Panduan Am Penilaian dan Penggredan KPR 2011 by institusifb

VIEWS: 136 PAGES: 38

									    PANDUAN AM
 PENILAIAN & PENGGREDAN
KOPERASI PESERTA-PESERTA
  FELCRA BERHAD (KPR)
BAGI TAHUN KEWANGAN 2009
     DISEDIAKAN OLEH:

 CAWANGAN PEMBANGUNAN INSTITUSI
     FELCRA BERHAD
                  ISI KANDUNGAN


BIL  KANDUNGAN                         M/S

1.0  PENDAHULUAN                        1

2.0  LATAR BELAKANG                       2

3.0  TUJUAN PENILAIAN                      2

4.0  KRITERTIA PENILAIAN                    3

5.0  LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN SEBELUM          3
   MENILAI DAN MENGGREDKAN KPR

   -   Rajah 1: Carta Aliran Penilaian dan Penggredan KPR  46.0  PENETAPAN SAIZ KOPERASI                  5

7.0  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI             6

   7.1   Penentuan Faktor Kewangan (FK)          6

   7.2   Penentuan Faktor Bukan Kewangan (FBK)       7


8.0  PENENTUAN PEROLEHAN                    8

9.0  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KPR FELCRA BERHAD         9

10.0 PENUTUP                           10

   -   Format Rumusan Penilaian dan Penggredan Koperasi   11
      Peserta-Peserta FELCRA Berhad
10.0  LAMPIRAN


    LAMPIRAN 1  Kunci Kira-Kira/Lembaran Imbangan         12

    LAMPIRAN 2  Akaun Untung Rugi                 13

    LAMPIRAN 3  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Kerja Kontrak  14

    LAMPIRAN 4  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Perkhidmatan  15
           dan Pengangkutan

    LAMPIRAN 5  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Perniagaan   16
           Racun dan Bahan Binaan

    LAMPIRAN 6  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Perniagaan   17
           Stesen Minyak

    LAMPIRAN 7  Modal Syer Anggota                18

    LAMPIRAN 8  Maklumat Koperasi                 19

    LAMPIRAN 9  Penetapan Saiz Koperasi              21

    LAMPIRAN 10  Penentuan Faktor Kewangan             23

    LAMPIRAN 11  Pengiraan Nisbah-Nisbah Faktor Kewangan      25

    LAMPIRAN 12  Penentuan Faktor Bukan Kewangan          28

    LAMPIRAN 13  Penentuan Perolehan Koperasi           31

    LAMPIRAN 14  Penilaian dan Penggredan KPR FELCRA Berhad    32

    LAMPIRAN 15  Rumusan Analisis                 35
      FELCRA BERHAD
      PENILAIAN & PENGGREDAN
      KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA BERHAD

1.0  PENDAHULUAN
   1.1  Pergerakan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad bermula apabila
      penubuhan Koperasi Peserta-peserta FELCRA Berhad (KPFB) pada 29 Julai
      1979 di Lekir, Sitiawan Perak yang diasaskan bersama oleh FELCRA Berhad
      dan peserta-pesertanya manakala idea untuk menubuhkan Koperasi Peserta
      Rancangan (KPR) di setiap kawasan FELCRA Berhad wujud pada
      27 Oktober 1984.

   1.2  Sepertimana perutusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan
      Kepenggunaan, Y.B. Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob menyatakan bahawa
      Dasar Koperasi Negara 2011 – 2020 akan beroperasi dalam satu
      jangkamasa yang panjang. Ini merupakan satu cabaran kerana dalam
      tempoh yang panjang ini perancangan dan pelaksanaan rapi amat
      diperlukan. Koperasi juga akan berhadapan dengan banyak kemungkinan
      yang boleh menjejaskan matlamat Dasar untuk memberi sumbangan
      signifikan kepada pembangunan negara.


   1.3  Bagi menjayakan Dasar ini, kerajaan melalui agensi berkaitan dengan
      pembangunan koperasi, komited menyediakan persekitaran kondusif bagi
      membolehkan koperasi berkembang serta menyediakan rangka kawalan
      rapi agar koperasi tidak tersasar daripada tujuan penubuhannya.


   1.4  Oleh kerana Pergerakan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad yang
      telah berkembang dan berdaya maju, satu bentuk penanda aras perlu
      diwujudkan bagi mengukur kejayaan sesebuah koperasi dan menentukan
      sesebuah koperasi itu sebagai Koperasi Terbaik.
                     1
2.0  LATAR BELAKANG
   2.1  Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad
      tahun 2010 diperkenalkan kepada seluruh Koperasi Peserta Rancangan
      FELCRA Berhad bagi menilai faktor kewangan dan faktor bukan kewangan
      Koperasi.


   2.2  Bagi tahun 2011, FELCRA Berhad telah menyediakan sebuah format bagi
      menilai dan menggredkan koperasinya sendiri mengikut kesesuaian yang
      diselaraskan oleh FELCRA Berhad. Format tahun 2011 dipermudahkan lagi
      bagi membolehkan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad memahami
      konsep dan memudahkan pengiraan.


   2.3  Penilaian dan Penggredan KPR ini disediakan berdasarkan kepada prestasi
      kewangan, pengurusan, perniagaan dan pematuhan perundangan yang
      memuaskan mengikut piawaian (standard) yang telah ditetapkan oleh
      Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan diselaraskan dengan kriteria yang
      digunapakai oleh International Co-operative Alliance (ICA).
3.0  TUJUAN PENILAIAN DAN PENGGREDAN
   3.1  Menilai dan menggredkan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad
      (KPR) berdasarkan pencapaian faktor kewangan,faktor bukan kewangan
      serta pengurusan dan pentadbiran.


