Bao cao giao ban 2010-2011 by tonv78

VIEWS: 99 PAGES: 7

									          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Na Sang, ngày 30 tháng 10 năm 2010

           BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
                 Tháng 10 năm 2010

I. Tình hình thực hiện số lượng trong tháng 10:

1. Tổng số trẻ 11 đến 18 tuổi trong khu vực trường quản lý về giáo dục: 744
 11 tuổi   12 tuổi  13 tuổi   14 tuổi  15 tuổi  16 tuổi   17 tuổi 18 tuổi
  97    125     94     98    81    96     96    57


2. Số lớp học sinh phổ thông:
 Khối          Số học sinh      So với tháng trước   Nội trú dân nuôi
     Số lớp
 lớp        TS    Nữ    DT   Tăng  Giảm Lý do     TS    Nữ
 Lớp 6   3    97    34    97   1        Cđến   52    12
 Lớp 7   4    116   55    116   1        Cđến   59    22
 Lớp 8   3    70    33    70                32    11
 Lớp 9   3    84    28    84                41    10
 Cộng   13    367   150    367   2            184    55
3. Chương trình phổ cập THCS:
                             Ngày mở   Tổng số học sinh
STT     Tên GVCN      Địa điểm dạy    Lớp
                              lớp    TS Nữ    DT
 1

III. Tình hình đội ngũ giáo viên:
1. Số lượng đội ngũ giáo viên hiện có trong tháng:
                    Giáo viên        Phục vụ bảo vệ hành
     CB quản lý
               ( Tính cả đoàn đội, thư viện)       chính
 TS   Nữ   DT Đảng TS       Nữ   DT Đảng    TS   Nữ   DT Đảng
  3   2   0   3    27   21    4   10   4   1    2   1

2. Tình hình giáo viên biến động trong tháng:


III. Kết quả hoạt động trong tháng:
1. Chuyên môn( cần ghi rõ các hoạt động chính, kê khai số lượt mượn và sử dụng
thiết bị, hỏng, thiếu, không sử dụng được ở môn gì, tiết nào?)
- Thao giảng vòng trường lần 1.
- Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án, đồ dùng dạy học.
- Kiểm tra toàn diện 2 đ/c: Đào Ngọc Anh (tổ KHXH); Vũ Thị Suyến (tổ KHTN).
- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tập huấn kĩ năng sống, tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh (cấp Huyện: 15/10/2010).
- Hội thảo chuyên đề cấp trường đối với bộ môn Hóa, Sinh.
- Làm và hoàn thiện kế hoạch sử dụng thiết bị.
- Chấm lưu bài kiểm tra.
- Đã kiểm tra hồ sơ giáo án định kì lần I (tuần 5 tháng 10).
- Đã bàn giao SGK cho 4 trường THCS: Ma Thì Hồ, Huổi lèng, Huổi Mí, Hừa Ngài.
2. Các hoạt động khác:
- Duy trì văn nghệ múa hát tập thể.
- Tổ chức toạ đàm ngày 20/10.
- Lao động: trồng hoa, trồng chuối khu nội trú, ......
- Tham mưu với chính quyền xã về việc huy động học sinh ra học.
- GV + GVCN tích cực vận động, duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần.
- Điều tra, cập nhật dữ liệu Phổ cập; Sổ đăng bộ.
- CBGV-CNV - HS đã thực nghiêm túc TTATGT, Thực hiện môi trường không khói
thuốc lá.
- HĐNGLL: Đã tổ chức cho các lớp xem hình ảnh và tìm hiểu về ngày đại lễ 1000 năm
Thăng Long Hà Nội.
- Đã tham gia hội khỏe cấp Tỉnh.

IV. Tồn tại trong tháng:

V. Kế hoạch tháng tới:
- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.
- Nghiên cứu thiết kế làm đồ dùng dự thi cấp huyện.
- Tổ chức HĐNGLL - Hướng nghiệp, dạy tự chọn.
- Xây dựng dữ liệu báo cáo tự đánh giá.
- Dạy chuyên đề lồng ghép ứng dụng CNTT.
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu - kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng GV.
- Duy trì tốt mọi hoạt động nề nếp của lớp, trường.
- Sơ kết thi đua đợt I. Phát động thi đua đợt II.
- Tiếp tục đối chiếu dữ liệu phổ cập, làm các loại hồ sơ.
VI. Những đề nghị:                              P. Hiệu trưởng
                            Nguyễn Văn Tỏ
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Na Sang, ngày 01 tháng 12 năm 2010

           BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
                 Tháng 11 năm 2010

