Docstoc

HADIST TENTANG JUAL BELI

Document Sample
HADIST TENTANG JUAL BELI Powered By Docstoc
					         DI SUSUN


            O
            L
            E
            H


       KELOMPOK : 2


   KETUA KELOMPOK     : RUWAIDA
   ANGGOTA        : IZATUL FITRI
              : IRMA WILANA
              : MEUTIA


       JURUSAN : TARBIYAH
      SEMESTER/UNIT : IV/IV
     DOSEN PEMBIMBING : ISKALANI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( S T A I N )

     ZAWIYAH COT KALA LANGSA

        T.A. 2009 / 2010
                                  1


       HADIST TENTANG JUAL – BELI DAN RIBA   Asal makna kata jual beli adalah tukar menukar antara barang
yang dianggap senilai, sedangkan yang dimaksudkan dengan jual beli
disini adalah pertukaran semua barang yang bernilai atau barang yang
bermanfaat, dengan dasar sama-sama suka dan sama-sama rela. Jual
beli yang demikian inilah yang dihalalkan Allah SWT. Adapun hadist
tentang jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

A. Larangan Jual Beli Ijon
  Artinya : “ Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasannya Rasulullah
       Saw  telah  melarang  melakukan  jual-beli  dengan
       Muzabannah, muzabannah yaitu jual – beli kurma basah
       dengan kurma kering secara takaran, dan menjual
       anggur basah dengan anggur kering secara takaran”     Maksudnya melakukan jual beli secara muzabannah adalah
  mengadakan jual beli kurma basah dengan kurma kering yang
  masih berada di atas pohon. Ataupun terhadap buah-buahan yang
  lain. Karena taksiran yang persis antara yang basah apabila telah
  kering tidak dapat diketahui.
                                   2
Artinya : “ Dari Anas bin Malik r.a. bahwasannya ia berkata :
     “Rasulullah  Saw   melakukan  jual  beli  dengan
     Muhaqalah, Muhadharah, Mulamasah, Munabadzah dan
     Muzabannah”.

Maksdunya adalah :

 Muhaqalah adalah jual beli secara sewa menyewa tanah, baik
  berbentuk sawah, kebun maupun berbentuk tambak dengan
  cara hasilnya nanti dibagi.
 Mukhadharah adalah pengadaan jual beli buah-buahan yang
  masih berada di atas pohon yang belum diketahui secara pasti
  akan baik dan buruknya buah-buahan yang masih diatas pohon
  itu nanti pada saat memungutnya,
 Mulamasah adalah mengadakan jual beli dengan cara meraba
  barang yang akan diperjual belikan dengan tanpa melihat
  barangnya.
 Munabazah adalah mengadakan jual beli dengan cara saling
  melemparkan barang-barang yang akan dijual belikan dengan
  tampa memeriksanya kembali.
  Dan ada pula hadis-hadis yang lain berikut ini.
                                    3
   Dari Jabir bin Abdullah r.a katanya : Rasulullah S.a.w. telah
   melarang sewa-menyewa kebun atau sawah lading dengan
   buah atau hasilnya masing-masing, kecuali penyewaan dengan
   uang dan beliau telah melarang pula memperjual belikan buah
   sebelum nyata tuanya.
   Dari Mamar bin Abdullah r.a dari Rasulullah S.a.w. kata beliau
   “tidak lah akan memonopoli kecuali orang yang jahat”


B. Keharaman Hasil Jual – Beli Anjing, Upah Pelacur, Dll
 Dari Abu Mas’ud Al Ansari r.a. katanya : bahwa rasulullah S.a.w
 telah mengharamkan uang yang di peroleh dari penjualan anjing,
 pembayaran dan pemberian atau pemberian kepada ahli Tenung.
                                     4