   3.2  Mengenalpasti Indeks KPR.


   3.3  Menilai keupayaan KPR dari segi faktor kewangan di dalam menjalankan
      operasi dan aktiviti-aktiviti perniagaan KPR.


   3.4  Memastikan KPR mematuhi Akta Koperasi, Undang-undang Kecil dan
      Peraturan yang telah ditetapkan.

                      2
4.0  KRITERIA PENILAIAN
   Terdapat tiga kriteria  perlu dijalankan dalam proses menentukan indeks KPR
   iaitu:-
   4.1    Penetapan Saiz Koperasi;
   4.2    Penentuan Indeks Koperasi;
        4.2.1. Penentuan Faktor Kewangan;
        4.2.2. Penentuan Faktor Bukan Kewangan;
   4.3    Penentuan Perolehan Koperasi.
   4.4    Penilaian dan Penggredan KPR FELCRA Berhad
5.0  LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN SEBELUM MENILAI DAN
   MENGGREDKAN KPR
   5.1    Sebelum membuat penilaian dan penggredan, pegawai FELCRA Berhad
        yang mengawal selia Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad
        haruslah menyediakan maklumat-maklumat asas yang terdapat seperti di
        dalam:-
        (a)  Kunci Kira-Kira/ Lembaran imbangan pada tahun semasa seperti di
           Lampiran 1/ms 12;
        (b)  Akaun Untung Rugi tahun semasa seperti di Lampiran 2/ ms 13;
        (c)  Akaun Perdagangan Kerja Kontrak seperti di Lampiran 3/ ms 14;
        (d)  Akaun Perdagangan Perkhidmatan Pengangkutan seperti di
           Lampiran 4/ ms 15;
        (e)  Akaun Perdagangan Perniagaan Racun dan Bahan Binaan seperti di
           Lampiran 5/ ms 16;
        (f)  Akaun Perdagangan Perniagaan Stesen Minyak seperti di
           Lampiran 6/ ms 17;
        (g)  Nota Modal Syer Anggota seperti di Lampiran 7/ ms 18.
                       3
5.2  Langkah – langkah untuk menilai dan menggredkan KPR adalah seperti
   di Carta Aliran Penilaian dan Penggredan KPR di bawah.


 RAJAH 1:   CARTA ALIRAN PENILAIAN DAN PENGGREDAN KPR

    Menyediakan
    maklumat-maklumat
    asas KPR seperti
    Kunci Kira-Kira,                      Dikembalikan
    Penyata Untung Rugi                    untuk
    dan Profil KPR.                      maklumat
                                 tambahan.

                       Tidak lengkap
                     Lengkap

 Menentukan Saiz Koperasi
 (*****, ****, ***, **, *)
 berdasarkan jumlah skor.          Faktor-faktor

         1. Penentuan Faktor Kewangan (FK)
                               Menilai dan
         2. Penentuan Faktor Bukan          menggredkan
           Kewangan (FBK)              KPR.
          3. Penentuan Perolehan Koperasi

          4.Penilaian dan Penggredan KPR
               Indeks KPR.
                   4
6.0  PENETAPAN SAIZ KOPERASI
   6.1  Tahap keupayaan operasi sesebuah koperasi berbeza mengikut saiz
      koperasi berkenaan. Oleh yang demikian, tahap kejayaan koperasi bersaiz
      besar adalah tidak sama dengan tahap kejayaan sebuah koperasi kecil.


   6.2  Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad (KPR) ditetapkan melalui lima
      ( 5 ) saiz koperasi  iaitu saiz *****, ****, ***, ** dan *.     Bagi
      menentukan saiz sesebuah koperasi, penilaian dibuat berasaskan lima
      ( 5 ) faktor utama yang diberikan wajaran (weightage) yang berbeza
      mengikut kekuatan faktor tersebut di dalam menyumbang kepada prestasi
      koperasi berkenaan iaitu:-
      (1)  Kumpulan Wang Anggota (30%);
      (2)  Jumlah Aset (30%);
      (3)  Pusingan Perniagaan (25%);
      (4)  Jumlah Anggota (10%) dan
      (5)  Jumlah Pekerja (5%).


   6.3  Contoh bagi menyediakan penetapan saiz koperasi adalah seperti di
      Lampiran 9/ ms 21.
                     5
7.0  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI
   Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad (KPR) dinilai dan digredkan
   berdasarkan kepada 2 faktor utama iaitu:-


   7.1   PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN (FK)
       7.1.1 Faktor Kewangan (FK) mewakili jumlah skor wajaran sebanyak
          (70%) dan penilaian hanya menumpukan kepada        tujuh (7)
          kriteria berasaskan prestasi nisbah kewangan terpilih iaitu:-
          ( 1 ) Nisbah Semasa (15%);
          ( 2 ) Nisbah Hutang Ekuiti (15%);
          ( 3 ) Nisbah Untung Kasar (10%);
          ( 4 ) Nisbah Untung Bersih (10%);
          ( 5 ) Pulangan Atas Aset (10%);
          ( 6 ) Pulangan Atas Ekuiti (5%) dan
          ( 7 ) Aset Ketara Bersih (5%)


   7.1.2  Contoh bagi menentukan faktor kewangan koperasi adalah seperti di
       Lampiran 10/ ms 23.


   7.1.3 Contoh bagaimana untuk mengira faktor kewangan adalah seperti di
       Lampiran 11/ ms 25.
                      6
7.2  PENENTUAN FAKTOR BUKAN KEWANGAN (FBK)
   7.2.1 Faktor Bukan Kewangan (FBK) mewakili jumlah skor wajaran
       sebanyak 30% dan sebanyak lima (5) kriteria telah ditetapkan
       seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah:-
    BIL          KRITERIA            WAJARAN


