaginal del nervi òptic m
                            535  estafiloma corneal m
   es espacio intervaginal del nervio óptico
   en intervaginal space of optic nerve          es estafiloma corneal
   TA spatium intervaginale nervi optici          en corneal staphyloma
   ANATOMIA. Espai subaracnoïdal situat al         PATOLOGIA. Estafiloma  produït per una
   voltant del nervi òptic i la fenedura capil·      malformació o una protrusió de la còrnia,
   lar situada entre l'aracnoide i la duramàter.      per la qual surt l'iris.


528  espai zonular m                  536  estafiloma de Scarpa m
                               veg. estafiloma posterior m
   es espacio zonular
   en zonular space
   TA spatium zonulare                537  estafiloma equatorial m
   ANATOMIA. Cadascun dels intersticis plens       es estafiloma ecuatorial
   d'humor aquós i disposats entre les fibres       en equatorial staphyloma
   zonulars.
                               PATOLOGIA. Estafiloma escleral situat en un
                               sector equidistant dels pols anterior i
529  espasme d'acomodació m                 posterior del globus ocular i que sovint va
                               associat a despreniment de retina.
   es espasmo de acomodación
   en spasm of accommodation
                            538  estafiloma escleral m
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en la
   contracció violenta unilateral o bilateral del     es estafiloma escleral
   múscul ciliar.                     en scleral staphyloma
                               PATOLOGIA. Èctasi d'una zona de
530  esperó escleral m                    l'escleròtica revestida de teixit ureal.                                             termcat · 32 de 98
                               en heterotropia; strabismus
539  estafiloma intercalat m                 SEMIOLOGIA. Defecte  visual en què els eixos
                               visuals no són paral·lels en la posició
   es estafiloma intercalar                primària de la mirada o en què un ull no pot
   en intercalary staphyloma                seguir l'altre en els seus moviments.
   PATOLOGIA. Estafiloma  escleral situat entre     Nota: Popularment, guerxesa.
   la inserció del cos ciliar i la base de l'iris.
                            547  estrabisme absolut m
540  estafiloma posterior m
   sin. compl. estafiloma de Scarpa m           es estrabismo absoluto
                               en absolute strabismus
   es estafiloma de Scarpa; estafiloma
   posterior                        SEMIOLOGIA. Estrabisme  que apareix en
   en posterior staphyloma; Scarpa's            totes les distàncies focals dels ulls.
   staphyloma
   PATOLOGIA. Estafiloma   escleral situat en el  548  estrabisme acomodatiu m
   pol posterior de l'ull.
                               es estrabismo de acomodación
                               en acommodative strabismus
541  estafiloma racemós m
                               SEMIOLOGIA. Estrabisme  que apareix en fer
   es estafiloma racemoso                 un esforç d'acomodació i que desapareix
   en staphyloma racemosum                 en corregir el defecte de refracció ocular.
   PATOLOGIA. Estafiloma corneal que
   presenta diverses perforacions a la còrnia,    549  estrabisme alternant m
   a través de les quals emergeixen petites
   porcions de l'iris.                   es estrabismo alternante
                               en alternating strabismus
542  estafiloma uveal m                   SEMIOLOGIA. Estrabisme  en què la fixació
                               d'un objecte es realitza alternativament
   es estafiloma uveal                   amb cada ull.
   en uveal staphyloma
   PATOLOGIA. Estafiloma  produït per una      550  estrabisme bilateral m
   protrusió de l'úvea a través d'una ferida de
   l'escleròtica.                     es estrabismo bilateral
                               en bilateral strabismus
543  estereocampímetre m                   SEMIOLOGIA. Estrabisme  que afecta ambdós
                               ulls.
   es estereocampímetro
   en stereocampimeter
                            551  estrabisme cíclic m
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per
   a estudiar els escotomes centrals            es estrabismo cíclico
   unilaterals i els defectes de la zona central      en cyclic strabismus
   de la retina.
                               SEMIOLOGIA. Estrabisme  intermitent que
                               apareix a intervals regulars.
544  estràbic -a adj
   es estrábico                   552  estrabisme cinètic m
   en strabismic
                               es estrabismo cinético
   SEMIOLOGIA. Afectat  d'estrabisme.           en kinetic strabismus
   Nota: Popularment, guenyo -a i guerxo -a.        SEMIOLOGIA. Estrabisme produït per la
                               hipertonia d'algun dels músculs oculars.
545  estràbic -a adj
                            553  estrabisme concomitant m
   es estrábico
   en strabismic                      es estrabismo concomitante
                               en concomitant strabismus
   SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   l'estrabisme.                      SEMIOLOGIA. Estrabisme  en què el grau de
                               desviació és el mateix en totes les
                               direccions de la mirada.
546  estrabisme m
   sin. heterotropia f
                            554  estrabisme convergent m
   es estrabismo; heterotropía               sin. esotropia f                                             termcat · 33 de 98
                           564  estrabismòmetre m
555  estrabisme divergent m                veg. estrabòmetre m
   sin. exotropia f
   sin. compl. estrabisme extern m
                           565  estrabòmetre m
   es estrabismo divergente; estrabismo         sin. compl. estrabismòmetre m
   externo; exotropía
   en divergent strabismus; exotropia;         es estrabismómetro; estrabómetro
   external strabismus                 en strabismometer; strabometer
   SEMIOLOGIA. Estrabisme  en què l'eix visual     APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell   emprat per
   d'un dels ulls es desvia cap enfora.         a mesurar l'angle d'estrabisme.

556  estrabisme extern m              566  estrabometria f
   veg. estrabisme divergent m
                              es estrabometría
                              en strabometry
557  estrabisme intermitent m
                              TÈCNIQUES. Mesurament  de l'angle
   es estrabismo intermitente              d'estrabisme mitjançant un estrabòmetre.
   en intermittent strabismus
   SEMIOLOGIA. Estrabisme  que apareix només   567  estrabotomia f
   a intervals.
                              es estrabotomía
                              en strabotomy
558  estrabisme intern m
   veg. esotropia f                   TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
                              tractar l'estrabisme i que consisteix a
                              desplaçar un dels músculs oculars un cop
559  estrabisme latent m                 se n'ha seccionat el tendó.
   es estrabismo latente
   en latent strabismus              568  estroma corneal m
                              sin. substància pròpia de la còrnia f
   SEMIOLOGIA. Estrabisme que només apareix
   quan es tapa un dels ulls.              es estroma corneal; sustancia propia de la
                              córnea
                              en proper substance of cornea; stroma of
560  estrabisme mecànic m                 cornea
                              TA substantia propria corneae
   es estrabismo mecánico
   en mechanical strabismus               ANATOMIA. Estructura   principal de la còrnia,
                              dura i transparent, situada entre la làmina
   SEMIOLOGIA. Estrabisme produït per una       limitant anterior i la làmina limitant
   pressió externa sobre el globus ocular.       posterior.

561  estrabisme no concomitant m          569  estroma de l'iris m
   es estrabismo inconcomitante; estrabismo       es estroma del iris
   no concomitante                   en stroma of iris
   en nonconcomitant strabismus             TA stroma iridis
   SEMIOLOGIA. Estrabisme en què el grau de      ANATOMIA. Estructura bàsica de l'iris,
   desviació varia segons la direcció de la       vascularitzada, que conté cèl·lules
   mirada.                       conjuntives pigmentàries.

562  estrabisme paralític m             570  estroma vitri m
   es estrabismo paralítico               es estroma vítreo
   en paralytic strabismus               en vitreous stroma
                              TA stroma vitreum
   SEMIOLOGIA. Estrabisme produït per la
   paràlisi d'un dels músculs oculars.         ANATOMIA. Estructura  del cos vitri formada
                              per fibres fines i riques en àcid hialurònic,
                              que estan més condensades a la
563  estrabisme unilateral m               superfície.
   es estrabismo unilateral
   en unilateral strabismus            571  eutiscopi m
   SEMIOLOGIA. Estrabisme  que només afecta      es eutiscopio
   un dels ulls.                    en euthyscope                                            termcat · 34 de 98
   APARELLS I INSTRUMENTS. Oftalmoscopi amb        es exoftalmos maligno
   el qual la fixació excèntrica pot ser il·        en malignant exophthalmos
   luminada intensament mentre que la fòvea
   central és protegida per un disc opac situat                greu que va
                               PATOLOGIA. Exoftàlmia
   al centre del feix lluminós.              acompanyada d'oftalmoplegia, conjuntivitis,
                               hemorràgia i edema palpebrals, úlceres de
                               la còrnia, etc.
572  evisceració f
   es evisceración                  580  exoftàlmia pulsativa f
   en evisceration
                               es exoftalmos pulsátil
   TERAPÈUTICA. Operació   en què, després        en pulsating exophthalmos
   d'extirpar la còrnia, s'extirpa el contingut
   del globus ocular tot conservant intacta        PATOLOGIA. Exoftàlmia que va
   l'escleròtica.                     acompanyada de pulsacions visibles i
                               perceptibles pel tacte, de fremiments i de
                               bufs.
573  excavació de la papil·la f
   sin. excavació del disc f
                            581  exoftàlmic -a adj
   es excavación de la papila; excavación del
   disco                          es exoftálmico
   en excavation of optic disk               en exophthalmic
   TA excavatio disci; excavatio papillae
                               PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a
   ANATOMIA. Depressió   situada al centre de la     l'exoftàlmia.
   papil·la del nervi òptic, per on passen els
   troncs de l'artèria i la vena centrals de la
   retina.                      582  exoftalmòmetre m
                               es exoftalmómetro
574  excavació del disc f                  en exophthalmometer
   sin. excavació de la papil·la f             APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell   emprat per
                               a mesurar l'exoftàlmia.
575  exciclofòria f
   sin. compl. ciclofòria positiva f         583  exoftalmometria f
   es cicloforia positiva; excicloforia          es exoftalmometría
   en excyclophoria; positive cyclophoria         en exophthalmometry
   SEMIOLOGIA. Ciclofòria en què el pol
                               TÈCNIQUES. Mesurament de l'exoftàlmia
   superior de l'eix vertical de l'ull es desvia      mitjançant un exoftalmòmetre.
   cap a la regió temporal.

576  exciclotropia f                  584  exotropia f
   sin. compl. ciclotropia positiva f           sin. estrabisme divergent m

   es ciclotropía positiva; exciclotropía
   en excyclotropia; positive excyclotropia     585  expansió del múscul recte lateral f

   SEMIOLOGIA. Ciclotropia en què el pol
                               es expansión del músculo recto lateral
   superior de l'eix vertical de l'ull es desvia      en lacertus musculi rectis lateralis
   cap a la regió temporal.                TA lacertus musculi rectis lateralis
                               ANATOMIA. Aleta   tendinosa del múscul recte
577  exofòria f                       lateral.

   es exoforia
   en exophoria                   586  extorsió f

   SEMIOLOGIA. Fòria en què hi ha una
                               es extorsión
   desviació latent de l'eix visual cap enfora.      en extorsion
                               SEMIOLOGIA. Desviació   de l'eix vertical de
578  exoftàlmia f                      l'ull cap enfora.

   es exoftalmos; exoftamía
   en exophthalmos                  587  facitis f
                               sin. compl. cristal·litis f; faquitis f
             anormal d'un o
   PATOLOGIA. Protrusió
   d'ambdós globus oculars.                es cristalitis; faquitis
                               en phakitis

579  exoftàlmia maligna f                  PATOLOGIA. Inflamació   del cristal·lí.                                              termcat · 35 de 98
                               es facoscopia
588  facocele f                       en phacoscopy
   es facocele                       TÈCNIQUES. Exploració del cristal·lí i dels
   en phacocele                      canvis que s'hi produeixen durant
                               l'acomodació.
   PATOLOGIA. Hèrnia  del cristal·lí.
                            598  faquitis f
589  facocistectomia f                    veg. facitis f
   veg. capsulectomia f
                            599  fàscia muscular f
590  facocistitis f
   veg. capsulitis f                    es fascia muscular
                               en muscular fascia
                               TA fascia muscularis
591  facoemulsificació f
                               ANATOMIA. Cadascun  dels embolcalls de la
   es facoemulsificación                  beina del globus ocular que es dirigeixen
   en phacoemulsification                 cap als tendons i els ventres musculars
                               dels músculs extrínsecs de l'ull.
   TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
   l'extracció del cristal·lí mitjançant la seva
   fragmentació per ultrasons i ulterior       600  fenedura esfenoïdal f
   aspiració.                       veg. fissura orbitària superior f


592  facoglaucoma m                  601  fenedura esfenomaxil·lar f
                               veg. fissura orbitària inferior f
   es facoglaucoma
   en phacoglaucoma
                            602  fenedura palpebral f
   PATOLOGIA. Conjunt d'alteracions
   patològiques del cristal·lí produïdes pel        es hendidura palpebral
   glaucoma.                        en palpebral fissure
                               TA rima palpebrarum

593  facòlisi f                       ANATOMIA. Fenedura  limitada per les vores
                               lliures de les parpelles.
   es facólisis
   en phacolysis
                            603  fibra circular del múscul ciliar f
   TERAPÈUTICA. Operació   consistent en la       sin. compl. múscul de Müller-Rouget m;
   trituració i l'extracció subsegüent del cristal     porció circular del múscul ciliar f
   ·lí.
                               es fibra circular del músculo ciliar; músculo
                               de Müller-Rouget; porción circular del
594  facoma m                        músculo ciliar
                               en circular fiber of ciliary muscle; Müller's
   es facoma                        fiber
   en phacoma                       TA fibra circularis

   PATOLOGIA. Tumor petit de la retina que pot       ANATOMIA. Cadascuna   de les fibres
   aparèixer en casos d'esclerosi tuberosa.        musculars anulars situades internament a
                               les fibres longitudinals del múscul ciliar.

595  facomalàcia f
                            604  fibra del cristal·lí f
   es facomalacia
   en phacomalacia                     es fibra del cristalino
                               en fiber of lens
   PATOLOGIA. Remolliment  degeneratiu del        TA fibra lentis
   cristal·lí.
                               ANATOMIA. Cadascuna  de les fibres de
                               secció hexagonal que formen la substància
596  facòmetre m                       acel·lular del cristal·lí.

   es facómetro
   en phacometer                   605  fibra longitudinal del múscul ciliar f
                               sin. compl. múscul de Brücke m; porció
   APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument per a        longitudinal del múscul ciliar f
   mesurar el poder refractiu del cristal·lí.
                               es fibra longitudinal del músculo ciliar;
                               músculo de Brücke; porción longitudinal del
597  facoscòpia f                      músculo ciliar
                               en Brücke's fiber; longitudinal fiber of ciliary
                               muscle


                                             termcat · 36 de 98
   TA fibra longitudinalis; fibra meridionalis       o de la conjuntiva.
   ANATOMIA. Cadascuna   de les fibres
   longitudinals les fibres tendinoses de les    613  flictenulosi f
   quals s'insereixen a l'esperó escleral i al
   septe escleral, i donen lloc a la trabècula       es flictenulosis
   esclerocorneal.                     en phlyctenulosis
                               PATOLOGIA. Afecció de la còrnia i de la
606  fibra zonular f                     conjuntiva caracteritzada per la formació de
                               flictènules.
   es fibra zonular
   en zonular fiber
   TA fibra zonularis                614  fons de l'ull m
   ANATOMIA. Cadascuna  de les fibres que         es fondo del ojo
   subjecten la càpsula del cristal·lí al cos       en fundus of eye
   ciliar.
                               ANATOMIA. Part posterior del globus ocular,
                               especialment la superfície interna revestida
607  fibroplàsia retrolenticular f              per la retina.
   veg. retinopatia dels prematurs f
                            615  forat etmoïdal anterior m
608  fissura orbitària inferior f
   sin. compl. fenedura esfenomaxil·lar f         es agujero etmoidal anterior
                               en anterior ethmoidal foramen
   es fisura orbitaria inferior; hendidura         TA foramen ethmoidale anterius
   esfenomaxilar
   en inferior orbital fissure; sphenomaxillary      ANATOMIA. Orificisituat a la cara anterior de
   fissure                         la paret medial de l'òrbita.
   TA fissura orbitalis inferior
   ANATOMIA. Fissura  situada entre l'ala major   616  forat etmoïdal posterior m
   de l'esfenoide i la cara orbitària del maxil·
   lar.                          es agujero etmoidal posterior
                               en posterior ethmoidal foramen
                               TA foramen ethmoidale posterius
609  fissura orbitària superior f
   sin. compl. fenedura esfenoïdal f            ANATOMIA. Orificisituat a la cara posterior de
                               la paret medial de l'òrbita.
   es fisura orbitaria superior; hendidura
   esfenoidal
   en sphenoidal fissure; superior orbital      617  forat òptic m
   fissure                         veg. conducte òptic m
   TA fissura orbitalis superior
   ANATOMIA. Fissura situada entre les ales     618  fòria f
   major i menor de l'esfenoide.
                               es foria
                               en phoria
610  fixació f
                               SEMIOLOGIA. Tendència  a desviar els ulls
   es fijación; foveación                 durant la fixació binocular a causa de la
   en fixation                       manca d'estímuls de fusió binocular
                               adequats.
   FISIOLOGIA. Posició de la mirada en què la
   imatge visual de l'objecte es projecta
   directament a la fòvea central.          619  foriascopi m
                               es foriascopio
611  fixació excèntrica f                  en phoriascope

   es fijación excéntrica                 TERAPÈUTICA. Instrument compost de
   en eccentric fixation                  diversos prismes destinat a l'ensinistrament
                               ortòptic.
   SEMIOLOGIA. Fixació monocular en què l'eix
   visual s'estén des de l'objecte fins a una
   àrea retinal situada fora de la fòvea central   620  fòrnix conjuntival inferior m
   i que és una conseqüència de l'estrabisme.
                               es fondo del saco conjuntival inferior; fórnix
                               conjuntival inferior
612  flictènula f                      en inferior conjunctival fornix
                               TA fornix conjunctivae inferior
   es flicténula
   en phlyctenula                     ANATOMIA. Punt de reflexió de la part inferior
                               de la conjuntiva palpebral situat a la
   PATOLOGIA. Nòdul   petit ulcerat de la còrnia     conjuntiva bulbar.                                             termcat · 37 de 98
                               lluminosa de la retina sinó alguna
                               pertorbació orgànica o funcional de les vies
621  fòrnix conjuntival superior m              o dels centres òptics.
   es fondo del saco conjuntival superior;
   fórnix conjuntival superior            630  fotoreceptor m
   en superior conjunctival fornix
   TA fornix conjunctivae superior             es fotorreceptor
                               en photoreceptor
   ANATOMIA. Punt de reflexió de la part
   superior de la conjuntiva palpebral situat a      ANATOMIA. Cèl·lula sensorial de la retina
   la conjuntiva bulbar.                  que rep els estímuls lluminosos i els
                               transforma en impulsos nerviosos.
622  fosfè m
                            631  fotoreceptor -a adj
   es fosfeno
   en phosphene                      es fotorreceptor
                               en photoreceptor
   SEMIOLOGIA. Sensació visual subjectiva que
   apareix amb els ulls tancats i en absència              de l'òrgan o l'estructura que
                               FISIOLOGIA. Dit
   de llum visible.                    és capaç de copsar la llum.

623  fossa del sac lacrimal f             632  fototraumatisme m
   es fosa del saco lagrimal                es fototraumatismo
   en fossa sacci lacrimalis                en phototrauma
   TA fossa sacci lacrimalis
                               PATOLOGIA. Traumatisme produït per la llum
   ANATOMIA. Depressió àmplia situada a          situat a la retina.
   l'origen del conducte nasolacrimal.

                            633  fototraumatisme macular m
624  fossa hialoïdal f
   sin. compl. fossa patel·lar f              es fototraumatismo macular
                               en macular phototrauma
   es fosa hialoidea; fosa patelar
   en hyaloid fossa; patellar fossa            PATOLOGIA. Traumatisme produït per la llum
   TA fossa hyaloidea                   situat a la màcula lútia.
   ANATOMIA. Depressió   de la cara anterior del
   cos vitri en la qual s'allotja el cristal·lí.   634  fòvea central f
                               es fóvea central
625  fossa patel·lar f                    en central fovea
   veg. fossa hialoïdal f                 TA fovea centralis
                               ANATOMIA. Depressió petita del centre de la
626  fotofòbia f                       màcula lútia, que és la zona de més
                               agudesa visual.
   es fotofobia
   en photophobia
                            635  fovèola f
   SEMIOLOGIA. Trastorn visual consistent en la
   intolerància visual anormal a la llum.         es foveola
                               en foveola
                               TA foveola
627  fotopia f
   veg. visió fotòpica f                  ANATOMIA. Zona  situada al centre de la
                               fòvea central i que n'és la part més prima.

628  fotòpic -a adj
                            636  fusió binocular f
   es fotópico
   en photopic                       es fusión binocular
                               en binocular fusion
   FISIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a la visió
   fotòpica.                               en una de sola de les
                               FISIOLOGIA. Unió
                               imatges d'un mateix objecte formades en
                               cadascun dels ulls.
629  fotòpsia f
   es fotopsia                    637  gangli ciliar m
   en photopsia                      sin. compl. gangli oftàlmic m

   SEMIOLOGIA. Conjunt de sensacions visuals        es ganglio ciliar; ganglio oftálmico
   la causa de les quals no és una excitació        en ciliary ganglion; ophthalmic ganglion


                                            termcat · 38 de 98
   TA ganglion ciliare                  es glándula ciliar; glándula de Moll
                              en ciliary gland; Moll's gland
   ANATOMIA. Gangli  parasimpàtic situat        TA glandula ciliaris
   darrere el globus ocular, a la paret lateral
   del nervi òptic, que rep les branques         ANATOMIA. Cadascuna   de les glàndules
   aferents provinents del plexe pericarotidi      sudorípares, el desenvolupament de les
   del si cavernós, del nervi nasal i del nervi     quals s'ha aturat, situades a la part
   del múscul oblic menor.                gruixuda de les parpelles i que s'obren
                              enmig de les pestanyes.
638  gangli de Gasser m
   veg. gangli trigeminal m            647  glàndula conjuntival f
                              es glándula conjuntival
639  gangli limfàtic parotidi superficial m        en conjunctival gland
                              TA glandula conjunctivalis
   es nódulo linfático parotídeo superficial
   en superficial parotid lymph node           ANATOMIA. Cadascuna   de les glàndules
   TA nodus lymphaticus parotideus            petites disperses al llarg de la conjuntiva.
   superficialis
   ANATOMIA. Cadascun   dels ganglis limfàtics  648  glàndula de Meibom f
   situats sota la fàscia parotídia.           veg. glàndula tarsal f

640  gangli limfàtic preauricular m         649  glàndula de Moll f
                              veg. glàndula ciliar f
   es nódulo linfático preauricular
   en preauricular lymph node
   TA nodus lymphaticus pre-auricularis      650  glàndula de Zeis f
                              veg. glàndula sebàcia conjuntival f
   ANATOMIA. Cadascun  dels ganglis limfàtics
   situats per sobre del trague.
                           651  glàndula lacrimal f
641  gangli limfàtic submandibular m            es glándula lagrimal
                              en lacrimal gland
   es nódulo linfático submandibular           TA glandula lacrimalis
   en submandibular lymph node
   TA nodus lymphaticus submandibularis         ANATOMIA. Glàndula  tubular composta
                              situada a la part superior i externa de
   ANATOMIA. Cadascun  dels ganglis limfàtics      l'òrbita, que s'obre per un cert nombre de
   situats entre la mandíbula i la glàndula       canalicles excretors al fòrnix conjuntival
   submandibular.                    superior i que té per funció la secreció de
                              llàgrimes.
642  gangli oftàlmic m
   veg. gangli ciliar m              652  glàndula lacrimal accessòria f
                              es glándula lagrimal accesoria
643  gangli semilunar m                  en accessory lacrimal gland
   veg. gangli trigeminal m               TA glandula lacrimalis accessoria
                              ANATOMIA. Cadascuna  de les glàndules
644  gangli trigeminal m                  lacrimals addicionals disperses prop del
   sin. compl. gangli de Gasser m; gangli        fòrnix conjuntival superior.
   semilunar m
   es ganglio de Gasser; ganglio semilunar;    653  glàndula sebàcia conjuntival f
   ganglio trigeminal                  sin. compl. glàndula de Zeis f
   en Gasser's ganglion; semilunar ganglion;
   trigeminal ganglion                  es glándula de Zeis; glándula sebácea
   TA ganglion trigeminale                conjuntival
                              en gland of Zeis; sebaceous gland of
   ANATOMIA. Gangli  situat en una depressió      conjunctiva
   òssia de la paret superior del penyal, que      TA glandula sebacea conjunctivalis
   té forma semilunar i que rep l'arrel
   sensitiva plexiforme del nervi trigemin i       ANATOMIA. Cadascuna  de les glàndules
   l'arrel motora del mateix nervi.           petites que secreten sèu i que
                              desemboquen als fol·licles de les
                              pestanyes.
645  gerontòxon m
   sin. arc senil m
                           654  glàndula tarsal f
                              sin. compl. glàndula de Meibom f
646  glàndula ciliar f
   sin. compl. glàndula de Moll f            es glándula de Meibomio; glándula tarsal
                              en meibomian gland; tarsal gland


                                            termcat · 39 de 98
   TA glandula tarsalis                  veg. glaucoma d'angle tancat m
   ANATOMIA. Cadascuna de les glàndules
   sebàcies situades entre els cartílags del     663  glaucoma d'angle obert m
   tars i la conjuntiva palpebral, que           sin. compl. glaucoma d'angle ample m;
   produeixen una secreció especial que, en        glaucoma simple m
   assecar-se, forma les lleganyes.
                               es glaucoma de ángulo abierto; glaucoma
                               de ángulo amplio; glaucoma simple
655  glaucoma m                       en open-angle glaucoma; simple
                               glaucoma; wide-angle glaucoma
   es glaucoma
   en glaucoma                       PATOLOGIA. Glaucoma   primari en què l'angle
                               de la cambra anterior, tot i romandre obert,
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en            no permet la filtració normal de l'humor
   l'augment de la pressió intraocular que         aquós a causa d'una pèrdua gradual de
   provoca l'enduriment del globus ocular,         permeabilitat dels teixits.
   l'atròfia del nervi òptic i alteracions al camp
   visual.
                            664  glaucoma d'angle tancat m
                               sin. compl. glaucoma d'angle estret m
656  glaucoma absolut m
                               es glaucoma de ángulo cerrado; glaucoma
   es glaucoma absoluto                  de ángulo estrecho
   en absolute glaucoma                  en angle-closure glaucoma; closed-angle
                               glaucoma; narrow-angle glaucoma
   PATOLOGIA. Glaucoma caracteritzat per un
   gran enduriment del globus ocular que          PATOLOGIA. Glaucoma   primari i agut en què
   provoca ceguetat total.                 la cambra anterior és poc profunda i l'iris,
                               unit a la còrnia, dibuixa un angle tancat de
                               manera que la reabsorció de l'humor aquós
657  glaucoma afàcic m                    és impossible.
   es glaucoma afáquico
   en aphakic glaucoma                665  glaucoma enzímic m
   PATOLOGIA. Glaucoma   que apareix després       es glaucoma enzimático
   de l'extracció del cristal·lí, generalment       en enzyme glaucoma
   com una seqüela de la intervenció
   quirúrgica.                       PATOLOGIA. Glaucoma   transitori que apareix
                               en el postoperatori de malalts intervinguts
                               de cataractes, amb els quals s'ha emprat
658  glaucoma agut m                     tripsina per tal de produir la lisi de la zònula
                               ciliar.
   es glaucoma agudo
   en acute glaucoma
                            666  glaucoma hemorràgic m
   PATOLOGIA. Glaucoma en què la pressió
   intraocular augmenta bruscament.            es glaucoma hemorrágico
                               en hemorrhagic glaucoma

659  glaucoma auricular m                  PATOLOGIA. Glaucoma   produït per una
                               hemorràgia retinal.
   es glaucoma auricular
   en auricular glaucoma
                            667  glaucoma inflamatori m
   PATOLOGIA. Glaucoma  associat a un
   augment de la pressió de l'aire que hi ha        es glaucoma inflamatorio
   dins l'orella mitjana.                 en inflammatory glaucoma
                               PATOLOGIA. Glaucoma  secundari produït per
660  glaucoma congènit m                   un procés inflamatori de l'ull.

   es glaucoma congénito
   en congenital glaucoma              668  glaucoma lenticular m
   PATOLOGIA. Glaucoma  generalment bilateral       es glaucoma lenticular
   produït per una malformació de la zona de        en lenticular glaucoma
   reabsorció de l'humor aquós i que es
   manifesta habitualment durant el primer         PATOLOGIA. Glaucoma  que apareix
   any de vida.                      acompanyat de dislocació congènita o
                               traumàtica del cristal·lí.
661  glaucoma d'angle ample m
   veg. glaucoma d'angle obert m           669  glaucoma maligne m
                               veg. glaucoma per blocatge vitri m
662  glaucoma d'angle estret m


                                             termcat · 40 de 98
670  glaucoma maligne m               678  glaucoma traumàtic m
   es glaucoma maligno                 es glaucoma traumático
   en malignant glaucoma                en traumatic glaucoma
   PATOLOGIA. Glaucoma que progressa          PATOLOGIA. Glaucoma   produït per un
   ràpidament malgrat haver-hi fet tot tipus de     traumatisme de l'ull.
   tractaments.
                           679  glaucomatós -osa adj
671  glaucoma neovascular m
                              es glaucomatoso
   es glaucoma neovascular               en glaucomatous
   en neovascular glaucoma
                              PATOLOGIA. Afectat  de glaucoma.
   PATOLOGIA. Glaucoma  secundari produït
   per un augment de la vascularització a
   l'angle iridocorneal.             680  glaucomatós -osa adj
                              es glaucomatoso
672  glaucoma per blocatge aeri m             en glaucomatous
   es glaucoma por bloqueo de aire           PATOLOGIA. De  la natura del glaucoma.
   en air-block glaucoma
   PATOLOGIA. Glaucoma postoperatori produït   681  glaucosi f
   pel blocatge de la filtració de l'humor
   aquós en entrar aire darrere l'iris a través     es glaucosis
   de l'obertura pupil·lar o d'una iridectomia     en glaucosis
   perifèrica.
                              SEMIOLOGIA. Ceguetat  produïda per un
                              glaucoma.
673  glaucoma per blocatge vitri m
   sin. compl. glaucoma maligne m
                           682  glioma òptic m
   es glaucoma maligno; glaucoma por
   bloqueo vítreo                    es glioma óptico
   en vitreous-block glaucoma              en optic glioma
   PATOLOGIA. Glaucoma  postoperatori en què     PATOLOGIA. Glioma  que apareix a la via
   l'humor aquós no pot passar a la cambra       òptica.
   anterior i provoca el desplaçament cap
   endavant del cos vitri i de l'iris.
                           683  globus ocular m
                              sin. ull m
674  glaucoma pigmentari m
                              es globo ocular; ojo
   es glaucoma pigmentario               en eye; eyeball
   en pigmentary glaucoma                TA bulbus oculi; oculus
   PATOLOGIA. Glaucoma  d'angle obert         ANATOMIA. Òrgan   receptor bilateral del
   associat a l'acumulació anormal de          sistema visual que rep les imatges de
   pigment a la trabècula esclerocorneal.        l'exterior i les transmet al cervell a través de
                              la via òptica.
675  glaucoma primari m
                           684  gonioscopi m
   es glaucoma primario
   en primary glaucoma                 es gonioscopio
                              en gonioscope
   PATOLOGIA. Glaucoma que es produeix
   sense que hi hagi cap malaltia prèvia de       APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument   emprat
   l'ull.                        per a explorar l'angle iridocorneal.

