; Nr. 357 - Instructia PRAM
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Nr. 357 - Instructia PRAM

VIEWS: 4,045 PAGES: 128

 • pg 1
									                       Anexa la OMTCT
                       nr. ______din _______
          INSTRUCŢIUNI
PENTRU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR ŞI MĂSURĂTORILOR LA
 ECHIPAMENTELE ŞI INSTALAŢIILE ELECTROENERGETICE
         FEROVIARE – NR. 357
            1
                      CAPITOLUL I
                      GENERALITĂŢI

    Art. 1. – (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc principiile şi regulile de bază pentru
desfăşurarea activităţii de protecţie prin relee, automatizări, măsurători şi telemecanizare, denumite
în continuare PRAM-TM, în scopul efectuării reviziei şi repararii instalaţiilor de electrificare
aferente căii ferate.
    (2) Activitatea PRAM-TM se referă la:
    a) activitatea de întreţinere, reparare şi verificare a instalaţiilor de protecţie, automatizare,
      măsură, control şi servicii auxiliare;
    b) lucrări de revizii, reparaţii şi reglaje ale releelor;
    c) încercări, verificări şi măsurători cu caracter preventiv la echipamentele şi instalaţiile
      electrice feroviare;
    d) verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante;
    e) verificarea şi repararea mijloacelor de măsurare electrică;
    f) verificări, reparaţii şi reglaje ale instalaţiei de telemecanică.
    Art. 2. – Activitate PRAM-TM se va desfăşura în baza fişelor de verificare tehnică şi a
prevederilor din prezentele instrucţiuni, la întocmirea cărora s-au avut în vedere:
    a) instrucţiunile fabricantului;
    b) principiile şi regulile stabilite în: Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea
      instalaţiilor ELF nr. 352, Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea liniei de contact a
      căii ferate electrificate nr. 353, Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor
      de energoalimentare a căii ferate electrificate nr. 354 şi Instrucţiunile pentru comanda
      prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare nr. 356;
    c) normele cu caracter republican şi european în vigoare;
    d) recomandările din literatura tehnică de specialitate;
    e) prescripţiile şi reglementarile electrice care se aplică şi în instalaţiile de electrificare
      CFR sunt prevăzute în anexa nr. 1
    Art. 3. – (1) Pentru elementele şi echipamentele a căror încercări şi măsurători nu se
regăsesc în prezentele instrucţiuni, se vor folosi prevederile stabilite în cărţile tehnice ale
producătorului.
    (2) În cazul apariţiei unor noi standarde şi normative republicane, ulterior aprobării
prezentelor instrucţiuni, vor fi respectate acele prevederi care au caracterul cel mai restrictiv.
    (3) Pentru echipamentele realizate pe baza standardelor sau normativelor republicane
apărute ulterior aprobării prezentelor instrucţiuni, se vor respecta noile prevederi.
    Art. 4. - Accesul personalului PRAM-TM la instalaţiile de electrificare (ELF şi IFTE), în
vederea executării de lucrări, se face numai în prezenţa personalului de la districtele
energoalimentare (EA), linie de contact (LC) şi electrificare lumină şi fortă (ELF) care are în
gestiune sau custodie instalaţiile de electrificare, acesta îndeplinind funcţia de admitent la lucrări.
    Art. 5. - (1) Lucrările de întreţinere şi de reparaţii la circuitele secundare, precum şi
încercările şi măsurătorile electrice ale instalaţiilor de energoalimentare şi ale instalaţiilor
ELF se execută de către personalul specializat PRAM-TM, constituit în formaţii de lucru
organizate conform necesităţilor impuse de volumul lucrărilor pe care le efectuează.
    (2) Repartizarea atribuţiilor şi delimitarea responsabilitătilor personalului
PRAM-TM în legătură cu prestaţiile ce trebuie executate, se stabilesc de către conducătorul
acestora şi şeful centrului de electrificare.
    Art. 6. - (1) Asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru efectuarea
încercărilor şi măsurătorilor electrice de către personalul PRAM-TM este în sarcina
salariatului care face admiterea la lucrare.
    (2) Darea sau redarea în exploatare după efectuarea încercărilor şi măsurătorilor, se
face prin grija personalului care a admis formaţia de lucru PRAM-TM la lucrare, numai în
                           2
baza menţionării, prin înscrierea în Registrul de control şi lucrări - existent la fiecare
instalaţie, că toate elementele componente ale instalaţiei verificate îndeplinesc condiţiile
tehnice minime conform buletinelor de încercare emise şi că instalaţia se poate pune sub
tensiune.


                    CAPITOLUL II
      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A LABORATORULUI PRAM-TM

     Art. 7. - Laboratorul PRAM-TM se organizează la nivel local în cadrul centrului
electrificare şi la nivel regional în cadrul diviziilor de electrificare în funcţie de volumul şi
răspândirea geografică a instalaţiilor de electrificare, de dotarea tehnică a laboratorului, existentă la
un moment dat şi de resursele de personal cu pregătire profesională corespunzătoare.
  Art. 8. - Laboratorului PRAM-TM, organizat la nivel regional, denumit generic laborator
PRAM-TM regional, execută următoarele categorii de lucrări:
  a) verificări, revizii, reparaţii şi reglaje asupra circuitelor secundare - circuite de comandă,
    de protecţie, de semnalizare, de blocaj, de automatizare, de măsură şi auxiliare - din
    substaţiile de tracţiune electrică;
  b) încercări şi măsurători la circuitele primare din substaţiile de tracţiune electrică şi la
    cablurile de energie electrică;
  c) încercări şi măsurători ale prizelor de pământ din substaţiile de tracţiune electrică;
  d) verificări, revizii, reparaţii şi reglaje asupra releelor din instalaţiile de electrificare;
  e) reparaţii şi verificări metrologice la aparatele de măsură şi control;
  Art. 9. - Laboratorul PRAM-TM, organizat la nivel local, denumit generic laborator
PRAM-TM de centru, execută următoarele categorii de lucrări:
  a) verificări, revizii şi reparaţii asupra circuitelor secundare din celelalte instalaţii de
    electrificare - LC, ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
  b) încercări şi măsurători la circuitele primare din celelalte instalaţii de electrificare - LC,
    ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
  c) încercări şi măsurători ale prizelor de pământ din celelalte instalaţii de electrificare -LC,
    ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
  d) încercări şi verificări ale mijloacelor de protecţie electroizolante;
  e) verificări, revizii şi reparaţii la instalaţia de telemecanizare.
    Art. 10. – (1) Laboratorul PRAM-TM regional şi de centru trebuie dotat cu mijloace de
transport auto, aparate de măsură, truse şi instalaţii de încercare adecvate lucrărilor ce le are de
executat,
     (2) În anexa nr.2 sunt prevăzute dotările minime ale laboratorului PRAM-TM, iar în anexa
nr. 3 sunt specificate trusele şi aparatele de măsură şi control utilizate în activitatea PRAM-TM.
     (3) Laboratorul PRAM-TM regional şi/sau de centru pot să-şi extindă activitatea şi la alte
categorii de lucrări în funcţie de volumul prestaţiilor şi a răspândirii geografice a instalaţiilor de
electrificare.
     (4) Laboratorul PRAM-TM regional şi de centru pot executa lucrări specifice şi pentru alte
unităţi din cadrul căii ferate sau din afara CFR, pe bază de comandă adresată centrului de
electrificare şi cu avizul şefului de divizie.
                          3
                     CAPITOLUL III
          DISPOZIŢII ŞI OBLIGAŢII GENERALE DE SERVICIU

                       Secţiunea 1
                Condiţii pentru îndeplinirea funcţiilor
    Art. 11. - Pentru îndeplinirea funcţiilor în legătură cu efectuarea de încercări şi măsurători
la echipamentele primare, efectuarea de încercări la mijloacele de protecţie şi efectuarea de
verificări, revizii şi reparaţii la sistemele de protecţie, comandă – control, automatizări,
telemecanică din instalaţiile de electrificare, personalul trebuie să aibă o pregătire specifică
lucrărilor şi să cunoască prevederile cuprinse în reglementările în vigoare, pentru funcţia pe care o
îndeplineşte.
   Art. 12. - Angajarea personalului pentru laboratorul PRAM-TM se face conform condiţiilor
minime de pregătire şi vechime în vigoare.
    Art. 13. – (1) După efectuarea stagiului, personalul care urmează să efectueze lucrări de
încercări şi măsurători la echipamentele primare, verificări şi încercări la sistemele de protecţie,
comandă – control, automatizări şi telemecanică din instalaţiile de electrificare CFR trebuie să fie
autorizat în funcţie, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Personalul trebuie examinat din punct de vedere profesional şi medical la autorizarea în
funcţie şi periodic, conform reglementărilor în vigoare.
    Art. 14. - Personalul PRAM-TM este obligat să-şi îmbunătăţească nivelul profesional prin
autoinstruire, folosind documentaţia tehnică de specialitate, normativele tehnice precizate la anexa 1
din prezentele instrucţiuni şi reglementările specifice în vigoare şi să urmeze cursurile de instruire şi
perfecţionare a cunoştinţelor profesionale.
    Art. 15. - Personalul PRAM-TM este obligat să cunoască şi să aplice normele de protecţia
muncii şi apărare împotriva incendiilor specifice locului de muncă respectiv, precum şi statutul
personalului feroviar şi regulamentul de ordine interioară.

                      Secţiunea a 2-a
         Reguli de comportare în serviciu şi obligaţii de ordin general
   Art. 16. - Personalul PRAM-TM trebuie să respecte întocmai normele şi regulile de
comportare în serviciu stabilite prin reglementările în vigoare.
    Art. 17. - Este interzisă admiterea la executarea serviciului a salariaţilor aflaţi sub influenţa
băuturilor alcoolice. Cei găsiţi sub influenţa băuturilor alcoolice vor fi îndepărtaţi imediat de la
executarea serviciului şi vor fi traşi la răspundere conform reglementărilor specifice în vigoare.
    Art. 18. – (1) Personalul care îndeplineşte o funcţie în legătură cu efectuarea de încercări şi
măsurători la echipamentele primare, de încercări la echipamentul de protecţie şi de verificare,
revizie şi reparaţie la sistemele de protecţie, comandă – control, automatizări si telemecanică din
instalaţiile de electrificare are următoarele obligaţii suplimentare:
    a) să păstreze secretul de serviciu şi să nu transmită persoanelor străine de serviciu, fără
       aprobarea şefilor ierarhici, informaţii legate de serviciul pe care-l execută;
    b) să dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevră, în toate cazurile în care
       viaţa oamenilor este ameninţată sau siguranţa circulaţiei este periclitată.
    (2) În cazul descoperirii la construcţii sau instalaţii a unor defecţiuni care periclitează
siguranţa circulaţiei trenurilor, integritatea instalaţiilor sau viaţa oamenilor, personalul trebuie să ia
măsuri pentru acoperirea punctului periculos şi pentru înlăturarea urgentă a defectului.


                          4
    Art. 19. - Durata executării serviciului este stabilită conform legislaţiei in vigoare. În cazuri
excepţionale, pentru luarea de măsuri urgente, la cererea şefilor ierarhici, salariaţii pot fi reţinuţi sau
chemaţi la serviciu la orice oră, în afara programului normal de lucru.
    Art. 20. - La prezentarea la serviciu, personalul PRAM-TM trebuie verificat de către şeful
laboratorului, de către înlocuitorul acestuia sau de către conducătorul formaţiei de lucru,
consemnând starea personalului. Personalul care se prezintă la serviciu în stare necorespunzătoare
nu trebuie primit în serviciu.
    Art. 21. - După executarea serviciului, conducătorii formaţiilor de lucru PRAM-TM sunt
obligaţi să raporteze şefului de laborator sau înlocuitorului acestuia, modul în care s-au executat
sarcinile primite.
    Art. 22. - La locul de muncă, fiecare salariat este obligat să vegheze asupra bunurilor
unităţii (clădiri, instalaţii, materiale, scule etc.) şi să avizeze orice furt sau devastare a acestora
conform reglementărilor specifice în vigoare.
    Art. 23. - La locul de muncă, fiecare salariat este obligat să aibă asupra lui sculele,
dispozitivele si aparatele de masura necesare executării serviciului, precum şi echipamentul de
protecţie individuală.


                       Secţiunea a 3-a
            Răspunderea personalului pentru serviciul executat
    Art. 24. - Personalul PRAM-TM răspunde personal de felul cum execută aceste lucrări, în
limitele atribuţiilor fiecăruia.
    Art. 25. – (1) Prezenţa personalului cu o funcţie ierarhic superioară nu scuteşte personalul
de serviciu de răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
    (2) Personalul este dator să execute dispoziţiile verbale sau scrise ale conducătorilor direcţi
şi, totodată, să ţină seama de orice aviz care priveşte starea instalaţiilor, siguranţa circulaţiei şi
protecţia oamenilor.
    (3) Dispoziţiile conducătorilor se execută integral şi la termen. În cazul primirii unui ordin
neclar, personalul este obligat să ceară lămuriri.
    (4) În cazul primirii unei dispoziţii care contravine vădit reglementărilor specifice în vigoare
sau a unei dispoziţii a cărei execuţie poate avea ca urmare producerea de pagube, defectarea
instalaţiilor şi a mijloacelor de transport, distrugerea proprietăţilor sau a bunurilor unităţii, angajatul
nu trebuie să execute această dispoziţie, raportând de îndată conducătorului ierarhic superior celui
de la care a primit dispoziţia.
    (5) Pentru îndeplinirea unei astfel de dispoziţii, angajatul poartă răspunderea împreună cu
conducătorul care a dat-o.
     Art. 26. - (1) Pot executa lucrări de încercări şi măsurători la echipamentele primare,
încercări ale echipamentului de protecţie, verificări, revizii şi reparaţii la sistemele de protecţie,
comandă – control, automatizări si telemecanică din instalaţiile de electrificare, numai salariaţii
instruiţi şi autorizaţi în acest scop.
     (2) Salariaţii care fac stagiul de practică pot fi admişi la executarea lucrărilor numai cu
instalaţiile scoase de sub tensiune, sub supravegherea şi răspunderea salariaţilor care sunt autorizaţi
să execute lucrările respective.
    Art. 27. - Salariaţii autorizaţi pentru exploatarea instalaţiilor de electrificare CFR pot să
admită accesul în instalaţiile de electrificare numai a persoanelor autorizate în acest scop.
    Art. 28. - Salariaţilor le este interzis să părăsească locul de muncă înainte de terminarea
programului şi să presteze serviciul în locul altor persoane, fără aprobarea şefului ierarhic superior.
În toate cazurile, salariatul care este înlocuit trebuie să dea celui care-l înlocuieşte toate lămuririle
necesare asupra serviciului.
                          5
   Art. 29. - Toţi salariaţii sunt obligaţi ca, după primirea unei sarcini, să raporteze
conducătorului ierarhic superior modul de îndeplinire a acesteia.
                       6
                  CAPITOLUL IV

       ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ŞI
         SARCINILE FORMAŢIILOR DE LUCRU

                    Secţiunea 1
       Atribuţiile şi obligaţiile şefului centrului de electrificare

Art. 30. - Şeful centrului de electrificare are următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) să cunoască în permanenţă şi exact starea sistemelor de protecţie, comandă – control,
  automatizări, telemecanică din instalaţiile de electrificare, aflate pe raza centrului său, să
  le verifice în mod sistematic atât prin personalul din subordine cât şi personal, asigurând
  funcţionarea lor corespunzătoare.
    a/) Controlul sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări şi
  telemecanică din instalaţiile de electrificare se efectueaza simultan cu controlul
  echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestor sisteme.
    a//) Pentru personalul din centrul de electrificare cu atribuţii în verificarea
  sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări, telemecanică din instalaţiile de
  electrificare, şeful de centru adjunct coordonează întocmirea programelor anuale şi lunare
  de control şi le supune aprobării şefului centrului;
b) în urma constatărilor proprii, ale personalul subordonat sau ale personalului ierarhic
  superior, să întocmească programul de lucrări necesar pentru aducerea instalaţiilor la
  condiţiile minime fixate prin prezentele instrucţiuni;
c) să verifice organizarea activitatăţii laboratorului PRAM-TM, conform prezentei
  instrucţiuni, şi să aprobe programele anuale şi lunare de lucru;
d) să analizeze rezultatele măsurătorilor şi încercărilor electrice executate la instalaţiile
  aflate în gestiunea centrului de electrficare şi să ia măsuri pentru remedierea deficienţelor
  depistate;
e) să cunoască reglementările specifice în vigoare, să ia măsuri pentru multiplicarea şi
  difuzarea lor la subunităţi şi să urmărească respectarea lor în activitate;
f) să urmărească restabilirea funcţionării instalaţiilor în caz de evenimente electrice
  accidentale şi să facă analiza operativă şi tehnică a acestora;
g) să ia măsuri, conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare, pentru asigurarea
  aprovizionării cu materiale, cu piese de schimb şi cu aparate necesare reviziei şi reparării
  instalaţiilor;
h) să organizeze instructajul personalului pentru însuşirea normelor de protecţia muncii şi de
  apărare împotriva incendiilor, să verifice periodic, personal sau prin personalul
  subordonat, felul în care se face acest instructaj, modul în care se aplică şi se respectă
  aceste norme la executarea lucrărilor;
i) să organizeze şi să verifice - conform reglementărilor în vigoare – instruirea si verificarea
  profesionala a personalului, în vederea îmbunătăţirii nivelului profesional al acestuia.
j) să participe - conform reglementărilor în vigoare – în comisiile de examinare şi autorizare
  a personalului subordonat;
k) să aprobe tabelele de reglaj ale protecţiilor şi automatizărilor din instalaţiile de
  electrificare de pe raza centrului de electrificare;
l) să asigure mijloc de transport corespunzător pentru transportul aparatelor şi truselor de
  măsurare necesare pentru executarea lucrărilor de către personalul PRAM-TM;
m) să emită decizii pentru înlocuitorul şefului laboratorului PRAM-TM local.
                       7
                   Secţiunea a 2-a
    Atribuţiile şi obligaţiile şefului adjunct al centrului de electrificare
Art. 31. – Şeful adjunct al centrului de electrificare are următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) să cunoască în permanenţă şi exact starea sistemelor de protecţie, comandă – control,
  automatizări, telemecanică din instalaţiile de electrificare aflate pe raza centrului si să le
  verifice în mod sistematic conform programului aprobat de către şeful centrului.
    a/) Controlul sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări şi
  telemecanică din instalaţiile de electrificare se efectueaza simultan şi la aceeaşi
  periodicitate cu controlul echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestor sisteme.
b) să coordoneze întocmirea programelor anuale şi lunare de control şi să le supună
  aprobării şefului centrului pentru personalul din centrul de electrificare cu atribuţii în
  verificarea sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări, telemecanică din
  instalaţiile de electrificare;
c) să organizeze revizia şi repararea SPCCAT prin inginerii de specialitate, conform
  prevederilor instrucţiunilor de faţă, urmărind întocmirea programelor de revizie anuale şi
  lunare, corelarea lucrărilor la care este necesară participarea personalului celorlalte
  specialităţi din electrificarea căii ferate;
d) să coordoneze întocmirea documentaţiei pentru lucrările de reparaţii curente ce se vor
  executa la SPCCAT aferente instalaţiilor de electrificare din gestiunea centrului;
e) să cunoască reglementările în vigoare din domeniu, să ia măsuri de aplicare a lor în
  activitate, să organizeze multiplicarea, difuzarea şi instruirea personalului în această
  privinţă;
f) să coordoneze întocmirea planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb,
  aparate şi alte dotări necesare întreţinerii şi reparării SPCCAT aferente instalaţiilor de
  electrificare şi să urmărească aprovizionarea acestora;
g) să ia parte personal la recepţia finală a lucrărilor de reparaţii curente în comisia aprobată
  de şeful centrului;
h) să analizeze funcţionarea SPCCAT aferente instalaţiilor de electrificare, cauzele
  deranjamentelor, să elaboreze măsuri pentru prevenirea şi lichidarea focarelor;
i) să coordoneze realizarea evidenţei instalaţiilor de telemecanizare conform prevederilor
  prezentelor instrucţiuni;
j) să coordoneze întocmirea instrucţiunilor proprii de lucru pentru lucrările şi locurile de
  muncă unde sunt necesare.


                   Secţiunea a 3-a
   Atribuţiile şi obligaţiile inginerului de specialitate din centrul de electrificare
Art. 32. - Inginerul de specialitate are următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) să cunoască în permanenţă şi exact starea sistemelor de protecţie, comandă – control,
  automatizări, telemecanică din instalaţiile de electrificare aflate pe raza centrului si să le
  verifice în mod sistematic conform programului aprobat de către şeful centrului.
    a/) Inginerul de specialitate verifică personal substaţiile de tracţiune electrica cel
  puţin o dată pe lună şi restul instalaţiilor de electrificare cel puţin o dată la şase luni -
  propunând măsuri de menţinere sau aducere a instalaţiilor la condiţiile minime necesare
  de funcţionare;
b) să întocmească programele anuale de încercări, măsurători, revizii a instalaţiilor de
  electrificare conform prevederilor din prezentele instrucţiuni, să verifice programele de
  revizie lunare întocmite de către şeful laboratorului şi să le supună aprobării conducerii
  centrului de electrificare; să urmărească permanent corelarea lucrărilor efectuate de

                       8
   personalul PRAM-TM cu lucrările efectuate de personalul subunităţilor de specialitate
   (LC, EA, ELF) din ramura de electrificare a căii ferate;
c)  să urmărească programarea şi realizarea măsurilor stabilite prin notele de constatare ale
   personalului cu sarcini de control;
d)  să ia parte la verificarea pe teren a instalaţiilor, în vederea stabilirii volumului şi
   programului de lucrări de reparaţii curente şi să întocmească documentaţia pentru
   executarea lor;
e)  să cunoască reglementările specifice în vigoare din domeniu propriu de activitate si să ia
   măsuri pentru multiplicarea şi difuzarea lor la subunităţi, precum şi să urmărească
   respectarea lor în activitate;
f)  să urmărească completarea, actualizarea şi arhivarea documentaţiilor tehnice ale
   instalaţiilor la centru de electrificare şi la laborator;
g)  să verifice stadiul lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi de investiţii şi să sesizeze
   imediat conducerea centrului de electrificare despre neregulile şi dificultăţile
   întâmpinate;
h)  să ia parte personal la recepţia lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi de investiţii în
   comisiile stabilite de şeful centrului;
i)  să analizeze rezultatul măsurătorilor electrice din buletinele de încercare a instalaţiilor şi
   să propună măsuri pentru remedierea defecţiunilor depistate şi prevenirea
   deranjamentelor;
j)  să analizeze deranjamentele şi defecţiunile tehnice apărute în sistemele de protecţie,
   comandă – control, automatizări, telemecanică din instalaţiile de electrificare. urmărind
   încadrarea şi înregistrarea corectă a acestora, să propună măsuri pentru îmbunătăţirea
   funcţionării instalaţiilor, prevenirea şi lichidarea focarelor de deranjament;
k)  să participe la instruirea profesională al personalului de specialitate conform
   reglementărilor în vigoare;
l)  să urmărească aprovizionarea materialelor, pieselor de schimb şi aparatelor de măsură
   necesare lucrărilor, precum şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
m)  să întocmescă instrucţiunile proprii de lucru pentru lucrările şi locurile de muncă
   specifice în care acestea sunt necesare şi pentru care nu sunt elaborate reglementări..


                   Secţiunea a 4-a
       Atribuţiile şi obligaţiile şefului de laborator PRAM - TM
Art. 33. - Atribuţiile şi obligaţiile şefului de laborator PRAM-TM sunt următoarele:
a) să cunoască starea sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări şi
  telemecanică din instalaţiile de electrificare;
b) să colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de electrificare pentru elaborarea
  programului anual de lucrări specifice activitatii PRAM-TM; să elaboreze programul
  lunar de activitate în baza programului anual
c) să organizeze activitatea zilnică a personalului din subordine conform programelor lunare
  de lucru aprobate de către şeful centrului de electrificare şi, în conformitate cu
  prevederile prezentelor instrucţiuni, să verifice în mod sistematic activitatea acestuia,
  respectiv să asigure funcţionarea corectă şi fără deranjamente a sistemelor de protecţie,
  comandă – control, automatizări şi telemecanică din instalaţiile de electrificare;
d) să verifice personal starea sistemelor de protecţie, comandă – control, automatizări,
  telemecanică din instalaţiile de electrificare, pe baza programelor anuale şi lunare de
  control aprobate de conducerea centrului conform periodicităţii prevăzute în anexa nr.4.
     d/) Rezultatele controalelor şi măsurile ce trebuie luate pentru eliminarea defectelor
  constatate, respectiv termenele şi lucrările necesare pentru remediere se înscriu în
  registrul de control şi lucrări.
     d//) Cu ocazia controalelor planificate la instalaţiile de electrificare, şeful de
  laborator verifică înscrisurile efectuate de personalul propriu în registrul de control şi
                       9
     lucrări;
    e) să reprogrameze măsurători şi încercări la elementele, echipamentele, instalaţiile la care
     nu s-au realizat măsurătorile şi încercările electrice planificate;
   f) să instruiasca personalul din subordine pe linie de protecţia muncii şi de apărare
      împotriva incendiilor, conform reglementărilor în vigoare si să completeze evidenţele în
      acest sens;
   g) să verifice stadiul lucrărilor de reparaţii care se execută la instalaţiile de electrificare şi să
      sesizeze conducerea centrului asupra neregulilor sau dificultăţilor întâmpinate;
   h) să ia parte la verificarea şi recepţia lucrărilor de reparaţii dacă este împuternicit printr-o
      decizie;
   i) să verifice şi să semneze buletinele de încercare emise de personalul subordonat, să ţină
      evidenţa şi să analizeze rezultatele măsurătorilor electrice din buletinele de încercare la
      instalaţiile de electrificare şi să ia măsuri pentru remedierea deficienţelor. Când
      deficienţele constatate nu se pot remedia cu posibilităţile laboratorului avizează şeful
      centrului de electrificare;
   j) să participe la remedierea evenimentelor produse în SPCCAT, să ţină evidenţa acestora,
      să analizeze cauzele care au generat producerea lor şi să ia măsuri de lichidare a
      focarelor ce le determinăsă. Când acestea nu se pot remedia cu posibilităţile laboratorului
      avizează şeful centrului de electrificare;
   k) să cunoască reglementările specifice în vigoare din domeniu propriu de activitate, să ia
      măsuri pentru respectarea lor în activitate şi să informeze personalul subordonat despre
      modificările apărute;
   l) să întocmească zilnic carnetul de lucrări;
   m) să actualizeze, ori de câte ori este nevoie, evidenţa instalaţilor, a inventarului, a
      materialelor şi să urmărească utilizarea judicioasă a materialelor şi pieselor de schimb la
      lucrări - conform reglementărilor specifice în vigoare;
   n) să ia parte – împreună cu membrii comisiei stabilite de către şeful centrului - la
      verificarea pe teren a instalaţiilor, în vederea stabilirii volumului şi programului de
      lucrări de reparaţii şi să facă propuneri de îmbunătăţire a stării tehnice a instalaţiilor;
   o) să ţină evidenţa verificărilor periodice ale echipamentelor şi a mijloacelor de protecţie, a
      echipamentelor aflate sub incidenţa I.S.C.I.R. şi a aparatelor de măsură din dotarea
      laboratorului;
   p) să verifice de două ori pe lună starea utilajelor, a sculelor şi a inventarului de protecţie
      din dotarea districtului şi a personalului;
   q) să facă propuneri pentru planul anual de dotare cu materiale, piese de schimb, scule,
      aparate de măsură şi utilaje de încercare şi reparare, necesare activităţii;
   r) să decidă refacerea probelor neconcludente sau completarea volumului de măsurători în
      cazul obţinerii unor rezultate contradictorii sau în afara limitelor admise. În aceste cazuri
      şeful de laborator avizează pe şeful centrului de electrificare despre acest lucru;
   s) să întocmească, anual, împreună cu dispecerul energetic feroviar şef, tabelele de reglaj al
      protecţiilor şi automatizărilor pentru instalaţiile de electrificare şi să le supună spre
      aprobare şefului ierarhic superior comun;
   t) să se informeze, zilnic, la dispecerul energetic feroviar (DEF) asupra declanşărilor
      produse în instalaţiile de energoalimentare, sa analizeze funcţionarea protecţiilor la
      fiecare declanşare şi să ia măsuri atunci când constată o funcţionare anormală a
      protecţiilor prin relee;
Art. 34. - În lipsa şefului de laborator, atribuţiile şi obligaţiile acestuia sunt preluate de către
personalul nominalizat prin decizie scrisă emisă de către şeful centrului de electrificare.
                          10
                      Secţiunea a 5-a
  Atribuţiile şi obligaţiile inginerului şi tehnicianului din cadrul laboratorului PRAM-TM
  Art. 35. - Atribuţiile şi obligaţiile inginerului şi ale tehnicianului din cadrul laboratorului
PRAM-TM sunt următoarele:
  a) să cunoască starea sistemelor de protecţie, comandă–control, automatizări, telemecanică din
    instalaţiile de electrificare aflate în competenţa laboratorului;
  b) să participe şi să conducă formaţiile de măsurători şi încercări în baza programului de lucru
    lunar sau organizării zilnice a activităţii şi să sesizeze şeful laboratorului asupra neregulilor
    sau dificultăţilor întâmpinate;
  c) în lipsa şefului de laborator, să colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de
   electrificare pentru elaborarea programului anual de lucrări specifice activităţii PRAM-TM;
  d) să cunoască reglementările în vigoare din domeniu de activitate, să facă instruirea practică de
   serviciu a personalului PRAM–TM în legătură cu modificările apărute în reglementările în
   vigoare;
  e) să participe la lucrările de reparaţii care se execută la instalaţiile de electrificare de către
   personalul PRAM–TM şi să consemneze în registrul de control şi lucrări, buletinele de
   încercări emise în urma efectuării încercărilor şi măsurătorilor la elementele şi
   echipamentele electrice;
  f) să întocmească buletine de încercare la toate măsurătorile şi încercările la care participă
   personal şi să verifice săptămânal rezultatele din buletinele de încercare emise la lucrările la
   care nu a participat;
  g) să participe la remedierea şi lichidarea evenimentelor electrice accidentale produse în
   sistemele de protecţie, comandă–control, automatizări şi telemecanică din instalaţiile de
   electrificare, să analizeze cauzelor lor potrivit competenţei şi să avizeze şeful laboratorului
   în privinţa cauzelor şi modului de inlăturare a acestora. Când neregulile constatate nu se pot
   remedia cu posibilităţile laboratorului, avizează şeful centrului de electrificare;
  h) să urmărească, să ţină evidenţa şi să avizeze şeful laboratorului PRAM-TM, în privinţa
    elementelor, echipamentelor şi instalaţiilor la care nu s-au realizat măsurătorile şi
    încercările planificate.


                      Secţiunea a 6-a
               Sarcinile formaţiei de circuite secundare
    Art. 36. – Sarcinile formaţiei de circuite secundare sunt următoarele:
    a) să execute revizia şi reglarea periodică a circuitelor secundare din instalaţiile de
     electrificare, pentru care întocmeşte buletinul de încercare;
    b) să execute reglarea sistemelor de protecţie şi de automatizare din instalaţiile de
     electrificare numai în baza tabelelor de reglaj de protecţie şi automatizare a instalaţiilor
     de electrificare;
    c) să execute verificările funcţionale la sistemelor de protecţie, comandă–control,
     automatizări, telemecanică din instalaţiile de electrificare conform peridicităţii stabilite
     în reglementările specifice în vigoare;
    d) să sigileze releele şi elementele electrice din instalaţiile de electrificare la care s-au
     efectuat operaţiile de verificare şi reglare;
    e) să pună de acord documentaţia tehnică a instalaţiei cu modificările introduse cu ocazia
     lucrărilor de revizie şi reglare;
    f) să execute verificarea şi încercarea cablurilor de comandă-control din instalaţiile de
     electrificare;
    g) să păstreze în stare de curăţenie şi de funcţionare trusele de măsurare şi de încercare ale
     circuitelor secundare.


                         11
                      Secţiunea a 7-a
        Sarcinile formaţiei de verificări şi încercări a circuitelor primare
     Art. 37. – Sarcinile formaţiei de verificări şi încercări a circuitelor primare din instalaţiile de
electrificare sunt următoarele:
     a) să execute încercări şi măsurători privind starea izolaţiei la circuitele primare şi la
      cablurile de energie din instalaţiile de electrificare;
     b) să execute verificarea prizelor de pământ din instalaţiile de electrificare;
     c) să execute verificări şi încercări ale uleiurilor electroizolante prelevate din
      echipamentele şi aparatele de comutaţie ale instalaţiilor de electrificare;
     d) să ţină evidenţa echipamentelor şi elementelor primare încercate, urmărind evoluţia în
      timp a valorilor măsurate;
     e) să păstreze în stare de curăţenie şi de funcţionare trusele de măsurare şi de încercare ale
      circuitelor primare.


                      Secţiunea a 8-a
          Sarcinile formaţiei de reparare şi de încercare ale releelor
     Art. 38. – Sarcinile formaţiei de reparare şi încercare ale releelor din instalaţiile de
electrificare sunt următoarele:
     a) să execute repararea releelor din circuitele secundare ale instalaţiilor de electrificare;
     b) să execute verificarea şi încercarea releelor conform prevederilor din prezentele
      instrucţiuni, pentru care emite buletinul de încercare;
     c) să tină evidenţa releelor reparate într-un registru special în care se menţionează seria şi
      numărul releului, instalaţia din care a fost luat, natura şi cauza defectului, reparaţia
      efectuată, eventualele modificări, caracteristicile releului după reparare, data reparării şi
      numele celui care a efectuat reparaţia;
     d) să păstreze în stare de curăţenie şi de funcţionare trusele de măsurare şi de încercare ale
      releelor.
                      Secţiunea a 9-a
          Sarcinile formaţiei de încercare a mijloacelor de protecţie
    Art. 39. – Sarcinile formaţiei de încercare a echipamentului de protecţie sunt următoarele:
    a) să execute încercarea electrică a mijloacelor de protecţie electroizolante, pentru care
      emite buletine de încercare;
    b) să ţină evidenţa mijloacelor de protecţie verificate într-un registru special şi să aplice
      ştampila: ―Valabil până la data de……… »;
    c) să păstreze în stare de curăţenie şi de funcţionare standul de încercare şi încăperea
      laboratorului de încercări.

                      Secţiunea a10-a
                  Sarcinile formaţiei de metrologie
    Art. 40. – Sarcinile formaţiei de metrologie sunt următoarele:
    a) să execute verificarea metrologică şi repararea aparatelor de măsurat din instalaţiile de
     electrificare în conformitate cu reglementările specifice în vigoare din domeniul
     metrologiei;
    b) să întocmească, împreună cu unităţile beneficiare, programarea la verificarea metrologică
     a aparatelor de măsură;                          12
    c) să ţină evidenţa aparatelor verificate şi reparate, aplicând sigiliul şi marca de verificare pe
      aparatele de măsură, specificând operaţiile efectuate în fişa de evidenţă a fiecărui aparat;
      să emită buletine de verificare pentru aparatele reparate şi verificate;
    d) să prezinte la unităţile autorizate aparatele etalon pentru verificare;
    e) să propună la casare aparatele care nu mai pot fi reparate, în condiţiile legii;
    e) activitatea formaţiei de metrologie se desfăşoară, de regulă, la sediul laboratorului
      PRAM-TM;
    g) să intocmească documentaţia în vederea autorizării laboratorul de metrologie în care îşi
      desfăşoară activitatea, conform reglementărilor în vigoare.


                      Secţiunea a 11-a
     Atribuţiile şi obligaţiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist,
                   electromecanicului I şi II

    Art. 41. - Atribuţiile şi obligaţiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist,
electromecanicului I şi electromecanicului II, pe care le execută pe proprie răspundere, sunt
următoarele:
    a) să execute lucrări la instalaţiile de electrificare conform programul de lucru stabilit de
      şeful laboratorului, în conformitate cu prezentele instrucţiuni, a prevederilor de protecţia
      muncii, de protecţia mediului şi de apărăre împotriva incendiilor;
    b) să execute dispoziţiile scrise sau verbale ale conducătorilor ierarhici, informând pe şeful
      direct asupra dispoziţiei verbale primite şi să ţină seama de orice avizare care priveşte
      starea tehnică a instalaţiilor de electrificare şi siguranţa circulaţiei;
    c) să cunoască starea SPCCAT aflate în competenţa laboratorului, să depisteze abaterile
      acestor tipuri de instalaţii de la condiţiile minime tehnice prevăzute în prezentele
      instrucţiuni şi în instrucţiunile specifice instalaţiilor de electrificare şi să ia măsuri de
      remediere a acestora;
    d) să conducă formaţia ce-i este încredinţată, să verifice starea personalului, să facă
      instructajul de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor pentru lucrările pe
      care le execută şi să distribuie sarcinile şi responsabilităţile fiecărui membru din formaţie;
      să îndeplinească formalităţile prevăzute de normele de protecţia muncii şi apărarea
      împotriva incendiilor, în vederea desfăşurării lucrării în condiţii de siguranţă şi securitate
      a formaţiei;
    f) să verifice, înaintea începerii efectuării fiecărei măsurători şi încercări electrice,
      corectitudinea schemei de montare a truselor şi aparatelor de măsurare;
    g) în cazul în care, în urma executării încercărilor şi măsurătorilor electrice, valorile obţinute
      sunt în afara limitelor stabilite, să repete cu atenţie încercările sau măsurătorile în cauză.
      Dacă şi în acest caz se păstrează aceleaşi valori necorespunzătoare, să informeze pe şeful
      de laborator PRAM-TM, care va dispune măsurile necesare;
    h) să emită buletinele de încercare atunci când este împuternicit să conducă formaţia de
      lucru care execută măsurătorile şi încercările în conformitate cu prevederile de la
      capitolul V;
    i) când este conducător al formaţiei de lucru, trebuie să consemneze în registrul de control şi
      lucrări, lucrările executate, numărul buletinului de încercare emis pentru fiecare element
      şi echipament electric, starea în care rămâne instalaţia şi, dacă este cazul, măsurile
      necesare de luat în continuare;
    j) să anunţe imediat şeful de laborator şi DEF în cazul în care este avizat despre producerea
      unui eveniment electric accidental la instalaţiile de electrificare şi să respecte dispoziţiile
      acestora privind deplasarea sa cu formaţia de lucru PRAM-TM pentru înlăturarea
      acestuia;                          13
k) să nu părăsească locul deranjamentului, fără aprobarea unui organ ierarhic superior,
  înainte de a se convinge că instalaţiile de electrificare rămân în stare normală de
  funcţionare;
l) să avizeze imediat DEF şi şeful de laborator în cazul în care nu poate înlătura
  deranjamentul;
m) la instalaţiile fără personal permanent de exploatare când trebuie să execute lucrări
  specifice activităţii laboratorului PRAM-TM şi nu este necesar şi prezenţa personalului
  de energoalimentare (EA) sau a liniei de contact (LC) pentru admiterea la lucru - în
  special la instalaţia de telemecanizare, acesta execută şi/sau supraveghează manevrarea
  aparatajului electric pentru efectuarea probelor funcţionale, numai pe baza aprobării
  dispecerului energetic feroviar;
n) să răspundă direct de starea aparatelor, materialelor, sculelor şi mijloacelor de protecţie
  necesare executării lucrărilor; după terminarea lucrării, să asigure strângerea aparatelor şi
  materialelor şi curăţarea locului de muncă.
                      14
                     CAPITOLUL V
         CONDIŢII TEHNICE MINIME PENTRU FUNCŢIONAREA
               NORMALĂ A RELEELOR

                       Secţiunea 1

             Caracteristici comune tuturor tipurilor de relee
    Art. 42. - Caracteristicile comune tuturor tipurilor de relee sunt următoarele:
    a) capacitatea de comutare – reprezintă valoarea maximă a intensităţii curentului electric
     care poate fi suportată de către contactele releului, după un număr stabilit de comutări,
     fără a suferi uzuri anormale.
    Principalii factori care influenţează capacitatea de comutare a releelor sunt:
       - presiunea de contact;
       - cursa şi viteza contactului mobil;
       - materialul şi forma contactului;
       - natura circuitului în care se efectuează comutarea;
       - felul şi valoarea tensiunii din circuitul în care se efectuează comutarea.
    b) coeficientul de revenire (kr) – reprezintă raportul dintre valoarea parametrului de intrare la
     care releul revine în starea iniţială (Xr) şi valoarea parametrului de intrare la care se
     produce acţionarea (Xa):

                             Xr
                          kr 
                             Xa

    c) consumul propriu – reprezintă puterea absorbită pentru valori nominale şi cu armătura
     atrasă. Un releu este cu atât mai bun, cu cât are un consum propriu mai mic.
    d) precizia releului - reprezintă diferenţa dintre valoarea parametrului de intrare la care se
     produce acţionarea releului (Xa) şi valoarea parametrului electric de intrare pentru care
     releul este reglat să acţioneze (Xm).
    Precizia de funcţionare a releului este cu atât mai mare cu cât eroarea releului (), exprimată
în procente, este mai mică:

                          Xa  Xm
                     %         100
                           Xm

    Precizia releelor poate scădea în timp din cauza:
       -frecării axelor;
       -variaţiilor de temperatură;
       -modificării frecvenţei tensiunii de alimentare;
       -variaţiei tensiunii sau curentului de alimentare.
    Acţionarea selectivă a protecţiilor este determinată de precizia releelor.
    e) durata de acţionare - reprezintă timpul scurs din momentul în care releul a recepţionat
     (prin intermediul elementului sensibil) o variaţie a parametrului de intrare, capabilă să
     producă acţionarea şi momentul în care elementul de execuţie acţionează.
        În afara cazurilor în care releele sunt construite special pentru a funcţiona cu o
     anumită temporizare, durata de acţionare trebuie să fie cât mai mică.
                           15
                      Secţiunea a 2-a
          Condiţii tehnice minime comune tuturor tipurilor de relee
    Art. 43. - Condiţiile tehnice minime comune pe care trebuie să le îndeplinească în
exploatare toate tipurile de relee sunt următoarele:
    a) izolaţia releelor faţă de masă trebuie să reziste la tensiunea de 2500 Vcc., aplicată timp de
1 minut;
    b) rezistenţa de izolaţie între contacte, bobină şi masa releului, respectiv între contacte şi
      bobină, măsurată cu megohmmetrul de 1000 V timp de 1 minut, trebuie să fie mai mare
      de 10 M;
    c) părţile mobile ale releelor nu trebuie să fie blocate;
    d) suprafeţele de contact nu trebuie să fie corodate, iar la releele de inducţie suprafeţele
      discului şi ale polilor trebuie să fie curate;
    e) piuliţele şi şuruburile de fixare a circuitelor magnetice trebuie să fie bine strânse;
    f) spirele resorturilor antagoniste nu trebuie să se atingă între ele în nici una din poziţiile pe
      care resortul le poate ocupa;
    g) contactele fixe trebuie să fie atinse simultan de contactele mobile;
    h) echipajul mobil al releului nu trebuie să atingă părţile fixe; este necesar ca el să aibă o
      mişcare lină, iar întrefierul să fie reglat în limitele indicate de producător;
    i) suprafeţele prismei de oscilaţie a armăturii magnetice şi locaşul acesteia trebuie să fie
      perfect netede. Suprafeţele de aşezare a armăturii şi miezului nu trebuie să prezinte
      proeminenţe sau curburi;
    j) releul nu trebuie să prezinte vibraţii, iar dispozitivele de amortizare a acestora să fie în
      stare bună;
    k) releul trebuie să corespundă tipului şi caracteristicilor indicate în proiect;
    l) releele trebuie să respecte condiţiile din normativele tehnice în vigoare şi pe cele indicate
      de fabricant;


                      Secţiunea a 3-a
              Condiţii tehnice specifice fiecărui tip de releu
        §. 1. Relee intermediare
    Art. 44. - Releele intermediare, indiferent de tipul constructiv, trebuie să îndeplinească pe
lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) rezistenţele ohmice ale bobinelor nu trebuie să difere cu mai mult de ± 10 % (± 15 %) faţă
      de valoarea indicată de fabricant, în funcţie de tipul releului;
    b) tensiunea minimă de acţionare trebuie să fie cuprinsă între (0,68—0,8) Un , în funcţie de
      tipul releului. Nu se admit valori mai mici decât Umin acţ., deoarece releul ar putea
      funcţiona în cazul în care ar primi o tensiune redusă prin înserierea cu bobinele altor relee
      sau aparate, iar valori prea mari de acţionare pot face ca releul să nu funcţioneze dacă
      bobina este înseriată cu bobina unui releu de semnalizare de curent. Pentru releele
      intermediare din lanţul de protecţie, tensiunea minimă de acţionare trebuie să fie 0,75 Un;
    c) contactele cu defecte (perlări, pierderea elasticităţii, dezlipirea pieselor de contact etc.)
      trebuie să fie înlocuite cu alte contacte corespunzătoare;
    d) intensitatea curentului electric din circuitul în care se găsesc contactele releului nu trebuie
      să fie mai mare decât capacitatea de comutare indicată de fabricant.


        §. 2. Relee de semnalizare
    Art. 45. - Releele de semnalizare, indiferent de tipul constructiv, trebuie să îndeplinească pe
lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime specifice:
                          16
    a) rezistenţele ohmice ale bobinelor nu trebuie să difere cu mai mult de ± 10 % faţă de
     valoarea indicată de fabricant;
    b) tensiunea minimă de acţionare nu trebuie să depăşească valoarea indicată de fabricant
     (0,65Un; 0,75Un), în funcţie de tipul releului;
    c) curentul minim de acţionare trebuie să fie de 0,75In;, pentru releele de semnalizare tip
     serie;
    d) clapeta de semnalizare trebuie să se mişte uşor, fără frecări, nu trebuie să rămână agăţată,
     resortul antagonist nu trebuie să fie sărit, iar la căderea clapetei contactele trebuie să se
     închidă corespunzător.

        §. 3. Relee de curent şi tensiune
    Art. 46. - Releele de curent şi tensiune, indiferent de tipul constructiv, trebuie să
îndeplinească pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime
specifice:
    a) domeniul de reglaj al releelor de curent cu bobinele legate în serie este de (0,25—0,5) In,
      iar al celor cu bobinele legate în paralel este de (0,5—1)In, unde In este curentul nominal
      al releului;
    b) domeniul de reglaj al releelor de tensiune este de (0,25—1)Un, unde Un este tensiunea
      nominală a releului;
    c) releul de curent sau tensiune se consideră corespunzător dacă acţionează la o valoare care
      să nu difere cu mai mult de ± 5 % faţă de valoarea indicată pe scală. Eroarea admisă faţă
      de media a cinci încercări este de maximum ± 3 % faţă de valoarea indicată pe scală;
    d) contactele releelor de curent şi de tensiune maximă trebuie să rămână ferm închise, fără
      vibraţii sau întreruperi, la o creştere a curentului cu 15% peste valoarea reglată la releele
      de curent sau o creştere a tensiunii cu 20 % peste valoarea reglată la releele de tensiune;
    e) coeficientul de revenire la releele maximale de curent şi maximale de tensiune trebuie să
      fie cuprins intre 0,85-0,92, iar pentru releele minimale de curent şi minimale de tensiune
      să fie cuprins între 1,1-1,25;
    f) valoarea de acţionare a unui releu de curent sau tensiune, în schema de protecţie sau de
      automatizare, se fixează prin măsurare, fiind interzis să se facă pe baza gradaţiilor scalei;
    g) releul de curent trebuie să aibă lamelele contactului fix destul de elastice pentru ca la un
      şoc de curent (2Ireglat) contactele să nu rămână blocate.


        §. 4. Relee de timp
    Art. 47. - Releele de timp, indiferent de tipul constructiv, trebuie să îndeplinească pe lângă
condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) abaterile releelor de timp faţă de etalonarea scalei de reglaj nu trebuie să depăşească
      valorile indicate de fabricant, iar temporizarea măsurată la 0,75Un nu trebuie să difere de
      cea la Un, pentru toate valorile de pe scală;
    b) mecanismul de ceasornic trebuie să aibă mersul uniform, iar piesele ce se rotesc liber să
      nu aibă frecări;
    d) spirele arcului nu trebuie să fie în acelaşi plan şi să se atingă una de alta;
    e) releele electronice de timp trebuie să corespundă condiţiilor tehnice indicate de
       fabricant.

        §. 5. Relee termice
    Art. 48. – (1) Releele termice sunt utilizate pentru protecţia împotriva suprasarcinilor şi
funcţionează împreună sau separat cu releele electromagnetice pentru protecţia motoarelor electrice.
    (2) Atat elementele electromagnetice cât şi releele termice sunt înglobate în construcţia
întreruptoarelor automate sau a contactoarelor.

                          17
    Art. 49. - Releele termice, indiferent de tipul constructiv, trebuie să îndeplinească pe lângă
condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) la un curent de I ≥ 1,05 Iregl, releul nu trebuie să acţioneze;
    b) la un curent de I ≥ 1,2 Iregl, releul trebuie să acţioneze în timp de 1 oră;
    c) la un curent de I ≥ 1,5 Iregl, releul trebuie să acţioneze în timp de 2 minute
    d) la un curent de I = 6 Iregl, releul trebuie să acţioneze în timp de maxim 2 secunde pentru
      motoarele cu pornire normală şi în timp de maxim 5 secunde pentru motoarele cu pornire
      grea (unde Iregl este curent reglat).


       §. 6. Relee de gaze
    Art. 50. - Releele de gaze, indiferent de tipul constructiv, trebuie să îndeplinească pe lângă
condiţiile tehnice de la art. 43 şi următoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) releul se montează cu săgeata indicatoare de pe capac orientată spre conservator, în sensul
      fluxului de ulei în momentul acţionării;
    b) ţevile de racord ale releului trebuie să fie înclinate faţă de orizontală cu 2 ÷ 3 o în sensul
      urcării gazelor spre conservator;
    c) materialele din care sunt confecţionate vizoarele nu trebuie să fie deteriorate şi trebuie să
      fie transparente;
    d) toate şuruburile şi piuliţele releului trebuie să fie bine strânse;
    e) nu se admit scurgeri de ulei la îmbinări, borne, vizoare, buşoane, la butonul de verificare
      şi la ventilul de aerisire;
    f) diametrul interior al garniturilor noi de la flanşe trebuie să fie cu 5 mm mai mare decât
      diametrul interior al flanşei;
    g) cutia de borne trebuie să aibă:
        - garnitura capacului în stare bună şi să asigure o bună etanşare;
        - interiorul curat, fără urme de ulei sau apă;
        - orificiul de scurgere a apei de condens de pe fundul cutiei neobturat;
        - piesele izolate ale bornelor - curate şi fără fisuri;
        - manşonul de etanşare cu presgarnitură la intrarea cablului de conexiune în cutie –
         bine strâns;
        - cablul de conexiune să aibă sensul de coborâre de la manşonul de etanşare pe o
         porţiune suficientă pentru a nu permite prelingerea apei de ploaie pe cablu în
         interiorul cutiei de borne;
        - capetele cablului la bornele din cutie cu contacte bune;
        - bornele ―plus‖ ale cablului - legate la electrozii contactului cu mercur care, în poziţia
         de repaus (normală), sunt scufundaţi în mercur.


        §. 7. Alte tipuri de relee
    Art. 51. - Releele speciale - relee de distanţă, di/dt, diferenţiale, direcţionale – trebuie să
respecte, pe lângă conditiile tehnice de la art. 43 şi condiţiile tehnice minime fixate de fabricant.


        §. 8. Dispozitivul RAR tip CFR
    Art. 52. - Dispozitivul RAR tip CFR, utilizat în substaţiile de tracţiune electrică feroviară
pentru reanclanşarea fiderilor de alimentare de 27,5 KV, trebuie să îndeplinească următoarele
caracteristici tehnice:
    a) tensiunea nominală de 48 Vcc trebuie să fie bine filtrată;
    b) limitele de variaţie a tensiunii de alimentare: 43—56 V cc;
    c) consumul mediu: 5 W;
    d) pauza de RAR, reglabilă continuu în intervalul: 5—20 secunde;
    e) pauza de blocaj a dispozitivului, reglabilă continuu în intervalul: 30—80 secunde;
                          18
f) precizia timpilor reglaţi: + 5 %.;
g) lămpile de semnalizare montate pe panoul frontal indică prin aprinderea lor următoarele:
     - lampa verde „Tensiune stabilizată‖ indică existenţa tensiunii stabilizate de 43 Vcc;
     - lampa roşie „AVARIE‖ indică acţionarea protecţiei proprii a dispozitivului
      (determinată de existenţa unui defect intern);
    - lampa albastră „TEST‖ indică emiterea unui impuls de reanclanşare în urma
     simulării impulsului de pornire;
    - lampa galbenă „BLOCARE‖ indică blocarea dispozitivului în timpul pauzei de
     blocaj.
                      19
                     CAPITOLUL VI
         LUCRĂRILE EXECUTATE DE PERSONALUL PRAM-TM

                       Secţiunea 1
             Clasificarea şi definirea lucrarilor PRAM-TM
    Art. 53. - Menţinerea instalaţiilor de electrificare la condiţiile tehnice minime de funcţionare
se face prin următoarele categorii de lucrări:
    a) Revizie tehnică (RT);
    b) Reparaţii curente (RC);
    c) Reparaţii capitale (RK) şi modernizări;
    d) Reparaţii şi intervenţii accidentale (RIA).
    Art. 54. - Verificările, încercările si măsurătorile efectuate asupra echipamentelor şi
instalaţiilor electrice feroviare se fac pe baza fişelor de verificare tehnică (FVT) prevăzute în
anexele nr. 5-22 la prezentele instrucţiuni.
    Art. 55. - În cadrul fiecărei categorii de lucrări PRAM-TM se stabileşte un volum de
încercări, măsurători şi verificări, atât pentru circuitele secundare, cât şi pentru circuitele şi
echipamentele primare deservite de acestea.
     Art. 56. - Rezultatele obţinute la măsurătorile şi verificările prevăzute trebuie să fie
consemnate în buletinele de încercări în care trebuie să se stabilească dacă rezultatele se încadrează
în limitele admisibile pentru fiecare probă în parte. Concluziile asupra rezultatelor obţinute trebuie
să fie stabilite de către şeful de lucrare care semnează buletinul de verificări.
    Art. 57. - În cazul în care, în urma executării încercărilor şi măsurătorilor, se obţin valori
situate în afara limitelor prescrise, aceste încercări sau măsurători se repetă cu atenţie, după care se
emite buletinul de încercare.
    Art. 58. – (1) Buletinele de încercări trebuie să fie clar formulate şi cu precizări asupra
tipului de aparate de măsură folosite.
    (2) Se recomandă ca încercările periodice să fie repetate în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi
tipuri de aparate.
    (3) Buletinele trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru reproductibilitatea
probelor în condiţii tehnice şi climatice necesare.
    Art. 59. - Formularele pentru buletinele de încercări sunt cele prevăzute în anexele nr. 23-45
la prezentele instrucţiuni.
    Art. 60. - In instalaţiile de electrificare la care se fac măsurători şi încercări de către mai
multe formaţii PRAM - formaţii PRAM proprii şi ale altor laboratoare autorizate cu care s-a
contractat numai o parte din lucrări, decizia de punere în funcţiune a instalaţiei respective se ia de
către conducerea tehnică a centrului de electrificare, numai după verificarea tuturor buletinelor
emise şi a înscrierilor corespunzătoare probelor efectuate din Registrul de control şi lucrări.
    Art. 61. - În caz de dubii sau rezultate contradictorii, se poate decide refacerea probelor
neconcludente sau completarea volumului de probe cu alte măsurători şi încercări, solicitându-se
pentru aceasta şi participarea furnizorului de energie electrică sau a altor specialişti.
    Art. 62. – (1) În cazul în care valorile măsurătorilor sunt în afara limitelor prescrise, iar
retragerea din exploatare a instalaţiei sau a echipamentului ar afecta circulaţia trenurilor, decizia
asupra redării în exploatare, de durată sau pe un interval de probă, se ia în urma analizei rezultatelor
măsurătorilor în ansamblu de către conducerea tehnică a centrului de electrificare şi cu aprobarea
conducerii tehnice superioare.


                         20
    (2) Decizia se ia pe baza unei note justificative care trebuie să cuprindă şi măsurile necesare
pentru a aduce echipamentul sau instalaţia la condiţiile tehnice minime de funcţionare, în termenul
cel mai scurt.

                      Secţiunea a 2-a
          Verificări, încercări şi măsurători în circuitele secundare

    Art. 63. – (1) Lucrările de verificări, încercări şi măsurători la circuitele secundare se
efectuează simultan cu lucrările la circuitele primare de care depind.
    (2) In cazuri accidentale (refuz sau funcţionări incorecte ale sistemelor de protecţie,
comandă–control, automatizări şi telemecanică din instalaţiile de electrificare ) se pot executa
lucrări la circuitele secundare independent de circuitele primare, numai dacă la efectuarea probelor
funcţionale nu sunt afectate prin manevre şi circuitele primare de care depind.
    Art. 64. - Se recomandă ca, în cadrul verificării interacţiunii elementelor componente ale
schemei de protecţie şi automatizare să se încerce şi declanşarea efectivă a întrerupătoarelor
aferente.
    Art. 65. - Prin executarea lucrărilor de verificări, încercări şi măsurători în circuitele
secundare se urmăreşte confirmarea următoarelor aspecte:
    a) Corectitudinea funcţionării releelor şi a celorlalte elemente de automatizare la valorile
     reglate;
    b) Corectitudinea conexiunilor care leagă între ele diferitele elemente componente ale unei
      scheme de protecţie şi de automatizare;
   c) Corectitudinea alimentării cu mărimile de măsură controlate şi cu tensiune operativă ;
   d) Răspunsul corect al elementelor de execuţie la comenzile primite.
    Art. 66. - Verificarea unei instalaţii de circuite secundare trebuie să cuprindă cel puţin
următoarele verificări:
   a) Verificări preliminare - se fac la PIF şi RK:
         - Se verifică corespondenţa dintre aparatajul primar montat şi proiectul de
          execuţie a instalaţiei aferente de automatizare;
         - Se verifică corectitudinea marcajelor dulapurilor, panourilor, aparatelor, releelor,
          cablurilor şi conductoarelor.
   b) Verificări mecanice - se fac la PIF, RT, RC şi RK:
        - starea generală şi integritatea elementelor componente;
        - modul de fixare şi prindere a elementelor componente pe stelaje, în dulapuri, pe
         panouri etc;
        - etanşeitatea cutiilor şi dulapurilor metalice care conţin elementele;
        - starea conexiunilor la instalaţia de legare la pământ a tuturor elemetelor care fac
         obiectul verificării, precum şi a panourilor, stelajelor şi dulapurilor în care sunt
         montate.
   c) Verificarea elementelor componente - se face la PIF, RT, RC şi RK:
        - verificarea generală;
        - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliţi;
        - măsurători şi încercări ale izolaţiei;
        - verificări specifice funcţionale.
   d) Verificarea şi încercarea izolaţiei circuitelor separat şi/sau pe ansamblu - se face la PIF,
     RT, RC şi RK;
   e) Verificarea interacţiunii elementelor componente din cadrul schemei, urmărind
     acţionarea efectivă a elementelor comandate din circuitele primare - se face la PIF, RT,
     RC şi RK ;
   f) Verificarea funcţionării protecţiei de curent prin injecţie de curent primar şi, dacă e cazul,
     a alimentării cu tensiune a circuitelor de tensiune, cu declanşarea efectivă a
     întreruptoarelor - se face la PIF, RT, RC, RK şi RIA.
                         21
                      Secţiunea a 3-a
                     Verificarea releelor
        §. 1. Necesitatea verificării releelor
    Art. 67. – (1) Pentru a avea o exploatare sigură şi eficientă a releelor, este necesar ca la
punerea în funcţiune (PIF) şi apoi periodic în exploatare, acestea să fie supuse unor operaţii de
verificare. Aceste verificări trebuie să fie complete, să ofere garanţia funcţionării sigure şi corecte în
condiţiile concrete ale exploatării.
    (2) Nerespectarea condiţiilor de verificare, precum şi executarea unor reglaje incomplete, în
afara unei funcţionări nesigure, poate genera avarii şi accidente în instalaţiile de electrificare.
    Art. 68. – (1) Verificările în exploatare ale releelor pot fi programate sau neprogramate -
accidentale.
    (2) Verificările programate ale releelor se execută odată cu lucrările programate la restul
aparatelor din celula sau echipamentul respectiv.
    (3) Verificările accidentale se execută în cazul unui refuz în funcţionare sau a unei
funcţionări incorecte.


        §. 2. Verificări comune executate asupra tuturor releelor
    Art. 69. – (1) Verificarile comune care trebuie efectuate la punerea în funcţiune şi în
exploatare pentru toate tipurile de relee sunt următoarele:
    a) verificarea generală a releelor, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - verificarea corespondenţei tipului şi caracteristicilor releului montat, cu datele din
         proiect;
        - verificarea vizuală a existenţei sau inexistenţei unor deteriorări ale părţii mecanice
         sau electrice.
 O verificare generală minuţioasă poate pune în evidenţă diverse defecte ale releelor.
   b) verificarea mecanică, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - verificarea părţile mecanice ale releului, care trebuie să funcţioneze corespunzător,
         fără frecări, să nu existe jocuri nepermise ale pieselor aflate în mişcare, şuruburi
         slăbite, legături nesigure;
        - verificarea funcţionării corecte a mecanismelor de ceasornic din componenţa
         releelor de timp;
        - verificarea stării contactelor, a axelor şi a lagărelor;
        - verificarea existenţei tuturor pieselor sistemului magnetic şi a resorturilor
         antagoniste;
        - verificarea stării capacului, a etanşeităţii şi curăţeniei acestuia;
        - verificarea integrităţii sigiliilor sau plumburilor existente pe releu la terminarea
         verificărilor.
    c) revizia, repararea şi reglarea mecanică, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - verificarea funcţionării echipajului mobil;
        - rectificarea ax - lagăr;
        - şlefuirea contactelor;
        - demontarea echipajului mobil, curăţirea pieselor şi reglarea jocurilor;
        - demontarea, curăţirea şi şlefuirea armăturilor mobile;
        - ajustarea cu pila a danturii mecanismului de ceasornic al releelor de timp;
        - schimbarea gradaţiei scalei;
        - reglajul funcţionării mecanice.
    d) măsurători şi probe mecanice, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - măsurarea presiunii de contact;
        - efectuarea probei de funcţionare lină şi continuă a mecanismului de ceasornic;
        - măsurarea toleranţelor dispozitivelor şi înlăturarea jocurilor peste limită.
                          22
    e) verificarea izolaţiei, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - măsurarea rezistentei de izolaţie;
            Se execută cu megohmmetrul inductor de 1000 V. Se aplică tensiunea,
          succesiv între carcasă şi contacte, între carcasă şi bobină şi între bobină şi
          contacte. Releul se consideră corespunzător, dacă după un minut de la aplicarea
          tensiunii, rezistenţa de izolaţie este mai mare de 10 MΩ.
        - încercarea izolaţiei cu tensiune alternativă mărită.
            Se execută cu ajutorul trusei tip TCS –2 sau cu megohmmetrul inductor de
          2500V. Releul care se verifică trebuie să suporte tensiunea aplicată timp de 1
          minut. Releul se consideră corespunzător, dacă în timpul probei nu se constată
          străpungeri, scântei sau efluvii.
    (2) După încercarea izolaţiei cu tensiune alternativă mărită, se execută o nouă măsurare a
rezistentei de izolaţie, pentru a determina eventualele slăbiri ale izolaţiei ca urmare a încercării cu
tensiune mărită.


        §. 3. Verificări specifice executate asupra fiecărui tip de releu
     Art. 70. - (1) Aceste verificări au caracter special şi se execută asupra fiecărui releu în parte
şi care ţin cont de tipul, destinaţia şi caracteristicile releului respectiv.
     (2) Aceste verificări constau în efectuarea următoarelor operaţii:
         a) verificarea generala a modului de funcţionare a releului;
         b) fixarea şi verificarea valorilor de reglaj ale releului.
    Art. 71. – (1) În cadrul verificării generale a modului de funcţionare a releului se urmăreşte
functionarea acestuia în diverse situaţii şi pentru diferite puncte de reglaj astfel alese, încât să ofere
garanţia unei funcţionări corespunzătoare a releului în oricare din situaţiile reale ale exploatării.
    (2) De asemenea se execută diverse măsurători care trebuie să verifice respectarea
principalelor caracteristici tehnice din prospecte.
    Art. 72. - Prin fixarea şi verificarea valorilor de reglaj, releul devine apt de a funcţiona în
cadrul schemei de protecţie sau automatizare din care face parte.


        §. 3. 1. Verificări specifice releelor intermediare
    Art. 73. – (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se vor efectua
verificările specifice, respectiv verificarea generală a modului de funcţionare.
    (2) Această verificare constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - măsurarea rezistenţei ohmice a bobinei de acţionar; se execută cu puntea
         Wheatstone, Thomson sau alte metode. Valoarea măsurată trebuie să fie egală sau
         să difere foarte puţin ( + 10 %) de valoarea din fabrică.
        - măsurarea tensiunii minime de acţionare şi a tensiunii de revenire; se execută cu o
         trusă de curent-tensiune modificată. Când nu se cunoaşte tensiunea minimă de
         acţionare a unui releu, se adoptă Umin= (0,7—0,8) Un.
         Valori de acţionare mai mici decât Umin acţionare nu pot fi admise, deoarece releul
         ar putea să funcţioneze în cazul când ar primi o tensiune redusă prin înserierea cu
         bobinele altor relee sau aparate. Valori de acţionare prea mari pot face ca releul să
         nu lucreze dacă bobina sa este înseriata cu bobina unui releu de semnalizare de
         curent, situaţie întâlnită frecvent în schemele de protecţie şi automatizare.
         Dacă în urma verificării tensiunii minime de acţionare, se determină valori diferite
         faţă de cele stabilite de fabricant, se acţionează, dacă este posibil, asupra
         resoartelor antagoniste.
                          23
        §. 3. 2. Verificări specifice ale releelor de semnalizare
    Art. 74. – (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează
verificările specifice, respectiv verificarea generală a modului de funcţionare.
    (2) Această verificare constă în efectuarea următoarelor operaţii:
        - măsurarea rezistenţei ohmice a bobinelor de acţionar; se execută la fel ca la releele
         intermediare;
        - măsurarea tensiunii sau a curentului minim de acţionare; se execută cu o trusă de
         curent-tensiune modificată;
        Verificarea se face cu capacul pus la releu, pentru a avea certitudinea că acesta nu
    împiedică corecta funcţionare a clapetei.
          Pentru releele de semnalizare de tensiune, tensiunea minimă de acţionare este
    cuprinsă între (0,65—0,75) Un,, iar pentru releele de semnalizare de curent, curentul minim
    de acţionare este de 0,75 In.
          Dacă în urma verificării tensiunii minime de acţionare sau a curentului minim de
    acţionare se determină valori diferite faţă de cele stabilite de fabricant, se acţionează asupra
    resoartelor antagoniste.


        §. 3. 3. Verificări specifice ale releelor de curent si de tensiune
    Art. 75. – (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează
verificările specifice, care constă în efectuarea următoarelor operaţii:
    a) verificarea generală a modului de funcţionare, constă in:
         - verificarea corectei etalonări a scalei de reglaj care se face prin determinarea
           valorilor de acţionare şi de revenire pentru fiecare punct al scalei de reglaj şi
           calcularea coeficientului de revenire pentru fiecare punct al scalei;
         - verificarea coeficientului de revenire şi a abaterilor de etalonare a scalei de
           reglaj; releul se consideră corespunzător când coeficientul de revenire şi
           abaterile de etalonare a scalei de reglaj nu depăşesc valorile stabilite la condiţiile
           tehnice minime.
    b) fixarea si verificarea valorii de reglaj - se efectuează numai prin măsurare - media a trei
      încercări - şi este valoarea stabilită în tabelul de reglaj al protecţiilor si automatizărilor; se
      interzice fixarea valorii de reglaj pe baza gradaţiei scalei.
    c) verificarea elasticităţii contactelor de la releele de curent – se efectuează prin aplicarea
      unui curent de şoc egal cu 2* Ireglat. La aceasta încercare contactele nu trebuie să rămână
       blocate.
    (2) Aceste verificări se executa cu ajutorul trusei de curent-tensiune, ampermetru sau
voltmetru de clasa de precizie 0,5 . La fiecare verificare a releului de curent sau de tensiune, se
aplică un curent sau o tensiune cu 15—20 % peste valoarea reglată, pentru a se constata dacă
contactul rămâne ferm închis, fără vibraţii sau întreruperi.


        §. 3. 4. Verificări specifice releelor de timp
    Art. 76. - După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează următoarele
verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de acţionare, constă în:
         - măsurarea rezistenţei ohmice a bobinei de acţionare; se execută cu ajutorul unei
          punţi de rezistenţe ohmice corespunzătoare. Valoarea măsurată nu trebuie să difere
          de cea indicată de producător.
         - verificarea etalonării corecte a scalei de reglaj; se execută utilizând: trusa de curent-
          tensiune, un voltmetru de curent continuu şi un cronometru. În funcţie de gama de
          temporizare a releului verificat, abaterile la verificarea etalonării scalei de reglaj nu
          trebuie să depăşească valorile stabilite de fabricant.
                           24
       - verificarea acţionării corecte a releului la tensiunea minimă admisibilă de
        funcţionare de 0,75 Un; se execută în mod asemănător verificării acestuia la
        tensiunea nominală cu menţiunea că alimentarea bobinei se face la tensiunea de
        0,75 Un şi trebuie ca temporizarea măsurată la aceasta tensiune să nu difere de cea
        obţinută la Un pentru acelaşi punct de pe scală pentru ca releul să fie considerat
        corespunzător.
    b) fixarea şi verificarea valorii de reglaj; se execută prin măsurare - încercarea a trei
     determinări, iar valoarea fixată este valoarea stabilită în tabelul de reglaj al protecţiilor şi
     automatizărilor.


        §. 3. 5. Verificări specifice ale releelor de gaze (Bucholtz)
    Art. 77. - După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează următoarele
verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de funcţionare, care constă în:
        - verificarea etanşeităţii releului în laborator;
             Se face întâi verificarea etanşeităţii pentru fiecare flotor în parte din interiorul
          releului şi apoi se face verificarea etanşeităţii releului ansamblat. Verificarea
          etanşeităţii flotoarelor se face prin introducerea fiecărui flotor timp de 48 ore, în
          ulei încălzit la 700-900C, după care, prin cântărire sau scuturând uşor flotorul, se
          apreciază dacă a intrat ulei în flotor.
             Verificarea etanşeităţii releului ansamblat se face prin montarea la una din
          flanşele de racord a releului o flanşă oarbă prevăzută cu garnitură si la cealaltă
          flanşă o ţeavă lungă de 3 m, care să fie prevăzută la partea superioară cu o pâlnie
          pentru turnarea uleiului. După turnarea uleiului, se evacuează aerul din releu prin
          robinetul de aerisire şi se şterge releul cu o cârpă curată pentru a avea o suprafaţă
          uscată. După 24 de ore de la umplere nu trebuie să apară urme de ulei la îmbinările
          dintre flanşe şi releu, la bornele terminale, la vizoare, la buşonul inferior şi la
          robinetul de aerisire.
        - verificarea contactelor releului;
             Verificarea se face pentru fiecare contact în parte. Pentru verificare se
          montează pe fiecare pereche de contacte un buzer alimentat de la o baterie de 4,5 V
          în serie cu fiecare din cele 2 perechi de borne. Apoi se pompează încet aer prin
          robinetul de aerisire, cu o pompă de mână, flotorul superior coboară şi buzerul
          montat pe bornele de semnalizare sună. Dacă se pompează cu şocuri repetate
          trebuie să se închidă şi circuitul buzerului montat pe bornele de declanşare. La
          releele de gaze prevăzute cu tijă de declanşare, pentru verificare se apasă pe
          aceasta.
        - verificarea şii reglarea sensibilităţii releelor de gaze pentru declanşare la acţiunea
         jetului de gaze;
             Această verificare se face de către fabricant sau în laboratorul PRAM-TM. La
          un releu de gaze corespunzător, trebuie ca jetul să fie reglat în gama de viteză: 0,5-
          1,5 m/s. Releele de gaze nu se reglează sub viteza de 0,5 m/s pentru a se evita
          acţionări neselective care pot apărea datorită fluxurilor puternice de ulei ejaculate
          către conservator, ca urmare a curenţilor mari prin transformator la defecte
          exterioare.
             Verificarea sensibilităţii la viteza jetului de ulei, pentru releele de la
          transformatoarele de putere mare după reparaţii, se executa pe un dispozitiv cu
          ajutorul căruia se pot realiza viteze variabile. Creşterea vitezei uleiului, până la
          valoarea dorită, trebuie să se efectueze rapid în timp de 0,2—0,5 secunde. La
          releele cu paleta gradată se verifică viteza de acţionare marcată folosindu-se de un
          debitmetru.
    b) Verificarea acţionării releului pe treapta de semnalizare şi pe treapta de declanşare.