     1.   Tadbir Urus Koperasi                17%

     2.   Tanggungjawab Sosial                2.5%

     3.   Kepelbagaian Kegiatan/Aktivti           2.5%

     4.   Perkhidmatan Kepada Anggota            5%

     5.   Mencapai Objektif Penubuhan Koperasi        3%                JUMLAH               30%
   7.2.2 Bagi mengukur prestasi FBK ini, satu senarai semak (Checklist) yang
       seragam mengandungi kesemua 5 kriteria FBK di atas telah
       disediakan seperti di Lampiran 12/ ms 28.
                   7
8.0  PENENTUAN PEROLEHAN
   8.1  Bagi koperasi kredit, jumlah faedah bersih dan lain-lain pendapatan
      diambilkira sebagai jumlah perolehan.


   8.2  Bagi koperasi selain dari kredit, jumlah pusingan perniagaan dan lain-lain
      pendapatan diambilkira sebagai jumlah perolehan.


   8.3  Jumlah  faedah  bersih,  jumlah  pusingan  perniagaan  dan   lain-lain
      pendapatan dicampur bagi mendapatkan jumlah perolehan bagi sesuatu
      koperasi serbaguna atau koperasi pelbagai aktiviti.


   8.4  Contoh pengiraan penentuan perolehan adalah seperti di Lampiran 13/ ms
      31. Jadual jenis pendapatan/perolehan adalah seperti ruangan di bawah:        JENIS PENDAPATAN/PEROLEHAN               (RM)

      PENDAPATAN PERNIAGAAN/KONTRAK

      DIVIDEN

      FAEDAH SIMPANAN/PELABURAN

      KOMISYEN

      SEWA

      ROYALTI

      PREMIUM

      YURAN/FEE

      LAIN-LAIN PENDAPATAN…

        JUMLAH PENDAPATAN/PEROLEHAN
                      8
9.0  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KPR FELCRA BERHAD


   9.1  Penilaian dan penggredan KPR FELCRA Berhad mengikut format FELCRA
      Berhad disediakan berasingan bagi membahagikan format di antara format
      SKM dan juga format FELCRA Berhad.


   9.2  Penilaian dan penggredan KPR FELCRA Berhad mengikut format FELCRA
      Berhad adalah berdasarkan kepada kemampuan dan kesesuaian KPR.


   9.3  Terdapat 15 soalan yang telah disediakan dan jawapan yang diberikan
      diberikan mestilah merujuk kepada laporan penyata kewangan semasa dan
      2 tahun yang lepas. Contoh: Laporan Penyata Kewangan 2009, 2008 dan
      2007.


   9.4  Setiap soalan terdapat markah yang tersendiri dan pegawai yang mengisi
      borang ini perlu memastikan jawapan yang diberikan adalah benar.


   9.5  Skor penilaian dan penggredan KPR mengikut format FELCRA Berhad ialah
      100%. Contoh penilaian dan penggredan KPR adalah seperti di
      Lampiran 14/ ms 32.
                     9
10.0 PENUTUP
  10.1  Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Berhad akan
      terbahagi kepada 2 format iaitu Format berdasarkan kepada INDEKS 100
      KOPERASI TERBAIK MALAYSIA yang disediakan oleh SKM dan Format
      PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI PESERTA RANCANGAN
      FELCRA BERHAD yang disediakan oleh FELCRA Berhad untuk Koperasi
      Peserta Rancangan FELCRA Berhad.


  10.2  Tujuan kedua-dua format ini disediakan adalah untuk untuk memudahkan
      pengurusan FELCRA Berhad menyalurkan maklumat kepada SKM apabila
      diperlukan bagi tujuan penggredan KPR mengikut format SKM manakala
      Format Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA
      Berhad.digunakan untuk kegunaan dalaman FELCRA Berhad.


  10.3  Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta Rancangan FELCRA Berhad
      akan dinilaikan berdasarkan 3 faktor iaitu Faktor Kewangan (FK), dan Faktor
      Bukan Kewangan (FBK). KPR yang mempunyai jumlah skor tertinggi di
      dalam 3 faktor tersebut akan diindekskan berdasarkan kedudukan.


  10.4  Penilaian dan penggredan KPR FELCRA Berhad mengikut format FELCRA
      Berhad adalah berdasarkan kepada kemampuan dan kesesuaian KPR.


  10.5  Contoh pengiraan rumusan Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta-
      Peserta FELCRA Berhad adalah seperti di Lampiran 15/ ms 35.
                    10
10.6  Format rumusan Penilaian dan Penggredan Koperasi Peserta Rancangan
    FELCRA Berhad adalah seperti di bawah:
                  11
12
13
14
15
16
17
18
                                                  LAMPIRAN 8
        FELCRA BERHAD (432483 U)       PASTIKAN BAHAWA
                           BAHAGIAN MAKLUMAT
        BORANG PENILAIAN & PENGGREDAN    KOPERASI ADALAH
        KOPERASI PESERTA RANCANGAN FELCRA BERHAD
                           MAKLUMAT TERKINI IAITU
                           BAGI SESI 2010/2011.
 (A)  MAKLUMAT KOPERASI

Nama Koperasi           :      KPR FELCRA GUGUSAN BUKIT TANDAK BERHAD


Alamat Koperasi          :      Pejabat Kawasan FELCRA Berhad Bukit Tandak, Rantau Panjang,
                       17200 Pasir Mas, Kelantan Darul Naim.
No. Telefon Koperasi       :      Pejabat   :   013-9335259        Faks :


No. Pendaftaran          :      KOOP-224       Tarikh Pendaftaran      : 22 Julai 1986


Bil. Anggota           :      449          Jumlah Modal Syer      : RM329,249.27


Aktiviti Ekonomi Koperasi     :  (i) Kerja-kerja kontrak penghasilan kelapa sawit.
                   (ii) Kerja-kerja kontrak penghasilan getah.
                   (iii) Perniagaan bahan-bahan binaan/hardware.
                   (iv) Perniagaan stesen minyak.