676  glaucoma secundari m              685  gonioscòpia f
   es glaucoma secundario                es gonioscopia
   en secondary glaucoma                en gonioscopy
   PATOLOGIA. Glaucoma que es produeix a        TÈCNIQUES. Exploració de l'angle
   conseqüència d'una altra malaltia de l'ull.     iridocorneal mitjançant un gonioscopi.

677  glaucoma simple m               686  goniosinèquia f
   veg. glaucoma d'angle obert m            sin. sinèquia anterior f
                              es goniosinequia; sinequia anterior


                                           termcat · 41 de 98
   en anterior synechia; goniosynechia           en hemianopia; hemianopsia
   PATOLOGIA. Sinèquia  entre l'iris i la còrnia,     SEMIOLOGIA. Visiódeficient o ceguetat en
   just a l'angle de la cambra anterior.          una meitat del camp visual com a
                                conseqüència d'una lesió de les vies
                                nervioses.
687  goniotomia f
   sin. compl. operació de Barkan f
                             694  hemianòpsia f
   es goniotomía; operación de Barkan            sin. hemianopia f
   en Barkan's operation; goniotomy
   TERAPÈUTICA. Operació  consistent a        695  hemianòpsia absoluta f
   seccionar les fibres de la trabècula
   esclerocorneal.                     es hemianopsia absoluta
                                en absolute hemianopia
688  halo glaucomatós m                    SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  en què la
                                ceguetat de la part afectada és total.
   es halo glaucomatoso
   en glaucomatous halo
                             696  hemianòpsia altitudinal f
   PATOLOGIA. Cercle  blanc groguenc que          veg. hemianòpsia horitzontal f
   envolta la papil·la del nervi òptic quan ha
   tingut lloc, a causa d'un glaucoma, una
   atròfia important de la coroide.          697  hemianòpsia binasal f
                                es hemianopsia binasal
689  halo senil m                       en binasal hemianopia
   es halo senil                      SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  heterònima que
   en senile halo                      afecta la meitat nasal del camp visual de
                                cada ull.
   PATOLOGIA. Cercle   d'amplada variable que
   envolta la papil·la del nervi òptic, degut a
   l'atròfia senil de l'epiteli pigmentari de la   698  hemianòpsia bitemporal f
   coroide.
                                es hemianopsia bitemporal
                                en bitemporal hemianopia
690  haploscopi m
                                SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  heterònima que
   es haploscopio                      afecta la meitat temporal del camp visual
   en haploscope                      de cada ull.
   APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat
   per a l'examen dels eixos visuals, en què     699  hemianòpsia còngrua f
   cada ull capta per separat sengles imatges
   que han de ser integrades en una de sola.        es hemianopsia congruente
                                en congruous hemianopia
691  hematocòrnia f                      SEMIOLOGIA. Hemianòpsia homònima en
   sin. compl. queratohèmia f                què els defectes dels camps visuals
                                d'ambdós ulls tenen una simetria total.
   es hematocórnea; queratohemia
   en keratohemia
                             700  hemianòpsia encreuada f
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en la           veg. hemianòpsia heterònima f
   presència de dipòsits de sang a la còrnia.
                             701  hemianòpsia equilateral f
692  hemeralopia f                      veg. hemianòpsia homònima f
   sin. compl. ceguetat diürna f
   es ceguera diurna; hemeralopía           702  hemianòpsia heterònima f
   en day blindness; hemeralopia              sin. compl. hemianòpsia encreuada f
   SEMIOLOGIA. Trastorn visual consistent en la       es hemianopsia cruzada; hemianopsia
   disminució de l'agudesa visual durant el         heterónima
   dia o amb molta claror.                 en heteronymous hemianopia
   Nota: Usat generalment, d'una manera errònia,      SEMIOLOGIA. Hemianòpsia que afecta la
   amb el significat de nictalopia.             meitat nasal o temporal del camp visual de
                                cada ull.
693  hemianopia f
   sin. hemianòpsia f                 703  hemianòpsia homònima f
                                sin. compl. hemianòpsia equilateral f
   es hemianopía; hemianopsia                                             termcat · 42 de 98
   es hemianopsia equilateral; hemianopsia      sin. compl. hemianòpsia uniocular f
   homónima
   en homonymous hemianopia              es hemianopsia unilateral; hemianopsia
                             uniocular
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia que afecta les      en unilateral hemianopia
   dues meitats simètriques del camp visual
   d'ambdós ulls.                   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  que afecta la
                             meitat del camp visual d'un sol ull.
704  hemianòpsia horitzontal f
   sin. compl. hemianòpsia altitudinal f    713  hemianòpsia uniocular f
                             veg. hemianòpsia unilateral f
   es hemianopsia altitudinal; hemianopsia
   horizontal
   en altitudinal hemianopia          714  hemianòpsia vertical f
                             sin. compl. hemianòpsia lateral f
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  que afecta la
   meitat superior o la meitat inferior del      es hemianopsia lateral; hemianopsia
   camp visual.                    vertical
                             en lateral hemianopia
705  hemianòpsia incompleta f              SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  que afecta la
                             meitat lateral del camp visual.
   es hemianopsia incompleta
   en incomplete hemianopia
                          715  hemoftàlmia f
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia que afecta
   menys de la meitat del camp visual.        es hemoftalmía
                             en hemophthalmia
706  hemianòpsia incòngrua f              FISIOLOGIA. Embassament   de sang a
                             l'interior del globus ocular.
   es hemianopsia incongruente
   en incongruous hemianopia
                          716  hèrnia de l'iris f
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia  homònima en       sin. compl. iridenclisi f; iridocele f
   què els defectes dels camps visuals
   difereixen en extensió, en intensitat o en     es hernia del iris; iridencleisis; iridocele
   altres aspectes.                  en hernia of the iris; iridencleisis; iridocele
                             PATOLOGIA. Protrusió d'una porció de l'iris a
707  hemianòpsia lateral f               través d'una perforació espontània o
   veg. hemianòpsia vertical f            traumàtica.

708  hemianòpsia nasal f             717  herpes corneal m
   es hemianopsia nasal                es herpes corneal
   en nasal hemianopia                en herpes corneae
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia que afecta la       PATOLOGIA. Inflamació   o úlcera de la còrnia
   meitat nasal del camp visual.           produïda per herpes.

709  hemianòpsia quadràntica f          718  herpes zòster oftàlmic m
   veg. quadrantanopia f
                             es herpes zoster oftálmico
                             en herpes zoster ophthalmicus
710  hemianòpsia relativa f
                             PATOLOGIA. Herpes zòster que afecta la
   es hemianopsia relativa              branca oftàlmica del nervi trigemin.
   en relative hemianopia
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia en què la      719  heterotropia f
   ceguetat de la part afectada no és         sin. estrabisme m
   completa.
                          720  hialitis f
711  hemianòpsia temporal f               sin. compl. hialoïditis f
   es hemianopsia temporal              es hialitis; hialoiditis
   en temporal hemianopia               en hyalitis; hyaloiditis
   SEMIOLOGIA. Hemianòpsia que afecta la       PATOLOGIA. Inflamació   del cos vitri.
   meitat temporal del camp visual.
                          721  hialoïditis f
712  hemianòpsia unilateral f              veg. hialitis f


                                            termcat · 43 de 98
                              es hipermetropía axil
                              en axial hyperopia
722  hialosi f
                              SEMIOLOGIA. Hipermetropia deguda a
   es hialosis                      l'escurçament de l'eix anteroposterior de
   en hyalosis                      l'ull.
   PATOLOGIA. Trastorn  degeneratiu del cos
   vitri.                     731  hipermetropia de curvatura f
                              es hipermetropía de curvatura
723  hialosi asteroide f                  en curvature hyperopia
   es hialosis asteroide                 SEMIOLOGIA. Hipermetropia  deguda a una
   en hyalosis asteroide                 convexitat insuficient de les superfícies de
                              refracció ocular.
   PATOLOGIA. Hialosi   generalment unilateral
   caracteritzada per la formació d'unes
   petites concrecions estrellades, riques en   732  hipermetropia facultativa f
   calci, al cos vitri i que apareix generalment     sin. hipermetropia relativa f
   en persones majors de cinquanta anys.
                              es hipermetropía facultativa; hipermetropía
                              relativa
724  hidroftàlmia f                    en facultative hyperopia; relative hyperopia
   veg. buftàlmia f
                              SEMIOLOGIA. Hipermetropia que el pacient
                              pot compensar fent un esforç
725  hipema m                       d'acomodació.

   es hipema; hipemia
   en hyphema; hyphemia              733  hipermetropia latent f
   PATOLOGIA. Embassament   de sang situat a     es hipermetropía latente
   la cambra anterior.                  en latent hyperopia
                              SEMIOLOGIA. Hipermetropia  que és corregida
726  hiperfòria f                     pel to fisiològic del múscul ciliar i que es
                              manifesta en paralitzar-lo per l'acció d'un
   es hiperforia                     fàrmac.
   en hyperphoria
   SEMIOLOGIA. Fòria en què l'eix visual d'un   734  hipermetropia manifesta f
   ull s'eleva respecte al de l'altre, cosa que
   desapareix durant la visió binocular.         es hipermetropía manifiesta
                              en manifest hyperopia

727  hipermetrop adj                    SEMIOLOGIA. Hipermetropia que només pot
                              ser corregida amb l'ús de lents
   es hipermétrope                    convergents.
   en hypermetrope
   SEMIOLOGIA. Afectat  d'hipermetropia.     735  hipermetropia relativa f
                              sin. hipermetropia facultativa f

728  hipermetropia f
   sin. hiperopia f                736  hipermetropia total f
   es hipermetropía; hiperopía              es hipermetropía total
   en hypermetropia; hyperopia              en total hyperopia
   SEMIOLOGIA. Trastorn de la refracció ocular      SEMIOLOGIA. Hipermetropia  que és el
   en què els raigs lluminosos paral·lels        resultat de la suma de la hipermetropia
   convergeixen més enllà de la retina, que       manifesta i la hipermetropia latent.
   impedeix de veure amb claredat els
   objectes situats prop de l'ull.
                           737  hipermetròpic -a adj
729  hipermetropia absoluta f               es hipermetrópico
                              en hipermetropic
   es hipermetropía absoluta
   en absolute hyperopia                 SEMIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a la
                              hipermetropia.
   SEMIOLOGIA. Hipermetropia que no pot ser
   corregida fent un esforç d'acomodació.
                           738  hiperopia f
                              sin. hipermetropia f
730  hipermetropia axial f                                            termcat · 44 de 98
739  hipertelorisme ocular m
                           747  horòpter m
   es hipertelorismo ocular
   en ocular hypertelorism               es horóptero
                              en horopter
   PATOLOGIA. Estat patològic caracteritzat per
   un augment de la distància entre les dues      FISIOLOGIA. Recta que passa pel punt
   òrbites, sovint amb associació de disostosi     d'intersecció dels dos eixos visuals paral·
   clidocranial o craniofacial i possible        lelament a la recta que passa pels centres
   deficiència mental.                 dels ulls de l'observador.

740  hipertropia f                 748  humor aquós m
   es hipertropía                    es humor acuoso
   en hypertropia                    en aqueous humor
                              TA humor aquosus
              en què l'eix visual
   SEMIOLOGIA. Estrabisme
   es desvia permanentment cap amunt.                 incolor i transparent que
                              ANATOMIA. Líquid
                              ocupa les cambres anterior i posterior.
741  hipofòria f
                           749  humor vitri m
   es hipoforia
   en hypophoria                    es humor vítreo
                              en vitreous humor
   SEMIOLOGIA. Fòria en què l'eix visual d'un      TA humor vitreus
   ull descendeix respecte al de l'altre.
                              ANATOMIA. Substància  gelatinosa i viscosa
                              del cos vitri, envoltada per la membrana
742  hipopi m                       vítria i dividida en nombrosos segments per
                              un sistema d'intersticis o fenedures.
   es hipopión
   en hypopyon
                           750  inciclofòria f
   PATOLOGIA. Embassament   de pus situat a      sin. compl. ciclofòria negativa f
   la cambra anterior.
                              es cicloforia negativa; incicloforia
                              en incyclophoria; negative cyclophoria
743  hiposfagma f
                              SEMIOLOGIA. Ciclofòria   en què el pol superior
   es hiposfagma                    de l'eix vertical de l'ull es desvia cap a la
   en hyposphagma                    línia mediana de la cara.
   PATOLOGIA. Hemorràgia subconjuntival que
   provoca envermelliment ocular intern.     751  inciclotropia f
                              sin. compl. ciclotropia negativa f
744  hipotonia ocular f                  es ciclotropía negativa; inciclotropía
                              en incyclotropia; negative cyclotropia
   es hipotonía ocular
   en hypotonia oculi                  SEMIOLOGIA. Ciclotropia  en què el pol
                              superior de l'eix vertical de l'ull es desvia
   PATOLOGIA. Alteració patològica consistent      cap a la línia mediana de la cara.
   en la disminució de la pressió intraocular.
                           752  infraorbitari -ària adj
745  hipotropia f
                              es infraorbitario
   es hipotropía                    en infraorbital
   en hypotropia
                              CONCEPTES GENERALS. Situat   sota l'òrbita.
              en què l'eix visual
   SEMIOLOGIA. Estrabisme
   es desvia permanentment cap avall.
                           753  interstici trabecular esclerocorneal
                              m
746  hippus m                       veg. espai de l'angle iridocorneal m
   sin. compl. atetosi pupil·lar f
   es atetosis pupilar; hippus          754  intorsió f
   en hippus; pupillary athetosis
                              es intorsión
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en          en intorsion
   l'alternança de contraccions i dilatacions
   de la pupil·la que es produeix de forma       SEMIOLOGIA. Desviació  de l'eix vertical de
   rítmica independentment dels canvis en la      l'ull cap a la línia mediana de la cara.
   il·luminació o en la fixació dels ulls.                                            termcat · 45 de 98
755  iridectomia f
   sin. compl. corectomia f
                            764  iridentropi m
   es corectomía; iridectomía
   en corectomy; iridectomy                es iridentropión
                               en iridentropium
   TERAPÈUTICA. Excisió  d'un segment de l'iris.
                               PATOLOGIA. Inversió   de les vores de l'iris cap
                               enfora.
756  iridectomia estenopeica f
   es iridectomía estenopeica            765  iriderèmia f
   en stenopeic iridectomy                veg. anirídia f
   TERAPÈUTICA. Iridectomiaen què es
   conserva el múscul esfínter de la pupil·la.   766  iridià -ana adj
                               es irídico
757  iridectomia òptica f                  en iridic
   es iridectomía óptica                 CONCEPTES GENERALS.    Relatiu o pertanyent
   en optic iridectomy; optical iridectomy        a l'iris.
   TERAPÈUTICA. Iridectomia que té per objecte
   crear una nova pupil·la per tal de millorar   767  iridització f
   la visió.
                               es iridización
                               en iridization
758  iridectomia perifèrica f
                               SEMIOLOGIA. Símptoma   precoç del glaucoma
   es iridectomía periférica               evolutiu que consisteix a veure els objectes
   en peripheral iridectomy                voltats d'un halo irisat.

   TERAPÈUTICA. Iridectomia que es practica
   prop de la inserció perifèrica de l'iris.    768  iridocapsulitis f
                               sin. compl. iridoperifacitis f

759  iridectomia sectorial f                es iridocapsulitis; iridoperifaquitis
                               en iridocapsulitis; iridoperiphakitis
   es iridectomía de sector
   en sector iridectomy                  PATOLOGIA. Inflamació   de l'iris i de la
                               càpsula del cristal·lí.
   TERAPÈUTICA. Iridectomia  que comprèn un
   sector que s'estén des de la pupil·la fins
   a la inserció perifèrica de l'iris.       769  iridocele f
                               veg. hèrnia de l'iris f

760  iridectropi m
                            770  iridociclectomia f
   es iridectropión
   en iridectropium                    es iridociclectomía
                               en iridocyclectomy
   PATOLOGIA. Eversió de les vores de l'iris
   cap enfora.                      TERAPÈUTICA. Extirpació   d'una part de l'iris i
                               del cos ciliar.

761  iridèmia f
                            771  iridociclitis f
   es iridemia                      sin. compl. uveïtis anterior f
   en iridemia
                               es iridociclitis; uveítis anterior
   PATOLOGIA. Congestió   de l'iris.          en anterior uveitis; iridocyclitis
                               PATOLOGIA. Inflamació   de l'iris i del cos ciliar.
762  iridenclisi f
   veg. hèrnia de l'iris f
                            772  iridociclocoroïditis f
                               veg. panuveïtis f
763  iridenclisi f
   es iridencleisis                 773  iridocinesi f
   en iridencleisis
                               es iridocinesia; iridocinesis
   TERAPÈUTICA. Operació que té per objecte       en iridokinesis
   crear una nova pupil·la mitjançant la
   fixació d'un fragment desprès de la                    de l'iris, que produeix la
                               FISIOLOGIA. Motilitat
   perifèria de l'iris.                  seva contracció i relaxació.                                              termcat · 46 de 98
774  iridocoloboma m
   veg. coloboma de l'iris m            783  iridoncus m
                               es iridonco
775  iridocorneosclerectomia f               en iridoncus
   es iridocorneosclerectomía               PATOLOGIA. Tumor   de l'iris.
   en iridocorneosclerectomy
   TERAPÈUTICA. Resecció d'una part de l'iris,   784  iridoparàlisi f
   de la còrnia i de l'escleròtica per al         veg. iridoplegia f
   tractament del glaucoma.
                            785  iridoperifacitis f
776  iridocoroïditis f                   veg. iridocapsulitis f
   sin. coroidoiritis f
                            786  iridoplegia f
777  iridodiagnòstic m                   sin. compl. iridoparàlisi f
   es iridodiagnóstico                  es iridoparálisis; iridoplejía
   en iridodiagnosis                   en iridoparalysis; iridoplegia
   TÈCNIQUES. Mètode  de diagnòstic de les                 de l'iris, el qual esdevé
                               PATOLOGIA. Paràlisi
   malalties sistèmiques basat en les dades        incapaç de contreure's i de dilatar-se.
   hipotèticament subministrades pels canvis
   de forma i color de l'iris.
                            787  iridoptosi f
778  iridodiàlisi f                     es iridoptosis
   sin. compl. corediàlisi f               en iridoptosis
   es corediálisis; iridodiálisis             PATOLOGIA. Prolapse   de l'iris.
   en coredialysis; iridodialysis
   TERAPÈUTICA. Separació  quirúrgica o      788  iridoqueratitis f
   traumàtica de l'arrel de l'iris, que pot        sin. queratoiritis f
   produir alteracions pupil·lars.
                               es iridoqueratitis; queratoiritis
                               en iridokeratitis; keratoiritis
779  iridodiàstasi f
                               PATOLOGIA. Inflamació   de l'iris i de la còrnia.
   es iridodiastasis
   en iridodiastasis
                            789  iridorrexi f
   PATOLOGIA. Defecte  de la perifèria de l'iris
   consistent en la separació de dos           es iridorrexis
   fragments de l'iris, que fa la impressió        en iridorrhexis
   d'una doble pupil·la.
                               PATOLOGIA. Ruptura   de l'iris.

780  iridodonesi f
                            790  iridostèresi f
   es iridodonesis
   en iridodonesis                    es iridostéresis
                               en iridosteresis
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en una
   tremolor anormal de l'iris que apareix en       TERAPÈUTICA. Extirpació   de l'iris o d'una part
   moure l'ull, causada per una posició          de l'iris.
   anormal del cristal·lí o per afàcia.
                            791  iridòtasi f
781  iridolèptinsi f
                               es iridotasis
   es iridoleptinsis                   en iridotasis
   en iridoleptynsis
                               TERAPÈUTICA. Operació    practicada per al
   PATOLOGIA. Atròfia  o aprimament de l'iris.      tractament del glaucoma consistent a
                               estirar l'iris i incarcerar-lo en una incisió feta
                               a la perifèria de l'iris.
782  iridomalàcia f
   es iridomalacia                 792  iridotomia f
   en iridomalacia
                               es iridotomía
   PATOLOGIA. Remolliment   degeneratiu de       en iridotomy
   l'iris.


                                              termcat · 47 de 98
   TERAPÈUTICA. Incisió   de l'iris.         d'agulla.

793  iris m                    801  iritis gotosa f
                             sin. compl. iritis uràtica f
   es iris
   en iris                       es iritis gotosa; iritis urática
   TA iris                       en gouty iritis; uratic iritis
   ANATOMIA. Formació membranosa circular,              dolorosa que es presenta
                             PATOLOGIA. Iritis
   pigmentària i contràctil, situada a la cara     en malalts de gota.
   anterior de l'ull, darrere la còrnia i
   immediatament davant del cristal·lí, que
   té per funció regular la quantitat de llum  802  iritis papulosa f
   que entra a l'ull i excloure'n els raigs
   tangencials.                    es iritis papulosa
                             en iritis papulosa
794  iris bombat m                           caracteritzada per la
                             PATOLOGIA. Iritis
   sin. compl. iris de paraigua m           presència de pàpules a l'iris i que
                             generalment és d'origen sifilític.
   es iris abombado; iris en sombrilla
   en iris bombé; umbrella iris
                          803  iritis plàstica f
   PATOLOGIA. Iris
          caracteritzat per una         sin. iritis esponjosa f
   prominència anterior deguda a una
   acumulació d'humor aquós entre l'iris i el
   cristal·lí.                  804  iritis purulenta f
                             es iritis purulenta
795  iris de paraigua m                 en purulent iritis
   veg. iris bombat m
                                     caracteritzada per la
                             PATOLOGIA. Iritis
                             formació d'exsudats de material purulent
796  iritis f                      que ocupen la cambra anterior.

   es iritis
   en iritis                   805  iritis serosa f
   PATOLOGIA. Inflamació   de l'iris.        es iritis serosa
                             en serous iritis

797  iritis catamenial f                        caracteritzada per la
                             PATOLOGIA. Iritis
                             formació d'exsudats serosos.
   es iritis catamenial
   en iritis catamenialis
                          806  iritis simpàtica f
          que reapareix en
   PATOLOGIA. Iritis
   començar cada període menstrual.          es iritis simpática
                             en sympathetic iritis

798  iritis diabètica f                 PATOLOGIA. Iritis d'un ull a conseqüència
                             d'una lesió traumàtica o quirúrgica de l'altre
   es iritis diabética                 ull.
   en diabetic iritis
   PATOLOGIA. Iritis
           caracteritzada per dipòsits  807  iritis uràtica f
   de glicogen en pacients diabètics.         veg. iritis gotosa f

799  iritis esponjosa f              808  iritoectomia f
   sin. iritis plàstica f
                             es iritoectomía
   es iritis esponjosa; iritis plástica        en iritoectomy
   en plastic iritis; spongy iritis
                             TERAPÈUTICA. Operació  consistent en una
   PATOLOGIA. Iritis
           caracteritzada per la        extirpació dels dipòsits formats damunt l'iris
   formació d'exsudats fibrinosos que ocupen      després de l'extracció del cristal·lí en cas
   la cambra anterior.                 de cataracta, que es realitza juntament
                             amb una iridectomia i que té per objecte
                             formar una nova pupil·la.
800  iritis fol·licular f
   es iritis folicular              809  isquèmia retinal f
   en follicular iritis
                             es isquemia retiniana
   PATOLOGIA. Iritis
           caracteritzada per la        en ischemia retinae
   presència de petits nòduls com caps


                                             termcat · 48 de 98
   PATOLOGIA. Trastorn  consistent en la        es lámina coriocapilar; lámina
   disminució de la irrigació de la retina per      coroidocapilar
   alteració de la circulació arterial.         en choriocapillary layer
                              TA lamina choroidocapillaris
810  lacrimal adj                     ANATOMIA. Membrana  de la coroide formada
                              per una xarxa de capil·lars fins.
   es lagrimal
   en lacrimal
                           818  làmina cribrosa de l'escleròtica f
   CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
   a les llàgrimes.                   es lámina cribosa de la esclerótica
                              en lamina cribrosa sclerae
                              TA lamina cribrosa sclerae
811  lacrimogen -ògena adj
   sin. compl. dacriagog -a adj; dacriogen -       ANATOMIA. Capa  fibrosa situada a l'obertura
   ògena adj                       posterior de l'escleròtica i travessada per
                              un gran nombre de perforacions, per on
   es dacriagogo; dacriógeno; lacrimógeno        passen les fibres del nervi òptic.
   en dacryagogue; dacryogenic; lacrimatory
   FISIOLOGIA. Que  activa la secreció de    819  làmina episcleral f
   llàgrimes.
                              es lámina episcleral
                              en episcleral lamina
812  lacrimotomia f                    TA lamina episcleralis
   es lacrimotomía                    ANATOMIA. Capa  prima situada entre la
   en lacrimotomy                    superfície externa de l'escleròtica i la beina
                              del globus ocular.
   TERAPÈUTICA. Incisió  del sac lacrimal o del
   canalicle lacrimal.
                           820  làmina fosca de l'escleròtica f
813  lagoftàlmia f                     es lámina fusca de la esclerótica
                              en lamina fusca sclerae
   es lagoftalmía                    TA lamina fusca sclerae
   en lagophthalmos
                              ANATOMIA. Capa  de teixit conjuntiu lax
   PATOLOGIA. Alteració patològica en què els      situada entre l'escleròtica i la coroide.
   ulls no es poden tancar completament, i
   s'hi acumula la llàgrima
                           821  làmina limitant anterior f
                              sin. membrana de Bowman f
814  làmina basal de la coroide f
   sin. compl. complex basal m; membrana         es lámina limitante anterior; membrana de
   de Bruch f                      Bowman
                              en anterior limiting lamina; Bowman's
   es complejo basal; lámina basal de la         membrane
   coroides; membrana de Bruch              TA lamina limitans anterior
   en basal complex; basal lamina of choroid;
   Bruch's membrane                   ANATOMIA. Membrana    homogènia situada
   TA complexus basalis; lamina basalis         entre l'epiteli corneal i l'estroma corneal.
   choroideae
   ANATOMIA. Capa interna i transparent de la   822  làmina limitant posterior f
   coroide que està en contacte amb l'epiteli      sin. membrana de Descemet f
   pigmentari de la retina.
                              es lámina limitante posterior; membrana de
                              Descemet
815  làmina basal del cos ciliar f             en Descemet's membrane; posterior
                              limiting lamina
   es lámina basal del cuerpo ciliar           TA lamina limitans posterior
   en basal lamina of the ciliary body
   TA lamina basalis corporis ciliaris          ANATOMIA. Membrana   homogènia situada
                              entre l'endoteli de la cambra anterior i
   ANATOMIA. Capa més interna del cos ciliar       l'estroma corneal.
   que és una prolongació de la làmina basal
   de la coroide.
                           823  làmina profunda del múscul
                              elevador de la parpella superior f
816  làmina coriocapil·lar f                sin. múscul palpebral de Müller m
   veg. làmina coroidocapil·lar f
                              es lámina profunda del músculo elevador
                              del párpado superior; músculo palpebral de
817  làmina coroidocapil·lar f               Müller
   sin. compl. làmina coriocapil·lar f          en lamina profunda musculi levatoris
                              palpebrae superioris; muscle of Müller                                            termcat · 49 de 98
   TA lamina profunda musculi levatoris         consistent en una protrusió cònica de la
   palpebrae superioris                 cara anterior o posterior del cristal·lí.
   ANATOMIA. Múscul del tendó del múscul
   elevador de la parpella superior, que està   831  lentícula f
   fixat a la vora superior del tars.          veg. lent de contacte f

824  làmina superficial del múscul          832  lenticular adj
   elevador de la parpella superior f          sin. compl. lenticulat -ada adj
   es lámina superficial del músculo elevador      es lenticular
   del párpado superior                 en lenticular
   en lamina superficialis musculi levatoris
   palpebrae superioris                 CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
   TA lamina superficialis musculi levatoris       al cristal·lí.
   palpebrae superioris
   ANATOMIA. Capa   superficial del tendó del  833  lenticulat -ada adj
   múscul elevador de la parpella superior        veg. lenticular adj
   que s'estén entre el tars i el múscul
   orbicular de l'ull, al teixit conjuntiu
   subcutani de la parpella superior.       834  lentiglobus f
                              es lentiglobo
825  làmina supracoroïdal f                en lentiglobus
   es lámina supracoroidea                PATOLOGIA. Malformació del cristal·lí
   en suprachoroid layer                 consistent en una protrusió esferoide de la
   TA lamina suprachoroidea
                              cara anterior o posterior del cristal·lí.
   ANATOMIA. Capa  pigmentada i poc
   vascularitzada situada immediatament per
   sota de l'escleròtica.             835  lentilla f
                              veg. lent de contacte f

826  làmpada d'escletxa f
   veg. làmpada de fenedura f           836  leucocòria f
                              es leucocoria
827  làmpada de fenedura f                 en leukokoria
   sin. compl. làmpada d'escletxa f;
   làmpada de Gullstrand f                PATOLOGIA. Alteració patològica
                              caracteritzada per l'aparició d'un reflex o
   es lámpara de Gullstrand; lámpara de         una massa blanquinosa a la regió pupil·
   hendidura                       lar.
   en Gullstrand's slit lamp; slit lamp
   APARELLS I INSTRUMENTS. Làmpada emprada     837  leucoma m
   per a l'examen de la part posterior de l'ull,
   que consta d'un diafragma amb una           es leucoma
   escletxa que subministra un raig lluminós       en leukoma
   intens i pla, que permet d'il·luminar una
   part de l'ull.                    PATOLOGIA. Opacitat  blanca de la còrnia.


828  làmpada de Gullstrand f             838  leucoma adherent m
   veg. làmpada de fenedura f
                              es leucoma adherente
                              en adherent leukoma
829  lent de contacte f
   sin. compl. lentícula f; lentilla f          PATOLOGIA. Leucoma   produït per una
                              sinèquia anterior.
   es lente de contacto; lentilla
   en contact lens
                           839  limbe corneal m
   TERAPÈUTICA. Càpsula  prima, corbada i       sin. limbe esclerocorneal m
   transparent que s'adapta sobre la còrnia
   per tal de corregir un defecte de refracció      es limbo corneal; limbo esclerocorneal
   ocular.                        en limbus of cornea; sclerocorneal junction
                              TA limbus corneae

830  lenticon m                      ANATOMIA. Zona circular, lleugerament
                              elevada, que correspon a la línia de
   es lenticono                     soldadura de la còrnia i l'escleròtica.
   en lenticonus
   PATOLOGIA.  Malformació del cristal·lí     840  limbe esclerocorneal m


                                            termcat · 50 de 98
   sin. limbe corneal m                 es ligamento palpebral medial
                              en medial palpebral ligament
                              TA ligamentum palpebrale mediale
841  limbe palpebral anterior m
                              ANATOMIA. Lligamentque uneix la comissura
   es limbo palpebral anterior              palpebral medial amb la paret medial de
   en limbus palpebralis anterioris           l'òrbita.
   TA limbus palpebralis anterioris
   ANATOMIA. Vora de les parpelles en què     849  lligament suspensor del cristal·lí m
   s'implanten les parpelles.              veg. zònula ciliar f

842  limbe palpebral posterior m           850  màcula lútia f
                              sin. compl. taca groga f
   es limbo palpebral posterior
   en limbus palpebralis posterioris           es mácula lútea; mancha amarilla
   TA limbus palpebralis posterioris           en macula lutea; yellow spot
                              TA macula lutea
   ANATOMIA. Vora de les parpelles situada
   prop de la conjuntiva.                ANATOMIA. Zona  central i de major
                              sensibilitat de la retina, situada al pol
                              posterior del globus ocular.
843  litiasi conjuntival f
   es litiasis conjuntival             851  madarosi f
   en lithiasis conjuntivae
                              es madarosis
   PATOLOGIA. Alteració patològica produïda       en madarosis
   per la formació de dipòsits de sals
   calcàries al contingut de les glàndules        PATOLOGIA. Trastorn consistent en
   tarsals o als canalicles lacrimals.          l'absència de pestanyes i de celles.

844  llac lacrimal m                 852  malaltia d'Eales f
   es lago lagrimal                   es enfermedad de Eales
   en lacrimal lake                   en Eales' disease
   TA lacus lacrimalis
                              PATOLOGIA.  Malaltia caracteritzada per
   ANATOMIA. Espai  triangular situat a l'angle     hemorràgies repetides de la retina i del cos
   medial de l'ull on es recull la secreció       vitri que afecten generalment els homes
   lacrimal.                       entre vint i trenta anys.

845  llàgrima f                   853  megalocòrnia f
   es lágrima                      es megalocórnea
   en tear                        en megalocornea
   FISIOLOGIA. Gota del líquid incolor secretat     PATOLOGIA. Anomalia hereditària de caràcter
   per la glàndula lacrimal, el qual, mitjançant     autosòmic dominant que consisteix en una
   el moviment de les parpelles, lubrifica i       grandària exagerada de la còrnia.
   neteja la superfície de l'ull.

                           854  melanosi escleral f
846  lleganya f
                              es melanosis escleral
   es legaña                       en melanosis sclerae
   en rheum
                              PATOLOGIA. Alteració patològica consistent
   PATOLOGIA. Secreció sebàcia solidificada       en la pigmentació de l'escleròtica produïda
   de les glàndules tarsals.               per melanòfors infiltrats entre les malles del
                              teixit plexiforme.
847  lligament palpebral lateral m
                           855  melanosi ocular f
   es ligamento palpebral lateral
   en lateral palpebral ligament             es melanosis ocular
   TA ligamentum palpebrale laterale           en melanosis oculi
   ANATOMIA. Lligament que uneix la           PATOLOGIA. Alteració patològica consistent
   comissura palpebral lateral amb la paret       en la hiperpigmentació congènita de la
   lateral de l'òrbita.                 túnica vascular de l'ull.

848  lligament palpebral medial m          856  membrana de Bowman f
                              sin. làmina limitant anterior f


                                            termcat · 51 de 98
                              es microftalmía; nanoftalmía
                              en microphthalmia; nanophthalmia
857  membrana de Bruch f
   veg. làmina basal de la coroide f          PATOLOGIA. Trastorn consistent en una
                              petitesa anormal dels ulls.

858  membrana de Descemet f
   sin. làmina limitant posterior f        867  micropia f
                              sin. micròpsia f

859  membrana hialoide f                 es micropsia
   veg. membrana vítria f                en micropsia
                              PATOLOGIA. Defecte visual consistent a
860  membrana iridopupil·lar f              veure els objectes més petits que no són
   veg. membrana pupil·lar f              en realitat.

                           868  micròpsia f
861  membrana pupil·lar f                 sin. micropia f
   sin. compl. membrana iridopupil·lar f
   es membrana iridopupilar; membrana       869  microscopi corneal m
   pupilar
   en iridopupilar membrane; pupillary         es microscopio corneal
   membrane                       en corneal microscope
   TA membrana pupillaris
                              APARELLS I INSTRUMENTS. Microscopi emprat
   ANATOMIA. Membrana   vascular embrionària     per a observar la còrnia i l'iris.
   que protegeix la paret anterior del cristal·
   lí i que en l'embriogènesi sofreix processos
   de reabsorció que donen lloc a la pupil·la   870  microstrabisme m
   i l'iris.
                              es microestrabismo
                              en microstrabismus
862  membrana vítria f
   sin. compl. membrana hialoide f           SEMIOLOGIA. Estrabisme tan lleuger que
                              només pot ser detectat instrumentalment.
   es membrana hialoidea; membrana vítrea
   en hyaloid membrane; vitreous membrane
   TA membrana vitrea               871  midriasi f
   ANATOMIA. Membrana formada per la          es midriasis
   condensació de l'humor vitri a la perifèria     en mydriasis
   del cos vitri.
                              PATOLOGIA. Dilatació  excessiva o anormal
                              de la pupil·la.
863  metamorfòpsia f
   es metamorfopsia                872  midriasi alternant f
   en metamorphopsia
                              es midriasis alternada
   SEMIOLOGIA. Trastorn visual en què els        en alternating mydriasis
   objectes es veuen sota una forma diferent
   de la que tenen realment.              PATOLOGIA. Midriasi que ocorre
                              alternativament en un ull i en l'altre.
864  microcòrnia f
                           873  midriasi espàstica f
   es microcórnea
   en microcornea                    es midriasis espástica
                              en spastic mydriasis
   PATOLOGIA. Trastornconsistent en una
   petitesa anormal de la còrnia.            PATOLOGIA. Midriasi produïda per
                              estimulació simpàtica que fa contreure el
                              múscul dilatador de la pupil·la.
865  microfàcia f
   es microfaquia                 874  midriasi espinal f
   en microphakia
                              es midriasis espinal
   PATOLOGIA. Trastorn consistent en una        en spinal mydriasis
   petitesa anormal del cristal·lí.
                              PATOLOGIA. Midriasi produïda per una lesió
                              del centre ciliospinal de la medul·la.
866  microftàlmia f
   sin. compl. nanoftàlmia f
                           875  midriasi paralítica f


                                            termcat · 52 de 98
   es midriasis paralítica                SEMIOLOGIA. Miopia deguda a l'augment de
   en paralytic mydriasis                potència del poder de refracció dels medis
                              oculars.
   PATOLOGIA.  Midriasi produïda per una
   paràlisi del nervi motor ocular comú.
                           884  miopia de curvatura f
876  midriàtic -a adj                   es miopía de curvatura
                              en curvature myopia
   es midriático
   en mydriatic                     SEMIOLOGIA. Miopia deguda als canvis de
                              curvatura de les superfícies de refracció
   PATOLOGIA. Que  dilata la pupil·la.         ocular.

877  midriàtic -a adj                885  miopia maligna f
                              sin. miopia perniciosa f
   es midriático
   en mydriatic                     es miopía maligna; miopía perniciosa
                              en malignant myopia; pernicious myopia
   PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a la
   midriasi.                       SEMIOLOGIA. Miopia progressiva associada a
                              una malaltia greu de la retina i de la coroide
                              que pot produir despreniment de retina i
878  migranya oftàlmica f                 ceguetat.

   es jaqueca oftálmica
   en ophthalmic migraine             886  miopia perniciosa f
                              sin. miopia maligna f
   PATOLOGIA. Migranya acompanyada de
   trastorns visuals.
                           887  miopia prodròmica f
879  migranya oftalmoplègica f               es miopía prodrómica
                              en prodromal myopia
   es jaqueca oftalmopléjica
   en ophthalmoplegic migraine              SEMIOLOGIA. Recuperació de la visió normal
                              en començar la formació d'una cataracta.
   PATOLOGIA. Migranya periòdica
   acompanyada d'oftalmoplegia produïda
   generalment per una paràlisi del nervi     888  miopia progressiva f
   motor ocular extern.
                              es miopía progresiva
                              en progressive myopia
880  miop adj
                              SEMIOLOGIA. Miopia  que es va incrementant
   es miope                       al llarg de la vida adulta de la persona.
   en myope
   SEMIOLOGIA. Afectat  de miopia.        889  miosi f
                              es miosis
881  miopia f                       en miosis
   es miopía                       PATOLOGIA. Contracció excessiva i
   en myopia                       sostinguda de la pupil·la.
   SEMIOLOGIA. Trastorn de la refracció ocular
   en què els raigs lluminosos paral·lels     890  miòtic -a adj
   convergeixen en un punt situat davant la
   retina, que impedeix de veure amb           es miótico
   claredat els objectes situats lluny de l'ull.     en miotic
                              PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a la miosi.
882  miopia axial f
   es miopía axil                 891  miòtic -a adj
   en axial myopia
                              es miótico
   SEMIOLOGIA. Miopia deguda a l'allargament      en miotic
   de l'eix anteroposterior de l'ull.
                              PATOLOGIA. Afectat  de miosi.
883  miopia d'índex f
                           892  miòtic -a adj
   es miopía de índice
   en index myopia                    es miótico


                                            termcat · 53 de 98
   en miotic                       ANATOMIA. Múscul  que té l'origen a la part
                              interna de l'arc superciliar, s'insereix a la
   PATOLOGIA. Que  produeix miosi.           pell de la cella, és innervat pel múscul
                              facial i que, en contreure's, provoca
                              l'arrufament de la cella.
893  monocromatisme m
   es monocromatismo                900  múscul de Brücke m
   en monochromatism                   veg. fibra longitudinal del múscul ciliar f
   SEMIOLOGIA. Defecte visual en què tot es
   veu d'un mateix color.             901  múscul de Müller-Rouget m
                              veg. fibra circular del múscul ciliar f
894  monocromatisme dels bastons m
                           902  múscul depressor superciliar m
   es monocromatismo de los bastoncillos
   en rod monochromatism                 es músculo depresor de la ceja
                              en superciliary depressor muscle
   SEMIOLOGIA. Monocromatisme  en què         TA musculus depressor supercilii
   manca totalment la funció dels cons i que
   va associat a amaurosi, nistagme i          ANATOMIA. Múscul  que té l'origen al múscul
   fotofòbia.                      orbicular de les parpelles, s'insereix a la
                              pell de la cella i que, en contreure's,
                              provoca la depressió de la cella.
895  monocromatisme dels cons m
   es monocromatismo de los conos         903  múscul dilatador de la pupil·la m
   en cone monochromatism
                              es músculo dilatador de la pupila
   SEMIOLOGIA. Monocromatisme  en què es        en dilator muscle of pupil
   conserva algun aspecte de la funció dels       TA musculus dilator pupillae
   cons, l'agudesa visual és normal i no hi ha
   nistagme ni fotofòbia.                ANATOMIA. Múscul intrínsec de l'ull, llis i
                              prim, amb disposició principalment radial
                              que, en contreure's, dóna lloc a la midriasi.
896  monocular adj
   es monocular                  904  múscul elevador de la parpella
   en monocular                     superior m
   CONCEPTES GENERALS.  Relatiu o pertanyent      es músculo elevador del párpado superior
   a un sol ull.                     en levator muscle of upper eyelid
                              TA musculus levator palpebrae superioris
897  múscul ciliar m                    ANATOMIA. Múscul  que té l'origen per sobre
                              del conducte òptic i a la làmina de la
   es músculo ciliar                   duramàter del nervi òptic, és innervat pel
   en ciliary muscle                   nervi motor ocular comú, i que, en
   TA musculus ciliaris                 contreure's, provoca l'elevació de la
                              parpella superior.
   ANATOMIA. Múscul intrínsec de l'ull situat al
   cos ciliar que mou la coroide cap endavant
   i distén les fibres zonulars.          905  múscul esfínter de la pupil·la m
                              sin. múscul constrictor de la pupil·la m
898  múscul constrictor de la pupil·la m
   sin. múscul esfínter de la pupil·la m      906  múscul extraocular m
                              veg. múscul extrínsec de l'ull m
   es músculo constrictor de la pupila;
   músculo esfínter de la pupila
   en sphincter muscle of pupil          907  múscul extrínsec de l'ull m
   TA musculus sphincter pupillae            sin. compl. múscul extraocular m
   ANATOMIA. Múscul intrínsec de l'ull disposat
                              es músculo extraocular; músculo
   en espiral que s'estén paral·lelament a la      extrínseco del ojo
   vora pupil·lar i que, en contreure's, dóna      en extraocular muscle; extrinsic ocular
   lloc a la miosi.                   muscle
                              ANATOMIA. Cadascun    del sis músculs situats
899  múscul corrugador superciliar m            a l'interior de l'òrbita i units al globus ocular
   sin. compl. múscul superciliar m           per mitjà de l'escleròtica, que
                              s'encarreguen del moviment dels ulls.
   es músculo corrugador de la ceja;
   músculo superciliar
   en musculus corrugator supercilii        908  múscul intraocular m
   TA musculus corrugator supercilii           veg. múscul intrínsec de l'ull m                                            termcat · 54 de 98
                               es músculo recto inferior
909  múscul intrínsec de l'ull m               en musculus rectus inferior
   sin. compl. múscul intraocular m            TA musculus rectus inferior
   es músculo intraocular; músculo intrínseco       ANATOMIA. Múscul extrínsec de l'ull que té
   del ojo                         l'origen a l'anell tendinós comú, s'insereix
   en intraocular muscle; intrinsic ocular         obliquament a uns 6 mm de la vora inferior
   muscle                         de la còrnia, és innervat pel nervi motor
                               ocular comú i que, en contreure's, provoca
   ANATOMIA. Cadascun    dels tres músculs       el descens del globus ocular i la rotació
   situats a l'interior del globus ocular         lateral del pol superior del globus ocular.
   encarregats dels moviments pupil·lars i
   l'acomodació.
                            917  múscul recte lateral m
910  múscul oblic inferior m                 es músculo recto lateral
   sin. compl. múscul oblic menor m            en musculus rectus lateralis
                               TA musculus rectus lateralis
   es músculo oblicuo inferior; músculo
   oblicuo menor                      ANATOMIA. Múscul extrínsec de l'ull que té
   en inferior oblique muscle               l'origen a l'anell tendinós comú i a l'ala
   TA musculus obliquus inferior              menor de l'esfenoide, s'insereix a 5 mm de
                               la vora temporal de la còrnia, és innervat
   ANATOMIA. Múscul   extrínsec de l'ull que té     pel nervi motor ocular extern i que, en
   l'origen lateral al costat del conducte         contreure's, provoca l'abducció del pol
   nasolacrimal, s'insereix darrere l'equador       anterior del globus ocular.
   de l'ull, és innervat pel nervi motor ocular
   comú i que, en contreure's, provoca
   l'abducció, la rotació lateral i l'elevació del  918  múscul recte medial m
   globus ocular.
                               es músculo recto medial
                               en musculus rectus medialis
911  múscul oblic major m                  TA musculus rectus medialis
   veg. múscul oblic superior m
                               ANATOMIA. Múscul extrínsec de l'ull que té
                               l'origen a l'anell tendinós comú, s'insereix a
912  múscul oblic menor m                  uns 5,5 mm de la vora nasal de la còrnia,
   veg. múscul oblic inferior m              és innervat pel nervi motor ocular comú, i
                               que, en contreure's, provoca l'adducció del
                               pol anterior del globus ocular.
913  múscul oblic superior m
   sin. compl. múscul oblic major m
                            919  múscul recte superior m
   es músculo oblicuo mayor; músculo
   oblicuo superior                    es músculo recto superior
   en superior oblique muscle               en musculus rectus superior
   TA musculus obliquus superior              TA musculus rectus superior

   ANATOMIA. Múscul extrínsec de l'ull que té       ANATOMIA. Múscul   extrínsec de l'ull que té
   l'origen a la part medial de l'anell tendinós      l'origen a l'anell tendinós comú, s'insereix
   comú, s'insereix obliquament fins a la part       obliquament per davant de l'equador de
   posterior de l'equador de l'ull, és innervat      l'ull, a uns 7 o 8 mm per darrere de la vora
   pel nervi troclear i que, en contreure's,        de la còrnia, és innervat pel nervi motor
   provoca l'abducció, la rotació medial i el       ocular comú i que, en contreure's, provoca
   descens del globus ocular.               l'elevació i la rotació medial del pol superior
                               del globus ocular.

914  múscul orbicular de les parpelles m
                            920  múscul superciliar m
   es músculo orbicular de los párpados          veg. múscul corrugador superciliar m
   en orbicular muscle of eyelids
   TA musculus orbicularis oculi
                            921  múscul tarsal inferior m
   ANATOMIA. Múscul   esfínter ovalat, que és
   constituït per la part palpebral, la part        es músculo tarsal inferior
   orbitària i la part lacrimal, és innervat pel      en inferior tarsal muscle
   nervi facial i que, en contreure's, provoca       TA musculus tarsalis inferior
   l'oclusió de les parpelles, l'arrufament del
   front i la compressió del sac lacrimal.         ANATOMIA. Múscul  llis situat entre el fòrnix
                               conjuntival inferior i el tars inferior.

915  múscul palpebral de Müller m
   sin. làmina profunda del múscul          922  múscul tarsal superior m
   elevador de la parpella superior f
                               es músculo tarsal superior
                               en superior tarsal muscle
916  múscul recte inferior m                 TA musculus tarsalis superior                                              termcat · 55 de 98
   ANATOMIA. Múscul llis situat entre el límit del     es nervio frontal
   tendó del múscul elevador de la parpella i       en frontal nerve
   el tars superior.                    TA nervus frontalis
                               ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi
923  mussol m                        oftàlmic i que es distribueix per la
   sin. compl. ordèol m                  conjuntiva, la parpella superior, el front, el
                               múscul frontal, el cuir cabellut i el si frontal.
   es orzuelo
   en stye
                            931  nervi frontal extern m
   PATOLOGIA. Furóncol  que apareix a la vora      veg. nervi supraorbitari m
   lliure d'una parpella, el punt de partida del
   qual és una glàndula sebàcia.
                            932  nervi frontal intern m
                               veg. nervi supratroclear m
924  nanoftàlmia f
   veg. microftàlmia f
                            933  nervi infratroclear m
                               sin. compl. nervi nasal extern m
925  nervi abducent m
   veg. nervi motor ocular extern m            es nervio infratroclear; nervio nasal externo
                               en infratrochlear nerve
                               TA nervus infratrochlearis
926  nervi ciliar llarg m
                               ANATOMIA. Nervi  que té l'origen al nervi
   es nervio ciliar largo                 nasociliar i que es distribueix per la pell de
   en long ciliary nerve                  les parpelles, la conjuntiva, el sac lacrimal i
   TA nervus ciliaris longus                el canalicle lacrimal.
   ANATOMIA. Cadascun   dels nervis que tenen
   l'origen al nervi nasociliar quan s'encreua    934  nervi lacrimal m
   amb el nervi òptic i que es distribueixen
   per l'iris i la còrnia.                 es nervio lagrimal
                               en lacrimal nerve
                               TA nervus lacrimalis
927  nervi etmoïdal anterior m
                               ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi
   es nervio etmoidal anterior               oftàlmic i que es distribueix per la glàndula
   en anterior ethmoidal nerve               lacrimal, la conjuntiva adjacent i la pell de
   TA nervus ethmoidalis anterior             la parpella superior.
   ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi
   nasociliar i que es distribueix per la      935  nervi motor ocular comú m
   mucosa de la cavitat nasal.               sin. tercer parell cranial m
                               sin. compl. nervi oculomotor m
928  nervi etmoïdal posterior m               es nervio motor ocular común; nervio
                               oculomotor; tercer nervio craneal; tercer
   es nervio etmoidal posterior              par craneal
   en posterior ethmoidal nerve              en 3rd cranial; oculomotor nerve
   TA nervus ethmoidalis posterior             TA nervus oculomotorius
   ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi        ANATOMIA. Nervi que té l'origen al peduncle
   nasociliar i que es distribueix per la         cerebral, travessa la fissura orbitària
   mucosa del si etmoïdal posterior i el si        superior i arriba fins a l'òrbita.
   esfenoïdal.
                               Nota: Se sol representar també amb xifres
                               romanes: III parell cranial.
929  nervi facial m
   sin. setè parell cranial m
                            936  nervi motor ocular extern m
   es nervio facial; séptimo nervio craneal;        sin. sisè parell cranial m
   séptimo par craneal                   sin. compl. nervi abducent m
   en facial nerve
   TA nervus facialis                   es nervio abducens; nervio motor ocular
                               externo; sexto nervio craneal; sexto par
   ANATOMIA. Nervi del segon arc branquial         craneal
   que s'estén amb el nervi vestibulococlear        en 6th cranial; abducens nerve
   pel penyal i que innerva la musculatura         TA nervus abducens
   mímica.
                               ANATOMIA. Nervi que té l'origen al tronc
   Nota: Se sol representar també amb xifres        encefàlic, al marge inferior de la
   romanes: VII parell cranial.              protuberància i que es distribueix pel
                               múscul recte lateral.