                           25
        Fiind o probă finală se face la punerea în funcţiune şi periodic montat pe
     transformator, odată cu verificările efectuate la celelalte relee şi protecţii ale
     transformatorului.
        Se execută prin acţionarea directă asupra butonului prevăzut în acest scop.


        §. 3. 6. Verificări specifice ale releelor complexe (distanţă tip RMZ 310, RD35,
                    RICS şi direcţional tip RDc-3)
    Art. 78. - Verificările releelor complexe se efectuează în laboratoarele PRAM sau pe teren
prin demontarea acestora de pe panoul de circuite secundare.
    Art. 79. - După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează următoarele
verificările specifice fiecărui tip de releu complex:
    a) verificarea generală a modului de funcţionare constă în:
         - determinarea diagramei de acţionare pentru fiecare impedanţă de referinţă;
             Diagrama trasată nu trebuie să difere cu mai mult de 5% faţă de cea a
          fabricantului sau la punere în funcţie;
         - determinarea caracteristicii volt-amper pentru unghiul de sensibilitate maximă;
             Se determină tensiunea minimă de acţionare a releului pentru un anumit
          curent dat. La releul direcţional, tensiunea minimă de acţionare la unghiul de
          sensibilitate maximă şi curent nominal trebuie să fie de maximum 0,2 V. La releul
          RMZ 310, limita de funcţionare pentru o tensiune nulă este de 0,2 In.
         - verificarea funcţionării releului de distanţă, alimentat numai cu tensiune sau
          numai cu curent;
         - verificarea neacţionării releului direcţional, alimentat numai cu tensiune sau
          numai cu curent;
         - determinarea timpului de răspuns (durata de acţionare) al releului.
             Timpul de răspuns trebuie să fie mai mic de 0,05 secunde pentru ca releul sa
          fie considerat corespunzător.
         - verificarea acţionării releului atunci când tensiunea continuă variază în limitele
          (0,7—1,2) Un.
    b) fixarea reglajelor si verificarea caracteristicii de acţionare; după ce s-au fixat valorile
      de reglaj conform tabelului de reglaj, se determina diagrama de funcţionare.
      Releul se consideră corespunzător dacă diagrama de acţionare diferă cu cel mult 5% faţă
      de diagrama determinată de fabricant sau de la PIF.


        §. 3. 7. Verificări specifice ale releelor de distanţă tip D113 şi D114

    Art. 80. - Verificările releelor complexe se efectuează în laboratoarele PRAM sau pe teren
prin demontarea acestora de pe panoul de circuite secundare.
    Art. 81. - După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează următoarele
verificările specifice fiecărui tip de releu:
    a) verificarea generală a modului de funcţionare constă în:
         - verificarea elementelor de demaraj la minimă impedanţă ZMR, ZMS, ZM;T
             În cadrul acestei probe se ridică caracteristica de acţionare a elementelor de
          demaraj şi se verifică dacă tensiunea minimă (de fapt impedanţa minimă) la care
          lucrează acestea se încadrează în valorile admisibile ale erorii. Se utilizează trusa
          de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi şi un transformator
          coborâtor de tensiune de 3x380V/3x100V.
         - verificarea elementului de curent homopolar;                         26
             Se execută ca la un releu de curent obişnuit cu ajutorul trusei de curent şi
         tensiune. În acest caz valoarea coeficientului de revenire trebuie să fie mai mare
         sau cel puţin egal cu 0,85.
        - fixarea temporizărilor şi verificarea elementului de timp;
             Se execută cu ajutorul trusei de curent şi tensiune şi a unui cronometru.
         Temporizarea treptei I nu se reglează. Fixarea temporizării pentru treptele aII-a, a
         III-a şi a IV-a se face acţionând asupra tamburelor elementului de timp.
             Verificarea temporizărilor fixate se execută ca la un releu de timp obişnuit,
         după ce în prealabil s-a fixat un curent suficient de mare pentru a asigura
         demarajul.
        - verificarea elementului de măsurare a impedanţei de defect;
             Se utilizează trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de
         unghi, un transformator coborâtor de tensiune de 3x380V/3x100V şi un
         cronometru.
        - verificarea elementului direcţional;
             Se utilizează trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de
         unghi şi un transformator coborâtor de tensiune de 3x380V/3x100V.
        - verificarea elementelor pentru blocajul la pendulaţii;
             Se utilizează trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de
         unghi şi un transformator coborâtor de tensiune de 3x380V/3x100V.
    b. fixarea şi verificarea valorilor de reglaj ale releului;
        Se execută cele prezentate la punctul a) conform valorilor stabilite în tabelul de
      reglaj al protecţiilor şi automatizărilor.


        §. 3. 8. Verificări specifice ale releului complex di/dt
    Art. 82. – (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectuează
verificările specifice; verificări se execută cu releul montat in instalaţia de circuite secundare,
instalaţia primară aferentă fiind scoasă de sub tensiune şi legată la pământ.
    (2) Aceste verificări constau în:
    a) se verifică alimentarea în curent continuu a aparatului: între borna nr. 1 şi borna nr. 7
      trebuie să avem tensiunea de +48Vcc;
    b) verificarea blocului inhibitor:
         - se fixează curentul la 2 A efectiv;
         - se fixează butonul inhibitorului la minim - extrema stânga şi rotind butonul
            ―COEFICIENT DEFORMARE‖ trebuie să se constate că pentru valori mai mici
            decât unitatea (0,6—1), aparatul emite impuls de declanşare, iar pentru valori
            mai mari decât unitatea (1—1,1), aparatul nu emite impuls de declanşare.
            Emiterea impulsului de declanşare se constată prin semnalizarea optică
            (intermitentă) la lampa ―AVARIE‖, prin instalarea tensiunii operative de +48V
            cc la borna 2 a aparatului şi contorizarea impulsului pe contorul declanşărilor.
    c) verificarea blocului maximal:
         - se fixează curentul în circuit la 7 A efectiv;
         - cu butonul ―MAXIMAL‖ fixat la extrem stânga de 4,5A, trebuie să constatăm
          emiterea impulsului de declanşare. Chiar şi în poziţia extrem dreapta a butonului -
          butonul ―MAXIMAL‖ fixat în poziţia extrem dreapta de 11A, trebuie să se
          constate că pentru coeficienţii de deformare subunitari (0,6—1) se emite impuls de
          declanşare, iar pentru coeficienţi de deformare supraunitari nu se emite impuls de
          declanşare.
    d) verificarea blocului ―COEFICIENT DEFORMARE‖:
         - se fixează butonul ―MAXIMAL‖ în poziţia extrem dreapta de 11A efectiv;
         - în aceste condiţii, cu butonul ―COEFICIENT DEFORMARE‖ supraunitar (1—
          1,1) nu trebuie să se emită impuls de declanşare, iar cu butonul ―COEFICIENT

                         27
         DEFORMARE‖ la 0,8 trebuie să se constate emiterea impulsului de declanşare cu
         butonul ―TEST‖ neapăsat şi dispariţia impulsului la apăsarea butonului ―TEST‖.
    e) verificarea blocului de temporizare:
        - se fixează curentul în circuit la 7A efectiv şi apoi se întrerupe alimentarea buclei;
        - se conectează cronometrul astfel încât sa fie pornit la apariţia curentului de7A
         efectiv în bucla de curent a protecţiei şi să fie oprit la apariţia impulsului de
         declanşare la borna nr. 2 a aparatului;
        - cu butonul ―TEMPORIZARE‖ fixat la extrema stânga de 3,5A, decalajul între
         aplicarea curentului de 7A efectiv în buclă şi impulsul de declanşare trebuie să fie
         mai mic de 0,04 secunde;
        - cu butonul ―TEMPORIZARE‖ fixat la extremă dreapta de 8,5A, decalajul de mai
         sus trebuie să fie de 0,25 ÷ 0,35 secunde.
    (3) În cazul în care releul di/dt nu corespunde la verificările precizate mai sus, se
      scoate din funcţie şi se verifică în cadrul laboratorului, conform documentaţiei
      tehnice.
    (4) Releele tip di/dt nou construite se verifică în conformitate cu prevederile
       documentaţiei tehnice ale producătorului.


        §. 3. 9. Verificări specifice dispozitivului RAR tip CFR
    Art. 83. - După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza următoarele
verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de funcţionare:
         - verificarea executării comenzii de reanclanşare după o declanşare prin protecţie;
         - verificarea blocării dispozitivului după efectuarea unui ciclu de RAR;
         - verificarea blocării dispozitivului în cazul unei comenzi de conectare sau
          deconectare voită a întreruptorului sau de la diverse protecţii care blochează
          funcţionarea RAR.
    b) fixarea şi verificarea reglajelor dispozitivului RAR.
         Se fixează şi se verifică pauza de RAR şi pauza de blocaj şi se verifică funcţionarea
      tuturor semnalizărilor de pe panoul frontal.


                     Secţiunea a 4-a
    Verificări şi încercări ale instalaţiei de automatizare ale grupurilor electrogene
    Art. 84. - În cadrul executării acestor lucrări se efectueaza cel puţin următoarele operaţii:
    a) verificări preliminare - se efectuează la PIF şi RK):
        - se verifică vizual corespondenţa dintre aparatajul primar montat şi proiectul de
         execuţie a instalaţiei aferente de automatizare;
        - se verifică vizual corectitudinea marcajelor panourilor, aparatelor, releelor,
         cablurilor şi conductoarelor.
    b) verificarea elementelor componente – se efectuează la PIF, RT, RC şi RK:
        - verificarea generală;
        - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliţi;
        - măsurări şi încercări ale izolaţiei;
        - verificări specifice funcţionale.
    c) probe funcţionale efectuate la grupurile electrogene - se efectuează la PIF, RT, RC şi
RK:
       - procesul de pornire, cu simularea lipsei surselor de bază, în regim automat şi
        manual;
       - tensiuni debitate;
       - încărcări pe faze;

                         28
       - proces de oprire normală, la revenirea sursei de bază în regim automat şi manual;
        - proces de oprire de avarie (simularea unor deranjamente);
        - verificarea semnalizărilor optice şi acustice;
        - verificarea funcţionării circuitelor de măsură;
        - verificarea trecerii automate de pe o sursă pe alta;
        - verificarea protecţiei de minimă tensiune;
        - verificarea protecţiei la scurtcircuite exterioare;
        - verificarea protecţiei de presiune minimă ulei;
        - verificarea protecţiei de supratemperatură ulei;
        - verificarea protecţiei de supratemperatură apă;
        - verificarea instalaţiei de preîncălzire.
    Art. 85. - Toate verificările şi măsurătorile electrice efectuate la grupurile electrogene se
consemneaza în Registrul de control şi lucrări de la grupul electrogen şi în buletinele de încercări
emise pentru fiecare element verificat.


                      Secţiunea a 5-a
            Verificări şi măsurători la alte instalaţii ELF şi LC
    Art. 86. - Fişeţe de verificare tehnică – FVT,prezentate în anexele nr. 5-22 la prezentele
instrucţiuni,stabilesc prevederile ce trebuir respectate la instalaţiile ELF şi LC cu ocazia
verificărilor şi măsurătorilor.


                      Secţiunea a 6-a
              Verificări ale instalaţiei de telemecanizare

    Art. 87. - Lucrările de verificări la instalaţia de telemecanizare se efectuează, fie simultan cu
lucrările la circuitele primare sau secundare deservite, fie independent de acestea, după cum se
stabileşte de către fiecare centru de electrificare prin reglementări interne.
   Art. 88. – La aceste instalaţii se efectuează următoarele verificări:
   a) Verificări preliminare - se efectuează la PIF şi RK:
        - verificarea corespondenţei dintre elementele componente ale instalaţiei de
         telemecanică şi prevederile din proiect;
        - verificarea corespondenţei locaţiilor telecomenzilor şi telesemnalizărilor pentru
         fiecare element şi echipament electric în parte.
        - verificarea asigurării condiţiilor climatice prevăzute în documentaţia tehnică.
   b) Verificarea elementelor componente – se efectuează la PIF, RT, RC, RK şi RIA:
      - verificarea generală a stării instalaţiilor
      - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnică.
      - verificarea funcţionalităţii instalaţiei de telemecanizare se face astfel:
            - pentru schema sinoptică de la DEF - zilnic
            - pentru baterie de acumulatori de la postul central - lunar
            - pentru partea de alimentare - tablou alimentare si redresor – şi pentru
            echipamentele de TM din STE, PS, PSS şi DEF – la 6 luni (sezonier –
            primăvara şi toamna).
   Suplimentar, în funcţie de specificul fiecărei instalaţii TM, se vor respecta prevederile din
documentaţia tehnică proprie.
   Art. 89. - Toate lucrările efectuate vor fi consemnate în Registrul de control şi lucrări din
STE, PS şi PSS şi în Registrul de revizie a instalaţiilor de la DEF.

                          29
                      Secţiunea a 7-a
  Condiţii impuse pentru efectuarea verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor electrice

   §. 1. Condiţii pentru efectuarea verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor electrice
                  la circuitele primare
    Art. 90. - Măsurarea caracteristicilor izolaţiei se efectuează pe timp frumos, la o umiditate
relativă a aerului ambiant de cel mult 80% şi după curăţirea suprafeţei exterioare a trecerilor izolate
cu alcool de 90° sau echivalent.
   Art. 91. - Pentru acele măsurători care prevăd comparaţii cu valori iniţiale de referinţă, se
menţionează că prin valori iniţiale de referinţă se înţeleg următoarele:
   a) valori ale producătorului confirmate prin buletine sau prin alt act oficial, care se referă în
     mod expres la aparatul şi instalaţia electrică respectivă;
   b) în lipsa buletinelor producătorului sau atelierelor de reparaţii (pentru produsele reparate),
     valorile obţinute la punerea în funcţiune sau la prima încercare profilactică se consideră
     valori de referinţă. Aceste valori trebuie comparate de către comisia tehnică de punere în
     funcţiune cu valorile de catalog din prospecte;
   c) pentru utilaje vechi, la care nu există nici buletine de fabrică, nici buletine de punere în
     funcţiune sau de încercări preventive, ca valori de referinţă se vor lua cele indicate în
     FVT prezentate în anexele nr. 5-22 din prezentele instrucţiuni.
    Art. 92. - Se recomandă ca aprecierea şi compararea rezultatelor obţinute, privind
caracteristicile de stare ale izolaţiei transformatoarelor, să fie făcute pentru condiţii identice sau
apropiate în ceea ce priveşte temperatura, condiţiile atmosferice, clasa de precizie a aparatelor,
metoda de măsurare etc. În funcţie de tipul probei, se pot lua în considerare coeficienţii de corecţie,
în cazul în care condiţiile climatice nu se pot respecta.
    Art. 93. - Pentru mărimile care caracterizează starea echipamentului investigat, rezultatele
verificărilor preventive trebuie analizate ţinându-se seama şi de valorile măsurate anterior.
   Art. 94. - Buletinele producătorului sau reparatorului se utilizează ca punct de reper
(comparaţie) pentru buletinele emise la PIF.
    Art. 95. - Încercările şi măsurătorile la circuitele primare se efectueaza periodic, fără a se
depăşi intervalul de timp maxim admis, stabilit prin reglementările specifice în vigoare.
    Art. 96. - Înainte şi după efectuarea oricărei măsurători, sarcinile capacitive remanente
trebuie descărcate electric, prin legare la pământ timp de cel puţin 5 minute.
    Art. 97. - Înainte de efectuarea încercărilor şi măsurătorilor, suprafaţa exterioară a izolaţiei
externe – treceri izolate, plăci izolante, carcase de porţelan - trebuie curăţată de praf şi murdărie, cu
alcool tehnic sau tetraclorură de carbon, în scopul micşorării curentului de scurgere pe suprafaţă,
curent care poate duce la rezultate eronate.
    Art. 98. - În funcţie de tipul echipamentului investigat, înainte şi după încercarea cu
tensiune mărită a unui echipament, este obligatorie măsurarea rezistenţei de izolaţie a acestuia.
    Art. 99. - Înaintea probei cu tensiune mărită, la echipamentele care conţin fluide izolante
trebuie să existe certitudinea că rezultatele încercării acestor fluide sunt corespunzătoare.
    Art. 100. – (1) Când încercarea cu tensiune mărită nu se poate face pe fiecare element dintr-
o celulă de înaltă tensiune, se admite ca încercarea să se facă pe ansamblul celulei, şi anume la
valoarea corespunzătoare aparatului cu tensiunea de încercare specifică cea mai mică, cu
menţionarea acestei situaţii în buletinul de încercare.
    (2) Situaţiile în care echipamentele se încearcă în ansamblul celulei se stabilesc prin
instrucţiuni tehnice interne. În general, în acest caz intră celulele prefabricate şi cele în care
demontarea conexiunilor de legătură nu este posibilă.
                          30
    Art. 101. - Aparatele construite pentru o anumită tensiune nominală, dar care funcţionează
în instalaţii cu tensiuni nominale mai mici, se încearcă corespunzător tensiunii nominale a instalaţiei
în care funcţionează.
    Art. 102. - La punerea în funcţiune a elementelor şi echipamentelor cu tensiune nominală
mai mare de 60 kV, pentru proba cu tensiune mărită se iau în consideraţie buletinele de încercare
ale furnizorului sau buletinele de încercare eliberate de alte laboratoare de înaltă tensiune.
    Art. 103. - Încercările şi măsurătorile se execută după umplerea cu ulei a transformatorului
şi aerisirea corespunzătoare a acestuia, la un interval minim de 12 ore după terminarea acestei
operaţii.
    Art. 104. - Ordinea efectuării încercărilor şi măsurătorilor privind starea izolaţiei şi care
preced totdeauna încercările cu tensiune mărită, este următoarea:
    a) rigiditatea dielectrică a uleiului, eventual analiza redusă a uleiului, dacă se apreciază a fi
     necesară;
    b) rezistenţa de izolaţie măsurată după 60 secunde de la aplicarea tensiunii (R 60’’),
     coeficientul de absorbţie (R60’’/R15’’ ) şi tg δ a izolaţiei înfăşurărilor.
    Art. 105. - Determinarea pierderilor dielectrice a izolaţiei înfăşurărilor în ulei a
transformatoarelor – tg δ - este obligatorie pentru toate transformatoarele cu tensiuni nominale peste
110 kV inclusiv şi puteri peste 10 MVA inclusiv, indiferent de tensiunea nominală. Pentru
transformatoarele cu tensiuni până la 35 kV inclusiv, proba este facultativă.
   Art. 106. - În buletinul de încercări se vor indica temperaturile izolaţiei la care s-au executat
măsurătorile. Măsurătorile se execută la o temperatură a izolaţiei care să fie mai mare de 10° C.
    Art. 107. - Temperatura izolaţiei transformatorului deconectat timp îndelungat (cel puţin 24
de ore) şi care nu a fost supus încălzirii se consideră a fi temperatura straturilor superioare ale
uleiului, măsurată cu termometrul.
    Art. 108. - În cazul încălzirii transformatorului, măsurarea rezistenţei de izolaţie se face
după întreruperea încălzirii, dar nu mai devreme de 60 minute în cazul încălzirii prin alimentarea
înfăşurării (în scurtcircuit sau în curent continuu), iar în cazul încălzirii exterioare (inducţie ş.a.) nu
mai devreme de 30 min.
    Art. 109. – (1) Măsurătorile de izolaţie R60’’ şi tg δ a înfăşurărilor trebuie să se facă la PIF,
pe cât posibil la o temperatură (ecart ± 5° C) apropiată de cea indicată în buletinul fabricii, dar nu
mai mică de +10° C.
    (2) Prevederea este obligatorie pentru transformatoarele de medie şi mare putere. Măsurarea
caracteristicilor izolaţiei se execută pe panta scăderii temperaturii, după liniştirea uleiului - circa o
oră. Temperatura izolaţiei se determină înainte de măsurarea caracteristicilor izolaţiei.
    (3) Readucerea rezistenţei R60’’ şi a tg δ pentru izolaţia înfăşurărilor la temperatura de
referinţă, în vederea comparării rezultatelor, se efectuează utilizând coeficienţii de variaţie (K1 şi
K2) în funcţie de diferenţa de temperatură Δt (°C).
    Art. 110. - Reviziile şi intervenţiile accidentale la întrerupătorii tip IUP 27,5 KV din STE se
efectuează în următoarele condiţii:
    a) la depăşirea numărului de declanşări maxim admis între două revizii tehnice, prevăzut în
      cartea tehnică a întrerupătorului, formaţia comună EA-PRAM efectuează o revizie
      accidentală suplimentară atât la circuitul primar cât şi la circuitele secundare aferente;
    b) organizarea acestui tip de lucrare se face de către conducerea tehnică a centrului de
      electrificare, care stabileste, prin reglementări interne, numărul de declanşări maxim
      admis pentru fiecare tip de întrerupător după care trebuie să se efectueze o revizie
      accidentală precum şi modul de urmărire a declanşărilor; de asemenea conducerea
      centrului de electrificare trebuie să asigure baza materială necesară desfăşurării în bune
      condiţii a acestei lucrări.                          31
          §. 2. Condiţii pentru verificarea uleiurilor electroizolante
    Art. 111. - Pentru uleiurile electroizolante utilizate în echipamentele şi aparatele electrice
sunt stabilite următoarele definiţii:
    a) ulei nou este uleiul livrat de rafinării, neutilizat niciodată şi având caracteristicile
       prevăzute în standardele în vigoare. Acest ulei nu poate fi utilizat în echipamentele şi
       aparatele electrice fără a fi recondiţionat fizic;
    b) ulei nou recondiţionat fizic este uleiul indicat mai sus, care a fost recondiţionat fizic -
       uscat şi filtrat, în vederea aducerii la parametrii necesari utilizării;
    c) ulei din exploatare este uleiul din echipamentele şi aparatele electrice aflate în funcţiune;
    d) ulei din exploatare recondiţionat fizic este uleiul din echipamentele şi aparatele electrice
       care, în urma unui tratament fizic - uscare, filtrare, corespunde parametrilor prescrişi în
       acest capitol, referitor la uleiul din exploatare.
    Art. 112. - In vederea verificării uleiului electroizolant din echipamentele şi aparatele
electrice, trebuie respectate următoarele condiţii specifice:
    a) recoltarea probelor şi completarea cu ulei se face prin grija gestionarului instalaţiei.
    b) probele de ulei pentru analiză se colectează de preferinţă, pe timp senin, fără ceaţă, la ore
      cu umiditate atmosferică minimă, fără vânt şi fără praf.
    c) probele de ulei nu se colectează pe timp de ceaţă, vânt, praf, ploaie, lapoviţă, în general în
      timp cu precipitaţii atmosferice;
    d) uleiul electroizolant de provenienţă indigenă, existent într-un aparat, se poate completa cu
      ulei electroizolant de acelaşi tip. Amestecul, în acest caz, se face fără restricţie;
    e) nu se recomandă introducerea uleiului neaditivat TR30 peste uleiul aditivat TR 25A;
    f) în cazul aparatelor din import cu ulei străin, pentru completare este obligatoriu a se utiliza
      ulei nou din acelaşi tip sau echivalent. Completarea cu alt tip de ulei se face numai dacă
      acesta este compatibil cu cel din echipament. Se impune efectuarea testului de
      compatibilitate într-un laborator de specialitate;
    g) în cazul deteriorării calităţii uleiului electroizolant, trebuie analizată cauza care a condus
      la această situaţie;
    h) se respectă prevederile din Regulamentul privind exploatarea uleiurilor având indicativul
      PE 129/1991 - definiţii, gospodărire, metode de analiză, interpretarea rezultatelor,
      recondiţionarea fizică.
    Art. 113. – (1) După prelevarea probelor de ulei din echipamentele şi aparatele electrice,
fiecărei sticle se ataşeaza o etichetă pe care se înscrie:
    a) locul unde este montat echipamentul sau aparatul electric;
    b) numărul de fabricaţie al echipamentului sau al aparatului electric;
    c) tensiunea superioară a echipamentului sau a aparatului electric;
    d) locul de prelevare a probei şi data.
    (2) Înainte de efectuarea verificărilor, probele vor fi păstrate în încăperea în care se fac
determinările un timp suficient încât să se realizeze echilibrarea termică cu mediul
    (3) În cazul în care probele prelevate nu pot fi verificate pe teren şi sunt transportate la
laboratorul PRAM, acestea sunt păstrate timp de 24 de ore pentru echilibrare termică, după care se
efectuează verificările specifice.
    (4) Vasul în care se pune uleiul pentru testat se va curăţa cu eter de petrol.
    Art. 114. – (1) Pentru fiecare probă de ulei se efectueaza 6 determinări a rigidităţii
dielectrice cu ajutorul instalaţiei speciale.
    (2) Valoarea din prima determinare nu se ia în considerare şi se calculeaza media aritmetică
a valorilor tensiunilor de străpungere din ultimele 5 determinări, cu condiţia ca nici una din cele 5
valori să nu difere cu mai mult de 15 % faţă de valoarea medie la uleiurile noi şi cu mai mult de
25% la uleiurile din exploatare. In cazul în care rezultatele determinărilor diferă cu mai mult de
15% şi respectiv cu mai mult de 25 % faţă de media lor aritmetică, se repeta încercarea pe o noua
probă de ulei. În acest caz se consideră ca tensiune medie de străpungere, media aritmetică a celor
10 valori obţinute la cele două probe.
                          32
        §3 Condiţii pentru verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante
    Art. 115. - Verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante se efectuează în instalaţii
(standuri) de încercare special amenajate, care cuprind:
    a) instalaţia de încercare propriu-zisă: transformatorul ridicător de tensiune, spaţiul de înaltă
      tensiune, izolatoarele barei de înaltă tensiune şi bara de înaltă tensiune, cuva cu apă;
    b) circuite de comandă, măsură, protecţie, semnalizare şi blocaj
   Art. 116. - Instalaţia de încercare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice
minime:
   a) transformatorul de înalta tensiune utilizat la încercări va avea puterea minimă de 200 VA;
   b) să existe o întrerupere vizibilă a alimentării instalaţiei;
   c) instalaţia de încercare propriu-zisă se montează în interiorul unui spaţiu de încercare cu
     îngrădire fixă realizată din plasă de sârmă, având înălţimea minimă de 1,8 m pentru
     instalaţii de tip interior şi de 2 m pentru instalaţii de tip exterior;
   d) distanţa minimă de la părţile aflate sub tensiune a instalaţiei de încercare propriu-zisă la
     îngrădirea de protecţie din plasă de sârmă trebuie să corespundă datelor din tabelul
     următor:

         Distanţa de la partea aflată sub tensiune la plasa de protecţie [cm]
          Tensiunea de     Instalaţia de tip    Instalaţia de tip
         încercare [KV]       interior        exterior
             20           18           30
            110           90           90
            220           160           180
            400            -           310
    e) spaţiul de încercare trebuie să aibă toate uşile de acces prevăzute cu blocaje electrice;
    f) circuitele de comandă, măsură, protecţie, semnalizare şi blocaj sunt înglobate într-un
      pupitru de comandă, amplasat în afara spaţiului de încercare, în imediata apropiere, de
      unde să se poată observa mijlocul de protecţie în timpul încercării. Circuitele de
      semnalizare au rolul de a semnaliza prezenţa tensiunii în instalaţie, iar circuitele de blocaj
      electric au rolul să deconecteze instalaţia aflată sub tensiune, atunci când uşile de acces în
      interiorul spaţiului de încercare sunt deschise şi când scurtcircuitorul mobil al instalaţiei
      nu este demontat din instalaţie şi agăţat pe microcontactul de blocare a alimentării.
        Se recomandă ca repunerea sub tensiune a instalaţiei după închiderea uşilor să fie
      făcută numai începând de la valoarea zero a tensiunii. De asemenea trebuie prevăzut ca
      butonul de anclanşare să fie, de preferinţă, cu blocaj cu cheie tip auto.
    g) în faţa pupitrului de comandă trebuie prevăzut un covor electroizolant pe care trebuie să
      stea personalul executant în momentul în care manipulează instalaţia de încercare;
    h) pentru realizarea temporizării încercării specific fiecărui tip de mijloc de protecţie,
      trebuie prevăzut un releu de timp care să întrerupă alimentarea cu tensiune a pupitrului de
      comandă după trecerea timpului stabilit pentru încercarea respectivă;
    i) toate părţile metalice ale instalaţiei de încercare, care în mod normal nu sunt sub tensiune,
      trebuie legate la pământ prin centura de legare la priza de pământ a laboratorului. Priza de
      pământ locală la care se leaga standul de încercări trebuie sa aiba o rezistenţă de dispersie
      de maxim 10 , în orice condiţii atmosferice. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ
      se măsoară anual;
    j) alimentarea pupitrului de comandă trebuie să se facă printr-o priză bipolară cu contact de
      protecţie;
    Art. 117. - Încercările electrice ale mijloacele de protecţie electroizolante se efectuează cu
respectarea următoarelor condiţii:

                         33
    a) înainte de încercarea electrică a mijloacelor de protecţie trebuie să se efectueze o revizie
     exterioară amănunţită şi, numai în cazul rezultatelor corespunzătoare, se va trece la
     încercarea electrică propriu-zisă. Dacă, în cadrul reviziei exterioare, se va constata că
     mijlocul de protecţie prezintă defecte evidente, dacă nu corespunde normelor de protecţie
     a muncii pentru instalaţii electrice sau dacă lipseşte numărul de ordine, încercarea nu se
     execută înainte de eliminarea acestor deficienţe;
    b) toate încercările electrice ale mijloacelor de protecţie trebuie să se execute numai în
     instalaţii speciale destinate acestui scop şi în condiţiile prevăzute în instrucţiunile de
     utilizare elaborate de producător;
    c) pentru mijloacele utilizate în interior, încercările se execută în laborator la temperatura
     ambiantă, indiferent de umiditate. În lipsa unor indicaţii exprese din partea
     producătorului, mijloacele electroizolante de tip interior nu trebuie utilizate în exterior în
     condiţii de precipitaţii (ceaţa, ploaie, ninsoare etc);
    d) mijloacele electroizolante, destinate utilizării în exterior în condiţii de umiditate ridicată
     şi/sau ceaţă, vor fi încercate la omologare în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau
     standardul de produs. Înaintea încercării acest tip de mijloc de protecţie se va menţine cel
     puţin o oră în condiţii de umiditate maximă, similar mediului exterior;
    e) mijloacele de protecţie electroizolante se încearcă în curent alternativ de frecvenţă 50 Hz,
     măsurându-se curenţii de scurgere şi verificându-se tensiunea de ţinere;
     Încercarea mijloacelor de protecţie din cauciuc se poate face şi în curent continuu
     (redresat) cu condiţia ca tensiunea de încercare să fie de 2,5 ori mai mare ca tensiunea
     eficace de curent alternativ. In acest caz, durata încercării se păstrează ca la curent
     alternativ, iar curentul de scurgeri nu se normează;
    f) timpul de încercare se măsoară din momentul stabilirii valorii maxime a tensiunii de
     încercare şi nu trebuie să depăşească cu mult timpul prevăzut pentru încercarea fiecărui
     mijloc de protecţie în parte şi nici să fie mai mic decât acesta;
    g) verificarea mijloacelor de protecţie se face de către personalul PRAM autorizat pentru
     aceste tipuri de lucrări.
    Art. 118. - Manipularea standului de încercări de către personalul autorizat se face în felul
următor:
    a) se montează mijlocul de protecţie pentru încercare doar în condiţiile în care barele de
      înaltă tensiune sunt legate la pământ cu ajutorul unui scurtcircuitor mobil, pupitrul de
      comandă deconectat de la sursa de tensiune prin minim două întreruperi, dintre care cel
      puţin una vizibil - de preferat fişa bipolară şi priză;
    b) se verifică corectitudinea montării, după care personalul părăseşte spaţiul de încercare;
    c) se demontează legarea la pământ a barei de înaltă tensiune. Demontarea şi montarea
      legăturii la pământ, se face astfel încât, să nu fie necesară pătrunderea în spaţiul de
      încercare a personalului. În caz contrar, se respectă prevederile din normele de protecţia
      muncii privind montarea şi demontarea scurtcircuitoarelor mobile;
    d) se închide uşa spaţiului de încercare, verificându-se să nu rămână nimeni în interiorul
      acestuia;
    e) se aduce cursorul autotransformatorului – ATR - în poziţia zero;
    f) personalul executant stând pe covorul electroizolant din faţa pupitrului de comandă,
      verifică poziţia de zero a întrerupătorului de pe pupitrul de comandă şi apoi introduce fişa
      bipolară în priză;
    g) se trece întrerupătorul de pe pupitru de comandă în poziţia ―ÎNCHIS‖, se verifică
      aprinderea becului care indică conectarea corectă a fazei, după care personalul executant
      cuplează prin buton pupitru şi alimentează ATR;
    h) cu ajutorul ATR se ridică treptat tensiunea până la valoarea de încercare a mijlocului de
      protecţie - valoare stabilită de fabricantul mijlocului de protecţie, urmărindu-se indicaţia
      kilovoltmetrului şi a miliampermetrului;
    i) după terminarea încercării, operaţiile se succed în ordine inversă prin:
        - deconectarea instalaţiei;
        - scoaterea fişei din priză;
                         34
        -  aducerea întrerupătorului de pe pupitru în poziţia zero;
        -  legarea la pământ a barei de înaltă tensiune din spaţiul de încercare;
        -  verificarea legării la pământ a barei;
        -  intrarea în interiorul spaţiului de încercare;
        -  se demontează mijlocul de protecţie care a fost supus încercării;
        -  apoi se montează alt mijloc de protecţie pentru a fi supus aceluiaşi procedeu de
          încercare.
    Art. 119. - După verificarea mijloacelor de protecţie se va emite buletinul de încercare şi se
va aplica pe fiecare mijloc de protecţie ştampila sau o etichetă cu următorul cuprins:

          Laborator PRAM _________________
          Nr. ______________________
          Se poate folosi în instalaţia de _________KV
          Expiră la data de ____________________                      Secţiunea a 8-a
          Emiterea, verificarea şi arhivarea buletinelor de încercare
    Art. 120. - Emiterea, verificarea şi arhivarea buletinelor de încercare emise de către
personalul PRAM-TM se efectuează în felul următor:
    a) se utilizează modelele de buletine de încercare prevăzute în anexele nr. 23—45 din
      prezenta instrucţiune; în situaţia în care nu este stabilit un model de buletin pentru
      elementele electrice la care se face încercarea, şeful laboratorului PRAM-TM trebuie să
      elaboreze tipuri de buletine specifice conform indicaţiilor producătorului şi a prezentelor
      instrucţiuni, care să cuprindă toate încercările efectuate;.
    b) fiecare buletin de încercare trebuie să conţină un număr şi data emiterii. Numerotarea
      buletinelor să se facă pe tipuri de instalaţii - instalaţii EA din STE, PS, PSS, instalaţii
      ELF, instalaţii LC, instalaţii terţi - şi să fie înregistrate în Registru de evidenţă a
      buletinelor de încercare. La începerea fiecărui an calendaristic se reia numerotarea
      buletinelor;
    c) buletinele de încercare se emit în aceeaşi zi în care au fost efectuate încercările şi
      măsurătorile, aceasta fiind obligaţia şefului formaţiei de lucru PRAM-TM;
    d) completarea buletinelor se face în 2 exemplare, original şi copie de către şeful formaţiei
      de lucru PRAM-TM sau de către un alt membru al formaţiei de lucru;
    e) completarea se face citeţ şi îngrijit: se vor completa toate rubricile specifice măsurătorilor
      şi încercărilor efectuate, iar rubricile care nu se completează se barează;
    f) rubrica ― Încercat de “ se completează cu numele şi prenumele în clar al şefului de
      formaţie de lucru şi a membrilor din formaţie;
    g) rubrica “ Asistat de “ se completează cu numele şi prenumele în clar a persoanei
      desemnate să asiste la măsurători din partea beneficiarului (districtului);
    h) după completarea buletinului şi consemnarea concluziilor măsurătorilor şi încercărilor de
      către şeful formaţiei PRAM-TM, buletinul se semnează de către toate persoanele de mai
      sus;
    i) ambele exemplare (originalul şi copia) se vor înmâna şefului de laborator PRAM-TM
      care, după verificarea rezultatelor din buletin, îşi va menţiona numele şi prenumele, va
      semna şi ştampila fiecare exemplar la rubrica “Verificat de“. In caz că buletinele
      verificate nu corespund, şeful laboratorului stabileşte şi ia măsuri, după caz;
    j) pentru elementele sau echipamentele electrice la care s-a prelevat proba de ulei şi nu s-a
      putut efectua verificarea uleiului la faţa locului, proba de ulei se trimite la laboratorul

                         35
     PRAM pentru a fi supusă încercărilor dielectrice; după efectuarea verificărilor trebuie
     emis un buletin de încercare special numai pentru ulei.
       Valoarea rigidităţii dielectrice a probei de ulei din buletinul special emis se trece şi în
     buletinul emis pentru elementul sau echipamentul electric respectiv. Pentru astfel de
     situaţii, redarea în exploatare a elementului sau echipamentului electric se face în baza
     rezultatelor probei de ulei din buletinul anterior şi a analizării rezultatelor la încercările şi
     măsurătorile efectuate. Menţinerea în exploatare a elementului sau echipamentului
     electric se face în baza buletinului de încercare care trebuie să cuprindă toate rezultatele
     încercărilor şi măsurătorilor efectuate - inclusiv rezultatele verificării probei de ulei;
   k) buletinele originale sunt trimise beneficiarului în timp util, dar nu mai târziu de 15 zile de
     la data emiterii;
   l) copiile buletinelor se arhivează de către şeful laboratorului PRAM-TM în dosare pe tipuri
     de instalaţii de electrificare şi pe ani: STE, PS, PSS, ELF - cabluri de energie, instalatii de
     iluminat şi forţă, PT, GE, LC, CDS, prize de pământ. Copiile buletinelor emise pentru
     lucrări la terţi se arhivează într-un dosar separat - Lucrări pentru terţi;
   m) buletinele originale se arhivează de către beneficiar în dosare, pe tipuri de instalaţii şi pe
     ani, fiind păstrate la sediul districtului;
   n) buletinele se păstrează în arhivă până la efectuarea lucrărilor RK sau a lucrărilor de
     înlocuire a elementului şi/sau echipamentului electric respectiv.


                     Secţiunea a 9-a
           Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor PRAM-TM

   Art. 121. - Efectuarea pregătirii, desfăşurării şi finalizării lucrărilor PRAM-TM sunt
stabilite în anexa nr. 46 din prezentele instrucţiuni, care prevăd sarcinile personalului PRAM în
legătură cu organizarea şi desfăşurarea lucrărilor PRAM - TM.
                         36
                    CAPITOLUL VII
                   DISPOZIŢII FINALE

    Art. 122. - Pentru urmărirea, evidenţa şi analiza evenimentelor electrice accidentale produse
în SPCCAT din instalaţiile de electrificare trebuie respectate prevederile din reglementările
specifice în vigoare.
    Art. 123. - Şeful laboratorului PRAM-TM trebuie să ţină o evidenţă a defectărilor produse
în elementele componente a SPCCAT din instalaţiile de electrificare şi trebuie să analizeze periodic
cauza acestor defectări, luând măsurile necesare împuse de cerinţele exploatării.
    Art. 124. - Buletinele de încercare folosite de laboratorul PRAM-TM sunt prezentate în
anexele nr. 23-45 la prezentele instrucţiuni.
    Art. 125. – (1) Sigilarea instalaţiilor de electrificare la care a lucrat personalul PRAM-TM
se face cu sigiliu personalizat notat „PRAM nr. __‖ şi acordat numai unei singure persoane.
    (2) Şeful laboratorului PRAM-TM ţine o evidenţă strictă a sigiliilor.
    Art. 126. - Personalul laboratorului PRAM-TM este direct răspunzător de calitatea lucrărilor
executate.
    Art. 127. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, orice prevedere
contrară îşi încetează valabilitatea.
                         37
                                          Anexa nr. 1
                                      la instrucţiunile nr. 357

   PRESCRIPŢIILE ŞI REGLEMENTĂRILE ELECTRICE CARE SE APLICĂ ŞI
         ÎN INSTALAŢIILE DE ELECTRIFICARE CFR
 Indicativul                   Titlul prescripţiei
    0                          1
PE 003/79     Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul şi darea în
         exploatare a instalaţiilor energetice
Ordinul 35/2002
         Regulamentul de conducere şi organizare a activitaţii de mentenanţă
ANRE
PE 016-7/88    Normativ tehnic departamental pentru repararea aparatelor şi instalaţiilor
         pentru localizarea defectelor în cabluri
PE 016-8/96    Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi instalaţiile de transport şi
         distribuţie ale energiei electrice din RENEL
PE 101/85     Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare
         cu tensiuni peste 1kV (republicat în 1993)
PE 101 A/85    Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor
         electrice cu tensiunea peste 1kV în raport cu alte construcţii (republicat în
         1993)
NTE 003/04/00   Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni
         peste 1000 V
NTE 001/03/00   Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei si protecţia
         instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor
PE 116/94     Normativ de încercări si măsurători la echipamente şi instalaţii electrice
NTE 002/03/00   Normativului pentru încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii,
         comandă – control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor
PE 120/94     Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale
         furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari
PE 134/95     Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele
         electrice cu tensiunea peste 1kV
PE 134-2/96    Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele
         electrice cu tensiunea sub 1kV
PE 143/94     Normativ privind limitarea regimului nesimetric şi deformant în reţelele
         electrice
PE 148/94     Instrucţiuni privind condiţiile generale de proiectare antiseismică a instalaţiilor
         tehnologice din staţiile electrice
PE 152/90     Metodologie de proiectare a fundaţiilor LEA peste 1000kV
PE 155/92     Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru
         clădiri civile
PE 501/85     Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi automatizărilor electrice
         ale centralelor si staţiilor
PE 504/96     Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor
         electrice
         Volumul I – Prescripţii generale
         Volumul II - Sisteme de conducere şi teleconducere
         Volumul III - Sisteme de protecţie şi automatizări
PE 506/83     Regulament de exploatare tehnică a instalaţiilor de circuite secundare
PE 602/80     Regulament de exploatare tehnică a instalaţiilor de telecomunicaţii
PE 808/79     Condiţii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA
PE 829/73     Condiţii tehnice pentru aparatajul de joasă tensiune utilizat la servicii interne
PE 843/74     Condiţii tehnice pentru panouri, pupitre şi dulapuri de automatizare
                        38
    0                          1
PE 861/74    Condiţii tehnice pentru dulapuri de comandă şi protecţie, stelaje, panouri din
         conturul operativ aferente părţii electrice
3.RE –I 2-83   Instrucţiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecţie a muncii
         (republicate in 1995)
3.2.RE-I 17-82  Instrucţiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni până la 35
         kV
3.2.RE-I18-70  Instrucţiuni pentru verificarea aparatelor electrice de măsură pe panouri
3.2.RE-I20-70  Instrucţiuni pentru lucrări de revizie la instalaţiile de anclanşare automata a
         rezervei (AAR)
3.RE-I 23-88   Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la pământ
         (republicate în 1995)
3.2.RE-I24-85  Instrucţiuni privind organizarea şi efectuarea măsurilor de sarcină şi de
         tensiune în reţelele de joasă tensiune de distribuţie publică (republicate în
         1994)
3. RE –I     Indicaţii metodologice privind stabilirea locurilor de munca cu condiţii de
25-81      muncă deosebite din instalaţii
OG-I 30-91    Instrucţiune pentru dotarea laboratoarelor de analiză a uleiurilor electroizolante
         din FRE - aliniată la cerinţa normelor internaţionale
3.1E-I 31-81   Instrucţiuni tehnologice de verificare a rigidităţii şi a tg. a uleiului
         electroizolant(republicate în 1995)
OG-I 32-81    Instrucţiuni pentru determinarea sulfului corosiv în uleiul electroizolant din
         transformatoarele de puteri mari
3.1.E-I 36-80  Instrucţiuni pentru întreţinerea şi verificarea mecanică pe teren a contactelor
         releelor intermediare
3.1.E-I 48-81  Instrucţiuni pentru verificări la punerea în funcţiune şi periodice în exploatare a
         dispozitivelor de protecţie
3.1.RE-I 52-81  Instrucţiune pentru depistarea punerilor la pământ în circuitele secundare de
         curent
3.1.RE-I53-91  Instrucţiuni tehnologice de verificare preventivă a transformatoarelor de putere
3.2.E-I 54-84  Instrucţiuni de revizie şi reparaţie curentă a instalaţiilor serviciilor proprii de
         curent alternativ din staţiile de transformare
3.2.E-I 62-74  Instrucţiune pentru verificarea instalaţiilor RAR realizate cu relee de tip RARS,
         RARB şi RAR-1MT, produse de ICEMENERG (IRME)
3.2.E-I65-91   Instrucţiuni de exploatare şi reparaţie a instalaţiilor serviciilor proprii de curent
         continuu din staţiile de transformare
3.2.RE-I 71-88  Instrucţiune privind montarea, exploatarea şi încercarea mijloacelor de
         protecţie contra supratensiunilor
3.1.E-I 83-77  Instrucţiuni privind stabilirea reglajelor la dispozitivele de automatizare (RAR,
         AAR, DAS) din staţii de transformare ce alimentează consumatori cu motoare
         sincrone mari
3.1.E-I 87-77  Instrucţiuni de exploatare a milisecundometrului numeric MINUT cu trei
         canale pentru măsurarea timpilor de acţionare a întreruptoarelor (republicate în
         1994)
3.1.E-I 98-82  Instrucţiuni pentru urmărirea transformatoarelor de puteri mari din exploatare,
         prin analiza gazelor dizolvate în ulei
3.2.E-I 105-79  Instrucţiuni privind tehnologia de tratare a izolaţiei transformatoarelor de
         putere în ulei, în condiţii de exploatare
3.E-I 107-81   Instrucţiuni de reparare a transformatoarelor capacitive de tensiune TECU 110-
         400 kV din exploatare
3.1.E-I 117-82  Instrucţiuni pentru realizarea şi reglajul protecţiei homopolare de tensiune
         (PHT) folosită pentru semnalizarea simplelor puneri la pământ în reţele aeriene
         de MT cu neutrul izolat sau compensat
                        39
     0                          1
3.2.E-I 123-83  Instrucţiuni privind verificarea şi interpretarea funcţionării protecţiei de gaze la
         transformatoarele de putere (republicate in 1995)
3.1.E-I 128-91  Instrucţiuni tehnologice de verificare profilactica a întreruptoarelor şi
         separatoarelor din staţii şi reţele
3.RE-I 134-93   Instrucţiuni privind analiza stării izolatoarelor din instalaţiile electrice de înaltă
         şi medie tensiune din exploatare
2.LI-I 135-93   Instrucţiuni privind controlul calităţii si recepţia lucrărilor la punerea în
         funcţiune a LEA de MT şi JT
3.1.RE-I 136-84  Instrucţiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT şi JT
3.1.RE-I 138-84  Instrucţiune tehnologică experimentală privind încercarea şi defectoscopia
         mantalei de PVC la cablurile de 20kV tip A2YSY
3.2.RE-I 140-84  Instrucţiuni privind controlul şi revizia tehnică a clemelor şi armăturilor din
         LEA şi staţiile de 110-400 kV
3.2. E-I 145-84  Instrucţiune pentru verificarea protecţiei de distanţă tip RD 310, de fabricaţie
         EAW (RDG)
3. RE-I 147-84  Instrucţiuni tehnologice privind recondiţionarea în atelier a siguranţelor MRP
         de joasă tensiune
3.1. D-I 150-85  Principii generale de lichidare a avariilor în instalaţiile de medie tensiune
3.2. E-I 168-87  Instrucţiuni pentru exploatarea şi revizia tehnică a grupurilor electrogene fixe şi
         mobile din dotarea IRE - urilor
3. RE-I 175-87  Instrucţiune tehnologică de exploatare a întreruptoarelor automate de JT tip
         OROMAX
3.1.RE-I 191-88  Instrucţiune tehnologică de exploatare a întreruptoarelor automate de JT tip
         USOL
3. E-I 193-92   Instrucţiune tehnologică pentru depistarea de la distanţă a supraîncălzirii căilor
         de curent din instalaţiile electrice prin pirometrie în infraroşu (GSCI)
3. E-I 198-89   Instrucţiune tehnologică de exploatare a întreruptoarelor automate de joasă
         tensiune tip AMRO
OU-I 202-93    Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea centrului PRAM şi
         telecomunicaţii din cadrul filialelor de reţele electrice (GTDEE-SAMTRE)
3.E-I 209-95   Instrucţiune tehnologică de recondiţionare a transformatoarelor de măsură
         CESU 110kV şi TEMU 110kV(GSCI)
3.2.FT 3-73    Încercările periodice ale transformatoarelor de putere şi ale bobinelor de
         stingere după reparaţii şi în exploatare
3.2.FT 5-90    Revizia întreruptoarelor IO şi IUP de medie tensiune şi a dispozitivelor de
         acţionare aferente (republicată în 1995)
3.2.FT 9-69    Revizia unui punct de alimentare
3.2. FT 10-85   Revizia posturilor de transformare pe stâlpi (republicată în 1995)
3.2.FT 12-83   Revizia bateriilor staţionare de acumulatoare (republicată în 1995)
3.2.FT 20-80   Reparaţia în atelier a întreruptoarelor IUP 110kV, 3000 şi 1900 MVA
3.2.FT 22a-91   Fişa tehnologică pentru revizia tehnică a separatoarelor de medie tensiune cu
         tensiuni nominale între 1 şi 24 kV şi a dispozitivelor de acţionare aferente, de
         fabricaţie indigenă
3.2.FT 22b-91   Fişă tehnologică pentru revizia tehnică a separatoarelor de înaltă tensiune cu
         tensiuni nominale cuprinse între 36 şi 420 kV şi a dispozitivelor de acţionare
         aferente, de fabricaţie indigenă
3.2.Ft 23-82   Revizia tehnică a transformatoarelor de măsură de 110-400 kV (republicată în
         1995)
3.2.FT 24-73   Revizia siguranţelor de înaltă tensiune de tip interior şi exterior de 6-35 kV
3.2.FT 25-82   Revizia tehnică a transformatoarelor de măsură de 6-35kV
3.2.Ft 26/1-82  Exploatarea, repararea şi revizia tehnică a comutatoarelor de reglaj în sarcină
         pentru transformatoare de medie şi mare putere
                         40
    0                          1
3.2.FT26/2-96   Fişa tehnologică pentru exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor
         de reglaj sub sarcină pentru transformatoarele de medie şi mare putere.
         Comutatoare de tip RS-3, RS-4 de fabricaţie KOLAROV(Bulgaria) - vol. I,
         partea a II a
3.2.FT26/3-82   Exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor de reglaj în sarcină
         pentru transformatoarele de medie şi mare putere
3.2.FT26/5-84   Exploatarea, revizia tehnică şi repararea comutatoarelor de reglaj sub sarcină
         pentru transformatoarelor de medie şi mare putere, de fabricaţie Reinhausen
         (republicată în 1994)
3.2.FT 28-93   Fişa tehnică pentru întreruptoare de joasă tensiune (2 volume)
3.2.FT30-76    Revizia dispozitivelor de acţionare DPI, DSI, DRI, DGI, DMI, MRI şi MASI
         ale întreruptoarelor de 6-35kV inclusiv
3.2.FT 31-71   Revizia motoarelor electrice şi convertizoarelor
2.RE-FT35/2- 95  Realizarea branşamentelor de cablu coaxial GTDEE-SAMTRE
3.2.FT38-88    Fişa tehnologică privind revizia tehnică LEA de 6-20kV(republicată în 1995)
3.2.FT 40-84   Executarea lucrărilor de montaj, exploatare şi reparaţii ale cutiilor de distribuţie
         din reţelele electrice de joasă tensiune
3.2.LI-FT 46-84  Executarea LEA de joasă tensiune
3.2.FT 48-82   Revizia posturilor de transformare în cabine de zid şi subterane, echipate cu
         celule prefabricate
3.2.FT 49-88   Executarea manşoanelor de legătură la cablurile de 1kVcu materiale din seturi
3.2.FT 51-83   Revizia tehnică a dispozitivelor de acţionare tip ASE, de fabricaţie IEP -
         Craiova pentru separatoarele de 110-400kV (republicată în 1994)
3.2.FT56-75    Revizia tehnică a întreruptorului IUP-35kV cu acţionare pneumatica sau cu
         dispozitiv de acţionare MR-4
3.2.FT57-90    Revizia tehnică a întreruptoarelor de înaltă tensiune de 110-400 kV
3.RE-FT61-77   Execuţia şi verificarea prizelor de pământ cu bentopriză
3.2.FT72-85    Revizia şi reparaţia barelor colectoare de 110-400 kV din staţii exterioare
3.2.FT75-87    Executarea şi repararea canalizărilor din liniile electrice subterane de 1-20 kV
         (republicată în 1994)
3.2.FT76-86    Executarea lucrărilor la circuitele secundare din staţiile de 110 kV/MT
         existente
1.RE-Ip30-88   Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ
1.E-Ip 50-86   Instrucţiuni de proiectare a bateriilor de condensatoare montate în interior la
         staţiile de transformare
F-IE1.3-77    Montarea transformatoarelor de putere medie de 16-40 MVA
F-IE-2-70     Montarea întreruptoarelor de înaltă tensiune
F-IE-3-70     Montarea separatoarelor de înaltă tensiune
F-IE-5-70     Montarea descărcătoarelor
F-IE-8-74     Executarea instalaţiilor de legare la pământ
F-IE-13.1-74   Butoane de comandă. Chei de comandă
F-IE-13.2-73   Lămpi de semnalizare. Casete de semnalizare
F-IE-13.3-75   Sonerii şi hupe
F-IE-13.4-74   Comutatoare cu came şi comutatoare voltmetrice
F-IE-13.11-74   Ampermetre şi voltmetre de tablou
F-IR-13.12-74   Wattmetre şi varmetre de tablou
F-IE-13.13-74   Contoare de energie activă şi reactivă
F-Ie-13.14-74   Milivoltmetre şi logometre (indicatoare şi regulatoare)
F-IE13.21-74   Relee de semnalizare
F-IE-13.22-74   Relee de timp
F-IE-13.23-75   Relee diferenţiale
F-IE-13.24-75   Relee termice
                        41
    0                       1
F-IE-25-75   Relee direcţionale
F-IE-13.26-74  Relee de protecţie de curent şi tensiune
F-IE-13.27-75  Relee speciale
F-IE-13.40-74  Relee intermediare
F-IE-13.50-75  Blocuri de încercare şi dispozitive de deconectare
F-IE-14-74   Montarea aparatelor de joasă tensiune
F-IE-21-70   Executarea circuitelor secundare
F-IA-1.2-78   Montarea instalaţiilor de măsurare a temperaturilor prin sistemul unificat IEA
FS 7-90     Montarea si întreţinerea bateriilor de acumulatoare
FS 9-88     Montarea confecţiilor metalice (panouri, dulapuri, stelaje, cutii cu cleme)
        pentru circuitele secundare în staţii electrice
FS 11-90    Montarea posturilor de transformare pe un stâlp de beton
FS 16-90    Montarea posturilor de transformare în cabina de zid
FC 5-80     Montarea accesoriilor (terminale, manşoane de legătură şi mixte ) la cablurile
        de 20-35 kV trifazate din import
                       42
                                         Anexa nr. 2
                                       la instrucţiunile nr. 357

          DOTĂRI MINIME ALE LABORATORULUI PRAM-TM
Nr.                                           Necesar
                    Denumire
crt.                                           (buc.)
   Autoutilitară carosată cu 4 locuri şi cabină pentru materiale şi truse de
 1.                                          1/laborator
   măsură.
 2. Trusă pentru încercări cu tensiune mărită                     1/laborator
   Punte de înaltă tensiune pentru măsurarea capacităţii şi a tangentei
 3. unghiului de pierderi dielectrice a izolaţiei complexe a înfăşurărilor       1/divizie
   transformatorului şi a uleiului electroizolant (Puntea Schering)
 4. Punte Wheatstone portabilă                             1/laborator
 5. Punte Thomson portabilă sau micormetru                       1/laborator
 6. Trusă de măsură a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ din STE      1/laborator
   Trusă de măsură a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ simple,
 7.                                          1/laborator
   cu secţionarea circuitului şi fără secţionarea circuitului
 8. Trusă de măsură a rezistenţei de contact la întrerupătoare şi separatoare     1/laborator
 9. Trusă de măsură a rezistenţei ohmice a transformatoarelor de putere        1/laborator
   Trusă pentru determinarea raportului de transformare şi a erorii de
 10.                                          1/laborator
   raport a transformatoarelor de putere
                                           1/STE+ 1 sediu
 11. Trusă de curent şi tensiune
                                           laboratorului
 12.  Trusă de curent 1200 A                             2 / laborator
 13.  Stand pentru verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante        1/laborator
 14.  Megohmmetru cu inductor 2500 V cu scala extinsă (50.000 M)           3/laborator
 15.  Megohmmetre cu inductor 500-1000V                        3/laborator
                                           1/STE+1 sediu
 16. Aparate de verificare a rigidităţii dielectrice a uleiurilor electroizolante
                                           laboratorului
 17.  Trusă de verificat relee complexe                        1/laborator
 18.  Multimetre digitale portabile                           1/salariat
 19.  Cleşte ampermetru de 1000A                            2/laborator
 20.  Osciloscoape cu minim 2 canale si memorie de 2*10MHz               1/laborator
 21.  Microdinamometre de 0,05 daN                           2/laborator
 22.  Termometre de mediu şi punctiforme                        2/laborator
 23.  Umidometru                                    2/laborator
    Trusă completă pentru defectoscopie cabluri de energie de joasă şi
 24.                                          1/divizie
    medie tensiune
 25.  Instalaţie de ardere cabluri de energie cu secţiunea până la 240 mmp       1/divizie
 26.  Decalor monofazat de unghi                           1 / laborator
 27.  Cosfimetru monofazat                               1/laborator
 28.  Autotransformatoare 8A                              2/laborator
 29.  Autotransformatoare de 50 A                           1/laborator
 30.  Surse simple de tensiune                             2/laborator
 31.  Surse duble de tensiune                             2/laborator
 32.  Secundometre pentru verificat relee                       2/laborator
    Trusă de verificat timpii de comutaţie şi simultaneitatea la
 33.                                          1/laborator
    întrerupătoare tip « MINUT »
 34.  Ampermetru de CA: clasa 0,5; domenii 10A si 25A                 2/laborator
 35.  Ampermetru CA: clasa 0,5; domenii 100A si 150A                 2/laborator
                          43
36. Voltmetru de CC: clasa 0,5; domenii 50V , 100V si 250V       2/laborator
37. Voltmetru de CA: clasa 0,5; domenii 150V , 250V si 500V       2/laborator
  Vobuloscop de joasă frecvenţă pentru instalaţia de telemecanizare
38.                                   1/laborator
  convenţională
39. Osciposcop portabil pentru TM, pe baterii              1/laborator
40. Voltmetru selectiv pentru audiofrecvenţă              1/laborator
41. Generator semnal de joasă frecvenţă                 1/laborator
42. Wattmetre clasă de precizie 0,2                   2/laborator
43. Indicator succesiune faze (Indicator control faze)         1/laborator
                       44
                                          Anexa nr. 3
                                      la instrucţiunile nr. 357

           TRUSELE ŞI APARATELE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL
               UTILIZATE IN ACTIVITATEA PRAM-TM
Nr    Tipul            Scopul             Cerinţe (Performanţe)
crt  aparatului
           a) Încercarea izolaţiei căilor de curent  Tensiune variabilă :
            primare ale întrerupătoarelor având         0-80Kv ca ;
            Un până la 35 Kv inclusiv.             0-80Kv cc;
           b) Măsurarea curentului de fugă pe     Curent maxim: 10mA;
            coloanele izolante ale IO-110 KV.    Afişaj tensiune:
           c) Măsurarea curentului de conducţie la      rezoluţie 0,1Kv;
            descărcătoarele cu rezistenţă      Afişaj curent:
            variabilă.                   0-100A rezol. 1A;
           d) Măsurarea tensiunii de amorsare la       1-10 mA rezol. 0,1mA
    Trusa de    frecvenţă industrială a         Alte cerinţe:
   încercare cu   descărcătoarelor cu rezistenţă      a) Să fie modulară,
1.
    tensiune    variabilă.                 transportabilă, să poată
     mărită   e) Încercarea izolaţiei înfăşurării      funcţiona în mediu exterior;
            primare cu tensiune alternativă     b) Să conţină toate anexele
            mărită aplicată la transformatoare de    pentru executarea în condiţii
            curent până la 35 KV inclusiv.       de siguranţă a încercărilor din
           f) Verificarea izolaţiei cablurilor de     punct de vedere a securităţii
            energie (6,10,20 KV) cu tensiune      personalului
            înaltă continuă.
           g) Încercarea izolaţiei barelor
            colectoare cu tensiune de frecvenţă
            industrială.
                                 Clasa 0,2;
           a) Măsurarea rezistenţei ohmice a      Rezoluţie: 0,001 
    Punte      înfăşurărilor la transformatoarele de  Să funcţioneze în condiţii de
2.           putere.                 teren;
    Thomson
           b) Măsurători de rezistenţă în circuitele  Alimentare cu acumulatori de
            de automatizare              9-12V

                                 a) Să poată identifica trasee şi
                                  locuri de defect la cabluri de
                                  energie cu şi fără manta cu
                                  tensiuni nominale până la 20
                                  KV şi secţiuni până la 240
    Locator                           mmp pozate în zona căii
     defecte   a) Depistarea defectelor în cablurile de    ferate electrificate (cu
3.   cabluri de    energie electrică, localizarea       numeroase subtraversări de
     energie    traseelor.                 reţele de sine CF şi curenţi
    electrică  b) Diagnosticarea instalaţiei de TM.      vagabonzi);
                                 b) Să poată stabili cu exactitate
                                  locul de defect chiar şi în
                                  cazul unei rezistenţe mari la
                                  locul de defect astfel încât să
                                  nu mai fie necesară arderea

                         45
                                  defectului;
                                c) Să poată stabili adâncimea de
                                  îngropare a cablului sub
                                  reţeaua de şine CF şi în afara
                                  ei pentru valori ale acesteia
                                  cuprinse intre 0,8 şi 3 m
                                a) Banda de frecvenţă 20 MHZ;
                                b) 2 intrări;
                                c) Alimentare de la baterii Ni-Cd
   Osciloscop
                                d) Memorie: 10 x n înregistrări
   digital cu
4.        Diagnosticarea releelor complexe din     e) Funcţii de multimetru (V, A,
   memorie si
         STE.                       continuitate, diode,
   2 spoturi
                                  temperatură)
                                f) Să poată funcţiona în condiţii
                                  de teren
                                a) Să furnizeze tensiune
                                  monofazată variabilă între 0
                                  şi 100 Vc.a. afişată cu o
                                  rezoluţie de 0,1 V;
                                b) Să furnizeze curent
   Trusa de                           monofazat variabil între 0 şi 5
          Verificarea şi trasarea caracteristicilor
   verificat                          A afişat cu o rezoluţie de
5.        pentru releele de distanta şi direcţionale
    relee                            0,01A;
               utilizate în STE.
   complexe                         c) Să asigure un decalaj variabil
                                  continuu între tensiune şi
                                  curent între 0 şi 360 afişat cu
                                  o rezoluţie de 1;
                                d) Să poată funcţiona în condiţii
                                  de teren.
                                a) Trusa trebuie să conţină toate
                                  anexele (condensator etalon,
                                  transformator ridicător de
                                  tensiune până la 10 Kv);
                                b) Să poată funcţiona în condiţii
           Măsurarea tangentei unghiului de
    Punte                            de teren;
6.          pierderi dielectrice şi a capacităţii
   Schering                         c) Să nu fie sensibilă la acţiunea
         izolaţiei complexe a transformatoarelor.
                                  câmpurilor electromagnetice
                                  create de instalaţiile în funcţie
                                  aflate în imediata vecinătate
                                  în timpul efectuării
                                  măsurătorii.
                       46
                                      Anexa nr. 4
                                   la instrucţiunile nr. 357

           PERIODICITATEA CONTROLULUI
      EFECTUAT DE CĂTRE ŞEFUL DE LABORATOR PRAM-TM
    LA FORMAŢIILE DE LUCRU ŞI LA INSTALAŢIILE DE ELECTRIFICARE

Nr.
        Controlul formaţiilor        Periodicitatea    Observaţii
crt.
 1         Circuite secundare          lunar
 2         Circuite primare          lunar
 3     Verificări mijloace de protecţie
           electroizolante           lunar
 4          Reparaţii relee           lunar
 5   Măsurători la instalaţiile ELF şi/sau LC   trimestrial
 6        Punct de lucru PRAM           lunar
 7         Telemecanizare            lunar
     Controlul sistemele de protecţie,
     comandă – control, automatizări şi
                          Periodicitatea
      telemecanică din instalaţiile de
            electrificare
 1        Instalaţiile din STE        trimestrial
 2     Instalaţiile din PS, PSS şi CDS      semestrial
 3   Instalaţia de automatizare a grupurilor
                            Anual
            electrogene
                        47
                                      Anexa nr. 5
                                  la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 1


             BARE COLECTOARE DE MEDIE TENSIUNE

1) Caracteristici: a) Tensiunea nominală;
          b) Puterea de scurtcircuit a sistemului energetic naţional (SEN) pe bara
           colectoare.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare:

                               Momentul     Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
     Denumirea probei                   efectuării       şi/sau
crt.                 valori de control
                                probei     aparate folosite
                                      Megohmmetru inductor de
    Măsurarea rezistenţei                 PIF; RC;
 1                   Riz > 1000MΩ                  2500V
      de izolaţie                     RIA
                                       (citirea după 1 minut)
    Încercarea izolaţiei cu   Un       1 2 2
                       6                 Instalaţie de tensiune
    tensiune alternativă    (KV)      0 0 5
 2                                PIF    alternativă marită de 50 Hz
    mărită de 50Hz timp de   Uînc. 2 2 5 5
                                           (Kenotron)
        1 minut       (KV)   0 8 0 7
                  a) Rc < 0,06 Ω ,
    Măsurarea rezistenţei         sau             a) Metoda V-A în c.c.:
    ohmice de contact la    b) conform                La I=100 A c.c. aplicat se
                               PIF; RC;
 3   îmbinările barelor şi la    standardului german:           citeşte Du [mV].
                                RIA
    toate derivaţiile de la     Δu < 6 mV             b) Ampermetru şi voltmetru
     barele colectoare    la aplicarea unui curent        de clasa precizie 0,5
                  continuu de 100 A
       Verificarea
                    Se vor înlocui
      izolatoarelor şi a                 PIF; RT;
 4                   izolatoarele care
    distanţelor de izolare şi               RC; RIA
                    prezintă defecte
       de protecţie
    Măsurarea rezistenţei                       Metoda V-A în c.a.:
                               PIF; RC;
 5   de trecere la priza de    Ztp < 0,1 Rpp [Ω]             La Imin. = 50 A c.a.
                                RIA
        pământ                           aplicat se citeşte Du [mV]
                          48
                                        Anexa nr. 6
                                       la instrucţiunile nr. 357

               FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 2


                  ÎNTRERUPĂTOR TIP IO 110 KV

1) Caracteristici: Un=110 KV; In=1600 A; Ilt(ef)=31,5 KA*4s; Ild= 80 KA; Irup. sim.=31,5 KA;
          Prup.= 6000MVA
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la IO 110 KV şi la MOP (se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul      Metode folosite
Nr.                    Indicaţii şi
     Denumirea probei                    efectuării       şi/sau
crt.                  valori de control
                                 probei      aparate folosite
                   Riz > 5000MΩ la PIF;
    Măsurarea rezistenţei                        Megohmmetru inductor de
                   Riz > 3000 MΩ în      PIF; RT;
 1   de izolaţie a circuitului                           2500V
                         exploatare.  RC; RIA
        primar                             (citirea după 1 minut)
                  Ifc < 100μA la aplicarea
    Măsurarea curentului
                      U=50KVcc       PIF; RC;
 2    de fugă pe coloana                              Kenotron
                   (întrerupătorul în stare   RIA
       izolantă
                      deconectat)
    Încercarea uleiului din
                 Ed > 160KV la PIF;
    camerele de stingere şi
                 Ed > 90KV în exploatare.              Aparat de ulei
    cuvă
                                       Metoda:   Se   fac  6
    (Atenţie: nu se verifică                PIF; RT;
 3                La ET10:                  determinări pentru fiecare
    uleiul din coloana                    RC; RIA
                  Ed > 120KV la PIF;            probă şi se calculează media
    izolantă decât dacă
                  Ed > 75KV în               ultimelor 5.
    apar   scurgeri   la
                       exploatare.
    garnituri şi vizor)
                                       a) Metoda V-A în c.c.
     Măsurarea rezistenţei   La I=100A c.c. aplicat,          (se face media a 3 citiri):
     ohmice de contact a    trebuie ca:         PIF; RT;   La I=100 A c.c. aplicat,
 4   contactelor principale
                    U= 7 mV/camera;     RC; RIA      se citeşte U [mV].
    (Se efectuează după
                    U= 15 mV/faza.            b) Ampermetru şi voltmetru
    4—5 manevre de I-D)
                                       de clasa precizie 0,5
                  Tî= 0,1—0,15 s
                  Td= 0,04—0,05 s
    Măsurarea timpilor de
                  Tnesimultaneitate este de:
      acţionare şi                    PIF; RT;   Cronometru tip ―MINUT‖.
 5                 2 ms/camera la deschidere
    nesimultaneitate la                   RC; RIA   Media a 3 determinări.
                  5 ms/camera la inchidere
       comutaţie
                  5 ms/faza la deschidere
                  10 ms/faza la inchidere
                                       Metoda V-A în c.a.
    Măsurarea rezistenţei
                                        (media a 3 determinari):
 6   de trecere la priza de     Ztp < 0,1 Rpp [Ω]     PIF; RC
                                       La Imin.= 50 A c.a. aplicat,
        pământ
                                       se citeşte U [mV]
    Măsurarea rezistenţei   Riz > 5 MΩ la PIF;             Megohmmetru inductor de
                                PIF; RT;
 7   de izolaţie a circuitelor  Riz > 1 MΩ în                     1000V
                                RC; RIA
    secundare din MOP         exploatare.             (Citirea după 1 minut)
                          49
                                PIF;
   Incercarea cu tensiune   Izolaţia trebuie să suporte          Cu TCS 2KV sau
                                RC (nu
8   mărită a circuitelor   încercarea fără conturnări         megohmmetru inductor de
                               mai rar de
   secundare din MOP     sau străpungeri               2500V, timp de 1 minut
                                6 ani)
   Măsurarea rezistenţei                           Metoda V-A sau
   ohmice a bobinelor de   Rmăs.=(1 + 10%)Rref. de    PIF; RIA    Puntea Wheatstone sau
9
   declanşare, anclanşare      fabrică [Ω]       la bobine      Thomson
    si electrovalvelor                          (Se fac 3 determinari)
                Umin=0,85Un
   Măsurarea tensiunii     la bobina (electrovalva)
                                      Se va utiliza o sursă de c.c.
   minime de acţionare     de conectare;        PIF; RIA
10                                     reglabila şi un voltmetru de
   ale bobinelor şi/sau   Umin=0,7Un          la bobine
                                        clasă de precizie 1,5
    electrovalvelor      la bobina (electrovalva)
                 de deconectare
                               PIF; RC;
   Verificarea releelor din  Verificarea se face pentru          Conform prevederilor
11                               RIA la
       MOP         fiecare tip de releu             instrucţionale
                                relee
                  Nu trebuie sa apară
   Verificarea mecanică şi   pierderi de ulei tip ET10  PIF; RT;
12                                        Control vizual
    hidraulică a MOP       pe la garnituri sau    RC; RIA
                     îmbinari
   Probe funcţionale la    5 la Umin şi Pmin;            Prin acţionarea de la buton
                               PIF; RT;
13  anclanşări şi declanşări   5 la Un şi Pn;                sau prin acţionarea
                               RC; RIA
      repetate       5 la Umax şi Pmax             protecţiilor de pe trafo.
                         50
                                           Anexa nr. 7
                                        la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 3

                ÎNTRERUPĂTOR TIP IUP 110 KV

1) Caracteristici: Un=110 KV; In=1250 A; Ilt(ef)=20 KA*4s; Ild (ef)=50 KA; Irup. sim.= 13 KA;
          Prup.= 3000MVA
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la IUP 110 KV şi la MR (se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul       Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei       aparate folosite
                 Riz > 5000MΩ la PIF;
    Măsurarea rezistenţei                          Megohmmetru inductor de
                 Riz > 3000 MΩ în        PIF; RT;
 1     de izolaţie a                                2500V
                       exploatare.    RC; RIA
    circuitului primar                           (citirea după 1 minut)
                Ptr. camera de stingere:
                 Ed > 160KV la PIF;
    Incercarea uleiului din                            Aparat de ulei
                 Ed > 90KV în
    camera de stingere şi                          Metoda:   Se   fac  6
                      exploatare.     PIF; RT;
 2   coloana izolantă                            determinări pentru fiecare
                Pentru coloana:         RC; RIA
    Verificarea nivelului                          probă şi se calculează media
                  Ed > 160KV la PIF;
    uleiului                                ultimelor 5.
                  Ed > 160KV în
                       exploatare
                                        a) Metoda V-A în c.c.
    Măsurarea rezistenţei
                                        (se face media a 3 citiri):
    ohmice de contact a   La I=100A c.c. aplicat,
                                PIF; RT;    La I=100 A c.c. aplicat,
 3   contactelor principale  trebuie ca:
                                RC; RIA       se citeşte U [mV].
    (Se efectuează după      DU < 12 mV
                                        b) Ampermetru şi voltmetru
    4—5 manevre de I-D)
                                        de clasa precizie 0,5
    Măsurarea timpilor de
                 Tî= 0,16—0,22 s
      acţionare şi                    PIF; RT;    Cronometru tip ―MINUT‖.
 4                Td= 0,07—0,09 s
    nesimultaneitate la                   RC; RIA    Media a 3 determinări.
                 Tnesimultaneitate: 5 ms
       comutaţie
                                        Metoda V-A în c.a.
    Măsurarea rezistenţei
                                        (media a 3 determinări):
 5   de trecere la priza de    Ztp < 0,1 Rpp [Ω]      PIF; RC
                                        La Imin.= 50 A c.a. aplicat,
       pământ
                                          se citeşte U [mV]
    Măsurarea rezistenţei
                 Riz > 5 MΩ la PIF;              Megohmmetru inductor de
       de izolaţie a                   PIF; RT;
 6                Riz > 1 MΩ în exploatare                1000V
    circuitelor secundare                  RC; RIA
                                        (Citirea după 1 minut)
        din MR
    Incercarea cu tensiune  Izolaţia trebuie să suporte    PIF;      Cu TCS 2KV sau
 7    mărită a circuitelor  încercarea fără conturnări  RC (nu mai   megohmmetru inductor de
     secundare din MR    sau străpungeri        rar de 6 ani)  2500V, timp de 1 minut
                                          Metoda V-A sau
    Măsurarea rezistenţei
                 Rmăs.=(1 + 10%)Rref.     PIF; RIA la   Puntea Wheatstone sau
 8   ohmice a bobinelor de
                   de fabrica [Ω]       bobine         Thomson
    declanşare, anclanşare
                                         (Se fac 3 determinări)
 9   Măsurarea tensiunii   Umin=0,85Un          PIF; RIA la   Se va utiliza o sursă de c.c.
                         51
   minime de acţionare   la bobina de conectare;   bobine   reglabilă şi un voltmetru de
    ale bobinelor    Umin=0,7Un                 clasă de precizie 1,5
               la bobina deconectare
              Nu trebuie să apară uzuri,
   Verificarea mecanică                PIF; RT;
10              deformări sau fisuri la           Control vizual
       a MR                    RC; RIA
               piesele componente
   Probe funcţionale la   5 la Umin la bobina;         Prin acţionarea de la buton
                             PIF; RT;
11    anclanşări şi    5 la Un la bobina;            sau prin acţionarea
                             RC; RIA
   declanşări repetate   5 la Umax la bobina              protecţiilor.
                       52
                                           Anexa nr. 8
                                        la instrucţiunile nr. 357

                FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 4

                 ÎNTRERUPĂTOR TIP IUP 27,5 KV

1) Caracteristici: Un=27,5 KV; In=1250 A; Imax. serviciu = 1600A timp de 1 ora;
          Ilt(ef)=30 KA timp de 1s; Ild (ef)=40 KA; Irup. = 16 KA; Prup.= 400 MVA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la IUP 27,5 KV şi la MR (se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul       Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei       aparate folosite
                Riz > 3000MΩ la PIF;
       Măsurarea                             Megohmmetru inductor de
                Riz > 1000 MΩ în         PIF; RT;
 1   rezistenţei de izolaţie                             2500V
                       exploatare     RC; RA
    a circuitului primar                          (citirea după 1 minut)
                 Uînc. = 56 KV,
    Încercarea izolaţiei         timp de 1 minut   PIF; RC      Instalaţie de tensiune
 2      cu tensiune     Izolaţia trebuie să suporte  (dar la 6 ani  alternativă mărită de 50 Hz
     alternativă mărită   încercarea fără conturnări  obligatoriu)       (Kenotron)
                 sau străpungeri.
                 Pentru camera de stingere:
    Încercarea uleiului      Ed > 140KV la PIF;
                                           Aparat de ulei
      din camera de       Ed > 80KV în
                                        Metoda:   Se   fac  6
    stingere şi coloana           exploatare.  PIF; RT;
 3                                       determinări pentru fiecare
       izolantă      Pentru coloana:        RC; RA
                                        probă şi se calculează media
    Verificarea nivelului     Ed > 140KV la PIF;
                                        ultimelor 5.
        de ulei        Ed > 80KV în
                         exploatare
       Măsurarea                             a) Metoda V-A în c.c.
    rezistenţei ohmice de                          (se face media a 3 citiri):
               La I=100A c.c. aplicat,
    contact a contactelor                  PIF; RT;     La I=100 A c.c. aplicat,
 4              trebuie ca:
       principale                     RC; RA       se citeşte Du [mV].
                   DU < 12mV
    (Se efectuează după                          b) Ampermetru şi voltmetru
    4-5 manevre de I-D)                            de clasa precizie 0,5
    Măsurarea timpilor    Tî = 0,13—0,17 s
                                PIF; RT;    Cronometru tip ―MINUT‖.
 5     de acţionare la    Td = 0,04—0,075 s
                                RC; RA     Media a 3 determinări.
       comutaţie
                                        Metoda V-A în c.a
       Măsurarea
                                         (media a 3 determinări):
 6   rezistenţei de trecere    Ztp < 0,1 Rpp [Ω]      PIF; RC
                                        La Imin.= 50 A c.a. aplicat,
    la priza de pământ
                                        se citeşte Du [mV]
       Măsurarea
                 Riz > 5 MΩ la PIF;              Megohmmetru inductor de
    rezistenţei de izolaţie                 PIF; RT;
 7                Riz > 1 MΩ în exploatare                1000V
       a circuitelor                   RC; RA
                                        (Citirea după 1 minut)
     secundare din MR
      Încercarea cu
                 Izolaţia trebuie să suporte    PIF;       Cu TCS 2KV sau
     tensiune mărită a
 8                încercarea fără conturnări  RC (nu mai    megohmmetru inductor de
    circuitelor secundare
                 sau străpungeri        rar de 6 ani)   2500V, timp de 1 minut
        din MR
                          53
     Măsurarea
                                     Metoda V-A sau
   rezistenţei ohmice a
              Rmăs.=(1 + 10%)Rref. de  PIF; RA la   Puntea Wheatstone sau
9    bobinelor de
                 fabrică [Ω]      bobine       Thomson
     declanşare,
                                   (Se fac 3 determinări)
     anclanşare
             Umin=0,85Un
   Măsurarea tensiunii                       Se va utiliza o sursă de c.c.
              la bobina de conectare;  PIF; RA la
10  minime de acţionare                      reglabilă şi un voltmetru de
             Umin=0,7Un           bobine
    ale bobinelor                          clasă de precizie 1,5
              la bobina deconectare
             Nu trebuie să apară uzuri,
   Verificarea mecanică               PIF; RT;
11             deformări sau fisuri la             Control vizual
       a MR                   RC; RA
               piesele componente
   Probe funcţionale la 5 la Umin la bobina;           Prin acţionarea de la buton
                            PIF; RT;
12    anclanşări şi   5 la Un la bobina;              sau prin acţionarea
                            RC; RA
   declanşări repetate 5 la Umax la bobina               protecţiilor.
                      54
                                            Anexa nr. 9
                                        la instrucţiunile nr. 357

                FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 5

           SEPARATOARE SUB SARCINĂ (tip ISEM; GARDY)

1) Caracteristici:
    Pentru ISEM: Un=29KV; In=630A; Ilt=10 KAef; Ild=25 KA; Irup=650 A; Prup=18MVA.
    Pentru GARDY: Un=25KV; In=400A; Ilt=10KAef; Ild=25KA; Irup=400A; Prup=15MVA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la separatorii sub sarcină şi dispozitive de acţionare (se
  respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul       Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei       aparate folosite
                Riz > 3000MΩ la PIF;
       Măsurarea                             Megohmmetru inductor de
                Riz > 1000 MΩ în         PIF; RT;
 1   rezistenţei de izolaţie                              2500V
                       exploatare     RC; RIA
    a circuitului primar                           (citirea după 1 minut)
                 Uînc. = 56 KV,
    Încercarea izolaţiei       timp de 1 minut.    PIF; RC      Instalaţie de tensiune
 2      cu tensiune     Izolaţia trebuie să suporte  (dar la 6 ani  alternativă mărită de 50 Hz
     alternativă mărită   încercarea fără conturnări  obligatoriu)       (Kenotron)
                 sau străpungeri.
                                            Aparat de ulei
    Încercarea uleiului
                                        Metoda:    Se  fac   6
      din camera de     Ed > 130KV la PIF;      PIF; RC;
 3                                       determinări pentru fiecare
    stingere şi coloana    Ed > 80KV în exploatare.    RIA
                                        probă şi se calculează media
       izolantă
                                        ultimelor 5.
       Măsurarea                             a) Metoda V-A în c.c.
    rezistenţei ohmice de                          (se face media a 3 citiri):
                 La I=100A c.c. aplicat,
    contact a contactelor                  PIF; RT;    La I=100 A c.c. aplicat,
 4                trebuie ca:
       principale                    RC; RIA       se citeşte U [mV].
                     U < 9 mV
    (Se efectuează după                          b) Ampermetru şi voltmetru
    4-5 manevre de I-D)                           de clasa precizie 0,5
       Măsurarea
                 Riz > 5 MΩ la PIF;               Megohmmetru inductor de
    rezistenţei de izolaţie                 PIF; RT;
 5                Riz > 1 MΩ în exploatare                1000V
      a circuitelor                     RC
                                         (Citirea după 1 minut)
     secundare din MR
    Verificarea mecanică   Nu trebuie să apară uzuri,
                                PIF; RT;
 6    a dispozitivului de   deformări sau fisuri la               Control vizual
                                RC; RIA
       acţionare      piesele componente
    Probe funcţionale la
                                PIF; RT;    Prin acţionarea de la buton
 7      conectări şi     5 probe la Un
                                RC; RIA      sau acţionare manuală
    deconectări repetate
                          55
                                           Anexa nr. 10
                                       la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 6


           SEPARATOARE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE
              tip SME 35 KV; SBE sau STE 110KV

1) Caracteristici:
    Pentru SME (SMEP) 35KV: Un=35 KV; In=1250A; Ilt=30KAef; Ild=75 KA.
    Pentru SBE sau STE 110KV: Un=110KV; In=1250A; Ilt=30KAef; Ild=75KA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la separatori şi dispozitive de acţionare (se respectă ordinea
  de mai jos):

                                Momentul       Metode folosite
Nr.                  Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
crt.                valori de control
                                 probei       aparate folosite
                Pentru SME 35KV:
                 Riz > 3000MΩ la PIF;
                 Riz > 1000 MΩ în       PIF;
        Măsurarea                           Megohmmetru inductor de
                        exploatare RC (la 6 ani
 1   rezistenţei de izolaţie                             2500V
                Pentru SBE (STE) 110KV: obligatoriu);
    a circuitului primar                          (citirea după 1 minut)
                 Riz > 5000MΩ la PIF;     RIA
                   Riz > 3000 MΩ în
                        exploatare
                Uînc. = 56 KV, timp de
     Încercarea izolaţiei          1 minut    PIF;        Instalaţie de tensiune
 2      cu tensiune   Izolaţia trebuie să suporte RC (la 6 ani    alternativă mărită de 50 Hz
     alternativă mărită  încercarea fără conturnări obligatoriu)        (Kenotron)
                sau străpungeri.
        Măsurarea                           a) Metoda V-A în c.c.
    rezistenţei ohmice de                PIF; RT;     (se face media a 3 citiri):
                La I=100A c.c. aplicat,
    contact a contactelor                RC (la 6 ani   La I=100 A c.c. aplicat,
 3               trebuie ca:
        principale                 obligatoriu);     se citeşte U [mV].
                    DU < 18 mV
    (Se efectuează după                  RIA      b) Ampermetru şi voltmetru
    4-5 manevre de I-D)                          de clasa precizie 0,5
        Măsurarea
    rezistenţei de izolaţie
                Riz > 5 MΩ la PIF;               Megohmmetru inductor de
       a circuitelor                 PIF; RT;
 4               Riz > 1 MΩ în exploatare.                1000V
       secundare din                 RC; RIA
                                        (Citirea după 1 minut)
      dispozitivul de
        acţionare
    Verificarea mecanică
                Nu trebuie să apară uzuri,
     şi a blocajelor din                PIF; RT;
 5                deformări sau fisuri la              Control vizual
      dispozitivul de                 RC; RIA
                  piesele componente
        acţionare
    Probe funcţionale la
                  5 probe la Un      PIF; RT;     Prin acţionarea de la buton
 6      închideri şi
                              RC; RIA       sau acţionare manuală
    deschideri repetate


                         56
                                          Anexa nr. 11
                                       la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 7

                TRANSFORMATORUL DE PUTERE
                 tip TMUS-NS 16MVA, 110/27,5 KV

   1) Caracteristici: S=16 MVA; Un1=110KV; U20=27,5 KV; PFe=P0 = 28 KW;
            Psc=Pcu=98 KW; Usc=10,6%; I0=2,5%; Tmax. ulei=81°C;
           Reglajul tensiunii= +9 x 1,78%; 50Hz; Masa uleiului=14,4 t; Masa totală=41,4 t
   2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
    umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
     Măsurătorile se efectuează la 2 temperaturi ale înfăşurărilor:
        a) +50°C (la o oră după scoaterea de sub tensiune);
        b) Temperatura mediului ambiant (Se admite ca diferenţa dintre temperatura de
           fabrică şi temperatura de măsurare în exploatare să fie de: + 5°C.
     ATENŢIE: se vor efectua corecţiile de măsurare la temperatura de +20°C
   3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul       Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
     Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei       aparate folosite
                 a) Recoltarea se face în
                 lunile aprilie-septembrie.
                 b) În cuva şi conservator :
                  Ed > 220 KV/cm la PIF;
     Încercarea uleiului    Ed > 160 KV/cm în        PIF;       Aparat de ulei
    din cuvă, conservator           exploatare  RT (anual);  Metoda: Se fac 6
 1     şi comutator.    c) În ruptor:         RIA(la    determinări pentru fiecare
     Nivelul de ulei în     Ed > 125 KV/cm.      schimbarea  probă şi se calculează media
       conservator.    NOTA: În caz că        uleiului)   ultimelor 5.
                 rigiditatea dielectrică a
                 uleiului din ruptor este sub
                 100 KV/cm, se va înlocui
                 uleiul din ruptor.
                 a) La PIF:
                  R60‖ =70%x R60‖
                    valoarea din fabrică;
                 b) În exploatare:
                  R60‖ > 600 MΩ la 20°C;
                  R60‖ >180 MΩ la 50°C;
                                 PIF;     Megaohmmetru inductor de
    Măsurarea rezistenţei  NOTA: La o scădere
 2                               RT(anual);        2500V
     de izolaţie R60‖    bruscă de la un an la altul
                                RC; RIA.     (citirea după 1 minut)
                 de mai mult 40% al R60‖,
                 se va face o analiză
                 specială pentru a se stabili
                 cauzele şi măsurile de
                 remediere.

       Măsurarea      a) La PIF:
                                 PIF;     Megaohmmetru inductor de
     coeficientului de        Kabs > 1,5 ;
 3                               RT(anual);        2500V
       absorbţie:     b) În exploatare:
                                RC; RIA.    (citirea după 15‖ şi 60‖)
     Kabs= R60‖ / R15‖        Kabs > 1,2
                          57
              a) La PIF:
   Măsurarea tg δ şi a
               Tg δ < 0,75%;         PIF;
   capacităţii izolaţiei                           Puntea Schering
4              b) În exploatare:       RT(anual);
     complexe a                            Tensiunea aplicată = 10 KV
               Tg δ < 2,5% la 20°C;    RC; RIA.
    înfăşurărilor
               Tg δ < 7 % la 50°C;
               Rezistenţa măsurată să nu
  Măsurarea rezistenţei                         a) Metoda V-A în c.c.
                difere cu + 2% faţă de    PIF;
      ohmice a                            (se face media a 3 citiri);
5                rezistenţa din fabrică  RT(anual);
  înfăşurărilor în curent                        b) Ampermetru şi voltmetru
                 măsurată la aceeaşi   RC; RIA.
      continuu                             de clasa precizie 0,5.
                   temperatură
  Verificarea
  comutatorului de
  reglaj sub sarcina:
  a) Măsurarea      În exploatare:
  rezistenţei de izolaţie  R60‖ > 2 MΩ la 20°C;
                                      Megohmmetru inductor de
  a circuitelor de
                                          1000V
  comandă, protecţie,
                                      (citirea după 1 minut)
  semnalizare şi
  servomotor;
  b) Verificarea     Nu se va acţiona la
  sensului corect de   temperatura uleiului             Se vor efectua probele
  rotire a comutatorului mai mică de -10° C sau             pentru curaţirea suprafeţelor
  şi blocarea lui pe   dacă temperatura din             contactelor
  primul şi ultimul plot; interiorul dispozitivului
              este mai mică de 0° C
  c) Verificarea
  etanşeităţii
6
  dispozitivului de
                              PIF;
  acţionare, a stării
                             RT(anual);
  fizice şi
                             RC; RIA.
  funcţionalităţii    Sunt cele stabilite pentru          Sunt cele stabilite pentru
  releelor,        fiecare element în parte în          fiecare element în parte în
  contactoarelor,     instrucţii sau buletine de          instrucţii sau fişe
  microîntrerupătoare- fabrică.                     tehnologice.
  lor, termostatului, a
  rezistenţei de
  încălzire, starea
  mecanică şi de
  blocare.
  d) Verificarea
  concordanţei poziţiei
  ploturilor de pe trafo  Se constată concordanţa             Prin control vizual
  cu indicaţia din
  camera de comandă.
                                PIF;
  Verificare grupei de    Rezultatul verificării   Intervenţii
7   conexiuni şi a      trebuie să confirme    la înfăşurări  Metoda curentului continuu
     polarităţii      notaţiile de pe trafo      şi la
                              conexiuni
                       58
                                 PIF;
                               Intervenţii
                                 la
                                       Metoda voltmetrelor
                               înfăşurări;
   Măsurarea raportului                           (clasa de precizie 0,2)
                 Eroarea: e < 0,5%       După
8   de transformare                                  sau
                 pentru fiecare plot    declanşări
   (erorii de raport)                           Trusă pentru măsurarea
                                 prin
                                         erorii de raport.
                               protecţia
                               defectelor
                                interne.
                              PIF (în lipsa
   Măsurarea pierderilor
                              buletinului
    şi a curentului de     I0 = (0,1---10)% In
                              de fabrică);    Metoda celor două
9    mers în gol la          sau
                              După          wattmetre
   tensiune redusă sau     valorile din fabrică
                              reparaţie în   (clasa de precizie 0,2)
      nominală
                              ateliere.
                              PIF ;
     Verificarea
                  Fazele trebuie să    După
10   corespondenţei                              Control vizual
                 corespundă notaţiilor   demontarea
      fazelor
                              barelor.
                 Buletin de fabrică:
   Măsurarea rezistenţei
                   R60‖ > 5 MΩ      PIF
   de izolaţie a jugului,                         Megaohmmetru inductor de
11                (Măsurarea se face    (buletinul
   buloanelor, schelelor,                              500V
                 obligatoriu înainte de   de fabrică)
    pachetului de tole                           (citirea după 1 minut)
                    cuvare)
                              PIF ;
   Verificarea înclinării  a) Inclinarea capacului:
                              Demontarea
     capacului şi a         (1—2)%;                Conform instrucţiunilor
                              conductelor;
12   conductelor de    b) Inclinarea conductelor            furnizorului şi a fişelor
                              Inlocuirea
   legatură între cuvă şi    pentru releele de gaze:            tehnice specifice
                              releelor de
     conservator          (2—4)%
                              gaze.
   Verificarea
   traductoarelor de
   temperatura, a
   nivelului de ulei, a                          Megaohmmetru inductor de
   releelor de gaze şi a                   PIF;          500V
13
   circuitelor acestora:                  RT(anual);    (citirea după 1 minut)
   a) verificarea                       RC;     Verificările se efectuează
   rezistenţei de izolaţie Riz. > 2 MΩ la 20°C      RIA(lucrari    conform instrucţiunilor
   b) verificarea     Toate accesoriile trebuie să  in circuitele   furnizorului şi a fişelor
    funcţionării corecte   funcţioneze corect    respective).     tehnice specifice
   Verificarea
   sistemului de răcire –
                                       Megaohmmetru inductor de
   ventilaţie:
                                            1000V
   a) Rezistenţa de                      PIF;
                                      (citirea după 1 minut)
   izolaţie a circuitelor,  Riz. > 2 MΩ la 20°C     RT(anual);
   a elementelor                       RC;
14
   componente şi a                    RIA(lucrari
   electroventilatoarelor                 în circuitele
                                       Se efectuează 2 probe:
   b) Probe funcţionale   Se verifică sensul corect   respective).
                                         - una manuală
   (pornire manuală şi   de rotire a ventilatoarelor
                                         - una automată
   automată la
   supratemperatură.

                        59
   Verificarea protecţiei
   de cuvă:
                              PIF;
   a) măsurarea
                             RT(anual); Megaohmmetru inductor de
   rezistenţei de izolaţie
                              RC;         2500 V
   a cuvei faţă de şină
 15               Riz. > 10 MΩ la 20°C   RIA(După (citirea după 1 minut)
   b) funcţionarea
                            funcţionarea
   corectă a protecţiei de
                            protecţiei de Se va utiliza trusa de curect
   cuvă la curentul
                              cuvă)      şi tensiune (TCT)
   stabilit în tabelul de
   reglaj

NOTĂ: După verificarea TRAFO 16 MVA, se verifică obligatoriu transformatorul de curent
   de 110 KV şi protecţiile montate pe transformatorul de putere.
                       60
                                       Anexa nr. 12
                                   la instrucţiunile nr. 357

                FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 8

                 TRANSFORMATOARE DE PUTERE
                  cu Sn < 1 MVA şi Un < 60 KV

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe plăcuţă
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
   Temperatura înfăşurării când se efectuează măsurătoarea să fie cât mai aproape de cea din
   fabrică de + 20°C cu diferenţa de + 5°C.
  ATENŢIE: se vor efectua corecţiile de măsurare la temperatura de +20°C
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul      Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
    Denumirea probei                     efectuării        şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei      aparate folosite
                 Recoltarea se face în lunile   PIF;       Aparat de ulei
                 aprilie-septembrie.     RT (anual);  Metoda: Se fac 6
 1   Încercarea uleiului     Ed > 180 KV/cm la PIF; RIA(la      determinări pentru fiecare
                  Ed > 120 KV/cm în     schimbarea  probă şi se calculează media
                        exploatare   uleiului)   ultimelor 5.
                a) Pentru Un1 < 60 KV:
       Măsurarea      R60‖> 300 MΩ la 20°C;     PIF;     Megohmmetru inductor de
 2   rezistenţei de izolaţie  R60‖ > 90 MΩ la 50°C     RT(anual);       2500V
        R60‖      b) Pentru Un2 < 500 V:     RC; RIA.    (citirea după 1 minut)
                 R60‖ > 2 MΩ la 20°C.
       Măsurarea     a) La PIF:
                                 PIF;     Megohmmetru inductor de
     coeficientului de       Kabs > 1,3 ;
 3                               RT(anual);        2500V
     absorbţie la 20 °C  b) În exploatare:
                                RC; RIA.    (citirea după 15‖ si 60‖)
    Kabs= R60‖ / R15‖        Kabs > 1,2
                                  PIF;
    Măsurarea tg δ şi a                   RC (2 RT
    capacităţii izolaţiei   Tg δ < 2,5% la 20°C;     La trafo
 4                                         Puntea Schering
      complexe a       Tg δ < 7 % la 50°C;      servicii
      înfăşurărilor                    interne din
                                  ST)
      Măsurarea       Rezistenţa măsurată să nu
                                       a) Metoda V-A în c.c.
    rezistenţei ohmice a    difere cu + 2% faţă de    PIF;
                                        (se face media a 3 citiri);
 5    înfăşurărilor în     rezistenţa din fabrică   RT(anual);
                                       b) Ampermetru şi voltmetru
    curent continuu pe      măsurată la aceeaşi    RC; RIA.
                                       de clasă precizie 0,2 sau 0,5.
      fiecare plot         temperatură
      Verificarea      Conform instrucţiunilor          Controlul stării contactelor
                                PIF; RIA
     comutatorului la     furnizorului şi, în lipsa         şi al presiunii pe contacte.
 6                               (La orice
    trafo fără reglaj sub    acestora, conform fişei          Se vor măsura rezistenţele
                                decuvare).
        sarcină          tehnologice             ohmice pe fiecare plot.
                          61
                               PIF;
  Verificarea grupei de   Rezultatul verificării  Intervenţii
                                    Metoda curentului continuu
7   conexiuni şi a     trebuie să confirme   la înfăşurări
                                        (3 probe)
     polarităţii     notaţiile de pe trafo     şi la
                             conexiuni
                               PIF;
                               După
              Tensiunea între faze să nu           Metoda voltmetrelor
  Măsurarea raportului                 declanşări
               difere cu mai mult de 2%.          (clasa de precizie 0,2)
8   de transformare                  la defectele
              Eroarea: e < 0,5% pentru                sau
   (erorii de raport)                   interne
                      fiecare plot          Trusa WMUT-100H
                              (arderea
                             siguranţei).
                 Fazele trebuie să   PIF ;
     Verificarea
              corespundă notaţiilor de pe După
9   corespondenţei                             Control vizual
               transformator şi a fazelor demontarea
      fazelor
                   sistemului     barelor.
                        62
                                       Anexa nr. 13
                                    la instrucţiunile nr. 357

                FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 9

          TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ DE TENSIUNE

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe plăcuţa transformatorului.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
  Temperatura înfaşurării când se efectuează măsurătoarea să fie cât mai aproape de cea din
  fabrică de + 20°C cu diferenţa de + 5°C.
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):
                                Momentul      Metode folosite
Nr.                   Indicaţii şi
    Denumirea probei                     efectuării       şi/sau
crt.                 valori de control
                                 probei      aparate folosite
    Încercarea uleiului   Recoltarea se face în
       din cuvă:     sezonul cald, de regulă în
    (aspect; impurităţi;   perioada aprilie-
    rigiditate        septembrie.
                                  PIF;       Aparat de ulei
    dielectrică, tg ,    a) Ptr. TT 6—60KV:
                                RT (anual);  Metoda:
    prezenta apei)       Ed > 140 KV/cm la PIF;
                                RC;      Se fac 6 determinări pentru
 1   (La            Ed > 120 KV/cm în
                                RIA(la    fiecare  probă   şi se
    transformatoarele            exploatare
                                schimbarea  calculează media ultimelor
    de 6—60KV proba     b) Ptr. TT 110 KV:
                                uleiului)   5 determinări.
    este facultativă; se    Ed > 160 KV/cm la PIF;
    preferă înlocuirea     Ed > 140 KV/cm în
    uleiului din cuvă            exploatare
    la 6—10 ani).
                a) Pentru înfăşurarea
      Măsurarea
                  primară:
     rezistenţei de                     PIF;    Megaohmmetru inductor de
                   R60‖ > 2000 MΩ
 2      izolaţie a                     RT(anual);       2500V
                b) Pentru înfăşurarea
      înfăşurărilor                    RC; RIA.    (citirea după 1 minut)
                  secundară:
        R60‖
                   R60‖ > 50 MΩ
    Măsurarea tg δ şi a
                a) Pentru TEMU 110KV:
    capacităţii izolaţiei
                  Tg δ < 1,2% la PIF;
      complexe a                      PIF;       Puntea Schering
                  Tg δ < 3 % în
 3     înfăşurărilor                    RT(anual);   (Tensiunea de alimentare
                       exploatare;
    (Se face numai la                    RC; RA.      este de 10 KV).
                b) Pentru TECU 110KV:
      TT cu Un >
                  Tg δ < 0,37 %
       110KV)
    Încercarea izolaţiei   Uînc=2KV timp de 1’ sau             Trusa tip TCS –2 sau
       înfăşurării    2500V cc timp de 1’.             Megaohmmetru inductor de
 4    secundare cu     In timpul încercării nu     PIF şi RIA       2500V
    tensiune alternativă   trebuie să apară străpungeri         (aplicarea tensiunii timp de
        mărită      sau conturnări                     1 minut)
    Încercarea izolaţiei
    primare cu tensiune    Un                       Instalaţie de tensiune
                     6  12  25  35
 5    mărită, 50 Hz     (KV)                     alternativă mărită de 50 Hz
                                PIF şi RIA
    (Se face numai la    Uînc                          (Kenotron)
                     18  25  45  63
    TT până la 35 KV)    (KV)
                          63
     Măsurarea     Rezistenţa măsurată să nu
                               PIF; RIA   a) Metoda V-A în c.c.
   rezistenţei ohmice   difere cu + 2% faţă de
                              (intervenţii,  (se face media a 3 citiri);
6   a înfăşurărilor   rezistenţa din fabrică
                              reparaţii la  b) Ampermetru şi voltmetru
    (facultativ în   măsurată la aceeaşi
                              înfăşurări).    de clasă precizie 0,5.
     exploatare)    temperatură
                               PIF; RIA
                Polaritatea trebuie să
     Verificarea                    (intervenţii,
7               corespundă cu notaţia            Metoda curentului continuu
     polarităţii                    reparaţii la
                   bornelor
                              înfăşurări).
     Măsurarea
                               PIF; RIA
     raportului de     Se compară cu datele              Metoda voltmetrelor
                              (intervenţii,
8  transformare pentru    înscrise pe eticheta             (clasa de precizie 0,2)
                              reparaţii la
    toate înfăşurările    transformatorului
                              înfăşurări).
      secundare
                               RIA
    Determinarea
                Conform normelor      (conform
9  erorilor de unghi şi                                -
                 metrologice       normelor
      de raport
                             metrologice)
              Uaplicat= (0----1,3)*Un;          a) Metoda V-A în c.a.,
     Ridicarea                      PIF sau
                                      50 Hz
10  caracteristicii de                  bănuială de
              Io = (0,1----10)%*In la           b) Ampermetru şi voltmetru
    mers în gol                      defect
              tensiunea nominală             de clasă precizie 0,2 sau 0,5.
              Ss = Un * Isarcina [VA];          Măsurarea se execută după
              Ss < Sn a transformatorului   PIF sau la montajul definitiv al
   Măsurarea sarcinii   pentru clasa de precizie modificări în circuitului alimentat de
11
    secundare      dată             circuitele de transformatorul de tensiune,
                               tensiune. cu toate aparatele şi releele
                                    conectate.
              In cazul alimentării unităţii        Proba constă în măsurarea
              de bază la 30 KV, atunci:          căderii de tensiune pe
              a) TECU 110 este              rezistenţa cu silit (UR1) din
                normal, când:        PIF; RT(la circuitul antiferorezonant,
                UR1 = (20---45) V;     2 ani); RC; conform     metodologiei
     Verificarea      IR1 = (0,02---0,05) A.    RIA (la  indicate în instrucţiunile de
     integrităţii   sau              funcţionări exploatare. În caz de dubiu,
     circuitului    b) TECU 110 este defect,   intempestive se măsoară şi curentul prin
   antiferorezonant la    când:              ale   rezistenţă (IR1).
12
   transformatoarele   UR1 < 20V şi IR1> 0,02A    protecţiilor  Verificarea   se   face
     capacitive     UR1 > 45V şi IR1> 0,05A sau în cazul aplicând o tensiune redusă
    TECU 110KV                     unor erori de 30 KV, de la o sursă
                               mari la  independentă, direct pe
                              măsurarea unitatea    de   bază   a
                              tensiunii). ansamblului         de
                                    condensatoare de înaltă
                                    tensiune, fixată de capacul
                                    cuvei inductive.
     Măsurarea
    rezistenţei de     Ztp < 0,1 Rpp [Ω]             Se aplică metoda mV-A în
13                            PIF; RC.
   trecere la priza de   la Imin = 50A, 50 Hz             curent alternativ, 50 Hz.
      pământ
                        64
                                      Anexa nr. 14
                                     la instrucţiunile nr. 357             FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 10          TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ DE CURENT
               de 6---60 KV şi 110 KV

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe plăcuţa transformatorului.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
   Temperatura înfaşurării când se efectuează măsurătoarea să fie cât mai aproape de cea din
   fabrică de + 20°C cu diferenţa de + 5°C.
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):

                               Momentul      Metode folosite
Nr.                  Indicaţii şi
    Denumirea probei                   efectuării       şi/sau
crt.                valori de control
                                probei      aparate folosite
                Recoltarea se face în
                sezonul cald, de regulă în
     Incercarea uleiului
                perioada aprilie-
        din cuvă
                septembrie                     Aparat de ulei
    (La                            PIF;
                a) Pentru TC 6—60KV:            Metoda:
    transformatoarele de                 RT; RC;
                 Ed > 140 KV/cm la PIF;          Se fac 6 determinări pentru
 1   6—60KV proba este                   RIA(la
                 Ed > 120 KV/cm în            fiecare  probă   şi se
    facultativă; se                    schimbarea
                       exploatare         calculează media ultimelor
    preferă înlocuirea                  uleiului)
                b) Pentru CESU 110 KV:           5 determinări.
    uleiului din cuvă la
                 Ed > 160 KV/cm la PIF;
    6—10 ani).
                 Ed > 140 KV/cm în
                       exploatare
                Pentru înfăşurarea
                primară:
                a) La TC 6—60 KV,
       Măsurarea
                  R60‖ > 2000 MΩ            Megaohmmetru inductor de
    rezistenţei de izolaţie                PIF; RT;
 2               b) La CESU 110KV,                  2500V
      a înfăşurărilor                  RC; RIA.
                  R60‖ > 5000 MΩ             (citirea după 1 minut)
         R60‖
                Pentru înfăşurările
                secundare:
                   R60‖ > 50 MΩ
     Măsurarea tg δ a
                Pentru CESU 110KV:
    izolaţiei complexe a                          Puntea Schering
                 Tg δ < 1,2% la PIF;     PIF; RT;
 3      înfăşurărilor                         (Tensiunea de alimentare
                 Tg δ < 3 % în exploatare   RC; RIA.
    (Se face numai la TC                           este de 10 KV).
     cu Un = 110KV)
                Uînc=2KV c.a. timp de 1’           Trusa tip TCS –2 sau
     Încercarea izolaţiei
                sau 2500V c.c. timp de 1’.         Megaohmmetru inductor de
    înfăşurării secundare
 4               In timpul încercării nu    PIF şi RIA       2500V
       cu tensiune
                trebuie   să    apara        (aplicarea tensiunii timp de
     alternativă mărită
                străpungeri sau conturnări             1 minut)
                         65
               Un
    Încercarea izolaţiei      6 12 25 35
               (KV)
   primare cu tensiune                            Instalaţie de tensiune
              Uînc
5     mărită, 50 Hz       18 26 45 63      PIF şi RIA   alternativă mărită de 50 Hz
              (KV)
   (Se face numai la TC                              (Kenotron)
              TC din import se vor
     de 6—60 KV)
              încerca cu 90% Uînc din
              fabrică.
      Măsurarea    Rezistenţa măsurată să nu
                               PIF; RIA   a) Metoda V-A în c.c.
   rezistenţei ohmice a difere cu + 2% faţă de
                              (intervenţii,  (se face media a 3 citiri);
6     înfăşurărilor   rezistenţa din  fabrică
                               reparaţii la  b) Ampermetru şi voltmetru
     (facultativ în  măsurată  la   aceeaşi
                              înfăşurări).  de clasă precizie 0,2 sau 0,5.
      exploatare)   temperatură
                               PIF; RIA
                Polaritatea trebuie să
     Verificarea                    (intervenţii,
7                corespundă cu notaţia            Metoda curentului continuu
     polarităţii                    reparaţii la
                   bornelor
                              înfăşurări).
                                      Se utilizează trusa de 1200A
   Măsurarea raportului                   PIF; RIA    şi ampermetre de curent
                Se compară cu datele
    de transformare                   (intervenţii,       alternativ
8                înscrise pe eticheta
   (Se face la curent                   reparaţii la  (clasa de precizie 0,2 sau
                 transformatorului
      nominal)                     înfăşurări).         0,5)