Aktiviti Sosial Koperasi     :  (i) Menyediakan tabung pendidikan kepada anggota.
                   (ii) Memperuntukkan tabung pendidikan kepada anak2 anggota.
                   (iii) Bonus kepada kakitangan koperasi
                   (iv) Derma dan sumbangan


Aktiviti Ekonomi Masa Depan    :  (i) Pembinaan stesen minyak ke 2.
Koperasi
                   (ii) Pembangunan hotel murah di Rantau Panjang.
                   (iii) Pembinaan bangunan kedai dan rumah kediaman.
                   (iv)


Pengiktirafan/ Anugerah      :  (i)
yang pernah diterima
Koperasi sehingga kini        (ii)
                   (iii)
                   (iv)


Masalah Umum Koperasi       :  (i) Kes wasi (wakil) yang tidak dilantik apabila anggota asal meninggal dunia
                   (ii) Saham-saham anggota yang kurang dari RM500.00
                   (iii) Kakitangan koperasi yang kurang pendedahan mengenai ICT
                   (iv)
                              19
 (A)   MAKLUMAT KOPERASI (Sambungan…)


Maklumat Kawasan


Nama Kawasan             :  Kawasan FELCRA Berhad Bukit Tandak, Rantau Panjang, Kelantan
Wilayah                :  Timur          Bilangan Peserta   :
Nama Pengurus Kawasan         :  Mohd Nusuki bin A. Wahab
Alamat Pejabat Kawasan        :  Pejabat Kawasan FELCRA Berhad Bukit Tandak, Rantau Panjang,
                     17200 Pasir Mas, Kelantan Darul Naim.


Senarai Anggota Lembaga Koperasi


 BIL         NAMA          NO K/P        JAWATAN         PEKERJAAN

 1    En Isa Bin Ali         420619-03-5241       Pengerusi        Sendiri
 2    Pn Hazizah Binti Abdullah    570421-03-5418       Bendahari        Suri rumah
 3    Hj Ghazali Bin Che Harun    480206-03-5029      Setiausaha         Sendiri
 4    En Abd Rasid Bin Ismail     460423-03-5035        ALP          Sendiri
 5    En Che Hamid Bin Jusoh     600406-03-5473        ALP       Pengawal Keselamatan

 6    Puan Razmah Binti Che Wil    590117-03-5198        ALP          Berniaga

 7    En Mustapha Bin Yunus      500514-03-5253        ALP          Sendiri
 8    En Mustafa Bin Idris      440325-03-5121        ALP          Sendiri
     Che Abd Halim Bin Che
 9                    521205-03-5551        ALP          Sendiri
     Mamat Rosip Bin Awang
     Hj Mad
 10                   620320-03-5155        ALP          Kontraktor
     Hamat
 11   Abd Patah Bin Che Daud     660814-03-5485        ALP          Sendiri
 12   Hj Abdullah Bin Hasan      421028-03-5009        ALP          Sendiri
 13
 14
 15
                            20
                   PENETAPAN SAIZ KOPERASI
                                              LAMPIRAN 9
                   IALAH BERDASARKAN KEPADA
                   MAKLUMAT KEWANGAN BAGI
                   TAHUN BERAKHIR 2009.


(B)  PENETAPAN SAIZ KOPERASI ( Wajaran 100%)

    ( 1 ) Jumlah Kewangan Anggota (Wajaran 30%)
      (Share Capital - Weightage 30%)                              15%

           RM : 1,897,698.36         A1 (Lampiran 1)

           KEWANGAN ANGGOTA              SKOR         Cara mengira
               ≥10j                 40%
              2j - <10j               30%         20
                                              X 30 =  15.00%
              1j - <2j               20%         40
              0.5j - <1j               10%
              < 0.5 j                1%

    ( 2 ) Jumlah Aset (Wajaran 30%)          Jumlah Aset= Aset Tetap + Aset Separa
      (Total Assets - Weightage 30%)        Tetap dan Aset Semasa.           8.57%

           RM : 3,811,027.01         B1 + B2 + B3 (Lampiran 1)

                 ASET              SKOR         Cara mengira
                 ≥50j               35%
               10j - <50j             30%         10  X 30 =  8.57%
                4j - <10j             20%         35
               0.5j - <4j             10%
                < 0.5 j              1%


   (3)  Pusingan Perniagaan (Wajaran 25%)      Pusingan perniagaan = Business Volume,
      (Return On Business - Weightage 25%)     Perolehan dan sales turn over.        25%

           RM : 16,294,616.24

                MODAL               SKOR         Cara mengira
                 ≥5j               40%
                1j - 5j              30%         40
                                              X 25 =  25.00%
               200r - <1j             20%         40
                <200r               10%
    ( 4 ) Bilangan Anggota/Koperasi (Wajaran 10%)
      (Total Shareholder/Cooperative - Weightage 10%)                     0.66%

        INDIVIDU :   449  D1 (Lampiran 7)

               INDIVIDU              SKOR         Cara mengira
                ≥5,000              15%
              3,000 - < 5,000            10%         1
                                              X 10 =  0.66%
              1,000 - < 3,000            5%         15
               500 - < 1,000             3%
                < 500               1%
                          21
(B)  PENETAPAN SAIZ KOPERASI ( Wajaran 100%) (Sambungan…)