930  nervi frontal m                     Nota: Se sol representar també amb xifres
                               romanes: VI parell cranial.                                              termcat · 56 de 98
                               en supratrochlear nerve
                               TA nervus supratrochlearis
937  nervi nasal m
   veg. nervi nasociliar m                 ANATOMIA. Nervi  que té l'origen al nervi
                               frontal i que es distribueix per la conjuntiva,
                               la pell de la parpella superior, el front i el
938  nervi nasal extern m                  múscul frontal.
   veg. nervi infratroclear m
                            946  nervi trigemin m
939  nervi nasociliar m                   sin. cinquè parell cranial m
   sin. compl. nervi nasal m
   es nervio nasal; nervio nasociliar        947  nervi troclear m
   en nasal nerve; nasociliary nerve            sin. quart parell cranial m
   TA nervus nasociliaris                 sin. compl. nervi patètic m
   ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi        es cuarto nervio craneal; cuarto par
   oftàlmic i que es distribueix primer per sota      craneal; nervio patético; nervio troclear
   del múscul recte superior i després pel         en 4th cranial; trochlear nerve
   múscul oblic superior i el múscul recte         TA nervus trochlearis
   medial.
                               ANATOMIA. Nervi que té l'origen al cervell
                               mitjà i que innerva el múscul oblic superior.
940  nervi oculomotor m
   veg. nervi motor ocular comú m             Nota: Se sol representar també amb xifres
                               romanes: IV parell cranial.

941  nervi oftàlmic m                 948  neuritis intraocular f
   es nervio oftálmico
   en ophthalmic nerve                   es neuritis intraocular
   TA nervus ophthalmicus                 en intraocular neuritis
                               PATOLOGIA. Inflamació del segment
   ANATOMIA. Nervi que constitueix la primera
   branca del nervi trigemin i que passa a         intraocular del nervi òptic.
   través de la fissura orbitària superior.
                            949  neuritis òptica f
942  nervi òptic m                      sin. oftalmoneuritis f
   sin. segon parell cranial m
   sin. compl. tracte òptic m               es neuritis óptica; oftalmoneuritis
                               en ophthalmoneuritis; optic neuritis
   es nervio óptico; segundo nervio craneal
                               PATOLOGIA. Inflamació   del nervi òptic.
   en 2nd cranial; optic nerve
   TA nervus opticus
   ANATOMIA. Nervi que emergeix medialment     950  neuritis retrobulbar f
   del pol anterior del globus ocular i que
   s'estén fins al quiasma òptic.             es neuritis retrobulbar
                               en retrobulbar neuritis
   Nota: Se sol representar també amb xifres
   romanes: II parell cranial.               PATOLOGIA. Inflamació del segment del nervi
                               òptic situat darrere del globus ocular.

943  nervi patètic m
   veg. nervi troclear m               951  neuroretinitis m
                               es neuroretinitis
944  nervi supraorbitari m                  en neuroretinitis
   sin. compl. nervi frontal extern m
                               PATOLOGIA. Inflamació   del nervi òptic i de la
   es nervio frontal externo; nervio            retina.
   supraorbitario
   en supraorbital nerve
   TA nervus supraorbitalis             952  nictalop adj
   ANATOMIA. Nervi que té l'origen al nervi        es nictálope
   frontal i que es distribueix per la pell de la     en nyctalope
   parpella superior, el front, el cuir cabellut i
   la mucosa del si frontal.                SEMIOLOGIA. Afectat  de nictalopia.

945  nervi supratroclear m               953  nictalopia f
   sin. compl. nervi frontal intern m           sin. compl. ceguetat crepuscular f;
                               ceguetat nocturna f
   es nervio frontal interno; nervio
   supratroclear                      es ceguera nocturna; nictalopía                                              termcat · 57 de 98
   en night blindness; nyctalopia             en nystagmic
   SEMIOLOGIA. Trastorn visual consistent en la      PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent al
   disminució de l'agudesa visual durant la nit      nistagme.
   o amb poca claror.
   Nota: Usat generalment, d'una manera errònia,   962  nistagmògraf m
   amb el significat d'hemeralopia.
                               es nistagmógrafo
                               en nystagmograph
954  nineta f
   veg. pupil·la f                     APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
                               a enregistrar els moviments del globus
                               ocular en el nistagme.
955  nistagme m
   es nistagmo                    963  nubècula f
   en nystagmus
                               es nube; nubécula
   PATOLOGIA. Espasme clònic dels músculs         en nubecula; opaque spot
   motors del globus ocular, que produeix
   moviments involuntaris del globus en          FISIOLOGIA. Taca petita blanquinosa que es
   diferents sentits.                   forma a la còrnia.

956  nistagme dissociat m               964  nucli del cristal·lí m
   es nistagmo disociado                  es núcleo del cristalino
   en dissociated nystagmus                en nucleus of lens
                               TA nucleus lentis
   PATOLOGIA. Nistagme en què els
   moviments d'ambdós ulls difereixen en          ANATOMIA. Massa central del cristal·lí
   direcció, extensió i periodicitat.           formada per una substància amorfa que fa
                               de ciment.
957  nistagme latent m
                            965  obertura orbitària f
   es nistagmo latente
   en latent nystagmus                   es abertura orbitaria
                               en orbital aperture
   PATOLOGIA. Nistagmeque es produeix           TA aditus orbitalis
   només quan es cobreix un ull.
                               ANATOMIA. Orifici  anterior de l'òrbita.
958  nistagme optocinètic m
                            966  ocular adj
   es nistagmo optocinético                sin. oftàlmic -a adj
   en optokinetic nystagmus
                               es ocular; oftálmico
   PATOLOGIA. Nistagme  induït per la recepció      en ocular; ophthalmic
   d'estímuls visuals en moviments continuats
   i amb una certa cadència.                CONCEPTES GENERALS.    Relatiu o pertanyent
                               a l'ull.
959  nistagme pendular m
                            967  oculista m i f
   es nistagmo pendular                  veg. oftalmòleg -òloga m i f
   en pendular nystagmus
   PATOLOGIA. Nistagmeque produeix en el
   globus ocular moviments de vaivé d'igual
                            968  oculística f
   velocitat.                       veg. oftalmologia f


960  nistagme rotatori m                969  oculogir -a adj

   es nistagmo rotatorio                  es oculógiro
   en rotatory nystagmus                  en oculogyric
                                        o pertanyent als
                               FISIOLOGIA. Relatiu
   PATOLOGIA. Nistagme en què el moviment
   del globus ocular s'esdevé seguint un pla        moviments rotatoris dels ulls.
   frontal, al voltant de l'eix anteroposterior de
   l'ull.
                            970  oculomotor -a adj

961  nistàgmic -a adj                    es oculomotor
                               en oculomotor
   es nistágmico                      FISIOLOGIA. Relatiu  o pertanyent als


                                              termcat · 58 de 98
   moviments dels ulls.                 sin. ocular adj
   Nota: L'adjectiu femení oculomotora admet com
   a variant la forma oculomotriu.         980  oftalmitis f
                              veg. oftàlmia f
971  oculoplàstia f
                           981  oftalmodesmitis f
   es oculoplastia
   en oculoplasty                    es oftalmodesmitis
                              en ophthalmodesmitis
   TÈCNIQUES. Especialitat de l'oftalmologia
   que es dedica al diagnòstic i tractament de      PATOLOGIA. Inflamació  dels tendons oculars.
   les alteracions de les parpelles, les vies
   lacrimals i l'òrbita.
                           982  oftalmodinamòmetre m
972  oculoreacció f                    es oftalmodinamómetro
   veg. oftalmoreacció f                 en ophthalmodynamometer
                                             emprat per
                              APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell
973  oftalmàlgia f                     a realitzar una oftalmodinamometria.
   es oftalmalgia
   en ophthalmalgia                983  oftalmodinamometria f
   PATOLOGIA. Dolor  a l'ull.              es oftalmodinamometría
                              en ophthalmodynamometry
974  oftàlmia f                      TÈCNIQUES. Mesurament    de la pressió
   sin. compl. oftalmitis f               sanguínia a l'artèria i la vena centrals de la
                              retina.
   es oftalmia; oftalmía; oftalmitis
   en ophthalmia; ophthalmitis
                           984  oftalmoflebotomia f
   PATOLOGIA. Inflamació   greu de l'ull.
                              es oftalmoflebotomía
                              en ophthalmophlebotomy
975  oftàlmia elèctrica f
                              TERAPÈUTICA. Flebotomia  que es realitza per
   es oftalmía eléctrica                 tal d'alleugerir la congestió de les venes
   en electric ophthalmia                conjuntivals.
   PATOLOGIA. Oftàlmia produïda per l'acció
   d'un llum elèctric molt violent.        985  oftalmògraf m
                              es oftalmógrafo
976  oftàlmia metastàtica f                en ophthalmograph
   es oftalmía metastásica                APARELLS I INSTRUMENTS. Aparellemprat per
   en metastatic ophthalmia               a enregistrar els moviments oculars durant
                              la lectura.
   PATOLOGIA. Oftàlmia  produïda per una
   septicèmia.
                           986  oftalmografia f
977  oftàlmia nodular f                  es oftalmografía
                              en ophthalmography
   es oftalmía nudosa
   en ophthalmia nodosa                 TÈCNIQUES. Enregistrament  dels moviments
                              oculars durant la lectura mitjançant un
   PATOLOGIA. Oftàlmia produïda per pèls        oftalmògraf.
   d'eruga, que es caracteritza per l'aparició
   consecutiva d'inflamació violenta i
   nodositats a la conjuntiva, a la còrnia i a   987  oftalmoïconòmetre m
   l'iris.
                              es oftalmoeiconómetro
                              en ophthalmoeikonometer
978  oftàlmia simpàtica f
                              APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
   es oftalmía simpática                 a determinar la refracció ocular i les mides i
   en sympathetic ophthalmia               la forma de les imatges captades.
              que apareix en un ull
   PATOLOGIA. Iridociclitis
   a conseqüència de lesions en l'altre ull.    988  oftalmòleg -òloga m i f
                              sin. compl. oculista m i f
979  oftàlmic -a adj                    es oculista; oftalmólogo


                                             termcat · 59 de 98
   en oculist; ophthalmologist
   CONCEPTES GENERALS.   Metge especialitzat  997  oftalmomiotomia f
   en oftalmologia.
                              es oftalmomiotomía
                              en ophthalmomyotomy
989  oftalmoleucoscopi m
                              TERAPÈUTICA. Secció  dels músculs oculars.
   es oftalmoleucoscopio
   en ophthalmoleukoscope
                           998  oftalmoneuritis f
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per     sin. neuritis òptica f
   a examinar la percepció cromàtica, que es
   basa en el reconeixement de colors
   produïts per la llum polaritzada.       999  oftalmopatia f
                              es oftalmopatía
990  oftalmologia f                    en ophthalmopathy
   sin. compl. oculística f
                              PATOLOGIA. Procés   patològic que afecta els
   es oculística; oftalmología              ulls.
   en oculistics; ophthalmology
   CONCEPTES GENERALS. Branca de la        1000  oftalmoplàstia f
   medicina que s'ocupa de l'ull i de les seves
   malalties.                      es oftalmoplastia
                              en ophthalmoplasty
991  oftalmològic -a adj                  TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte
                              reconstruir un defecte de l'ull i dels seus
   es oftalmológico                   annexos.
   en ophthalmologic
   CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent  1001  oftalmoplegia f
   a l'oftalmologia.
                              es oftalmoplejía
                              en ophthalmoplegia
992  oftalmomalàcia f
   sin. compl. tisi ocular f               PATOLOGIA. Paràlisi  dels músculs oculars.
   es oftalmomalacia; tisis ocular
   en ocular phthisis; ophthalmomalacia      1002  oftalmoplegia basilar f
   PATOLOGIA. Hipotensió  ocular extremada,       es oftalmoplejía basal
   amb atròfia o sense.                 en basal ophthalmoplegia
                              PATOLOGIA. Oftalmoplegia produïda per una
993  oftalmòmetre m                    lesió dels nervis motors oculars a la base
   sin. compl. queratòmetre m              del cervell.
   es oftalmómetro; queratómetro
   en keratometer; ophthalmometer         1003  oftalmoplegia de Parinaud f
   APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per      es oftalmoplejía de Parinaud
   a mesurar la curvatura de la còrnia.         en Parinaud's ophthalmoplegia
                              PATOLOGIA. Oftalmoplegia conjugada dels
994  oftalmometria f                    músculs oculars que dirigeixen els
                              moviments verticals de l'ull, que és
   es oftalmometría                   produïda per lesions mesencefàliques.
   en ophthalmometry
   TÈCNIQUES. Mesurament  de la curvatura de  1004  oftalmoplegia exoftàlmica f
   la còrnia mitjançant un oftalmòmetre.
                              es oftalmoplejía exoftálmica
                              en exophthalmic ophthalmoplegia
995  oftalmomiïtis f
   sin. compl. oftalmomiositis f             PATOLOGIA. Oftalmoplegiaque és
                              conseqüència d'una exoftàlmia extremada.
   es oftalmomiositis
   en ophthalmomyositis
                           1005  oftalmoplegia externa f
   PATOLOGIA. Inflamació  dels músculs
   oculars.                       es oftalmoplejía externa
                              en external ophthalmoplegia
996  oftalmomiositis f                   PATOLOGIA. Oftalmoplegia que afecta els
   veg. oftalmomiïtis f                 músculs extrínsecs de l'ull.


                                            termcat · 60 de 98
                                es oculorreacción; oftalmorreacción
                                en ophthalmic reaction; ophthalmoreaction
1006  oftalmoplegia interna f
                                PATOLOGIA. Hiperèmia   conjuntival que
    es oftalmoplejía interna                apareix quan a un malalt de tifoide o de
    en internal ophthalmoplegia               tuberculosi se li instil·la toxina del
                                respectiu germen causal.
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia  que afecta l'iris i
    el múscul ciliar.
                            1015  oftalmorràgia f
1007  oftalmoplegia nuclear f                 es oftalmorragia
                                en ophthalmorrhagia
    es oftalmoplejía nuclear
    en nuclear ophthalmoplegia               PATOLOGIA. Hemorràgia   ocular.
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia produïda per una
    lesió del nucli dels nervis motors oculars.   1016  oftalmorrexi f
                                es oftalmorrexis
1008  oftalmoplegia orbitària f                en ophthalmorrhexis
    es oftalmoplejía orbitaria               PATOLOGIA. Ruptura   del globus ocular.
    en orbital ophthalmoplegia
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia produïda per una    1017  oftalmoscopi m
    afecció intraorbitària.
                                es oftalmoscopio
                                en ophthalmoscope
1009  oftalmoplegia parcial f
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument   emprat
    es oftalmoplejía parcial                per a explorar l'interior de l'ull.
    en partial ophthalmoplegia
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia que només        1018  oftalmoscopi binocular m
    afecta un o dos músculs oculars.
                                es oftalmoscopio binocular
                                en binocular ophthalmoscope
1010  oftalmoplegia progressiva f
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Oftalmoscopi
    es oftalmoplejía progresiva               indirecte proveït de dos oculars emprat per
    en progressive ophthalmoplegia             a obtenir una visió estereoscòpica de
                                l'interior de l'ull.
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia que afecta
    gradualment els diferents músculs oculars.
                            1019  oftalmoscopi directe m
1011  oftalmoplegia total f                  es oftalmoscopio directo
                                en direct ophthalmoscope
    es oftalmoplejía total
    en total ophthalmoplegia                APARELLS I INSTRUMENTS. Oftalmoscopi    que
                                produeix una imatge no invertida de
    PATOLOGIA. Oftalmoplegia  que afecta alhora      l'interior de l'ull.
    els músculs extrínsecs i intrínsecs de l'ull.
                            1020  oftalmoscopi indirecte m
1012  oftalmoplègic -a adj
                                es oftalmoscopio indirecto
    es oftalmopléjico                    en indirect ophthalmoscope
    en ophthalmoplegic
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Oftalmoscopi  que
    PATOLOGIA. Relatiu  o pertanyent a           produeix una imatge invertida de l'interior
    l'oftalmoplegia.                    de l'ull.

1013  oftalmoptosi f                  1021  oftalmoscòpia f
    es oftalmoptosis                    es oftalmoscopia
    en ophthalmoptosis                   en ophthalmoscopy
    PATOLOGIA. Protrusió de l'ull fora de la        TÈCNIQUES. Exploració de l'interior de l'ull
    fenedura palpebral per relaxació dels          mitjançant un oftalmoscopi.
    mitjans de fixació.
                            1022  oftalmoscòpia directa f
1014  oftalmoreacció f
    sin. compl. oculoreacció f               es oftalmoscopia directa
                                en direct ophthalmoscopy


                                              termcat · 61 de 98
    TÈCNIQUES. Oftalmoscòpia   efectuada amb  1032  operació d'Ammon f
    un oftalmoscopi directe.              veg. dacriocistotomia f

1023  oftalmoscòpia indirecta f          1033  operació d'Elliot f
    es oftalmoscopia indirecta             es operación de Elliot
    en indirect ophthalmoscopy             en Elliot's operation
    TÈCNIQUES. Oftalmoscòpia   efectuada amb     TERAPÈUTICA. Punció  trepanadora
    un oftalmoscopi indirecte.             subconjuntival del globus ocular realitzada
                              al limbe esclerocorneal per tal de disminuir
                              la tensió intraocular en casos de glaucoma.
1024  oftalmoscòpia mètrica f
    es oftalmoscopia métrica           1034  operació de Barkan f
    en metric ophthalmoscopy              veg. goniotomia f
    TÈCNIQUES. Oftalmoscòpia que té per
    objecte determinar la refracció ocular.   1035  operació de Lagrange f
                              veg. esclerectoiridectomia f
1025  oftalmostèresi f
                          1036  opsioclònia f
    es oftalmosteresis
    en ophthalmosteresis                es opsoclonía
                              en opsoclonia
    PATOLOGIA. Pèrdua  d'un ull.
                              PATOLOGIA. Trastorn caracteritzat per oscil·
                              lacions verticals i no rítmiques dels ulls,
1026  oftalmotermòmetre m                 produït per una lesió de les vies cerebel·
                              loses connectades als nuclis dels músculs
    es oftalmotermómetro                motors oculars.
    en ophthalmothermometer
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
    a enregistrar la temperatura de l'ull.
                          1037  òptic -a adj
                              es óptico
                              en optic; optical
1027  oftalmotomia f
                              CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
    es oftalmotomía                   als ulls o a la visió.
    en ophthalmotomy
    TERAPÈUTICA. Incisió  del globus ocular.  1038  optòmetre m
                              es optómetro
1028  oftalmotonometria f                 en optometer
    veg. tonometria f
                              APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per
                              a determinar els límits dins els quals es
1029  oftalmotropòmetre m                 veuen amb claredat els objectes.
    es oftalmotropómetro
    en ophthalmotropometer            1039  optometria f
                   emprat per
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell           es optometría
    a mesurar els moviments oculars.          en optometry
                              TÈCNIQUES. Branca de l'estudi de la visió
1030  oncologia ocular f                 que es basa en la valoració, el tractament i
                              el seguiment de les alteracions del sistema
    es oncología ocular                 visual des de les perspectives òptica,
    en ocular oncologist                funcional i ergonòmica.
    TÈCNIQUES. Especialitatde l'oftalmologia
    que estudia els tumors intraoculars.     1040  optomiòmetre m
                              es optomiómetro
1031  opacitat f                     en optomyometer
    es opacidad                     APARELLS I INSTRUMENTS. Aparellemprat per
    en opacity                     a mesurar la força dels músculs oculars.
    ANATOMIA. Zona opaca de la còrnia, del
    cristal·lí o de l'humor vitri.        1041  optotip m
                              sin. compl. optotipus m


                                            termcat · 62 de 98
                             1049  orbitotomia f
    es optotipo
    en optotype; test type                  es orbitotomía
                                en orbitotomy
    APARELLS I INSTRUMENTS. Conjunt de lletres
    o signes de diverses mides emprats per a         TERAPÈUTICA. Incisió o obertura de l'òrbita a
    mesurar l'agudesa visual.                través d'una de les seves parets.

1042  optotipus m                    1050  ordèol m
    veg. optotip m                      veg. mussol m

1043  ora serrata f                   1051  òrgan de la visió m
    es ora serrata                      es órgano de la visión
    en ora serrata                      en visual organ
    TA ora serrata                      TA organum visuale; organum visus
    ANATOMIA. Línia  que limita el cos ciliar i la     ANATOMIA. Òrgan responsable de la visió
    retina.                         format pel globus ocular i els annexos de
                                l'ull.
1044  orbicle ciliar m
                             1052  ortofòria f
    es orbículo ciliar
    en orbiculus ciliaris                  es ortoforia
    TA orbiculus ciliaris                  en orthophoria
    ANATOMIA. Zona anular del cos ciliar situada               correcte dels músculs
                                FISIOLOGIA. Equilibri
    entre la corona ciliar i l'ora serrata.         oculomotors d'ambdós ulls.

1045  òrbita f                     1053  ortòptic -a adj
    sin. compl. cavitat orbitària f; conca de
    l'ull f                         es ortóptico
                                en orthoptic
    es cavidad orbitaria; cuenca del ojo; órbita
    en orbit; orbital cavity                 TERAPÈUTICA. Que  corregeix els defectes
    TA cavitas orbitale; orbita               dels eixos visuals.
    ANATOMIA. Cavitat òssia que conté el
    globus ocular i els seus músculs, vasos i     1054  ortòptica f
    nervis.
                                es ortóptica
                                en orthoptics
1046  orbitari -ària adj
                                TERAPÈUTICA. Tècnica d'exercicis oculars
    es orbitario                       emprada per a corregir els eixos visuals
    en orbital                        dels ulls que no estan coordinats
                                adequadament per a la visió binocular.
    CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
    a l'òrbita.
                             1055  ortoptoscopi m
1047  orbitonòmetre m                     es ortoptoscopio
                                en orthoptoscope
    es orbitonómetro
    en orbitonometer                     APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat
                                per a corregir l'estrabisme mitjançant
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per        exercicis dels músculs oculomotors.
    a mesurar la resistència que ofereix el
    globus ocular a desplaçar-se enrere quan
    és sotmès a diverses pressions.          1056  ortoscopi m
                                es ortoscopio
1048  orbitonometria f                     en orthoscope
    es orbitonometría                    APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument  emprat
    en orbitonometry                     per a examinar la cambra anterior.
    TÈCNIQUES. Mesurament  de la resistència
    que ofereix el globus ocular a desplaçar-se    1057  oscil·lòpsia f
    enrere quan és sotmès a diverses             sin. compl. visió oscil·lant f
    pressions, que es realitza mitjançant un
    orbitonòmetre.                      es oscilopsia; visión oscilante
                                en oscillating vision; oscillopsia                                              termcat · 63 de 98
    SEMIOLOGIA. Trastorn visual en què es
    perceben els objectes com si es            es paño glaucomatoso
    moguessin en vaivé.                  en glaucomatous pannus
                               PATOLOGIA. Pannus  associat a la presència
1058  palpebra f                      d'un glaucoma.
    veg. parpella f
                           1068  pannus sec m
1059  palpebral adj
    sin. compl. blefàric -a adj              es paño seco
                               en pannus siccus
    es blefárico; palpebral
    en blepharal; palpebral                PATOLOGIA. Pannus associat a una gran
                               reducció de la secreció lacrimal.
    CONCEPTES GENERALS.  Relatiu o pertanyent
    a les parpelles.
                           1069  pannus tracomatós m
1060  palpebrat -ada adj                  es paño tracomatoso
                               en pannus trachomatosus
    es palpebrado
    en lidded                       PATOLOGIA. Pannus  associat al tracoma
                               caracteritzat per una fina vascularització
    CONCEPTES GENERALS. Proveït  de parpelles.     subepitelial de la còrnia.

1061  palpebritis f                 1070  panoftàlmia f
    veg. blefaritis f                   sin. compl. panoftalmitis f
                               es panoftalmía; panoftalmitis
1062  pannus m                       en panophthalmia; panophthalmitis

    es paño                        PATOLOGIA. Inflamació  piògena de totes les
    en pannus                       estructures oculars.

    PATOLOGIA. Trastorn  consistent en una
    vascularització superficial perifèrica de la  1071  panoftalmitis f
    còrnia amb infiltració de teixit de          veg. panoftàlmia f
    granulació.
                           1072  pantalla de Bjerrum f
1063  pannus carnós m                    veg. pantalla tangent f
    sin. compl. pannus cras m
    es paño carnoso; paño craso          1073  pantalla tangent f
    en pannus carnosus; pannus crassus          sin. compl. pantalla de Bjerrum f
    PATOLOGIA. Pannus  caracteritzat per una       es pantalla de Bjerrum; pantalla tangente
    vascularització molt densa.              en Bjerrum's screen; tangent screen
                               APARELLS I INSTRUMENTS. Pantalla negra
1064  pannus cras m                     marcada amb un punt blanc al centre i
    veg. pannus carnós m                 cercles blancs concèntrics en relació amb
                               aquest punt, que s'empra per a explorar el
                               camp visual.
1065  pannus degeneratiu m
    es paño degenerativo              1074  panuveïtis f
    en degenerative pannus                sin. compl. iridociclocoroïditis f
    PATOLOGIA. Pannus associat a la           es iridociclocoroiditis; panuveítis
    degeneració de la còrnia.               en iridocyclochoroiditis; panuveitis
                               PATOLOGIA. Inflamació  de la túnica vascular
1066  pannus flictenular m                 de l'ull.

    es paño flictenular
    en phlyctenular pannus             1075  papil·la del nervi òptic f
                               sin. disc del nervi òptic m
    PATOLOGIA. Pannus  acompanyat de
    queratitis amb flictènules i vascularització
    completa de la perifèria del limbe       1076  papil·la lacrimal f
    esclerocorneal i de la làmina limitant
    anterior.                       es papila lagrimal
                               en lacrimal papilla
                               TA papilla lacrimalis
1067  pannus glaucomatós m


                                            termcat · 64 de 98
    ANATOMIA. Relleu cònic situat a la part        externa de la volta orbitària del frontal.
    medial de la vora interna de les parpelles,
    al vèrtex del qual hi ha els punts lacrimals.
                            1084  paret medial de l'òrbita f
1077  papil·ledema m                     es pared medial de la órbita
                               en medial wall of the orbit
    es papiledema                     TA paries medialis orbitae
    en papilledema
                               ANATOMIA. Superfície interna de l'òrbita
    PATOLOGIA. Tumefacció   no inflamatòria de      formada per la cara externa del cos de
    la papil·la del nervi òptic produïda per un      l'esfenoide, l'etmoide, l'unguis i l'apòfisi
    augment de la pressió intracranial i          ascendent del maxil·lar superior.
    l'obstrucció del fluix venós de l'òrbita.
                            1085  paret superior de l'òrbita f
1078  papil·litis f
                               es pared superior de la órbita
    es papilitis                      en roof of orbit
    en papillitis                     TA paries superior orbitae

    PATOLOGIA. Neuritis intraocular            ANATOMIA. Superfície  superior de l'òrbita
    caracteritzada per una inflamació de la        formada per la cara orbitària del frontal i la
    papil·la del nervi òptic.               cara inferior de l'ala menor de l'esfenoide.


1079  papil·loretinitis f               1086  parpella f
                               sin. compl. palpebra f
    sin. retinopapil·litis f
                               es pálpebra; párpado
    es papilorretinitis; retinopapilitis          en eyelid; lid
    en papilloretinitis; retinopapillitis         TA palpebra
    PATOLOGIA. Inflamació de la retina,          ANATOMIA. Cadascun  dels dos plecs cutanis
    especialment de la zona corresponent a la       mòbils que protegeixen la superfície
    papil·la del nervi òptic.               anterior del globus ocular dels agents
                               exteriors.
1080  paracentesi bulbar f
                            1087  parpella inferior f
    es paracentesis bulbar
    en paracentesis bulbi                 es párpado inferior
                               en lower eyelid
    TERAPÈUTICA. Punció  del globus ocular a       TA palpebra inferior
    través de la còrnia, de l'escleròtica o del
    limbe esclerocorneal.                 ANATOMIA. Parpella  situada a la part inferior
                               del globus ocular.
1081  paràlisi de l'acomodació f
                            1088  parpella superior f
    es parálisis de la acomodación
    en paralysis of accommodation             es párpado superior
                               en upper eyelid
    PATOLOGIA. Paràlisi del múscul ciliar que       TA palpebra superior
    dificulta o impedeix l'acomodació.
                               ANATOMIA. Parpella situada a la part
                               superior del globus ocular.
1082  paret inferior de l'òrbita f
    es pared inferior de la órbita         1089  pars plana f
    en floor of orbit
    TA paries inferior orbitae               es pars plana
                               en pars plana
    ANATOMIA. Superfície  inferior de l'òrbita
    formada per la superfície orbitària del        ANATOMIA. Porció   de la part ciliar de la retina
    maxil·lar superior, la cara superior de        i de la coroide adjacent, situada entre l'ora
    l'apòfisi orbitària del palatí i el pòmul.       serrata i l'inici dels processos ciliars.