                               RIA -
    Determinarea
                  Conform normelor     conform
9  erorilor de unghi şi                                 -
                   metrologice      normelor
      de raport
                              metrologice
    Ridicarea curbei    Curbele se compară cu             a) Metoda V-A în c.a.,
                               PIF sau
     volt-amper      cele iniţiale sau cu cele            50 Hz
10                             bănuială de
    (facultativ în    ridicate la transformatoare          b) Ampermetru şi voltmetru
                                defect
     exploatare)     de acelaşi tip.                de clasă precizie 0,2 sau 0,5.
                                      Măsurarea se execută după
                                      montajul definitiv al
                                      circuitului alimentat de
                 Ss = U * Isn [VA];     PIF sau la
                                      transformatorul de curent,
   Măsurarea sarcinii        Ss < Sn a       modificări
11                                     cu toate aparatele şi releele
     secundare       transformatorului pentru   în circuitele
                                      conectate.
                 clasa de precizie dată   de curent.
                                      Se utilizează aparate de
                                      masură de clasă de precizie
                                      de 0,2 sau 0,5
      Măsurarea
                  Ztp < 0,1 Rpp [Ω]            Se aplică metoda mV-A în
12  rezistenţei de trecere                 PIF; RC.
                la   Imin = 50A, 50 Hz            curent alternativ, 50 Hz.
   la priza de pământ
                        66
                                       Anexa nr. 15
                                    la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 11

                   DESCĂRCĂTOARE

1) Caracteristici: Tensiune nominală; Curentul de conducţie; Tensiunea de amorsare.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificările si măsurătorile se efectuează anual, în laborator, înainte de începerea sezonului
  descărcărilor atmosferice (de obicei primăvara) prin demontarea din instalatie.
4) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul     Metode folosite
Nr.                  Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării      şi/sau
crt.                valori de control
                                 probei     aparate folosite

              a) Pentru tipurile de DRV din
    Măsurarea curentului  IFTE-ELF:
                                PIF; Anual
      de conducţie cu    Icc = 300---500 μA
 1                              (primăvara);     Kenotron
      scoatere de sub b) Pentru descarcatoarele cu
                                RC; RIA.
        tensiune    oxid metalic (ZnO) la
                33KVcc:
                 Icc = 140---450 μA
              a) Ua > 25 KV ptr. DRVL 12;
              b) Ua > 32 KV ptr. DRVL 18;
              c) Ua > 42 KV ptr. DRVL 24;    PIF; Anual
    Măsurarea tensiunii                            Kenotron
 2             d) Ua > 49 KV ptr. RVS 20;    (primăvara);
    de amorsare la 50 Hz                         (Media a 5 încercări)
              e) Ua > 50 KV ptr. RVS 30;     RC; RIA.
              f) Ua > 36 KV ptr. oxid
                       metalic 25KV
    Verificarea                              Metoda :
    contorului:                               Se descarcă pe
    a) verificarea                            contor un
      mecanică;       Contorul trebuie să      PIF;    condensator de circa
 3
    b) verificarea    înregistreze toate impulsurile  RC; RIA.   2F încărcat cu
      izolaţiei;                            inductorul la 2500V.
    c) functionarea                            (Se fac 3 încercări)
      contorului
    Măsurarea rezistenţei                          Se aplică metoda
                Ztp < 0,1 Rpp [Ω]        PIF;
 4   de trecere la priza de                          mV-A în curent
                   la Imin = 50A, 50 Hz   RC; RIA.
       pământ                              alternativ, 50 Hz.
                        67
                                          Anexa nr. 16
                                       la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 12


              INSTALAŢII DE LEGARE LA PĂMÂNT
                  în STE 110/27,5 KV

1) Caracteristici: Rpp < 0,5 Ω; starea de umiditate a solului; tensiunea de atingere (Ua);
          tensiunea de pas (Upas).
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C.
3) Recomandare: verificările si măsurătorile se efectuează pe cât posibil în perioada de secetă (de
          obicei când pamântul este foarte uscat).
4) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):

                               Momentul       Metode folosite
 Nr.                  Indicaţii şi
     Denumirea probei                  efectuării        şi/sau
 crt.                valori de control
                                probei       aparate folosite

                                 PIF;     Metoda V-A în c.a.
    Măsurarea rezistenţei de               RT(anual),    (media a 3 determinări):
 1   dispersie a prizei de     Rpp < 0,5 Ω     după 10 ani de     la Imin.= 50 A c.a.
        pământ                    exploatare;         aplicat
                               RC; RIA.           sau
                                         aparate specializate
                                        Se dezgroapă porţiunea
    Verificarea gradului de   Corodarea trebuie să
                              După 10 ani       de 0,3—0,7 m a
    corodare a instalaţiei de  fie mai mică de 1/3
                              de exploatare    legăturilor la priza de
 2     legare la pământ       din secţiunea
                               şi apoi la 6   pământ, la cel puţin 2 %
     (Se va efectua de către  electrodului pentru a
                                 ani.     din numărul de legături la
    gestionarul instalaţiei)     fi valabilă
                                           priza de pământ
    Verificarea continuităţii                       Metoda V-A în c.a.
       legăturilor de                          (media a 3 determinari):
                   Ztp < 0,1 Rpp [Ω]      PIF;
 3   ramificaţie la instalaţia                        la Imin.= 50 A c.a.
                                 RC.
     de legare la priza de                        aplicat, se citeşte ΔU
        pământ                            [mV]
                   Se compară cu
                                        Se determină distribuţia
                   valorile admise în
     Măsurarea tensiunilor                  PIF;       potenţialului, a
 4                  proiect sau în
     de atingere şi de pas                  RC.     coeficientului de atingere
                   normativele în
                                        (Ka) şi de pas (Kpas)
                     vigoare
                         68
                                      Anexa nr. 17
                                      la instrucţiunile nr. 357
             FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 13

             CABLURI DE ENERGIE DE MEDIE TENSIUNE
                  de 3 KV, 6 KV, 10 KV şi 20 KV
1) Caracteristici: Teniunea nominală (Un), curentul maxim de durată (Imax.), tipul cablului,
          Lungimea cablului ( L [m] ), mediul în care este pozat.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos):
                                Momentul      Metode folosite
 Nr.    Denumirea           Indicaţii şi
                                 efectuării       şi/sau
crt.     probei         valori de control
                                  probei      aparate folosite
    Verificare manta                       PIF;   Se aplică Ucc= 4 KV timp
      (înveliş de      Nu trebuie să aibă loc     RT (la 5    de 5 minute la PIF şi
 1
     protecţie) din   străpungeri în timpul verificării   ani);    1 minut în exploatare.
      PVC sau PE                        RIA        Kenotron
               a) La continuitate cu ohmmetru         a) Se utilizează ohmmetre,
                valoarea rezistenţei electrice        buzere sau lămpi de control
      Verificare                       PIF;
                este zero, iar buzerul va          cu cablul scos de sub
     continuitate şi                     RIA (după
 2               suna.                    tensiune.
     identificarea                     intervenţii
               b) Pentru corespondenţa             b) Pentru fazare se
       fazelor                      accidentale)
                fazelor, ICF va indica            utilizează ICF 6—20 KV
                                       cu cablul sub tensiune.
      Verificarea                            Se utilizează metoda V-A
                 Valorile măsurate se vor      PIF;
      rezistenţei                             cu aparate de clasa de
               corecta la 1 km şi la 20°C, apoi  RIA (după
 3     ohmice ale                               precizie < 1 sau
               se vor compara cu valorile din   intervenţii
    conductoarelor şi                            Puntea Wheatstone sau
                      fabrică       accidentale)
     ale ecranelor                             puntea dublu Thomson
                                       Se utilizează:
               a) La PIF:
                                       a) Megaohmmetru de
                Valorile măsurate şi        PIF;
      Verificarea                            2500V pentru
                corectate la 1 km şi la 20°C   RT (la 5
 4    rezistenţei de                             LEC 3 –10 KV;
                sunt valori de referinţă.      ani);
       izolaţie                            b) Megaohmmetru de
               b) In exploatare:           RIA
                                        5000V pentru
                  Riz > 50 MΩ / km.
                                         LEC 12—20KV.
               a) Coeficientul de absorbţtie:
                                       Se utilizează:
                  K abs = R60‖/ R15‖
      Verificarea                       PIF;   1) Megaohmmetru de
                 ( Ka > 1,3 in exploatare).
    coeficientului de                    RIA şi când  2500V pentru
               b) Indicele de polarizare se face
 5    absorbţie şi a                     Riz. este    LEC 3 –10 KV;
               numai pentru LEC cu izolaţia
      indecelui de                      necores-  2) Megaohmmetru de
               de HIU şi este:
      polarizare                     punzătoare)  5000V pentru
                  Ip= R10’/R1’
                                         LEC 12—20KV.
                  (Ip > 2 in exploatare)

               Un                 PIF;
                    6   10   20
               (KV)              RIA şi când
     Încercarea cu   Uînc
                    21   35   72   Riz. este
 6   tensiune înaltă  (KV)                            Kenotron
                               necores-
      continuă
              Icc(μA) <200 <200 <600      punzătoare
                Nu trebuie să aibă loc
                   străpungeri.
                         69
                                         Anexa nr. 18
                                     la instrucţiunile nr. 357

              FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 14

            CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE
                  de Un < 1 KV

1) Caracteristici : Teniunea nominală (Un), curentul maxim de durată (Imax.), tipul cablului,
           lungimea cablului - L [m], mediul în care este pozat.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos) :

                               Momentul      Metode folosite
Nr.                 Indicaţii şi
    Denumirea probei                   efectuării        şi/sau
Crt.               valori de control
                                probei      aparate folosite
                                     a) Se utilizează ohmmetre,
                                     buzere sau lămpi de
      Verificare                      PIF ;
                                     control cu cablul scos de
     continuitate şi  Pentru corespondenţa fazelor,   RIA (după
 1                                    sub tensiune.
     identificarea       ICF va indică       intervenţii
                                     b) Pentru fazare se
       fazelor                     accidentale)
                                     utilizează ICF 0,4 KV cu
                                     cablul sub tensiune.
              Valorile măsurate după 1
              minut, corectate la 1 km şi la
                                 PIF;
     Verificarea    20°C, sunt :                 Se utilizează :
                               RIA (după
 2    rezistenţei de   a)Riz > 5 MΩ/ km pentru           Megaohmmetru de 1000V
                               intervenţii
      izolaţie            cablu din HIU;         (Citirea după 1 minut)
                               accidentale)
               b)Riz > 3 MΩ/ km pentru
                      cablu din PVC
                        70
                                            Anexa nr. 19
                                         la instrucţiunile nr. 357

                FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 15


                CABLURI DE COMANDĂ – CONTROL

   1) Caracteristici : Teniunea nominală (Un), tipul cablului, lungimea cablului - L [m], mediul
              în care este pozat.
   2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
     umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
   3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos) :

                                 Momentul       Metode folosite
Nr.                    Indicaţii şi
    Denumirea probei                     efectuării        şi/sau
Crt.                  valori de control
                                  probei       aparate folosite
    Verificarea
    continuităţii şi
    identificarea firelor
    Atenţie:
                                          Se utilizează ohmmetre,
    a) se verifică şi                       PIF ;
                                           buzere sau lămpi de
      continuitatea       Aparatele vor indica     RIA (după
 1                                         control cu cablul scos de
      ecranului sau a       continuitatea       intervenţii
                                             sub tensiune.
      mantalei ;                       accidentale)
    b) se verifică dacă
      mantaua este
      legată la priza de
      pământ
       Verificarea
                 Valorile măsurate după 1       PIF;
      rezistenţei de
                 minut, corectate la 1 km şi la  RT (anual); Se utilizează :
     izolaţie a firelor
 2                20°C, sunt :           RIA (după  Megaohmmetru de 1000V
       între ele şi a
                  Riz > 5 MΩ/ km pentru      intervenţii (Citirea după 1 minut)
     fiecărui fir faţă de
                        cablu din PVC   accidentale)
     masă sau manta
                           71
                                          Anexa nr. 20
                                       la instrucţiunile nr. 357

               FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 16


                   FIDER DE ALIMENTARE

1) Caracteristici : Teniunea nominală (Un= 25 KV).
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos) :

                               Momentul       Metode folosite
Nr.                  Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării        şi/sau
Crt.                valori de control
                                probei       aparate folosite
                                 PIF ;
      Măsurarea                       RC ;    Se utilizează :
 1    rezistenţei de      Riz > 1000 MΩ       RIA (după   Megaohmmetru de 2500V
       izolaţie                     intervenţii  (Citirea după 1 minut)
                               accidentale)
    Încercarea izolaţiei
      cu tensiune    La Un = 27,5 KV,
 2   alternativă mărită   tensiunea de încercare      PIF         Kenotronul
    de 50 Hz timp de 1   este de 63 KV
        minut
                   Se vor înlocui
      Verificarea                    PIF; RT;
 3               izolatoarele care prezintă             Control vizual
     izolatoarelor                    RC; RIA
                     defecte
      Măsurarea
                a) Rc < 0,06 Ω                Metoda mV-A în curent
    rezistenţei ohmice
                      sau               continuu :
    de contact la toate
                b) conform standardului            a) Se aplică un curent de
     îmbinările de                    PIF; RC;
 4               german :                     100A şi se măsoară ΔU
      contact şi la                    RIA
                 ΔU < 6 mV la aplicarea             [mV].
    derivaţiile fiderului
                unui curent continuu de           b) Aparatele de măsură trebuie
     de alimentare în
                100 A                      să fie clasă de precizie 0,5
     linia de contact
                                      a) Metoda V-A în curent
      Măsurarea
                La aplicarea unui curent            alternativ 50 Hz.
     rezistenţei de                   PIF; RC;
 5               minim de 50 A, 50 Hz :           b) Aparatele de măsură trebuie
    trecere la priza de                   RIA
                  Ztp < 0,1 Rp [Ω]              să fie de clasă de
       pământ
                                        precizie 0,5
                          72
                                          Anexa nr. 21
                                        la instrucţiunile nr. 357

               FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 17


                    FIDER DE ÎNTOARCERE

   1) Caracteristici : Tipul cablului, Lungimea cablului la fiderul de întoarcere [m], Modul de
              legare a fiderului de întoarcere, numărul de cămine de vizitare.
   2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
     umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
   3) Verificări şi măsurători în exploatare (Se respectă ordinea de mai jos) :

                                 Momentul      Metode folosite
Nr.                    Indicaţii şi
    Denumirea probei                     efectuării       şi/sau
Crt.                  valori de control
                                  probei      aparate folosite
                 a) Rezistenţa de izolaţie
                  trebuie să aibă valoarea     PIF ;
                                        Se utilizează :
       Măsurarea       unui cablu de energie de     RC ;
                                        Megaohmmetru de 1000V
 1     rezistenţei de     joasă tensiune :        RIA (după
                                        (Citirea după 1 minut)
        izolaţie        Riz > 3 MΩ / km       intervenţii
                 b) Se va face corecţia la 1 km  accidentale)
                  şi la 20°C
                                           Aparat de ulei
               a) Nivelul uleiului trebuie să          Metoda :
    Verificarea uleiului  fie până la indicaţia roşu.          a) Se fac 6 determinări
                                   PIF ;
     electroizolant din b) Rigiditatea dielectrică a            pentru fiecare probă de
                                   RC ;
    bobina de joantă şi   uleiului trebuie să fie :           ulei şi se calculează media
 2                                 RIA (după
       măsurarea       Ed > 60 KV/cm               ultimelor 5.
                                  intervenţii
      rezistentei de  c) Rezistenta de izolatie :            b) Se utilizează :
                                 accidentale)
       izolaţie       Riz > 3 MΩ                 Megaohmmetru de 1000V
                                         (Citirea după 1 minut)

                                        Metoda mV-A în curent
       Măsurarea
                 a) Rc < 0,06 Ω                 continuu :
     rezistenţei ohmice
                        sau                a) se aplică un curent de
     de contact la toate
                 b) conform standardului      PIF; RC;    100 A şi se măsoară Δu
 3     îmbinările de
                   german :            RIA      [mV].
       contact şi la
                  Δu < 6 mV la aplicarea unui         b) Aparatele de măsură
     derivaţiile fiderului
                  curent continuu de 100 A            trebuie să fie de clasă de
      de întoarcere
                                          precizie 0,5
                           73
                                          Anexa nr. 22
                                      la instrucţiunile nr. 357

             FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ NR. 18       ÎNTRERUPĂTOR CU SF6 TIP H14-H17 BIPOLARE DE 110 KV
         ACTIONATE CU MECANISM HIDRAULIC TIP SH

1) Caracteristici: Un=123 KV; In=2500 A; Irup. Sim.=31,5 KA* 3sec; Id = 80 KA max;
         Presiunea nominală a SF6 = 5,5 bari la temperatura de 200C
2) Temperatura mediului pentru efectuarea măsurătorii să fie mai mare sau egală cu +10° C, iar
  umiditatea relativă a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
3) Verificări şi măsurători în exploatare la întrerupătorul cu SF6 110 KV şi la mecanismul hidraulic
  tip SH (se respectă ordinea de mai jos):

                                Momentul      Metode folosite
Nr.                  Indicaţii şi
    Denumirea probei                    efectuării       şi/sau
Crt.                valori de control
                                 probei      aparate folosite
                                  PIF;
    Măsurarea rezistenţei a) Riz > 5000MΩ la PIF ;      Inspectie  Megohmmetru inductor de
 1     de izolaţie a    b) Riz > 3000 MΩ în       extinsă;       2500V
     circuitului primar            exploatare. Revizie;   (citirea după 1 minut)
                                  RIA
                                  PIF;
    Măsurarea curentului    Ifc < 100μA la aplicarea   Inspectie
 2   de fugă pe coloana     U=75KVcc, timp de 3      extinsă;       Kenotron
       izolantă           minute       Revizie;
                                  RIA
                Se face pentru fiecare pol
                complet montat şi umplut
                cu SF6, la circa 6 ore după         Detectarea pierderilor se
                umplere. Verificarea se           face cu:
                                  PIF;
                consideră corespunzătoare          a) soluţie de săpun ;
                                Inspectie
                dacă    detectorul   nu        b) detector cu halogen cu
 3   Verificarea etanşeităţii                 extinsă;
                sesizează, la sensibilitatea           sensibilitatea minimă
                                Revizie;
                prescrisă, nici o pierdere            de 5x10+6 şi limită de
                                  RIA
                de gaz SF6.                   sensibilitate de 5x10+7
                Obs.: Nu se vor efectua
                verificări în zilele când
                bate vântul.
                La temperatura de 200C :          a) Prin citirea directă pentru
                a) presiunea nominală este         întrerupătorul care include
    Verificarea presiunii
                  de 5,5 bar ;          PIF;   în construcţia sa presostatul
      de gaz SF6 şi
                b) semnalizare pierderi     Inspectie  compensat cu temperature şi
       verificarea
 4                 (nivel 1) la 4,7+ 0,15    extinsă;  cu altitudinea.
      funcţionării
                   bar ;           Revizie;  b) Prin citirea pe manometre
    presostatului de gaz
                c) blocaj sau declanşare      RIA   obişnuite procedându-se la
        SF6
                  automată (nivel 2) la          corecţia de temperatură şi
                  0,2+0,05 bar sub nivel 1        altitudine.


                         74
               a) Verificarea conţinutului        Metoda CEI recomandă –
                 de aer                 cromatografia   în  stare
                                    gazoasă
               b)Verificarea umidităţii         Cu ajutorul unui higrometru
                gazului (punctului de          care indica punctul de rouă
   Verificarea calităţii                 PIF;
                rouă).
5    gazului SF6                    Revizie;
               Valoarea umidităţii din
                               RIA
               fiecare compartiment nu
               trebuie să depăşească 15
               p.p.m. la PIF şi maximum
               de   150  p.p.m.   în
               exploatare
                                    a) Metoda V-A în c.c.
                                PIF;
               La I=100A c.c. aplicat,          (se face media a 3 citiri):
   Măsurarea rezistenţei                 Inspecţie
               trebuie ca:                 La I=100 A c.c. aplicat,
6  ohmice de contact a                   extinsă;
                    DU< 5 mV ;               se citeşte Du [mV].
   contactelor principale                 Revizie;
                                    b) Ampermetru şi voltmetru
                                RIA
                                     de clasa precizie 0,5
   Măsurarea rezistenţei
                                PIF;
      de izolaţie a   a) Riz > 10 MΩ la PIF;
                              Inspecţie  Megohmmetru inductor de
   circuitelor secundare  b) Riz > 10 MΩ în
7                              extinsă;      1000V
     din mecanismul           exploatare
                              Revizie;   (Citirea după 1 minut)
     hidraulic şi din
                                RIA
     cofretul central
   Incercarea cu tensiune                  PIF;
    mărită a circuitelor  Izolaţia trebuie să suporte  Inspecţie  Cu TCS 2KV sau
8     secundare din    încercarea fără conturnări   extinsă;  megohmmetru inductor de
   mecanismul hidraulic   sau străpungeri        Revizie;  2500V, timp de 1 minut
    şi cofretul central                  RIA
                                PIF;
   Măsurarea rezistenţei                          Metoda V-A sau
                              Inspecţie
   ohmice a bobinelor de   Rmăs.=(1 + 10%)Rref.           Puntea Wheatstone sau
9                              extinsă;
   declanşare, anclanşare    de fabrică [Ω]                Thomson
                              Revizie;
    şi electrovalvelor                         (Se fac 3 determinări)
                                RIA
               a) Umin=0,85Un
                                PIF;
   Măsurarea tensiunii    la bobina (electrovalva)
                              Inspecţie  Se utilizează o sursă de c.c.
   minime de acţionare    de conectare;
10                              extinsă;  reglabila şi un voltmetru de
   ale bobinelor şi/sau  b) Umin=0,7Un
                              Revizie;    clasă de precizie 1,5
    electrovalvelor     la bobina (electrovalva)
                                RIA
                 de deconectare
                               PIF ;
   Verificarea releelor                 Inspecţie
    din mecanismul     Verificarea se face pentru   extinsă;   Conform prevederilor
11
    hidraulic şi din     fiecare tip de releu    Revizie;     instrucţionale
    cofretul central                   RIA la
                               relee
                               PIF ;
   Verificarea mecanică     Nu trebuie sa apară    Inspecţie
    şi hidraulică a    pierderi de ulei tip ET10   extinsă;
12                                       Control vizual
    mecanismului       pe la garnituri sau    Revizie;
      hidraulic          îmbinari       RIA la
                              mecanism


                        75
13  Incercarea uleiului din  Ed > 120KV la PIF;     PIF ;      Aparat de ulei
   mecanismul hidraulic   Ed > 75KV în exploatare  Inspecţie  Metoda :   Se  fac  6
                              extinsă;  determinări pentru fiecare
                             Revizie;  probă şi se calculează media
                              RIA la   ultimelor 5.
                             mecanism
                Tî= 0,055—0,085 s
   Verificarea duratei de  Td= 0,02—0,05 s        PIF;
   acţionare la tensiune   Tnesimultaneitate:     Inspecţie
                                   Cronometru tip ―MINUT‖.
14  nominală şi presiune   a) maxim 5 ms la      extinsă;
                                   Media a 3 determinări.
     hidraulică de      separarea contactelor  Revizie;
     funcţionare     b) maxim 8 ms la       RIA
                 atingerea contactelor
                               PIF;
                                     Metoda V-A în c.a.
   Măsurarea rezistenţei                Inspecţie
                                    (media a 3 determinări):
15  de trecere la priza de    Ztp < 0,1 Rpp [Ω]    extinsă;
                                   La Imin.= 50 A c.a. aplicat,
      pământ                    Revizie;
                                      se citeşte Du [mV]
                               RIA
                               PIF;
   Probe funcţionale la    5 la Umin şi Pmin ;   Inspecţie  Prin acţionarea de la buton
16    anclanşări şi     5 la Un şi Pn ;      extinsă;    sau prin acţionarea
    declanşări repetate    5 la Umax şi Pmax    Revizie;   protecţiilor de pe trafo.
                               RIA
                        76
                                           Anexa nr. 23
                                       la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare __________
Laborator PRAM-TM ________                         Data ______________

                    BULETIN NR. ________
      de încercare a barelor colectoare de 110 şi 27,5 KV, fiderelor de alimentare
                şi de întoarcere, îmbinările de contact
Instalate în: _____________________________________________________________
  A. Denumirea instalaţiei verificate şi elementele componente:
    _________________________________________________________________
  B. Probe şi verificări:
    a) Rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi proba de tensiune mărită, împreună cu întregul
        aparataj racordat :
                 Rezistenţa de izolaţie         Proba de tensiune mărită
  Echipament
   (Element)    Valoarea  Valoarea              Tensiunea  Timp de:
                       Măsurat
   măsurat     normată   măsurată        Concluzia  aplicată        Concluzia
                        cu:                [minute]
            [M]    [M]                 [KV]
 Bara 110 KV
 Bara 27,5 KV
 Fider de
 alimentare
 Fider de
 întoarcere
    b) Verificarea corectei montări a circuitelor şi aparatajelor aferente planurilor :
    ___________________________________________________________________
    c) Măsurarea rezistenţei de contact :
  Nr.                                 Rcontact Radmis
       Locul îmbinării de contact      I [A]   ΔU [V]             Concluzia
  crt.                                  [Ω]    [Ω]
       Măsurat cu : ________________________________________________________
   d) Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ a barei, paratrăsnetelor şi
   fiderelor de alimentare este de: _______________ (ohmi).
       Măsurat cu: ________________________________________________________
  2. Observaţii: ______________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
  3. Motivul încercării: PIF, Verificare periodică, RC, RK, RIA
  4. Concluzia finală: din punct de vedere al acestor probe, instalaţia este / nu este
   corespunzătoare.

      Incercat de:           Asistat de:          Verificat buletinul
      __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                    ______________________

                         77
                                          Anexa nr.24
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare __________
Laborator PRAM-TM ________                          Data ______________

                 BULETIN NR. ________
    de încercarea a prizelor de pământ şi a instalaţiei de legare la priza de pământ

Locul instalării prizei: ____________________________________________________________
Motivul încercării: _____________________ Aparatul utilizat ___________________________
Metoda de măsurare utilizată: ______________________________________________________
Starea timpului: ________________ Temperatura: _________°C; Starea solului ______________

             Valoarea din     Valoarea      Valoarea
      Denumirea    proiect a     măsurată a     măsurată a     Concluzia asupra
Numărul
      instalaţiei  rezistenţei de   rezistenţei de  legăturii la priza  prizei şi a legăturii
 Prizei
      protejate    dispersie      dispersie     de pământ     la priza de pământ
                [Ω]         [Ω]        [Ω]
     Incercat de:           Asistat de:         Verificat buletinul
     __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                   ______________________
                        78
                                       Anexa nr. 25
                                    la instrucţiunile nr. 357

Centrul Electrificare _______________                Data _______________
Laborator PRAM-TM_______________


                 BULETIN Nr . ________
     pentru încercarea echipamentului de protecţie şi a sculelor electroizolante

    Au fost încercate __________ bucăţi de : _____________________________________
primite de la : ______________________________________________________________
    Încercarea s-a efectuat la ______ KV, timp de _____ secunde; Imax admisibil _______mA,
iar curenţii de pierderi dielectrice au următoarele valori :
      Nr.
       Ip
      (mA)

   Au rezistat la încercare ________ bucăţi cu nr. ___________________________________
   Au fost rebutate___________bucăţi cu nr. _______________________________________
   Cele care au reuşit la încercare pot fi folosite ______________________________________
   ___________________________________________________________________________
   Următoarea încercare trebuie făcută cel mai târziu la data __________________


       Incercat de:                      Verificat buletinul
      __________                      Şef laborator PRAM-TM
                                 ______________________
                        79
                                      Anexa nr. 26
                                  la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _____________                 Data _____________
Laborator P.R.A.M-TM ___________________.


                BULETIN Nr. ______________
               de încercare a cablurilor de comandă

Cablurile sunt instalate în :____________________________________________________
Starea timpului:   _________________________________________________________
Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA.
  Probe şi verificări:
1) Rezistenţa de izolaţie [MΩ] şi curentul de sarcină a motorului (A)
    Valoarea normată a rezistentei de izolaţie:
        a) pentru cablul de comandă __________________[M/ Km]
        b) pentru motorul electric ____________________[M]

  Separatorul
(Întrerupătorul)
Conductorul

(+)F – (-)N

(+)F – 0

(-)N – 0

I – (+)F

I – (-)N
I–0

I–D

D – (+)F

D – (-)N

D–0

Motor

I motor (A)

Concluzia

Încercarea s-a făcut cu ___________________________________________________________

       Încercat de:        Asistat de:        Verificat buletinul
       __________         __________       Şef laborator PRAM-TM
                                ______________________
                       80
                                          Anexa nr. 27
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare ______________.                    Data:___________
Laborator PRAM-TM _____________

                  BULETIN NR. ________
               de încercare a comutaţiei secundare

Instalată în: __________________________________________________________________

  A. Denumirea instalaţiei verificate şi elementele componente:


  B. Probe şi verificări:
     a) Rezistenta de izolaţie a circuitelor, împreună cu întregul aparataj racordat
       (Valoarea normată este:_______[M]):
  Comandă     Semnalizare    Măsură     Protecţie   Automatizare    Blocare
   Rezistenta de izolaţie a fost măsurata cu: _________________________________ V.
     b) Proba de încercare cu tensiune mărită de: _____ ,Vca, timp de încercare ___ minute.
   Concluzia încercării: ________________________________________________________
     c) Verificarea corectei montări a circuitelor şi aparatajelor aferente planurilor:
       ___________________________________________________________________
     d) Proba pe viu privind funcţionarea corectă a instalaţiilor de comandă, de protecţie, de
       măsurare, de semnalizare, de automatizare şi de blocare:
       ____________________________________________________________________
     e) Probe cu curenţi primari :
       ____________________________________________________________________
     f) Probe cu curenţi secundari:
       ____________________________________________________________________
     g) Valoarea măsurata a rezistentei de trecere la priza de pământ a panoului respectiv
       este de: ______________ Ω
     h) Observaţii :
       ___________________________________________________________________
  2. Motivul încercării: PIF, RT, lucrări RC, RK, bănuială de defect
  3. Concluzia finală: Din punct de vedere al acestor probe, instalaţia este / nu este
   corespunzătoare.

     Încercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
     __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                    __________________

                         81
                                       Anexa nr. 28
                                     la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare ____________                Data: _____________
Laborator P.R.A.M.-TM ________                 BULETIN NR. ___________
      de încercare a contorilor pentru înregistrarea funcţionării DRVL, DRVS

Instalat în : _____________________________________________________________
Starea timpului:   ______________________________________________________
Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA

     Seria şi   Montat pe   Număr contor   Număr contor   Rezistenţa
                                            Concluzia
Tipul  numărul     fider /    anterior      după     de trecere la
                                            măsurării
    contorului  transformator  măsurătorii   măsurătoare     P.P.
Încercarea s-a făcut cu:__________________________________________________________


      Încercat de:         Asistat de:          Verificat buletinul
      __________           __________         Şef laborator PRAM-TM
                                   __________________
                       82
                                         Anexa nr. 29
                                     la instrucţiunile nr. 357

Centru E;ectrificare _______________                Data: ___________
Laborator P.R.A.M.-TM ______________


                    BULETIN NR. ___________
             de încercare a DRVL, DRVS, DTF, descărcător cu ZnO

Instalat în:       _________________________________________________________
Starea timpului:     _________________________________________________________
Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA, bănuială de defect
              Montat pe  Curent de conducţie  Tensiune de amorsare
        Seria şi
Tipul            fider /  Inormat I măsurat   Unormat Umăsurat    Concluzia
        numărul
               trafo    [A]   [A]    [KV]    [KV]
Încercarea s-a făcut cu:        Încercat de:         Asistat de:        Verificat buletinul
        __________           __________        Şef laborator PRAM-TM
                                    __________________
                          83
                                          Anexa nr. 30
                                       la instrucţiunile nr. 357

 Centru Electrificare _______________
 Laborator PRAM-TM ______________                  Data ______________

                   BULETIN NR. ________
               de încercare a releului de curent (tensiune)
     Instalat în: _____________________________________________________________

      A. Date tehnice
     Fabricat : _________________ Tip: __________ Seria: _________ Nr. ____________
     Limitele de scară (de reglaj) _______________________________________________

       B. Probe şi verificari
   1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
 Carcasă: _________ Geam: ___________ Etanşeitate: _____________ Rugină: _____________
 Cleme: __________ Conexiuni : __________ Alte defecte : _________ Rezistenţa: ___________
 Contacte: ____________ Echipaj mobil: __________________ Lagăre: ____________________
   Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrările efectuate este satisfăcătoare / nesatisfăcătoare
   2. Verificarea electromecanică a releului şi a prizei releului:
 a. Verificarea vizuală a contactului electric ND (NI) ________________________________;
 b. Distanţa între contacte (Minim admis de fabrică este de _______mm) este de: ___________mm;
 c. Simultaneitate contacte ______________ Presiune contacte ____________ gf
 d. Verificarea continuităţii electrice a conductoarelor din priza releului: _____________________
   Concluzia: __________________________________________
   3. Verificarea izolaţiei releului şi a prizei releului:
            Valoarea
                       Releu       Priză
            normată    Între   Conductoare-         Observaţii   Concluzia
                  conductoare    corp
                                releu
  Rezistenţa de                           Încercarea s-a făcut
  izolaţie [MΩ]                            cu U= _______ V
Încercarea cu
                                    Timp de încercare :
tensiune mărită de
                                     _______ min
_______ [kV]
   4. Verificarea scalei şi stabilirea reglajului:
      Denumirea        Pentru toate punctele încercate ale scalei    Reglajul de lucru
                    În paralel        În serie        stabilit în
   Conexiunea bobinelor
                Domeniul_________ Domeniul__________ Paralel           Serie
      I/U      [A]
  Reglajul pe scara   [V]
             [A]
     Ia/Ua
             [V]
             [A]
      Ir/Ur
             [V]
    Kr = Xr/Xa

   5. Verificări funcţionale ale releului:
 a. Verificarea releului de curent la suprasarcină (şoc de curent: Işoc = 2*Ireglat)______________
 b. Verificarea releului de tensiune la supratensiune (1,1*Un) ____________________________
 c. Timpul de acţionare a releului este de ____________secunde
           (Timpul maxim admis este de ________secunde)
                          84
   Concluzia ________________________________________________
6.  Motivul încercării: instalare, RT, lucrări RC, bănuială de defect.
7.  Verificarea s-a făcut: în laborator / pe locul de montaj ____________________________
8.  Observaţii: _____________________________________________________________
9.  Concluzia finală: Releul este / nu este bun şi poate / nu poate fi dat în exploatare.


    Incercat de:         Asistat de:        Verificat buletinul
    __________           __________        Şef laborator PRAM-TM
                                __________________
                      85
                                          Anexa nr. 31
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _______________
Laborator PRAM-TM ______________                     Data ______________

                 BULETIN NR. ________
             de încercare a releului direcţional (distanţă)
Instalat în: __________________________________________________________________

    A. Date tehnice
Fabricat : ______________ Tip: __________ Seria: ______________ Nr. _____________
Un _________V; In __________A; Frecvenţa _____ Hz; Tensiunea de alimentare____V cc

    B. Probe şi verificari
  1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
Carcasă: _________ Geam: ___________ Etanşeitate: _____________ Rugină: _______________
Cleme: __________ Conexiuni : __________ Alte defecte : ___________ Rezistenţa:
___________
Contacte: ____________ Echipaj mobil: __________________ Lagăre: ______________________
Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrările efectuate este satisfăcătoare / nesatisfăcătoare
  2. Verificarea electromecanică a releului:
Contacte: Simultaneitate ______________ Presiune ____________ gf
     Distanţa între contacte _____________________________
Rezistenţa ohmică a bobinei: galvanometru _______________ ohmi.
               releu auxiliar ________________ ohmi.
  3. Verificarea izolaţiei releului:
                      Între    Conductoare –
                                        Observaţii
                    conductoare     corp
                                     Încercarea s-a făcut cu
   Rezistenţa de izolaţie [MΩ]
                                       U= _______ V
   Încercarea cu tensiune                        Timp de încercare :
   mărită de _______ [kV]                         _______ min
  4. Verificarea caracteristicilor electrice (Se compara cu valorile din fabrică):
a) Verificarea echipajului mobil la mersul în gol :
    a1) Când U = 0 V; echipajul mobil (releul de execuţie) se mişcă pentru un curent
      de I = ____ A, tinzând la închiderea / deschiderea contactelor.
    a2) Când I = 0 V; echipajul mobil (releul de execuţie) se mişcă pentru o tensiune
      de U = ____V, tinzând la închiderea / deschiderea contactelor.
b) Caracteristica unghiulară ridicată pentru un curent de I = ______ A şi pentru o tensiune
  de U = ______ V, este următoarea:
φ
cos ψ
I (A)
U (V)
Z (Ω)
  Pentru releul direcţional:
     b1) Zona de acţiune a releului este de la ___________ până la ____________ grade.
     b2) Verificarea relelului la circulaţia de putere inversă
       Pentru un curent de I = 5 A şi o tensiune de U = 110 V, unghiul dintre acestea fiind
       unghiul de sensibilitate maximă de _____________grade, releul se comporta astfel:
         - La alimentarea bruscă a releului, contactele _____________________,
         - La deconectarea bruscă a puterii inverse, contactele ___________________
                         86
c) Determinarea pierderilor în înfăşurările releului şi rezistenţa ohmică:
    c1) în înfăşurarea de curent (la In = 5 A) este de: Sc= _______ VA ; Rc= ________ Ω.
    c2) în înfăşurarea de tensiune (la Un = 100 V) este de: St= ______ VA; Rt= ________ Ω
d) Verificarea la suprasarcină şi supratensiune a înfăşurărilor:
    d1) înfăşurarea de curent: la Is = 1,6 * In (A), temperatura înfăşurării este ________,
      iar timp de o secunda la Is = 20*In (A), temperatura înfăşurării este de ___________;
    d2) înfăşurarea de tensiune: la Us = 1,2 * Un, temperatura înfăşurării este ____________.
e) Verificarea releului la suprasarcină şi supratensiune:
    La Us = _______ V şi Is = _______ A, t = ________ secunde.
  Concluzia:
      - În timpul acestor verificări contactele au lucrat cu / fără vibraţii şi cu / fără scântei.
      - Contactul are / nu are tendinţa de a se înţepeni în sprijinul său.
f) Timpul de răspuns al releului este de ________ secunde.
  5. Diagrama vectorială nr. _______________________________________________
  6. Motivul încercării: PIF, verificare periodică, lucrări RC, bănuială de defect.
  7. Verificarea s-a făcut: în laborator / pe locul de montaj
  8. Observaţii: _____________________________________________________________
  9. Concluzia finală: Releul este / nu este bun şi poate / nu poate fi dat în exploatare.