    ( 5 ) Jumlah Pekerja (Wajaran 5%)
       ( Total Workers - Weightage 5%)                  1.50%

         PEKERJA :    18

                PEKERJA          SKOR   Cara mengira
                 ≥ 50           10%
                40 - <50          8%   3
                                    X 5=  1.50%
                20 - <40          6%  10
                10 - <20          3%
                 <10            1%
           JUMLAH SKOR PENETAPAN SAIZ KOPERASI (100%)    50.73%
    ( 6 ) Penetapan Saiz Koperasi
       (Co-operative Size Fixation)                     **

       JUMLAH SKOR :         50.73%

              JUMLAH SKOR          SAIZ
                ≥ 90%           *****
               ≥80 -<90%          ****
               >70 - <80%           ***
               >50 - <70%           **
                < 50%             *
                           22
                                       LAMPIRAN 10(C)  PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN ( Wajaran 70%) - Rujuk contoh pengiraan di Lampiran 11

    ( 1 ) Nisbah Semasa (Wajaran 15%)
       (Current Ratio - Weightage 15%)                         15

       Nisbah :     2.18

             NISBAH SEMASA          SKOR  PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN JUGA
                > 2            15  BERDASARKAN KEPADA MAKLUMAT
               1.5 - < 2           10  KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR
               1 - < 1.5           5  2009.PASTIKAN ANDA MEMAHAMI
                              3  KEPERLUAN NISBAH INI SEBELUM
               0.5 - < 1
                                 MULA MENGIRA. CONTOH PENGIRAAN
                < 0.5            1
                                 ADALAH SEPERTI DI LAMPIRAN 11/ MS
                                 25.

    ( 2 ) Nisbah Hutang Ekuiti (Wajaran 15%)
       (Gearing Ratio - Weightage 15%)                         15

       Nisbah :     0.78

              NISBAH EKUITI         SKOR
                 < 1            15
               1.5 - > 1          10
               2 - > 1.5           5
               2.5 - > 2           3
                 > 3            1


    ( 3 ) Margin Untung Kasar (Wajaran 10%)
       (Gross Profit Margin - Weightage 10%)                       1

       Peratus :    4.83%

                MARGIN           SKOR
               80% - 100%          10
               60% - 79%           8
               40% - 59%           5
               20% - 39%           3
                <20%            1


    ( 4 ) Margin Untung Bersih (Wajaran 10%)
       (Net Profit Margin - Weightage 10%)                        1

       Peratus :    2.62%

                MARGIN           SKOR
               80% - 100%          10
               60% - 79%           8
               40% - 59%           5
               20% - 39%           3
                <20%            1
                           23
(C)  PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN ( Wajaran 70%) (Sambungan..)

    ( 5 ) Pulangan Atas Aset (Wajaran 10%)
       (Return On Assets - Weightage 10%)             1

       Peratus :    11.19%

              PULANGAN           SKOR
              80% - 100%          10
              60% - 79%           8
              40% - 59%           5
              20% - 39%           3
                <20%            1


    ( 6 ) Pulangan Atas Ekuiti (Wajaran 5%)
       (Return On Equity - Weightage 5%)              2

       Peratus :    22.47%

              PULANGAN           SKOR
              80% - 100%           5
              60% - 79%           4
              40% - 59%           3
              20% - 39%           2
                <20%            1


    ( 7 ) Aset Ketara Bersih (Wajaran 5%)
       (Net Tangible Assets - Weightage 5%)            3

       Nisbah :     1.23

                ASET           SKOR
                 > 2            5
               1.5 - < 2          4
               1 - < 1.5          3
               0.5 - < 1          2
                < 0.5           1
             JUMLAH SKOR FAKTOR KEWANGAN (70%)   38.00%
                          24
                                        LAMPIRAN 11(C1) PENGIRAAN NISBAH-NISBAH FAKTOR KEWANGAN

(A) MAKLUMAT PERAKAUNAN

             PERKARA           JUMLAH (RM)
  JUALAN                            16,271,869.30   D1+D2+D3+D4

  JUMLAH ASET TETAP                         553,519.58   B1

  JUMLAH ASET SEPARUH TETAP                     139,269.42   B2

  JUMLAH ASET SEMASA                       3,118,238.01   B3

  JUMLAH LIABLITI JANGKA PANJANG                    54,169.46  E1

  JUMLAH LIABLITI SEMASA                     1,431,524.68   E2

  UNTUNG KASAR                           785,739.52   F1+F2+F3+F4

  UNTUNG BERSIH                           426,392.54   G1

  JUMLAH KEWANGAN ANGGOTA                    1,897,698.36   A1
 (B) CARA PENGIRAAN

 1. Nisbah Semasa (Current Ratio )

                            Aset Semasa          B3
         Nisbah Semasa       =
                           Liabiliti Semasa        E2


                            3,118,238.01
                       =
                            1,431,524.68

                       =       2.18
 2. Nisbah Hutang Ekuiti (Gearing Ratio )

                           Jumlah Hutang         E1+E2
         Nisbah Hutang Ekuiti    =
                         Kumpulan Wang Anggota       A1                       =     1,485,694.14
                            1,897,698.36

                       =       0.78
                       25
(C1) PENGIRAAN NISBAH-NISBAH FAKTOR KEWANGAN (Sambungan…)

 3. Margin Untung Kasar (Gross Profit Margin )


                            Untung Kasar F1+F2+F3
        Margin Untung Kasar        =               X  100%
                             Jualan D1+D2+D3+D4

                               785,739.52
                         =               X  100%
                              16,271,869.30


                         =      4.83% 4. Margin Untung Bersih (Net Profit Margin )