1083  paret lateral de l'òrbita f           1090  pars planitis f
    es pared lateral de la órbita             es pars planitis
    en lateral wall of the orbit              en pars planitis
    TA paries lateralis orbitae
                               PATOLOGIA. Uveïtis  granulomatosa de la
    ANATOMIA. Superfície lateral de l'òrbita        pars plana.
    formada per la superfície orbitària de l'ala
    major de l'esfenoide, el pòmul i la part més                                              termcat · 65 de 98
1091  part ciliar de la retina f
                               es porción irídea de la retina
    es porción ciliar de la retina             en pars iridica retinae
    en pars ciliaris retinae                TA pars iridica retinae
    TA pars ciliaris retinae
                               ANATOMIA. Part de la retina, insensible a la
    ANATOMIA. Part de la retina, insensible a la      llum, situada a la cara posterior de l'iris.
    llum, situada a la superfície posterior del
    cos ciliar.
                            1099  part nerviosa de la retina f
1092  part coriocapil·lar f                 es porción nerviosa de la retina
                               en nervous part of retina
    es porción coriocapilar                TA pars nervosa retinae

    ANATOMIA. Part interna de la coroide que es      ANATOMIA. Part de la retina que ocupa el pol
    distribueix per la cara externa de la retina.     posterior del globus ocular des de l'ora
                               serrata i que està composta de neurones
                               d'associació i cèl·lules ganglionars els
1093  part corneoscleròtica f                axiomes de les quals formen el nervi òptic.
    sin. trabècula esclerocorneal f
    es porción corneoescleral; trabécula      1100  part orbitària de la glàndula lacrimal
    esclerocorneal                     f
    en corneo-scleral trabeculae; pars
    corneoscleralis                    es porción orbitaria de la glándula lagrimal
    TA pars corneoscleralis                en pars orbitalis glandulae lacrimalis
                               TA pars orbitalis glandulae lacrimalis
    ANATOMIA. Part del sistema reticular
    trabecular, fixada a l'escleròtica, que està      ANATOMIA. Part major de la glàndula lacrimal
    constituïda per les fibres tendinoses         situada per sobre del tendó del múscul
    d'inserció de la porció longitudinal del        elevador de la parpella superior.
    múscul ciliar.
                            1101  part orbitària del nervi òptic f
1094  part intracanalicular del nervi òptic f
                               es porción orbitaria del nervio óptico
    es porción intracanalicular del nervio         en pars orbitalis nervi optici
    óptico                         TA pars orbitalis nervi optici
    en pars intracanalicularis nervi optici
    TA pars intracanalicularis nervi optici        ANATOMIA. Part  del nervi òptic situada a
                               l'òrbita, d'aproximadament 3 cm de
    ANATOMIA. Part del nervi òptic situada al       longitud, que s'estén de forma lleugerament
    conducte òptic i unida parcialment a la        sinuosa.
    paret del conducte.
                            1102  part palpebral de la glàndula
1095  part intracranial del nervi òptic f          lacrimal f
    es porción intracraneal del nervio óptico       es porción palpebral de la glándula
    en pars intracranialis nervi optici          lagrimal
    TA pars intracranialis nervi optici          en pars palpebralis glandulae lacrimalis
                               TA pars palpebralis glandulae lacrimalis
    ANATOMIA. Part del nervi òptic situada entre
    el conducte òptic i el quiasma òptic.         ANATOMIA. Part més petita de la glàndula
                               lacrimal situada per sota del tendó del
                               múscul elevador de la parpella superior.
1096  part intralaminar del nervi òptic f
    es porción intralaminar del nervio óptico    1103  pel·lícula lacrimal f
    en pars intralaminaris nervi optici
    TA pars intralaminaris nervi optici          es película lagrimal
                               en tear film
    ANATOMIA. Part del nervi òptic situada a la
    làmina cribrosa de l'escleròtica.           FISIOLOGIA. Capa molt fina formada per
                               líquid lacrimal que cobreix la còrnia, la
                               protegeix i la nodreix.
1097  part intraocular del nervi òptic f
    es porción intraocular del nervio óptico    1104  perímetre m
    en pars intraocularis nervi optici
    TA pars intraocularis nervi optici           es perímetro
                               en perimeter
    ANATOMIA. Part del nervi òptic situada a la
    paret del globus ocular.                APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell  emprat per
                               a realitzar una perimetria.
1098  part iridiana de la retina f


                                             termcat · 66 de 98
1105  perimetria f                       TA plica lacrimalis
    es perimetría                      ANATOMIA. Plec de mucosa situat a la
    en perimetry                       desembocadura del conducte nasolacrimal
                                al meat nasal inferior.
    TÈCNIQUES. Mesurament  de l'extensió d'un
    camp visual perifèric sobre una superfície
    corba.                      1113  plec semilunar de la conjuntiva m
                                es pliegue semilunar de la conjuntiva
1106  periòrbita f                       en semilunar fold of conjunctiva
                                TA plica semilunaris conjunctivae
    es periórbita
    en periorbita                      ANATOMIA. Plec  de la conjuntiva bulbar situat
    TA periorbita                      a l'angle medial de l'ull, que contribueix a
                                formar el llac lacrimal.
    ANATOMIA. Periosti que cobreix els ossos
    que formen l'òrbita.
                             1114  plegament dels músculs oculars m
1107  peritectomia f                      es plegamiento de los músculos oculares
                                en folding of the ocular muscles
    es peritectomía
    en peritectomy                      TERAPÈUTICA. Operació  consistent a plegar
                                una part del tendó d'un múscul extraocular
    TERAPÈUTICA. Excisió d'una franja            per tal d'avançar-ne el punt d'inserció.
    pericorneal de conjuntiva per al tractament
    del pannus.
                             1115  pleòptica f
1108  pestanya f                        es pleóptica
                                en pleoptics
    es cilio; pestaña
    en eyelash                        TERAPÈUTICA. Tècnica d'exercicis oculars
    TA cilium                        emprada per a desenvolupar una visió més
                                completa d'un ull ambliop i la coordinació
    ANATOMIA. Cadascun dels pèls rígids           binocular.
    implantats a les vores lliures de les
    parpelles.
                             1116  pol anterior del cristal·lí m
1109  pingüècula f                       es polo anterior del cristalino
                                en anterior pole of lens
    es pinguécula                      TA polus anterior lentis
    en pinguecula
                                ANATOMIA. Punt  central de la superfície
    PATOLOGIA. Taca groguenca i triangular de        anterior del cristal·lí.
    la conjuntiva bulbar, situada prop del limbe
    esclerocorneal, sovint al cantó nasal, que
    apareix generalment en persones majors      1117  pol anterior del globus ocular m
    de cinquanta anys.
                                es polo anterior del globo ocular
                                en anterior pole of eyeball
1110  plec ciliar m                      TA polus anterior bulbi oculi
    es pliegue ciliar                    ANATOMIA. Punt de la superfície anterior del
    en ciliary fold                     globus ocular situat davant d'un pla frontal
    TA plica ciliaris                    imaginari que passa per l'ora serrata.
    ANATOMIA. Cadascun  dels plecs situats
    entre els processos ciliars.           1118  pol posterior del cristal·lí m
                                es polo posterior del cristalino
1111  plec iridià m                      en posterior pole of lens
                                TA polus posterior lentis
    es pliegue del iris
    en iridial fold                     ANATOMIA. Punt  central de la superfície
    TA plica iridis                     posterior del cristal·lí.
    ANATOMIA. Cadascun   dels plecs situats a la
    cara anterior de l'iris.             1119  pol posterior del globus ocular m
                                es polo posterior del globo ocular
1112  plec lacrimal m                     en posterior pole of eyeball
    sin. compl. vàlvula de Hasner f             TA polus posterior bulbi oculi
    es pliegue lagrimal; válvula de Hasner          ANATOMIA. Punt de la superfície posterior del
    en Hasner's valve; lacrimal fold             globus ocular, travessat per l'eix


                                              termcat · 67 de 98
    anteroposterior de l'ull.                ciliar.

1120  policòria f                   1130  protanomalopia f
                                sin. protanomalòpsia f
    es policoria                      sin. compl. aneritròpsia f
    en polycoria
                                es protanomalopía; protanomalopsia
    PATOLOGIA. Trastornconsistent en la           en aneritropsia; anerythropsia;
    presència de diverses pupil·les.            protanomaly
                                SEMIOLOGIA. Discromatòpsia  en què hi ha
1121  poliopia f                       una deficiència per percebre el color
    sin. poliòpsia f                    vermell i formar-ne els colors
    sin. compl. visió múltiple f              complementaris.

    es poliopía; poliopsia; visión múltiple
    en multiple vision; polyopia; polyopsia     1131  protanomalòpsia f
                                sin. protanomalopia f
    SEMIOLOGIA. Trastorn  visual consistent en la
    formació d'una imatge múltiple d'un mateix
    objecte en un sol ull.              1132  protanop adj
                                es protánope
1122  poliopia binocular f                  en protanope
    veg. diplopia f
                                SEMIOLOGIA. Afectat  de protanopia.

1123  poliòpsia f
    sin. poliopia f                 1133  protanopia f
                                sin. protanòpsia f

1124  porció circular del múscul ciliar f           es protanopía; protanopsia
    veg. fibra circular del múscul ciliar f         en protanopia; protanopsia
                                SEMIOLOGIA. Discromatòpsia en què no es
1125  porció longitudinal del múscul ciliar          pot percebre el color vermell i els seus
    f                            derivats i que és produïda per l'absència
    veg. fibra longitudinal del múscul ciliar f       del pigment visual corresponent al vermell.


1126  presbícia f                   1134  protanòpsia f
    sin. presbiopia f                    sin. protanopia f

    es presbicia; presbiopía
    en presbyopia; presbytia             1135  prova d'Ishihara f
    SEMIOLOGIA. Trastorn visual consistent en la      es prueba de Ishihara
    dificultat de veure nítidament, sense fatiga,      en Ishihara's test
    els objectes pròxims, que és produït per la
    pèrdua d'elasticitat del cristal·lí i que        TÈCNIQUES. Prova  emprada per a investigar
    apareix generalment en persones majors         la visió dels colors, en què es fan servir uns
    de quaranta anys.                    discs homocromàtics dels quals resulten
                                figures de lletres o xifres.

1127  presbiopia f
    sin. presbícia f                 1136  prova de Graefe f
                                es prueba de Graefe
1128  pressió intraocular f                  en Graefe's test
                                TÈCNIQUES. Prova  emprada per al diagnòstic
    es presión intraocular
    en intraocular pressure                 de l'heterofòria, en què es col·loca davant
                                d'un ull un prisma de 10° que forma dues
    FISIOLOGIA. Pressiódels líquids oculars         imatges de l'objecte observat, una de les
    contra les túniques de l'ull.              quals es desplaça lateralment en cas
                                d'heterofòria.

1129  procés ciliar m
                            1137  prova de Hering f
    es proceso ciliar
    en ciliary proces                    es prueba de Hering
    TA processus ciliaris                  en Hering's test

    ANATOMIA. Cadascuna de les prolongacions        TÈCNIQUES. Prova  emprada per a investigar
    de la coroide disposades radialment al         si la visió és monocular o binocular, en què
    voltant del cristal·lí i al voltant del múscul     el subjecte examinat mira per un aparell
                                especial que, a l'extremitat distal, té un fil i


                                              termcat · 68 de 98
    una boleta, de manera que és           1145  punt de fixació m
    imprescindible la visió binocular per a
    saber si la bola és davant o darrere del fil.      es punto de fijación
                                en point of fixation
1138  prova de Mauthner f                          de l'eix visual en què es
                                FISIOLOGIA. Punt
                                veu més clarament un objecte.
    es prueba de Mauthner
    en Mauthner's test
                             1146  punt lacrimal m
    TÈCNIQUES. Prova  emprada per a investigar
    la ceguetat per als colors, que es basa en        es punto lagrimal
    l'ús de diversos flascons que contenen          en lacrimal point
    pigments diferents.                   TA punctum lacrimale
                                ANATOMIA. Orifici del canalicle lacrimal situat
1139  prova de Nagel f                     a l'angle medial de l'ull, que constitueix
                                l'inici del drenatge lacrimal.
    es prueba de Nagel
    en Nagel's test
                             1147  punt pròxim m
    TÈCNIQUES. Prova  emprada per a investigar
    la visió dels colors, que s'efectua           es punto cercano
    mitjançant cartolines amb els colors           en near point
    impresos en cercles concèntrics.
                                        que està més a prop de l'ull
                                FISIOLOGIA. Punt
                                en què es veuen amb claredat els objectes.
1140  prova de Schirmer f
    es prueba de Schirmer               1148  punt remot m
    en Schirmer's test
                                es punto lejano
    TÈCNIQUES. Prova emprada per al             en fair point
    diagnòstic de la queratoconjuntivitis seca,
    en què s'empra un fragment de paper que                 que està més lluny de l'ull
                                FISIOLOGIA. Punt
    es col·loca al sac conjuntival inferior.         en què es veuen amb claredat els objectes.

1141  pseudoretinitis pigmentària f           1149  pupil·la f
                                sin. compl. nineta f
    es seudorretinitis pigmentosa
    en pseudoretinitis pigmentosa              es niña; pupila
                                en pupil
    PATOLOGIA. Degeneració  pigmentària de la       TA pupilla
    retina produïda per infeccions virals
    intrauterines, lesions vasculars o            ANATOMIA. Obertura   circular de l'iris, per on
    traumatismes.                      passen els raigs lluminosos cap a l'interior
                                de l'ull, el diàmetre de la qual varia segons
                                la intensitat de la llum que rep i segons la
1142  pterigi m                        distància dels objectes observats.
    sin. compl. pterígion m
    es pterigión                   1150  pupil·la artificial f
    en pterygium
                                es pupila artificial
    PATOLOGIA. Trastorn consistent en            en artificial pupil
    l'engruiximent membranós de la
    conjuntiva, que presenta la forma d'un          TERAPÈUTICA. Obertura artificial de l'iris
    triangle de base perifèrica i de vèrtex dirigit     mitjançant iridectomia, efectuada per a
    cap a la còrnia, sobre la qual tendeix a         suplir una pupil·la obliterada.
    créixer.

1143  pterígion m                    1151  pupil·la d'Argyll Robertson f
    veg. pterigi m                      es pupila de Argyll Robertson
                                en Argyll Robertson pupil
1144  punt corresponent m                   PATOLOGIA. Pupil·la afectada de miosi que
    es punto correspondiente                 reacciona a l'acomodació, però no a la
    en corresponding point                  llum.

    FISIOLOGIA. Cadascun dels punts
    d'ambdues retines les impressions dels      1152  pupil·lar adj
    quals s'uneixen per produir una percepció
    única.                          es pupilar
                                en pupilary; pupillary
                                               termcat · 69 de 98
    CONCEPTES GENERALS.  Relatiu o pertanyent     sin. nervi troclear m
    a la pupil·la.
                           1162  quemosi f
1153  pupil·latonia f
                              es quemosis
    es pupilatonía                    en chemosis
    en pupillatonia
                              PATOLOGIA. Edema   inflamatori de la
    PATOLOGIA. Atonia  de la pupil·la.         conjuntiva bulbar.


1154  pupil·lògraf m                1163  queratàlgia f

    es pupilógrafo                    es queratalgia
    en pupillograph                   en keratalgia
                              PATOLOGIA. Dolor  a la còrnia.
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
    a enregistrar les reaccions de la pupil·la.
                           1164  queratectomia f
1155  pupil·lòmetre m                   es queratectomía
                              en keratectomy
    es pupilómetro
    en pupillometer                   TERAPÈUTICA. Extirpació  d'una part de la
                              còrnia.
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparellemprat per
    a mesurar el diàmetre de la pupil·la.
                           1165  queratitis f
1156  pupil·lometria f                   es queratitis
                              en keratitis
    es pupilometría
    en pupillometry                   PATOLOGIA. Inflamació  de la còrnia.
    TÈCNIQUES. Mesurament  del diàmetre de la
    pupil·la mitjançant un pupil·lòmetre.     1166  queratitis d'acne rosàcia f
                              es queratitis de acné rosácea
1157  pupil·loscopi m                   en acne rosacea keratitis

    es pupiloscopio                   PATOLOGIA. Queratitis greu acompanyada
    en pupilloscope                   d'acne rosàcia a la còrnia i a les parpelles.

    APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat
    per a observar les reaccions de la pupil·   1167  queratitis dendriforme f
    la.                         veg. queratitis dendrítica f


1158  pupil·lostatòmetre m             1168  queratitis dendrítica f
                              sin. compl. queratitis dendriforme f
    es pupilostatómetro                 es queratitis dendriforme; queratitis
    en pupillostatometer                 dendrítica
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
                              en dendriform keratitis; dendritic keratitis
    a mesurar la distància entre les dues pupil     PATOLOGIA. Queratitisherpètica que
    ·les.                        produeix una ulceració arborescent de la
                              còrnia.
1159  quadrantanopia f
    sin. quadrantanòpsia f            1169  queratitis disciforme f
    sin. compl. hemianòpsia quadràntica f
                              es queratitis disciforme
    es cuadrantanopia; cuadrantanopsia          en disciform keratitis
    en quadrantanopia; quadrantanopsia
                              PATOLOGIA. Queratitiscaracteritzada per la
    SEMIOLOGIA. Ceguetat  en un quadrant del      formació d'una opacitat de forma oval o
    camp visual deguda generalment a una         arrodonida sobre la còrnia.
    lesió a la via òptica.

                           1170  queratitis esclerosant f
1160  quadrantanòpsia f
    sin. quadrantanopia f                es queratitis esclerosante
                              en sclerosing keratitis
1161  quart parell cranial m                PATOLOGIA. Queratitis  associada amb


                                            termcat · 70 de 98
    escleritis, que condueix a la hiperplàsia
    dels elements de la còrnia.
                            1178  queratitis nummular f
1171  queratitis estriada f                  es queratitis numular
                                en keratitis nummularis
    es queratitis estriada
    en striate keratitis                  PATOLOGIA. Queratitis benigna de
                                desenvolupament molt lent caracteritzada
    PATOLOGIA. Queratitis caracteritzada per la       per dipòsits corneals que formen àrees
    formació d'unes línies d'inflamació epitelial,     circulars amb vores clarament definides,
    paral·leles o que s'intersequen.            envoltades d'un halo menys dens.

1172  queratitis filamentosa f             1179  queratitis parenquimàtica f
                                sin. queratitis intersticial f
    es queratitis filamentosa
    en keratitis filamentosa
                            1180  queratitis puntejada f
    PATOLOGIA. Queratitis  que produeix
    excrescències de material mucoide,           es queratitis punteada
    llargues i fines, d'origen epitelial, a la       en punctate keratitis
    superfície de la còrnia.
                                PATOLOGIA. Inflamació de la làmina limitant
                                posterior que dóna lloc a opacitats
1173  queratitis herpètica f                 puntiformes.
    es queratitis herpética
    en herpetic keratitis              1181  queratitis vascular f
    PATOLOGIA. Queratitis produïda per infecció       es queratitis vascular
    de l'herpes simple o de l'herpes zòster         en vascular keratitis
    oftàlmic.
                                PATOLOGIA. Queratitis caracteritzada per la
                                formació de vasos sanguinis per sota de la
1174  queratitis intersticial f                conjuntiva bulbar i l'epiteli anterior de la
    sin. queratitis parenquimàtica f            còrnia.
    es queratitis intersticial; queratitis
    parenquimatosa                  1182  queratitis vesicular f
    en intersticial keratitis; parenchymatous
    keratitis                        es queratitis vesicular
                                en vesicular keratitis
    PATOLOGIA. Queratitis crònica amb
    infiltració cel·lular profunda.             PATOLOGIA. Queratitis caracteritzada pel
                                desenvolupament de petites vesícules
                                sobre la superfície de la còrnia.
1175  queratitis lagoftàlmica f
    es queratitis lagoftálmica            1183  queratocele f
    en lagophthalmic keratitis
                                es queratocele
    PATOLOGIA. Queratitis que és conseqüència       en keratocele
    de l'exposició del globus ocular a l'aire
    ambiental en la lagoftàlmia.              PATOLOGIA. Hèrnia  de la làmina limitant
                                posterior.

1176  queratitis metaherpètica f
                            1184  queratocentesi f
    es queratitis metaherpética
    en metaherpetic keratitis                es queratocentesis
                                en keratocentesis
    PATOLOGIA. Queratitis  caracteritzada per
    ulceració, infiltració parenquimatosa i,        TERAPÈUTICA. Paracentesi  bulbar que es
    sovint, iridociclitis persistent i glaucoma       realitza a través de la còrnia.
    secundari, produïda per un virus herpètic
    recurrent.
                            1185  queratocon m
1177  queratitis neuroparalítica f              es queratocono
                                en keratoconus
    es queratitis neuroparalítica
    en neuroparalytic keratitis               PATOLOGIA. Protrusióanterior de la còrnia
                                de forma cònica, sovint bilateral.
    PATOLOGIA. Queratitis caracteritzada per
    sequedat de l'epiteli anterior de la còrnia i
    formació de fissures, produïda per una      1186  queratoconjuntivitis f
    lesió del nervi trigemin.


                                             termcat · 71 de 98
    es queratoconjuntivitis             1195  queratoiridociclitis f
    en keratoconjunctivitis                 sin. compl. queratouveïtis f
    PATOLOGIA. Inflamació  de la còrnia i de la      es queratoiridociclitis; queratouveítis
    conjuntiva.                       en keratoiridocyclitis
                                PATOLOGIA. Inflamació  de la còrnia, de l'iris i
1187  queratoconjuntivitis epidèmica f            del cos ciliar.
    es queratoconjuntivitis epidémica
    en epidemic keratoconjunctivitis         1196  queratoiritis f
                                sin. iridoqueratitis f
    PATOLOGIA. Queratoconjuntivitis  molt
    infecciosa caracteritzada per un exsudat
    ocular relativament escàs,            1197  queratoleptinsi f
    desenvolupament d'opacitats corneals
    subepitelials rodones acompanyades de          es queratoleptinsis
    queratitis i, sovint, tumefacció dels ganglis      en keratoleptynsis
    limfàtics regionals, que és produïda per un
    adenovirus.                       TERAPÈUTICA. Operació  consistent a fer la
                                resecció d'un segment de la còrnia i
                                substituir-lo per conjuntiva bulbar.
1188  queratoconjuntivitis flictenular f
    es queratoconjuntivitis flictenular       1198  queratomalàcia f
    en phlyctenular keratoconjunctivitis
                                es queratomalacia
    PATOLOGIA. Queratoconjuntivitis             en keratomalacia
    caracteritzada per la formació d'una petita
    lesió, de color gris, al limbe esclerocorneal.     PATOLOGIA. Trastorn consistent en la
                                sequedat, la ulceració i la perforació de la
                                còrnia sense que hi hagi un procés
1189  queratoconjuntivitis seca f               inflamatori.
    es queratoconjuntivitis seca
    en keratoconjunctivitis sicca          1199  queratòmetre m
                                veg. oftalmòmetre m
    PATOLOGIA. Queratoconjuntivitis
    caracteritzada per hiperèmia conjuntival i
    hiposecreció lacrimal.              1200  queratomileusi f
                                es queratomileusis
1190  queratofàcia f                     en keratomileusis
    sin. compl. queratofàquia f
                                TERAPÈUTICA. Queratoplàstia refractiva
    es queratofaquia                    consistent a extirpar un segment de la
    en keratophakia                     còrnia, remodelar-lo i reimplantar-lo a la
                                còrnia.
    TERAPÈUTICA. Queratoplàstia refractiva en
    què l'empelt és implantat entre les capes
    de la còrnia.                  1201  queratopatia f
                                es queratopatía
1191  queratofàquia f                     en keratopathy
    veg. queratofàcia f
                                PATOLOGIA.  Malaltia no inflamatòria de la
                                còrnia.
1192  queratoglobus m
    es queratoglobo                 1202  queratoplàstia f
    en keratoglobus
                                es queratoplastia
    PATOLOGIA. Deformació  ocular bilateral en       en keratoplasty
    què la còrnia és globulosa.
                                TERAPÈUTICA. Operació consistent a
                                substituir un segment de còrnia malalta per
1193  queratohelcosi f                    un de còrnia sana.
    es queratohelcosis
    en keratohelcosis                1203  queratoplàstia òptica f
    PATOLOGIA. Ulceració  de la còrnia.          es queratoplastia óptica
                                en optic keratoplasty
1194  queratohèmia f                     TERAPÈUTICA. Queratoplàstia que té per
    veg. hematocòrnia f                   objecte corregir un defecte de visió.
                                              termcat · 72 de 98
1204  queratoplàstia refractiva f              de la vora fins al centre, per tal de corregir
                               la miopia.
    es queratoplastia de refracción
    en refractive keratoplasty
                           1213  queratouveïtis f
    TERAPÈUTICA. Queratoplàstia que té per        veg. queratoiridociclitis f
    objecte corregir un defecte de curvatura de
    la còrnia.
                           1214  recessió dels músculs oculars f
1205  queratoplàstia tectònica f              es recesión de los músculos oculares
                               en recession of ocular muscle
    es queratoplastia tectónica
    en tectonic keratoplasty               TERAPÈUTICA. Operació consistent a
                               desplaçar posteriorment el punt d'inserció
    TERAPÈUTICA. Queratoplàstia que té per        d'un múscul extraocular en casos
    objecte restituir estructuralment la còrnia.     d'estrabisme.

1206  queratorrexi f                 1215  reflex consensual a la llum m
    es queratorrexis                   es reflejo consensual a la luz
    en keratorrhexis                   en consensual light reflex
    PATOLOGIA. Ruptura   de la còrnia.         FISIOLOGIA. Reflex que provoca la
                               constricció de la pupil·la oposada a la de
                               l'ull que rep un estímul lluminós.
1207  queratoscleritis f
    veg. escleroqueratitis f
                           1216  reflex corneal m
                               sin. compl. reflex palpebral m
1208  queratoscopi m
    sin. compl. disc de Placido m             es reflejo corneal; reflejo palpebral
                               en corneal reflex; lid reflex
    es disco de Plácido; queratoscopio
    en keratoscope; Placido's disk            FISIOLOGIA. Reflex que provoca la contracció
                               del múscul orbicular de les parpelles quan
    APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat      les parpelles toquen la còrnia.
    per a examinar els reflexos de la cara
    anterior de la còrnia i determinar
    l'astigmatisme.                1217  reflex d'acomodació m
                               es reflejo de acomodación
1209  queratoscòpia f                    en accommodation reflex
    es queratoscopia                   FISIOLOGIA. Reflex que provoca el conjunt de
    en keratoscopy                    modificacions coordinades de l'iris, del
                               cristal·lí i dels músculs extrínsecs de l'ull
    TÈCNIQUES. Exploració de la còrnia          per tal d'enfocar els objectes segons les
    mitjançant un queratoscopi.              diverses distàncies.