I. Tình hình thực hiện số lượng trong tháng 11:

1. Tổng số trẻ 11 đến 18 tuổi trong khu vực trường quản lý về giáo dục: 744
 11 tuổi   12 tuổi  13 tuổi   14 tuổi  15 tuổi  16 tuổi   17 tuổi 18 tuổi
  97    125     94     98    81    96     96    57


2. Số lớp học sinh phổ thông:
 Khối          Số học sinh      So với tháng trước   Nội trú dân nuôi
     Số lớp
 lớp        TS    Nữ    DT   Tăng  Giảm Lý do     TS    Nữ
 Lớp 6   3    97    34    97                52    12
 Lớp 7   4    115   54    115                59    22
 Lớp 8   3    69    33    69         1   Cđi   32    11
 Lớp 9   3    84    29    84                41    10
 Cộng   13    365   150    365                184    55
3. Chương trình phổ cập THCS:
                             Ngày mở   Tổng số học sinh
STT     Tên GVCN      Địa điểm dạy   Lớp
                              lớp    TS Nữ    DT
 1

III. Tình hình đội ngũ giáo viên:
1. Số lượng đội ngũ giáo viên hiện có trong tháng:
                    Giáo viên        Phục vụ bảo vệ hành
     CB quản lý
               ( Tính cả đoàn đội, thư viện)       chính
 TS   Nữ   DT Đảng TS       Nữ   DT Đảng    TS   Nữ   DT Đảng
  3   2   0   3    27   21    4   10   4   1    2   1

2. Tình hình giáo viên biến động trong tháng:
  Có 1 GV môn Văn (thai sản) đi làm từ 15/11/2010

III. Kết quả hoạt động trong tháng:
1. Chuyên môn( cần ghi rõ các hoạt động chính, kê khai số lượt mượn và sử dụng
thiết bị, hỏng, thiếu, không sử dụng được ở môn gì, tiết nào?)
- Sơ kết thi đua đợt I. Phát động phong trào thi đua đợt II.
- Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án, đồ dùng dạy học.
- Kiểm tra toàn diện 2 đ/c: Khoàng Duyến (tổ KHTN); Trương Hạnh Nhung (tổ Sinh-TH).
- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
-
- Hội thảo chuyên đề cấp trường đối với bộ môn Hóa, Sinh.
- Làm và hoàn thiện kế hoạch sử dụng thiết bị.
- Chấm lưu bài kiểm tra.
- Đã kiểm tra hồ sơ giáo án định kì lần I (tuần 5 tháng 10).
- Đã bàn giao SGK cho 4 trường THCS: Ma Thì Hồ, Huổi lèng, Huổi Mí, Hừa Ngài.
2. Các hoạt động khác:
- Duy trì văn nghệ múa hát tập thể.
- Tổ chức toạ đàm ngày 20/10.
- Lao động: trồng hoa, trồng chuối khu nội trú, ......
- Tham mưu với chính quyền xã về việc huy động học sinh ra học.
- GV + GVCN tích cực vận động, duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần.
- Điều tra, cập nhật dữ liệu Phổ cập; Sổ đăng bộ.
- CBGV-CNV - HS đã thực nghiêm túc TTATGT, Thực hiện môi trường không khói
thuốc lá.
- HĐNGLL: Đã tổ chức cho các lớp xem hình ảnh và tìm hiểu về ngày đại lễ 1000 năm
Thăng Long Hà Nội.
- Đã tham gia hội khỏe cấp Tỉnh.

IV. Tồn tại trong tháng:

V. Kế hoạch tháng tới:
- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.
- Nghiên cứu thiết kế làm đồ dùng dự thi cấp huyện.
- Tổ chức HĐNGLL - Hướng nghiệp, dạy tự chọn.
- Xây dựng dữ liệu báo cáo tự đánh giá.
- Dạy chuyên đề lồng ghép ứng dụng CNTT.
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu - kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng GV.
- Duy trì tốt mọi hoạt động nề nếp của lớp, trường.
- Sơ kết thi đua đợt I. Phát động thi đua đợt II.
- Tiếp tục đối chiếu dữ liệu phổ cập, làm các loại hồ sơ.
VI. Những đề nghị:                              P. Hiệu trưởng
                            Nguyễn Văn Tỏ
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Na Sang, ngày 26 tháng 9 năm 2010

           BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
                 Tháng 9 năm học 2010 - 2011

I. Tình hình thực hiện số lượng trong tháng 9:

1. Tổng số trẻ 11 đến 18 tuổi trong khu vực trường quản lý về giáo dục: 741

 11 tuổi  12 tuổi     13 tuổi  14 tuổi  15 tuổi  16 tuổi     17 tuổi  18 tuổi
  97    125       93    98     81     95       96    56
           413                       328