                              Untung Bersih G1
        Margin Untung Bersih       =               X  100%
                             Jualan D1+D2+D3+D4

                               426,392.54
                         =               X  100%
                              16,271,869.30


                         =      2.62% 5. Pulangan Atas Aset ( Return On Asset, ROA)

                              Untung Bersih G1
         Pulangan Atas Aset       =               X  100%
                            Jumlah Aset B1+B2+B3+B4

                               426,392.54
                         =               X  100%
                              3,811,027.01

                         =      11.19%
                         26
(C1) PENGIRAAN NISBAH-NISBAH FAKTOR KEWANGAN (Sambungan…)

 6. Pulangan Atas Ekuiti ( Return On Equity, ROE)

                                 Untung Bersih        G1
         Pulangan Atas Ekuiti        =
                               Kumpulan Wang Anggota      A1


                                   426,392.54
                           =
                                  1,897,698.36

                           =         22.47%
 7. Nisbah Aset Ketara Bersih (Net Tangible Assets, NTA)
                                               (B1+B2+B3+B4) -
                              (Jumlah Aset-Jumlah Liabiliti)  (E1+E2)
       Nisbah Aset Ketara Bersih =      =
                               Kumpulan Wang Anggota      A1


                                  2,325,332.87
                           =
                                  1,897,698.36

                           =
                                    1.23
                           27
                                         LAMPIRAN 12(D)  PENENTUAN FAKTOR BUKAN KEWANGAN ( Wajaran 30%)

   NAMA KOPERASI          : KPR FELCRA GUGUSAN BUKIT TANDAK BERHAD
   NO. DAFTAR           : KOOP-224
   FUNGSI             : Pertanian

                     SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

1.  TADBIR URUS KOPERASI (Wajaran 17%)
   (Good Governance - Weightage 17%)

   Bagi soalan 1.1 sehingga 1.8, skor adalah seperti di bawah:
   Skor
   YA = 1             TIDAK = 0

     a) Pematuhan Kesalahan Mandatori                           Skor

    1.1   Pematuhan Mesyuarat Agung Tahunan
                                          YA/ TIDAK  1
        (Rujuk MAT Tahun Semasa Sahaja)

    1.2   Pematuhan Pengauditan Akaun Semasa
                                          YA/ TIDAK  1
        (Rujuk Pengauditan Tahun Semasa)

   Sekiranya berlaku pelanggaran salah satu atau semua perkara di para A diteruskan
   lain-lain kriteria tidak perlu diteruskan.

     b) Penilaian Pematuhan Akta

    1.3   Pembentangan Pandangan Suruhanjaya
                                          YA/ TIDAK  1
        (Rujuk Tahun Kewangan Semasa)

    1.4   Pematuhan Penghantaran Dokumen
        (Seksyen 14 Akta Koperasi)


         (a) Senarai anggota lembaga                    YA/ TIDAK  1


         (b) Minit mesyuarat agung                     YA/ TIDAK  1


         (c) Minit mesyuarat lembaga                    YA/ TIDAK  1


    1.5   Tiada Tunggakan Akaun Amanah
                                          YA/ TIDAK  1
        (KWA Pembangunan/KWA Pendidikan)

    1.6   Kelulusan Pembayaran Honorarium
                                          YA/ TIDAK  1
        (Seksyen 57(5)(c) Akta Koperasi)
                          28
                                         PERHATIAN!! PASTIKAN
                                         ANDA TIDAK KELIRU
 1.  TADBIR URUS KOPERASI (Wajaran 17%) (Sambungan..)              DENGAN SKOR UNTUK
                                         SOALAN 1.1 - 1.6 DENGAN
    Bagi soalan 1.7 sehingga 1.9, skor adalah seperti di bawah:        SOALAN 1.7 - 1.9.

    Skor
    YA = 0             TIDAK = -1

    1.7   Pematuhan Penubuhan Subsidiari
                                               YA/ TIDAK   0
        (Seksyen 19 Akta Koperasi)

    1.8   Pematuhan Pelaburan
                                               YA/ TIDAK   0
        (Seksyen 54 Akta Koperasi)


    1.9   Kelulusan Pembukaan Pejabat Cawangan                     YA/ TIDAK   0
JUMLAH SKOR PENENTUAN FAKTOR                      17             17%
                          8/8    X             =
BUKAN KEWANGAN (17%)
 2.  PERKHIDMATAN KEPADA ANGGOTA (WAJARAN 5%)
    (Service to Members- Weightage 5%)

    2.1   Tahap perkhidmatan yang diberikan kepada anggota koperasi

        SKOR

        Amat Memuaskan                     4
        Memuaskan                        3
        Sederhana                        2            4
        Kurang Memuaskan                    1
        Tidak Memuaskan                     0

    2.2   Aduan secara rasmi yang diterima daripada anggota kepada SKM Negeri
                                                      +
        SKOR

        Tiada Aduan                       3
        Aduan Tidak Serius                   2            3
        Banyak Aduan                      1
        Banyak Aduan Serius                   0
JUMLAH SKOR PERKHIDMATAN
                            7/7    X   5       =     5%
KEPADA ANGGOTA (5%)
                             29
 3.  TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (Wajaran 5%)
    (Social Rand Environmental Responsibility - Weightage 5%)

    Tanggungjawab terhadap alam sekitar berpandukan Dasar Alam Sekitar Negara
    dan senarai jenis sumbangan kepada anggota/masyarakat/negara.


     i.  Menyediakan tabung pendidikan kepada anggota.

     ii.  Memperuntukkan tabung pendidikan kepada anak2 anggota.
                                                    5/5
     iii.  Bonus kepada kakitangan koperasi

     iv.  Derma dan sumbangan kepada pusat zakat
     v.   Menyediakan tabung khairat kematian ALK

    Setiap satu sumbangan ialah 1 mata dengan maksima skor ialah 5.

       D
    Contoh: asar Alam Sekitar Negara melalui strategi hijau negara, Bantuan Kebajikan,
        Khairat Kematian, Latihan dan Pendidikan, Biasiswa, Dermasiswa, Derma, Projek
        Masyarakat, Zakat, Prasarana Awam dan lain-lain.


 4.  MENCAPAI OBJEKTIF PENUBUHAN KOPERASI (Wajaran 3%)
    (Meeting The Objective - Weightage 3%)


    Berdasarkan objektif di dalam UUK atau objektif utama yang terkini tetapi
    belum dipinda di dalam UUK sama ada telah TERCAPAI / TIDAK                    3/3

    SKOR :   TERCAPAI   = 3,    BELUM/ TIDAK TERCAPAI = 0


KEPUTUSAN                                                SKOR
    BIL                    KRITERIA
                                                 (%)


     1   TADBIR URUS KOPERASI (17%)                            17

     2   PERKHIDMATAN KEPADA ANGGOTA (5%)                         5

     3   TANGGUNGJAWAB SOSIAL (5%)                             5

     4   MENCAPAI OBJEKTIF PENUBUHAN KOPERASI (3%)                     3

                          JUMLAH                    30/30
                             30
                                         LAMPIRAN 13 (E)  PENENTUAN PEROLEHAN KOPERASI

ARAHAN: Sila nyatakan jumlah pendapatan/perolehan yang diterima oleh koperasi pada tahun 2009       JENIS PENDAPATAN/PEROLEHAN             (RM)

    PENDAPATAN PERNIAGAAN/KONTRAK             16,272,146.20
    DIVIDEN                          0.00
    FAEDAH SIMPANAN/PELABURAN                18,216.17
    KOMISYEN                          0.00
    SEWA                           2,429.00
    ROYALTI                          0.00
    PREMIUM                          0.00
    YURAN/FEE                         0.00
    LAIN-LAIN PENDAPATAN…                  1,824.87

       JUMLAH PENDAPATAN/PEROLEHAN          16,294,616.24
                        31
                                            LAMPIRAN 14


                                 FORMAT INI DISEDIAKAN
                                 BERTUJUAN MEMANTAU
 (F)  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI PESERTA RANCANGAN FELCRA BERHAD (100%)
                                 PENGURUSAN &
                                 PENTADBIRAN ANGGOTA
                                 LEMBAGA KOPERASI.
ARAHAN:     Sila bulatkan jawapan di pilihan jawapan dan isikan markah di kotak
         kosong yang disediakan

  1.  Peratus Peserta Mengganggotai Koperasi
      1.1 Keanggotaan 100%                            10
      1.2 Keanggotaan 90% - 99%                          8
      1.3 Keanggotaan 80% - 89%                          6
      1.4 Keanggotaan 70% - 79%                          4    6/10
      1.5 Keanggotaan 60% - 69%                          2

  2.  Kestabilan dan Kepimpinan Koperasi Tahun 2010
      2.1 60% - 69% terdiri daripada ALK Lama                   5
      2.2 50% - 59% terdiri daripada ALK Lama                   3
      2.3 40% - 49% terdiri daripada ALK Lama                   2    3/5
      2.4 39% dan ke bawah terdiri daripada ALK Lama               1

  3.  Nilai projek koperasi tahun 2007 - 2009
      3.1 Lebih daripada RM10,000,000.00                     10
      3.2 RM8,000,000.00 > RM9,999,999.00                     8
      3.3 RM6,000,000.00 > RM7,999,999.00                     6
      3.4 RM4,000,000.00 > RM5,999,999.00                     4
      3.5 RM2,000,000.00 > RM3,999,999.00                     2   10/10
      3.6 RM0.00 > RM1,999,999.00                         1

  4.  Nilai Projek Koperasi Tahun 2009
      4.1 Lebih daripada RM1,000,000.00                      5
      4.2 RM800,000.00 > RM999,999.00                       4
      4.3 RM600,000.00 > RM799,999.00                       3
      4.4 RM400,000.00 > RM599,999.00                       2    5/5
      4.5 RM0.00 > RM399,999.00                          1


Catitan: (Bagi kriteria 5.3, hanya untuk KPR yang mematuhi kriteria 5.1 sahaja.)

  5.  Mesyuarat Agung Koperasi bagi Tahun 2010
     5.1 Mengadakan mesy. Agung tepat pada tempoh masanya             5
     5.2 Mengadakan mesy. Agung lebih daripada tempoh masanya           1    5/6
     5.3 Mengadakan mesy. Agung lebih awal daripada tahun sebelumnya       1

  6.  Mesyuarat Bulanan Koperasi bagi Tahun 2010
     6.1 Mengadakan mesy. 6 kali dan ke atas setahun               3
     6.2 Mengadakan mesy. di antara 4 kali hingga 5 kali setahun         2    3/3
     6.3 Mengadakan mesy.di antara 2 kali hingga 3 kali setahun          1
                              32
 (F)  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI PESERTA RANCANGAN FELCRA BERHAD (Sambungan…)

Kategori Amat Memuaskan -    Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan mengikut takwim dan membentangkan
                 akaun koperasi yang telah beraudit.
Kategori Memuaskan -       Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan tidak mengikut takwim dan membentangkan
                 akaun koperasi yang telah beraudit.
Kategori Sederhana -       ada komen daripada pihak berkaitan mengenai rekod akaun yang tidak kemaskini
Kategori Tidak Memuaskan –    tidak dapat menyediakan akaun koperasi yang telah beraudit.