1210  queratotomia f                 1218  reflex foveolar m
    es queratotomía                    es reflejo foveolar
    en keratotomy                     en foveolar reflex
    TERAPÈUTICA. Incisió  de la còrnia.         FISIOLOGIA. Punt corresponent a la fòvea
                               central, que és visible en fer una
                               oftalmoscòpia.
1211  queratotomia delimitant f
    es queratotomía delimitante          1219  reflex palpebral m
    en delimiting keratotomy               veg. reflex corneal m
    TERAPÈUTICA. Queratotomia  al voltant d'una
    úlcera serpiginosa per tal de limitar-ne la  1220  reflex pupil·lar m
    progressió.
                               es reflejo pupilar
                               en pupillary reflex
1212  queratotomia radial f
                               FISIOLOGIA. Reflexque provoca la contracció
    es querototomía radial                de la pupil·la en exposar la retina a la
    en radial keratotomy                 llum.
    TERAPÈUTICA. Intervenció quirúrgica
    consistent a fer una sèrie d'incisions no   1221  reflex vestibuloocular m
    perforants a la superfície de la còrnia, des


                                            termcat · 73 de 98
                               nerviosos.
    es reflejo vestibuloocular
    en vestibulo-ocular reflex
                           1229  retina tigroide f
    FISIOLOGIA. Reflexque provoca la desviació
    dels ulls a conseqüència de l'estimulació       es retina tigroide
    del sistema vestibular.                en tigroid retina
                               PATOLOGIA. Retina caracteritzada per àrees
1222  refracció dinàmica f                 poligonals pigmentades més intensament,
                               que són visibles entre els vasos coroïdals i
    es refracción dinámica                que es presenten en certes degeneracions
    en dynamic refraction                 retinals.
    FISIOLOGIA. Refraccióocular que té lloc
    durant l'acomodació i que s'exerceix      1230  retinal adj
    contínuament sense esforç voluntari.
                               es retiniano
                               en retinal
1223  refracció estàtica f
                               CONCEPTES GENERALS.    Relatiu o pertanyent
    es refracción estática                a la retina.
    en static refraction
    FISIOLOGIA. Refracció ocular que té lloc    1231  retinitis f
    quan es paralitza l'acomodació.
                               es retinitis
                               en retinitis
1224  refracció ocular f
                               PATOLOGIA. Inflamació aguda o crònica de la
    es refracción ocular                 retina, associada comunament amb una
    en ocular refraction                 inflamació de la coroide i del nervi òptic.
    FISIOLOGIA. Refracció de la llum produïda
    per diversos medis de l'ull, de la qual    1232  retinitis actínica f
    resulta la concentració de les imatges
    sobre la retina.                   es retinitis actínica
                               en actinic retinitis
1225  refractòmetre m                    PATOLOGIA. Retinitisproduïda per l'exposició
                               excessiva als raigs lluminosos.
    es refractómetro
    en refractometer
                           1233  retinitis albuminúrica f
    APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
    a mesurar el poder refractiu de l'ull.        es retinitis albuminúrica
                               en retinitis albuminurica
1226  resecció dels músculs oculars f            PATOLOGIA. Retinitis que és conseqüència
                               d'una afecció renal.
    es resección de los músculos oculares
    TERAPÈUTICA. Operació  consistent a      1234  retinitis apoplèctica f
    seccionar una part del tendó d'un múscul
    extraocular per tal d'avançar-ne el punt       es retinitis apopléctica
    d'inserció.                      en apoplectic retinitis
                                        caracteritzada per
                               PATOLOGIA. Retinitis
1227  resposta visual evocada f               extravasacions sanguínies dins la retina.
    es respuesta visual evocada
    en visual evoked response           1235  retinitis de Coats f
                               veg. retinopatia exsudativa f
              elèctrica que es
    FISIOLOGIA. Activitat
    produeix en el còrtex visual després que la
    retina ha rebut un estímul lluminós.      1236  retinitis de Jacobson f
                               veg. retinitis sifilítica f
1228  retina f
                           1237  retinitis de Jensen f
    es retina                       veg. retinocoroïditis juxtapapil·lar f
    en retina
    TA retina
    ANATOMIA. Capa   interna del globus ocular
                           1238  retinitis disciforme f
    que és fotoreceptora i que té la funció de      es retinitis disciforme
    rebre els estímuls lluminosos procedents       en disciform retinitis
    de l'exterior i transformar-los en impulsos                                              termcat · 74 de 98
    PATOLOGIA. Malaltia degenerativa de la         formació de masses de teixit fibrós dens
    retina caracteritzada per l'aparició d'una       que creixen de la retina cap al cos vitri i
    massa blanca i grisenca a la regió macular       que amb molta freqüència provoca
    d'ambdós ulls.                     despreniment de retina.

1239  retinitis estel·lar f              1247  retinitis puntejada f
    es retinitis estelar                  es retinitis punteada
    en retinitis stellata                 en punctate retinitis
    PATOLOGIA. Retinitis caracteritzada per        PATOLOGIA. Retinitis caracteritzada per
    l'aparició d'una taca de forma estrellada a      l'aparició de taques blanques o
    la regió macular de la retina.             groguenques minúscules disseminades per
                               tota la retina.

1240  retinitis estriada f
                            1248  retinitis serosa f
    es retinitis estriada
    en striate retinitis                  es retinitis serosa
                               en serous retinitis
    PATOLOGIA. Retinitiscaracteritzada per
    l'aparició de bandes grises o groguenques       PATOLOGIA. Retinitis caracteritzada per
    darrere els vasos sanguinis de la retina.       l'aparició d'un exsudat serós i per la
                               inflamació de les capes superficials de la
                               retina.
1241  retinitis exsudativa f
    veg. retinopatia exsudativa f
                            1249  retinitis sifilítica f
                               sin. compl. retinitis de Jacobson f
1242  retinitis gravídica f
                               es retinitis de Jacobson; retinitis sifilítica
    es retinitis gravídica                 en Jacobson's retinitis; syphilitic retinitis
    en gravidic retinitis
                               PATOLOGIA. Retinocoroïditis caracteritzada
    PATOLOGIA. Retinitis
             que ocorre              per opacitats a la retina, exsudat de la
    simultàniament amb albuminúria de           coroide, opacitats al cos vitri i atròfia de la
    l'embaràs.                       coroide, que apareix generalment en el
                               període secundari de la sífilis.

1243  retinitis hipertensiva f
                            1250  retinitis solar f
    es retinitis hipertensiva
    en hypertensive retinitis               es retinitis solar
                               en solar retinitis
    PATOLOGIA. Retinitis que es presenta durant
    l'evolució de la hipertensió arterial.         PATOLOGIA. Retinitis produïda per una
                               exposició a la llum solar massa intensa.

1244  retinitis metastàtica f
                            1251  retinitis urèmica f
    es retinitis metastásica
    en metastatic retinitis                es retinitis urémica
                               en uremic retinitis
    PATOLOGIA. Retinitis produïda per la
    formació d'èmbols sèptics als vasos          PATOLOGIA. Retinitis  que es presenta sovint
    sanguinis de la retina.                en malalts urèmics.


1245  retinitis pigmentària f             1252  retinoblastoma m
    es retinitis pigmentosa                es retinoblastoma
    en retinitis pigmentosa                en retinoblastoma

    PATOLOGIA. Retinitis caracteritzada per        PATOLOGIA. Neoplàsia   maligna de cèl·lules
    l'acumulació de pigment visual, la pèrdua       retinals primitives.
    progressiva de la reacció retinal, l'atròfia
    de la retina i l'atenuació dels vasos
    sanguinis de la retina, que provoca una     1253  retinocoroïdal adj
    reducció del camp visual.
                               es retinocoroideo
                               en retinochoroid
1246  retinitis proliferant f
                               CONCEPTES GENERALS. Relatiu   o pertanyent
    es retinitis proliferativa               a la retina i a la coroide.
    en proliferating retinitis
    PATOLOGIA. Retinitis  caracteritzada per la  1254  retinocoroïditis f


                                              termcat · 75 de 98
    sin. coroidoretinitis f                 excessivament altes d'oxigen.

1255  retinocoroïditis juxtapapil·lar f        1263  retinopatia diabètica f
    sin. compl. retinitis de Jensen f
                                es retinopatía diabética
    es retinitis de Jensen; retinocoroiditis        en diabetic retinopathy
    yuxtapapilar
    en Jensen's retinitis; retinochoroiditis        PATOLOGIA. Retinopatia caracteritzada per
    juxtapapillaris                     l'aparició progressiva de microaneurismes,
                                hemorràgies puntiformes intraretinals,
    PATOLOGIA. Retinocoroïditis caracteritzada       exsudació groguenca i edema macular, que
    per una petita zona inflamatòria exsudativa       acompanya la diabetis.
    al voltant de la papil·la del nervi òptic,
    que s'observa en persones joves.
                            1264  retinopatia exsudativa f
                                sin. compl. retinitis de Coats f; retinitis
1256  retinodiàlisi f                     exsudativa f

    es retinodiálisis                    es retinitis de Coats; retinitis exudativa;
    en retinodyalisis                    retinopatía exudativa
                                en Coats' retinitis; exudative retinitis;
    PATOLOGIA. Desinserció   perifèrica de la       exudative retinopathy
    retina.
                                PATOLOGIA. Retinopatia  caracteritzada per la
                                presència de masses d'exsudat blanc o
1257  retinografia f                     groguenc a la part més posterior de la
                                retina, amb dipòsit de colesterol i restes
    es retinografía                     sanguínies produïdes per hemorràgies
    en retinography                     retinals i que culmina en la destrucció de la
                                màcula lútia i posterior ceguetat.
    TÈCNIQUES. Fotografia   de la retina.
                            1265  retinopatia hipertensiva f
1258  retinomalàcia f
                                es retinopatía hipertensiva
    es retinomalacia                    en hypertensive retinopathy
    en retinomalacia
                                PATOLOGIA. Retinopatia  caracteritzada per
    PATOLOGIA. Remolliment   degeneratiu de la      l'aparició d'estenosi de les arterioles de la
    retina.                         retina, hemorràgies a les capes de fibres
                                nervioses i a la capa plexiforme externa,
                                exsudat i edema papil·lar, que
1259  retinopapil·litis f                   acompanya la hipertensió essencial o la
                                hipertensió maligna.
    sin. papil·loretinitis f

                            1266  retinopatia leucèmica f
1260  retinopatia f
                                es retinopatía leucémica
    es retinopatía                     en leukemic retinopathy
    en retinopathy
                                PATOLOGIA. Retinopatia   caracteritzada per
    PATOLOGIA.  Malaltia no inflamatòria de la       pal·lidesa retinal, produïda per una
    retina.                         infiltració leucocítica a la retina i a la
                                coroide, hemorràgies disseminades i
1261  retinopatia circinada f                 edema papil·lar, que es presenta en
                                casos de leucèmia.
    es retinopatía circinada
    en circinate retinopathy
                            1267  retinopatia serosa central f
    PATOLOGIA. Retinopatia caracteritzada per
    la formació d'uns dipòsits blancs disposats       es retinopatía serosa central
    en forma de garlanda al voltant de la          en central serous retinopathy
    màcula lútia, que arriba a produir ceguetat
    completa.                        PATOLOGIA. Retinopatia caracteritzada pel
                                despreniment localitzat de l'epiteli
                                pigmentari de la retina a la regió macular.
1262  retinopatia dels prematurs f
    sin. compl. fibroplàsia retrolenticular f
                            1268  retinoscopi m
    es fibroplasia retrolenticular; retinopatía de
    los prematuros                     es retinoscopio
    en retinopathy of prematurities; retrolental      en retinoscope
    fibroplasia
                                APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument  emprat
    PATOLOGIA. Retinopatia bilateral que ocorre       per a realitzar una retinoscòpia.
    en prematurs tractats amb concentracions


                                             termcat · 76 de 98
1269  retinoscòpia f                      FISIOLOGIA. Capacitat de distingir dues
                                tonalitats diferents en una escala de grisos.
    es retinoscopia
    en retinoscopy
                             1277  septe escleral m
    TÈCNIQUES. Tècnica  objectiva per a
    investigar, diagnosticar i valorar els errors      es tabique escleral
    de refracció ocular mitjançant la projecció       en tabes dorsalis
    d'un feix de llum cap a l'ull i l'observació de
    l'àrea il·luminada sobre la superfície de la       ANATOMIA. Relleu intern del limbe
    retina.                         esclerocorneal que contribueix a formar el
                                solc escleral, on s'insereix la trabècula
                                esclerocorneal.
1270  rigidesa midriàtica f
    es rigidez midriática               1278  septe orbitari m
    en mydriatic rigidity
                                es tabique orbitario
    PATOLOGIA. Dilataciópupil·lar              en orbital septum
    caracteritzada per una reacció molt lenta a       TA septum orbitale
    la llum.
                                ANATOMIA. Membrana  fibrosa formada pel
                                lligament ample de cada parpella i el
1271  rivus lacrimalis m                    lligament palpebral lateral.

    es rivus lacrimalis
    en rivus lacrimalis                1279  setè parell cranial m
    TA rivus lacrimalis                   sin. nervi facial m

    ANATOMIA. Canal  situat entre les vores
    lliures de les parpelles i el globus ocular    1280  si venós de l'escleròtica m
    quan les parpelles estan tancades.            sin. compl. canal de Schlemm m;
                                conducte de Schlemm m

1272  rubeosi de l'iris f                   es canal de Schlemm; conducto de
                                Schlemm; seno venoso de la esclerótica
    es rubeosis del iris                   en Schlemm's canal; sinus venosus
    en rubeosis iridis                    sclerae
                                TA sinus venosus sclerae
    PATOLOGIA. Neoformació   de vasos
    sanguinis i teixit connectiu de la superfície      ANATOMIA. Canal   circular situat a la unió de
    anterior de l'iris, que s'observa            l'escleròtica i la còrnia, entre el septe
    freqüentment en diabètics.                escleral i l'esperó escleral, cobert per la
                                trabècula esclerocorneal, per on surt
                                l'humor aquós.
1273  sac conjuntival m
    es saco conjuntival                1281  simblefària m
    en conjunctival sac                   sin. compl. simblèfaron f
    TA saccus conjunctivalis
                                es simbléfaron
    ANATOMIA. Espai  en forma de fenedura          en symblepharon
    situat entre la conjuntiva palpebral i la
    conjuntiva bulbar.                    PATOLOGIA. Trastorn consistent en
                                l'adherència entre les parpelles i el globus
                                ocular.
1274  sac lacrimal m
    es saco lagrimal                 1282  simblèfaron f
    en lacrimal sac                     veg. simblefària m
    TA saccus lacrimalis
    ANATOMIA. Dipòsit membranós situat al       1283  síndrome d'Adie f
    costat intern de la base de l'òrbita, que
    conté llàgrimes aportades pels canalicles        es síndrome de Adie
    lacrimals que desemboquen al conducte          en Adie's syndrome
    nasolacrimal.
                                PATOLOGIA. Síndrome   consistent en
                                l'associació de reflexos pupil·lars lents i
1275  segon parell cranial m                  l'abolició d'alguns reflexos tendinosos
    sin. nervi òptic m                    sense que es produeixin alteracions
                                sensitives ni motores.

1276  sensibilitat de contrast f
                             1284  síndrome d'Anton f
    es sensibilidad de contraste
    en contrast sensitivity                 es síndrome de Anton


                                              termcat · 77 de 98
    en Anton's syndrome
                                 ANATOMIA. Part del sistema nerviós autònom
    PATOLOGIA. Ceguetat  cortical produïda per        de caràcter estimulador, que és
    afectació dels lòbuls occipitals en què no         responsable de la midriasi.
    hi ha consciència per part del malalt de ser
    cec.
                              1294  solc escleral m
1285  sinèquia f                         es surco escleral
                                 en scleral sulcus
    es sinequia                        TA sulcus sclerae
    en synechia
                                 ANATOMIA. Estria situada entre el septe
    PATOLOGIA. Adherència  entre l'iris i altres       escleral i l'esperó escleral.
    parts del globus ocular.
                              1295  sordcec -cega m i f
1286  sinèquia anterior f
    sin. goniosinèquia f                    es ciego-sordo; sordociego
                                 en deaf-blind
1287  sinèquia posterior f                    PATOLOGIA. Persona  que pateix de
                                 sordceguesa.
    es sinequia posterior
    en posterior synechia
                              1296  sordceguesa f
    PATOLOGIA. Sinèquia  entre l'iris i el cristal·
    lí.                            es sordoceguera
                                 en deaf-blindness

1288  sinizesi f                         PATOLOGIA. Privació  dels sentits de l'oïda i
                                 de la vista.
    es sinicesis
    en synizesis
                              1297  substància del cristal·lí f
    FISIOLOGIA. Contracció  de la pupil·la.
                                 es sustancia del cristalino
                                 en substance of lens
1289  sinoftàlmia f                       TA substantia lentis

    es sinoftalmía                       ANATOMIA. Capa   fibrosa recoberta per
    en synophthalmia                      l'epiteli del cristal·lí que comprèn l'escorça
                                 i el nucli del cristal·lí.
    PATOLOGIA. Trastorn consistent en la unió
    més o menys completa dels dos ulls a la
    línia mediana de la cara.              1298  substància pròpia de l'escleròtica f
                                 es sustancia propia de la esclerótica
1290  sinoptòfor m                        en proper substance of sclera
                                 TA substantia propria sclerae
    es sinoptóforo
    en synoptophore                      ANATOMIA. Teixitprincipal de la paret del
                                 globus ocular, constituït per fibres col·
    APARELLS I INSTRUMENTS. Instrument emprat         làgenes mesclades amb algunes fibres
    per a mesurar l'angle d'estrabisme i la          elàstiques.
    capacitat de la fusió binocular.

                              1299  substància pròpia de la còrnia f
1291  sisè parell cranial m                   sin. estroma corneal m
    sin. nervi motor ocular extern m

                              1300  supraorbitari -ària adj
1292  sistema nerviós parasimpàtic m
                                 es supraorbitario
    es sistema nervioso parasimpático             en supraorbital
    en parasympathetic nervous system
    TA pars parasympathetica                  CONCEPTES GENERALS. Situat   damunt l'òrbita.
    ANATOMIA. Part del sistema nerviós
    autònom de caràcter inhibidor, que és        1301  taca cega f
    responsable de la miosi.                  sin. compl. taca de Mariotte f
                                 es mancha ciega; mancha de Mariotte
1293  sistema nerviós simpàtic m                 en blind spot; Mariotte's spot
    es sistema nervioso simpático               FISIOLOGIA. Zona circumscrita del camp
    en sympathetic nervous system               visual, situada per fora del punt de fixació,
    TA pars sympathetica                    en què no hi ha visió.


                                               termcat · 78 de 98
1302  taca de Mariotte f               1313  tonòmetre m
    veg. taca cega f
                               es tonómetro
                               en tonometer
1303  taca groga f
    veg. màcula lútia f                  APARELLS I INSTRUMENTS. Aparell emprat per
                               a mesurar la pressió intraocular.

1304  tars m
                           1314  tonometria f
    es tarso                       sin. compl. oftalmotonometria f
    en tarsus
                               es oftalmotonometría; tonometría
    ANATOMIA. Làmina  constituïda per teixit       en ophthalmotonometry; tonometry
    fibrocartilaginós que s'estén per la cara
    posterior de la parpella i dóna forma a la      TÈCNIQUES. Mesurament  de la pressió
    parpella.                       intraocular mitjançant un tonòmetre.

1305  tars inferior m                1315  trabècula esclerocorneal f
                               sin. part corneoscleròtica f
    es tarso inferior
    en tarsus inferior
    TA tarsus inferior               1316  trabècula uveal f
    ANATOMIA. Tars  corresponent a la parpella     es trabécula uveal
    inferior.                       en pars uvealis
                               TA pars uvealis
1306  tars superior m                    ANATOMIA. Part del sistema reticular
                               trabecular que es fixa a l'iris.
    es tarso superior
    en tarsus superior
    TA tarsus superior               1317  tracoma m
    ANATOMIA. Tars  corresponent a la parpella     es tracoma
    superior.                       en trachoma
                               PATOLOGIA. Malaltia infecciosa crònica de la
1307  tarsal adj                      conjuntiva i de la còrnia que produeix
                               fotofòbia, dolor i llagrimeig i que és
    es tarsal                       causada per bacteris Chlamydia
    en tarsal                       trachomatis.
    CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
    al tars.                    1318  tracte òptic m
                               veg. nervi òptic m
1308  tarsoplàstia f
                           1319  tracte uveal m
    es tarsoplastia                    veg. túnica vascular de l'ull f
    en tarsoplasty
    TERAPÈUTICA. Operació  que té per objecte   1320  trasplantament de còrnia f
    reconstruir un defecte del tars.
                               es trasplante de córnea
                               en cornea transplantation
1309  tarsorràfia f
    veg. blefarorràfia f                 TERAPÈUTICA. Operació quirúrgica consistent
                               a reemplaçar la zona pupil·lar de la còrnia
                               que presenta una opacitat de caràcter
1310  tercer parell cranial m                permanent per una porció de còrnia sana.
    sin. nervi motor ocular comú m
                           1321  trepanació corneal f
1311  tisi ocular f
    veg. oftalmomalàcia f                 es trepanación corneal
                               en corneoscleral trephination
1312  tonografia f                     TERAPÈUTICA. Extirpació d'un disc de còrnia
                               per al tractament de l'estafiloma.
    es tonografía
    en tonography
                           1322  triquiasi f
    TÈCNIQUES. Enregistrament  dels canvis de
    pressió intraocular.                 es triquiasis


                                            termcat · 79 de 98
    en trichiasis
                               es túnica interna del ojo; túnica nerviosa
    PATOLOGIA. Trastorn consistent en la          del ojo
    desviació de les pestanyes cap a la còrnia.      en inner tunic of eyeball
                               TA tunica interna bulbi; tunica sensoria
                               bulbi
1323  tritanomalia f
    veg. tritanomalopia f                 ANATOMIA. Túnica  que ocupa la part més
                               interior del globus ocular, on hi ha la retina.

1324  tritanomalopia f
    sin. compl. tritanomalia f           1332  túnica nerviosa de l'ull f
                               veg. túnica interna de l'ull f
    es tritanomalía; tritanomalopía
    en tritanomalopia; tritanomaly
                            1333  túnica vascular de l'ull f
    SEMIOLOGIA. Discromatòpsia en què hi ha        sin. compl. tracte uveal m; úvea f
    una disminució de la sensibilitat del
    pigment visual corresponent al color blau.       es túnica vascular del ojo; úvea
                               en uvea; uveal tract; vascular tunic of
                               eyeball
1325  tritanopia f                      TA tractus uvealis; tunica vasculosa bulbi
    sin. tritanòpsia f
                               ANATOMIA. Túnica  que ocupa la part mitjana
    es tritanopía; tritanopsia               del globus ocular i que està formada per la
    en tritanopia; tritanopsia               coroide, el cos ciliar i l'iris.
    SEMIOLOGIA. Discromatòpsia  en què no es
    pot percebre el color blau i que és       1334  úlcera de Mooren f
    produïda per l'absència del pigment visual
    corresponent al blau.                 es úlcera de Mooren
                               en Mooren's ulcer
1326  tritanòpsia f                     PATOLOGIA. Úlceraserpiginosa de la còrnia
    sin. tritanopia f                   de causa desconeguda que apareix
                               generalment en persones majors de
                               cinquanta anys.
1327  tròclea f
    es tróclea                   1335  ull m
    en trochlea                      sin. globus ocular m
    TA trochlea
    ANATOMIA. Conducte  curt i corbat de     1336  ulleres f pl
    cartílag fibrós que està fixat a la paret
    medial de l'òrbita, per on passa el tendó       es anteojos; gafas
    del múscul oblic superior.               en eyeglasses; glasses; spectacles
                               TERAPÈUTICA. Instrument   òptic format per un
1328  tropia f                        parell de vidres que se sosté al nas i a les
                               orelles, emprat per a corregir els defectes
    es tropía                       de la visió o protegir l'òrgan de la visió.
    en tropia
    SEMIOLOGIA. Desviació manifesta d'un ull,   1337  úvea f
    tenint-los tots dos oberts, des de la posició     veg. túnica vascular de l'ull f
    primària de la mirada.
                            1338  uveal adj
1329  túnica externa de l'ull f
    veg. túnica fibrosa de l'ull f             es uveal
                               en uveal
1330  túnica fibrosa de l'ull f               CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent
    sin. compl. túnica externa de l'ull f         a l'úvea.
    es túnica externa del ojo; túnica fibrosa
    del ojo                     1339  uveïtis f
    en fibrous tunic of eyeball
    TA tunica fibrosa bulbi                es uveítis
                               en uveitis
    ANATOMIA. Túnica que ocupa la part més
    exterior del globus ocular i que està         PATOLOGIA. Inflamació  de l'úvea o d'una part
    formada per la còrnia i l'escleròtica.         de l'úvea.

1331  túnica interna de l'ull f            1340  uveïtis anterior f
    sin. compl. túnica nerviosa de l'ull f         veg. iridociclitis f


                                             termcat · 80 de 98
                                en ciliary vein
                                TA vena ciliaris
1341  uveomeningitis f
                                ANATOMIA. Cadascuna   de les venes que
    es uveomeningitis                    tenen l'origen al cos ciliar i que s'estenen
    en uveomeningitis                    cap a les venes dels músculs oculars o cap
                                a les venes vorticoses.
    PATOLOGIA. Trastorn  caracteritzat per
    lesions de l'úvea i signes d'irritació
    meníngia.                    1350  vena ciliar anterior f
                                es vena ciliar anterior
1342  uveoneuraxitis f                    en anterior ciliary vein
    veg. uveopapil·litis f                 TA vena ciliaris anterior
                                ANATOMIA. Cadascuna    de les venes satèl·
1343  uveopapil·litis f                    lits de les artèries ciliars que distribueixen
    sin. compl. uveoneuraxitis f              la sang del pol anterior del cos ciliar a
                                l'origen de les venes dels músculs oculars.
    es uveoneuraxitis; uveopapilitis
    en uveoneuraxitis
                            1351  vena ciliar posterior f
    PATOLOGIA. Uveïtis  i inflamació del nervi
    òptic.                         es vena ciliar posterior
                                en posterior ciliary vein
                                TA vena ciliaris posterior
1344  uveoscleritis f
                                ANATOMIA. Cadascuna    de les venes satèl·
    es uveoescleritis                    lits de les artèries ciliars que distribueixen
    en uveoscleritis                    la sang del pol posterior del cos ciliar a
                                l'origen de les venes dels músculs oculars.
    PATOLOGIA. Inflamació de l'úvea i de
    l'escleròtica.
                            1352  vena conjuntival f
1345  vàlvula de Hasner f                   es vena conjuntival
    veg. plec lacrimal m                  en conjunctival vein
                                TA vena conjunctivae

1346  vas sanguini de la retina m               ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
                                tenen l'origen a la conjuntiva bulbar i que
    es vaso sanguíneo de la retina             acaben a la vena oftàlmica superior.
    en retinal blood vessel
    TA vas sanguineum retinae
                            1353  vena episcleral f
    ANATOMIA. Cadascun   dels vasos sanguinis
    situats a la superfície interna de la retina,      es vena episcleral
    que es ramifiquen de l'artèria i la vena        en episcleral vein
    centrals de la retina.                 TA vena episcleralis
                                ANATOMIA. Cadascuna  de les venes
1347  vena angular f                     situades sobre l'escleròtica que s'estenen
                                cap a la vena oftàlmica superior.
    es vena angular
    en angular vein
    TA vena angularis                1354  vena escleral f
    ANATOMIA. Vena que té l'origen a la unió de       es vena escleral
    les venes frontal i supraorbitària, que rep       en scleral vein
    les venes palpebrals superior i inferior i les     TA vena scleralis
    venes nasals externes i que acaba a la
    vena facial.                      ANATOMIA. Cadascuna de les venes que
                                s'estenen especialment per la part anterior
                                de l'escleròtica.
1348  vena central de la retina f
    es vena central de la retina           1355  vena etmoïdal f
    en central vein of retina
    TA vena centralis retinae                es vena etmoidal
                                en ethmoidal vein
    ANATOMIA. Vena satèl·lit de l'artèria central      TA vena ethmoidalis
    de la retina, que acaba a la vena oftàlmica
    superior o directament al si cavernós.         ANATOMIA. Cadascuna   de les venes que
                                tenen l'origen a les cel·les etmoïdals i que
                                acaben a la vena oftàlmica superior.
1349  vena ciliar f
    es vena ciliar                  1356  vena facial f


                                              termcat · 81 de 98
                             1363  vena oftàlmica superior f
    es vena facial
    en facial vein                      es vena oftálmica superior
    TA vena facialis                     en superior ophthalmic vein
                                TA vena ophthalmica superior
    ANATOMIA. Vena que té l'origen a l'angle
    medial de l'ull, darrere de l'artèria facial, i     ANATOMIA. Vena  que té l'origen al globus
    que acaba a la vena jugular interna.           ocular, els músculs extrínsecs de l'ull i les
                                parpelles i que acaba al si cavernós.
1357  vena jugular externa f
                             1364  vena palpebral f
    es vena yugular externa
    en external jugular vein                 es vena palpebral
    TA vena jugularis externa                en palpebral vein
                                TA vena palpebralis
    ANATOMIA. Vena que s'estén entre el
    múscul platisma i la làmina superficial de        ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
    la fàscia cervical.                   tenen l'origen a les parpelles i que acaben
                                a la vena oftàlmica superior.
1358  vena jugular interna f
                             1365  vena palpebral inferior f
    es vena yugular interna
    en internal jugular vein                 es vena palpebral inferior
    TA vena jugularis interna                en inferior palpebral vein
                                TA vena palpebralis inferior
    ANATOMIA. Vena  principal del coll que
    s'estén des del forat jugular fins a l'angle       ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
    venós.                          tenen l'origen a la parpella inferior i que
                                acaben a la vena facial.
1359  vena lacrimal f
                             1366  vena palpebral superior f
    es vena lagrimal
    en lacrimal vein                     es vena palpebral superior
    TA vena lacrimalis                    en superior palpebral vein
                                TA vena palpebralis superior
    ANATOMIA. Vena que té l'origen a la
    glàndula lacrimal, les parpelles i la          ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
    conjuntiva i que acaba a les venes            tenen l'origen a la parpella superior i que
    oftàlmiques inferior i superior.             acaben a la vena angular i a la vena
                                oftàlmica superior.
1360  vena nasal externa f
                             1367  vena supraorbitària f
    es vena nasal externa
    en external nasal vein                  es vena supraorbitaria
    TA vena nasalis externa                 en supraorbital vein
                                TA vena supraorbitalis
    ANATOMIA. Cadascun  de les venes que
    tenen l'origen a la part externa del nas i        ANATOMIA. Vena  que té l'origen al múscul
    que acaben a la vena angular i a la vena         frontal i que acaba a la vena facial i a la
    facial.                         vena oftàlmica superior.

1361  vena nasofrontal f                1368  vena supratroclear f
    es vena nasofrontal                   es vena supratroclear
    en nasofrontal vein                   en supratrochlear vein
    TA vena nasofrontalis                  TA vena supratrochlearis
    ANATOMIA. Vena que té l'origen a la vena         ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
    supraorbitària i la vena angular i que          tenen l'origen al plexe venós del front i que
    acaba a la vena oftàlmica superior.           acaben a la vena angular.

1362  vena oftàlmica inferior f             1369  vena vorticosa f
    es vena oftálmica inferior                es vena vorticosa
    en inferior ophthalmic vein               en vorticose vein
    TA vena ophthalmica inferior               TA vena choroidea oculi; vena vorticosa
    ANATOMIA. Vena que té l'origen a la parpella       ANATOMIA. Cadascuna  de les venes que
    inferior i la glàndula lacrimal i que acaba al      tenen l'origen al plexe coroïdal i que
    si cavernós.                       acaben a la vena oftàlmica inferior i a la
                                vena oftàlmica superior.
                                              termcat · 82 de 98
                               FISIOLOGIA. Moviment coordinat d'ambdós
1370  vènula macular inferior f               ulls en direccions oposades.
    es vénula macular inferior
    en inferior macular venule           1378  versió f
    TA venula macularis inferior
                               es versión
    ANATOMIA. Vènula  que recull la sang de la     en version
    part inferior de la màcula lútia.
                               FISIOLOGIA. Moviment  coordinat d'ambdós
                               ulls cap a dalt, cap a baix o cap als costats.
1371  vènula macular superior f
    es vénula macular superior           1379  vèrtex de la còrnia m
    en superior macular venule
    TA venula macularis superior             es vértice de la córnea
                               en vertex of cornea
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la       TA vertex corneae
    part superior de la màcula lútia.
                               ANATOMIA. Extrem prominent i prim situat al
                               centre de la cara anterior de la còrnia.
1372  vènula medial de la retina f
    es vénula medial de la retina         1380  veure v tr
    en medial venule of retina
    TA venula medialis retinae              es ver
                               en see, to
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la
    part medial de la retina.               CONCEPTES GENERALS. Percebre   la imatge
                               d'un objecte que els raigs lluminosos
                               provinents d'aquest formen a la retina.
1373  vènula nasal inferior de la retina f
    es vénula nasal inferior de la retina     1381  veure-hi v pron
    en inferior nasal venule of retina
    TA venula nasalis retinae inferior          es ver
                               en see, to
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la
    part nasal inferior de la retina.           CONCEPTES GENERALS. Posseir  el sentit de la
                               vista.
1374  vènula nasal superior de la retina f
                           1382  visió f
    es vénula nasal superior de la retina
    en superior nasal venule of retina          es visión
    TA venula nasalis retinae superior          en vision
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la       CONCEPTES GENERALS. Acció  i efecte de
    part nasal superior de la retina.           veure.

1375  vènula temporal inferior de la retina     1383  visió f
    f                           veg. agudesa visual f
    es vénula temporal inferior de la retina
    en inferior temporal venule of retina     1384  visió f
    TA venula temporalis retinae inferior
                               es visión
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la       en vision
    part temporal inferior de la retina.
                               FISIOLOGIA. Impressió produïda a les
                               neurones sensitives dels fotoreceptors que
1376  vènula temporal superior de la            capten l'energia de les ones
    retina f                       electromagnètiques de la llum.
    es vénula temporal superior de la retina
    en superior temporal venule of retina     1385  visió acromàtica f
    TA venula temporalis retinae superior
                               es visión acromática
    ANATOMIA. Vènula que recull la sang de la       en achromatic vision
    part temporal superior de la retina.
                               SEMIOLOGIA. Visió en què no es perceben
                               els diversos colors que constitueixen
1377  vergència f                      l'espectre lluminós, el qual es veu com una
                               llum blanca o acromàtica.
    es vergencia
    en vergence
                           1386  visió binocular f


                                            termcat · 83 de 98
                              sin. compl. fotopia f; visió diürna f
    es visión binocular
    en binocular vision                 es fotopia; visión diurna; visión fotópica
                              en day vision; photopia; photopic vision
    FISIOLOGIA. Visió que prové de la
    coordinació d'ambdós ulls en la seva         FISIOLOGIA. Visió que s'adapta als estímuls
    utilització simultània.               lluminosos de gran intensitat.

1387  visió central f                1397  visió fòvica f
    sin. compl. visió directa f; visió fòvica f     veg. visió central f
    es visión central; visión directa; visión
    foveal                    1398  visió indirecta f
    en central vision; direct vision; foveal       veg. visió perifèrica f
    vision
            produïda per estímuls
    FISIOLOGIA. Visió               1399  visió iridiscent f
    lluminosos que arriben a la màcula lútia.      sin. compl. visió d'halo f
                              es visión en halo; visión iridiscente
1388  visió cromàtica f                  en halo vision; rainbow vision
    sin. visió de color f
                              SEMIOLOGIA. Visióen què es percep un anell
    es visión cromática; visión de color         de color o un anell lluminós al voltant d'un
    en chromatic vision; color vision          focus de llum.
    FISIOLOGIA. Visió produïda per l'acció
    d'intensitats de llum altes sobre els cons,  1400  visió monocular f
    que es caracteritza per la percepció dels
    diversos colors que constitueixen          es visión monocular
    l'espectre lluminós.                 en monocular vision
                              FISIOLOGIA. Visió  que té lloc per un sol ull.
1389  visió d'halo f
    veg. visió iridiscent f
                           1401  visió múltiple f
                              veg. poliopia f
1390  visió de color f
    sin. visió cromàtica f
                           1402  visió nocturna f
                              veg. visió escotòpica f
1391  visió directa f
    veg. visió central f
                           1403  visió oscil·lant f
                              veg. oscil·lòpsia f
1392  visió diürna f
    veg. visió fotòpica f
                           1404  visió perifèrica f
                              sin. compl. visió indirecta f
1393  visió doble f
    veg. diplopia f                   es visión indirecta; visión periférica
                              en indirect vision; peripheral vision
1394  visió escotòpica f                  FISIOLOGIA. Visió produïda per estímuls
    sin. compl. escotopia f; visió nocturna f      lluminosos que arriben a zones de la retina
                              distants de la màcula lútia.
    es escotopia; visión escotópica; visión
    nocturna
    en night vision; scotopia; scotopic vision  1405  visió pseudoscòpica f
    FISIOLOGIA. Visió que s'adapta a la manca      es visión seudoscópica
    total o parcial de llum.               en pseudoscopic vision
                              SEMIOLOGIA. Visió en què la persona
1395  visió estereoscòpica f                afectada té la sensació que els objectes
    sin. compl. visió sòlida f              són plans o buits.
    es visión estereoscópica; visión sólida
    en solid vision; stereoscopic vision     1406  visió sòlida f
                              veg. visió estereoscòpica f
            en què dues imatges es
    SEMIOLOGIA. Visió
    perceben com una de sola i de tres
    dimensions, deguda a la fusió de les     1407  visió tubular f
    impressions en ambdues retines.           sin. compl. visió tunneliforme f
                              es visión en túnel; visión tubular
1396  visió fotòpica f


                                             termcat · 84 de 98
    en tubular vision; tunnel vision
    SEMIOLOGIA. Visió caracteritzada per una    1416  vora ciliar f
    gran reducció del camp visual i en què la
    persona afectada hi veu com a través d'un       es borde ciliar
    tub.                          en ciliary margin
                               TA margo ciliaris
1408  visió tunneliforme f                  ANATOMIA. Vora   perifèrica de l'iris adherida
    veg. visió tubular f                  al cos ciliar i a l'angle iridocorneal.

1409  vista f                     1417  vora infraorbitària f
    es vista                        es borde infraorbitario
    en sight                        en infraorbital margin
                               TA margo infraorbitalis
    CONCEPTES GENERALS. Sentit  animal integrat
    per òrgans capaços de captar la llum i la       ANATOMIA. Part  extrema inferior de l'obertura
    seva intensitat i de reproduir la imatge de      orbitària.
    l'objecte emissor de llum pròpia o
    reflectida.
                            1418  vora lateral orbitària f
1410  vista f                        es borde lateral orbitario
                               en lateral margin of orbit
    es vista                        TA margo lateralis orbitae
    en sight
                               ANATOMIA. Part  extrema lateral de l'obertura
    CONCEPTES GENERALS. Acció   de veure-hi.      orbitària.

1411  visual adj                   1419  vora lliure de les parpelles f
    es visual                       es borde libre de los párpados
    en visual                       en free margin of eyelids
    CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent      ANATOMIA. Vora que delimita la fenedura
    a la visió.                      palpebral per la part superior i la part
                               inferior.
1412  visuscopi m
                            1420  vora medial orbitària f
    es visuscopio
    en visuscope                      es borde medial orbitario
                               en medial margin of orbit
    APARELLS I INSTRUMENTS. Oftalmoscopi que        TA margo medialis orbitae
    projecta un estel negre sobre el fons de
    l'ull i que s'empra per a diagnosticar la       ANATOMIA. Part  extrema medial de l'obertura
    fixació excèntrica.                  orbitària.

1413  vitrectomia f                  1421  vora orbitària f
    es vitrectomía                     es borde de la órbita
    en vitrectomy                     en orbital margin
                               TA margo orbitalis
    TERAPÈUTICA. Operació   consistent a
    extreure l'humor vitri i substituir-lo per       ANATOMIA. Part  extrema de l'obertura
    altres fluids.                     orbitària.

1414  vitreoretinal adj                1422  vora pupil·lar f
    es vitreorretiniano                  es borde pupilar
    en vitreoretinal                    en pupillary margin
                               TA margo pupillaris
    CONCEPTES GENERALS. Relatiu o pertanyent
    a l'humor vitri i a la retina.             ANATOMIA. Vora  interna de l'iris que delimita
                               la pupil·la.
1415  vitri vítria adj
                            1423  vora supraorbitària f
    es vítreo
    en vitreous                      es borde supraorbitario
                               en supraorbital margin
    CONCEPTES GENERALS.   Relatiu o pertanyent      TA margo supraorbitalis
    a l'humor vitri.                                              termcat · 85 de 98
    ANATOMIA. Part extrema superior de
    l'obertura orbitària.

1424  xantelasma m
    es xantelasma
    en xanthelasma
    PATOLOGIA. Xantoma que afecta les
    parpelles caracteritzat per taques o
    plaques toves i oblongues de color groc
    taronja, que comencen prop de l'angle
    medial de l'ull i freqüentment són
    simètriques.

1425  xantòpsia f
    es xantopsia
    en xanthopsia
    SEMIOLOGIA. Cromatòpsia en què els
    objectes es veuen de color groc.

1426  xeroftàlmia f
    es xeroftalmía
    en xerophthalmia
    PATOLOGIA. Afeccióocular caracteritzada
    per un aspecte sec i mat de la conjuntiva.

1427  xerosi corneal f
    es xerosis corneal
    en corneal xerosis
    PATOLOGIA. Trastorn consistent en la
    sequedat de la còrnia, la qual adopta una
    aparença tèrbola.

1428  zigomaticoorbitari -ària adj
    es cigomaticoorbitario
    en zygomatico-orbital
    CONCEPTES GENERALS. Relatiu o pertanyent
    a l'os pòmul i a l'òrbita.

1429  zònula ciliar f
    sin. compl. lligament suspensor del
    cristal·lí m; zònula de Zinn f
    es ligamento suspensor del cristalino;
    zónula ciliar; zónula de Zinn
    en ciliary zonule; suspensory ligament of
    lens; zonule of Zinn
    TA zonula ciliaris
    ANATOMIA. Sistema de fibres que s'estén
    entre l'equador del cristal·lí i el cos ciliar i
    que sosté el cristal·lí al seu lloc.

1430  zònula de Zinn f
    veg. zònula ciliar f
                             termcat · 86 de 98
Índex temàtic
<OFTALMOLOGIA>            anell menor de l'iris, 53
                   anell tendinós comú, 54
<CONCEPTES GENERALS>         angle iridocorneal, 55
                   angle iridosclerocorneal, 56
                   angle lateral de l'ull, 57
agudesa visual, 1           angle medial de l'ull, 58
binocular, 2, 3, 4          annex de l'ull, 59
blefàric -a, 5            aparell lacrimal, 60
ceguetat legal, 6           arc palpebral inferior, 61
(-)cerat(o)-, 7            arc palpebral superior, 62
ciliar, 8               artèria angular, 63
conjuntival, 9            artèria caròtide externa, 64
corneal, 10              artèria caròtide interna, 65
corneoscleròtic -a, 11        artèria central de la retina, 66
coroïdal, 12             artèria ciliar anterior, 67
escleral, 13             artèria ciliar posterior curta, 68
escleroconjuntival, 14        artèria ciliar posterior llarga, 69
escleròtic -a, 15           artèria conjuntival anterior, 70
infraorbitari -ària, 16        artèria conjuntival posterior, 71
iridià -ana, 17            artèria dorsal nasal, 72
lacrimal, 18             artèria episcleral, 73
lenticular, 19            artèria etmoïdal anterior, 74
lenticulat -ada, 20          artèria etmoïdal posterior, 75
monocular, 21             artèria frontal lateral, 76
ocular, 22              artèria frontal medial, 77
oculista, 23             artèria hialoïdal, 78
oculística, 24            artèria lacrimal, 79
oftàlmic -a, 25            artèria nasal externa, 80
oftalmòleg -òloga, 26         artèria oftàlmica, 81
oftalmologia, 27           artèria palpebral lateral, 82
oftalmològic -a, 28          artèria palpebral medial, 83
òptic -a, 29             artèria supraorbitària, 84
orbitari -ària, 30          artèria supratroclear, 85
palpebral, 31             arteriola macular inferior, 86
palpebrat -ada, 32          arteriola macular superior, 87
pupil·lar, 33             arteriola medial de la retina, 88
                   arteriola nasal inferior de la retina, 89
retinal, 34
                   arteriola nasal superior de la retina, 90
retinocoroïdal, 35
                   arteriola temporal inferior de la retina, 91
supraorbitari -ària, 36
                   arteriola temporal superior de la retina, 92
tarsal, 37
                   bastó, 93
uveal, 38
                   beina del globus ocular, 94
veure, 39
                   beina externa, 95
veure-hi, 40
                   beina interna, 96
visió, 41, 42
                   beina tendinosa del múscul oblic superior, 97
vista, 43, 44
                   cambra anterior, 98
visual, 45
                   cambra posterior, 99
vitreoretinal, 46
                   cambra vítria, 100
vitri vítria, 47
                   canal de Schlemm, 101
zigomaticoorbitari -ària, 48
                   canalicle excretor, 102
                   canalicle lacrimal, 103
                   capa pigmentària de la retina, 104
<ANATOMIA>              càpsula de Tenon, 105
                   càpsula del cristal·lí, 106
                   cara anterior de l'iris, 107
ampul·la del canalicle lacrimal, 49
                   cara anterior de la còrnia, 108
anell conjuntival, 50         cara anterior de la parpella, 109
anell de Zinn, 51
                   cara anterior del cristal·lí, 110
anell major de l'iris, 52


                                  termcat · 87 de 98
cara posterior de l'iris, 111       excavació de la papil·la, 173
cara posterior de la còrnia, 112     excavació del disc, 174
cara posterior de la parpella, 113    expansió del múscul recte lateral, 175
cara posterior del cristal·lí, 114    fàscia muscular, 176
carúncula lacrimal, 115          fenedura esfenoïdal, 177
cavitat orbitària, 116          fenedura esfenomaxil·lar, 178
cella, 117                fenedura palpebral, 179
cercle arterial major de l'iris, 118   fibra circular del múscul ciliar, 180
cercle arterial menor de l'iris, 119   fibra del cristal·lí, 181
cercle vascular de Zinn-Haller, 120    fibra longitudinal del múscul ciliar, 182
cercle vascular del nervi òptic, 121   fibra zonular, 183
cinquè parell cranial, 122        fissura orbitària inferior, 184
comissura palpebral lateral, 123     fissura orbitària superior, 185
comissura palpebral medial, 124      fons de l'ull, 186
complex basal, 125            forat etmoïdal anterior, 187
con, 126                 forat etmoïdal posterior, 188
conca de l'ull, 127            forat òptic, 189
conducte de Cloquet, 128         fòrnix conjuntival inferior, 190
conducte de Schlemm, 129         fòrnix conjuntival superior, 191
conducte hialoide, 130          fossa del sac lacrimal, 192
conducte lacrimal, 131          fossa hialoïdal, 193
conducte lacrimonasal, 132        fossa patel·lar, 194
conducte nasolacrimal, 133        fotoreceptor, 195
conducte òptic, 134            fòvea central, 196
conjuntiva, 135              fovèola, 197
conjuntiva bulbar, 136          gangli ciliar, 198
conjuntiva palpebral, 137         gangli de Gasser, 199
còrnia, 138                gangli limfàtic parotidi superficial, 200
coroide, 139               gangli limfàtic preauricular, 201
corona ciliar, 140            gangli limfàtic submandibular, 202
cos adipós orbitari, 141         gangli oftàlmic, 203
cos ciliar, 142              gangli semilunar, 204
cos hialoide, 143             gangli trigeminal, 205
cos vitri, 144              glàndula ciliar, 206
cristal·lí, 145              glàndula conjuntival, 207
cristal·loide, 146            glàndula de Meibom, 208
disc del nervi òptic, 147         glàndula de Moll, 209
eix anteroposterior de l'ull, 148     glàndula de Zeis, 210
eix del cristal·lí, 149          glàndula lacrimal, 211
eix òptic, 150              glàndula lacrimal accessòria, 212
endoteli corneal, 151           glàndula sebàcia conjuntival, 213
epísclera, 152              glàndula tarsal, 214
epiteli anterior de la còrnia, 153    globus ocular, 215
epiteli corneal, 154           humor aquós, 216
epiteli del cristal·lí, 155        humor vitri, 217
epiteli pigmentari de l'iris, 156     interstici trabecular esclerocorneal, 218
epiteli pigmentari de la retina, 157   iris, 219
epiteli posterior de la còrnia, 158    làmina basal de la coroide, 220
esclera, 159               làmina basal del cos ciliar, 221
escleròtica, 160             làmina coriocapil·lar, 222
escorça del cristal·lí, 161        làmina coroidocapil·lar, 223
espai de Fontana, 162           làmina cribrosa de l'escleròtica, 224
espai de l'angle iridocorneal, 163    làmina episcleral, 225
espai de Tenon, 164            làmina fosca de l'escleròtica, 226
espai episcleral, 165           làmina limitant anterior, 227
espai interfascial, 166          làmina limitant posterior, 228
espai intervaginal del nervi òptic, 167  làmina profunda del múscul elevador de la
espai zonular, 168            parpella superior, 229
esperó escleral, 169           làmina superficial del múscul elevador de la
estroma corneal, 170           parpella superior, 230
estroma de l'iris, 171          làmina supracoroïdal, 231
estroma vitri, 172            limbe corneal, 232                                   termcat · 88 de 98
limbe esclerocorneal, 233           nervi trigemin, 295
limbe palpebral anterior, 234         nervi troclear, 296
limbe palpebral posterior, 235         nineta, 297
llac lacrimal, 236               nucli del cristal·lí, 298
lligament palpebral lateral, 237        obertura orbitària, 299
lligament palpebral medial, 238        opacitat, 300
lligament suspensor del cristal·lí, 239    ora serrata, 301
màcula lútia, 240               orbicle ciliar, 302
membrana de Bowman, 241            òrbita, 303
membrana de Bruch, 242             òrgan de la visió, 304
membrana de Descemet, 243           palpebra, 305
membrana hialoide, 244             papil·la del nervi òptic, 306
membrana iridopupil·lar, 245          papil·la lacrimal, 307
membrana pupil·lar, 246            paret inferior de l'òrbita, 308
membrana vítria, 247              paret lateral de l'òrbita, 309
múscul ciliar, 248               paret medial de l'òrbita, 310
múscul constrictor de la pupil·la, 249     paret superior de l'òrbita, 311
múscul corrugador superciliar, 250       parpella, 312
múscul de Brücke, 251             parpella inferior, 313
múscul de Müller-Rouget, 252          parpella superior, 314
múscul depressor superciliar, 253       pars plana, 315
múscul dilatador de la pupil·la, 254      part ciliar de la retina, 316
múscul elevador de la parpella superior, 255  part coriocapil·lar, 317
múscul esfínter de la pupil·la, 256      part corneoscleròtica, 318
múscul extraocular, 257            part intracanalicular del nervi òptic, 319
múscul extrínsec de l'ull, 258         part intracranial del nervi òptic, 320
múscul intraocular, 259            part intralaminar del nervi òptic, 321
múscul intrínsec de l'ull, 260         part intraocular del nervi òptic, 322
múscul oblic inferior, 261           part iridiana de la retina, 323
múscul oblic major, 262            part nerviosa de la retina, 324
múscul oblic menor, 263            part orbitària de la glàndula lacrimal, 325
múscul oblic superior, 264           part orbitària del nervi òptic, 326
múscul orbicular de les parpelles, 265     part palpebral de la glàndula lacrimal, 327
múscul palpebral de Müller, 266        periòrbita, 328
múscul recte inferior, 267           pestanya, 329
múscul recte lateral, 268           plec ciliar, 330
múscul recte medial, 269            plec iridià, 331
múscul recte superior, 270           plec lacrimal, 332
múscul superciliar, 271            plec semilunar de la conjuntiva, 333
múscul tarsal inferior, 272          pol anterior del cristal·lí, 334
múscul tarsal superior, 273          pol anterior del globus ocular, 335
nervi abducent, 274              pol posterior del cristal·lí, 336
nervi ciliar llarg, 275            pol posterior del globus ocular, 337
nervi etmoïdal anterior, 276          porció circular del múscul ciliar, 338
nervi etmoïdal posterior, 277         porció longitudinal del múscul ciliar, 339
nervi facial, 278               procés ciliar, 340
nervi frontal, 279               punt lacrimal, 341
nervi frontal extern, 280           pupil·la, 342
nervi frontal intern, 281           quart parell cranial, 343
nervi infratroclear, 282            retina, 344
nervi lacrimal, 283              rivus lacrimalis, 345
nervi motor ocular comú, 284          sac conjuntival, 346
nervi motor ocular extern, 285         sac lacrimal, 347
nervi nasal, 286                segon parell cranial, 348
nervi nasal extern, 287            septe escleral, 349
nervi nasociliar, 288             septe orbitari, 350
nervi oculomotor, 289             setè parell cranial, 351
nervi oftàlmic, 290              si venós de l'escleròtica, 352
nervi òptic, 291                sisè parell cranial, 353
nervi patètic, 292               sistema nerviós parasimpàtic, 354
nervi supraorbitari, 293            sistema nerviós simpàtic, 355
nervi supratroclear, 294            solc escleral, 356                                       termcat · 89 de 98
substància del cristal·lí, 357
substància pròpia de l'escleròtica, 358
substància pròpia de la còrnia, 359     <FISIOLOGIA>
taca groga, 360
tars, 361
tars inferior, 362              abducció, 420
tars superior, 363              acomodació, 421
tercer parell cranial, 364          acomodació absoluta, 422
trabècula esclerocorneal, 365        acomodació binocular, 423
trabècula uveal, 366             acomodació negativa, 424
tracte òptic, 367              acomodació positiva, 425
tracte uveal, 368              acomodació relativa, 426
tròclea, 369                 adaptació, 427
túnica externa de l'ull, 370         adaptació a la claror, 428
túnica fibrosa de l'ull, 371         adaptació a la foscor, 429
túnica interna de l'ull, 372         adaptació escotòpica, 430
túnica nerviosa de l'ull, 373        adaptació fotòpica, 431
túnica vascular de l'ull, 374        adducció, 432
ull, 375                   agudesa visual, 433
úvea, 376                  amplitud d'acomodació, 434
vàlvula de Hasner, 377            anisoacomodació, 435
vas sanguini de la retina, 378        camp visual, 436
vena angular, 379              cicloducció, 437
vena central de la retina, 380        ciclospasme, 438
vena ciliar, 381               convergència, 439
vena ciliar anterior, 382          convergència acomodativa, 440
vena ciliar posterior, 383          convergència fusional, 441
vena conjuntival, 384            correspondència retinal, 442
vena episcleral, 385             dacriagog -a, 443
vena escleral, 386              dacriogen -ògena, 444
vena etmoïdal, 387              diòptria, 445
vena facial, 388               distància infinita, 446
vena jugular externa, 389          distància interpupil·lar, 447
vena jugular interna, 390          divergència, 448
vena lacrimal, 391              ducció, 449
vena nasal externa, 392           eix visual, 450
vena nasofrontal, 393            emmetrop, 451
vena oftàlmica inferior, 394         emmetropia, 452
vena oftàlmica superior, 395         emmetròpic -a, 453
vena palpebral, 396             escotopia, 454
vena palpebral inferior, 397         escotòpic -a, 455
vena palpebral superior, 398         fixació, 456
vena supraorbitària, 399           fotopia, 457
vena supratroclear, 400           fotòpic -a, 458
vena vorticosa, 401             fotoreceptor -a, 459
vènula macular inferior, 402         fusió binocular, 460
vènula macular superior, 403         hemoftàlmia, 461
vènula medial de la retina, 404       horòpter, 462
vènula nasal inferior de la retina, 405   iridocinesi, 463
vènula nasal superior de la retina, 406   lacrimogen -ògena, 464
vènula temporal inferior de la retina, 407  llàgrima, 465
vènula temporal superior de la retina, 408  nubècula, 466
vèrtex de la còrnia, 409           oculogir -a, 467
vora ciliar, 410               oculomotor -a, 468
vora infraorbitària, 411           ortofòria, 469
vora lateral orbitària, 412         pel·lícula lacrimal, 470
vora lliure de les parpelles, 413      pressió intraocular, 471
vora medial orbitària, 414          punt corresponent, 472
vora orbitària, 415             punt de fixació, 473
vora pupil·lar, 416             punt pròxim, 474
vora supraorbitària, 417           punt remot, 475
zònula ciliar, 418              reflex consensual a la llum, 476
zònula de Zinn, 419             reflex corneal, 477