2. Số lớp học sinh phổ thông:
 Khối          Số học sinh        So với tháng trước     Nội trú dân nuôi
     Số lớp
 lớp        TS    Nữ     DT    Tăng  Giảm Lý do       TS    Nữ
 Lớp 6   3    96    32     96                   51    11
 Lớp 7   4    115   54     115                   58    22
 Lớp 8   3    70    33     70                   30    11
 Lớp 9   3    84    28     84                   40    10
 Cộng   13    365   147    365                   179    54

3. Chương trình phổ cập THCS:
                              Ngày     Tổng số học sinh
STT    Tên GVCN        Địa điểm dạy  Lớp    mở
                                    TS    Nữ   DT
                              lớpIII. Tình hình đội ngũ giáo viên:
1. Số lượng đội ngũ giáo viên hiện có trong tháng:
                   Giáo viên          Phục vụ bảo vệ hành
    CB quản lý
              ( Tính cả đoàn đội, thư viện)         chính
 TS   Nữ   DT   Đảng TS    Nữ   DT Đảng      TS   Nữ   DT Đảng
 3    2   0   3   25   19    4   10     4   1    1   1

2. Tình hình giáo viên biến động trong tháng:
  GV: Hoàng Thị Huyền nghỉ TS từ 15/7/2010, Bùi Liên Hoa nghỉ TS từ 1/10/2010

III. Kết quả hoạt động trong tháng:
1. Chuyên môn( cần ghi rõ các hoạt động chính, kê khai số lượt mượn và sử dụng
thiết bị, hỏng, thiếu, không sử dụng được ở môn gì, tiết nào?)
 - Thực hiện nghiêm túc quy định chung, GV thực hiện nghiêm túc PC giảng dạy , TKB,
soạn giảng đúng quy định
 - Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án, nề nếp việc sử dụng đồ dùng dạy học
 - Tổ chức tập huấn PP dạy học tích cực, chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học
 - Kiểm tra chất lượng đầu năm HS, khảo sất chất lượng GV để có kế hoạch bồi dưỡng
phù đạo nâng cao chất lượng dạy - học
 - Lập KH dạy học, KH sử dụng thiết bị
 - Ký duyệt hồ sơ chủ nhiệm, sổ điểm các loaị kế hoạch tổ CM, hoàn thiện hồ sơ nhà
trường
 - Lập kế hoạch - tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
 - Tổ chức hội thảo cấp trường 24/9, dự hội thảo cấp huyện 28/9 về việc nâng cao CL
Dạy - học, tăng cường tỉ lệ HS đi học chuyên cần, giảm tỉ lệ HS bỏ học .
2. Các hoạt động khác: tổ chức học chính thức và khai giảng đúng quy định
 - Xét hết tập sự cho 4 CB- giáo viên mới ( H. hạnh, Đào Mai, Nguyễn Duy, Vũ Dung)
 - Duy trì văn nghệ múa hát tập thể.
 - Tổ chức tết trung thu cho HS ( 22/9)
 - Lao động: trồng hoa, vệ sinh trường lớp, làm sân cổng trường.
 - Tham mưu với chính quyền xã về việc huy động học sinh ra học.
 - GV + GVCN tích cực vận động, duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần.
 - Điều tra, cập nhật dữ liệu Phổ cập; hoàn thiện phiếu điều tra, và các sổ sách liên quan.
 - CBGV-CNV - HS đã thực nghiêm túc TTATGT, ký cam kết thực hiện các cuộc vận
động, các PT thi đua.
IV. Tồn tại trong tháng: CBGV nghỉ nhiều vì đi công tác, tập huấn, đi thi

V. Kế hoạch tháng tới:
 - Tổ chức tốt thi đua đợt 1 kỷ niệm 20/10 tiến tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
 - Tổ chức thao giảng đợt 1 thi GV ứng dụng công nghệ thông tin. Thi HSG máy tính
cầm tay
 - Tổ chức HĐNGLL - Hướng nghiệp, dạy tự chọn theo quy định chung.
 - Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tích hợp nội dung Tư tưởng HCM... trong các
môn học .
 - Lập kế hoạch làm đồ dùng dạy học
 - Phê duyệt KH dạy học, các KH chuyên đề
 - Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu - kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng GV.
 - Duy trì tốt mọi hoạt động nề nếp của lớp sĩ số và tỉ lệ HS đi học chuyên cần.
 - Kt nề nếp soạn giảng của GV, việc sử dụng đồ dùng TB, ứng dụng công nghệ thông tin
 - Tổ chức HNCNVC (1/10) ĐH đoàn ( 2/10) liên đội (4/10)
VI. Những đề nghị:
 - Bổ sung: 1 GV tổng phụ trách đội, 1 GV thiếu so với biên chế


                             HIỆU TRƯỞNG                              Nguyễn Thị Thuý

								
To top