  7.  Perakaunan Koperasi
     7.1 Amat Memuaskan                                 4
     7.2 Memuaskan                                   3
     7.3 Sederhana                                   2         4/4
     7.4 Tidak Memuaskan                                1

  8.  Pengurusan Koperasi (kewangan, pentadbiran, maklumat dll )
     8.1 Amat Memuaskan                                 4
     8.2 Memuaskan                                   3
     8.3 Sederhana                                   2         4/4
     8.4 Tidak Memuaskan                                1

  9.  Syer /  Modal Koperasi
     9.1   Syer melebihi daripada RM1,000,000.00                   10
     9.2   RM800,000.00 - RM999,999.00                        8
     9.3   RM600,000.00 - RM799,999.00                        6
     9.4   RM400,000.00 - RM599,999.00                        4
     9.5   RM200,000.00 - RM399,999.00                        2       2/10
     9.6   RM199,999.00 dan ke bawah                         1

 10.  Keuntungan Bersih Koperasi 2007-2009
     10.1 Keuntungan melebihi daripada RM1,000,000.00                  20
     10.2 RM800,000.00 > RM999,999.00                          18
     10.3 RM600,000.00 > RM799,999.00                          16
     10.4 RM400,000.00 > RM599,999.00                          14
     10.5 RM100,000.00 > RM399,999.00                          12
     10.6 RM 90,000.00 > RM99,000.00                          10
     10.7 RM 70,000.00 > RM 89,999.00                          8
     10.8 RM 50,000.00 > RM 69,999.00                          6
     10.9 RM 30,000.00 > RM 49,999.00                          4
     10.10 RM 10,000.00 > RM 29,999.00                          2       20/20
     10.11 RM 0.00 > RM 9,999.00                             1

 11.  Pelaksanaan Kontrak Koperasi
     11.1 100% dilaksanakan oleh koperasi                        4
     11.2 80% - 99% dilaksanakan oleh koperasi                      3
     11.3 60% - 79% dilaksanakan oleh koperasi                      2
     11.4 40% - 59% dilaksanakan oleh koperasi                      1         3/4
     11.5 39% ke bawah dilaksanakan oleh koperasi                    0

 12.  % Agihan Dividen Tahunan
     12.1 >15% dividen tahunan                              5
     12.2 10% > 15% dividen tahunan                           3
     12.3 1%> 9% dividen tahunan                             1         5/5
     12.4 0% dividen tahunan                               0
                             33
 (F)   PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI PESERTA RANCANGAN FELCRA BERHAD (Sambungan…)

Catitan:

Maksud pekerja tetap :
    Kakitangan pentadbiran koperasi
    Jurujual
    Pemandu / kelendan
    Lain-lain jawatan yang perkhidmatannya berterusan

 13.   Bilangan staf (Tetap)
      13.1 Mempunyai 10 atau lebih staf               5
      13.2 Mempunyai 8 > 9 staf                   4
      13.3 Mempunyai 6 > 7 staf                   3
      13.4 Mempunyai 4 > 5 staf                   2
      13.5 Mempunyai 1 > 3 staf                   1      5/5
      13.6 Tiada staf                        0

 14.   Sikap/  Kepimpinan
      14.1   Kawalan Demokrasi oleh anggota            1
      14.2   Semangat berkumpulan                 1
      14.3   Inovasi dan kreatif                  1      4/4
      14.4   Berwawasan dan bertanggungjawab            1

 15.   Keanggotaan Generasi ke 2
      15.1 Keanggotaan ≥ 50%                     5
      15.2 Keanggotaan 40%> 49%                   4
      15.3 Keanggotaan 30% >39%                   3
      15.4 Keanggotaan 20% > 29%                   2
      15.5 Keanggotaan 10% >19%                   1      1/5
      15.6 Tiada Keanggotaan Generasi ke 2              0
          JUMLAH SKOR PENILAIAN DAN PENGGREDAN KPR      =    80/100
                            34
                                       LAMPIRAN 15
                   FORMAT RUMUSAN ANALISIS BAGI
                   TAHUN 2011 ADALAH BERBEZA
                   BERBANDING FORMAT TAHUN
                   2010. INI BAGI MENGELAK
                   KEKELIRUAN KETIKA MENGIRA
(G)  RUMUSAN ANALISIS        JUMLAH SKOR. SELAMAT
                   MENCUBA.
1.  PENETAPAN SAIZ KOPERASI


            PERKARA              SKOR (%)

                                   Penetapan saiz koperasi
   JUMLAH SKOR (100%)                 50.73%   adalah 100%

   SAIZ KOPERASI (*****,****,***,**,*)          **
2.  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI MENGIKUT FORMAT SKM


            PERKARA              SKOR (%)
                                   SKM telah menyediakan 2
                                   buah faktor. Kedudukan
   FAKTOR KEWANGAN (70%)                38.00%   ranking 100 Koperasi
                                   Terbaik Di Malaysia
   FAKTOR BUKAN KEWANGAN (30%)             17.00%   dianalisis melalui 2 faktor
                                   ini.
         JUMLAH SKOR (100%)            55.00%


3.  PENENTUAN PEROLEHAN KOPERASI

                                   Sekiranya KPR mendapat
            PERKARA             JUMLAH (RM)  peratusan yang sama, maka
                                   kedudukan KPR akan
   PENENTUAN PEROLEHAN KOPERASI          16,294,616.24  ditentukan melalui jumlah
                                   perolehan koperasi.


4.  PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI MENGIKUT FORMAT FELCRA BERHAD


            PERKARA              SKOR (%)
                                   Format ini disediakan oleh
                                   FELCRA Berhad
    PENILAIAN DAN PENGGREDAN KPR (100%)        80.00%
                       35

								
To top