                                      termcat · 90 de 98
reflex d'acomodació, 478      blefaròclon, 538
reflex foveolar, 479        blefaròclonus, 539
reflex palpebral, 480        blefaroconjuntivitis, 540
reflex pupil·lar, 481        blefarodiàstasi, 541
reflex vestibuloocular, 482     blefarofimosi, 542
refracció dinàmica, 483       blefaroplegia, 543
refracció estàtica, 484       blefaroptosi, 544
refracció ocular, 485        blefarospasme, 545
resposta visual evocada, 486    blennoftàlmia, 546
sensibilitat de contrast, 487    botri, 547
sinizesi, 488            buftàlmia, 548
taca cega, 489           calazi, 549
taca de Mariotte, 490        càlcul lacrimal, 550
vergència, 491           canaliculitis, 551
versió, 492             capsulitis, 552
visió, 493, 494           cataracta, 553
visió binocular, 495        cataracta axial, 554
visió central, 496         cataracta cerúlia, 555
visió cromàtica, 497        cataracta complicada, 556
visió de color, 498         cataracta congènita, 557
visió directa, 499         cataracta coronària, 558
visió diürna, 500          cataracta de gira-sol, 559
visió escotòpica, 501        cataracta diabètica, 560
visió fotòpica, 502         cataracta fusiforme, 561
visió fòvica, 503          cataracta glaucomatosa, 562
visió indirecta, 504        cataracta hipermadura, 563
visió monocular, 505        cataracta incipient, 564
visió nocturna, 506         cataracta lamel·lar, 565
visió perifèrica, 507        cataracta laminar, 566
                  cataracta madura, 567
                  cataracta morgagniana, 568
<PATOLOGIA>             cataracta nuclear, 569
                  cataracta per radiacions, 570
                  cataracta secundària, 571
ablefària, 508           cataracta senil, 572
abscés anular, 509         cataracta siliquosa, 573
abscés lacrimal, 510        cataracta subcapsular, 574
abscés vitri, 511          cataracta subcapsular posterior, 575
afàcia, 512             cataracta traumàtica, 576
afàcic -a, 513           cataracta zonular, 577
afàquia, 514            cel·lulitis orbitària, 578
afàquic -a, 515           ciclitis, 579
amaurosi, 516            ciclitis heterocromàtica, 580
amauròtic -a, 517, 518       ciclitis purulenta, 581
anell de Fleischer-Strümpell, 519  ciclocefàlia, 582
anell de Kayser-Fleischer, 520   ciclocoroïditis, 583
anell de Vossius, 521        ciclopia, 584
angiomatosi retinal, 522      cicloplegia, 585
anirídia, 523            cicloplègic -a, 586, 587
anisocòria, 524           cicloqueratitis, 588
anoftàlmia, 525           coloboma, 589
anòpsia, 526            coloboma de l'iris, 590
arc senil, 527           coloboma de la coroide, 591
astenopia, 528           coloboma de la retina, 592
atetosi pupil·lar, 529       coloboma del nervi òptic, 593
blefarisme, 530           commoció retinal, 594
blefaritis, 531           concussió retinal, 595
blefaritis angular, 532       conjuntivitis, 596
blefaritis ciliar, 533       conjuntivitis al·lèrgica, 597
blefaritis escatosa, 534      conjuntivitis angular, 598
blefaritis marginal, 535      conjuntivitis atòpica, 599
blefaritis ulcerosa, 536      conjuntivitis d'inclusió, 600
blefarocalàsia, 537         conjuntivitis de les piscines, 601


                                 termcat · 91 de 98
conjuntivitis epidèmica, 602     ectropi cicatricial, 665
conjuntivitis flictenular, 603    ectropi espàstic, 666
conjuntivitis fol·licular, 604    ectropi luxuriant, 667
conjuntivitis gonocòccica, 605    ectropi sarcomatós, 668
conjuntivitis membranosa, 606     edema de Berlin, 669
conjuntivitis primaveral, 607     endoftàlmia, 670
conjuntivitis purulenta, 608     endoftalmitis, 671
conjuntivoma, 609           enoftàlmia, 672
convergència tònica, 610       entoftàlmia, 673
corèctasi, 611            entropi, 674
corectòpia, 612            entropi cicatricial, 675
corestenoma, 613           entropi espasmòdic, 676
coriocele, 614            epiblèfar, 677
corioretinopatia, 615         epicant, 678
corneoblèfar, 616           epífora, 679
coroiderèmia, 617           episcleritis, 680
coroïditis, 618            episclerotitis, 681
coroïditis anterior, 619       esclerèctasi, 682
coroïditis areolar, 620        escleritis, 683
coroïditis de Tay, 621        escleritis anterior, 684
coroïditis difusa, 622        escleritis anular, 685
coroïditis disseminada, 623      escleritis nodular, 686
coroïditis exsudativa, 624      escleritis posterior, 687
coroïditis guttata senil, 625     escleroconjuntivitis, 688
coroïditis supurativa, 626      esclerocoroïditis, 689
coroidociclitis, 627         escleroftàlmia, 690
coroidoiritis, 628          escleroiritis, 691
coroidopatia, 629           escleromalàcia, 692
coroidoretinitis, 630         escleroqueratitis, 693
cos de Hassall-Henle, 631       escleroqueratoiritis, 694
criptoftàlmia, 632          esclerotitis, 695
cristal·litis, 633          espasme d'acomodació, 696
dacriagogatrèsia, 634         estafiloma, 697
dacrioadenàlgia, 635         estafiloma anterior, 698
dacrioadenitis, 636          estafiloma anular, 699
dacrioblennorrea, 637         estafiloma ciliar, 700
dacriocanaliculitis, 638       estafiloma corneal, 701
dacriocele, 639            estafiloma de Scarpa, 702
dacriocistàlgia, 640         estafiloma equatorial, 703
dacriocistèctasi, 641         estafiloma escleral, 704
dacriocistitis, 642          estafiloma intercalat, 705
dacriocistocele, 643         estafiloma posterior, 706
dacriocistoptosi, 644         estafiloma racemós, 707
dacriocistostenosi, 645        estafiloma uveal, 708
dacriohemorrea, 646          exoftàlmia, 709
dacriòlit, 647            exoftàlmia maligna, 710
dacriolitiasi, 648          exoftàlmia pulsativa, 711
dacrioma, 649             exoftàlmic -a, 712
dacriopiorrea, 650          facitis, 713
dacriopiosi, 651           facocele, 714
dacríops, 652             facocistitis, 715
dacriorrea, 653            facoglaucoma, 716
dacriosolenitis, 654         facoma, 717
daltonià -ana, 655          facomalàcia, 718
degeneració macular, 656       faquitis, 719
degeneració macular congènita, 657  fibroplàsia retrolenticular, 720
degeneració macular disciforme, 658  flictènula, 721
degeneració vitel·lina de Best, 659  flictenulosi, 722
descemetitis, 660           fototraumatisme, 723
descemetocele, 661          fototraumatisme macular, 724
despreniment de retina, 662      gerontòxon, 725
distiquiasi, 663           glaucoma, 726
ectropi, 664             glaucoma absolut, 727                                     termcat · 92 de 98
glaucoma afàcic, 728        iris bombat, 793
glaucoma agut, 729         iris de paraigua, 794
glaucoma auricular, 730      iritis, 795
glaucoma congènit, 731       iritis catamenial, 796
glaucoma d'angle ample, 732    iritis diabètica, 797
glaucoma d'angle estret, 733    iritis esponjosa, 798
glaucoma d'angle obert, 734    iritis fol·licular, 799
glaucoma d'angle tancat, 735    iritis gotosa, 800
glaucoma enzímic, 736       iritis papulosa, 801
glaucoma hemorràgic, 737      iritis plàstica, 802
glaucoma inflamatori, 738     iritis purulenta, 803
glaucoma lenticular, 739      iritis serosa, 804
glaucoma maligne, 740, 741     iritis simpàtica, 805
glaucoma neovascular, 742     iritis uràtica, 806
glaucoma per blocatge aeri, 743  isquèmia retinal, 807
glaucoma per blocatge vitri, 744  lagoftàlmia, 808
glaucoma pigmentari, 745      lenticon, 809
glaucoma primari, 746       lentiglobus, 810
glaucoma secundari, 747      leucocòria, 811
glaucoma simple, 748        leucoma, 812
glaucoma traumàtic, 749      leucoma adherent, 813
glaucomatós -osa, 750, 751     litiasi conjuntival, 814
glioma òptic, 752         lleganya, 815
goniosinèquia, 753         madarosi, 816
halo glaucomatós, 754       malaltia d'Eales, 817
halo senil, 755          megalocòrnia, 818
hematocòrnia, 756         melanosi escleral, 819
hèrnia de l'iris, 757       melanosi ocular, 820
herpes corneal, 758        microcòrnia, 821
herpes zòster oftàlmic, 759    microfàcia, 822
hialitis, 760           microftàlmia, 823
hialoïditis, 761          micropia, 824
hialosi, 762            micròpsia, 825
hialosi asteroide, 763       midriasi, 826
hidroftàlmia, 764         midriasi alternant, 827
hipema, 765            midriasi espàstica, 828
hipertelorisme ocular, 766     midriasi espinal, 829
hipopi, 767            midriasi paralítica, 830
hiposfagma, 768          midriàtic -a, 831, 832
hipotonia ocular, 769       migranya oftàlmica, 833
hippus, 770            migranya oftalmoplègica, 834
iridectropi, 771          miosi, 835
iridèmia, 772           miòtic -a, 836, 837, 838
iridenclisi, 773          mussol, 839
iridentropi, 774          nanoftàlmia, 840
iriderèmia, 775          neuritis intraocular, 841
iridocapsulitis, 776        neuritis òptica, 842
iridocele, 777           neuritis retrobulbar, 843
iridociclitis, 778         neuroretinitis, 844
iridociclocoroïditis, 779     nistagme, 845
iridocoloboma, 780         nistagme dissociat, 846
iridocoroïditis, 781        nistagme latent, 847
iridodiàstasi, 782         nistagme optocinètic, 848
iridodonesi, 783          nistagme pendular, 849
iridolèptinsi, 784         nistagme rotatori, 850
iridomalàcia, 785         nistàgmic -a, 851
iridoncus, 786           oculoreacció, 852
iridoparàlisi, 787         oftalmàlgia, 853
iridoperifacitis, 788       oftàlmia, 854
iridoplegia, 789          oftàlmia elèctrica, 855
iridoptosi, 790          oftàlmia metastàtica, 856
iridoqueratitis, 791        oftàlmia nodular, 857
iridorrexi, 792          oftàlmia simpàtica, 858                                 termcat · 93 de 98
oftalmitis, 859          queratitis lagoftàlmica, 921
oftalmodesmitis, 860        queratitis metaherpètica, 922
oftalmomalàcia, 861        queratitis neuroparalítica, 923
oftalmomiïtis, 862         queratitis nummular, 924
oftalmomiositis, 863        queratitis parenquimàtica, 925
oftalmoneuritis, 864        queratitis puntejada, 926
oftalmopatia, 865         queratitis vascular, 927
oftalmoplegia, 866         queratitis vesicular, 928
oftalmoplegia basilar, 867     queratocele, 929
oftalmoplegia de Parinaud, 868   queratocon, 930
oftalmoplegia exoftàlmica, 869   queratoconjuntivitis, 931
oftalmoplegia externa, 870     queratoconjuntivitis epidèmica, 932
oftalmoplegia interna, 871     queratoconjuntivitis flictenular, 933
oftalmoplegia nuclear, 872     queratoconjuntivitis seca, 934
oftalmoplegia orbitària, 873    queratoglobus, 935
oftalmoplegia parcial, 874     queratohelcosi, 936
oftalmoplegia progressiva, 875   queratohèmia, 937
oftalmoplegia total, 876      queratoiridociclitis, 938
oftalmoplègic -a, 877       queratoiritis, 939
oftalmoptosi, 878         queratomalàcia, 940
oftalmoreacció, 879        queratopatia, 941
oftalmorràgia, 880         queratorrexi, 942
oftalmorrexi, 881         queratoscleritis, 943
oftalmostèresi, 882        queratouveïtis, 944
opsioclònia, 883          retina tigroide, 945
ordèol, 884            retinitis, 946
palpebritis, 885          retinitis actínica, 947
pannus, 886            retinitis albuminúrica, 948
pannus carnós, 887         retinitis apoplèctica, 949
pannus cras, 888          retinitis de Coats, 950
pannus degeneratiu, 889      retinitis de Jacobson, 951
pannus flictenular, 890      retinitis de Jensen, 952
pannus glaucomatós, 891      retinitis disciforme, 953
pannus sec, 892          retinitis estel·lar, 954
pannus tracomatós, 893       retinitis estriada, 955
panoftàlmia, 894          retinitis exsudativa, 956
panoftalmitis, 895         retinitis gravídica, 957
panuveïtis, 896          retinitis hipertensiva, 958
papil·ledema, 897         retinitis metastàtica, 959
papil·litis, 898          retinitis pigmentària, 960
papil·loretinitis, 899       retinitis proliferant, 961
paràlisi de l'acomodació, 900   retinitis puntejada, 962
pars planitis, 901         retinitis serosa, 963
pingüècula, 902          retinitis sifilítica, 964
policòria, 903           retinitis solar, 965
pseudoretinitis pigmentària, 904  retinitis urèmica, 966
pterigi, 905            retinoblastoma, 967
pterígion, 906           retinocoroïditis, 968
pupil·la d'Argyll Robertson, 907  retinocoroïditis juxtapapil·lar, 969
pupil·latonia, 908         retinodiàlisi, 970
quemosi, 909            retinomalàcia, 971
queratàlgia, 910          retinopapil·litis, 972
queratitis, 911          retinopatia, 973
queratitis d'acne rosàcia, 912   retinopatia circinada, 974
queratitis dendriforme, 913    retinopatia dels prematurs, 975
queratitis dendrítica, 914     retinopatia diabètica, 976
queratitis disciforme, 915     retinopatia exsudativa, 977
queratitis esclerosant, 916    retinopatia hipertensiva, 978
queratitis estriada, 917      retinopatia leucèmica, 979
queratitis filamentosa, 918    retinopatia serosa central, 980
queratitis herpètica, 919     rigidesa midriàtica, 981
queratitis intersticial, 920    rubeosi de l'iris, 982
                  simblefària, 983


                                 termcat · 94 de 98
simblèfaron, 984          esclerotomia anterior, 1042
síndrome d'Adie, 985        esclerotomia posterior, 1043
síndrome d'Anton, 986        espai de Tenon, 1044
sinèquia, 987            espai episcleral, 1045
sinèquia anterior, 988       espai interfascial, 1046
sinèquia posterior, 989       estrabotomia, 1047
sinoftàlmia, 990          evisceració, 1048
sordcec -cega, 991         facocistectomia, 1049
sordceguesa, 992          facoemulsificació, 1050
tisi ocular, 993          facòlisi, 1051
tracoma, 994            foriascopi, 1052
triquiasi, 995           goniotomia, 1053
úlcera de Mooren, 996        iridectomia, 1054
uveïtis, 997            iridectomia estenopeica, 1055
uveïtis anterior, 998        iridectomia òptica, 1056
uveomeningitis, 999         iridectomia perifèrica, 1057
uveoneuraxitis, 1000        iridectomia sectorial, 1058
uveopapil·litis, 1001        iridenclisi, 1059
uveoscleritis, 1002         iridociclectomia, 1060
xantelasma, 1003          iridocorneosclerectomia, 1061
xeroftàlmia, 1004          iridodiàlisi, 1062
xerosi corneal, 1005        iridostèresi, 1063
                  iridòtasi, 1064
                  iridotomia, 1065
<TERAPÈUTICA>            iritoectomia, 1066
                  lacrimotomia, 1067
                  lent de contacte, 1068
blefarectomia, 1006         lentícula, 1069
blefaroplàstia, 1007        lentilla, 1070
blefarorràfia, 1008         oftalmoflebotomia, 1071
blefarosfinterectomia, 1009     oftalmomiotomia, 1072
blefarotomia, 1010         oftalmoplàstia, 1073
capsulectomia, 1011         oftalmotomia, 1074
capsulotomia, 1012         operació d'Ammon, 1075
ciclectomia, 1013          operació d'Elliot, 1076
ciclodiàlisi, 1014         operació de Barkan, 1077
ciclodiatèrmia, 1015        operació de Lagrange, 1078
cicloelectròlisi, 1016       orbitotomia, 1079
ciclotomia, 1017          ortòptic -a, 1080
ciliarotomia, 1018         ortòptica, 1081
cilicotomia, 1019          paracentesi bulbar, 1082
ciliectomia, 1020          peritectomia, 1083
conjuntivodacriocistostomia, 1021  plegament dels músculs oculars, 1084
conjuntivoplàstia, 1022       pleòptica, 1085
conjuntivorinostomia, 1023     pupil·la artificial, 1086
corectomediàlisi, 1024       queratectomia, 1087
corectomia, 1025          queratocentesi, 1088
corediàlisi, 1026          queratofàcia, 1089
corèlisi, 1027           queratofàquia, 1090
coremorfosi, 1028          queratoleptinsi, 1091
coreoplàstia, 1029         queratomileusi, 1092
dacrioadenectomia, 1030       queratoplàstia, 1093
dacriocistectomia, 1031       queratoplàstia òptica, 1094
dacriocistorinostomia, 1032     queratoplàstia refractiva, 1095
dacriocistosiringotomia, 1033    queratoplàstia tectònica, 1096
dacriocistotomia, 1034       queratotomia, 1097
enucleació, 1035          queratotomia delimitant, 1098
epiqueratofàcia, 1036        queratotomia radial, 1099
esclerectoiridectomia, 1037     recessió dels músculs oculars, 1100
esclerectoiridodiàlisi, 1038    resecció dels músculs oculars, 1101
esclerectomia, 1039         tarsoplàstia, 1102
esclerostomia, 1040         tarsorràfia, 1103
esclerotomia, 1041         trasplantament de còrnia, 1104                                termcat · 95 de 98
trepanació corneal, 1105
ulleres, 1106          <Aparells i instruments>
vitrectomia, 1107

                adaptòmetre, 1159
<EXPLORACIÓ>          amblioscopi, 1160
                anomaloscopi, 1161
                blefaròstat, 1162
<Tècniques>           campímetre, 1163
                cicloforòmetre, 1164
                ciliaroscopi, 1165
adaptometria, 1108       cromatòmetre, 1166
angioscotometria, 1109     cromoptòmetre, 1167
antimetropia, 1110       cromoscopi, 1168
biomicroscòpia, 1111      diplopiòmetre, 1169
campimetria, 1112        diploscopi, 1170
cirurgia refractiva, 1113    disc de Placido, 1171
cromatoptometria, 1114     electronistagmògraf, 1172
cromoptometria, 1115      electroretinògraf, 1173
cromoretinografia, 1116     escotòmetre, 1174
cromoscòpia, 1117        escotòmetre de Bjerrum, 1175
electronistagmografia, 1118   estereocampímetre, 1176
electronistagmograma, 1119   estrabismòmetre, 1177
electrooculografia, 1120    estrabòmetre, 1178
electrooculograma, 1121     eutiscopi, 1179
electroretinografia, 1122    exoftalmòmetre, 1180
electroretinograma, 1123    facòmetre, 1181
ENG, 1124            gonioscopi, 1182
EOG, 1125            haploscopi, 1183
ERG, 1126            làmpada d'escletxa, 1184
esciascòpia, 1127        làmpada de fenedura, 1185
escotometria, 1128       làmpada de Gullstrand, 1186
estrabometria, 1129       microscopi corneal, 1187
exoftalmometria, 1130      nistagmògraf, 1188
facoscòpia, 1131        oftalmodinamòmetre, 1189
gonioscòpia, 1132        oftalmògraf, 1190
iridodiagnòstic, 1133      oftalmoïconòmetre, 1191
oculoplàstia, 1134       oftalmoleucoscopi, 1192
oftalmodinamometria, 1135    oftalmòmetre, 1193
oftalmografia, 1136       oftalmoscopi, 1194
oftalmometria, 1137       oftalmoscopi binocular, 1195
oftalmoscòpia, 1138       oftalmoscopi directe, 1196
oftalmoscòpia directa, 1139   oftalmoscopi indirecte, 1197
oftalmoscòpia indirecta, 1140  oftalmotermòmetre, 1198
oftalmoscòpia mètrica, 1141   oftalmotropòmetre, 1199
oftalmotonometria, 1142     optòmetre, 1200
oncologia ocular, 1143     optomiòmetre, 1201
optometria, 1144        optotip, 1202
orbitonometria, 1145      optotipus, 1203
perimetria, 1146        orbitonòmetre, 1204
prova d'Ishihara, 1147     ortoptoscopi, 1205
prova de Graefe, 1148      ortoscopi, 1206
prova de Hering, 1149      pantalla de Bjerrum, 1207
prova de Mauthner, 1150     pantalla tangent, 1208
prova de Nagel, 1151      perímetre, 1209
prova de Schirmer, 1152     pupil·lògraf, 1210
pupil·lometria, 1153      pupil·lòmetre, 1211
queratoscòpia, 1154       pupil·loscopi, 1212
retinografia, 1155       pupil·lostatòmetre, 1213
retinoscòpia, 1156       queratòmetre, 1214
tonografia, 1157        queratoscopi, 1215
tonometria, 1158        refractòmetre, 1216                                termcat · 96 de 98
retinoscopi, 1217            ciclofòria positiva, 1278
sinoptòfor, 1218             ciclotropia, 1279
tonòmetre, 1219             ciclotropia negativa, 1280
visuscopi, 1220             ciclotropia positiva, 1281
                     cloròpsia, 1282
                     cromatòpsia, 1283
<SEMIOLOGIA>               daltonisme, 1284
                     deuteranomalia, 1285
                     deuteranomalopia, 1286
acromatòpsia, 1221            deuteranop, 1287
afotestèsia, 1222            deuteranopia, 1288
amaurosi, 1223              dicromatisme, 1289
ambliop, 1224              dicromatòpsia, 1290
ambliopia, 1225             diplopia, 1291
ambliopia estràbica, 1226        diplopia directa, 1292
ambliopia tòxica, 1227          diplopia encreuada, 1293
ametrop, 1228              diplopia heterònima, 1294
ametropia, 1229             diplopia homònima, 1295
ametropia axial, 1230          diplopia horitzontal, 1296
ametropia de curvatura, 1231       diplopia vertical, 1297
ametropia de posició, 1232        discromatòpsia, 1298
ametròpic -a, 1233            eritròpsia, 1299
aneritròpsia, 1234            escotoma, 1300
angioscotoma, 1235            escotoma absolut, 1301
anisoiconia, 1236            escotoma anular, 1302
anisoicònic -a, 1237, 1238        escotoma de Bjerrum, 1303
anisometropia, 1239           escotoma de Seidel, 1304
anomalopia, 1240             escotoma fisiològic, 1305
anomalòpsia, 1241            escotoma guspirejant, 1306
anòpsia, 1242              escotoma insular, 1307
anortopia, 1243             escotoma negatiu, 1308
anotropia, 1244             escotoma positiu, 1309
astigmàtic -a, 1245, 1246        escotoma relatiu, 1310
astigmatisme, 1247            escotomatós -osa, 1311
astigmatisme amb la regla, 1248     esodesviació, 1312
astigmatisme compost, 1249        esofòria, 1313
astigmatisme contra la regla, 1250    esofòric -a, 1314
astigmatisme corneal, 1251        esotropia, 1315
astigmatisme directe, 1252        esotròpic -a, 1316
astigmatisme hipermetrop compost, 1253  estràbic -a, 1317, 1318
astigmatisme hipermetrop simple, 1254  estrabisme, 1319
astigmatisme invers, 1255        estrabisme absolut, 1320
astigmatisme irregular, 1256       estrabisme acomodatiu, 1321
astigmatisme lenticular, 1257      estrabisme alternant, 1322
astigmatisme miop compost, 1258     estrabisme bilateral, 1323
astigmatisme miop simple, 1259      estrabisme cíclic, 1324
astigmatisme mixt, 1260         estrabisme cinètic, 1325
astigmatisme oblic, 1261         estrabisme concomitant, 1326
astigmatisme regular, 1262        estrabisme convergent, 1327
cec cega, 1263, 1264           estrabisme divergent, 1328
ceguesa, 1265              estrabisme extern, 1329
ceguetat, 1266              estrabisme intermitent, 1330
ceguetat cortical, 1267         estrabisme intern, 1331
ceguetat crepuscular, 1268        estrabisme latent, 1332
ceguetat de Bright, 1269         estrabisme mecànic, 1333
ceguetat de la neu, 1270         estrabisme no concomitant, 1334
ceguetat diürna, 1271          estrabisme paralític, 1335
ceguetat funcional, 1272         estrabisme unilateral, 1336
ceguetat nocturna, 1273         exciclofòria, 1337
cianòpsia, 1274             exciclotropia, 1338
ciclofòria, 1275             exofòria, 1339
ciclofòria acomodativa, 1276       exotropia, 1340
ciclofòria negativa, 1277        extorsió, 1341                                   termcat · 97 de 98
fixació excèntrica, 1342      monocromatisme dels cons, 1405
fòria, 1343             nictalop, 1406
fosfè, 1344             nictalopia, 1407
fotofòbia, 1345           oscil·lòpsia, 1408
fotòpsia, 1346           poliopia, 1409
glaucosi, 1347           poliopia binocular, 1410
hemeralopia, 1348          poliòpsia, 1411
hemianopia, 1349          presbícia, 1412
hemianòpsia, 1350          presbiopia, 1413
hemianòpsia absoluta, 1351     protanomalopia, 1414
hemianòpsia altitudinal, 1352    protanomalòpsia, 1415
hemianòpsia binasal, 1353      protanop, 1416
hemianòpsia bitemporal, 1354    protanopia, 1417
hemianòpsia còngrua, 1355      protanòpsia, 1418
hemianòpsia encreuada, 1356     quadrantanopia, 1419
hemianòpsia equilateral, 1357    quadrantanòpsia, 1420
hemianòpsia heterònima, 1358    tritanomalia, 1421
hemianòpsia homònima, 1359     tritanomalopia, 1422
hemianòpsia horitzontal, 1360    tritanopia, 1423
hemianòpsia incompleta, 1361    tritanòpsia, 1424
hemianòpsia incòngrua, 1362     tropia, 1425
hemianòpsia lateral, 1363      visió acromàtica, 1426
hemianòpsia nasal, 1364       visió d'halo, 1427
hemianòpsia quadràntica, 1365    visió doble, 1428
hemianòpsia relativa, 1366     visió estereoscòpica, 1429
hemianòpsia temporal, 1367     visió iridiscent, 1430
hemianòpsia unilateral, 1368    visió múltiple, 1431
hemianòpsia uniocular, 1369     visió oscil·lant, 1432
hemianòpsia vertical, 1370     visió pseudoscòpica, 1433
heterotropia, 1371         visió sòlida, 1434
hiperfòria, 1372          visió tubular, 1435
hipermetrop, 1373          visió tunneliforme, 1436
hipermetropia, 1374         xantòpsia, 1437
hipermetropia absoluta, 1375
hipermetropia axial, 1376
hipermetropia de curvatura, 1377
hipermetropia facultativa, 1378
hipermetropia latent, 1379
hipermetropia manifesta, 1380
hipermetropia relativa, 1381
hipermetropia total, 1382
hipermetròpic -a, 1383
hiperopia, 1384
hipertropia, 1385
hipofòria, 1386
hipotropia, 1387
inciclofòria, 1388
inciclotropia, 1389
intorsió, 1390
iridització, 1391
metamorfòpsia, 1392
microstrabisme, 1393
miop, 1394
miopia, 1395
miopia axial, 1396
miopia d'índex, 1397
miopia de curvatura, 1398
miopia maligna, 1399
miopia perniciosa, 1400
miopia prodròmica, 1401
miopia progressiva, 1402
monocromatisme, 1403
monocromatisme dels bastons, 1404                                termcat · 98 de 98

				
DOCUMENT INFO