       Incercat de:           Asistat de:           Verificat buletinul
      __________            __________          Şef laborator PRAM-TM
                                      __________________
                          87
               DIAGRAMA VECTORIALĂ
   ( Trasarea caracteristicii de funcţionare a releului direcţional sau de distanţă)                     X
                                             R
Diagrama a fost trasată de: ___________________________________________________
                       88
                                             Anexa nr. 32
                                         la instrucţiunile nr. 357

 Centru Electrificare _______________
 Laborator PRAM-TM ______________                   Data  ______________

                   BULETIN NR. ________
                  de încercare a releului de timp
     Instalat în: _____________________________________________________________

       A. Date tehnice
     Fabricat : _________________ Tip: __________ Seria: _________ Nr. ____________
     Limitele de scara (de reglaj) ___________________ Felul curentului operativ __________
     Tensiunea operativă ______________________________

       B. Probe şi verificări
   1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
 Carcasa: _________ Geam: ___________ Etanşeitate: _____________ Rugină: _______________
 Cleme: __________ Conexiuni : __________ Alte defecte : ___________ Rezistenţa:
 ___________
 Contacte: ____________ Echipaj mobil: __________________ Lagăre: ______________________
   Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrările efectuate este satisfăcătoare / nesatisfăcătoare
   2. Verificarea electromecanică a releului şi a prizei releului:
 a. Verificarea vizuala a contactului electric ND (NI) ________________________________;
 b. Distanţa între contacte (Minim admis de fabrică este de _______mm) este de: ___________mm;
 c. Simultaneitate contacte ______________ Presiune contacte ____________ gf
 d. Verificarea continuităţii electrice a conductoarelor din priza releului: _____________________
   Concluzia: _____________________________________
   3. Verificarea izolaţiei releului şi a prizei releului:
            Valoar        Releu
             ea     Între           Priză
                         Conductoa           Observaţii     Concluzia
            normat conductoar            releu
                          re-corp
             ă      e
  Rezistenţa de                            Încercarea s-a făcut
  izolaţie [MΩ]                             cu U= _______ V
Încercarea cu
                                     Timp de încercare :
tensiune mărită de
                                      _______ min
_______ [kV]
   4. Verificarea scalei şi stabilirea reglajului:
 Reglajul pe scală (s)                                Observaţii
          1
          2
 Timpul real    3
 de lucru (s)   4
          5
         Media

         Pe releu a fost fixat reglajul de __________________ s
   5. Verificări funcţionale ale releului:
 a. Măsurarea rezistenţei ohmice a bobinei: _________________Ω

                            89
b. Verificarea funcţionării releului la teniunea minimă de lucru de 0,75 * Un (V) prin aplicarea sub
forma de şoc a tensiunii de _____________V. Concluzia: _____________________________

  6. Motivul încercării:  PIF, verificare periodică, lucrări RC, bănuială de defect.
  7. Verificarea s-a făcut: în laborator / pe locul de montaj
  8. Observaţii: ____________________________________________________________
  9. Concluzia finală: Releul este / nu este bun şi poate / nu poate fi dat în exploatare.      Incercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
      __________            __________          Şef laborator PRAM-TM
                                     __________________
                         90
                                                 Anexa nr. 33
                                              la instrucţiunile nr. 357
 Centru Electrificare _______________
 Laborator PRAM-TM ______________                           Data   ______________

                   BULETIN NR. ________
        de încercare a releelor intermediare (de semnalizare paralel sau serie)
 Instalate în: _________________________________________________________________
   A. Date tehnice nominale
       Circuitul                     Date tehnice şi nominale
             Notaţia
 Nr.     pe care                      Felul   Tensiunea Curentul       Rezistenţa
              din     Tipul   Nr. de
 crt.     este                      curentului nominală nominal         bobinei
             schemă    releului  fabrică
       montat                      CC / CA    [V]     [A]        [Ω]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
    B. Rezultatele încercărilor efectuate în exploatare
       Rezistenţa de izolaţie    Incercarea    Rb   Ua  Ur         Sc=      Starea
                                        Ta  Tr
          [MΩ]          izolaţiei    măs.  [V]  [V]         U*I     mecanică
Nr.                   Uînc Durata                         (contacte, carcasă,
Crt.   Cond.    Intre  Priză                Ia  Ir              rugină, cleme,
                              [Ω]        [S]  [S]  [VA]
     - corp    cond.  releu  [KV]   [min]      [A]  [A]             geam, formaţiaj
                                                      mobil)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

    1.  Motivul încercării: PIF, verificare periodică, lucrări RC, RK, RIA, bănuială de defect.
    2.  Verificarea s-a făcut: în laborator / pe locul de montaj
    3.  Observaţii: ___________________________________________________________
    4.  Concluzia finală: Releele de la poziţiile ______________ sunt bune şi pot fi utilizate în
                exploatare.

         Incercat de:            Asistat de:           Verificat buletinul
         __________             __________           Şef laborator PRAM-TM
                                           __________________


                               91
                                          Anexa nr. 34
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _____________                  Data _______________
Laborator PRAM-TM___________

                   BULETIN Nr. _______
             pentru încercarea transformatoarelor de putere

Instalat în: __________________________________________________________________
      A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. : __________
S = ______________ KVA ; Grupa de conexiuni __________________________________ ;
Tensiune : I ___________ KV ;    Curent: I ________ A;     UK = ________ %.
       M ___________ KV ;       M ________ A;
Locul de montare: ________________________________________________
     B. Probe şi verificări
  1. Incercarea izolaţiei:
      a) Rezistenta de izolatie si coeficientul de absorbţie :
         Măsurată la t = _____°C       Corecţia la t = ______°C   Valoar
 Rezistenţa
                                           ea   Concluz
 de izolaţie
         I—M    I—M+O M—I+O        I—M   I—M+O M—I+O     normat   ia
  [MΩ]
                                            ă
 R15‖
 R60‖
Kabs=R60/
  R15
Măsurată cu
     b) Tangenta unghiului de pierderi dielectrice şi a capacităţii izolaţiei complexe a
     înfăşurărilor :
 Tangenta    Masurata la t = _____°C     Corectia la t = ______°C      Valoarea
                                               Concluzia
unghiului δ I—M I—M+O M—I+O          I—M     I—M+O    M—I+O normată
  Tg δ
   a
  Cx
Măsurată cu
      c) Verificarea uleiului electroizolant:
      Locul de prelevare   Rigiditatea dielectrică a uleiului [KV/cm]
                                            Concluzia
       a probei de ulei    Valoarea normată    Valoarea măsurată
        Conservator
      Comutator ploturi
          Cuvă
      Măsurată cu

      d) Verificarea izolaţiei pentru protecţia de cuva (Cuva-Sina): ___________[ MΩ] ;
        Valoarea normată ______[MΩ].
        Măsurată cu: _____________________ Concluzia: ___________________________
      e) Încercarea cu tensiune aplicată la 50 Hz _____________________________ ;
                           92
      f) Încercarea cu tensiune indusă la 50 Hz ______________________________ .
2) Măsurarea rezistenţei electrice a înfăşurărilor şi a raportului de transformare
      a) Înfăşurarea de _________ KV (R1):
Nr.
    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
plot
R1
Kt
kt

      b) Înfăşurarea de _________ KV;   R2 = ________________ Ω ;
  Măsurată cu________________ şi metoda ____________; Temperatura mediului _______°C
  Concluzia ________________________________________________________________
1) Măsurarea curentului şi a pierderilor de mers în gol :
    Tensiunea aplicată ______ KV; Curentul IO = _____A ; Puterea PO = _________ KW.
    Masurat cu _______________şi metoda _____________________________
    Concluzia ________________________________________________________
2) Verificarea comutatorului de reglaj al tensiunii sub sarcină:
    a. Verificarea ruptorului _________________________________ ;
    b. Verificarea selectorului şi inversorului ___________________________ ;
    c. Verificarea izolaţiei _________ MΩ, măsurată cu inductorul de 500 V nr. _________ ;
    d. Verificarea timpului de comutare : _______ secunde.
     Concluzia : ______________________________________________________
3) Verificarea funcţionării protecţiei de gaze:
   a) Rezistenta de izolaţie a circuitelor (Valoarea normată ____________):
         a1) La releul de gaze de la cuva RG1 : ________ __________ MΩ ;
         a2) La releul de gaze de la comutator RG2 : __________________ MΩ ;
     Măsurată cu _____________________________ Concluzia _______________________
   b) Funcţionarea protecţiei
         b1) La releul de gaze de la cuva RG1 : _____________________;
         b2) La releul de gaze de la comutator RG2 : __________________;
4) Verificarea protecţiei de cuvă:
   a) Rezistenţa de izolaţie a circuitelor (Valoarea normată______ MΩ) este de:______ MΩ;
     Măsurată cu _____________________________ Concluzia _______________________
    b) Funcţionarea protecţiei conform tabelului de reglaj: ___________________
5) Verificarea indicatorului magnetic pentru nivelul de ulei din conservator:
   a. Rezistenţa de izolaţie a circuitelor (Valoarea normată ______ MΩ) este de:______ MΩ;
   Măsurată cu _____________________________ Concluzia _______________________
   b. Funcţionarea indicatorului corespunzător nivelului real din conservator: ________
6) Verificarea instalaţiei de răcire forţată:
   a. Rezistenţa de izolaţie a circuitelor (Valoarea normată ______ MΩ):___________ MΩ;
   b. Rezistenţa de izolaţie a fiecărui motor (Valoarea normată __________ MΩ) este de:
Motor 1 ________MΩ; Motor 2 ________ MΩ; Motor 3 _________ MΩ; Motor 4 ________ MΩ;
Motor 5 _________ MΩ; Motor 6 ________ MΩ; Motor 7________MΩ; Motor 8 ________ MΩ;
    c. Rezistenţa de izolaţie a termomanometrelor (Valoarea normată __________ MΩ) este de:
        (1)___________ MΩ; (2) ___________ MΩ
     Măsurată cu _____________________________ Concluzia _______________________
    d. Probe funcţionale:
        d1. Pornire – oprire manuală :__________________________________________
        d2. Pornire – oprire automată: _________________________________________
                          93
7) Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ este de: ___________Ω
10) Motivul încercării : PIF, Verificare periodică, RC, RK, Suspect de defect
11) Concluzia finală: Transformatorul este / nu este bun şi poate / nu poate fi adus în exploatare.


      Incercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
      __________            __________          Şef laborator PRAM-TM
                                     __________________
                         94
                                          Anexa nr. 35
                                      la instrucţiunile nr. 357


Centru Electrificare _____________                 Data _______________
Laborator PRAM-TM___________


                  BULETIN Nr. _______
        pentru încercarea transformatoarelor de putere de medie tensiune

Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. : __________
S = ______________ KVA ; Grupa de conexiuni __________________________________ ;
Tensiune : M ___________ KV ;    Curent: M ________ A;    UK = ________ %.
       J ___________ KV ;       J __________ A;
    B. Probe şi verificări
  1. Incercarea izolaţiei:
         a. Rezistenţa de izolaţie şi coeficientul de absorbţie :
Rezistenţa de    Măsurată la t = _____°C     Corecţia la t = ______°C Valoarea
                                           Concluzia
izolaţie [MΩ]   M—J    M—J+O J—M+O      M—J    M—J+O J—M+O normată
  R15‖
  R60‖
Kabs=R60/R15
    Măsurată cu : ____________________________________________________
         b. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice si C2/C50 :
 Tangenta    Măsurată la t = _____°C     Corecţia la t = ______°C  Valoarea
                                           Concluzia
 unghiului δ I—M I—M+O M—I+O          I—M    I—M+O    M—I+O normată
  Tg δ
   a
   Cx
    Măsurată cu puntea Schering tip : _______________ seria __________________________
         c. Verificarea uleiului electroizolant:
      Locul de prelevare   Rigiditatea dielectrică a uleiului [KV/cm]
                                           Concluzia
       a probei de ulei   Valoarea normată     Valoarea măsurată
         Cuvă
     Măsurată cu:
  2. Măsurarea rezistenţei electrice a înfăşurărilor de medie şi joasa tensiune
  Măsurarea    Rezistenţa înfăşurărilor pe medie tensiune [Ω] Rezistenţa înfăşurărilor de
 efectuată între:  Plot nr. 1    Plot nr. 2    Plot nr. 3  joasă tensiune [Ω]
 Fazele R—S
 Fazele R—T
 Fazele S—T
 Fazele R—N
 Fazele S—N
 Fazele T—N
    Măsurată cu _____________ şi metoda_____________; Temperatura mediului _______°C
    Concluzia _________________________________________
                         95
  3. Măsurarea raportului de trasformare şi a erorii de raport
         U1 aplicat [V]  U20 [V]       K= U1/U20   Er [%]      Concluzia
Plot nr.1
Plot nr. 2
Plot nr. 3
    Măsurat cu_______________ şi metoda _______________________________
    Concluzia _____________________________________________________
  4. Măsurarea curentului şi a pierderilor de mers în gol :
    Tensiunea aplicată ______ KV; Curentul IO = _____A; Puterea PO = _________ KW.
    Măsurat cu__________________ şi metoda _______________________________
    Concluzia _____________________________________________________
  5. Verificarea comutatorului de reglaj al tensiunii fără sarcină: ___________________
  6. Verificarea funcţionării protecţiei de gaze (dacă este cazul):
     a. Rezistenta de izolaţie a circuitelor (Valoarea normată _____ MΩ) este de:____ MΩ
        Măsurată cu ______________________ Concluzia _______________________
     b. Funcţionarea protecţiei: ________________________________
  7. Verificarea corespondenţei fazelor: __________________________
  8. Motivul încercării : PIF, Verificare periodică, RC, RK, Suspect de defect
  9. Incercarea s-a făcut: în atelier / pe locul de montaj
  10. Concluzia finală: Transformatorul este / nu este bun şi poate / nu poate fi adus în exploatare


       Încercat de:          Asistat de:         Verificat buletinul
       __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                     __________________
                         96
                                           Anexa nr. 36
                                       la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _____________                   Data _______________
Laborator PRAM-TM___________


                 BULETIN Nr. _______
      pentru încercarea transformatoarelor de măsură de curent (tensiune)

Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. : __________
Tensiunea nominală ____________KV; Tensiunea de încercare ____________KV
Raportul de transformare nominal____________________
Secundar 1: clasa___________; puterea _____________VA; bornele ______________
Secundar 2: clasa ___________; puterea _____________VA; bornele _____________
Secundar 3: clasa ___________; puterea _____________VA; bornele _____________
Transformatorul este inclus în întrerupătorul _________________________________________
   B. Probe şi verificări
  1. Incercarea izolaţiei:
     a. Rezistenţa de izolaţie şi încercarea cu tensiune mărită:
            Rezistenţa de izolaţie          Incercarea cu tensiune mărită
      R60‖   Valoarea   Temperatura         Tensiunea  Timpul  Curentul
                         Concluzia                   Concluzia
      [MΩ]   normată     [°C]            [KV]    [min]  absorbit
P—O
S1—O
S2—O
S3—O
P—S1
P—S2
P—S3
    Măsurat cu : ____________________________________________________
      b. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice (Tg. Δ) si C2/C50 :
 Tensiunea   Temperatura             Valoarea
                  Tg δ [%]              Concluzia Observaţii
aplicată [KV] mediului [°C]              normată

   Măsurat cu puntea Schering tip : _______________ seria __________________________
      c. Verificarea uleiului electroizolant:
      Locul de prelevare    Rigiditatea dielectrică a uleiului [KV/cm]
                                            Concluzia
       a probei de ulei    Valoarea normată     Valoarea măsurată
          Cuvă
      Măsurat cu:
  2. Măsurarea rezistenţei electrice a înfăşurărilor [Ω]:
                                   Temperatura
 Primar    Secundar 1    Secundar 2  Secundar 3                     Concluzia
                                     [°C]

   Măsurat cu __________________ şi metoda ___________________________


                         97
  3. Verificarea polarităţii înfăşurărilor:
                                       Observaţii privitoare la
   Secundar 1         Secundar 2        Secundar 3
                                       legăturile bornelor
Bornele:        Bornele:         Bornele:
    Determinarea polarităţii s-a făcut cu: ___________________________________________
  4. Măsurarea raportului de trasformare şi a erorii de raport şi de unghi:
      a. pentru transformatoarele de tensiune:
Up aplicat [V]   Uso [V]    K= Up/Uso    Er [%] Eroarea de unghi [min]       Concluzia

    Măsurat cu __________________________ şi metoda _____________________________
      b. pentru transformatoarele de curent:
 Primar      Secundar 1        Secundar 2         Secundar 3
  Ip            Eroare            Eroare           Eroare Concluzia
       Is1   Er        Is2    Er        Is3    Er
 aplicat          unghi             unghi            unghi
       [A]   [%]        [A]   [%]        [A]   [%]
 [A]            [min]             [min]            [min]


  Măsurat cu _____________________ şi metoda ___________________________________
  5. Verificarea la funcţionarea în gol:
       U [V]
Secundar 1
        I [A]
       U [V]
Secundar 2
        I [A]
       U [V]
Secundar 3
        I [A]
  Măsurat cu __________________ şi metoda ___________ Concluzia _________________
  6. Verificarea sarcinii secundare:
    Secundar 1      Secundar 2      Secundar 3
 U  I   S1 Valoarea U I   S2 Valoarea U I   S3 Valoarea Concluzia
[V] [A] [VA] normată [V] [A] [VA] normată [V] [A] [VA] normată
                         98
7. Caracteristica volt-amper:
8. Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ este de: __________Ω
9. Motivul încercării : PIF, Verificare periodică, RC, RK, Suspect de defect.
10. Incercarea s-a făcut: în atelier / pe locul de montaj
11. Concluzia finală: Transformatorul este / nu este bun şi poate / nu poate fi adus în exploatare


    Incercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
    __________            __________          Şef laborator PRAM-TM
                                   __________________
                       99
                                               Anexa nr. 37
                                           la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _____________                     Data _______________
Laborator PRAM-TM___________


                    BULETIN Nr. _______
          pentru încercarea întrerupătorului (separatorului sub sarcină)

Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. __________
Tensiunea nominală _______KV; Curent nominal ________A; Puterea de rupere ________MVA
    B. Probe şi verificări
  1. Încercarea izolaţiei primare:
     a. Rezistenţa de izolaţie şi încercarea cu tensiune mărită:
             Rezistenţa de izolaţie R60‖ [MΩ]     Incercarea cu tensiune mărită
              Valoarea    Valoarea           Tensiunea   Timpul
                               Concluzia               Concluzia
              măsurată    normată            [KV]     [min]
Carter superior-masă
 Coloana izolanta-
    masă
 Carter superior-
 coloana izolantă
  Măsurată cu
      b. Verificarea uleiului electroizolant
                         Detreminări efectuate
                                             Rigiditatea
       Locul                            Rigiditatea   dielectrică
              Nivel               Cărbune
 Faza   prelevării            Prezenţa          dielectrică    normată   Concluzia
              ulei  Aspect            în
      probei               apei            măsurată
                               suspensie           [KV/cm]
                                     [KV/cm]
     Camera
     stingere
 R
     Coloană
     izolantă
     Camera
     stingere
 S
     Coloană
     izolantă
     Camera
     stingere
 T
     Coloană
     izolantă
                            100
   2. Măsurarea rezistenţei electrice de contact a contactelor principale sau căderea tensiunii pe
    contactele principale:
        Curentului aplicat în CC   U măsurat             U normat
  Faza                             Rc[mΩ]               Concluzia
             [A]         [mV]                [mV]
  R
   S
  T
  Măsurată cu
   3. Verificarea mecanică a corpului întrerupătorului pe fiecare fază:
 Faza R_____________________; Faza S ____________________; Faza T __________________

   4. Verificarea timpilor de comutaţie:
               Timp de conectare [ms]             Timp de deconectare [ms]
      Faza
             Măsurat   Normat    Concluzia       Măsurat   Normat    Concluzia
     R
     S
     T
   Masurat cu
   5. Nesimultaneitatea atingerii şi separarii contactelor pe faze şi între faze
            Atingerea contactelor [ms]         Separarea contactelor [ms]
   Între faze
          Măsurat    Normat    Concluzia   Măsurat     Normat  Concluzia
     R
     S
     T
   Măsurat cu

   6. Verificarea elementelor din dispozitivul de acţionare:
                     Verificări efectuate
                          Incercarea
                                         Curentul de  Tensiunea
          Rezistenţa de izolaţie [MΩ]   izolaţiei cu  Rezistenţa
 Elementul                                    acţionare  minimă de  Concluzia
                           tensiune   ohmică [Ω]
 verificat                                    motor    lucru [V]
                    Măsurat    mărită
         Măsurată  Normată
                     cu     [2 KV]
                                           [A]
         DA1  DA2            DA1 DA2     DA1  DA2   DA1  DA2   DA1  DA2
  Motorul
  electric
 Bobina de
 închidere
 Bobina de
 deschidere
 Rezistenţa
de încălzire
 Circuitele
   din
 dispozitiv
 Releele din
dispozitivele   Verificări efectuate conform buletinelor nr. __________________________
DA1 şi DA2
   7. Verificarea mecanică a dispozitivelor de acţionare:
     Faza R___________________ Faza S_______________ Faza T________________                            101
8. Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ este de:
   Faza R_________________ Ω; Faza S______________ Ω; Faza ____________ Ω .
9. Motivul încercării : PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
10. Incercarea s-a făcut: în atelier / pe locul de montaj
11. Concluzia finală: Întrerupătorul sau separatorul sub sarcină este/nu este bun şi poate/nu
           poate fi adus în exploatare


    Încercat de:          Asistat de:         Verificat buletinul
    __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                  __________________
                       102
                                                Anexa nr. 38
                                            la instrucţiunile nr. 357


Centru Electrificare _____________                     Data _______________
Laborator PRAM-TM___________


                     BULETIN Nr. _______
              pentru încercarea întrerupătorului tip IO 110 KV

Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. __________
Tensiunea nominală ________KV; Curent nominal ________A; Puterea de rupere _______MVA
    B. Probe şi verificări
1) Incercarea izolaţiei primare:
      a. Rezistenţa de izolaţie:
                      Rezistenţa de izolaţie R60‖ [MΩ]
                Faza R    Faza S     Faza T   Valoarea normată        Concluzia
 Carter superior-masă
 Coloana izolanta-
     masă
  Carter superior-
  coloana izolantă
   Măsurată cu
      b. Curentul de conducţie a coloanei izolante:
                    Curentul de conducţie [A]
  Tensiunea   Timp
                                 Valoarea
  aplicată   [min]   Faza R    Faza S    Faza T                    Concluzia
                                 normată
   [KV]
 Măsurat cu
      c. Verificarea uleiului electroizolant
                         Detreminări efectuate           Rigiditatea
    Locul prelevării   Nivel                    Rigiditatea    dielectrică
 Faza                            Cărbune                    Concluzia
      probei       ulei      Prezenţa          dielectrică     normată
                   Aspect          în
                         apei           măsurată
                              suspensie             [KV/cm]
                                      [KV/cm]
    Camera stingere 1
 R
    Camera stingere 2
    Camera stingere 1
 S
    Camera stingere 2
    Camera stingere 1
 T
    Camera stingere 2
                           103
  2. Măsurarea rezistenţei electrice de contact a contactelor principale sau căderea tensiunii pe
    contactele principale:
       Curentului aplicat în CC    U măsurat
  Faza                               U normat [mV]       Concluzia
            [A]           [mV]
  R
  S
  T
 Măsurată cu
 3. Verificarea mecanică a corpului întrerupătorului:
    Faza R_________________ Faza T____________ Faza S___________________

  4. Verificarea timpilor de comutaţie:
              Timp de conectare [ms]              Timp de deconectare [ms]
     Faza
            Măsurat   Normat    Concluzia         Măsurat   Normat    Concluzia
    R
    S
    T
  Masuraţi cu
  4. Nesimultaneitatea atingerii şi separarii contactelor pe faze şi între faze
  Între camere    Atingerea contactelor [ms]         Separarea contactelor [ms]
    pe fază   Măsurat    Normat    Concluzia   Măsurat     Normat  Concluzia
     R
     S
     T
   Între faze
     R-S
     S-T
     T-R
  Măsurată cu

  5. Verificarea elementelor din dispozitivul de acţionare:
                          Verificări efectuate
                          Incercarea
                                  Rezistenţa  Curentul de  Tensiunea
 Elementul     Rezistenţa de izolaţie [MΩ]   izolaţiei cu
                                  ohmică    acţionare  minimă de  Concluzia
 verificat                      tensiune
                                   [Ω]     motor    lucru [V]
                     Măsurat    mărită
         Măsurată  Normată          [2 KV]
                                          [A]
                      cu
 Motorul
 electric

 Bobina de
 închidere
 Bobina de
 deschidere
Rezistenţa de
 încălzire
Circuitele din
 dispozitiv
 Releele din
         Verificări efectuate conform buletinului nr. __________________________
 dispozitiv                            104
6. Verificarea mecanică a dispozitivului: __________________________________
7. Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ este de: __________Ω
8. Motivul încercării : PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
9. Incercarea s-a făcut: în atelier / pe locul de montaj
10. Concluzia finală: Intrerupătorul sau separatorul sub sarcină este / nu este bun şi poate / nu
           poate fi adus în exploatare


    Încercat de:           Asistat de:          Verificat buletinul
    __________            __________         Şef laborator PRAM-TM
                                   __________________
                       105
                                                Anexa nr. 39
                                            la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _____________                        Data _______________
Laborator PRAM-TM___________

                  BULETIN Nr. _______
          pentru încercarea separatorului de medie şi înaltă tensiune
Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. __________
Tensiunea nominală ____________KV; Curent nominal ___________A.
    B. Rezultatele încercărilor
  1. Încercarea izolaţiei:
      a) Rezistenţa de izolaţie şi încercarea cu tensiune mărită:
                 Rezistenţa de izolaţie       Incercarea cu tensiune mărită
                 R60‖       Valoarea          Tensiunea   Timpul
                                Concluzia               Concluzia
                 [MΩ]       normata           [KV]     [min]

     Măsurată cu:    Megaohmmetru inductor _________           Kenotron_______________
  2. Măsurarea rezistenţei electrice de contact a contactelor principale:
La aplicarea unui curent de 100 A cc ; rezultă ΔU = __________ mV şi Rc = _________Ω
    Măsurată cu __________________ şi metoda _____________________________________
  3. Verificarea mecanică a separatorului: ______________________________________
  4. Verificarea elementelor din dispozitivul de acţionare:
                          Verificări efectuate
                           Incercarea
                                  Rezistenţa  Curentul de  Tensiunea
 Elementul     Rezistenţa de izolaţie [MΩ]   izolaţiei cu
                                   ohmică    acţionare  minimă de  Concluzia
 verificat                      tensiune
                                    [Ω]     motor    lucru [V]
                     Măsurat    mărită
         Măsurată  Normată                         [A]
                      cu      [2 KV]
 Motorul
 electric

Rezistenţa de
 încălzire
Circuitele din
 dispozitiv
 Releele din
         Verificări efectuate conform buletinului nr. __________________________
 dispozitiv
  5. Verificarea mecanică a dispozitivului: ___________________________________
  6.  Valoarea măsurată a rezistentei de trecere la priza de pământ este de: __________Ω
  7.  Motivul încercării : PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
  8.  Încercarea s-a făcut: în atelier / pe locul de montaj
  9.  Concluzia finală: Separatorul este / nu este bun şi poate / nu poate fi adus în exploatare


       Încercat de:             Asistat de:            Verificat buletinul
       __________              __________           Sef laborator PRAM-TM
                                          __________________                             106
                                          Anexa nr. 40
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _______________                    Data: ___________
Laborator P.R.A.M.-TM ______________

                  BULETIN NR. ____________
              de încercare a bobinelor de joantă (protecţie)

Instalate în:     _________________________________________________________
Starea timpului:   _________________________________________________________
Motivul încercării : instalare, verificare periodică, RC, RK, RIA.

                         Verificări în exploatare
         Montat pe:
 Seria şi             Rezistenţa de izolaţie         Rigiditatea
       (fider/trafo/podeţ/               Nivel            Concluzia
 număr                  [MΩ]              dielectrică a
         SBC nr.__)                  ulei
                  P—S P—O S—O             uleiului [KV/cm]
Încercarea s-a făcut cu:


      Încercat de:          Asistat de:         Verificat buletinul
      __________           __________         Şef laborator PRAM-TM
                                    __________________
                         107
                                           Anexa nr. 41
                                       la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _______________                     Data: ___________
Laborator P.R.A.M.-TM ______________


                  BULETIN NR. ____________
                de încercare a interstiţiilor de scânteiere

Instalate în:     _________________________________________________________
Starea timpului:    _________________________________________________________
Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA.

                     Verificări în exploatare
  Seria şi      Montat pe:
                      Rezistenţa de izolaţie        Concluzia
  număr       Stâlp LC nr.__
                         [MΩ]
Observaţii: Interstiţiile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele corespunzatoare.

Încercarea s-a făcut cu:


        Încercat de:         Asistat de:          Verificat buletinul
       __________           __________          Şef laborator PRAM-TM
                                     __________________
                         108
                                         Anexa nr. 42
                                      la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare _______________                    Data: ___________
Laborator P.R.A.M.-TM ______________


                 BULETIN NR. ____________
               de încercare a uleiurilor electroizolante

Probele de ulei au fost prelevate de către: ________________________________________
În urma verificării probelor de ulei, s-au obţinut următoarele rezultate:
                           Rigiditatea dielectrică
     Proba luata din:                               Tg δ
                              a uleiului
                   Aspectul                      [%]
 Nr.                           Ed [KV/cm]
   Trafo nr. _________     uleiului din
 crt.                         Media
                    probă             Valoarea  Valoarea   Valoarea
                           ultimelor
   Intrerupător ________                     normată  măsurată   normată
                          5 determinări
1) Concluzii: a) Uleiul electroizolant de la poziţiile ____________ este bun pentru exploatare la
         tensiunea de _____________ KV
       b) Uleiul electroizolant de la poziţiile ____________ nu este bun pentru exploatare la
         tensiunea de __________ KV şi se va supune procesului de:
                           b1) recondiţionare fizică;
                           b2) regenerare chimică.
2) Motivul încercării: PIF, întreţinere tehnică, RC, RK şi verificare specială la aparatajul şi
            echipamentul electric respectiv.
3) Încercarea s-a făcut: în laborator /la locul de montaj
4) Observaţie: Pentru încercare s-a utilizat aparatul de ulei tip _______, seria_____, nr. ______,
        anul de fabricaţie __________


      Încercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
      __________            __________          Şef laborator PRAM-TM
                                     __________________
                         109
                                         Anexa nr. 43
                                     la instrucţiunile nr. 357

Centru Electrificare __________
Laborator PRAM-TM __________                   Data___________                  BULETIN NR. __________
            de încercare a prizei de pământ din STE, PS, PSS

Instalata în : ______________________________________________________

1. Motivul încercării: PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA.
      a. Valoarea rezistenţei de dispersie măsurată este de: ______________________ Ω;
      b. Valoarea rezistenţei de dispersie stabilită în proiect este de: _______________ Ω;
      c. Aparatul folosit: tip _____________ serie ________, nr. ________________
      d. Metoda de măsurare utilizată: ________________________________________;
      e. Starea atmosferica: ___________________; Temperatura: ___________°C;
      f.  Natura solului: _____________ ; Umiditatea şi starea solului: _______________ .
2. Concluzia : Priza de pământ din _____________ îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile tehnice
        minime conform prevederilor din proiect sau din reglementarea nr._____________
3. Măsuri care se impun: _________________________________________________________

      încercat de:          Asistat de:         Verificat buletinul
      __________           __________         Sef laborator PRAM-TM
                                   __________________
                        110
                                           Anexa nr. 44
                                       la instrucţiunile nr. 357

 Centru Electrificare _____________                     Data _____________
 Laborator PRAM-TM ___________________.


                  BULETIN Nr. _______________
                  de încercare a cablului de energie

 Cablul este instalat în :__________________ între __________________________________

      A. Date tehnice
 Tipul cablului _________________________; secţiunea ________________________ mmp;
 Lungimea cablului _________________m ; Tensiunea de serviciu _________________KV

      B. Probe şi verificări
                                       R—    S—     T—
  Felul verificării   R—O   S—O  T—O   R—S     S—T  T—R
                                      S+T+O   R+T+O   S+R+O
Rezistenţa de
          [MΩ]
 izolaţie (1)
          Uinc
          [KV]
 Incercarea cu   Ifuga
tensiune mărită  [μA]
          Tinc.
          [S]
 Rezistenţa de
          [MΩ]
  izolaţie (2)
  Valoarea
  normată a
          [MΩ]
 rezistenţei de
   izolaţie
Corecţia Rizol
 la lungimea   [MΩ]
reală a cablului
 1. Condiţiile de efectuare a măsurătorilor:
    Starea atmosferică:__________; Umiditatea :__________% ; Temperatura:__________°C
 2. Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, RIA.
 3. Încercarea s-a făcut cu: __________________________________________________________
 4. Concluzii:
     Cablul este: a) bun pentru exploatare;
            b) bun în anumite condiţii;
            c) impropriu pentru exploatare.


         Încercat de:          Asistat de:          Verificat buletinul
        __________           __________         Şef laborator PRAM-TM
                                      __________________
                          111
                                        Anexa nr. 45
                                      la instrucţiunile nr. 357

CENTRUL ELECTRIFICARE _____________                     Data _____________
Laborator P.R.A.M-TM ___________________.


                  BULETIN Nr. _______________
                 de încercare a întrerupătoarelor cu SF6

Instalat în: __________________________________________________________________
    A. Datele tehnice şi nominale
Fabricat de _____________________ Anul _______ Tip ________________ Nr. __________
Tensiunea nominală ________KV; Curent nominal ___________A; Frecvenţă ___________Hz;
Curentul limită termic __________KA; Curentul limită dinamic ____________KA;
Presiunea nominală la SF6 _________bar la temperatura de _________0C
     B. Probe şi verificări
 1) Încercarea izolaţiei primare:
      a) Rezistenţa de izolaţie:
                     Rezistenţa de izolaţie R60‖ [MΩ]
               Faza R    Faza S     Faza T   Valoarea normată   Concluzia
 Carter superior-masă
 Coloana izolanta-
     masă
  Carter superior-
  coloana izolantă
   Măsurată cu
      b) Curentul de conducţie a coloanei izolante:
  Tensiunea              Curentul de conducţie [A]
         Timp
  aplicată                           Valoarea
         [min]   Faza R    Faza S    Faza T             Concluzia
   [KV]                             normată

  Măsurat cu
 2. Măsurarea rezistenţei electrice de contact a contactelor principale sau căderea tensiunii pe
contactele principale:
      Curentului aplicat în CC    U măsurat
 Faza                            U normat [mV]     Concluzia
           [A]          [mV]
 R
  S
  T
 Măsurată cu
  3. Verificarea mecanică a corpului întrerupătorului:
      Faza R___________________ Faza T___________________ Faza S______________
  4. Verificarea etanşeităţii gazului SF6:
      Faza R_________________ Faza T_______________ Faza S___________________
                          112
  5. Verificarea parametrilor cinematici:
                  Timp de
         Timp de                  Presiune gaz   Presiune ulei
                 deconectare                          To
  Faza   conectare [ms]                 SF6 [Bar]      [Bar]       Concluzia
                   [ms]                            C
        Măsurat  Normat  Măsurat  Normat  Măsurat   Normat  Masurat  Normat
   R
   S
   T
 Masurat cu
  6. Nesimultaneitatea atingerii şi separarii contactelor între faze
            Atingerea contactelor [ms]          Separarea contactelor [ms]
   Între faze
         Măsurat    Normat    Concluzia    Măsurat    Normat    Concluzia
    R-S
    S-T
    T-R
  Măsurat cu
   7. Verificarea elementelor din dispozitivul de actionare şi cofretul central:
                       Verificări efectuate
          Rezistenţa de    Incercarea         Curentul
                                          Tensiune
 Elementul     izolaţie [MΩ]    izolaţiei cu   Rezistenţ    de
                                         a minimă Concluzia
  verificat               tensiune    a ohmică  acţionare
                                          de lucru
         Măsurată Normată     mărită      [Ω]    motor
                                           [V]
                      [2 KV]            [A]
  Motorul
   electric
 Bobina de
  închidere
 Bobina de
 deschidere
 Rezistenţa de
  încălzire
 Circuitele din
 mecanismul
  hidraulic
 Circuitele din
cofretul central
 Releele din
 mecanismul    Verificări efectuate conform buletinului nr. __________________________
  hidraulic
 Releele din
         Verificări efectuate conform buletinului nr. __________________________
cofretul central
  8. Verificarea mecanică a dispozitivului de acţionare: ____________________________
  9. Valoarea măsurată a rezistenţei de trecere la priza de pământ este de: __________Ω
  10. Motivul încercării : PIF, verificare periodică, RC, RK, Suspect de defect
  11. Încercarea s-a facut: în atelier / pe locul de montaj
  12. Concluzia finală: Întrerupătorul este/nu este bun şi poate/nu poate fi adus în exploatare.

      Încercat de:            Asistat de:            Verificat buletinul
     __________             __________           Şef laborator PRAM-TM
                                         __________________


                           113
                                                           Anexa nr. 46
                                                       la instrucţiunile nr. 357
         SARCINILE PERSONALULUI PRAM ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
                             LUCRĂRILOR PRAM-TM
                                     SARCINI
  FAZA              ŞEF LABORATOR              ŞEF FORMAŢIE DE LUCRU (ŞEF          MEMBRII ECHIPEI
                                            LUCRARE
   0                   1                        2                   3
        1. Verifică starea personalului în conformitate cu 1. Se îngrijeşte de existenţa inventarului 1. Participă la şedinţa de
          prevederile art. 12, 13, 14 din NSPM 107;       de scheme, scule, truse, aparate şi      pregătire şi sunt datori
        2. Nominalizează şefii de echipă şi stabileşte      materiale, mijloace de protecţie        să-şi însuşească şi să
          componenţa echipelor.                 necesare pentru efectuarea în bune       respecte condiţiile de
        Pentru fiecare echipă în parte:              condiţii a lucrării ordonate prin:       executare a lucrării şi
        3. Stabileşte împreună cu şeful de echipă condiţiile   a) Ridicarea din magazia laboratorului     regulile de protecţie a
          de executare a lucrărilor;                (punctului de lucru);            muncii aferente.
        4. Efectuează instructajul tehnic şi NPM care       b) Verificarea subinventarelor       2. Participă   direct  la
          trebuie să cuprindă:                   personale ale membrilor echipei;      asigurarea     bazei
         a) Reguli de protecţie a muncii adaptate la       c) Verificarea inventarului din STE şi     tehnico-materiale
I. Pregătirea     specificul şi condiţiile de executare a lucrării cu  ridicarea cheii aferente dulapului     necesare    executării
 lucrărilor     atenţionare asupra punctelor sau fazelor        PRAM din STE.                lucrării   îndeplinind
           periculoase ale lucrării, cu precizări asupra                           sarcinile primite de la
           măsurilor suplimentare de protecţie a muncii                            şeful de echipă.
           necesare;                                           3. Verifică      starea
         b) Precizări în legătură cu modul de lucru, metode                           echipamentului     de
           de măsurare şi verificare ce urmează a fi                             protecţie şi de lucru, a
           folosite, instrucţiuni tehnice de lucru sau fişe                          sculelor şi aparatelor
           tehnologice ce trebuiesc respectate;                                din dotare
        5. Stabileşte mijloacele de transport cu care urmează
          să se facă deplasarea, orele de sosire şi plecare.
        6. Completează registrul de pregătire a programului.
                                   114
              NOTĂ: Pentru lucrările ce urmează a fi executate mai multe zile consecutiv în alte localităţi decât cea în care se
           află sediul laboratorului PRAM-TM, la care plecarea şi sosirea de la locul lucrării se fac în afara programului normal
           de lucru sau lucrări executate mai multe zile consecutiv cu cazare în apropierea locului lucrării, pregătirea acestor
           lucrări se face în două etape:
           A. La sediul Laboratorului PRAM-TM în ziua anterioară începerii setului de lucrări de către şeful de laborator care
             îndeplineşte sarcinile prevăzute la pct. 1-6 de mai sus cu următoarele precizări: Instruirea se face pentru întreg
             setul de lucrări.
             În Registrul de pregătire a programului (RPP) se va nota:
                 a. fiecare lucrare în parte în ziua în care urmează a fi executată;
                 b. trenurile sau mijloacele de transport cu care urmează să se facă deplasarea;
                 c. şeful de echipă şi membrii echipei vor confirma prin semnătură în RPP, pentru fiecare zi în parte, că
                   şi–au însuşit condiţiile în care urmează să se facă deplasările şi să se execute lucrările, programul
                   fiecărei zile în parte, precum şi NPM specifice setului de lucrări.
               Observatie: Nu se admite executarea de lucrări în cascadă pe o perioadă mai mare de trei zile consecutiv
                      fără a exista cel puţin un control direct al şefului de laborator PRAM la locul lucrării.
           B. Zilnic la locul lucrării, înainte de începerea acesteia, de către şeful de echipă care:
             1) Verifică starea personalului în conformitate cu prevederile art. 12, 13, 14 din NSPM 107;
             2) Efectuează instructajul tehnic şi NPM, care trebuie să cuprindă:
                 a) Reguli de protecţie a muncii adaptate la specificul şi condiţiile de executare a lucrării cu atenţionare
                   asupra punctelor sau fazelor periculoase ale lucrării, cu precizări asupra măsurilor suplimentare de
                   protecţie a muncii necesare.
                b) Precizări în legătură cu modul de lucru, metode de măsurare şi verificare ce urmează a fi folosite,
                   instrucţiuni tehnice de lucru sau fişe tehnologice ce trebuiesc respectate;
             Observatii: (a) Efectuarea acestei instruiri trebuie consemnată în Registrul de control şi lucrări de la locul lucrării.
                    (b) Înregistrarea trebuie să conţină: număr de înregistrare, data, lucrarea, înscrisul: ―Personalul a fost
                      instruit, verificat şi admis la lucru‖ şi semnătura celor instruiţi.
           Se face în condiţiile şi cu mijlocul de transport stabilit în şedinţa de instruire, cu respectarea regulilor de comportare în
II. Deplasarea spre
           timpul serviciului, a drumurilor de acces şi a regulilor de circulaţie pe drumurile publice, în preajma căii ferate şi în
  locul lucrării
           mijloacele de transport.
                                     115
     0        1                    2                      3
               1. La sosirea în instalaţie consemnează în Registrul de control 1. Participă la pregătirea
                 şi lucrări (RCL), următoarele:                  bazei tehnico-materiale
                   a) Numărul de ordine al înregistrării în rubrica 1;      necesare lucrării
                   b) Data şi ora sosirii în instalaţie în rubrica 2;      executând sarcinile
                   c) Denumirea instalaţiei, circuitului în care urmează să   dispuse de către şeful de
                     execute lucrări în rubrica 4;               echipă;
                   d) Lucrarea ce urmează a fi executată în rubrica 5;    2. Consultă documentaţia
                    e) Numele personalului din componenţa echipei sosit în    aferentă lucrării (scheme,
                     instalaţie în scopul efectuării lucrării menţionate în   instrucţiuni, fişe
                     rubrica 7.                         tehnologice, NPM.)
               Notă: In cazul unei lucrări comune EA-PRAM, consemnarea
               lucrării în RCL o face şeful de lucrare, care înregistrează şi
               verificările pe care trebuie să le execute echipa PRAM.
               2. Participă la îndeplinirea formelor organizatorice legate de
III. La locul lucrării,      admiterea la lucrare;
înainte de începerea     3. Stabileşte, dacă este cazul, care din membrii echipei participă
    acesteia          la executarea manevrelor;
               4. Se informează de la personalul operativ în cazul lucrărilor în
                 STE sau de la şeful de lucrare în cazul lucrărilor în PT, PS,
                 PSS, GE, alte instalaţii ELF sau LC, în legătură cu
                 comportarea în exploatare a echipamentelor care urmează să
                 facă obiectul lucrării (Exemplu: relee supraîncălzite,
                 zgomote anormale în funcţionare, răspunsuri incorecte ale
                 instalaţiilor la comenzi).
               5. Coordonează pregătirea lucrării (scheme, aparate, scule şi
                 materiale necesare lucrării).
               6. Verifică împreună cu persoana care admite la lucru,
                 realizarea măsurilor de protecţie la locul de muncă şi decide,
                 dacă este cazul, să ia măsuri suplimentare în zona de lucru.
                 După primirea instalaţiei de la admitent, efectuează
                 instructajul tehnic şi NPM al membrilor echipei.
                          116
   0             1                       2                       3
        1. Control şi coordonare a  1. Asigură organizarea eficientă şi supraveghează executarea 1. Execută măsurătorile,
          lucrărilor;         corectă a lucrării;                        încercările şi reparaţiile
        2. În cazul lucrărilor    2. Este răspunzător de calitatea şi interpretarea corectă a     dispuse de către şeful de
          complexe supraveghează    rezultatelor măsurătorilor;                    echipă şi răspund de
          direct executarea     3. Urmăreşte respectarea normelor de protecţie a muncii,       calitatea acestora;
          acestora.          mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor de către 2. În cazul în care un
                        personalul echipei pe care o conduce;               membru al echipei este
                       4. Verifică executarea corectă a montajului pentru efectuarea    avizat despre apariţia
                        încercărilor şi măsurătorilor;                  unui deranjament sau îl
                       5. În cazul în care, în urma executării încercărilor şi       constată personal este
                        măsurătorilor, valorile obţinute sunt în afara limitelor     obligat să îl anunţe
                        prescrise, repetă cu atenţie încercările sau măsurătorile în   imediat pe şeful de
IV. În timpul                  cauză. Dacă şi în acest caz se păstrează aceleaşi valori     echipă, luând măsurile
 executării                   necorespunzătoare, informează pe şeful laboratorului       necesare pentru
  lucrării                   PRAM-TM;                             lichidarea sau limitarea
                       6. În cazul în care este avizat despre apariţia unui deranjament   deranjamentului;
                        sau îl constată personal, este obligat să anunţe imediat şeful 3. Răspund direct de starea
                        de laborator, luând măsurile necesare pentru lichidarea sau    aparatelor, materialelor,
                        limitarea deranjamentului;                    sculelor şi mijloacelor de
                       7. Asigură ordinea şi disciplina la locul de executare a lucrării;  protecţie necesare
                       8. Verifică şi ia măsuri pentru folosirea corespunzătoare a     executării lucrării.
                        sculelor, dispozitivelor, aparatelor, truselor din inventarul
                        echipei;
                       9. Îndeplineşte formalităţile legate de modificarea componenţei
                        echipei, de mutarea ei de la un loc la altul, de întreruperea şi
                        reluarea lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
                                  117
    0          1                          2                          3
                     1. Personal, verifică starea instalaţiei dupa efectuarea lucrărilor, adică:   Asigură strângerea
                        verifică starea circuitelor de curent, de tensiune, chei de comandă,    sculelor, aparatelor,
                        dispozitive de deconectare, prinderea conductoarelor în bornele       materialelor şi
                        releelor complexe şi în şirurile de cleme, poziţia butoanelor de regla efectuarea curăţeniei la
                        şi a celor de punere în funcţiune la relee, sigiliile aplicate etc;     locul de muncă.
                     2. Coordonează strângerea aparatelor, sculelor, materialelor şi curăţirea
                       locului de muncă;
                     3. Asigură retragerea tuturor membrilor echipei din instalaţie;
                     4. Îndeplineşte formalităţile legate de terminarea lucrării;
                     5. Emite buletinele de încercare pentru fiecare element măsurat şi le
                       predă şefului de lucrare care semnează în fiecare buletin la rubrica
                       „Asistat‖;
                     6. Consemnează în registrul de control şi lucrări, existent la fiecare
V. La terminarea
                       instalaţie, rubrica 6 în legătură cu lucrările executate de echipa
  lucrării
                       PRAM, probele functionale efectuate şi starea finală a instalaţiei, după
                       efectuarea lucrărilor. Asigură completarea rubricii 7 cu semnătura sa
                       şi a membrilor echipei;
                     7. Aduce la cunoştinţa personalului operativ din STE constatările şi
                       concluziile în legătură cu instalaţia în care s-a lucrat, după care predă
                       instalaţia sub semnătura acestuia, prin consemnarea în RCL.
                          Pentru celelalte tipuri de instalaţii (PS, PSS, GE, PT, ELF şi LC),
                       constatările şi concluziile în legatură cu instalaţia la care s-a lucrat se
                       consemnează în Registrul de control şi lucrări – existent la fiecare
                       instalaţie – şi apoi consemnează predarea instalaţiei beneficiarului
                       (admitentului la lucrare) sub semnătura acestuia.
                     8. Asistă la repunerea în funcţie a instalaţiei.
                     9. Completează ora plecării echipei din instalaţie în rubrica 3 din RCL.
 VI. Deplasarea     Se face în condiţiile şi cu mijlocul de transport stabilit în şedinţa de instruire, cu respectarea regulilor de comportare
  de la locul   în timpul serviciului, a drumurilor de acces şi a regulilor de circulaţie pe drumurile publice, în preajma căii ferate şi în
lucrării la sediul mijloacele de transport.
   unităţii
NOTĂ: Şefii de laborator au obligaţia de a prelucra reglementările de mai sus cu întreg personalul formaţiei de lucru, sub semnătură şi
     de a verifica în permanenţă cunoaşterea şi aplicarea lor.

                                    118
119
                 TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

    În cuprinsul prezentei instrucţiuni termenii folosiţi au înţelesul definit în continuare:

            Dispozitiv care realizează automat reanclanşarea unuia sau mai multor
   Dispozitiv de   întreruptoare după funcţionarea protecţiei circuitului asociat. Când durata
reanclanşare automată de deschidere înaintea reanclanşării prezintă interes, aceasta este
            menţionată în termen (rapidă – RAR)
            Un aparat, maşina electrică etc., care poate fi parte constitutivă a unui
  Element electric  echipament (separator, întreruptor, transformator de măsură, descărcător,
            siguranţă etc.).
            Ansamblu de aparate, maşini, dispozitive, conexiuni, accesorii,
            aparaţinând unei instalaţii electrice şi îndeplinind anumite funcţiuni în
 Echipament (electric) cadrul acesteia.
              NOTĂ: Termenul se utilizează şi pentru denumirea unor părţi din
            ansamblu care îndeplinesc anumite funcţii în instalaţiile electrice.
            Ansamblul elementelor de comutaţie primară prin care echipamentul
Celula unui echipament
            respectiv se leagă la barele colectoare.
            Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele,
            amplasate într-un teritoriu comun şi care sunt servite de aceeaşi formaţie
 Instalaţie electrica
            de servire operativă (excepţie fac elementele telecomandate pentru
            perioada cât sunt în regim de telecomandă).
            Ansamblu de echipamente şi instalaţii electrice dispersate teritorial, legate
   Reţea electrică
            între ele.
            Instalaţie a cărei funcţie principală este alimentarea sistemului de
 Substaţie de tracţiune
            tracţiune electrică prin transformarea tensiunii din partea primară a
    electrică
            reţelei de alimentare de 110 KV în tensiune de tracţiune electrică de 25
     (STE)
            KV folosind transformatoare monofazate.
            Linie electrică destinată alimentării cu energie electrică a vehiculelor
  Linie de contact  feroviare (locomotive electrice sau rame electrice) prin intermediul
            echipamentelor de captare a curentului.
            Conductoarele care formează calea de întoarcere spre substaţie a
   Circuit de retur  curentului de tracţiune. Conductoarele pot fi: şine de rulare, şine de retur
            al curentului, cabluri colectoare, cabluri de retur.
            Conductor electric în general aerian care realizează conexiunea electrică
 Fider de alimentare
            între substaţia de tracţiune electrică şi linia de contact.
            Conductor electric aerian sau cablu subteran, care realizează conexiunea
 Fider de întoarcere  electrică între şinele de rulare şi borna transformatorului din substaţia de
            tracţiune.
  Instalaţii fixe de
  tracţiune electrică Reţea electrică de distribuţie, feroviară, utilizată pentru a furniza energie
 feroviară (sinonim  electrică locomotivelor şi ramelor electrice.
  reţea de tracţiune
    electrică
            Instalaţie care permite secţionarea longitudinală a liniei de contact şi
  Post de secţionare  eventual transversală în cazul căii ferate duble, situată aproximativ la
            mijlocul distanţei dintre două substaţii de tracţiune.
            Instalaţie care secţionează linia de contact între o substaţie de tracţiune şi
 Post de subsecţionare
            un post de secţionare. În cazul liniilor duble aceasta asigură deasemenea
                          120
            legarea în paralel a liniilor de contact.
            Instalaţie care realizează o legare în paralel, suplimentară, a liniei de
  Post de legare în
            contact a căii ferate duble, situată între substaţie şi posturi, atunci când
     paralel
            lipsesc posturile de subsecţionare.
            Instalaţie care asigură alimentarea radială a liniei de contact din depouri ,
            triaje, sau alte tronsoane izolate de cale ferată electrificată, prevăzută cu
  Post de alimentare
            funcţie de protecţie în scopul izolării acestora în cazul aparţiei unui
            defect.
            Ansamblul de instalaţii şi echipamente, de telemecanică şi
            telecomunicaţii, amplasate într-un punct central, care asigură
  Dispecer energetic
            telemecanizarea şi controlul operativ al instalaţiilor fixe de tracţiune
    feroviar
            electrică şi eventual al altor instalaţii din gestiunea unui centru de
     (DEF)
            electrificare. Termenul este generic definind atât instalaţia în sine, cât şi
            structura organizatorică, inclusiv personalul de comandă operativă
            Circuite de înaltă şi medie tensiune care asigură circulaţia puterii electrice
            în substaţia de tracţiune electrică dinspre sistemul energetic naţional
            înspre linia de contact (bare şi legături de 110 şi 25 KV, transformatoare
  Circuite primare  de putere, fidere de alimentare şi de întoarcere, aparatajul de comutaţie).
            În aceeaşi categorie intră şi unele legături şi aparate auxiliare care au
            legătură directă cu circuitele menţionate anterior (transformatoare de
            măsură, descărcătoare).
            Acţiunea de conectare realizata prin intermediul instalatiei de
    Anclanşare
            automatizare.
    Declanşare    Acţiunea de deconectare prin funcţionarea protecţiei circuitului asociat.
            Poziţie a întreruptorului, disjunctorului sau a separatorului sub sarcină în
    Conectat
            care se asigură continuitatea circuitului în care este legat.
            Poziţie a întreruptorului, disjunctorului sau separatorului sub sarcină în
    Deconectat
            care se asigură întreruperea circuitului în care este legat.
            Poziţie a separatorului în care se asigură continuitatea vizibilă a
     Închis
            circuitului în care este legat.
            Poziţie a separatorului în care se asigură întreruperea vizibilă a circuitului
    Deschis
            în care este legat.
            Ansamblu de prevederi necesare pentru detectarea defectelor sau a altor
            situaţii anormale din instalaţiile şi reţelele electrice şi care permite
            eliminarea defectelor, limitarea situaţiilor anormale şi emiterea de
    Protecţie
            comenzi sau semnale. Termenul este generic pentru dispozitive şi sisteme
            de protecţie şi se utilizează pentru a descrie protecţia atât a unui sistem
            cât şi a unei părţi din acesta
            Probabilitatea ca o protecţie să poată îndeplini o funcţie cerută, în condiţii
  Fiabilitatea unei  date, într-un interval de timp dat.
    protecţii     NOTĂ: Funcţia cerută pentru o protecţie este de a acţiona în condiţiile
            stabilite de exploatare a instalaţiilor de electrificare.
            Emiterea, de către o protecţie, a unor comenzi de declanşare sau a altor
 Funcţionare corectă a
            comenzi sau semnale, în modul prevăzut, ca răspuns la apariţia în
   unei protecţii
            sistemul energetic a unui defect sau a unei alte situaţii anormale
            Refuz de funcţionare sau funcţionare intempestivă atât în absenţa, cât şi
Funcţionare incorectă a
            în prezenţa unui defect sau a unei siţuatii anormale în instalaţie, pentru
   unei protecţii
            care protecţia nu trebuie să funcţioneze.
   Funcţionarea   Acţionare a unei protecţii, atât în absenţa cât şi în prezenţa unui defect
 intempestivă a unei  sau a unei situaţii anormale în instalaţii, pentru care protecţia nu trebuie
                          121
    protecţii     să funcţioneze.
             Protecţie cu selectivitate relativă a cărei funcţionare şi selectivitate
             depind de măsurarea locală a mărimilor electrice pe baza cărora se
 Protecţie de distanţă
             evaluează distanţa echivalentă până la locul de defect, prin comparare cu
             reglajele zonelor.
             Protecţie destinată să elimine un defect dintr-o instalaţie prin comandă de
 Protecţie împotriva
             declanşare a altui întreruptor sau a altor întreruptoare, în cazul refuzului
  refuzului de
             de declanşare a întreruptorului destinat să realizeze această funcţie
  întrerupător
             (Declanşare de rezervă la refuzul întrerupătorului - prescurtare D.R.R.I.)
             Raportul între valoarea de revenire şi valoarea de funcţionare. Aceste
Raport (Coeficient) de
             valori pot fi valori măsurate sau valori de încercare, conform standardului
    revenire
             de produs.
Refuz de funcţionare a  Lipsa funcţionării unei protecţii care ar fi trebuit să funcţioneze dar nu a
  unei protecţii    funcţionat.
             Aparat care produce modificări bruşte, predeterminate, în unul sau mai
             multe circuite de ieşire, atunci când în circuitele de intrare sunt
             îndeplinite anumite condiţii. În cazul utilizării releului în instalaţiile de
  Releu electric
             protecţie şi automatizări combinate, noţiunea de funcţie logică trebuie
             adaugată cuvântului releu, pentru a-l defini. (Exemplu: releu de declanşare
             etc).
             Releu electric de măsură a cărui mărime caracteristică este intensitatea
  Releu de curent
             curentului electric.
             Releu electric de măsură a cărui mărime caracteristică este tensiunea
 Releu de tensiune
             electrică.
             Releu electric de măsură a cărui mărime caracteristică este rezultatul
  Releu diferenţial   comparării mărimilor de intrare, fie în amplitudine, fie în fază şi
             amplitudine.
             Releu electric de măsură destinat să detecteze direcţia în care un
 Releu direcţional   fenomen, de exemplu un defect, se produce în raport cu un punct dat al
             reţelei electrice
             Releu electric de măsură ce poate constitui, singur sau în combinaţie cu
 Releu de protecţie   alte relee, un dispozitiv de protecţie.
              Notă: Termenul este folosit pentru construcţii simple.
             Releu electric de măsură destinat să funcţioneze atunci când mărimea sa
Releu minimal de ….   caracteristică atinge valoarea reglată în urma abaterii prin scadere a valorii
             mărimii controlate de la valoarea nominală.
             Releu electric de măsură destinat să funcţioneze atunci când mărimea sa
Releu maximal de….    caracteristică atinge valoarea reglată în urma abaterii prin creştere a valorii
             mărimii controlate de la valoarea nominală .
             Totalitatea aparatelor de întrerupere şi de conectare şi a combinaţiilor
Aparataj de comutaţie  acestora cu aparate asociate de comandă, de măsură, de protecţie şi de
             reglaj.
             Funcţia care stabileşte relaţia între mărimea (mărimile) de intrare şi
 Caracteristică de
             mărimea de ieşire (valoarea de acţionare) şi care poate fi o constantă sau
   acţionare
             o curbă oarecare (cerc, sinusoidă, elipsă, etc)
             Intensitatea curentului electric datorat unui defect în instalatiile electrice,
 Curent de defect
             exterior secţiunii (zonei) protejate prin protecţia considerată şi care
   exterior
             circulă prin această secţiune protejată.
             Ansamblul simbolurilor reprezentând starea reală a aparatelor de
 Schema sinoptică
             comutaţie şi schema staţiei (reţelei electrice), care poate fi actualizată ori
                          122
             de câte ori este cazul şi care poate cuprinde dispozitive de comandă.
             Indicaţie vizuală, auditivă sau de alt tip, utilizată pentru transmiterea
     Semnal
             informaţiilor.
  Sistem de circuite   Ansamblul sistemelor de comandă, protecţie, supraveghere (control) si
    secundare     telecomunicaţii dintr-o staţie electrică.
             Ansamblul de dispozitive şi alte aparate necesare pentru îndeplinirea
             funcţiilor specifice de închidere, deschidere, comutare etc.
 Sistem de comandă     Notă: Un sistem de comandă cuprinde atât aparatele de comandă, cât şi
             căile de transmisie, aparatele şi circuitele de blocare (interblocare), de
             sincronizare şi de alimentare.
             Ansamblul de dispozitive şi alte aparate necesare pentru îndeplinirea
  Sistem de control   funcţiilor specifice de semnalizare (alarmă), indicatoare de stare,
    (Sistem de     măsurare, înregistrare etc.
   supraveghere)     Notă: Un sistem de control (supraveghere) cuprinde atât aparatele de
             control (supraveghere), cât şi căile de trasmitere şi de alimentare.
             Ansamblu de elemente de conectare a conductoarelor electrice care fac
   Şir de cleme    legătura între echipamentele dintr-un panou (stelaj, dulap, cutie de
             conexiuni) şi restul instalaţiilor, amplasate în exteriorul acestui panou.
 Tablou (Pupitru) de   Tablou (pupitru) pe care sunt montate dispozitivele necesare conducerii
     comandă     şi/sau supravegherii unei staţii sau unei reţele electrice.
             Dispozitiv care permite afişarea sau afişarea şi comanda stării
             componentelor unei reţele electrice, prin intermediul unei scheme
             electrice.
   Panou sinoptic     NOTA: Termenul este folosit şi în cazul echipamentelor cu
             microprocesoare multifuncţionale care au prevăzute pe placa frontală o
             tastatură şi un display de unde se pot alege şi pot fi afişate valorile
             reglate, opţiunile etc.
             Conducere la distanţă a funcţionării unei instalaţii electrice, utilizând
  Telemecanizare    transmiterea de informaţii cu ajutorul circuitelor din sistemul de
             telecomunicaţii.
             Comanda la distanţă a unui echipament cu ajutorul telecomunicaţiilor.
             Legătura dintre dispozitivul de comandă şi echipamentul care trebuie
   Telecomandă
             comandat se realizează prin circuit fizic sau alte căi de transmisie (fibră
             optică, radioreleu etc.)
             Supraveghere la distanţă a stării de funcţionare a unui echipament prin
  Telesemnalizare    mijloace de comunicaţii urmărind îndeosebi starea aparatelor, nivelul de
             tensiune, condiţiile de alarmă etc
             Transmisie la distanţă, prin mijloace de telecomunicaţii, a valorilor
    Telemăsură
             mărimilor măsurate.
             Valoarea de prag a mărimii caracteristice la care releul trebuie să
 Valoarea de reglare a  funcţioneze în condiţiile specificate.
 mărimii caracteristice    Nota: Mărimea caracteristică este mărimea electrică sau unul din
sau a parametrilor săi de parametrii săi, a cărei denumire caracterizează principiul de funcţionare a
     reglare     releului şi pentru ale cărei valori se impun condiţii referitoare la precizia
             releului (intensitatea curentului electric, impedanţă etc).
  Valoare măsurată;   Marime, proprietate sau caracteristică fizică/electrică care trebuie să fie
  Variabilă măsurată   măsurată.
 Valoarea nominală a   Valoarea aproximativă convenabilă, a unei mărimi de alimentare, folosită
   unei mărimi de    pentru a desemna sau identifica un releu.
    alimentare
                          123
Valoarea specificată a  Valoare a unei mărimi de alimentare prescrisă pentru o operaţie
  unei mărimi de    specificată.
   alimentare
 Reglementări în    Totalitatea reglementărilor aprobate prin acte normative specifice
   vigoare      activităţii sau domeniului la care se face referire.
             Echipamentele si instalaţiile încredinţate prin inventar sau în convenţie de
             lucrări, în exploatarea şi întreţinerea unei unităţi sunt în gestiunea
             respectivei unităţi. Echipamentele şi instalaţiile aflate în gestiunea unei
             unităţi pot fi împărţite subunităţilor sale de bază care le vor gestiona în
   Gestiune
             mod nemijlocit.
             În sensul prezentelor instrucţiuni se consideră în gestiunea unei unităţi şi
             echipamentele şi instalaţiile care nu sunt in inventarul ei, dar care sunt
             exploatate de aceasta în baza unor convenţii de lucrări.
             Personalul care executa lucrări de încercări şi măsurători la echipamentele
             primare, efectuarea de încercări a mijloacelor de protecţie şi efectuarea de
Personal PRAM-TM
             verificări, revizii şi reparaţii la sistemele de protecţie, comandă – control,
             automatizări şi telemecanică din instalaţiile de electrificare.
             Sisteme de protecţie, comandă-control, automatizări şi telemecanică din
   SPCCAT
             instalaţiile de electrificare
    PRAM       Protecţii prin Relee, Automatizări si Măsurători
     TM       Telemecanizare
    ELF       Electrificare, Lumină, Forţă
    IFTE       Instalaţii Fixe de Tracţiune Electrică
     LC       Linie de Contact
     PT       Post de transformare
     GE       Grup electrogen
    CDS       Comandă distanţă separatori
     PIF       Punere în funcţiune
     EA       Energoalimentare
     RT       Revizie tehnică
     RC       Reparaţii curente
     RK       Reparaţii capitale
     RIA       Reparaţii si intervenţii accidentale
     RM       Reconstrucţii si modernizări
    FVT       Fişa de verificare tehnică
    LEC       Linie electrică în cablu
     ICF       Indicator control faze
  p.p.m. masă     Părţi pe milion în masă. 1ppm masă umiditate în SF6 = 8,15 ppm în
             volum umiditate în SF6
     Xa       Valoarea parametrului de intrare la care se produce acţionarea
     Xr       Valoarea parametrului de intrare la care se produce revenirea în starea
             iniţială
     kr       Coeficient de revenire
     In       Intensitate curent nominal
     Un       Tensiune nominală
    R60‖       Rezistenţa de izolaţie măsurată după 60 secunde de la momentul aplicării
             tensiunii.
  Ka = R60’’/R15’’   Coeficientul de absorbţie = Raportul dintre rezistenţa de izolaţie măsurată
             după 60 secunde şi cea măsurată după 15 secunde de la momentul
                          124
    aplicării tensiunii
Tg   Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a izolaţiei.
Rpp  Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ
Ztp  Impedanţa (rezistenţa) de trecere de la obiectul protejat la priza de pământ
                125
                       CUPRINS

Cap. I Generalităţi ………………………………………………………………… pag. 2
Cap. II Structura organizatorică ……………………………………………………pag. 3
Cap. III Dispoziţii şi obligaţii generale de serviciu …………………………….… pag. 4
    Secţiunea I Condiţii pentru îndeplinirea funcţiilor…………..………….….pag. 4
    Secţiunea a2-a Reguli de comportare în serviciu şi obligaţii
             de ordin general………………………………………..…. pag. 4
    Secţiunea a 3-a Răspunderea personalului pentru serviciul executat ……. pag. 5
Cap. IV Atribuţiile şi obligaţiile personalului …………………………………… pag. 7
    Secţiunea I Atribuţiile şi obligaţiile şefului centrului de electrificare ….…..pag. 7
    Secţiunea a 2-a Atribuţiile şi obligaţiile şefului adjunct al
             centrului de electrificare ……………………………….…..pag. 7
    Secţiunea a 3-a Atribuţiile şi obligaţiile inginerului de specialitate
             din centru de electrificare …………………………………pag. 8
    Secţiunea a 4-a Atribuţiile şi obligaţiile şefului de
              laborator PRAM-TM ………………………………… … pag. 9
    Secţiunea a 5-a Atribuţiile şi obligaţiile inginerului şi tehnicianului
              din cadrul laboratorului PRAM-TM…………………….. pag. 10
    Secţiunea a 6-a Atribuţiile şi obligaţiile formaţiei de circuite
              secundare…… ………………………………… ……….. pag. 11
    Secţiunea a 7-a Atribuţiile şi obligaţiile formaţiei de verificare şi
              încercare a circuitelor primare………………… ……….. pag. 12
    Secţiunea a 8-a Atribuţiile şi obligaţiile formaţiei de reparare şi
              de încercare ale releelor………………… ………..           pag. 12
    Secţiunea a 9-a Atribuţiile şi obligaţiile formaţiei de încercare
              a mijloacelor de protecţie electroizolante……… ……….. pag. 12
    Secţiunea a 10-a Atribuţii ale formaţiei de metrologie………………….. pag. 12
    Secţiunea a5-a Atribuţiile şi obligaţiile electromecanicului 1A,
            electromecanicului specialist, electromecanicului 1 şi II….. pag. 13
Cap. V Condiţii tehnice minime pentru funcţionarea normală a releelor …………. pag. 15
    Secţiunea I Caracteristici comune tuturor tipurilor de relee ……………… pag. 15
    Secţiunea a 2-a Condiţii tehnice minime comune tuturor
             tipurilor de relee .…………………………………………. pag. 16
    Secţiunea a 3-a Condiţii tehnice specifice fiecărui tip de releu…………… pag. 16
Cap. VI Lucrările executate de personalul PRAM-TM……………………….…… pag. 20
    Secţiunea I Clasificarea şi definirea lucrărilor PRAM-TM ………….…… pag. 20
    Secţiunea a 2-a Verificări, încercări şi măsurători
              în circuitele secundare ………………….………………. pag. 21
    Secţiunea a 3-a Verificarea releelor…… …………………………………pag. 22
    Secţiunea a 4-a Verificări şi încercări a instalaţiei de automatizare
              ale grupurilor electrogene ………………………………. pag. 28
    Secţiunea a 5-a Verificări şi măsurători efectuate la alte
             tipuri de instalaţii ELF şi LC………………………………pag. 29
    Secţiunea a 6-a Verificări ale instalaţiei de telemecanică ………………… pag. 29
    Secţiunea a 7-a Condiţii impuse pentru efectuarea verificărilor,
             încercărilor şi măsurătorilor electrice .……………………pag. 30
        §. 1. Condiţii pentru efectuarea verificărilor, încercărilor şi
           măsurătorilor la circuitele primare …………………… …… pag. 30
        §. 2. Condiţii pentru verificarea uleiurilor electroizolante …… …. pag. 32
        §. 3. Condiţii pentru verificarea mijloacelor de protecţie ………….pag. 33
    Secţiunea a 8-a Emiterea, verificarea şi arhivarea
              buletinelor de încercare …………………..………………pag. 35
                          126
   Secţiunea a 9-a Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor PRAM-TM……… pag. 36
Cap. VII Dispoziţii finale ………………………………………………………….pag. 37
Anexa nr. 1 Lista cu prescripţiile şi reglementarile electrice care se aplică şi
       în instalaţiile de electrificare CFR ……………………………………pag. 38
Anexa nr. 2 Dotări minime a laboratorului PRAM-TM …………………………. pag. 43
Anexa nr. 3 Trusele şi aparatele de măsură şi control
      utilizate în activitatea laboratorului PRAM-TM……………… ……. pag. 45
Anexa nr. 4 Periodicitatea controlului efectuat de către şeful de laborator
       PRAM –TM…………………………………………………… …… pag. 47
Anexele nr. 5-22 Fişe de verificare tehnică nr. 1-18………………………………pag. 48-76
Anexele nr. 23-45 Buletine de încercare tipizate (Modele)………………………. pag. 77-113
Anexa nr. 46 Sarcini privind organizarea şi desfaşurarea lucrărilor PRAM-TM … pag. 114
Terminologie şi abrevieri ………………………………………………………….. pag.120
                      127

								
To top