-  Larangan Jual Beli Khomer, Bangkai babi dan Berhala
Artinya : “ Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasannya ia telah
      mendengar Rasulullah Saw bersabda : di Makkah pada
      tahun pembukaan kota Mekkah : Sesungguhnya Allah
      dan Rasul telah mengharamkan jual beli khomer
      bangkai, babi dan patung”. Lalu ada orang bertanya :
      “wahai  Rasulullah  bagaimanakah    pendapat  tuan
      tentang  lemak  bangkai   yang  digunakan   untuk
      meminyaki perahu, untuk meminyaki kulit dan untuk
      minyak lampu buat menerangi orang-orang, maka
      beliau bersabda : “tidak boleh! Itu juga termasuk
      haram”. Kemudian Rasulullah menambahkan sabda :
      “yang demikian itu Allah telah mengutuk orang Yahudi”
      karena  sesunggughnya  Allah  telah  mengharamkan
      lemak bangkai, lalu mereka melanggarnya, kemudian
      mereka   menjualnya,  dan   setelah  itu  mereka
      memakannya dari uang harga penjualannya”.
                                    5


C. Riba Fadhal
    Sesungguhnya  yang  dimaksud   riba  adalah  bila  mana
 seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya “Apakah
 engkau mau melunasi atau engkau bersedia membayar lebih, jika
 engkau tidak mampu melunasinya maka ia menaikkan utangnya
 untuk itu diperpanjang waktu pembayarannya.
    Riba fadhal adalah tambahan pembayaran dalam utang
 piutang sesuai dengan hadis berikut ini :
 dari Umar bin Khatab r.a. ia bercerita dari Rasulullah Saw beliau
 bersabda : “Jual beli emas dengan emas itu riba kecuali dengan
 timbang terima, gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan
 cara timbang terima, kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan
 cara timbang terima, dan sya’ir dengan sya’ir itu riba kecuali
 dengan cara timbang terima.
                                   6


              PENUTUPA. Kesimpulan
    Jika illat riba dzulm (penindasan dan pemerasan) dan
 hikman pengharaman riba adalah untuk menumbuh suburkan
 shadaqah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan
 oleh Al-Qur’an adalah praktek riba yang bertentangan dengan
 seruan shadaqah.
    Secara bahasa Al bai’I (menjual) berarti mempertukarkan
 sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang
 mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni Al – Syi’ra
 (membeli) demikianlah Al-Bai’I sering diterjemahkan dengan “Jual
 – Beli”.
                                    7

            DAFTAR PUSTAKA
Fiqh Muamalah Konstektual / Ghufron A. Mas’adi, Jakarta : PT Raja
   Grafindo Persada, 2002.


Shalih Bukhari / Tiga Dua, Ust, Labib MZ. Surabaya : Tiga Dua,
   1933.


Terjemahan  Hadis  Shalil Muslim,  Pustaka Al –  Husna, Jakarta,
   1980.
                 DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..............................................................   i

PENDAHULUAN .........................................................    ii

KATA PENGANTAR .....................................................    iii

PEMBAHASAN ..........................................................    1

1. Larangan Jual – Beli Ijon ...........................................   1
2. Keharaman Hasil Jual – Beli Anjing, Upah Pelacur Dll ........       3
3. Riba Fadal ...........................................................  5
PENUTUP ................................................................   6

A. Kesimpulan ..........................................................   6
DAFTAR PUSTAKA .....................................................     7
                    i
             KATA PENGANTAR    Alhamdulillah dengan izin nya kami dapat menyusun Makalah ini

yang berjudul “HADIS JUAL – BELI DAN RIBA”. Yang berisikan tentang

hadis-hadis larangan jual – beli, dan selanjutnya bisa kit abaca sama-

sama.


    Demikianlah hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabilla Hi

Taufiq Walhidayah. Semoga terkabul semua cita-cita kita dan sehat

serta selamat iman semua………….. Amin
                  iii
              PENDAHULUAN
   Segala    puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada

mahkluk yang ada di bumi ini.


   Dan tak lupa pula Shalawat dan salam marilah sama-sama kita

sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW.


   Serta tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Dosen

Pembimbing kami yang telah membantu kami dalam menyelesaikan

mata kuliah ini.


   Mungkin dalam penyusunan Makalah ini terdapat kesilapan,

kami mohon kemakluman dari saudara/i sekalian.
                           Terima Kasih
                   ii

				
DOCUMENT INFO
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl