Docstoc

TNTHCS

Document Sample
TNTHCS Powered By Docstoc
					               KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
                         Tên trường
                     Trung học cơ sở Na Sang

        Mã đơn vị:   11097510               Năm học:       2010-2011

  1. Thông tin định dạng trường
  Tỉnh/thành phố:    Điện Biên               Tên hiệu trưởng:    Nguyễn Thị Thúy
  Huyện/quận:      Mường Chà               Điện thoại:      02303840036
  Xã/phường:      Na Sang                Fax:
  Địa chỉ trường:    Bản Hin 2 - Na Sang - Mường Chà    Email:         tonv8@gmail.com
                                Web:
                                Số điểm trường phụ


                                       …...., ngày…...tháng .....năm 20...
    Họ tên người báo cáo                              Thủ trưởng đơn vị
     Nguyễn Văn Tỏ                                (Ký tên, đóng dấu)
Phiên bản 20090401                Tốt nghiệp THCS                       Truong.1
    2. Xét tốt nghiệp THCS
                                                   Trong đó
                 Loại học sinh                Tổng số
                                              Nữ    Dân tộc    Nữ d.tộc
    Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi                  1    1        1       1
                   - Cấp quận huyện                  1    1        1       1
         Chia ra:
                   - Cấp tỉnh/thành phố
    Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
                  Tổng số                      82    28     82       28
                  Trong TS: + Con liệt sĩ
     Số học sinh dự xét tốt
                          + Con thương binh
       nghiệp THCS
                          + Học sinh khuyết tật
                          + Thí sinh tự do
                  Tổng số                      82    28     82       28
                  Trong TS: + Con liệt sĩ
     Số học sinh được công
                          + Con thương binh
     nhận tốt nghiệp THCS
                          + Học sinh khuyết tật
                          + Thí sinh tự do
                  Tổng số
                  Trong TS: + Con liệt sĩ
    Chia ra: - Giỏi
                          + Con thương binh
                          + Học sinh khuyết tật
                  Tổng số                      17    10     17       10
                  Trong TS: + Con liệt sĩ
          - Khá
                          + Con thương binh
                          + Học sinh khuyết tật
                  Tổng số                      65    18     65       18
                  Trong TS: + Con liệt sĩ
          - Trung bình          + Con thương binh
                          + Học sinh khuyết tật
                          + Thí sinh tự do
Phiên bản 20090401                     Tốt nghiệp THCS                      TN_THCS.2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:5/19/2011
language:Vietnamese
pages:2